Dosje javnega naročila JN5080/2015
Naročnik: ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Odprti postopek

JN5080/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.07.2015
JN6127/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.09.2015
    JN5080/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 145-267519
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 28. 7. 2015
Številka objave: JN5080/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA, Bazoviška cesta 13, Kontakt: Jaka Grabeljšek, V roke: Blaž Turk, SI-6210 Sežana.
Tel. +386 14219040. Telefaks +386 14219045. E-pošta info@altus.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI Drugo: Požarna varnost
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: NAKUP IN DOBAVA NOVEGA GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN Z VKLJUČENIM FINANCIRANJEM.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup na obroke.
Glavni kraj dobave: Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana.
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je nakup in dobava novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin, teleskopskega dvigala za gašenje in reševanje z višin, z vključenim financiranjem, za potrebe naročnika Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Zavarovanje za resnost ponudbe: menice z menično izjavo.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: nepreklicna, brezpogojna in na prvi poziv plačljiva garancija.
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: menice z menično izjavo.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pravni akt o skupni izvedbi naročila. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 6/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 8. 9. 2015
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 8. 9. 2015
Čas: 13:30
Kraj: Na naslovu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Za zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb se mora predstavnik ponudnika izkazati s pisnim pooblastiolm. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/7/1824-41921296358949749394/ZGRS_JN_
nakup_gasilskega_vozila.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 29. 8. 2015
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA, Bazoviška cesta 13, SI-6210 Sežana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Skladno s 25. členom zakona, ki ureja pravno varstvo v postopkih javnega naročanja.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ZAVOD ZA GASILNO IN REŠEVALNO SLUŽBO SEŽANA, Bazoviška cesta 13, SI-6210 Sežana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 7. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6127/2015, Blago: Gasilska vozila; datum objave: 7. 9. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.08.2015   09:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pregledali smo razpis in smatramo, da v nasprotju z zakonom. Analiza tržišča je sledeča. Na svetu je najboljše podjetje Bronto ima najvišjo platformo na svetu, za PGD Sežana pa ne velja. Niti ponuditi se ne da, čeprav služi tudi vam, 30 let. Trg govori takole:
1. Bronto 120 platform na leto. Tudi svetovni rekord v višini za Sežano ne velja
2. Vema Finska 60 platform na leto. Za Sežano ne velja.
3. Cela 25 platform na leto. Za Sežano ne velja.
4. Metz 10 platform na leto. A pri Sežani dobi ekskluzivo, ker je specifikacija tako pripravljena. Zanimivo zelo zanimivo res. Zmagovalec je znan, to je MiStar, ki zastopa Metz v Sloveniji, zato vas sprašujemo če veste kaj počnete in ali boste omogočili največjim na svetu, da konkurirajo in se tako omogoči eno od osnovnih načel javnega naročanja omogočanja konkurence in posledično nižjo ceno za naštete občine v razpisu in 2 milijona Slovencev. Velika je obveznost na vas, vi pa se tako igrate.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Naročnik vprašanja ne razume, saj se le-to ne nanaša na konkretne tehnične karakteristike vozila. Javni razpis se izvaja po odprtem postopku v katerem lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt predloži ponudbo. Naročnik »zmagovalca« javnega razpisa ne pozna in vljudno prosi postavljavca vprašanja, da se vzdrži navedb, ki niso resnične in ne odražajo dejanskega stanja.

naročnik
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana


Datum objave: 26.08.2015   22:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ja vi ne poznate zmagovalca mi ga pa in za tem stojimo in smo odgovor že natisnili in shranili, da ko boste objavili odločitev o oddaji javnega naročila le to pošljemo vam, občinam financerkam in še komu, ki mora to vedeti. Če želite pa tehnično vprašanje pa izvolite. Ali dovoljujete da je košara 500 kilogramska namesto 600 kilogramska. Kajti ta zahteva je nesorazmerna in po tem takem lahko v to košaro, pošljete vse gasilce, ki so na izmeni. Da ne boste rekli, da niste vedeli, vam javljamo, da ima k Metz 600 kg košaro. Poglejte njihovo stran vse piše. Taktika v svetu je drugačna. V košari sta 2 gasilca, ponesrečenec in reševalec, torej manj kot 500 kg. Prosimo za odgovor če dovoljujete košaro 500 kg. Koliko za začetek vprašanj je še več, ker je v specifikaciji veliko takšnih malenkosti, ki so nepomembne, vendar izločajo najboljše. Zadnjič smo vam pozabili povedati, da je tu še Gimaex, ki naredi veliko več platform in ne more nuditi.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji, je minimalna nosilnost košare z vso opremo, ki je nameščena v ali na košari in je predmet razpisne dokumentacije (navijak, top…), 500 kg.

naročnik
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana


Datum objave: 26.08.2015   22:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Ali je za vas sprejemljiva maksimalna širina podpiranja 6,2 metra (od sredine do sredine), namesto 6 metrov, kot opisano na strani 86, SISTEM PODPIRANJA VOZILA Z NADGRADNJO.
2. Na strani 92, poglavje OBRATOVANJE V SILI, zahtevate ročno zasilno hidravlično črpalko. Ali lahko ponudimo zasilno hidravlično črpalko, ki se napaja prek avtomobilskega akumulatorja?
3. Ali je za vas sprejemljiva širina sprednje odprtine na reševalni košari 0,75 m?

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

1. Naročnik dovoljuje odstopanje od zahtevane širine +/- 5%.
2. Ne, naročnik zahteve razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. V razpisni dokumentaciji je zahtevano dodatno ročno krmiljenje nadgradnje (ročna črpalka), ki je brez zunanjega odvisnega vira napajanja.
3. Ne, še sprejemljiva širina srednje odprtine na reševalni košari je najmanj 87 cm (=0,87 m), ki je prilagojena maksimalni širini invalidskih vozičkov.

naročnik
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

Datum objave: 26.08.2015   22:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V tehnični sposobnosti, pogoj 12 imate napisano. V primeru, da ponudnik ne zagotavlja lastnega servisa podvozja ponujenega vozila, ampak zagotavlja servis podvozja preko pooblaščenega serviserja na območju Republike Slovenije, čim bližje naslovu naročnika, mora to navesti v Obrazcu št. 1 – Ponudba, v ponudbi pa mora biti, s strani imenovanega serviserja, predložena izpolnjena, datirana, podpisana in žigosana Priloga 1 k Obrazcu št. 1 – Ponudba. Priloga vsebuje izjavo imenovanega pooblaščenega serviserja podvozja, da se je seznanil s predmetom javnega naročanja, da je pooblaščeni serviser znamke osnovnega vozila, ki je ponujeno v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in da za najmanj petnajst (15) let od datuma prevzema vozila s strani naročnika, sprejema servisiranje podvozja (osnovnega vozila) in da bo izvedel vsa potrebna servisna opravila, ki se nanašajo na ponujeno osnovno vozilo, v kolikor bo prejel naročilo za servisiranje vozila s strani naročnika.
Noben proizvajalec nadgradnje oz. ponudnik tovrstnih vozila za gašenje in reševanje v evropi ni pooblaščen za servisiranje podvozja. Servisiranje podvozja v evropi v vseh državah zagotavljajo proizvajalci podvozij. Taka zahteva je nepotrebna in neumestna in samo povečuje stroške priprave dokumentacije. Zahtevamo, da zahtevo po umaknete iz razpisne dokumentacije.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Naročnik se strinja z ugotovitvami postavljavca vprašanja. Zahteva naročnika ni vezana na stroške priprave dokumentacije. Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

naročnik
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

Datum objave: 31.08.2015   22:14

Naročnik obvešča ponudnike, da je odločil, da bo razpisno dokumentacijo spremenil in spremenjeno razpisno dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu Evropske unije. Obenem z objavo spremenjene razpisne dokumentacije, bo naročnik objavil tudi podaljšanje roka za oddajo ponudb in posledično roka za podajo morebitnih vprašanj.

naročnik
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

Datum objave: 07.09.2015   09:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima me nekaj informacij:
1. Ali sprejmete obremenitev 400kg na stransko iztegnjeni roki na 20m dolžine ali je nujno da je 22m?
2. Ali sprejmete obremenitev 120kg na stransko iztegnjeni roki na 22m dolžine ali je nujno da je 24m?
3. Ali sprejmete namesto jeklene vrvi, verigo, ki nadomesti vrv?
4. Ali je lahko dolžina manevrskega giba 6m?
5. Ali je lahko širina z iztegnjenimi podpornimi kraki 4,1m?
6. Ali je opcija da je maksimalna obremenitev košare 500kg?
7. Ali je lahko delovanje na pobočju 90° prečno na smer vožnje minimalno 7°?
8. Ali je lahko maksimalen veter za obratovanje 12,5m/s?
9. Ali je lahko medosna razdalja 4,7m?«

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

1. Glej spremenjeno razpisno dokumentacijo.
2. Glej spremenjeno razpisno dokumentacijo.
3. Glej spremenjeno razpisno dokumentacijo.
4. Ne.
5. Glej spremenjeno razpisno dokumentacijo.
6. Naročnik je na vprašanje že odgovoril.
7. Glej spremenjeno razpisno dokumentacijo.
8. Ne.
9. Da, kot je to navedeno že v razpisni dokumentaciji.

naročnik
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

Datum objave: 07.09.2015   09:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji navajate: reševalna ploščad ali teleskopsko dvigalo. Lahko obrazložite razliko.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Glej spremenjeno razpisno dokumentacijo in Tipizacijo gasilskih vozil, ki je bila sprejeta s strani GZS.

naročnik
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana


Datum objave: 07.09.2015   09:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji je nekaj nejasnosti in prosimo za razlago:
1. SISTEM PODPIRANJA VOZILA Z NADGRADNJO
Vsaka podpora mora biti pokrita z zaščitnim ohišjem. Prosimo za obrazložitev.
2. NOSILNOST ROKE
- Poglavje SKLOP ROKE – splošno, napisano nosilnost roke na očesu minimalno 2.100 kg;
- Poglavje TEHNIČNI PODATKI – ROKA, napisano nosilnost roke na očesu min. 2.200 kg
kateri podatek je pravilen.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

1. Vsaka podpora mora biti pokrita oziroma zaščitena z zaščitnim ohišjem tako, da se zaščiti cilinder in cevi ter druge bistvene varnostne elemente, ki vplivajo na delovanje nadgradnje.
2. Glej spremenjeno razpisno dokumentacijo.

naročnik
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

Datum objave: 07.09.2015   09:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V tehnični dokumentaciji je postavljena zahteva da mora biti sedež glavnega kontrolnega mesta ogrevan. Ali lahko ponudimo sedež brez ogrevanja?
2. Podvozje je predvidoma opredeljeno na EURO5 motor. Ali lahko ponudimo motor EURO 6?

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

1. Ne.
2. Ne.

naročnik
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

Datum objave: 07.09.2015   09:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V pogoju 15. je navedeno da mora imeti ponudnik za priznavanje sposobnosti najmanj tri dobavljena referenčna vozila katera so primerljiva razpisanemu vozilu:
- gasilsko vozilo z reševalno dvižno ploščadjo ali teleskopskim dvigalom
- vozilo dosega višino najmanj 30m
- nosilnost košare je najmanj 500 kg
Glede na ta pogoj v Sloveniji ni ponudnika ki bi imel ustrezne reference.
vprašanje:
Ali lahko ta pogoj izpolnjuje podizvajalec?

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Naročnik bo upošteval tudi reference imenovanih podizvajalcev, v kolikor v celoti ustrezajo referenčnim pogojem.

naročnik
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

Datum objave: 07.09.2015   09:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na dejstvo, da je predmet javnega naročila tudi financiranje, je vsebina pogoja 4 za ponudnike, ki smo dobavitelji gasilskih vozil neizvedljiva, saj nismo registrirani za opravljanje finančnih storitev in financiranja vozila glede na veljavne predpise sploh ne smemo ponuditi. Ob tem je pogoj oblikovan celo tako, da v primeru skupne ponudbe mora vsak partner v skupini izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, kar je še dodaten nonsense. Naročnik naj naveden pogoj umakne in spremeni predmet naročila, tako da bo financiranje predmet ločenega javnega razpisa oz. vsaj ločen sklop.
2. Na kakšen način je naročnik predvidel, da bodo banke oz. leasingodajalci nastopali v ponudbi? Kot partnerji v skupni ponudbi? Kot podizvajalci? Banke namreč ne želijo prevzemati tveganj povezanih z dobavo vozila. Razpisna dokumentacija je v tem delu nekonsistentna in ne omogoča oddaje popolne ponudbe.
3. Opozoriti želimo, da banke za tako razpisane pogoje financiranja sploh ne želijo oddati ponudbe, saj so zanje nesprejemljivi, še posebej:
- prenizek polog, ki praktično komaj pokrije stroške DDV in za banko ne ostane nobeno zavarovanje;
- fiksnost obrestne mere (za tovrstne posle se sklepajo leasing pogodbe s klavzulo EURIBOR + pribitek banke);
- limitiranje letne višine plačil je nesprejemljivo;
- odsotnost vsakega zavarovanja leasing pogodbe za banko (nesorazmerno tveganje);
- možnost predčasnega odplačila brez dodatnih stroškov (v celoti nedefinirano),
- pogodba za dobavo vozila sklenjena pod odložnim pogojem;
- nedefiniran trenutek prenosa lastninske pravice na vozilu;
- nedefinirane zahteve glede zavarovanja vozila (poln kasko);
- etc.
Ob tem razpisna dokumentacije ne vsebuje niti vzorca leasing pogodbe, kar je v nasprotju z načelom enakopravnosti in transparentnosti, saj bi načeloma vsak ponudnik lahko podal svoj vzorec pogodbe, pri čemer pa vzorci pogodb medsebojno ne bodo primerljivi, naročnik pa ni opredelil, kaj je zanj sprejemljivo in kaj ne. Naročniku zato predlagamo, da spremeni predmet naročila, tako da bo financiranje predmet ločenega javnega razpisa, saj na takšen način, ni mogoče pripraviti in oddati popolne ponudbe.
4. Ob tem razpisna dokumentacija govori o "informativnem izračunu" stroškov leasinga, kar ponudniki razumemo, da predložen "informativni izračun" ni končen, kar pomeni, da se bo po oddaji ponudb še spreminjal. Kako bo naročnik glede na to določbo razpisne dokumentacije zagotovil enakopravno obravnavo ponudnikov?
5. Glede na določila razpisne dokumentacije so tudi v celoti neizvedljive zahteve glede neposrednih plačil podizvajalcem, saj ponudniki od podizvajalcev ne moremo pričakovati, da jim bo naročnik njihov delež neposredno plačeval v 84 enakih mesečnih obrokih v naslednjih sedmih letih. Tudi v tem delu priprava in oddaja popolne ponudbe, ki bi bila pripravljena skladno z določili razpisne dokumentacije ni mogoča.
6. Kako bo naročnik registriral vozilo, če ne bo njegov lastnik? Kje so urejena vprašanja povezana z morebitnimi poškodbami vozila, zavarovanjem vozila za nesrečo, ipd.? Ali ima naročnik zagotovljena sredstva za plačilo polnega kaska za celotno vozilo z opremo za celotno obdobje 7 let?
7. Naročnika tudi pozivamo, da obstoječ vzorec pogodbe, ki po vsebini predstavlja "gradbeno pogodbo" spremeni (bolje zamenja) tako, da bo ustrezal predmetu javnega naročila, torej dobavi blaga in da vse določbe, ki so značilne za gradbeno pogodbo umakne iz vzorca pogodbe.
8. Ali naročnik meni, da tako oblikovan razpis ni v nasprotju z drugim odstavkom 70. člena ZJN-2, ki določa, da mora naročnik v sklepu o začetku postopka navesti vir sredstev za financiranje javnega naročila.
9. Ali so občine "sofinancerke" seznanjene s tako oblikovanim javnim razpisom in so kot ustanoviteljice naročnika pripravljena prevzeti tveganja, ki iz tako oblikovanega razpisa izhajajo?
10. Naročnik naj celotno razpisno dokumentacijo, ki je pripravljena površno, nedosledno in kontradiktorno spremeni tako, da bo omogočala oddajo popolne ponudbe, predvsem pa naj predmet javnega naročila razdeli na dva ločena sklopa in sicer na sklop za dobavo gasilskega vozila in sklop za financiranje ali pa za financiranje izvede ločeno javno naročilo.
11. Zaradi razčiščevanja zgoraj omenjenih poglavij bo potrebno več časa za pripravo ponudbe zato vas naprošamo da podaljšate rok za oddajo ponudb ter rok za vprašanja za minimalno tri tedne.
Naročnik naj vsa navedena vprašanja in opozorila obravnava skladno s 5. odstavkom 5. člena ZPVPJN.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Glej spremenjeno razpisno dokumentacijo.

naročnik
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana


Datum objave: 07.09.2015   09:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Največje zavajanje je pa da metz kupuje platforme iz italije iz podjetja ISOLI s.p.a., in jih namesti na podvozje, če tala razpis ni korupcija in zrelo za prijavo na protikorupcijsko komisijo ali kriminalistično policijo, potem ne vemo kaj je. Vsi največji vključno z Brontotom in Vemo odpadejo. Potrebno bo vložiti prijavo.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Na osebno mnenje postavljavca vprašanja naročnik ne more vplivati, dodaja pa, da je razpisna dokumentacija pripravljena v skladu z ZJN-2, pogoji in zahteve naročnika pa so za vse potencialne ponudnike enaki.

naročnik
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana

Datum objave: 15.09.2015   09:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na vprašanje, ki smo ga postavili nekaj časa nazaj: V razpisni dokumentaciji navajate: reševalna ploščad ali teleskopsko dvigalo. Lahko obrazložite razliko ste nam 7.9.2015 odgovorili: Glej spremenjeno razpisno dokumentacijo in Tipizacijo gasilskih vozil, ki je bila sprejeta s strani GZS. Po pregledu Nove razpisne dokumentacije in Tipizacije GZS, ni nikjer omenjena razlika med omenjenima tipoma vozil. GZS v zadnji sprejeti Tipizaciji ne omenja reševalne ploščadi, prav tako v novi razpisni dokumentaciji se ne navaja kakšna je razlika med obema tipoma vozil. Prosimo, da obrazložite razliko, v nasprotnem primeru bomo smatrali, da gre za enako vozilo, katerega imenujete na dva različna načina.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Besedne zveze, ki jo navaja postavljavec vprašanja (»reševalna ploščad ali teleskopsko dvigalo«) v razpisni dokumentaciji ni moč najti, zato naročnik razlike med nečem, kar ni navedeno, ne more obrazložiti. V spremenjeni razpisni dokumentaciji je navedeno teleskopsko ali zgibno dvigalo skladno s Tipizacijo gasilskih vozil GZS.

naročnik
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana


Datum objave: 19.09.2015   23:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri pregledu podatkov podvozja smo ugotovili, da so podatki napisani v skladu z MAN specifikacijo vendar smo ugotovili nekatera neskladja. Menjalnik s 8 prestavami + vzvratna prestava; tega menjalnika ni pri EURO 5 motorju, mogoč je menjalnik 9 prestav + 1 vzvratna. Rezervoar za tekočino AdBlue 20 litrov; pri EVRO 5 motorju ne obstaja, ta rezervoar je mogoč samo pri EURO 6 motorju. Ali je prišlo do napake ali so vseeno točni podatki!

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Specifikacije, ki jo navaja ponudnik naročnik ne pozna. Naročnik razpisuje vozilo, posledično tudi podvozje, ki bo zagotavljalo nemoteno opravljanje del in nalog naročnika. Naročnik dovoljuje, da je podvozje vozila brez rezervoarja AdBlue, če to ni potrebno za normalno delovanje motorja vozila in bo naročnik lahko registriral vozilo v Sloveniji. V ostalem delu naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal.

naročnik
Zavod za Gasilno in reševalno službo Sežana

Datum objave: 19.09.2015   23:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na razpisano specifikacijo imamo nekaj vprašanj
A - PODVOZJE:
Zahtevana je medosna razdalja 4425 mm ali več. Ali lahko ponudimo krajšo medosno razdaljo npr. 4125 mm? Ob tem moramo poudariti, da se vozne lastnosti vozila ne poslabšajo, ampak celo povečajo, manjša medosna razdalja pomeni boljše manevrirne sposobnosti vozila, lažja vožnja v ozkih predelih in ulicah ter manjši premer obračalnega kroga.
B – REŠEVALNA LESTEV:
Izdelali smo veliko teleskopskih dvigal z reševalno lestvijo, po nekaj mesecih usposabljanja so bile vse reševalne lestve rastavljene in odstranjene iz teleskopskega dvigala. Razlog ena: v primeru, ko je druga roka pregibna je uporaba reševalne lestve zelo oteženo - zaradi razlike (prostorom/luknjo) med glavnim deblom in pregibnim delom. Razlog dva: širina reševalne lestve povečuje širino vozila in s tem premer kroga obračanja, kar je pomembno pri reševanju v ozkih ulicah. Razlog tri: teža reševalne lestve je 280 kg, kar posledično zmanjšuje doseg reševalne košare. Razlogi štiri: neposredni stroški in stroški vzdrževanja so pomembni v zvezi z učinkovitostjo s tem dodatkom. Predlagamo, da reševalno lestev označite kot opcijo.
C - DOSEG:
Doseg - zahteva 24 m z 90 kg (en gasilec) ima zelo omejen operativni interes za reševanje (ni mogoče reševati drugih oseb), prav tako sta pri gašenju ali reševanju v košari vedno najmanj dva gasilca. Zato predlagamo, da se ta zahteva umakne, saj zahteva za doseg 22 m z obremenitvijo 360 kg več kot zadostuje za učinkovito in uspešno reševanje in ima smisel glede reševalnih postopkov.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

A: Dovoljena je medosna razdalja 4000 mm ali več.
B: Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal, ker je navedeno ena od varnostnih in reševalnih komponent vozila.
C: Naročnik razpisne dokumentacije ne bo spreminjal. Pomembno je, da z reševalno košaro lahko pridemo do objekta in pregledamo objekt, prav tako je lahko izvedeno reševanje z upravljanjem reševalne košare iz glavne konzole na vozilu spodaj, tako lahko kljub neudeležbi reševalcev ali gasilcev evakuiramo po eno osebo.

naročnik
Zavod za gasilno in reševalno službo Sežana