Dosje javnega naročila JN3974/2013
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ 
Blago: Tovornjaki z dvigalnimi platformami
ZJN-2: Odprti postopek

JN3974/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.04.2013
JN5223/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 07.05.2013
    JN3974/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 070-116473
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Tovornjaki z dvigalnimi platformami

Datum objave: 9. 4. 2013
Številka objave: JN3974/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ, Belokranjska cesta 10, Kontakt: Frankovič Anja, SI-8340 Črnomelj.
Tel. +386 73061100. Telefaks +386 73061130. E-pošta anja.frankovic@crnomelj.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavni red in mir ter varnost
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Dobava rabljenega gasilskega vozila GVCZD-1.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Sedež naročnika.
Sifra NUTS: SI017.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: DOBAVA RABLJENEGA GASILSKEGA VOZILA GVCZD-1, namenjenega gašenju in reševanju z višin, z vgrajeno vodno črpalko, vodnim rezervoarjem in prostori za gasilsko opremo.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34142100 (Tovornjaki z dvigalnimi platformami)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 90 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponudbena cena. Ponder: 80
2. Dobavni rok. Ponder: 10
3. Splošna garancijska doba. Ponder: 10
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik PGD-Črn 1/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 9. 5. 2013
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 20. 5. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 20. 5. 2013
Čas: 11:00
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb strokovni komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/4/12566-158762734945344/RD_gasilsko_
vozilo.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 9. 5. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ, Belokranjska cesta 10, SI-8340 Črnomelj.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO ČRNOMELJ, Belokranjska cesta 10, SI-8340 Črnomelj.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 8. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5223/2013, Blago: Tovornjaki z dvigalnimi platformami; datum objave: 7. 5. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.04.2013   09:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V specifikaciji je navedeno:
"Ponudnik mora izkazati najmanj dve dobro opravljeni referenci dobave gasilskega vozila skladno s Tipizacijo gasilskih vozil sprejeto s strani Gasilske zveze Slovenije v zadnjih treh letih od objave obvestila o predmetnem naročilu in sicer v posamezni višini najmanj 250.000 EUR (z
DDV)."

Na katero vrsto vozil se nanaša ta pogoj? Zgolj na vozila GVCZD-1 ali tudi na druga vozila?

ODGOVOR:
Pogoj se nanaša na vozila izdelana v skladu s tipizacijo GZS, katerih cena je ob predaji naročniku znašala v posamezni višini najmanj 250.000 € (z DDV).