Dosje javnega naročila JN6513/2013
Naročnik: GB LJUBLJANA 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Odprti postopek

JN6513/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.05.2013
    JN6513/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2013/S 105-179815
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 30. 5. 2013
Številka objave: JN6513/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE GB LJUBLJANA, Vojkova cesta 19, Kontakt: gbl@gb.ljubljana.si, V roke: Primož Grom, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 12342000. Telefaks +386 12342040. E-pošta gbl@gb.ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.gasilskabrigadaljubljana.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavni red in mir ter varnost
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Javno naročilo za dobavo »Gasilskega vozila za logistiko«
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Sedež naročnika.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je opisan v razpisni dokumentaciji.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Podatki so razvidni iz razpisne dokumentacije.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 9 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 25.000 EUR, z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudb.Ponudnik lahko namesto bančne garancije predloži kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, pod pogojem, da so zaveze zavarovalnice enakem zavezam iz vzorca bančne garancije.
V primeru partnerske ponudbe je zahtevana ena garancija za resnost ponudbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilo se izvede v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko izda po uspešno izvedenem prevzemu vozila.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. Teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.
PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Dokazilo: Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje.
V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja:
- podpisati izjavo v obrazcu »Ponudba«
- predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.

3. Na dan roka za oddajo ponudb:
- ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo;
- ponudnik ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo;
- ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja;
- zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega pre­nehanja, o katerem sodišče še ni odločilo;
- s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v katerem koli podobnem položaju;
- da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
- da ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;
- da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

Dokazilo: V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisana in žigosana s strani vsakega imenovanega podizvajalca.

4. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
Dokazilo: V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisana in žigosana s strani vsakega imenovanega podizvajalca.

5. Ponudniku ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja.
Dokazilo: V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.

6. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2).
Dokazilo: V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.

7. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS.
Dokazilo: V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.

8. Pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Dokazilo: Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. Podizvajalec potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo podpisanega obrazca IZJAVA PODIZVAJALCA.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.
Dokazilo: Ponudnik predloži ustrezna potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot petnajst dni pred rokom za oddajo ponudb.

2. Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do vseh dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1. Reference ponudnika:
Ponudnik je v zadnjih treh letih (2010, 2011, 2012 ali 2013) končnim uporabnikom dobavil najmanj tri tovarniško nova gasilska vozila, pri čemer pogodbena vrednost posameznega dobavljenega vozila ni bila nižja od 200.000 eur brez vključenega DDV. Referenčni posel za posamezno vozilo je moral obsegati tako dobavo podvozja, kot tudi izdelavo nadgradnje. Upoštevana bodo le že uspešno izdelana in dobavljena vozila.
Dokazilo: Ponudnik navede referenčne posle v ustrezno mesto v obrazcu »PONUDBA« (točka 5) in predloži referenčna potrdila podpisana s strani končnih uporabnikov.

2. Reference proizvajalca:
Ponudnik izkaže, da je proizvajalec ponujenega gasilskega vozila v zadnji treh letih (2010, 2011, 2012 ali 2013) izdelal in dobavil končnim uporabnikom vsaj 6 tovarniško novih istovrstnih vozil. Upoštevana bodo le že uspešno izdelana in dobavljena gasilska vozila.

Naročnik bo kot istovrstno vozilo upošteval vsako gasilsko vozilo, ki je po vseh naslednjih tehničnih karakteristikah enako ponujenemu gasilskemu vozilu:
- da je skupna dovoljena masa vozila 12.000 kg ali več,
- da ima moč motorja podvozja 190 kW ali več,
- da je dolžina tovornega prostora 3.250 mm ali več,
- da je širina tovornega prostora 2.440 mm ali več,
- da je višina tovornega prostora 1.700 mm ali več,
- da je dolžina prostora za opremo 1.200 mm ali več,
- da ima vozilo uporabno nosilnost 4.000 kg ali več,
in
- da ima tovorni prostor ki omogoča prevoz 6 ali več vozičkov dimenzij 1200 x 800 mm.
Dokazilo: Ponudnik navede referenčne dobave proizvajalca ponujenega gasilskega vozila z vsemi zahtevanimi podatki v točko 6 »Seznam referenčnih dobav proizvajalca ponujenega gasilskega vozila« obrazca »PONUDBA«. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja ponudb od ponudnika zahteva dodatna dokazila glede posameznih dobav navedenih na seznamu s katerimi ponudnik potrdi resničnost navedb iz seznama.

3. Ponudnik bo izvedel ustrezno šolanje na vozilu.
Dokazilo: Ponudnik s podpisom in predložitvijo obrazca »Ponudba« potrjuje, da bo izvedel šolanje za vzdrževanje nadgradnje in opreme vozila za najmanj 3 osebe v trajanju najmanj 1 delovni dan pri proizvajalcu. Prav tako bo ponudnik izvedel najmanj enodnevno šolanje gasilcev pri naročniku.

4. Ponujeno vozilo mora biti tovarniško novo in v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji.
Dokazilo: Razvidno iz celotne ponudbe in predložene dokumentacije, zahtevane v obrazcu »PONUDBA«.

5. Ponudnik mora zagotavljati reden servis ponujenega vozila na območju Republike Slovenije.
Dokazilo: Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da zagotavlja reden servis ponujenega vozila na območju Republike Slovenije.

6. Ponujeni dobavni roki so skladni z zahtevami naročnika.
Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom v obrazcu »PONUDBA«. Ponudnik lahko ponudi krajši rok dobave. Krajši rok dobave vpiše v ustrezno tabelo v obrazcu »PONUDBA«.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Ponujena cena. Ponder: 85
2. Reference. Ponder: 15
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN-01/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 8. 7. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 8. 7. 2013
Čas: 10:15
Kraj: Javno odpiranje ponudb bo potekalo na lokaciji Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/5/9012-197292872373600/RD.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 27. 6. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke GB LJUBLJANA, Vojkova cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse v višini 1.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic mora biti oblikovan skladno z navodili Ministrstva za finance, objavljenimi na http://www.mf.gov.si/si/delovna_podrocja/sistem_javnega_narocanja/pravno_varstvo_pri_javnem_narocanju/).

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb GB LJUBLJANA, Vojkova cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 5. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.