Dosje javnega naročila JN13674/2012
Naročnik: SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE 
Blago: Medicinska oprema
ZJN-2: Odprti postopek

JN13674/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 19.12.2012
JN907/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.01.2013
    JN13674/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 246-404446
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Medicinska oprema

Datum objave: 19. 12. 2012
Številka objave: JN13674/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, OBLAKOVA ULICA 005, Kontakt: info@sb-celje.si; katja.ramsak@sb-celje.si, V roke: Katja Ramšak, SI-3000 CELJE.
Tel. +386 34233036. Telefaks +386 34233757. E-pošta info@sb-celje.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.sb-celje.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: DOBAVA MEDICINSKO IN SANITETNO POTROŠNEGA MATERIALA, OBVEZILNEGA MATERIALA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: DOBAVA MEDICINSKO IN SANITETNO POTROŠNEGA MATERIALA, OBVEZILNEGA MATERIALA
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 33100000 (Medicinska oprema)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 15. 2. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 15. 2. 2013
Čas: 12:00
Kraj: Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Sejna soba Sektorja za investicije, preskrbo in vzdrževanje
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Ponudniki morajo obvezno izpolniti Mapo II in jo na CD-ju priložiti ponudbi.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/12/1834-125418017191488/Rd_4_2012.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 5. 2. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, OBLAKOVA ULICA 005, SI-3000 CELJE.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SPLOŠNA BOLNIŠNICA CELJE, OBLAKOVA ULICA 005, SI-3000 CELJE.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 12. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN907/2013, Blago: Medicinska oprema; datum objave: 28. 1. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.12.2012   10:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
1.Prosimo Vas če navedete točno dimenzijo za nevtralne elektrode,ali so dvodelne in dovoljeno odstopanje dimenzij za artikle
07.10.01.01.013 ,019 ,0,20 in 022
2.Ali lahko pri art 07.10.01.01.020 navedete tip red dot elektrode
3.Ali lahko navedete oznako elektrod 07.13.08.01.05 ,ki jih sedaj uporabljate

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Elektrode nevtralne so dvodelne, sedaj uporabljamo:

07.10.01.01.013 REM E7509 Vally Lab.,

07.10.01.01.19 13953 E Hewlett Packard,

07.10.01.01.20 Nessy Erbe Omega 20193-082

07.13.08.01.05 F301 Lang. Otroška na peni.07.10.01.01.22 Teh elektrod ne uporabljamo več.Datum objave: 27.12.2012   13:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ugotavljamo, da je naročnik javno naročilo, ki ga je v preteklosti objavljal kot celoto razdelil v več manjših javnih naročil pri čemer mu ni bilo vodilo olajšanje in ekonomičnost postopkov za potencialne ponudnike. Potencialni ponudniki, ki bomo sodelovali na vseh do zdaj objavljenih javnih naročilih (JN13653/2012, JN13674/2012 in JN13674/2012) se tako soočamo z naročnikovo zahtevo - predložitev bančne garancije za resnost ponudbe v vrednosti 4.000,00 EUR ne glede na ponudbeno vrednost, kar posledično lahko privede do situacije, da ponujamo na določeno javno naročilo blago v skupni vrednosti nekaj sto ali nekaj tisoč EUR in moramo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v vrednosti 4.000,00 EUR. S to zahtevo neupravičeno dvigujete stroške javnega naročila.
Kot primer navajamo: UKC Ljubljana v svojih javnih naročilih od potencialnih ponudnikov ne zahteva predložitev nobene bančne garancije za resnost ponudbe. UKC Maribor pa zahteva predložitev bančne garancije za resnost ponudbe samo za tiste potencialne ponudnike, katerih ponudbena vrednost presega 125.000,00. Posredujemo vam tudi uradno stališče Ministrstva za finance glede finančnih zavarovanj pri javnem naročanju (št.007-164/2012 z dne 27.09.2012):
Pri odločanju o morebitnem zavarovanju resnosti ponudbe naj naročniki glede na zgoraj navedeno kritično presodijo potrebnost zavarovanja. Če se za zavarovanje odločijo, je zadosten en instrument zavarovanja resnosti ponudbe in ni potrebno, da jih zahtevajo več. Če se zahteva
npr. zavarovanje za resnost ponudbe, ni potrebna zavezujoča izjava o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo del v primeru izbire ponudnika, saj že samo zavarovanje za resnost ponudbe določa, da mora biti garancijski znesek izplačan, če izbrani pobudnik ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo del. Obenem tako dvojno zavarovanje pomeni tudi dvojni strošek, tako za ponudnike, predvsem pa za naročnika, na katerega ti strošek prevalijo. Ob upoštevanju kriterijev iz prvega odstavka naj naročniki temeljito razmislijo, ali je za zavarovanje resnosti ponudbe glede na konkretne okoliščine bančna garancija nujno potrebna ali lahko uporabijo druga sredstva (lastna bianko menica, kavcijsko zavarovanje ipd.), zaradi katerega so stroški ponudnika bistveno nižji.
Naročnika prosimo, da svojo zahtevo po predložitvi bančne garancije za resnost ponudbe v vrednosti 4.000,00 EUR umakne ali jo vsaj vrednostno omeji kot npr. UKC MB.ODNAROČNIK SPREMINJA SVOJE ZAHTEVE, POSTAVLJENE V RD IN ZAHTEVA BANČNO GARANCIJO ZA RESNOST PONUDBE V VIŠINI 4000,00 EUR LE ZA PONUDNIKE, KI PONUJAJO BLAGO V VREDNOSTI VEČ KOT 130.000 EUR BREZ DDV IN IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE UMIKAMO ZAHTEVO ZA PREDLOŽITEV IZJAVE O GARANCIJI ZA DOBRO IZVEDBO POSLA.
PONUDNIKI NAJ TA ODGOVOR UPOŠTEVAJO PRI PRIPRAVI PONUDBE.GOVOR:


Datum objave: 27.12.2012   13:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V razpisni dokumentaciji imate naslednjo določilo v 19. členu:

Ponudnik mora predložiti:
1. Garancijo za resnost ponudbe (originalna bančna garancija) v višini 4.000 EUR z veljavnostjo 90 dni po datumu odpiranja ponudb, ki jo naročnik unovči v naslednjih primerih:
- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
- če ponudnik, ki ga naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
1.) ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
2.) ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z določbami navodil ponudnikom (OBR-15)….

2. Izjavo banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti ( podobno vsebini OBR-16). Izjava banke mora biti podana v vsebini, kot izhaja iz obrazca vzorca izjave banke, da bo dala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-17) in ne sme vsebovati klavzule, kot npr. da bo izdana v skladu s poslovno politiko banke ipd. oziroma ne smejo biti kakorkoli drugače pogojene.


Naročnika opozarjamo, da je najbrž spregledal stališče MF glede finančnih zavarovanj v postopkih javnega naročanja (007-164/2012/ (september 2012)) in glede podvajanja BG, kar je nesmiselno in drago, poleg tega pa moramo ponudnika na naročnika v končni fazi prevaliti ta znesek.
Pri odločanju o morebitnem zavarovanju resnosti ponudbe naj naročniki glede na zgoraj navedeno kritično presodijo potrebnost zavarovanja. Če se za zavarovanje odločijo, je zadosten en instrument zavarovanja resnosti ponudbe in ni potrebno, da jih zahtevajo več. Če se zahteva npr. zavarovanje za resnost ponudbe, ni potrebna zavezujoča izjava o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo del v primeru izbire ponudnika, saj že samo zavarovanje za resnost ponudbe določa, da mora biti garancijski znesek izplačan, če izbrani pobudnik ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo del. Obenem tako dvojno zavarovanje pomeni tudi dvojni strošek, tako za ponudnike, predvsem pa za naročnika, na katerega ti strošek prevalijo.

Banka nas je opozorila, da mora za vsakega naročnika, za katerega opazi, da ravna v nasprotju s tem stališčem, sporočiti ime le-tega MF, ki bo takšnega naročnika opozorilo, da ravna v nasprotju s stališčem in varčevalnimi ukrepi. Ker že iz razpisne dokumentacije izhaja, da ste se odločili za varčevanje, upravičeno pričakujemo umik zahteve po izjavi banke.


ODGOVOR:
NAROČNIK SPREMINJA SVOJE ZAHTEVE, POSTAVLJENE V RD IN ZAHTEVA BANČNO GARANCIJO ZA RESNOST PONUDBE V VIŠINI 4000,00 EUR LE ZA PONUDNIKE, KI PONUJAJO BLAGO V VREDNOSTI VEČ KOT 130.000 EUR BREZ DDV IN IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE UMIKAMO ZAHTEVO ZA PREDLOŽITEV IZJAVE O GARANCIJI ZA DOBRO IZVEDBO POSLA.
PONUDNIKI NAJ TA ODGOVOR UPOŠTEVAJO PRI PRIPRAVI PONUDBE.

Datum objave: 28.12.2012   07:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v razpredelicami z oblogami navajate:

1) Poliuretanska pena z lepljivim robom:
- dimenzije 11x11 cm ali lahko ponudimo velikost 10x10 cm?
- dimenzije 17,5x17,5 cm ali lahko ponudimo velikost 15x15 cm?
ODGOVOR: PRI OBLOGAH LAHKO DIMENIZJE OBLOG ODSTOPAJO ZA +-1,5 CM.

2) Poliuretanska pena brez lepljivega roba:
- 15x20 cm ali lahko ponudimo 15x15 ali 10x20 cm?
ODGOVOR: PRI OBLOGAH LAHKO DIMENIZJE OBLOG ODSTOPAJO ZA +-1,5 CM.

3) Poliuretansko peno za traheostomo velikost 9,5x9,5 sm ali lahko ponudimo velikost 8,8x7,5 cm?
ODGOVOR: PRI OBLOGAH LAHKO DIMENIZJE OBLOG ODSTOPAJO ZA +-1,5 CM.

4) Hidrokoloidno oblogo samolepljivo tanjšo 10x10 cm in debelejšo 15x15 cm ali lahko ponudimo Hidrokoloidno oblogo z alginatom enakih dimenzij in enakovrednim al boljšim učinkom?
ODGOVOR: NAROČNIK VZTRAJA PRI SVOJIH ZAHTEVAH, PONUDITE KAR JE ZAHTEVANO - HIROKOLOIDNO OBLOGO.

5) Hidrokoloidno oblogo z lepljivim robom za nečisto, eksudativno, granulirajočo površino dimenzij 12,5x12,5 cm, ali lahko ponudim Hidrokoloidno oblogo z alginatom, ki je dokazano namenjena površinam, ki jih navajate in se je izkazala kot bolj primerna, dimenzij10x10 cm?
ODGOVOR: NAROČNIK VZTRAJA PRI SVOJIH ZAHTEVAH, PONUDITE KAR JE ZAHTEVANO - HIROKOLOIDNO OBLOGO.

6) Hidrogel v teži 15g ali lahko ponudim hidrogel v teži tube 14,2g?
ODGOVOR: DA

7) Polpropustni film dimenzije 6x7 cm ali lahko ponudimo enakovreden film dimenzij 5x7 cm?
ODGOVOR: DA

8) Folija lepilna fimenzij 20x30 cm ali lahko ponudimo enakovredno v dimenzijah 20,3x25,4 cm?
ODGOVOR: DA

9) Obliž samolepilni z vpojno oblogo ki se ne lepina rano dimenzj 25x10 cm ali lahko ponudimo enakovredno v dimenzijah 25,5x10 cm? Oziroma ali lahkko v rubrikah z samolepljivimi obliži ponudimo velikosti v odstopanjih 10-15%?
ODGOVOR: LAHKO PONUDITE ENAKOVREDEN OBLIŽ DIMENIZJE 25,5X10 CM. ODSTOPANJA VELIKOSTI ZA 10 - 15 % PA NISO DOVOLJENA.
Datum objave: 28.12.2012   07:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v razpredelnici z obvezilnem materialom, navajate Ca-Na Alginatna obloga 10x10 cm sterilno. Ali lahko ponudim z primerljivo in enako učinkovito Ca-alginatno oblogo 10x10 cm sterilno?


ODGOVOR: DA, LAHKO PONUDITE CA-ALGINATNO OBLOGO.

Datum objave: 28.12.2012   09:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Določilo RD, da šele v primeru neplačila v 90 dneh od prejema računa s strani naročnika, lahko zaračunamo zakonite zamudne obresti je nezakonito in ga naročnik ne sme pisati kot pogoj, zato zahtevamo izločitev te določbe iz RD, saj na način, kot je napisana, ne sme biti v RD oz. izjavi. Naročnik lahko to kvečjemu zapiše kot željo, ki jo lahko na podlagi dogovora obeh strank vključi v pogodbo.
V kolikor naročnik tega ne misli umakniti iz določil RD, zahtevamo natančen odgovor in navedbo zakonodaje, ki mu to omogoča. V primeru neumika te zahteve oz. pogoja, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo, kar zagotovo ni želja naročnika.

ODGOVOR:
ZAHTEVA O ZAMUDNIH OBRESTIH SE IZLOČI KOT POGOJ IZ RD, IZ DOLOČIL OKVIRNEGA SPORAZUMA TER PRODAJNE POGODBE IN IZJAVE.

NAROČNIK SE BO NAKNADNO PO IZBORU S POSAMEZNIM PONUDNIKOM POGAJAL O DOLOČILIH O ZAMUDNIH OBRESTIH IN ČE SE BO PONUDNIK STRINJAL SE BO DOLOČILO VKLJUČILO V OKVIRNI SPORAZUM IN POGODBO IN NAKNDNO.

Datum objave: 02.01.2013   14:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
navajate vrečko za sukcijo z določenimi specifikacijami in kompatibilna z Medela sukcijskimi vrečkami.
Navajate Medela posode za sukcijsko vrečko določenih velikosti.
Prosim, če lahko popravite opis tako, da bo v skladu z 5.členom ZJN (Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) in v skladu z 7.členom ZJN (Načelo enakopravnosti ponudnikov), saj le s popravkom lahko upoštevate 48. člen ZJN (Izbira kandidatov).

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Artikli: 07.01.04.01.027, 07.01.04.01.028, 07.01.04.01.030, 07.01.04.01.031, 07.01.04.01.032- vrečke za sukcijo in posode za sukcijske vrečke morajo biti kompatibilne z Medela aspiratorjem.Datum objave: 02.01.2013   14:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko ponudimo samo en artikel ali cel sklop?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za enega ali več artiklov v posamezni skupini, razen v podskupinah 07.01.01.01, 07.01.02.01, 07.01.03.01, 07.01.05.01, 07.01.06.01, 07.01.08.01 , kjer morajo oddati ponudbo za celotno podskupino, to pomeni, da morajo ponuditi vse artikle navedene v posamezni podskupini.Datum objave: 04.01.2013   13:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

07.13.08.01.021 – Manšeta za RR, za 1x uporabo, eno cevna, za odrasle.
Prosimo navedite ali želite manšeto za 1x uporabo ali za 1 pacienta. Ali naj bo na koncu cevi konekt ali naj bo cev brez konekta? Koliko cm naj bo dolga manšeta za odrasle?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Manšeta je za 1 pacienta ( nima možnosti sterilizacije- zato je za 1x uporabo), brez konekta, dolžina od 23-35 cm.Datum objave: 07.01.2013   08:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1.) 07.10.01.01.105 – Manšeta za RR, za 1x uporabo, 2 cevna odr.
Prosimo navedite ali želite manšeto za 1x uporabo ali za 1 pacienta. Ali naj bo na koncu obeh cevk konekt ali naj bosta cevki brez konekta? Koliko cm naj bo dolga manšeta za odrasle?

Odgovor:

Manšeta je za 1 pacienta ( nima možnosti sterilizacije- zato je za 1x uporabo), brez konekta, dolžina od 23-35 cm.


2.) 07.10.01.01.156 – Podaljšek za TCI perfuzor Alaris – Prosimo opredelite vse sestavne dele podaljška, dolžine in sestavo.

Odgovor:

Dolžina 152 cm, 0,6 mm premera, s stiščkom, PVC, moški luer, ženski luer, brez lateksa.


3.) 07.10.01.01.041 – Manšeta za merjenje krvnega tlaka, 23-33cm, kompatibilna z aparatom Siemens.
Prosimo opredelite ali želite manšeto za večkratno uporabo, 1x uporabo ali za 1 pacienta. Ali naj ima manšeta eno ali dve cevi? Ali naj bo na koncu cevi konekt ali ne?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Odgovor:

Manšeta je za 1 pacienta ( nima možnosti sterilizacije- zato je za 1x uporabo), s konektom, 1 cevna.Datum objave: 07.01.2013   10:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. 02.02.01.01 - Obliž samolepilni, sterilen z vpojno oblogo, ki se ne lepi na rano:
02.02.01.01.001: Ali lahko ponudimo pri dimenziji 10x9cm dimenzijo 10x8cm?
02.02.01.01.002: Ali lahko ponudimo pri dimenziji 10x9cm dimenzijo 15x8cm?
02.02.01.01.003: Ali lahko ponudimo pri dimenziji 20x9cm dimenzijo 20x10cm?
02.02.01.01.005: Ali lahko ponudimo pri dimenziji 5,3x7cm dimenzijo 5x7cm?

ODGOVOR: Lahko ponudite navedene dimenzije.


2. 02.03.04 –Povoj mavčev,…2-3 minute,
ident 02.03.04.01.001
ident 02.03.04.01.002
ident 02.03.04.01.003
ident 02.03.04.01.004
ident 02.03.04.01.005
Naročnika prosimo, da preveri navedene MDC pri artiklih. Gre namreč za to, da je navedeni MDC na kos pri manjših dimenzijah večji kot pri večjih dimenzijah, kar ni popolnoma logično.

Odgovor:

MDC za 02.03.04.01.001 in 02.03.04.01.002 ostajata nespremenjeni. Za ostale tri artikle pa smo določili nove MDC, zaradi napake pri izračunu, in sicer:

ident 02.03.04.01.003 nova MDC je 1,033 EUR z DDV,
ident 02.03.04.01.004 nova MDC je 1,382 EUR z DDV,
ident 02.03.04.01.005 nova MDC je 0,375 EUR z DDV.3. 02.07.02.01.004 Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, št.6 ali velikost 40x40, a`10 kosov v setu.
02.07.02.01.005 Tampon iz gaze, v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, št.6 ali velikost 40x40, a`10 kosov v setu, sterilno, dvojno pakiranje.
Naročnika prosimo,da bolj natančno definira prvi artikel, ker ne navaja načina pakiranja ( steril, nesteril) oz. ali gre za enojno ali dvojno pakiranje.
Po našem mnenju je pravi art. 02.07.02.01.005, kjer vse to navajate, prvi artikel pa je po pomoti ostal v specifikaciji.

Odgovor:

Art. 02.07.02.01.004 je Tampon iz gaze , v obliki kroglice, brez gumice in s kontrastno nitko, št.6 ali velikost 40x40, a`10 kosov v setu, nesterilen.4. 02.09.04.01.005 Vatiranec iz vate, ovit v beljeno bombažno gazo, prešit ob robu, sterilen, 45cmx15cm, 5 kosov v setu.
Naročnika prosimo za natančno definicijo enote mere. Ali je to set s 5 kos ali 1 kos iz seta, ki vsebuje 5 kos. Prosimo, da temu ustrezno korigirate v primeru spremembe tudi MDC.

Odgovor:

Zahtevamo set v katerem je 5 tamponov, zato je MDC cena za set.5. 02.10.02.01.001 Komprese iz gaze 12slojne v setu, sterilne, 5cmx5cm, a` 6 kosov v setu.
Naročnika prosimo za natančno definicijo enote mere. Ali je to set s 6 kos ali 1 kos iz seta, ki vsebuje 6 kos. Prosimo, da temu ustrezno korigirate v primeru spremembe tudi MDC.


ODGOVOR:
Zahtevamo set v katerem je 6 kompres, zato je MDC cena za set.Datum objave: 07.01.2013   13:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša na artikle 07.01.04.01.024; 07.01.04.01.027; 07.01.04.01.028; 07.01.04.01.030:

Ali vam v primeru brezplačne nadgradnje vaših obstoječih aspiratorjev (aspiracijske posode in držala) lahko ponudimo aspiracijske vrečke, ki bodo z aspiratorjem kompatibilne po nadgrdnji?

Prosimo vas tudi da specificirate aspiratorje, ki naj bi jim zgornji artikli pripadali - ali gre za aspiratorje vezane na centralni vakuum?

Hvala.


ODGOVOR:

Ponudnik mora z nudenim artiklom aspiracijske vrečke zagotoviti kompatibilnost, tako da bodo vsi aspiratorji, ki jih ima naročnik v uporabi delovali na način polne zmogljivosti po priporočilih proizvajalca aspiratoja. Aspiracijka vrečka ne sme funkcijsko ali sicer uporabniško omejevati delovanje aspiratorja.


Ponudnik (izvajalec) je dolžan izvesti morebitno potrebno nadgradnjo obstoječih aspiratorjev, ki jih ima naročnik v uporabi oz. jih bo pridobil v obdobju veljavnosti tega postopka, tako da se zagotovi polna zmogljivost delovanja aspiratorja. Nadgradnjo, vključuje material ter ure storitve servisa, je dolžan ponudnik (izvajalec) v celoti izvesti z lastnimi napravami, orodjem ter osebjem. Nadgradnja je polna obveznost ponudnika (izvajalca) in se izvede v celoti brezplačno.

Naročnik ima v uporabi električne ter vakumske aspiratorje.

Ogleda opreme (aspiratojev) pri naročniku v času do oddaje ter odločitve o oddaji javnega naročila ne bo.Datum objave: 08.01.2013   10:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
pod vašim identom 07.13.06.01.036 razpisujete iglo VERESS za vpihovanje CO2 v trebuh pri laparoskopiji, 120mm.
Prosimo, da navedete debelino igle(G) in možna odstopanja.

hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
DEBELINA IGLE VERESS MORA BITI CCA 2,1 MM ALI 14 G.

Datum objave: 08.01.2013   10:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas kakšna je razlika med 07.02.04.01.015 Kanile intravenske različnih velikosti, za eno vstopno mesto, za pediatrijo in neonatalni oddelek, kriteriji kot zgoraj, ki so : "Kanile intravenske različnih velikosti, dveh vhodov, tesno zaprto nerjavečo valvulo, iz materiala, ki ne povzroča alergij in draženja žilne stene, prozoren kateter in v celoti radiopačen, kateter mora imeti tanke stene, s čimer je omogočen čimhitrejši pretok tekočin, kateter mora biti iz materiala, ki je ob uvajanju čvrst, na telesni temparaturi pa se zmehča in prilagodi, konica igle v obili črke V, ki odriva plasti kože v štirih smereh, kar olajša uvajanje katetra in zmanjša travmo, zašiljena konica katetra se mora prilegati igli, široka in gibljiva krilca za lažji prijem in pričvrstitev kanile."
Prav tako prosimo, da navedete še dimenzije kanil.

Hvala.


ODGOVOR:
Art. 07.02.04.01.015 so kanile 24 G, za 1 vstopno mesto, ostali kriteriji, razen različne velikosti in dva vhoda, veljajo tudi za te kanile.Datum objave: 08.01.2013   10:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas ali ste mislili pod zap št. 07.02.02.01.001 kjer navajate: Adpater za odvzem arterialne krvi, kompatibilen s setom za monitoriranje arterielnega tlaka - LUER ADAPTER.

Za odgovor se vam zahvaljujemo.


ODGOVOR:
Uporabljamo artikel proizv. Edwards s kat.št. VMP400 in je luer adapter.Datum objave: 08.01.2013   10:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani prosimo za navdbo volumna za :
07.04.01.01.002 Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, brez navoja, za enkratno uporabo,
07.04.01.01.004 Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, brez navoja, za enkratno uporabo,
07.04.01.01.006 Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, brez navoja, za enkratno uporabo,
07.04.01.01.008 Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, z navojem, za enkratno uporabo.

odgovor:
07.04.01.01.002 Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, brez navoja, za enkratno uporabo, 2 ml.
07.04.01.01.004 Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, brez navoja, za enkratno uporabo, 5 ml.
07.04.01.01.006 Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, brez navoja, za enkratno uporabo, 20 ml.
07.04.01.01.008 Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, z navojem, za enkratno uporabo, 50 ml , luer lock.


Datum objave: 08.01.2013   10:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

zanima nas lahko pod 07.06.01.01.003 ponudimo navedeno brizg volumna 2,5ml.

Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Lahko ponudite brizgo volumna 2,5 ml.


Datum objave: 08.01.2013   12:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za opredelitev artikla 07.13.08.01.052.

ODGOVOR:
Odstranjevalec uporabljenih rezil, ki omogoča varno in higiensko odstranitev rezila v treh korakih, medicinsko osebje pri tem ne pride v direkten kontakt z uporabljenim rezilom.Datum objave: 08.01.2013   12:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ali lahko na obrazcih pod zahtevo "objava v Uradnem listu Evropske unije (TED)" pustimo prazno polje.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 08.01.2013   13:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko navedemo tudi reference proizvajalca, ki neposredno oskrbuje bolnišnice in ordinacije v večini članic EU?


ODGOVOR:
LAHKO NAVEDETE REFERENCE PROIZVAJALCA, KI NEPOSREDNO OSKRBUJE BOLNIŠNICE V DRŽAVAH ČLANICAH EU.

Datum objave: 10.01.2013   12:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. 02.01.03.01.013 Niste navedli dimenzije.
Dimenzija je : 15x20 cm


2. 02.01.12.01.001 Niste navedli dimenzije
Dimenzija je 10x10 cm.3. 02.01.12.01.002 Niste navedli dimenzije
Dimenzija je 15x15 cm.4. 02.04.02.01.007 Niste navedli dimenzije
Obliž sterilen, prozoren, za pričvrstitev centralnih venskih katetrov, gel blazinica prepojena z 2% CHG, ki se namesti na vbodno mesto je prozorna ima zmožnost vpijanja tekočin in je prilagodljiva ter za aktivacijo na potrebuje dodajanja vlage, z trakovi za dodatno pričvrstitev in možnostjo registracije aplikacije, konstantno sproščanje CHG do 10 dni, velikost 8,5x11,5cm.5. 07.10.01.01.023 Ali lahko ponudimo standardne elektrode premera 55mm?


ODGOVOR:
Gre za Red Dot diaphoretic elektrode, ponudite lahko enakovredne elektrode.

Datum objave: 11.01.2013   09:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali mora biti tudi voda pod artiklom 07.01.07.01.059 primerna za uporabo pri več pacientih oziroma za večkratno uporabo pri enem pacientu?

Le voda, ki je primerna za uporabo pri več pacientih se lahko uporablja večkrat tudi pri posameznem pacientu - večkratna zaporedna uporaba pri posameznem pacientu pomeni menjavo kisikove cevi po končani terapiji (z masko ali nosno kanilo/katetrom).

Voda, ki ni primerna za uporabo na več pacientih (za večkratno uporabo) tudi ni primerna za večkratno uporabo pri posameznem pacientu in jo je (neporabljeno količino v plastenki) potrebno po vsaki terapiji oziroma pri vsaki menjavi kisikove pri posameznem pacientu zavreči skupaj z kisikovo cevjo in masko/nosno kanilo, ravnanje ki ni v skladu s tem pa pomeni tveganje za nastanek okužbe pri pacientu in je obenem stroškovno neučinkovito.

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 11.01.2013   15:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pri skolpu 07.03.01.01.001 va prosimo. da pri navadnem pregrinjalu 170*200cm. z manjšo lepilno cono točno opredelite kje naj bo lepilna cona in koliko dolga. ali naj ima to pregrinjalo odprtino na sredini? ali naj bo vrečka na izpust in lepljiva?

Odgovor:

HIP SET-navadno pregrinjalo naj bo velikosti pribl.270x160 cm to je zg. rjuha, na robu z lepljivo cono po sredini, dolžine 100cm.

Vrečka lepljiva in ne rabi izpusta.


pri sklopu 07.03.01.01.010 nas zanima kako velika naj bo incizijska folija. ali mora vrečka imeti izpust?
ODGOVOR:
VERTIKALNI SET- incizijska folija naj bo približne velikosti 30x70 cm in vrečka ne potrebuje izpusta.

Datum objave: 11.01.2013   15:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da navedete kateri so trije koraki, katere morajo omogočati artikli 07.13.08.01.052?
Glede na vaš odgovor predvidevamo, da volumen ni pomemben.

ODGOVOR:
Odgovor:

Kontejner se mora varno odpreti,omogočiti mora varno odstranitev rezila in varno zapreti. Kontejner mora biti čim manjšiDatum objave: 11.01.2013   15:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pod šifro št. 02.06.01.001 zahtevate "Set dializa komplet (priklop in odkolop) Priklop: 8x kompresa iz gaze 5cmx5cm, 8x fiksacijski trakovi 2,5cmx15cm, 1x podloga 40cmx60cm, 1x esmarch dolžine 38cm, 1x pean, Odklop: 2x samolepljiv obvezilni trak dolžine 70cm, 6x kompresa iz gaze 5cmx5cm, st". Prosimo za potrditev, da je to celoten opis oziroma kaj na koncu opisa pomeni st?


ODGOVOR:
Set dializa komplet (priklop in odkolop) Priklop: 8x kompresa iz gaze 5cmx5cm, 8x fiksacijski trakovi 2,5cmx15cm, 1x podloga 40cmx60cm, 1x esmarch dolžine 38cm, 1x pean, Odklop: 2x samolepljiv obvezilni trak dolžine 70cm, 6x kompresa iz gaze 5cmx5cm, sterilizirano s paro.


Datum objave: 11.01.2013   15:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali vam lahko pod šiframi od 07.07.03.01.055 - 07.07.03.01.058, kjer zahtevate katetre tipa dufor balon do 50ml, ponudimo zahtevane katetere z balonom do 60ml?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 11.01.2013   15:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštoani,

ali vam lahko pod šifro 07.11.01.01.004, kjer zahtevate dolžino 86mm, ponudimo dolžino 90mm?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 11.01.2013   15:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali vam lahko pod šifro 07.13.06.01.035, kjer zahtevate gobico fino smirkovo velikosti 4,5x4,5cm, ponudimo gobico 4,7x4,5cm?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 11.01.2013   15:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pod šifro 07.05.01.01.09 zahtevate sondo hranilno PEG 20F. Ali želite push ali pull hranilno sondo?

ODGOVOR:
PULL SONDO

Datum objave: 11.01.2013   15:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
1.) 07.01.04.01.001: ali lahko ponudimo omenjeno povezovalno cev CH24 z dolžino 1,8m ali 2,7m?
Ne, potrebujemo cev CH 30, 2,1 m.2.) 07.01.04.01.002: cev mehurčasta 7mm, cev za aspirator, dolžine 30m, notranji premer7mm- ali naročnik zahteva antistatično cev ali navadno?
Odgovor:

Navadna cev.3.) 07.01.04.01.005,006,007: kateter apiracijski z oznako globine v cm, distalni konec, 2 stranski odprtini, vgrajen vakumski regulator, CH5, CH6 in CH8- kakšno dolžino zahtevate? 30 cm ali 48cm?

Odgovor:

Dolžino 30 cm.4.) 07.01.04.01.009: kateter aspiracijski, aero-flo, velikost 4,7, CH14- vam lahko ponudimo aspir. kateter z distalnim koncem, 2 stranski odprtini, vgrajen vakumski regulator, CH14 in dolžine 53cm?
Odgovor:

Lahko ponudite 53 cm aspiracijske katetre.

5.) 07.01.04.01.010,011,012,015,033: vam lahko ponudimo omenjene aspiracijske katetre CH10,CH12,CH14,CH8,CH16 iz medicinskega PVC-ja 53 cm dolžine, ostalo po vaših zahtevah?
Odgovor:

Lahko ponudite 53 cm aspiracijske katetre.
6.) 07.01.04.01.016: posoda za odvzem aspirata, zaprt sistem, 20ml- naročnika sprašujemo kakšen CH mora biti (CH10 ali CH14) in ali mora vsebovati vakumski regulator ali ne?
Odgovor:

Posoda za odvzem aspirata mora biti CH14 in ne potrebuje vakumskega regulatorja.

7.) 07.02.04.01.016: podaljšek s T priključkom med kanilo in infuzijskim sistemom pri dojenčkih- lahko ponudimo podaljšek s T priključkom za dojenčke , dolžine 15 cm, PVC, polnitveni volumen 0,5ml, premer 1mm, stišček, vrtljivi moški luer, T konekt z brezigelnim konektom, brez latexa in brez DEHP-ja?
Odgovor:

Trenutno uporabljamo podaljšek s T priključkom –ženski luer. Lahko ponudite zgoraj opisani artikel, ki ga bomo ocenili na podlagi testiranja.8.) 07.04.01.01.008: brizga- ali gre za 50 ml brizge?
Odgovor:

DA.
9.) 07.04.05.01.011: priključek dvokanalni z gibljivo cevko, dobro tesnenje- vam lahko ponudimo dolžino 12cm, polnitveni volumen 0,37ml, premer 1mm, 2 stiščka, 1 vrtljivi moški luer, 2 ženski luer, PVC, brez DEHP-ja in brez latexa?

Odgovor:

Ne. Priključek dvokanalni mora biti dolžine 19-20 cm in premera 2,8-4 mm.10.) 07.04.05.01.012: priključek štirikanalni z gibljivo cevko, dobro tesnenje- vam lahko ponudimo štirikanalni priključek dolžine 10 cm, polnitveni volumen 0,85ml, 4 stiščki, 1 vrtljivi moški luer, 4 ženski luer (različnih barv), PVC brez DEHP-ja, brez latexa.
Odgovor:

Ne. Priključek štirikanalni mora biti dolžine 19-20 cm in premera 2,8-4 mm.
11.) 07.04.05.01.020: sistem za mešanje svetlobno občutljivih zdravil- ponudnika sprašujemo ali lahko namesto belega (pretok ni viden), ki ga sedaj uporabljate ponudimo identičnega, le da je barva oranžna in s tem je pretok viden (zračni mehurčki) in ima tudi stišček?
Odgovor:

Lahko se ponudi, potrebno je videti izdelek, testirati, izdelek mora ustrezati za perfuzorje ALARIS CC in IVAC.
12.) 07.05.01.01.014,015,016: sonda razbremenilna, poliuret., 2 lumna, radiopačna, označena globina CH14,CH16 in CH18- vam lahko ponudimo dolžino dolžino 110 ali 130 cm in ali naročnik zahteva razbremenilno sondo z vodilom ali ni nujno?
Odgovor:

DA. Lahko ponudite 110 ali 130 cm, brez vodila.
13.) 07.05.01.01.020,021,022,023,024,025,026: želodčna sonda razbremenilna, silikonska, radiopačna z označeno globino…-lahko ponudimo omenjeno sondo iz poliuretana(je mehka in se v telesu še zmehča) in ne iz silikona kot navajate, če je odgovor da, ali lahko ponudimo dolžino 110cm?

Odgovor:

DA, lahko ponudite poliuretansko sondo dolžine 110 cm.14.) 07.05.01.01.036: Sonda želodčna, hranilna,silikonska, radiopačna, mehka , dolžine 80 - 100cm, z več odprtinami ustrezne velikosti za prehajanje hrane na distalnem delu, nastavek kompatibilen z vsemi sistemi za prehranjevanje in brizgo z kateter tip nastavkom- je lahko omenjena sonda iz poliuretana , dolžine 110cm, z 4 stranskimi odprtinami, nastavek kompatibilen z vsemi sistemi za prehranjevanje in brizgo z kateter tip brizgalko?! In kakšen je CH?

Odgovor:

DA, lahko ponudite poliuretansko sondo dolžine 110 cm, ker gre za napako in je nazogastrična sonda iz poliuretana in ne iz silikona. CH je 15.15.) 07.05.04.01.017: zamašek za kateter Spigot, sterilen- ponudimo vam lahko Spigot zamašek v treh velikostih, SMALL (dolžina56mm, max. dia 6mm), MEDIUM(dolžina 68mm,max. dia. 9mm), LARGE(dolžina 78mm, max. dia. 11mm). Kateri vam ustreza?
Odgovor:

Ponudite SMALL.
16.) 07.10.01.01.045: nastavek abdominalni, luknjast za aspiracijo z gladkimi robovi odprtin, raven in zvit- pri opisu ste navedli raven in zavit nastavek. Katerega želite in ali je dolžina lahko 300mm?

Odgovor:

Nastavek mora biti raven in je lahko 300 mm.17.) 07.10.01.01.052: nastavek aspiracijski, fin YNKAUER, delno ukrivljen, 26cm, CH12- ali naj omenjeni nastavek vsebuje regulator vleka ali ne?

Odgovor:

Nastavek ne vsebuje regulator vleka.18.) Zanima nas ali se morajo k ponudbi priložiti katalogi, prospekti, certifikati, izjave o skladnosti?
Odgovor:

NE.

19.) Za preverjanje ustreznosti boste zahtevali koliko vzorcev?
Odgovor:

Za ocenjevanje in preverjanje ustreznosti bomo zahtevali ustrezno- zadostno količino vzorcev,odvisno od vsakega posameznega artikla.

20.) Ali se reference morajo pridobiti od naročnikov ali vpišemo sami?
REFERENCE VPIŠETE SAMI, NAROČNIK PA SI PRIDRŽUJE PRAVICO, DA REFERENCE KASNEJE PREVERI.Datum objave: 11.01.2013   16:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo vas, da pri artiklih 07.04.05.01.006; 07.04.05.01.008; 07.04.05.01.009; 07.04.05.01.011; 07.04.05.01.012; 07.04.05.01.013; 07.04.05.01.015; 07.04.05.01.016; 07.04.05.01.019 in 07.04.05.01.020 navedete dimenzije.

Hvala!

ODGOVOR:
Različni proizvajalci lahko imajo različne dimenzije, zato ponudite artikle, ki jih imate v svojem prodajnem programu- ustreznost posameznih artiklov bomo ugotavljali s testiranjem, kjer bo to potrebno.Datum objave: 11.01.2013   16:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo vas, da pri artiklu 07.04.05.01.001 spremenite opis tako, da bo v skladu z 9. točko 37. člena zakona o javnem naročanju. V opisu artikla navajate lastniško ime izdelka.

ODGOVOR:
Odgovor:

Huber igle 22G, 0,7x19 mm.Datum objave: 14.01.2013   13:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali vam pri artiklu 07.10.01.01.007 lahko namesto 5 dnevne protibolečinske črpalke s pretokom 2,0 ml/h in volumnom 275 ml, ponudimo 5 dnevno protibolečinsko črpalko s pretokom 2,0 ml/h in volumnom 250 ml ter z maksimalnim volumnom polnjenja 265 ml?

ODGOVOR:
Ponudnik naj ponudi blago v skladu z zahtevanimi opisi; le ti so pri razpisni šifri SBC 07.10.01.01.007 kot strokovni sledeči:
"
Protibolečinska črpalka za kontinuirano infuzijo:volumen 275ml, pretok 2ml/h, 5 dnevna, filter za mikrodelce, zračni filter, graduirana skala za odčitavanje vsebnosti tekočine v balonu, silikonski balon. "Datum objave: 14.01.2013   13:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali vam pri artiklih:

- 07.09.05.01.006 namesto obloge dimenzij 10x10 cm lahko ponudimo oblogo dimenzij 13x14 cm?

- 07.09.05.01.007 namesto obloge dimenzij 11x27 cm lahko ponudimo oblogo dimenzij 12x29 cm?

- 07.09.05.01.010 namesto obloge dimenzij 20x30 cm lahko ponudimo oblogo dimenzij 18x28 cm?
ODGOVOR:
- Za 07.09.05.01.006 : Ne, odstopanje v dimenziji je preveliko.
- Za : 07.09.05.01.007 : Ponudite artikel v svojem prodajnem programu, ustreznost posameznih artiklov bomo ugotavljali s testiranjem, v kolikor bo to potrebno.
- Za: 07.09.05.01.010: Ponudite artikel v svojem prodajnem programu, ustreznost posameznih artiklov bomo ugotavljali s testiranjem, v kolikor bo to potrebno.


Datum objave: 16.01.2013   08:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V OBR 12 (reference) je naročnik navedel zahtevo:

"da smo v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljali medicinske pripomočke, ki jih prijavljamo v prijavi, najmanj dvema bolnišnicama v RS ali EU",

Vprašanje. ali lahko kot leto dobave navedemo obdobje 19.12.2009 do 19.12.2012?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 17.01.2013   12:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Ali lahko ponudimo pregledne lateks rokavice brez pudra s HRAPAVO površino pri sklopih 07.03.07.01.001, 07.03.07.01.002 in 07.03.07.01.003?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 18.01.2013   15:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Transfuzijski sistem 07.04.04.01.001 ali mora sistem vsebovati iglo?

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 18.01.2013   15:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Drenaža malih posegov 07.07.04.01.013 in 07.07.04.01.014:
Ker opažamo, da v bolnišnicah prehajajo iz navadnega sistema redon plastenk s cevjo na sistem kjer so plastenka in povezovalna cev povezana z LL priključkom (večja varnost, manjša možnost dekonektiranja cevi,...), vas sprašujemo ali zahtevate tudi vi LL priključek?

Hvala in lep dan

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 18.01.2013   15:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to, da gre za zelo majhna odstopanja vas prosimo, da nam dovolite ponuditi naslednje dimenzije za artikle:
02.01.03.01.009 8,8 x 7,5 cm
02.02.01.01.001 10 x 10 cm
02.02.01.01.003 10 x 20 cm
02.02.01.01.006 10 x 35 cm

Hvala in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR:
PRI OBLOGAH DOPUŠČAMO KOT DOPUSTNO ODSTOPANJE +-1,5 CM OD RAZPISANIH DIMENZIJ.

Datum objave: 18.01.2013   15:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
iščemo odgovor na svoje vprašanje. V 4. členu dokumentacije navajate roke. Vprašanje: se naročniku ne zdi pomembno in koristno na vprašanja hitro odgovarjati in bi se s tem izognili vtisu, da se taktizira in čaka na zadnji dan, ko ponudniki nimamo več možnosti postavljati dodatnih vprašanj ?


ODGOVOR:
NAROČNIK BO POSREDOVAL ODGOVORE NAJKASNEJE DO ROKA, DOLOČENEGA V RD IN KI MU GA DOVOLJUJE ZAKON O JAVNEM NAROČANJU.

Datum objave: 18.01.2013   15:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, kateri model Genius termometra imate v mislih pri artiklu
07.13.08.01.023 Nastavek za termometer Genius.


ODGOVOR:
GENIUS II

Datum objave: 18.01.2013   15:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ali lahko pri artiklih:
- 07.09.04.01.013 ponudimo otroške plenice 5-8 kg?
ODGOVOR: NE
- 07.09.04.01.016 ponudimo otroške plenice 12-22 kg?

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 18.01.2013   15:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko pod razpisanim artiklom 02.01.03.01.013, obloga primarna iz prepustne PU pene z mehkim silikonom 15 x20cm, ponudimo oblogo v velikosti 20x20 cm?
ODGOVOR: PRI OBLOGAH SMO PREDVIDELI KOT DOPUSTNO ODSTOPANJE+-1,5 CM OD RAZPISANIH DIMENZIJ.

Ali lahko pod razpisanim artiklom 02.04.02.01.009 ponudimo izdelke v velikosti 2,5x2,5 cm?
ODGOVOR: PRI OBLOGAH SMO PREDVIDELI KOT DOPUSTNO ODSTOPANJE+-1,5 CM OD RAZPISANIH DIMENZIJ.

Pod sklopom 02.01.01.01.004 razpisujete obloga primarna za kronične rane z dodano terapevtsko količino srebra v raznih oblikah, 10x10cm. Glede na široko ponudbo srebrnih oblog nas zanima vrsta/oblika srebra, ki jo zahtevate in količina srebra v oblogi, ki za vas predstavlja terapevtsko vrednost?
ODGOVOR: PONUDNIK NAJ PONUDI KAR IMA.

Ali lahko pod razpisanim artiklom 02.04.03.01.001, folija za zaščito operativnega polja, sterilna, prozorna, samolepljiva za enkratno uporabo, 40cmx40cm, ponudimo velikost 40cmx42cm?
ODGOVOR: DADatum objave: 18.01.2013   15:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
navajate:
07.04.01.01.002 Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, brez navoja, za enkratno uporabo, 2 ml.
Vsesplošno se uporabljajo brizge 3 ml, saj zagotavljajo natančnejše odmerjanje in ni bistvene razlike v velikosti, ter so vsestransko bolj uporabne. Ali lahko ponudimo brizge v velikosti 3 ml z enakovrednimi lastnosti.
Hvala za odgovor.


ODGOVOR:
DA

Datum objave: 18.01.2013   15:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosimo z apodrobnejši opis artikla 07.10.01.01.022.
Hvala.

ODGOVOR:
NAROČNIK TEGA ARTIKLA NE UPORABLJA VEČ, ZATO V SKLADU S TEM ODGOVOROM V TEM DELU
SPREMINJA RAZPISNO DOKUMENTACIJO, SAJ ARTIKEL IZLOČA IZ NABORA ZAHTEV.

Datum objave: 18.01.2013   16:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
VPRAŠANJE ZA IDENT:07.13.06.01.036 - igla Veress za vpihovanje CO2 v trebuh pri laparoskopiji, 120 mm.
Prosimo , da navedete natančnejši opis igle in debelino igle.

hVALA ZA ODGOVOR IN LEP POZDRAV

ODGOVOR:
14G (2,1 MM)

Datum objave: 22.01.2013   16:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša na artikel 07.01.04.01.028.:

Ali vam namesto 2500 ml vrečke za apsiracijo lahko ponudimo 3000 ml vrečko za aspiracijo v kolikor vam zraven ponudimo tudi brezplačno ustrezno posodo za aspiracijsko posodo oz. nadgradnjo obstoječega aspiratorja?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 22.01.2013   16:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša na artikle: 07.01.05.01.019; 07.01.05.01.020; 07.01.05.01.021; 07.01.05.01.033; 07.01.05.01.034; 07.01.05.01.035; 07.01.05.01.036.

Ali vam lahko namesto supraglotičnega pripomočka, ki ni napihljiv, ponudimo po drugih karakteristikah enakovreden pripomoček, ki je napihljiv, kar mu v primerjavi s pripomočkom, ki se ne napihuje omogoča tesnenje do 37 cm vodnega stolpca?
ODGOVOR: NE

Prednost napihljivega supraglotičnega pripomočka je tudi v tem, da zagotavlja takojšnje optimalno tesnenje, medtem ko se mora pri supraglotičnem pripomočku, ki se ne napihuje, le ta segreti na telesno temperaturo, da je zagotovljeno optimalno tesnenje.


ODGOVOR:
NI RES.

Datum objave: 22.01.2013   16:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša na artikel 07.01.01.01.106.

Ali mora sistem za nadzor tlaka v mešičku omogočati tudi samodejno uravnavanje tlaka z napihovanjem, kadar le ta pade pod mejo, ki omogoča zadostno tesnenje mešička?

Hvala!

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 22.01.2013   16:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali so pri vseh artiklih 07.01.01.01.060; 07.01.01.01.061 in 07.01.01.01.062 dovoljena 10 do 15% odstopanja v dolžini vodila?ODGOVOR:
DALJŠI JE LAHKO, NE PA KRAJŠI.

Datum objave: 22.01.2013   16:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Pri intubacijskih vodilih (artikli: 07.01.01.01.060; 07.01.01.01.061 in 07.01.01.01.062) navajate dimenzijo notranjega premera, zato nas zanima ali zahtevate, da je vodilo votlo oziroma vas prosimo, da navedete zunanji premer vodila.

ODGOVOR:
VODILO NI POTREBNO, DA JE VOTLO. ZUNANJI PREMER MANJŠI OD DEBELINE SAMEGA TUBUSA - ZATO, DA BO ZDRSEL V NOTRANJOST TUBUSA.

Datum objave: 22.01.2013   16:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša na artikle 07.01.01.01.051; 07.01.01.01.052; 07.01.01.01.053 in 07.01.01.01.054:

Ker na tržišču ne obstaja tubus iz silikoniziranega Ivory PVC, vas prosimo, da navedete ali zahtevate tubus iz Ivory ali silikoniziranega PVC?
Obenem z zgornjim opisom kršite 9. točke 37. člena Zakona o javnem naročanju, zato vas prosimo, da v tem delu spremenite razpisno dokumentacijo - Ivory je lastniško ime, prosimo da spremenite opis ter navedete namen ter podroben opis te preveleke tubusa (notranja ali zunanja površina tubusa).

Hvala!

ODGOVOR:
NAROČNIK SE OPRAVIČUJE PONUDNIKOM, SAJ JE PRIŠLO DO NELJUBE NAPAKE, SAJ JE IVORY RES LASTNIŠKO IME. POPRAVIMO V SAMO SILIKONIZIRAN PVC.

Datum objave: 22.01.2013   16:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

1. Ali pri artiklu 07.01.02.01.064 lahko namesto cevi za kisik premera 22 mm, fragmentirane na 17 cm lahko ponudimo rebrasto cev za kisik premera 22 mm, ki je fragmentirana na 37 cm?
ODGOVOR: NE

2. Ali vam pri artiklu 07.01.02.01.065 lahko namesto cevi za kisik dolžine 1,8 do 2,0 m ponudimo cev za kisik dolžine 213 cm?
ODGOVOR: DA

3. Ali vam pri artiklu 07.01.02.01.066 lahko namesto cevi za kisik dolžine 4 m ponudimo cev za kisik dolžine 426 cm?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 22.01.2013   16:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali mora pri artiklu 07.01.01.01.115 radiopačna linija potekati neprekinjeno od začetka do konice tubusa?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 22.01.2013   16:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali mora radiopačna oznaka pri artiklu 07.01.01.01.114 potekati neprekinjeno od začetka do konice tubusa?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 22.01.2013   16:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša na artikle 07.01.02.01.001; 07.01.02.01.002; 07.01.02.01.003 in 07.01.02.01.004:

ERC smernice iz leta 2010 kot dovoljen volumen predihavanja pri nezavarovani dihalni poti (pri predihavanju preko obrazne maske)pri odraslih osebah navajajo 500 do 600 ml zraka pri posameznem vdihu, predihavanje z večjimi volumni povzroči dilatacijo želodca ter posledično bruhanje pacienta ter aspiracijo želodčne vsebine. Menimo, da je volumen balona 1 500 ml do 1 600 ml prevelik, saj uporabniku dovoljuje predihavanje pacienta z volumni, ki so za pacienta lahko škodljivi, zato predlagamo, da iz opisa izključite volumen balona ter v vaše strokovne kriterije vključite volumen skladen z veljavnimi ERC smernicami.

Ali morajo biti volumni vseh dihalnih balonov v skladu z veljavnimi smernicami ERC iz leta 2010?

ODGOVOR:
NE ODSTOPAMO OD STROKOVNIH ZAHTEV, KI SO POSTAVLJENE V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.

Datum objave: 22.01.2013   17:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

1. Vprašanje se nanaša na sklop material za respiratorno terapijo – obrazne maske, seti z razpršilci za zdravila in kisikovi katetri, cevi, konekti in nastavki (07.01.02.01.001). Zahtevate maske, anestezijske, otroške, odišavljene z vonjem jagode... Ali lahko ponudimo enakovredne maske z drugo dišavo, npr. Mint?
ODGOVOR: NE

2. Vprašanje se nanašana sklop Aspiracijski sistemi (07.01.04.01.007). Zahtevate kateter aspiracijski, CH 8, dolžina katetra, ni navedena, ali lahko ponudimo kateter dolžine 48 cm ali 60 cm?
ODGOVOR: PONUDITE 48 CM KATETER

3. Vprašanje se nanaša na sklop Material za respiratorno terapijo – maske laringealne in pripomočki (07.01.05.022-07.01.05.01.031). Zahtevate pripomoček za ohranjanje dihalne poti, različnih dimenzij, v razpisu pa ni navedeno, ali zahtevate da je Airway pripomoček sterilen ali samo čist?
ODGOVOR: STERILEN

4. Vprašanje se nanaša na sklop Seti za pokrivanje operativnega polja (07.03.01.01.017). Zahtevate pokrivalo za C lok, 3 delno, ali dimenzije pokrivala lahko odstopajo za +/- 1 cm?

ODGOVOR: DA
5. Vprašanje se nanaša na sklop Kape(07.03.04.01.001). Zahtevate kapo astronavtsko, zelene barve. Ali lahko ponudimo kapo astronavtsko modre barve?
ODGOVOR; DA

6. Vprašanje se nanaša na sklop Kape (07.03.04.01.003). Zahtevate kapo, sestrsko, nav. Bareta, bele barve. Ali lahko ponudimo ekvivalenten izdelek, vendar modre barve?

ODGOVOR: NE
7. Vprašanje se nanaša na sklop Sonde (07.05.01.01.002). Zahtevate sondo hranilno, nazogastrično za otroka, dolžine 50 cm. Ali lahko dolžina ponujene sonde odstopa za +/- 2 cm?

ODGOVOR: DA
8. Vprašanje se nanaša na sklop Pripomočki za oskrbo bolnika (07.10.01.01.052). Zahtevate yankauer, fin, dolžine 26 cm. Ali lahko dolžina aspiracijskega nastavka odstopa za +/- 1 cm?

ODGOVOR: DA
9. Vprašanje se nanaša na sklop Pripomočki za oskrbo bolnika (07.10.01.01.053). Zahtevate yankauer, grob, dolžine 25 cm. Ali lahko dolžina aspiracijskega nastavka odstopa za +/- 3 cm?
ODGOVOR:
NE

Datum objave: 22.01.2013   17:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Za artikle 07.13.08.01.005; 07.13.08.01.006 in 07.13.08.01.007 nas zanima ali zahtevate elektrode z mokrim ali trdim gelom ter na kakšni podlagi morajo biti elektrode (penasta, Mikropore ali tkanina)?


ODGOVOR:
ELEKTRODE Z MOKRIM GELOM, PENA.

Datum objave: 22.01.2013   17:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V obrazcu za reference moramo navesti skupino,ki smo jo v zadnjih 3 letih dobavljali dvema bolnišnicama v RS.Ali lahko bolj podrobno obrazložite kaj za Vas predstavlja skupina.Ali je skupina nivo 2,3 ali 4.
Ali je važen obseg dobav oziroma vrednost?
Ali lahko kot referenco navedemo Vašo bolnišnico?

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
SKUPINI STA DVE, IN SICER:
- OBVEZILNI MATERIAL
- MEDICINSKO, SANITETNO POTROŠNI MATERIAL.

OBSEG DOBAV OZIROMA VREDNOST NI DOLOČENA.

KOT REFERENCO LAHKO NAVEDETE KATEROKOLI BOLNIŠNICO V RS ALI EU.

Datum objave: 22.01.2013   17:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Vezano na OBR-12 Reference, prosimo za pojasnilo, na kaj se nanaša "Skupina" - ali se to nanaša na "obvezilni material" in sanitetno potrošni material?ODGOVOR:
DKUPINI STA DVE, IN SICER:
- OBVEZILNI MATERIAL
- MEDICINSKO, SANITETNO POTROŠNI MATERIAL

Datum objave: 22.01.2013   17:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

pred kratkim smo prevzeli zastopstvo za proizvode, ki jih želimo prijaviti v predmetnem javnem naročilu. Le-ti so se v Sloveniji prodajali vrsto let preko drugega zastopnika.

Naročnika sprašujemo, ali lahko kot referenco v OBR-12 navedemo slovenske bolnišnice, ki so kupovale te proizvode, kljub temu, da jih niso kupile od nas ampak preko drugega zastopnika?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spreminjamo zahteve glede referenc in se po novem glasi:

Zahteva za reference je naslednja:

- da je ponudnik ali proizvajalec v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi oziroma enakovredne artikle, ki se uporabljajo za enak namen, najmanj dvema bolnišnicama v RS ali EU in da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih, ter da naročniki zoper njih niso vlagali upravičenih reklamacij.

Datum objave: 22.01.2013   17:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

- Sprašujemo vas ali upoštevate tudi referenčna potrdila, ki je predmet pogodbe blaga v RS in gre za enake artikle (iste skupine), kot jih želimo ponuditi, le z razliko dolžine, velikosti? Kot primer, ponuditi želimo artikel različne velikosti, referenčno potrdilo pa imamo le za določeno velikost.

- Ali lahko v obrazec (OBR-12) za navedbo referenc vpišemo podpisane pogodbe z naročniki (najmanj dva) zadnje tri leta pred objavo tega razpisa v katerih so razpisani tudi artikli, ki jih ponujamo ali je potrebno navesti reference posameznih artiklov, ki jih ponujamo, ki jih je pa veliko!

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spreminjamo zahteve glede referenc in se po novem glasi:

Zahteva za reference je naslednja:

- da je ponudnik ali proizvajalec v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi oziroma enakovredne artikle, ki se uporabljajo za enak namen, najmanj dvema bolnišnicama v RS ali EU in da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih, ter da naročniki zoper njih niso vlagali upravičenih reklamacij.Odgovor:

Navesti je potrebno Skupino. Skupini sta dve in sicer:

- obvezilni material

- medicinsko, sanitetno potrošni material.Datum objave: 22.01.2013   17:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

na koliko decimalnih številk morajo biti oblikovane cene?

Hvala

ODGOVOR:
NA 4 DECIMALNA MESTA.

Datum objave: 22.01.2013   17:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo, da umakne zahtevo po referencah v delu, kjer bo ponudnik ponudil natančno zahtevan artikel (NE enakovreden ali boljši) saj bo s tem omogočil večjo konkurenco in posledično pridobil najugodnejšo ponudbo zahtevanega artikla, okvirni sporazum pa poleg zahteve po garanciji za dobro izvedbo dopolni s tem, da vključi tudi klavzulo, ki določa, če prodajalec ne dobavi blaga v dogovorjenem roku, količini in kakovosti, sme kupec brez opomina opraviti kritni kup. Prodajalec mora na poziv kupca poravnati razliko med ceno, določeno s tem sporazumom in ponudbeno dokumentacijo in ceno za opravljeni kritni kup ! Naročnik naj zato namesto referenc upošteva tudi izjavo tujega dobavitelja/principala/proizvajalca, s katerim ima ponudnik za javno naročilo sklenjen dogovor oz. pogodbo o dobavi ponujenih artiklov, da mu zagotavlja dobavo zahtevanih količin ponujenih artiklov, s čimer bo naročnik vzpostavil konkurenco tudi v sklopih, v katerih bo cena zaradi ustvarjenih dejanskih monopolov lahko izjemno visoka.ODGOVOR:
Spreminjamo zahteve glede referenc in se po novem glasi:

Zahteva za reference je naslednja:

- da je ponudnik ali proizvajalec v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi oziroma enakovredne artikle, ki se uporabljajo za enak namen, najmanj dvema bolnišnicama v RS ali EU in da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih, ter da naročniki zoper njih niso vlagali upravičenih reklamacij.Datum objave: 22.01.2013   17:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ponudniki lahko predložijo ponudbo za enega ali več artiklov v posamezni skupini, razen v podskupinah 07.01.01.01, 07.01.02.01, 07.01.03.01, 07.01.05.01, 07.01.06.01, 07.01.08.01 , kjer morajo oddati ponudbo za celotno podskupino, to pomeni, da morajo ponuditi vse artikle navedene v posamezni podskupini.

Ker ne poznamo nikakršnega trdnega argumenta zaradi katerega vstrajate, da moramo ponudniki oddati ponudbo za celotne podskupine 07.01.01.01, 07.01.02.01, 07.01.03.01, 07.01.05.01, 07.01.06.01, 07.01.08.01, kar dokazujejo razpisi v ostalih bolnišnicah po Sloveniji vas pozivamo, da vašo zahtevo spremenite tako, da lahko tudi v teh podskupinah predložimo le ponudbo za enega ali več artiklov.


ODGOVOR:
Ne odstopamo od strokovnih zahtev, zaradi kompatibilnosti posameznih artiklov z drugimi. Ne strinjamo se s prelaganjem krivde enega ponudnika na drugega.


Datum objave: 22.01.2013   17:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša na artikle 07.01.02.01.089 in 07.01.02.01.086; 07.01.02.01.085:

Ali zahtevate, da tudi otroška maska za kisik, ki jo zahtevate v kompletu z razpršilcem ne vsebuje ftalatov in PVCja? Otroci so občutljivejši na kemikalije prisotne v plastiki in se nam zdi nerazumljivo, da varno opremo preferirate samo pri odraslih pacientih.

ODGOVOR:
pod zaporednimi številkami, ki so navedene zahtevamo nebulizatorje in ne maske.

Datum objave: 22.01.2013   17:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša na artikle 07.01.01.01.051; 07.01.01.01.052; 07.01.01.01.053; 07.01.01.01.054

Ker je prednost silikoniziranega PVC tubusa, da omogoča lažje drsenje aspiracijskega katetra ali bronhoskopa preko tubusa, nas zanima ali lahko namesto silikoniziranega PVC tubusa ponudimo tubus s posebno izdelano notranjo površino tubusa, ki omogoča gladko drsenje aspiracijskega katetra ali bronhoskopa skozi tubus?

Hvala!

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 22.01.2013   17:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša na artikle 07.01.02.01.007; 07.01.02.01.008 in 07.01.02.01.009:

Ali vam lahko namesto katera za kisik z izboklino pod nosom ponudimo anatomsko oblikovan kateter za kisik, ki ne povzroča draženja kože na zgornji ustnici?

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 22.01.2013   17:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša na artikle 07.01.02.01.025; 07.01.02.01.027 in 07.01.02.01.028:

Ali vam lahko namesto anestezijske maske odišavljene z jagodo ponudimo anestezijsko masko odišavljeno z vanilijo?

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 22.01.2013   17:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša na artikle 07.01.03.01.007; 07.01.03.01.009; 07.01.03.01.011; 07.01.03.01.019 in 07.01.03.01.020:

Smernice (povezave do njih so pripete spodaj) o preprečevanju bolnišnično pridobljenih okužb ne priporočajo in niti ne omenjajo uporabe dihalnih sistemov z antibakterijsko zašcito. Vse smernice se v tem delu omejujejo le na pravilno uporabo dihalnih sistemov ter pravilno rokovanje z njimi.

Poleg tega v indeksirani strokovni literaturi ni objavljene nobene študije, ki bi dokazovala zmanjšano pojavnost okužb dihal pri pacientih pri katerih so bili ti sistemi uporabljeni.

Zadostno zaščito pacientu lahko ponudite že z izbiro primernega viralno bakteriološkega filtra.

Viralno bakteriološki filtri so skupaj z klasicnimi dihalnimi sistemi tudi cenovno najugodnejša rešitev, ki popolnoma zadošča vsem smernicam o preprečevanju bolnišnicnih okužb.

Ali vam lahko namesto dihalnih sistemov prevlečenih z baktericidno prevleko ponudimo klasične dihalne sisteme, ki jih priporočajo vse mednarodne smernice in študije objavljene v indeksirani strokovni medicinski literaturi?

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/mz_dokumenti/delovna_podrocja/zdravstveno_varstvo/zdravst
veno_varstvo_v_posebnih/NAKOBO_september_2010/MZ_pogl_7.3_Resp.oprema_2009.pdf
http://jac.oxfordjournals.org/content/62/1/5.full.pdf+html
http://www.cdc.gov/hicpac/pdf/guidelines/HApneu2003guidelines.pdf
http://www.escmid.org/fileadmin/src/media/PDFs/2News_Discussions/2Position_Papers/ICM_Article_HAP_v35_2009
.pdf
http://www.

ODGOVOR:
NE, STROKOVNE ZAHTEVE OSTANEJO ISTE.

Datum objave: 22.01.2013   17:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali vam pri artiklu 07.01.03.01.006 lahko ponudimo dihalni sistem dolžine 180 cm?

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 22.01.2013   17:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V podskupini 07.01.01.01 so pripomočki, ki sploh niso vezani drug na drugega, zahtevate pa, da se ponudijo vsi v paketu. Ker se ne znajdemo, prosimo za obrazložitev, zakaj nekdo, ki nima recimo seta za oživljanje novorojenčkov, ne more ponuditi tubusov in obratno. Zakaj ne more ponuditi običajnih tubusov, če nima v programu tudi silikoniziranih itd. Prosimo za strokovno utemeljitev take zahteve.

Hvala za odgovor

ODGOVOR:
NAROČNIK NE BO SPREMINJAL V TEM DELU ZAHTEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE, KI OSTAJAJO NESPREMENJENE.

Datum objave: 23.01.2013   14:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo vas, da pri artiklu 07.10.01.01.019 navedete dimenzije artikla ter dovoljeno odstopanje.

Hvala!

ODGOVOR:
ELEKTRODE SO DIMENZIJE 22 X 22 MM.

Datum objave: 23.01.2013   14:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Sprašujemo, če lahko pod šifro 07.03.05.01.001 ponudimo masko brez gumice za uhlje, katera je bolj ugodna?
ZAHTEVANA JE MASKA Z GUMICO ZA UHLJE.
Prosili bi tudi, če lahko preverite letne količine pri 07.03.07.01.008 do 07.03.07.01.010?
KOLIČINE SO OKVIRNE ZA DVE LETI.
Ali naj vam za artikel 07.04.01.01.008 ponudimo brizgo 50ml ali 60ml?
ENO ALI DRUGO.


Datum objave: 23.01.2013   14:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje vezano na 02 Obvezilni material, številka identa 02.01.01.01.009 medicinski med - 100% naravno pridelan v tubi 20g, steril:

Ali vam lahko ponudimo med v tubi 15g in, ali lahko ponudimo ceno na gram?
ODGOVOR:
DA, LAHKO PONUDITE 15 G TUBO, VENDAR MORA BITI IZ PONUDBE JASNO RAZVIDNO, ZA KAKŠNO PAKIRANJE GRE.
CENO PA PONUDITE NA KOS, KOT JE ZAHTEVANO, KER BO NAROČNIK SAM PREREAČUNAL CENO NA PAKIRANJE.

Datum objave: 23.01.2013   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravkjeni,

ali se v excell obrazcu predračuna (MAPA II) v stolpec "CENA PAK brez DDV v EUR" vnese cena za pakiranje, ki ga nudi ponudnik?

ODGOVOR:
DA, IZ PONUDBE PA MORA BITI RAZVIDNO, KOLIKO KOSOV JE V PAKIRANJU.

Datum objave: 23.01.2013   14:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pod. zap. 07.06.01.01.004 želite:Lanceta micro, sterilna, sterilna, za kapilarni odvzem, omejeni vbod cca 1,9 mm.
Zanima nas katera lanceta je primernejša, da jo ponudimo, saj ne poznamo namen uporabe:
globina 1,8mm lanceta 18G ali
globina 1,8,, iglica 26G.

Hvala za vaš odgovor.
Lep pozdrav.
ODGOVOR:
LANCETA IMA REZILO Z OMEJENIM VBODOM OZ. REZOM CCA 1,9 MM. TRENUTNO JE V UPORABI LANCETA 2,0 MM X 1,5 MM.

Datum objave: 23.01.2013   14:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1. Ali vam lahko pod šifro 07.10.01.01.146 ponudimo zanko dimenzije premera 27mm in dolžine 240cm?
2. Ali vam lahko pod šifro 07.10.01.01.147 ponudimo zanko dimenzije premera 27 mm in dolžine 240cm?
3. Ali vam lahko pod šifro 07.10.01.01.148 ponudimo zanko dimenzije premera 33mm in dolžine 240 cm?

ODGOVOR:
DA, NAROČNIK PA BO SPREJEL ODLOČITEV O USTREZNOSTI PONUDBE V SKLADU Z RAZPISNIMI POGOJI.

Datum objave: 24.01.2013   13:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Pod točkami 07.02.04.01.001 do 07.02.04.01.007 zahtevate kateter specifičnih lastnosti. Vam lahko ponudimo kanile s FEP katetrom?
NE, ZAHTEVAMO KANILE IZ POLIURETANA

Želite pod točko 07.02.04.01.004 kanilo dolžine 45mm ali 32mm?

ODGOVOR:
KANILE 32 MM.

Datum objave: 24.01.2013   13:55
07.14.09.01.001
Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, brez navoja, za enkratno uporabo, v ovojnini brez papirja, tuberkulin, 1ml.

07.14.09.01.003
Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, brez navoja, v ovojnini brez papirja, za enkratno uporabo, 2,5 ml.

07.14.09.01.004
Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, brez navoja, v ovojnini brez papirja, za enkratno uporabo, 5 ml.

07.14.09.01.005
Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, brez navoja, v ovojnini brez papirja, v ovojnini brez papirja, za enkratno uporabo, -10 ml

07.14.09.01.006
Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, brez navoja, v ovojnini brez papirja, za enkratno uporabo, 20 ml.

07.14.09.01.007
Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, z navojem, v ovojnini brez papirja, za enkratno uporabo, -30 ml luer lock

07.14.09.01.008
Brizgalka sterilna, dobro tesnenje, gumi bat, natančna in dobro vidna skala, testirano, dobro označen rok uporabe, trodelne, z navojem, v ovojnini brez papirja, za enkratno uporabo, 50 ml luer lock.

07.14.11.01.004
brezprašne krpe za večkratno uporabo, ki se lahko namestijo na držalo za krpe in se lahko sterilizirajo, velikost 42 cmx25 cm.

07.14.12.01.005
sterilne, brezprašne krpice za enkratno uporabo 20 cmx20 cm, pakiranje po 10 .

07.14.13.01.002
sterilni in brezsporni 70% etanol ali IPA, 1000 ml.

07.14.13.01.005
sterilni in brezsporni biociti s sporocitno aktivnostjo, 1000 ml.

07.14.13.01.011
70% etanol ali IPA, 1000 ml.

07.14.13.01.012
70% etanol ali IPA, 5000 ml.

07.14.13.01.015
biociti s sporocitno aktivnostjo, 5000 ml.

PRI VSEH NAVEDENIH ARTIKLIH SO V RAZPISNI DOKUMENTACIJE MANJKALE DIMENZIJE. PONUDNIKI NAJ OBVESTILO UPOŠTEVAJO KOT DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN NAJ ODDAJO PONUDBE V SKLADU Z OBJAVLJENIM.


Datum objave: 24.01.2013   14:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni!

07.10.01.01.084 Set za ligaturo varic 4

ali lahko ponudimo tudi set za ligaturo s 6 gumicami?
vnaprej hvala in lep pozdrav!ODGOVOR:
ODDAJTE PONUDBO, KOT JE ZAHTEVANO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.

Datum objave: 25.01.2013   07:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
07.05.01.01.035 Sonda za PEG, hranilna, CH24, silikonska, v kompletu s potrebnim materialom za uvajanje, z y portalom, z rezervnim y portalom, radiopačna?

Ali zahtevate PULL ali PUSH?
Hvala.

ODGOVOR:
NE GRE ZA PEG SONDO, AMPAK ZA GASTROSTOMSKO SONDO.

Datum objave: 25.01.2013   12:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za pojasnilo:
Art. Pod zap. št. 07.13.08.01.027 Predpražnik, vložki za pred operacijsko dvorano 114x46cm.
Ali lahko ponudimo vložke za predpražnik velikosti 45x115?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 25.01.2013   12:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
vprašanje za ident : 02.01.15.01.003
ali naj ima raztopina nevtralen pH 6-7?

Hvala za odgovor

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 25.01.2013   15:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
VPRAŠANJE ZA:
SKLOP 07.08.01.01.001 DO 07.08.01.01.008
Prosimo, da sporočite gramaturo za Tyvek rokave, ker tega niste označili v JR.
Navedli niste dolžine rol, enoto mere navajate za kos. Glede na različne dožine rol posameznih proizvajalcev predlagamo, da enoto mere spremenite na meter, le tako boste lahko primerjali cene MED PONUDNIKI. V preteklih JR ste imeli zahtevo za ceno za meter.

Vprašanje:
Sklop 07.08.01.01.010
Prosimo da nam sporočite širino rokava Tyvek ter gramaturo , ker tega niste navedli v specifikaciji kakor tudi ali boste spremenili na enoto mere na meter .

Vprašanje:
Sklop 07.08.02.01.001 do 07.08.02.01.020
Prosimo, da za vsak posamezen sklop navedete natančne kriterije in zahteve. Iz opisov ni razvidno kaj točno po posameznih sklopih potrebujete.


Vprašanje za večke za STERILI.SAMOLEPILNE :
Sklop 07.08.04.01.001 vel.8x18cm
Ali lahko ponudimo vel. 9cm x 20cm ?

Sklop 07.08.04.01.002 vel. 8x27cm
Ali lahko ponudimo vel. 9cm x 25cm?

Sklop 07.08.04.01.003 vel. 10x30cm
Ali lajhko ponudimo vel. 13cm x 27cm ?

Sklop 07.08.04.01.004 vel. 10x60cm
Ali lahko ponudimo vel. 9cm x 57cm?

Sklop07.08.04.01.005 vel. 15x30cm
Ali lahko ponudimo vel. 20cm x 35cm?

Sklop 07.08.04.01.006 vel. 15x40cm
Ali lahko ponudimo vel.25cm x 40cm ?

Sklop 07.08.04.01.007 vel. 20x34cm
Ali lahko ponudimo vel. 20cm x 35cm?

Sklop 07.08.04.01.008 vel. 30x40cm
Ali lahko ponudimo vel. 30cm x 45cm ?

Vprašanje : rokavi za parno sterilizacijo
Sklop:07.08.03.01.001 do 07.08.03.01.012
Glede na različne dožine rol posameznih proizvajalcev predlagamo, da enoto mere spremenite na meter, le tako boste lahko primerjali cene med ponudniki. V preteklih JR ste imeli zahtevo ceno za meter.


Vprašanje:
Sklop : 07.08.06.01 – 07.08.06.01.021 Indikatorji za kontrolo sterilizacije:
Prosimo da preverite opise in navedete natančne kriterije in zahteve.


Vprašanje: Katetri urinski foley latex, katetri foley silikon
Sklop 07.07.0301.063 do 07.07.03.01080
Glede na to, da vedno več kupcev zahteva katetre, ki ne vsebujejo phthalatov (DEHP) v opisu pa tega niste navedli, vas prosimo
da v kolikor želite te vrste katetrov to sporočite.V tem primeru mora vsak ponudnik priložiti tudi izjavo proizvajalca.


Vprašanje:
Sklop 07.10.01.01.045
Prosimo vas , da nam sporočite ali želite NASTAVEK Yankauer, premer nastavka , ali ima nastavek poleg centralne odprtine tudi stranske luknjice .
Vsi nastavki so na koncu ukrivljeni. Ali pa morda želite raven ali upognjen nastavek Pool. V tem primeru pa vas prosimo, da spremenite sklop tako, da boste navedli koliko ravnih Pool nastavkov želite in koliko upognjenih.ODGOVOR:
NAROČNIK BO OBJAVIL NOVO, POPRAVLJENO EXCELOVO TABELO, KI NAJ JO PONUDNIKI UPOŠTEVAJO PRI PRIPRAVI PONUDBE.

Datum objave: 28.01.2013   09:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
imamo par vprašanj v zvezi z artiklom pod kodo 07.01.07.01.055: Čelada CPAP.
Zanima nas podrobnejši opis in sicer:
1.odprtine, ki omogoča dostop do bolnika. Ali pod dostopom do bolnika mislite na koncept popolnega dostopa do bolnika, kot je npr. sistem kapuce ali zadrge, ki omogoča povsem dostopno glavo bolnika?
ODGOVOR: DA
2. Odprtine na rigidnem obroču. Ali poleg zahtevanih dveh odprtin za nasogastrično sondo zahtevati vsaj še 4 standardne priključke 22mm na rigidnem obroču?
ODGOVOR: NI OBVEZNO
3.Ali zahtevate, da so vsi priključki na rigidnem obroču?
ODGOVOR: NI OBVEZNO
4. Notranji volumen mora biti 15 l. Pod volumnom verjetno mislite na maksimalni dovoljeni notranji volumen, pri čemer je lahko tudi manjši?
ODGOVOR: DA
5. Ali zahtevate, da so čeladi priloženi tudi nujni dodatki za izvajanje terapije, kot sta dve dihalni cevi z mehkima gumijastima priključkoma za ventilator?
ODGOVOR: DA
6. Fiksacija. Ali zahtevate, da poleg trakov za fiksacijo čelada vsebuje tudi alternativni način fiksacije, ki omogoča pomoč pri preprečevanju preležanin?

ODGOVOR: DA


Datum objave: 28.01.2013   09:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, Imeli bi vprašanja za artikel 07.01.07.01.056 Čelada CPAP
Zanima nas podrobnejši opis in sicer:
1. odprtine, ki omogoča dostop do bolnika. Ali pod dostopom do bolnika mislite na koncept popolnega dostopa do bolnika, kot je npr. sistem kapuce ali zadrge, ki omogoča povsem dostopno glavo bolnika?
2.Ali dopuščate alternativo rigidnemu obroču, na način, da so vsi priključki prilagojeni tako, da sta na vsaki strani vsaj dva 22mm priključka in da so vsi priključki stran od ušes s ciljem znižanja hrupa čelade?
3. Notranji volumen mora biti 15 l. Ali dopuščate +/-10% odstopanje?
4.Ali zahtevate, da so čeladi priloženi tudi nujni dodatki za izvajanje terapije: PEEP ventil, manometer za spremljanje tlaka, dihalni sistem z dvema cevema in Y-delom, ki je snemljiv, ter alternativnim načinom fiksacije, ki omogoča pomoč pri preprečevanju preležanin, sistemom proti previsokemu tlaku oziroma riziku barotraume?
5. Fiksacija. Ali zahtevate, da je fiksacija izvedena preko hitrih spojk na klik? Ali zahtevate, da poleg trakov za fiksacijo čelada vsebuje tudi alternativni način fiksacije, ki omogoča pomoč pri preprečevanju preležanin?
Hvala.

ODGOVOR:
ODGOVOR NA VSA VPRAŠANJA JE: DA

Datum objave: 28.01.2013   09:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. Zanima nas razlike med artikloma 07.01.07.01.055 in 07.01.07.01.056, saj je osnovni opis enak za oba tipa čelad. Naročnika sprašujemo, če je morda mislil:
1.V prvem primeru 07.01.07.01.055 na čelado, ki bo uporabljana v kombinaciji z ventilatorjem, za izvajanje CPAP in CPAP+PSV terapije, z opisom, kot je bilo navedeno in
2.V drugem primeru na čelado, ki bo uporabljana v kombinaciji z generatorji pretoka, kot je npr. venturi generator? V tem primeru nas zanima, če naročnik zahteva, da so čeladi priloženi nujni dodatki za izvajanje CPAP terapije s pretočniki, kot so nastavljiv PEEP ventil, manometer za spremljanje tlaka, dihalni sistem z dvema cevema in Y-delom, ki je snemljiv, ter alternativnim načinom fiksacije, ki omogoča pomoč pri preprečevanju preležanin, sistemom proti previsokemu tlaku oziroma riziku barotraume? Ali v tem primeru dopuščate +/- 10% odstopanje pri notranjem volumnu čelade?
Hvala.

ODGOVOR:
ODGOVOR NA OBE VPRAŠANJI JE: DA

Datum objave: 28.01.2013   09:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, imamo par vprašanj za artikel 07.01.07.01.057 Čelada CPAP
Zanima nas podrobnejši opis in sicer:
1. odprtine, ki omogoča dostop do bolnika. Ali pod dostopom do bolnika mislite na koncept popolnega dostopa do bolnika, kot je npr. sistem kapuce ali zadrge, ki omogoča povsem dostopno glavo bolnika?
2. Odprtine na rigidnem obroču. Ali poleg zahtevanih dveh odprtin za nasogastrično sondo zahtevati vsaj še 4 standardne priključke 22mm na rigidnem obroču?
3. Ali zahtevate, da so vsi priključki na rigidnem obroču?
4. Zahteva »Imeti mora integrirane komore, ki nam, ko so napihnjene zmanjšajo mrtvi prostor v čeladi na vsega 2.5 litra« nam ni povsem jasna. Ali ste mislili da:
5. Pri čeladi s siceršnjim notranjim volumnom okrog 15 l naj bo integrirane napihljive komore zmanjšale mrtvi prostor na vsega 2,5 l, to dejansko pomeni, da so napihljiv komore volumna približno 12,5 l ? ali
6. pa ste mislili volumen 2,5 l ob predpostavki, da je čelada na bolnikovi glavi in je preostanek volumna 2,5 l? To bi bila dvoumna razlaga, saj upošteva velikost glave, ki je seveda različna.
7. Obenem je nejasna trditev mrtvega prostora, saj čeladi in notranji volumen ne ustreza definiciji mrtvega prostora. Pozivamo naročnika, da zahtevo spremeni v:
- Imeti mora integrirane komore, ki nam, ko so napihnjene, zmanjšajo notranji volumen čelade ali
- Notranji volumen čelade naj bo čim manjši, npr. manjši od 12 l (brez glave)
8. Ali zahtevate, da so čeladi priloženi tudi nujni dodatki za izvajanje terapije, kot sta dve dihalni cevi z mehkima gumijastima priključkoma za ventilator?
9. Fiksacija. Ali zahtevate, da poleg trakov za fiksacijo čelada vsebuje tudi alternativni način fiksacije, ki omogoča pomoč pri preprečevanju preležanin?
Hvala.

ODGOVOR:
ODGOVOR NA VSA VPRAŠANJA JE : DA

Datum objave: 28.01.2013   10:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

dne 16.1 2013 ob 14:15 smo vam zastavili vprašanje, na katerega še vedno nimamo odgovora?

Hvala in lep pozdravODGOVOR:
NAROČNIK BO NA VSA VPRAŠANJA ODGOVORIL DO ROKA, KI MU GA DOLOČA ZJN-2. VPRAŠANJ JE ZELO VELIKO, ZATO PROSIMO PONUDNIKE ZA RAZUMEVANJE.

Datum objave: 29.01.2013   10:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
imamo par vprašanj v zvezi z artiklom pod kodo 07.01.07.01.055: Čelada CPAP.
Zanima nas podrobnejši opis in sicer:
1.odprtine, ki omogoča dostop do bolnika. Ali pod dostopom do bolnika mislite na koncept popolnega dostopa do bolnika, kot je npr. sistem kapuce ali zadrge, ki omogoča povsem dostopno glavo bolnika?
DA, SISTEM KAPUCE ALI ZADRGE OMOGOČA HITREJŠI IN LAŽJI OZ. POPOLN DOSTOP DO BOLNIKOVEGA OBRAZA IN GLAVE.


2. Odprtine na rigidnem obroču. Ali poleg zahtevanih dveh odprtin za nasogastrično sondo zahtevati vsaj še 4 standardne priključke 22mm na rigidnem obroču?
DA, ZA CVK, SUKCIJO, INHALACIJE...


3.Ali zahtevate, da so vsi priključki na rigidnem obroču?
DA, PRI ČELADI ZA NIV!!!. ZATO, DA DOVOD ZRAKA NI PRI UŠESIH (PIHANJE, NEŽELJEN HRUP PRI UŠESU).


4. Notranji volumen mora biti 15 l. Pod volumnom verjetno mislite na maksimalni dovoljeni notranji volumen, pri čemer je lahko tudi manjši?
DA

5. Ali zahtevate, da so čeladi priloženi tudi nujni dodatki za izvajanje terapije, kot sta dve dihalni cevi z mehkima gumijastima priključkoma za ventilator?
DA
6. Fiksacija. Ali zahtevate, da poleg trakov za fiksacijo čelada vsebuje tudi alternativni način fiksacije, ki omogoča pomoč pri preprečevanju preležanin?

ODGOVOR:
DA, SAJ DODATNA MOŽNOST FIKSACIJE ČELADE S TRAKOVI NA BOLNIŠKO POSTELJO RAZBREMENI FIKSACIJO ČELADE POD RAMENI IN S TEM ZMANJŠA PRELEŽANINE POD RAMENI.Datum objave: 29.01.2013   10:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, Imeli bi vprašanja za artikel 07.01.07.01.056 Čelada CPAP
Zanima nas podrobnejši opis in sicer:
1. odprtine, ki omogoča dostop do bolnika. Ali pod dostopom do bolnika mislite na koncept popolnega dostopa do bolnika, kot je npr. sistem kapuce ali zadrge, ki omogoča povsem dostopno glavo bolnika?
DA, SISTEM KAPUCE ALI ZADRGE OMOGOČA HITREJŠI IN LAŽJI OZ. POPOLN DOSTOP DO BOLNIKOVEGA OBRAZA IN GLAVE.


2.Ali dopuščate alternativo rigidnemu obroču, na način, da so vsi priključki prilagojeni tako, da sta na vsaki strani vsaj dva 22mm priključka in da so vsi priključki stran od ušes s ciljem znižanja hrupa čelade?
DA, PRI ČELADI ZA CPAP!!!.


3. Notranji volumen mora biti 15 l. Ali dopuščate +/-10% odstopanje?
DA.

4.Ali zahtevate, da so čeladi priloženi tudi nujni dodatki za izvajanje terapije: PEEP ventil, manometer za spremljanje tlaka, dihalni sistem z dvema cevema in Y-delom, ki je snemljiv, ter alternativnim načinom fiksacije, ki omogoča pomoč pri preprečevanju preležanin, sistemom proti previsokemu tlaku oziroma riziku barotraume?
DA, VSI
5. Fiksacija. Ali zahtevate, da je fiksacija izvedena preko hitrih spojk na klik? Ali zahtevate, da poleg trakov za fiksacijo čelada vsebuje tudi alternativni način fiksacije, ki omogoča pomoč pri preprečevanju preležanin?
Hvala.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 29.01.2013   10:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. Zanima nas razlike med artikloma 07.01.07.01.055 in 07.01.07.01.056, saj je osnovni opis enak za oba tipa čelad. Naročnika sprašujemo, če je morda mislil:
1.V prvem primeru 07.01.07.01.055 na čelado, ki bo uporabljana v kombinaciji z ventilatorjem, za izvajanje CPAP in CPAP+PSV terapije, z opisom, kot je bilo navedeno in
DA. TO IMENUJEMO ČELADA NIV (NEINVAZIVNA VENTILACIJA)!!!

2.V drugem primeru na čelado, ki bo uporabljana v kombinaciji z generatorji pretoka, kot je npr. venturi generator? V tem primeru nas zanima, če naročnik zahteva, da so čeladi priloženi nujni dodatki za izvajanje CPAP terapije s pretočniki, kot so nastavljiv PEEP ventil, manometer za spremljanje tlaka, dihalni sistem z dvema cevema in Y-delom, ki je snemljiv, ter alternativnim načinom fiksacije, ki omogoča pomoč pri preprečevanju preležanin, sistemom proti previsokemu tlaku oziroma riziku barotraume?
DA, VSI
Ali v tem primeru dopuščate +/- 10% odstopanje pri notranjem volumnu čelade?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 29.01.2013   10:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, imamo par vprašanj za artikel 07.01.07.01.057 Čelada CPAP
Zanima nas podrobnejši opis in sicer:
1. odprtine, ki omogoča dostop do bolnika. Ali pod dostopom do bolnika mislite na koncept popolnega dostopa do bolnika, kot je npr. sistem kapuce ali zadrge, ki omogoča povsem dostopno glavo bolnika?
DA
2. Odprtine na rigidnem obroču. Ali poleg zahtevanih dveh odprtin za nasogastrično sondo zahtevati vsaj še 4 standardne priključke 22mm na rigidnem obroču?
DA
3. Ali zahtevate, da so vsi priključki na rigidnem obroču?
DA
4. Zahteva »Imeti mora integrirane komore, ki nam, ko so napihnjene zmanjšajo mrtvi prostor v čeladi na vsega 2.5 litra« nam ni povsem jasna. Ali ste mislili da:
5. Pri čeladi s siceršnjim notranjim volumnom okrog 15 l naj bo integrirane napihljive komore zmanjšale mrtvi prostor na vsega 2,5 l, to dejansko pomeni, da so napihljiv komore volumna približno 12,5 l ? ali
6. pa ste mislili volumen 2,5 l ob predpostavki, da je čelada na bolnikovi glavi in je preostanek volumna 2,5 l? To bi bila dvoumna razlaga, saj upošteva velikost glave, ki je seveda različna.
7. Obenem je nejasna trditev mrtvega prostora, saj čeladi in notranji volumen ne ustreza definiciji mrtvega prostora. Pozivamo naročnika, da zahtevo spremeni v:
- Imeti mora integrirane komore, ki nam, ko so napihnjene, zmanjšajo notranji volumen čelade ali
- Notranji volumen čelade naj bo čim manjši, npr. manjši od 12 l (brez glave)

ODGOVOR: SE STRINJAMO, TAKŠNA FORUMALCIJA ZAHTEVE JE PRAVILNEJŠA.
8. Ali zahtevate, da so čeladi priloženi tudi nujni dodatki za izvajanje terapije, kot sta dve dihalni cevi z mehkima gumijastima priključkoma za ventilator?
DA
9. Fiksacija. Ali zahtevate, da poleg trakov za fiksacijo čelada vsebuje tudi alternativni način fiksacije, ki omogoča pomoč pri preprečevanju preležanin?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 29.01.2013   11:01
NAROČNIK VSE PONUDNIKE OPOZARJA, DA JE NA VPRAŠANJA POSTAVLJENA 23.1.2013 OB 13.41, 13.42, 13.44 IN 13.45 ODGOVORIL DVAKRAT IN SICER:
28.1.2013 9.54 ODGOVOR (83),
28.1.2013 9.55 ODGOVOR (84)
28.1.2013 9.56 ODGOVOR (85) IN
28.1.2013 9.57 ODGOVOR (86).

PONUDNIKI NAJ TEH ODGOVOROV NE UPOŠTEVAJO, PAČ PA NAJ UPOŠTEVAJO NASLEDNJE ODGOVORE:

29.1.2013 10.47 ODGOVOR (88)
29.1.2013 10.50 ODGOVOR(89)
29.1.2013 10.52 ODGOVOR (90) IN
29.1.2013 10.54 ODGOVOR (91).

HVALA ZA RAZUMEVANJE.

Datum objave: 29.01.2013   11:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
vprašanje na vaš ident: 07.06.02.01.026
prosimo za natančen opis seta, za kakšno punkcijo je ta set namenjen, kaj vsebuje, natančne dimenzije posameznih artiklov v setu, kakšna igla, s kakšno konico, ali ima mandren, ali je uz vidna, debelina igle, debelina cevke, ...-natančen opis prosim

hvala za odgovor

ODGOVOR:
Set za razbremenilno punkcijo proste trebušne tekočine, vsebuje iglo s katetrom, 14Gx 1,8 mm , dolžina katetra 80mm in iztočno cev 1,1 m, z luer lock priključkoma in stiščkom. Igla ima vgrajen mikroporozni hidrofobični filter, možnost priključitve iztočne cevi pred punkcijo. Po izvleku kanile iz katetra, zamašek z membrano prepreči iztekanje tekočine. Kateter z vgrajenim ventilom omogoča regulacijo iztekanja tekočine. Kateter se tesno prilega kanili. Stranske odprtine na katetru omogočajo boljše iztekanje tekočine.

MDC pa je : 5,697 EUR z DDV.Datum objave: 29.01.2013   11:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
vprašanje na vaš ident: 07.06.02.01.025 igla za duktografijo

ali vam lahko ponudimo iglo 27G , 20mm, brez dilatatorjev?
ali naj vam ponudimo iglo 27G, 20 mm z enim dilatatorjem ?
ali mora biti igli priložen dilatator?
ali želite set za duktografijo, z iglo 24G, 20 mm in priloženih 6 dilatatorjev različnih debelin in 1cc brizga?

hvala za odgovor.

ODGOVOR:
GALAKTOGRAFSKI SET z dilatatorji vsebuje: ukrivljeno iglo 25G, brizgo 1cc in šest dilatatorjev velikosti: 0,65mm, 0,55mm, 0,45mm, 0,35mm, 0,30mm, 0,25mm.Datum objave: 29.01.2013   11:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali vam pri artiklu 07.01.04.01.019 namesto opisanega artikla lahko ponudimo aspiracijski kateter dolžine 580 mm z posebno mehko atravmatsko konico katetra?
ODGOVOR: DA
Ali vam pri artiklu 07.01.04.01.020 namesto silikoniziranega aspiracijskega katetra lahko ponudimo aspiracijski kateter s posebno prevleko, ki omogoča lažje drsenje aspiracijskega katetra preko tubusa ter z mehko atravmatsko konico katetra ter dolžine 365 mm?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 29.01.2013   11:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Aspiracijski sistem 07.01.04.01.001:
Ali lahko ponudimo povezovalno cev CH35?

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 29.01.2013   11:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Aspiracijski sistemi 07.01.04.01.009:
Ali lahko ponudimo kateter z vakumskim regulatorjem?

Hvala lep pozdrav

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 29.01.2013   11:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali lahko pod ident št. 07.09.01.01.011- Krpe za umivanje bolnika, ponudimo krpe dimenzije 30x36cm, ki so že bile uporabljene v vaši bolnišnici in so ustrezale namenu uporabe?

Hvala za vaš odgovor.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 29.01.2013   11:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V sklopu 07.14.09.01 ste navedli, da je potrebno priložiti priložeti študije in seznam kompatibilnosti z različnimi citostatiki in ustrezajo standardu EN7886-1 ali ISO10993-1.

Prosimo za več informacij o številu in načinu izvedbe študij. Na kakšen način se bodo vrednotile priložene študije in seznam kompatibilnosti?


ODGOVOR:
PONUJENI ARTIKLI MORAJO IMETI ZA SABO ŠTUDIJE, KI DOKAZUJEJO KOMPATIBILNOST S CITOSTATIKI IN BIOLOŠKIMI ZDRAVILI.

Datum objave: 29.01.2013   11:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V opisu materiala ste pri sklopih 07.04.01.01 in 07.14.09.01 zapisali besedo "testirano". Prosimo, da jasno in nedvoumno pojasnite kakšno testiranje ste imeli v mislih.

ODGOVOR:
GRE ZA NAPAKO V OPISU, BESEDA "TESTIRANO" JE ODVEČ.

Datum objave: 29.01.2013   11:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Artikel 07.13.08.01.052 - Kontejner za odpadna rezila.
Kateri volumen želi naročnik?

ODGOVOR:
Sedaj uporabljamo art. Disposable Blade Remover, proizvajalca Feather, kat.št. 201090000. Ponudite lahko enakovreden artikel.Datum objave: 29.01.2013   11:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SKLOP 07 MED.IN SANITETNO POTROŠNI MATERILA- prosim za pojasnilo postavke:

-07.06.04.01.005 Posodica za urin PVC brez žličke, 10 ml, nesterilne. Ali želite posodico za blato 10 ml ali posodico za uurin 100 ml?
Hvala za odgovorODGOVOR:
ZAHTEVANA JE PVC POSODICA ZA URIN, 10 ML, NESTERILNA.

Datum objave: 29.01.2013   11:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Odvzem urina 07.06.04.01.014:
Ali mora sistem omogočati brezigelni odvzem sterinega vzorca urina?
Prednosti; varnost za osebje, prihranek na iglah za bolnišnico.

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 29.01.2013   11:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Odvzem urina 07.06.04.01.001:
a) Ali mora sistem omogocati brezigelni odvzem sterinega vzorca urina?
Prednosti; varnost za osebje, prihranek na iglah za bolnišnico.

ODGOVOR: DA
b) Ali naj ima sistem suho komoro v kateri se tok urina prekine in s tem preprečimo bakterijam vdor po toku v mehur (preprečevanje okužb sečil)

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 29.01.2013   11:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ali lahko ponudimo rokavice nitril s HRAPAVO površino pri sklopih 07.03.07.01.008, 07.03.07.01.009, 07.03.07.01.010 in 07.03.07.01.011?

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
DA

Datum objave: 29.01.2013   11:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Prosili bi za številko objave v Uradnem listu ter datum objave.

Hvala, lp!

ODGOVOR:
JN13674/2012 Z DNE 19.12.2012 IN SPREMEMBA JN907/2012 28.1.2013
TED PORTAL: 2012/S 246-404446

Datum objave: 29.01.2013   12:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali pod razpisanima artikloma 02.04.02.01.004 in 02.04.02.01.005 zahtevate dodatne fiksacijske trakove in dokumentacijske nalepke?

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 29.01.2013   14:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pod zaporedno številko 02.01.12.01.003 zahtevate primarno visokovpojno oblogo iz hidrofiber. Glede na dejstvo, da hidrofibra ni material ampak patentirano ime Hydrofiber® podjetja Convatec, prosimo da spremenite opise. Ali bo vašim zahtevam ustrezala obloga, ki ima podobne lastnosti glede delovanja, vpojnosti, zadrževanje izločka, uporabe?ODGOVOR:
ČE IMATE OBLOGO, KI ODGOVARJA LASTNOSTIM ANTIMIKROBNE OBLOGE, KOT JO IMA OBLOGA IZDELANA S HYDROFIBER TEHNOLOGIJO JO PONUDITE.

Datum objave: 29.01.2013   14:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sprašujemo vas za sklop 07.03.05.01.001 ali želite imeti masko z gumico ali na trake ali pa mogoče oboje skupaj na eni maski?

Hvala

ODGOVOR:
ŽELIMO MASKO Z GUMICO.

Datum objave: 29.01.2013   14:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje za ident 07.03.05.01.001:
Je mišljena maska z gumicami ali za zavezat s trakovi?
Hvala

ODGOVOR:
ŽELIMO MASKO Z GUMICO.

Datum objave: 29.01.2013   15:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik,
V stolpcu EM artikla 07.13.08.01.030 navajate KOS, v opisu pa sterilno pakiranje.
Kakšno je pakiranje?
Ali naročniku ustreza rezilo za Humby nož dolžine 158 mm?
Hvala.

ODGOVOR:
Pakiranje je sterilno, kar pomeni, da je rezilo v sterilnem pakiranju. Trenutno uporabljamo rezila, ki so pakirana v škatli z 10 kosi.


Datum objave: 29.01.2013   15:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je lahko artikel 07.14.04.01.003 v ovojnini, ki je na eni strani iz medicinskega papirja (low particle degree), na drugi pa plastičnega prozornega materiala?
Hvala.

ODGOVOR:
Ovojnina mora ustrezati zahtevam za uporabo v čistih sobah- EN 868-3, EN 868-4, ISO 11607-1.


Datum objave: 29.01.2013   15:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spošrovani!
Ali naročniku ustreza delno absorbcijska mrežica 07.13.06.01.182, ki je narejena iz polipropilena kot neabsorbcijske
komponente in "Polyglycolic acid-caprolactone (PGACL)" kot absorbcijska komponenta?
Hvala!

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 29.01.2013   15:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje:
Ali stroki ustreza delno absorbcijska mrežica 07.13.06.01.061, ki je narejena iz polipropilena kot neabsorbcijske komponente in "Polyglycolic acid-caprolactone (PGACL)" kot absorbcijska komponenta?
Hvala.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 30.01.2013   13:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani1

07.08.03 - ROKAV ZA PARNO STERILIZACIJO, prosimo za odgovor ali tu želite imeti 100 m kolute ali 200 m ter za katero metražo so priporočene cene napisane.

Hvala

ODGOVOR:
pri rokavih s preklopom, je v kolutu 100m , cena je za 1m

pri rokavih brez preklopa, je v kolutu 200m, cena je za 1m

Datum objave: 30.01.2013   13:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sprašujemo za vrečko za sterilizacijo, samolepilna ali dovolite odstopanja v dimenziji in sicer (sklop 07.08.04.01):

001 ali vam lahko ponudimo 9x23 cm?
002 ali vam lahko ponudimo 9x33 cm?
003 ali vam lahko ponudimo 9x33 cm?
005 ali vam lahko ponudimo 15x33 cm?
007 ali vam lahko ponudimo 19x33 cm?
008 ali vam lahko ponudimo 30x37 cm?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 30.01.2013   13:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas ali moramo ponudbi priložiti celotni predračun, ali lahko predložimo le tisti del predračuna, kjer bodo ponujeni izdelki.

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
V tiskani obliki ni potrebno pošiljati celotnega predračuna, lahko pošljete samo tisti del, kje bodo ponujeni izdelki.Datum objave: 30.01.2013   13:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Pri artiklu 07.06.01.01.006 sprašujemo ali vam lahko ponudimo varnostne, samosprožilne (ob dotiku) lancete za kapilarni odvzem krvi: 28G (globina 1,8 mm) in 23G (globina 2,2 mm)

Hvala in Lep Pozdrav!


ODGOVOR:
Artikel izločimo iz razpisa, ker bo predmet razpisa za laboratorijski material.Datum objave: 30.01.2013   14:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

1.)Prosim za odgovor na spodnje vprašanje, ki smo ga že zastavili a odgovor ni bil jasen;
Ali lahko v obrazec (OBR-12) za navedbo referenc vpišemo podpisane pogodbe z naročniki (najmanj dva) zadnje tri leta pred objavo tega razpisa v katerih so TUDI razpisani artikli, ki jih ponujamo ALI je potrebno navesti reference posameznih artiklov, ki jih ponujamo, ki jih je pa veliko!

ODGOVOR: NE, NI POTREBNO NAVESTI REFERENCE POSAMEZNIH ARTIKLOV.
2.) 07.14.09.01.008- 50 ml brizga- ali velja ovojnina, katere zadnja stran s potiskom je iz specialnega "LOW PARTICAL" medicinskega papirja? Naročnik brizgo že uporablja!

Ovojnina mora ustrezati zahtevam za uporabo v čistih sobah - EN 868-3, EN 868-4, ISO 11607-1...


Datum objave: 30.01.2013   14:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sprašujemo za sklop 07.13.04.01.013 Perservativ ali je tu mišljen kondom za sonde?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 30.01.2013   14:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo vas, če bi nam zaupali proizvajalca in kataloške številke za naslednje sklope:
07.13.04.01.023
07.13.04.01.024
07.13.06.01.082
07.13.06.01.086
07.13.06.01.087
07.13.06.01.125
07.13.06.01.126
07.13.06.01.155
07.13.06.01.157
07.13.06.01.158
07.13.06.01.159
07.13.06.01.162
07.13.06.01.165
07.13.06.01.166
07.13.06.01.167
07.13.07.01.025
07.13.04.01.018

Hvala za odgovore.

ODGOVOR:
07.13.04.01.023 LS 1500 VALLEYLAB
07.13.04.01.024 LS 1100 VALLEYLAB
07.13.06.01.082 81-2037 CODMAN
07.13.06.01.086 ARTIKEL IZLOČIMO IZ RAZPISA, KER GA NAROČNIK NE UPORABLJA VEČ.
07.13.06.01.087 5BB ETHICON
07.13.06.01.125 176643 TYCO
07.13.06.01.126 A5833 OLYMPUS
07.13.06.01.155 00-2195-012-00 ZIMMER
07.13.06.01.157 179102P TYCO
07.13.06.01.158 173022 TYCO
07.13.06.01.159 EL5ML ETHICON
07.13.06.01.162 LT200 ETHICON
07.13.06.01.165 B5LT
07.13.06.01.166 B12LT
07.13.06.01.167 B15LT
07.13.07.01.025 140814 S&N
07.13.04.01.018 259996 AMERICAN MEDICAL SYSTEM
Datum objave: 30.01.2013   14:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Zanima nas ali vam smemo pri sklopu 07.13.08.01.012 ponuditi kontejner za igle 0,7 l ?
Ter pri sklopu 07.13.08.01.013 11 L kontejner?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 30.01.2013   14:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Artikel 07.04.02.01.002: Ali vam lahko ponudimo iglo dimenzije 0,5x16mm?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 30.01.2013   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

07.06.01.01.012: Ali lahko ponudimo 21G, dolžine 30 cm?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 30.01.2013   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

07.13.08.01.012: Ali lahko ponudimo kontejner 0,87l?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 30.01.2013   14:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v naprej bi se želeli pripraviti z vzorci. Zanima nas, ali je dovolj, da si priskrbimo dva vzorca za določene šifre na nivoju 5?

ODGOVOR:
Odvisno od artikla, pri določenih artikli je dovolj en vzorec, pri določenih več.


Datum objave: 30.01.2013   14:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Za 07.09.05.01.016 sprašujemo ali lahko ponudimo podlogo dimenzij 41cm x 56cm?
Hvala.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 30.01.2013   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo vas da pri celotnem sklopu ki se tiče sterilizacije 07.08.02.01 objavite popravek razpisne dokumentacije, saj je prišlo do očitne napake. Gre za to, da se opisi ponavljajo, pod določenim sklopom sta opisa za dva različna produkta. želimo vam pripraviti kvalitetno ponudbo, zato vas lepo porismo, da popravek objavite čim prej saj se rok za oddajo ponudb že bliža.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR:
Naredili smo popravek razpisne dokumentacije, ki je objavljen pod št. JN907/2013.Datum objave: 30.01.2013   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
07.09.04.01.016 Plenica hlačna otroška 15-25 kg: ali lahko pod to postavko ponudimo plenico 17 – 28 kg?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 30.01.2013   14:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

želimo se prijaviti na razpis konkretno za spodaj naveden artiklel:

07.06.01.01.006 Lanceta Softclix Pro za odvzem krvi za analizo krvnega sladkorja. 221600 KOS 0,185265

Sprašujemo ali se je možno na razpis prijaviti s podobnim artiklom (samosprožilna varnostna lanceta) drugega EU proizvajalca ali mora biti lanceta izključno od proizvajalca Roche (proizvod Softclix Pro) kot je to zapisano v RD?
ODGOVOR:
Artikel izločimo iz razpisa, ker bo predmet razpisa za laboratorijski material.Datum objave: 30.01.2013   14:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali zahtevate pri artiklu 07.13.07.01.019 vsebnost mila?

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 30.01.2013   15:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Za artikel 07.13.06.01.036 sprašujemo sledeče:
1. Ali je igla za 1x uporabo in mora biti sterilna?
2. Ali naročniku ustreza igla notranjega premera 2 mm?
3. Ali naročniku ustreza igla notranjega premera 2,7 mm, ki je za večje pretoke plina CO2?
4. Ali mora biti igla iz kroma oz. ali ustreza "stainless steel"?
5. Ali mora imeti igla ventil za odpiranje/zapiranje in Luer Lock nastavek?
Hvala.

ODGOVOR:
NA VSA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA JE ODGOVOR DA.

Datum objave: 30.01.2013   15:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosimo vas, da objavite proizvajalca in proizvajalčevo kataloško številko za artikel
07.13.06.01.064.ODGOVOR:
HERNIAMESH, KAT.ŠT. H1T17T4R-S


Datum objave: 30.01.2013   15:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1.) 07.05.01.01.003. Ali lahko ponudimo sondo hranilno 8F ali 12F? NE
2.) 07.05.01.01.004. Ali lahko ponudimo sondo hranilno 15F?DA
3.) 07.05.01.01.005. Ali lahko ponudimo sondo hranilno 80 cm ali 120 cm? 120 CM
4.) 07.05.01.01.011. Ali lahko ponudimo sondo CH 13?DA
5.) 07.05.01.01.014. Ali lahko ponudimo sondo CH 12?NE
6.) 07.05.01.01.015. Ali lahko ponudimo sondo CH 15?DA

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR:


Datum objave: 30.01.2013   15:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. 07.09.04.01.003 Pri artiklu plenica, inkontinentna, hlačna, dnevna, velika, navajate naslednje strokovne zahteve: dobro vidna oznaka polnosti plenice, obseg 115-150 cm, vpojnost do 1800 ml.
Kot dolgoletni dobavitelj izdelkov programa inkontinence na slovenskem trgu vemo, da večina bolnišnic uporablja plenice z vpojnostjo do 2500 ml, kar pomeni za en nivo višjo stopnjo vpojnosti, kot jo sedaj razpisujete vi.
Na osnovi informacij vemo, da plenice z višjo stopnjo vpojnosti uporabljate tudi v vaši bolnišnici.
Ker višja stopnja vpojnosti prispeva k boljši oskrbi pacientov in bolj kvalitetnemu delu zdravstvenega osebja in ker take plenice v vaši bolnišnici uporabljate daljše časovno obdobje, vas na to dejstvo še posebej opozarjamo in predlagamo, da kriterije ustrezno spremenitite.
ODGOVOR: Res je, vpojnost plenic mora biti do 2500 ml.


2. Vprašanje za vrečke za STERILI.SAMOLEPILNE :
Sklop 07.08.04.01.001 vel.8x18cm
Ali lahko ponudimo vel. 9cm x 20cm ?
ODGOVOR: DA

3. Sklop 07.08.04.01.002 vel. 8x27cm
Ali lahko ponudimo vel. 9cm x 25cm?
ODGOVOR: DA

4. Sklop 07.08.04.01.003 vel. 10x30cm
Ali lajhko ponudimo vel. 13cm x 27cm ?
ODGOVOR: DA

5. Sklop 07.08.04.01.004 vel. 10x60cm
Ali lahko ponudimo vel. 9cm x 57cm?
ODGOVOR: DA

6. Sklop07.08.04.01.005 vel. 15x30cm
Ali lahko ponudimo vel. 20cm x 35cm?
ODGOVOR: NE

7. Sklop 07.08.04.01.006 vel. 15x40cm
Ali lahko ponudimo vel.25cm x 40cm ?
ODGOVOR: DA

8. Sklop 07.08.04.01.007 vel. 20x34cm
Ali lahko ponudimo vel. 20cm x 35cm?
ODGOVOR: DA

9. Sklop 07.08.04.01.008 vel. 30x40cm
Ali lahko ponudimo vel. 30cm x 45cm ?
ODGOVOR: DA

10. sklop:07.06.04.01.010 vrečke za urin pediatrične, grad.100ml
Ali lahko ponudimo vrečke sterilne pediatrične grad. 150m?
ODGOVOR: DA

11. 07.09.01.01.010 rokaVICA V OBLIKI VREČKE ZA UMIVANJE BOLNIKOV ZA 1X UPORABO
Prosimo, da navedete ali želite vrečke iz celuloze ali iz poliesterskega materiala?


ODGOVOR:
PONUDITE VREČKE IZ CELULOZE.

Datum objave: 30.01.2013   15:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pod točko 07.13.06.01.195 zahtevate avtotransfuzijski sistem, ki ima elektronsko dinamični supernatant separator. Tak sistem je patentiran sistem izključno enega proizvajalca, zato s to zahtevo kršite temeljna načela Zakona o javnem naročanju. Prosimo za spremembo specifikacij, ki bodo omogočale sprejem konkurenčnih ponudb.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ponudniki lahko ponudijo avtotransfuzijski sistem, ki nima elektronsko dinamičnega supernatant separatorja. O ustreznosti posameznega sistema pa bo odločala ocena testiranja.


Datum objave: 01.02.2013   15:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pod artiklom št. 07.10.01.01.084 zahtevate set za ligaturo Cook. Naveden set vam lahko ponudi samo en proizvajalec. S tem omejujete konkurenco. Prosim, da dovolite, da ponudimo set za ligaturo s sedmimi gumicami in tako povečate konkurenčnost med ponudniki in posledično dobite nižjo ceno za vašo ustanovo.

ODGOVOR:
NAROČNIK DOVOLJUJE PONUDBO ENAKOVREDNEGA IZDELKA.

Datum objave: 01.02.2013   15:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali vam lahko pod šifro 07.13.08.01.027 ponudimo predpražnik dimenzije 45x120cm?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 01.02.2013   15:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v izogib nepotrebnemu tiskanju praznih delov predračuna. ALi lahko v dokumentacijo priložimo izps samo tistih strani predračuna kjer artikle dejansko ponujamo? Prva in zadnja stran je seveda tudi izpisana.
Hvala

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 01.02.2013   15:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Artikel pod zaporedno št. 07.13.08.01.005; Ali lahko ponudimo elektrode s trdim gelom na peni, Ø 30mm?
2. Artikel pod zaporedno št. 07.13.08.01.006; Ali lahko ponudimo elektrode s trdim gelom na peni, Ø 43mm?
3. Artikel pod zaporedno št. 07.13.08.01.007; Ali lahko ponudimo elektrode s trdim gelom na peni, 36x50 mm?
4. Artikel pod zaporedno št. 02.01.02.01.003; Ali zahtevate oblogo s katere med ne izteka?
5. Artikel pod zaporedno št. 02.01.01.01.006; Ali lahko ponudimo oblogo dimenzije 10x10 cm?
6. Artikel pod zaporedno št. 02.01.06.01.001; Ali mora obloga tudi ko je že napita obdržat svojo formo? Ali zahtevate oblogo, ki vpija samo na območju rane in preprečuje maceracijo okolne kože?ODGOVOR:
NA VSA VPRAŠANJA JE ODGOVOR DA.

Datum objave: 01.02.2013   15:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Katera izmed navedenih dimenzij vam pri artiklu 07.14.10.01.002 ustreza:
a. 56x41 cm,
b. 42x26 cm,
c. 61x44 cm?
Hvala.

ODGOVOR:
56X41CM

Datum objave: 01.02.2013   15:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SKLOP : 07.01.04.01.001 CEV POVETOVALNA CH 30 DOL. 2,1M
ALI LAHKO, PONUDIMO CEV POVEZOVALNO CH 30, DOL. 2,0M?


ODGOVOR:
DA

Datum objave: 01.02.2013   15:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

1. Predračun; v enem izmed odgovorov ste navedli, da mora biti iz ponudbe razvidno, koliko kosov je v pakiranju. Kam vpišemo koliko kosov je v pakiranju?
2. Predračin; V rubriko naziv artikla vpišemo samo naziv ali naziv in opis artikla, da boste imeli več podatkov, glede na to, da katalogi in prospektni material ne potrebujete v ponudbi?

Hvala za odgovora!ODGOVOR:
KOLIKO KOSOV JE V PAKIRANJU VPIŠITE PRI NAZIVU ARTIKLA, KJER LAHKO TUDI PODROBNEJE OPIŠETE ARTIKEL, KI GA PONUJATE.

Datum objave: 01.02.2013   15:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali vam lahko pod zaporedno številko 07.01.07.01.059 ponudimo vodo za vlaženje kisika z adapterjem, pakirano po 340ml?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 01.02.2013   15:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali vam lahkp pod šifro 07.13.08.01.012 ponudimo kontejner za igle volumna 0,5l? Hvala za odgovor!


ODGOVOR:
DA

Datum objave: 01.02.2013   15:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimio vas, za dodatna pojasnila kot sledi:

1.) IDENT 07.13.08.01.016
Kako je možno, da je kontejner za igle 7L dražji od kontejnerja 12L?
ODGOVOR: DA, JE MOŽNO.

2.) IDENT 07.13.08.01.017
Kontejner 60L - ali je pokrov lahko tudi črne barve?
ODGOVOR: DA

3.) IDENT 07.13.08.01.018
Kontejner za citostatike - kakšne barve naj bo pokrov?


ODGOVOR:
TAKŠNE, KOT JE KONTEJNER.

Datum objave: 01.02.2013   15:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
naše vprašanje se nanaša na sklop 07.01.03.01, na artikel 07.01.03.01.027 Set za merjenje intra-abdominalnega pritiska.
Glede na specifiko tega proizvoda, ki ni vezan na ostale proizvode tega sklopa naprošamo naročnika, da izvzame ta artikel iz sklopa 07.01.03.01.
Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik bo pri izboru upošteval popravek, da za sklop 07.01.03.01 ni potrebno oddati ponudbe za celoten sklop in da ponudbo lahko oddate brez artikla 07.01.03.01.027 ali pa samo za ta artikel.


Datum objave: 01.02.2013   15:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Zanima nas ali je morda prišlo do napake pri dolocitvi max. dopustne cene na identu: 07.07.02.01.021?
Hvala.


ODGOVOR:
Da, prava cena je 218,736 EUR za kos.


Datum objave: 01.02.2013   16:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1.) 07.10.01.01.145 - Set cevi za 1x uporabo. Prosimo opredelite namen uporabe cevi in podrobno sestavo (deli cevi, dolžine, lumni, material,…)
2.) 07.10.01.01.089 – cev dihalna 152 cm, kompatibilna s celotnim ventilacijskim sistemom, z odličnim tesnenjem. Prosimo opredelite namen uporabe cevi ter podroben opis cevi (deli cevi, lumni, dolžina, material,..). Opredelite tudi s katerim ventilacijskim sistemom mora biti dihalna cev kompatibilna.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
1.) Cevi kompatibilne z Olympus HysteroFlow in HysteroBalance sistemom za merjenje deficita, torej pritoka in odtoka pri histeroresekcijah. V setu sta dve Y cevi - cev ima vgrajeni dve kanili za 2 vrečki z irigacijsko tekočino. Ter vgrajen membranski sistem za merjenje in kontrolo pritiska.

2.) Cev dihalna mora biti kompatibilna s celotnim ventilacijskim sistemom-filtrom, aspiracijsko cevjo in tubusom.
Datum objave: 01.02.2013   16:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
02.03.02. 01. Povoj krep bombažni s 130% raztegljivostjo
Ali lahko ponudimo povoje dolžine 4,5m namesto 5m.
ODGOVOR: DA

02.04.05.01.001 Trak kirurški, nesterilen, lepilni, na svileni osnovi, 1,25cmx5m.
02.04.05.01.002 Trak kirurški, nesterilen, lepilni, na svileni osnovi, 5cmx5m.
Naročnika prosimo, da preveri pravilnost zapisane dimenzije oz. dolžine traku pri artklih. Večina proizvajalcev namreč ponuja navedeni artikel v dolžini 9,1 m.
ODGOVOR: NAROČNIK UPORABLJA 5 M TRAKOVE, LAHKO PA PONUDITE 9,1 M.

02.05.03.01.001 Obloga samolepilna za robove v obliki trakov 4 cmx4,6 m
Naročnika prosimo za bolj natančen opis artikla.

Odgovor: Elasičen, prilagodljiv, penasti trak, 5cmx5m.


02.05.03.01.001 Obloga samolepilna za robove v obliki trakov 4 cmx4,6 m
Naročnika prosimo, da preveri pravilnost dimenzij, ki jih navaja v specifikaciji.
Odgovor:

Prava dimenzija je 5 cmx5 m02.06.01.01.001 Set dializa komplet (priklop in odkolop)
Prosimo za bolj natančen opis seta. Ali gre za 2 seta v enem pakiranju?
Odgovor:

DIALIZNI SET ZA PUNKTIRANJE AV FISTULE

( set sestavljen iz dveh delov: set za priključitev in set za odključitev –velikost posameznega seta cca. 20x 18cm, ki sta pakirana ločeno; stem zagotavljamo, da ostane set za odključitev do konca dialize sterilen)

Sterilizacija: E.O.

Set za priključitev:

Vsebina :

• vpojna sterilna kompresa velikosti 60 x 40 cm (izredno dobro

vpojna, mehka, prijetna na dotik, primerne velikosti)

• 8 kosov gaze 5x 5cm -8 slojna (namenjena za čiščenje AV fistule)

• 1 kos prijemalka (plastični pean- velikost cca. 12 cm)

• 1 kos - ezmarh

• Samolepilni trakovi za fiksacijo dializnih igel ( 6 kom.)

Uporaba seta za punkcijo AVF:

• Set je primerne velikosti, funkcionalen , omogoča aseptično

metodo zbadanja

Set za odključitev:

Vsebina:

• 4 kosi gaze 5x 5 cm – 8 slojni

• 2 elastična povoja (velikosti 6 x 40 cm, povoj ima dobro vpojno

gazico 2 x 2 cm, s katero prekrijemo punkcijsko mesto po

kompresiji vbodnih mest, povoji so primerne dolžine )
02.06.01.01.001 Set dializa komplet (priklop in odklop)
Kakšna je širina traku in za kakšen trak točno gre v setu za odklop? Iz opisa ni jasno, ali gre za povoj ali za trak za fiksacijo na netkani podlagi in na kakem navitju je trak?
ODGOVOR: TRAK JE SAMOLEPILEN ZA FIKSACIJO DIALIZNIH IGEL.

02.06.01.01.001 Set dializa komplet (priklop in odklop)
Naš proizvajalec lahko izdela set in bo steriliziran z EO. Naročnik je v pojasnilih zapisal sterilizacijo s paro. Ali lahko ponudimo tudi set steriliziran z EO?
ODGOVOR: DA

02.06.01 .004 Seti Set za nego dializnega katetra
Prosimo naročnika za bolj natančen opis vsebine, torej volumna oz. dimenzije posameznih postavk, kot npr. posodice, ledvičke, tamponi, komprese.
Odgovor:

SET ZA NEGO KATETRA

Velikost seta: 30 x 20 cm

Sterilizacija: sterilizirano v pari

Uporabnost: 60 mesecev, če zaščitni ovoj ni poškodovan

Vsebina:

• 1 kos papirnata ledvička

• 10 kos tampon (iz gaze št.3.)

• 2 kosa zloženec 10x10- 6-slojni

• 1 kos lonček veliki: mere (premer 8 cm, višina lončka 6 cm)

• 1 kos prijemalka (plastični pean- velikost cca. 12 cm)

• 2 kosa op. podloge 45 x 45 cm

Uporaba seta za nego katetra:

Ovojnina seta deluje zelo funkcionalno (pri pravilnem odpiranju stvari ne izpadejo iz njega, saj deluje kot ledvička)

Tamponi so dobro vpojni, primerne velikosti ter zadostne količine, pripravljeni že v posodici, kjer jih lahko omočimo s

tekočino za razkuževanje okolice dializnega katetra. Op. podloga je primerne velikosti, s katero zaščitimo zunanje

krake dializnega katetra - v setu bi bila lahko le ena podloga


02.06.01 .004 Seti Set za nego dializnega katetra
Ali mora biti set sterilen? Sedaj ste to zapisali samo pri nekaterih postavkah seta oz. prosimo za natančen in dopolnjen opis seta.

ODGOVOR: DA

02.06.01.01.004 Set za nego dializnega katetra
Ali naj bodo izdelki v setu, torej tamponi in komprese, v celoti iz netkanega blaga, ali naj bodo to le tisti, kjer je to izrecno navedeno? Prosimo naročnika za natančno definicijo.
ODGOVOR: SAMOT TISTI IZDELKI, KJER JE TO IZRECNO ZAHTEVANO.

02.06.01.01.005 Set za prevez ORL kanile, sterilen
Prosimo naročnika za boj podroben opis izdelka iz seta, to je “gaza iz seta”. Ali je 80cm x 8cm pravilno napisana dimenzija? Ali mora biti ta gaza zložena in kako?

02.08.02.01.002 Tamponada v obliki traku 1 cmx10 m, nesterilna
Ali lahko ponudimo trak širine 1,25 cm za 1cm.

02.08.02.01.003 Tamponada v obliki traku 2 cmx10 m, nesterilna
Ali lahko ponudimo trak širine 2,5 cm za 2 cm?

02.09.03.01.003 Vata sintetična, narezana v povoj, sterilna, a´1, 10 cmx2,7m
Prosimo za pojasnitev ali naročnik povprašuje po vati 10cmx2,7m sterilna, v dvojnem pakiranju, podobno kot pri dimenziji 15cm x2,7m?
ODGOVOR: DA

02.09.04.01.005 Vatiranec iz vate, ovit v beljeno bombažno gazo, prešit ob robu, sterilen, 45cmx15cm, 5 kosov v setu
Ali je enota mere SET ali KOS?
ODGOVOR 1 KOS JE 1 SET S PETIMI VATIRANCI
02.09.04.01.005 Vatiranec iz vate, ovit v beljeno bombažno gazo, prešit ob robu, sterilen, 45cmx15cm, 5 kosov v setu
Naročnika prosimo, če še enkrat preveri količino podano v razpisu. Čeprav so količine okvirne, so za nas kot ponudnika izredno pomembne pri pogajanju z našimi dobavitelji.
ODGOVOR: KOLIČINA JE USTREZNA
02.10.03.01. Komprese iz netkanega materiala 6 slojne sterilne
Ali naročnik dopušča sestavo netkane vlaknovine max 65% viskoze in max 35% poliestra pri vseh artiklih iz sklopa?
ODGOVOR: DA
02.10.04.01. Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne,
Ali naročnik dopušča sestavo netkane vlaknovine max 65% viskoze in max 35% poliestra pri vseh artiklih iz sklopa?
ODGOVOR: DA

02.10.10.01.001 Komprese trebušne iz gaze, s kontrastno nitko, nesterilne, 45cmx45cm
Naročnika prosimo, da še enkrat preveri količino v razpisu.
ODGOVOR: KOLIČINA JE 10.800 KOSOV.

02.10.10.01.001 Komprese trebušne iz gaze, s kontrastno nitko, nesterilne, 45cmx45cm
Ali moramo ponuditi oprane komprese? Ali morajo biti v beli barvi?


ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   07:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Ali lahko pri art 07.10.01.01.023 navedete tip red dot elektrodeODGOVOR:
Elektrode za holter za dolgotrajno namestitev, dimenzije: Ø68 mm, kontaktni material: Ag/AgCl (srebro/srebrov klorid), nosilni material: mikropor, površina lepljivega področja: 3377 mm2, kontaktni gel: visoko prevoden moker gel , električne lastnosti: impedanca 500 Ω, DC offset tipično 0,2 mV, sprememba polarizacijskega poteciala tipično 0,2 mV, kombinacija nestabilnosti offseta in šuma <15 μV, kontakt: čep, ponikljana medenina, ekscentrično nameščen.

Datum objave: 05.02.2013   07:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje in odgovor sta sledeča:

5. 07.10.01.01.023 Ali lahko ponudimo standardne elektrode premera 55mm?

ODGOVOR:
Gre za Red Dot diaphoretic elektrode, ponudite lahko enakovredne elektrode.

Sprašujemo:

Red dot diaphoretic elektrode je premalo točen opis ,zato Vas prosim da navedete tip te elektrode.Kaj mislite pod pojmom "diaphoretic".To je pri elektrodah nepoznan termin.


ODGOVOR:
Elektrode za holter za dolgotrajno namestitev, dimenzije: Ø68 mm, kontaktni material: Ag/AgCl (srebro/srebrov klorid), nosilni material: mikropor, površina lepljivega področja: 3377 mm2, kontaktni gel: visoko prevoden moker gel , električne lastnosti: impedanca 500 Ω, DC offset tipično 0,2 mV, sprememba polarizacijskega poteciala tipično 0,2 mV, kombinacija nestabilnosti offseta in šuma <15 μV, kontakt: čep, ponikljana medenina, ekscentrično nameščen.

Datum objave: 05.02.2013   07:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo za dodatna pojasnila za sklop 02-obvezilni material:
- ident: 02.01.01.01.009-kakšno odstopanje je dovoljeno oziroma ali lahko ponudimo med v tubi 25g?
- ident: 02.01.03.01.001-ali lahko ponudimo PU peno dimenzije 10x10 cm?
- ident: 02.01.03.01.003-ali lahko ponudimo PU peno dimenzije 18x18x cm?
- ident: 02.01.03.01.008-prosimo za navedbo dimenzije PU pene za peto.
- ident: 02.01.03.01.009-prosimo za navedbo dimenzije PU pene za traheostomo.
- ident: 02.01.03.01.010-ali lahko ponudimo PU peno dimenzije 20x20?
- ident: 02.01.03.01.011-ali lahko ponudimo PU peno dimenzije 18x18?
- identi: 02.03.02.01.001 do 02.03.02.01-003-ali lahko ponudimo povoje 6, 8 in 10 cm dolžine 4,5 M?
- ident: 02.03.03.02.002-ali lahko ponudimo povoj dolžine 4,5 M?
- identi: 02.11.01.01.001 do 02.11.01.01.003-ali lahko ponudimo fiksirne mrežice dolžine 50 M in podamo ceno za 25 M?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR:
- ident: 02.01.01.01.009-kakšno odstopanje je dovoljeno oziroma ali lahko ponudimo med v tubi 25g? Pri oblogah za kronične rane lahko dimenzije oblog odstopajo za +-1,5 cm.

- ident: 02.01.03.01.001-ali lahko ponudimo PU peno dimenzije 10x10 cm?
Pri oblogah za kronične rane lahko dimenzije oblog odstopajo za +-1,5 cm.

- ident: 02.01.03.01.003-ali lahko ponudimo PU peno dimenzije 18x18x cm? Pri oblogah za kronične rane lahko dimenzije oblog odstopajo za +-1,5 cm.

- ident: 02.01.03.01.008-prosimo za navedbo dimenzije PU pene za peto. Pri oblogah za kronične rane lahko dimenzije oblog odstopajo za +-1,5 cm.

- ident: 02.01.03.01.009-prosimo za navedbo dimenzije PU pene za traheostomo. Pri oblogah za kronične rane lahko dimenzije oblog odstopajo za +-1,5 cm.

- ident: 02.01.03.01.010-ali lahko ponudimo PU peno dimenzije 20x20? Pri oblogah za kronične rane lahko dimenzije oblog odstopajo za +-1,5 cm.

- ident: 02.01.03.01.011-ali lahko ponudimo PU peno dimenzije 18x18? Pri oblogah za kronične rane lahko dimenzije oblog odstopajo za +-1,5 cm.


- identi: 02.03.02.01.001 do 02.03.02.01-003-ali lahko ponudimo povoje 6, 8 in 10 cm dolžine 4,5 M?
DA
- ident: 02.03.03.02.002-ali lahko ponudimo povoj dolžine 4,5 M?
- DA
- identi: 02.11.01.01.001 do 02.11.01.01.003-ali lahko ponudimo fiksirne mrežice dolžine 50 M in podamo ceno za 25 M? PONUDITE


Datum objave: 05.02.2013   07:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

1. Ali lahko pod točko 07.04.02.01.002 ponudimo iglo dimenzije 0,5x25mm?
2. Ali lahko pod točko 07.04.02.01.003 ponudimo iglo dimenzije 0,7x32mm?
3. Ali lahko pod točko 07.04.02.01.004 ponudimo iglo dimenzije 0,6x32mm?
4. Naj vam pod točko 07.04.05.01.006 ponudimo konekt s podaljškom dolžine 10, 25, 50, 100cm ali daljšim?
5. Pod točko 07.04.05.01.010 zahtevate podaljšek za "low pressure" ali "high pressure"?
6. Ali lahko pod točko 07.06.02.01.020 ponudimo iglo dolžine 90mm?
7. Ali lahko pod točko 07.06.02.01.022 ponudimo iglo dolžine 90mm?
8. Ali lahko pod točko 07.11.01.01.002 ponudimo iglo dolžine 90mm?
9. Ali lahko pod točko 07.11.01.01.004 ponudimo iglo dolžine 90mm?

Hvala za odgovore in lep pozdrav

ODGOVOR:
Ali lahko pod točko 07.04.02.01.002 ponudimo iglo dimenzije 0,5x25mm?NE
2. Ali lahko pod točko 07.04.02.01.003 ponudimo iglo dimenzije 0,7x32mm?NE
3. Ali lahko pod točko 07.04.02.01.004 ponudimo iglo dimenzije 0,6x32mm?NE
4. Naj vam pod točko 07.04.05.01.006 ponudimo konekt s podaljškom dolžine 10, 25, 50, 100cm ali daljšim?10
5. Pod točko 07.04.05.01.010 zahtevate podaljšek za "low pressure" ali "high pressure"?LOW PRESSURE
6. Ali lahko pod točko 07.06.02.01.020 ponudimo iglo dolžine 90mm? DA
7. Ali lahko pod točko 07.06.02.01.022 ponudimo iglo dolžine 90mm? DA
8. Ali lahko pod točko 07.11.01.01.002 ponudimo iglo dolžine 90mm? DA
9. Ali lahko pod točko 07.11.01.01.004 ponudimo iglo dolžine 90mm? DADatum objave: 05.02.2013   07:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pod točko 07.13.06.01.195 imate naveden avtotransfuzijski sistem, ki ima elektronsko dinamični supernatant separator. Tak sistem je patentiran sistem izključno enega proizvajalca, zato s to zahtevo kršite temeljna načela Zakona o javnem naročanju. Prosimo za spremembo specifikacij, ki bodo omogočale sprejem konkurenčnih ponudb.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ponudniki lahko ponudijo avtotransfuzijski sistem brez elektronsko dinamični supernatant separatorja.

Datum objave: 05.02.2013   07:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
ali lahko ponudimo netkane tampone s silikonskim obročkom dimenzij 20 x 20 in 23.5 x 25 (sklop 02.07.03.01.001 in sklop 02.07.03.01.002)?

Lep pozdrav.


ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   07:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

da se pripravimo in imamo vzorce pravočasno na zalogi nam prosim potrdite, da je dovolj, da vam dostavimo 2 kosa vzorcev.

ODGOVOR:
Število vzorcev je odvisno od artikla, za nekatere artikle je dovolj en sam vzorec.

Datum objave: 05.02.2013   07:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Podrobno smo proučili sestavo sklopa 07.01.01.01 pri katerem zahtevate, da moramo ponuditi vse artikle in ugotovili, da ne obstajajo argumentirani razlogi za to vašo zahtevo. Pozivamo vas, da omogočite ponudnikom, da lahko tudi v tem sklopu ponudimo posamezne artikle.

ODGOVOR:
Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene, razen za artikla 07.01.01.01.002 SET ZA OŽIVLJANJE NOVOROJENČKOV in 07.01.01.01.108 URGENTNI SET ZA KRIKOTIRODOTOMIJO, ki ju naročnik izvzema iz sklopa 07.01.01.01 in lahko ponudniki ponudijo samo ta dva artikla, vsakega posamezno ali pa samo vse ostale artikle- vsi ostali artikli ostajajo v zaprtem sklopu.

Datum objave: 05.02.2013   07:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pri sklopih 02.10.04.01.001,02.10.04.01.002,02.10.04.01.003,02.10.04.01.004,02.10.04.01.005,02.10.04.01.006 ali je mdc podan na zavitek, 100 kosov ali 1 kos?
Ali je MDC pravilen?.

Hvala,lep pozdrav.


ODGOVOR:
Odgovor: Prava MDC je : MDC
02.10.04.01.001 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 5cmx5cm, pakiranje po 100 kosov. 2124 ZAV 0,234 MDC
02.10.04.01.002 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 7,5cmx,7,5cm, pakiranje po 100 kosov. 80 ZAV 0,558 MDC
02.10.04.01.003 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx10cm, pakiranje po 100 kosov. 5791 ZAV 0,81 MDC
02.10.04.01.004 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx20cm, pakiranje po 100 kosov. 1757 ZAV 1,647 MDC
02.10.04.01.005 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx10cm, z Y zarezo, pakiranje po 100 kosov. 83 ZAV 2,349 MDC
02.10.04.01.006 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, sterilne, 10cmx20cm, pakiranje po 10 kosov. 100 ZAV 0,914 MDC


Datum objave: 05.02.2013   07:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko v pisni obliki priložimo samo tisti sklop oz.postavke na katere se prijavljamo?
Prosim za potrditev, da ni potrebno prilagati obrazcev: OBR-15,OBR-16,OBR-17.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   07:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

MDC pri sanitetno potrošnem materialu je precej nizek. Ali ste prepričani, da mora MDC biti že z vključenem DDV-jem?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
MDC je z vključenim DDV.

Datum objave: 05.02.2013   08:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1.Zanima nas velikost odprtine pri oftalmološki foliji artikel 02.04.03.01.005
Odgovor:7 cmx10 cm.
2. Koliko slojne so op rjuhe v celotnem sklopu, ki se tiče materiala za pokirvanje. le pri določenih artiklih imate navedeno, da želite ojačano ali 2 slojno rjuho.
Odgovor: Ponudite v skladu z razpisnimi zahtevami.
3. Zanima nas ali so seti in op rjuhe pakirane v tayvek ovoj?
Ovojnina mora zagotavljati sterilnost, tehniko aseptičnega odpiranja in zaščito, ni potrebno da je ravno Tyvek.
4.Pri vertiklanem setu 07.03.01.01.010 želimo vedeti kako velika je op rjuha za vertikalno izolacijo z incizijsko folijo
Odgovor: Približno 250x320 cm, incizijska folija pa 30x70 cm.

5.Prosimo vas za natančnejši opis artikla 07.03.01.01.012. Ali želite vrečko na izpust? Kaj ste mislili z vpojno valovito rjuho? Ali želite, da je tur set zavit v prevleko za instrumentarsko mizico 100*150cm?
Odgovor: Vrečka naj ima izpust, vpojnost ni pomembna, set naj bo zavit v prevleko za instrumentarsko mizico.
6. Kako dolga je izreza pri artiklu 07.03.02.01.005?
Odgovor: Ni izreze.
7. Katero velikost želite pri hlačkah za endoskopijo?
Odgovor: Velikost je univerzalna.
8. Ali želite pri artiklu 07.09.05.01.020 sterilno rjuho?


ODGOVOR:NE


Datum objave: 05.02.2013   08:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, zanima nas artikel 07.10.01.01.089 Cev dihalna 152 cm.
Ali naročnik dopušča odstopanje dolžine dihalne cevi +/- 10%, saj je 152 cm dejansko nestandardna dimenzija, medtem ko sta npr. 150 cm ali 160 cm enostavno dobavljivi?
Hvala.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   08:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Podrobno smo proučili sestavo sklopa 07.01.03.01 pri katerem zahtevate, da moramo ponuditi vse artikle in ugotovili, da ne obstajajo argumentirani razlogi za to vašo zahtevo. Pozivamo vas, da omogočite ponudnikom, da lahko tudi v tem sklopu ponudimo posamezne artikle.


ODGOVOR:
Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene, razen art. 07.01.03.01.027 ki ga naročnik izvzema iz sklopa 07.01.03.01 in lahko ponudniki ponudijo samo ta artikel, ali pa samo vse ostale artikle- vsi ostali artikli ostajajo v zaprtem sklopu.

Datum objave: 05.02.2013   08:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
07.09.04.01.017 Vložki damski
Prosimo za bolj natančen opis artikla.

Odgovor: Higienski vložki za dan in noč, kosmičasto mehka dvojna vpojna blazinica , koži prijazna koprenasta ovojnica, nežen vatast plašč, ki zagotavlja optimalno vpojnost, zaščita perila, ki učinkovito preprečuje, da bi tekočina premočila vložek, ovoj iz gostih zank, ki omogoča telesu prilagojen položaj vložka.

02.09.02.01.001 Vata bombažna, beljena narezana v povoj 12cmx5cm.
Naročnika bi želeli opozoriti, da po vsej verjetosti ni navedel točne dimenzije, ki je po našem vedenju 12cmx5m.
Odgovor: Da, 12cmx5m.

02.09.02.01.001 Vata bombažna, beljena narezana v povoj 12cmx5cm.
Ali naročnik dopušča minimalno odstopanje, torej 10cmx5m.
Odgovor: Da.

02.09.03.01. Vata sintetična, narezana v povoj, možnost sterilizacije
Ali lahko ponudimo artikle z dolžino 3m oz. ali naročnik dopušča odstopanje od navedene dimenzije za 0,3m?

Odgovor: Da.

02.10.03.01.003 Komprese iz netkanega materiala 6 slojne sterilne, 10cmx10cm, a`2 kosa v setu.
Naročnik navaja količino 5998,82 zav., zato ga naprošamo, če to količino preveri.


ODGOVOR:
KOLIČINA JE 5998 ZAVITKOV.

Datum objave: 05.02.2013   08:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Podrobno smo proučili sestavo sklopa 07.01.05.01 pri katerem zahtevate, da moramo ponuditi vse artikle in ugotovili, da ne obstajajo argumentirani razlogi za to vašo zahtevo. Pozivamo vas, da omogočite ponudnikom, da lahko tudi v tem sklopu ponudimo posamezne artikle.

ODGOVOR:

Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene.


Datum objave: 05.02.2013   08:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Podrobno smo proučili sestavo sklopa 07.01.06.01 pri katerem zahtevate, da moramo ponuditi vse artikle in ugotovili, da ne obstajajo argumentirani razlogi za to vašo zahtevo. Pozivamo vas, da omogočite ponudnikom, da lahko tudi v tem sklopu ponudimo posamezne artikle.


ODGOVOR:

Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene.


Datum objave: 05.02.2013   08:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na portalu smo zasledili naslednje vprašanje:
Vprašanje: Katetri urinski foley latex, katetri foley silikon
Sklop 07.07.0301.063 do 07.07.03.01080
Glede na to, da vedno več kupcev zahteva katetre, ki ne vsebujejo phthalatov (DEHP) v opisu pa tega niste navedli, vas prosimo
da v kolikor želite te vrste katetrov to sporočite.V tem primeru mora vsak ponudnik priložiti tudi izjavo proizvajalca.

ALI GRE ZA POMOTO, KAJTI PHTHALATE SE DODAJA LE ZA MEHČANJE PRIPOMOČKOV, KI SO IZDELANI IZ PVC-ja?

ODGOVOR:
Odgovor:Ponudbo oddajte v skladu z razpisnimi zahtevami.

Datum objave: 05.02.2013   08:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ker ste zdaj izločili varnostne lancete Softclix Pro iz tega JN in ga uvrstili v JN laboratorijskega materijala sprašujemo kdaj lahko pričakujemo ta razpis?

LP

ODGOVOR:
Razpis bo objavljen v mesecu februarju 2013.

Datum objave: 05.02.2013   08:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
naša vprašanja se nanašajo na sklop 07.01.01.01 TUBUSI IN KANILE:
1. Artikel 07.01.01.01.106 Sistem za nadzor tlaka v mešičku, ki zagotavlja kontinuirani tlak med 18- 27 cm H2O.
Vaš opis se nanaša na sisteme za nadzor tlaka za uporabo na enem bolniku. Kot alternativa obstaja rešitev z napravami, ki samodejno regulirajo in zagotavljajo želeni kontinuirani tlak.
Sprašujemo vas, če dovoljujete, da ponudimo alternativno rešitev s sistemi za nadzor tlaka v mešičku v smislu aparata in ne potrošnega materiala. V primeru pozitivnega odgovora vas naprošamo za podatek, kolikšno število takšnih aparatov bi potrebovali?
Odgovor:Ne, to ni predmet javnega razpisa.

2. Artikel 07.01.01.01.002 Set za oživljanje novorojenčkov, notranji premer 2,5 mm, lumen 5F, omogočati mora pozitivno tlačno ventilacijo in sukcijo brez odklopa od cevi.
Zaradi izredne specifike tega proizvoda in male potrebe glede na ostale proizvode, naprošamo naročnika, če lahko ta artikel izvzame iz sklopa 07.01.01.01?
Odgovor: Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene, razen za artikel 07.01.01.01.002 SET ZA OŽIVLJANJE NOVOROJENČKOV, ki ga naročnik izvzema iz sklopa 07.01.01.01 in lahko ponudniki ponudijo samo ta artikel ali pa samo vse ostale artikle- vsi ostali artikli ostajajo v zaprtem sklopu.

3. Artikel 07.01.01.114: Tubus endotrahealni pozoren, plastičen (PVC) z Murphijevim očesom, z možnostjo izsesavanja nad tesnilnim mešičkom ...
Ali lahko ponudimo ekvivalenten artikel, ki nima modre cevke za napihovanje tesnilnega mešička ter rumene črte in pokrovčke za del, namenjen izsesavanju, temveč drugačen barve?
Odgovor: DA.

4. Artikel 07.01.01.01.108 UREGNTNI SET ZA KRIKOTIRODOTOMIJO.
Zaradi izredne specifike tega proizvoda in male potrebe glede na ostale proizvode, naprošamo naročnika, če lahko ta artikel izvzame iz sklopa 07.01.01.01?


Odgovor: Strokovne zahteve ostajajo nespremenjene, razen za artikel 07.01.01.01.108 URGENTNI SET ZA KRIKOTIRODOTOMIJO, ki ga naročnik izvzema iz sklopa 07.01.01.01 in lahko ponudniki ponudijo samo ta artikel ali pa samo vse ostale artikle- vsi ostali artikli ostajajo v zaprtem sklopu.

Datum objave: 05.02.2013   13:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:


Prosimo za pojasnilo oz. za potrditev glede finančnih zavarovanj.
Iz odgovora na portalu razumemo, da ponudnikom, katerih ponudbe so nižje od 130.000 € brez DDV, ni potrebno predložiti nobega zavarovanja za resnost ponudbe (ne garancije, ne menice), ravno tako ni potrebno predložiti izjave banke o garanciji za dobro izvedbo posla.

ODGOVOR:
Potrjujemo, da ponudniku, katerega ponudba je nižja od 130.000 EUR ni potrebno predložiti nobenega zavarovanja za resnost ponudbe, ravno tako ni potrebno predložiti izjave banke o garanciji za dobro izvedbo posla. Mora pa predložiti podpisano, žigosano bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-17)-podpiše in žigosa jo ponudnik.

Datum objave: 05.02.2013   13:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko navedemo reference proizvajalca, kateri posredno oskrbuje bolnišnice in ordinacije v večini članic EU?

Hvala za vaš odgovor.ODGOVOR:
Zahteva za reference je naslednja:
- da je ponudnik ali proizvajalec v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi oziroma enakovredne artikle, ki se uporabljajo za enak namen, najmanj dvema bolnišnicama v RS ali EU in da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih, ter da naročniki zoper njih niso vlagali upravičenih reklamacij.
V obrazec referenc OBR-12 vpišite v stolpec Poslovni partner najprej ali gre za proizvajalca ali za ponudnika in v nadaljevanju še bolnišnico.


Datum objave: 05.02.2013   13:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V predračunu ste navedli najvišjo dopustno ceno z DDV. Ali boste v primeru, da ne prejmete nobene ustrezne ponudbe izvedli pogajanja?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Postopek je opisan v 1.členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe- OBR-2.

Datum objave: 05.02.2013   13:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ker smo podjetje ustanovljeno pred 8 meseci in zaradi narave prodaje (javna naročila) dobavljamo zastopane izdelke svetovno znanega proizvajalca zaenkrat le zdravstvenim domovom, nas zanima ali lahko kot reference navedemo zdravstvene domove.

Hvala za razumevanje.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Zahteva za reference je naslednja:
- da je ponudnik ali proizvajalec v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi oziroma enakovredne artikle, ki se uporabljajo za enak namen, najmanj dvema bolnišnicama v RS ali EU in da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih, ter da naročniki zoper njih niso vlagali upravičenih reklamacij.
V obrazec referenc OBR-12 vpišite v stolpec Poslovni partner najprej ali gre za proizvajalca ali za ponudnika in v nadaljevanju še bolnišnico.Datum objave: 05.02.2013   13:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Vezano za vaš odgovor, kjer spreminjate pogoje za dostavo garancije za resnost ponudbe, ste določili spodnjo mejo, to je 130.000 € brez DDV-ja. Zanima nas, ali to velja za vrednost ponudbe preračunano na letno količino ali na vrednost cele ponudbe, ki je v tem primeru dve leti?
Hvala


ODGOVOR:
Velja za vrednost ponudbe kot je v predračunu – to je dve leti.

Datum objave: 05.02.2013   13:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ali lahko pri referencah navedemo tudi zdravstvene domove, ki uporabljajo ponujene artikle?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Zahteva za reference je naslednja:
- da je ponudnik ali proizvajalec v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi oziroma enakovredne artikle, ki se uporabljajo za enak namen, najmanj dvema bolnišnicama v RS ali EU in da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih, ter da naročniki zoper njih niso vlagali upravičenih reklamacij.
V obrazec referenc OBR-12 vpišite v stolpec Poslovni partner najprej ali gre za proizvajalca ali za ponudnika in v nadaljevanju še bolnišnico.Datum objave: 05.02.2013   13:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V naboru artiklov smo zasledili tudi artikle, ki niso medicinski pripomočki. Na kaj se nanaša "Vsi izdelki bodo imeli CE cerifikat" na obrazcu 9?

Vaša zahte va na obrazcu 9 "da je ponujeno blago označeno s črtno kodo, ki vsebuje podatke vsaj o artiklu in serijski številki": Se pri tej zahtevi sklicujete na kakšno zakonsko določilo oziroma direktivo (še posebej glede serijske številke v črtni kodi)? Se ta zahteva nanaša samo na medicinske pripomočke?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Zahtevi se nanašata le na medicinske pripomočke.

Datum objave: 05.02.2013   13:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V osnutku pogodbe je naveden dobavni rok 48 ur, na obrazcu 9 pa 24 ur. Verjetno za tovrstne artikle zahtevate 48 urni dobavni rok.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Zahteva je 24 urni dobavni rok.

Datum objave: 05.02.2013   13:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

kakšen je zahtevani rok dobave: v OBR10 je 24 ur, v osnutku pogodbe pa 48 ur.

Hvala.

ODGOVOR:
Zahteva je 24 urni dobavni rok.

Datum objave: 05.02.2013   13:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Med zahtevami za prijavo na razpis zahtevate, citiramo; " da smo v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljali medicinske pripomočke, ki jih prijavljamo v prijavi, najmanj dvema bolnišnicama v RS ali EU, in sicer.."

Vprašanje: Ali je ustrezno, da kot reference navedemo ustanove v EU( bolnišnice, Univer. klinični centri), katerim je produkte dobavljal uveljevljeni prizvajalec le-teh, ter ustrezajo vsem ostalim strokovnim zahtevam?


ODGOVOR:
Zahteva za reference je naslednja:
- da je ponudnik ali proizvajalec v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi oziroma enakovredne artikle, ki se uporabljajo za enak namen, najmanj dvema bolnišnicama v RS ali EU in da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih, ter da naročniki zoper njih niso vlagali upravičenih reklamacij.
V obrazec referenc OBR-12 vpišite v stolpec Poslovni partner najprej ali gre za proizvajalca ali za ponudnika in v nadaljevanju še bolnišnico.Datum objave: 05.02.2013   13:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
OBR-17 - VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ali mora ponudnik ta vzorec le podpisati in žigosati ter ga priložiti k ponudbi?

Hvala.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   13:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni! Vljudno prosimo, da odobrite ponudbo brez ustrezni referenc. Zastopstvo materialov, s katerimi želimo sodelovati, smo namreč sklenili šele pred krajšim časom, zato še nimamo ustreznih referenc. Refeerence lahko pridobimo za vse ostale programe v našem prodajnem programu. Hvala za razumevanje in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Zahteve za reference ostajajo nespremenjene in sicer:

- da je ponudnik ali proizvajalec v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila dobavljal medicinske pripomočke, ki jih prijavlja v prijavi oziroma enakovredne artikle, ki se uporabljajo za enak namen, najmanj dvema bolnišnicama v RS ali EU in da je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih, ter da naročniki zoper njih niso vlagali upravičenih reklamacij.Datum objave: 05.02.2013   13:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji in vzorcu kupoprodajne pogodbe zahtevate rok plačila 90 dni. Zahteva je neupravičena in v nasprotju z veljavno zakonodajo in direktivami. Prosimo vas, da umaknete sporno zahtevo in določite rok plačila 30 dni, ter posledično spremenite razpisno dokumentacijo. Naj pojasnimo, da trenutno niti ena bolnišnica v RS nima rok plačila 90 dni.

ODGOVOR:
Nikjer ne zahtevamo rok plačila 90dni pač pa 30 dni. Zahteva o zamudnih obrestih je izločena-glej odgovor 6.

Datum objave: 05.02.2013   13:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali pravilno razumemo naslednje:
Ali bo naročnik z vsemi ponudniki, ki bodo oddali ponudbo sklenil okvirni sporazum?
DA
Ali bo naročnik s ponudnikom, ki edini ponudi ceno pod MDC podpisal okvirni sporazum in pogodbo za dve leti, z ostalimi, ki niso ponudili cene pod MDC pa samo okvirni sporazum?DA
Če je odgovor DA, ali bo v tem primeru pozval čez dve leti k oddaji cen vse, ki so oddali ponudbo?DA
Prosimo, če nam lahko posredujete protokol pogajanj, to pomeni natančen postopek, ki ga boste izvedli, če ne boste prejeli nobene cene, ki bo pod MDC. Ko9liko krogov pogajanj boste izvajali? Na kakšen način boste ponudnike obveščali o ponujenih cenah?
VSE TO BO NAROČNIK ZAPISAL V NAVODILIH POSTOPKA S POGAJANJI (ČE BO DO NJEGA PRIŠLO).Datum objave: 05.02.2013   15:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša na artikle 07.13.07.01.011; 07.13.07.01.012; 07.13.07.01.013; 07.13.07.01.014 in 07.13.07.01.015:

Ker je namen silikoniziranega PVC, da omogoča lažje (gladko) uvajanje bronhoskopa ali aspiracijskega katetra nas zanima ali vam namesto kanile iz silikoniziranega PVC-ja ponudimo kanilo z enanovredno posebno izdelano notranjo površino, ki omogoča gladko drsenje aspiracijskega katetra ali bronhoskopa preko kanile?

Hvala!

ODGOVOR:
Pri kanilah običajno ni problem v obdelavi notranjih površin, ampak so pomembne ostale karakteristike ( dolžina, zaklepanje vložkov, oblika fenest. itd.). Ravno za te kanile, pri katerih postavljate vprašanje smo na našem oddelku zavrnili, (obrazložitev že imate) uporabljamo Shiley kanile in sicer ne DCFS in DCFN ampak samo CFS in CFN.

Datum objave: 05.02.2013   15:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za bolj podroben opis - prevleka sterilna za mikroskop LEICA M525.

ODGOVOR:
Sterilne prevleke za Leica kirurški mikroskop z zaščitno rotacijsko lečo pod naklonom.

Datum objave: 05.02.2013   15:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Sprašujemo sledeče:
1. artikel 07.13.04.01.014: Ali je ustrezen neabsorbiren moder trak velikost 1x45cm, sestave monofilament polipropilen, ki ga uvajamo s parom transobturatornih vodilnih igel polžaste oblike, ki sta avtoklavirne, ju lahko uporabljate večkrat in s tem zmanjšate stroške traku z iglami, saj je naš trak bistveno cenejši, sama metoda operativnega posega pa je vašim kirurgom že predobro poznana?
Hvala.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   15:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika in njegovo stroko sprašujemo sledeče:
Nivo5 07.13.04.01.014, artikel: Trak vaginalni...
Ali je stroki ustrezen delno absorbiren moder trak velikost 1x45cm z indikatorjem torzije (sukanja), brez zaščitne folije ker je trak iz enega kosa in gladko zdrsne po tkivu in ga ne reže, sestave monofilament polipropilen/poliglikolna kislina- kaprolakton, ki ga uvajamo s parom obturatornih vodilnih igel, ki se po sterilizaciji ponovno uporabljajo. Z ponovno uporabo igel zmanjšate ceno traku z iglami, saj naš trak ne potrebuje igel? Prednost tega tipa traku je delna absorbcija, saj s tem v telesu ostane manjši del traku, ki pa zadostno opravlja svoj namen. Naj samo navedemo, da se je večina zdravstvenih ustanov katerim je naš dobavitelj dobavljal artikel, ki ni delno absobiren, odločila za delno absorbirnega.
Za vaš odgovor se vam vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   15:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Naročnika prosimo, da v skladu z ZJN pri artiklih 07.13.04.01.017 in 07.13.04.01.018 odstrani zahtevo "vgrajeno resorbcijsko nitko za fiksacijo po RivFix tehnologiji" saj s tem omogoča ponudbo teh artiklov le slovenskemu podjetju, ki zastopa podjetje AMS. Riv Fix(TM) je namreč blagovna znamka podjetja American Medical Systems!
Hvala.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   15:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Sprašujemo sledeče:
1.Ker je naša mrežica (veza: artikel 07.13.04.01.017) narejena iz enega dela (mrežica in kraki) in ne tako kot zahtevate (RixFix tehologija), Vas sprašujemo ali boste po pregledu vzorcev smatrali takšno mrežico kot ustrezno?
2. Ali vam lahko ponudimo za artikel 07.13.04.01.018, sistem s štirimi kraki in ob uporabi za zdravljenje defekta zadnje vaginalne stene kirurg pred uporabo odreže 1 par odvečnih? Naš nemški dobavitelj ima za zdravljenje defekta sprednje in zadnje stene en artikel, ki ga pred uporabo kirurg po potrebi priredi potrebam pacientke (zmanjša, odloči se ali bo uporabil 2 ali 4 ali 6 točkovno pritrditev).
3. Ker je naša mrežica (veza: artikel 07.13.04.01.018) narejena iz enega dela (mrežica in kraki) in ne tako kot zahtevate (RixFix tehologija), Vas sprašujemo ali boste po pregledu vzorcev smatrali takšno mrežico kot ustrezno?
Za odgovor se vam vnaprej zahvaljujemo.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   15:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
07.13.04.01.027; set za korekcijo totalnega prolapsa. Ali lahko ponudimo set z mrežico za korekcijo vseh 3 stopenj prolapsa (vključno z apikalnim prolapsom in inkontinenco). Set omogoča poleg korekcije prolapsa tudi učinkovito podporo sečnice in sicer z le eno incizijo. Fiksacija podpore je omogočena na več točkah v mišico obturator internus, kar omogoča učinkovito in močno fiksacijo impantata.

ODGOVOR: DA

07.13.04.01 - MATERIAL ZA GINEKOLOGIJO; V opisu potrebnih mrežic za korekcijo anteriornega prolapsa nismo zasledili potrebe po mrežici, ki poleg anteriornega prolapsa omogoča tudi korekcijo SUI, ki je po korekciji prolapsa prisotna v povprečju pri 35% pacientk. Sprašujemo ali ima naročnik potrebo tudi po tovrstnih mrežicah, ki omogočajo tudi cenejše operativne posege, saj ni potrebe po dveh implantantih (mrežica in sling)?ODGOVOR:
PONUDITE KAKOR JE DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

Datum objave: 05.02.2013   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1.Ali lahko pri art. 07.10.01.01.01.023 ponudimo okroglo elektrodo s premerom 55 mm na webu in na solid gelu
2.Pri art. 07.10.01.01.01.07 ste ponudniku odgovorili,da zahtevate elektrodo na wet gelu.Prosimo Vas če strokovno pojasnite zakaj zahtevate elektrodo na wet gelu,ker bi Vam radi ponudili elektrodo na solid gelu.

ODGOVOR:
LAHKO PONUDITE ELEKTRODE NA TRDEM GELU.

Datum objave: 05.02.2013   15:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali želite diaforetično elektrodo 07.10.01.01.023 na webu ali peni in ali želite to elektrodo z "abrader pads" na webu ali peni?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnikova zahteva je: Elektrode za holter za dolgotrajno namestitev, dimenzije: Ø68 mm, kontaktni material: Ag/AgCl (srebro/srebrov klorid), nosilni material: mikropor, površina lepljivega področja: 3377 mm2, kontaktni gel: visoko prevoden moker gel , električne lastnosti: impedanca 500 Ω, DC offset tipično 0,2 mV, sprememba polarizacijskega poteciala tipično 0,2 mV, kombinacija nestabilnosti offseta in šuma <15 μV, kontakt: čep, ponikljana medenina, ekscentrično nameščen.

Datum objave: 05.02.2013   15:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

1.Ali lahko pri art. 07.10.01.01.01.023 ponudimo okroglo elektrodo s premerom 55 mm na webu in na solid gelu
2.Pri art. 07.10.01.01.01.07 ste ponudniku odgovorili,da zahtevate elektrodo na wet gelu.Prosimo Vas ce strokovno
pojasnite zakaj zahtevate elektrodo na wet gelu,ker bi Vam radi ponudili elektrodo na solid gelu.

Popravljamo šifre artiklov:

1. 07.10.01.01.023
2. 07.13.08.01.07

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
LAHKO PONUDITE ELEKTRODE NA TRDEM GELU.

Datum objave: 05.02.2013   15:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sprašujemo za sklop 07.04.02.01.002 Igla injekcijska,sterilna, hipoalergična, za atravmatsko punkcijo, vrh konice antikorozivni material, luer, izrazito oster vrh, dimenzija 0,5x19 mm, ali vam lahko ponudimo iglo dimenzije 0,5x25 mm?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   15:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sprašujemo za sklop 07.04.02.01.005 ali vam lahko ponudimo iglo velikosti 0,33x13 mm?

Hvala

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   15:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Zanima nas ali želite pri sklopu 07.04.03.01.001 Luer nastavek ali Luer Lock?

Hvala

ODGOVOR:
LUER LOCK.

Datum objave: 05.02.2013   15:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri sklopu 07.04.01.01 - BRIZGALKE ste pri vseh artiklih zapisali, da morajo biti brez navoja. Predpostavljamo, da lahko ponudimo sredinski ali ekcentrični izpust. Prosimo za potrditev.

ODGOVOR:
PONUDITE ENE ALI DRUGE.

Datum objave: 05.02.2013   15:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani ali lahko za spodaj navedene artikle ponudimo sledeče dimenzije:
02.02.01.01.001 10x10cm
02.02.01.01.002 15x10 cm
02.02.01.01.003 20x10 cm
02.02.01.01.005 7x5 cm

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko pri izdelku 07.05.01.01.043 ponudimo dimenzije: 60cm X 50m? Prav tako prosimo za detalnejši opis materiala, ki ga zahtevate.ODGOVOR:
To je oporni kateter za enteralno nosno sondo, ki je razpisana pod. Šifro 07.05.01.01.042.

Datum objave: 05.02.2013   15:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali lahko za artikla 02.03.02.02.001, 02.03.02.02.002 ponudimo dolžino 4 m (širina je enaka razpisnim pogojem).

Lep pozdrav

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   15:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali lahko za artikla 02.03.02.02.001, 02.03.02.02.002 ponudimo dolžino 4 m (širina je enaka razpisnim pogojem).

Lep pozdrav

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   15:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

07.01.04.01.002, cev mehurčasta, dolžine 30m, notranji premer 7mm; količina je 486 kos- ali je to količina kolutov ali metraže (za 24 mesecev)?
Hvala za odgovor!

ODGOVOR:
KOLIČINA JE ZA KOLUT.

Datum objave: 05.02.2013   15:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
07.13.08.01.005 Elektroda EKG, za 1x uporabo, 24 mm.
07.13.08.01.006 Elektroda EKG, za 1x uporabo, 40 mm.
07.13.08.01.007 Elektroda EKG, za 1x uporabo, 45 mm.
Prosimo za navedbo priključkov. Hvala.

ODGOVOR:
Standardni priključek za EKG.

Datum objave: 05.02.2013   15:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

nerazumljivo je, da na pozicijah 07.01.01.01.110, 07.01.01.01.111, 07.01.01.01.112, 07.01.01.01.113 podajate enake opise. Najbrž ste na vsako pozicijo mislili vpisati posamezno velikost?
Nerazumlna je tudi dopsutna cena, ki je pri vseh različna. Z zahtevanimi lastnostmi je lahko kvečjemu blizu cene, ki jo navajate na poziciji 07.01.01.01.111.

prosimo za pregled in obrazložitev.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Res je gre za enake opise. Ponudniki naj kot MDC upoštevajo ceno pod pozicijo 07.01.01.01.011.

Datum objave: 05.02.2013   15:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
07.05.01.01.030 - Ali potrebujete tudi port za aplikacijo zdravil?
07.06.01.01.010 - Kakšna je širina in dolžina traku?


ODGOVOR:
Da, sonde imajo port za aplikacijo zdravil.
Trak je perforiran na vsakih cca. 50 cm in to 25x, širina traku je 2,5 cm.


Datum objave: 05.02.2013   15:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko pri naslednjih artiklih ponudimo:

- 07.13.06.01.128: 3 do 6 kg
- 07.13.06.01.036: 11 do 22 kg
- 07.13.06.01.133: 2 do 5 kg
- 07.12.01.01.064: vpojnost do 2000 ml

S spoštovanjem!ODGOVOR:
Navedene šifre se ne nanašajo na artikle, za katere bi bila pomembna teža ali vpojnost.

Datum objave: 05.02.2013   15:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sprašujemo vas ali vam lahko pri sklopu 07.08.01.01 - Rokavi TYVEK in pole za plazma sterilizacijo (SMS) ali vam smemo tu ponuditi 70 m dolžine? Ter zanima nas še za koliko m dolžine so napisane priporočene cene?

Hvala

ODGOVOR:
DA. CENA JE ZA 100 M ROKAVE.

Datum objave: 05.02.2013   15:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, spoštovana,
želeli bi ponuditi manšete ra merjenje RR, kjer zgornja meja malo odstopa od dimezije, ki ste jih podali na portalu za manšete 23-35 cm.
Menimo da malo odstopanje ne predstavlja kakšnekoli omejitve pri uporabi.
Sprašujemo ali se strinjate da so ustrezne tudi manšete dimenzij 23-33 cm za vse tri pozicije:

07.10.01.01.041
07.10.01.01.105
07.13.08.01.021

V naprej se zahvaljujemo za odgovor.
Lep pozdrav


ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   15:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo vas, če bi nam zaupali proizvajalca in kataloške številke za naslednje artikle:

07.14.09.01.001
07.14.09.01.003
07.14.09.01.004
07.14.09.01.005
07.14.09.01.006
07.14.09.01.007
07.14.09.01.008
07.04.01.01.001
07.04.01.01.002
07.04.01.01.004
07.04.01.01.005
07.04.01.01.006
07.04.01.01.007
07.04.01.01.008


Hvala za odgovore.

ODGOVOR:
Brizge razpisane v sklopu 07.14.09 – trenutno uporabljamo brizge proizvajalca Shield Medical, brizge v sklopu 07.04.01 pa uporabljamo od različnih proizvajalcev HSW, BD, Rays,…

Datum objave: 05.02.2013   15:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za podroben opis pod šifro 07.03.01.01.021.

ODGOVOR:
Sterilne prevleke za Leica kirurški mikroskop z zaščitno rotacijsko lečo pod naklonom.

Datum objave: 05.02.2013   15:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

07.06.02.01.023: Prosimo, da definirate točno dimenzijo spinalne igle. Ali želite 20G (0,9mm) ali 1,1x88mm?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Ponudbo oddajte v skladu z zahtevami.

Datum objave: 05.02.2013   15:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

07.06.02.01.023: Prosimo, da definirate točno dimenzijo spinalne igle. Ali želite 20G (0,9mm) ali 1,1x88mm?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik ne uporablja več teh igel.

Datum objave: 05.02.2013   15:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sprašujemo za sklop 07.08.06.01.006 ali vam smemo ponuditi kemični indikator razreda 5?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   15:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sprašujemo za sklop 07.08.03.01.004 rokav za sterilizacijo 12,5 cm brez preklopa, ali vam smemo ponuditi rokav z 12 cm?

Hvala

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   15:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sprašujemo za samolepilne vrečke ali vam smemo pri sklopu 07.08.04.01.005 ponuditi samolepilno vrečko dimenzije 14x25 cm?

Lep pozdrav,

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 05.02.2013   15:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali pod sklopi 07.02.04.01.009-014 zahtevate Luer-Lock mandrene?
Ali pod številko 07.02.04.01.011 lahko ponudimo dimenzijo 18Gx45mm?

Hvala in lep dan.

ODGOVOR:
Mandreni so Luer-Lock.Dolžina mandrena pa je odvisna od dolžine kanile, ker morata biti kompatibilna.

Datum objave: 05.02.2013   15:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Pod sklopom 02.01.01.01.004 razpisujete obloga primarna za kronične rane z dodano terapevtsko količino srebra v raznih oblikah, 10x10cm. Glede na široko ponudbo srebrnih oblog nas zanima vrsta/oblika srebra, ki jo zahtevate in količina srebra v oblogi, ki za vas predstavlja terapevtsko vrednost? Odgovorili ste:ODGOVOR: PONUDNIK NAJ PONUDI KAR IMA.
Ker imamo kot ponudnik različne obloge, ki potem ustrezajo opisu, vi pa tudi ne specificirate kaj želite (v raznih oblikah?) zahtevamo natančen odgovor o zahtevani obliki in količini srebra, saj bodo le tako ponudbe med sabo primerljive. V kolikor ne boste specificirali tega, bomo ponudili najcenejši artikel v poljubni obliki in vztrajali pri tem, da ustreza vsem vašim zahtevam in boste morali ta artikel tudi nabavljati. Menimo, da bi bilo smiselno dodati nekaj artiklov različnih oblik in vsebnosti srebra, da bi se tako izognili težavam.

2. Artikel 07.10.01.01.023 »Elektroda RED DOT 5,5x5,6 cm«. Ali lahko ponudimo enakovredno elektrodo dimenzije 4,2x5,6?

ODGOVOR:
Ponudite: Elektrode za holter za dolgotrajno namestitev, dimenzije: Ø68 mm, kontaktni material: Ag/AgCl (srebro/srebrov klorid), nosilni material: mikropor, površina lepljivega področja: 3377 mm2, kontaktni gel: visoko prevoden moker gel , električne lastnosti: impedanca 500 Ω, DC offset tipično 0,2 mV, sprememba polarizacijskega poteciala tipično 0,2 mV, kombinacija nestabilnosti offseta in šuma <15 μV, kontakt: čep, ponikljana medenina, ekscentrično nameščen.

Datum objave: 06.02.2013   12:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je pravilen zapis pri artiklu 07.09.04.01.011 Vložne plenice,ženska,vpojnost do 800-1100 ml?

Lep pozdrav!


ODGOVOR:
DA

Datum objave: 06.02.2013   12:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Artikel 02.01.01.01.007: pri tem artiklu zahtevate dimenzijo 12,5 x 12,5 cm, kar v celoti zoži konkurenco. Ali lahko ponudimo peno z vsemi zahtevanimi karakteristikami oz. še boljšimi z lepljivim robom zunanje dimenzije 15x15? Tako dobite notranjo dimenzijo uporabne pene cca. 12,5x12,5?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 06.02.2013   12:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Sklopi: 0713.06.01.187, 07.13.06.01.188, 07.13.06.01.189
Prosimo vas, za natačnejše podatke za podloge ali so to talne podloge ali katere druge podloge?

2. Sklop 07.13.06.01.190 in 07.13.06.01.190 ASPIRATOR TALNI ZA VPIJANJE TEKOČIN IN ASPIRATOR TIHI TALNI ZA VPIJANJE TEKOČIN.PROSIMO ZA NATAČNEJŠE PODATKE OZ OPIS ARTIKLOV,KI JIH ŽELITE?


ODGOVOR:
Visoko vpojne talne podloga za uporabo v operacijskih sobah.

Tihi talni aspirator je izdelan iz trde plastične mase s priključkom za plastično gibljivo cevjo. Dimenzija fi – premer 220 mm brez cevnega nastavka in s cevnim nastavkom je fi –premer 230 mm. Na spodnji strani aspiratorja je pritrjen vpojni obroč narejen iz ne pletenega sintetičnega polipropilena . Dimenzija obroča :zunanji fi – premer = 210 mm , notranji fi – premer = 100 mm , premer obroča = 55 mm , debelina 3 mm .Priključek za gibljivo cev : dolžina = 15 mm in fi- premer 9 mm. Dolžina gibljive cevi s plastičnim nastavkom : dimenzije cevi : dolžina 3,5 m in fi- premer 10 mm . Dolžina nastavka = 32 mm in fi –premer 14 mm. Višina : 3,5 cm. Teža : 259 g


Datum objave: 06.02.2013   12:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Pod sklopom 02.01.01.01.004 razpisujete obloga primarna za kronične rane z dodano terapevtsko količino srebra v raznih oblikah, 10x10cm. Glede na široko ponudbo srebrnih oblog nas zanima vrsta/oblika srebra, ki jo zahtevate in količina srebra v oblogi, ki za vas predstavlja terapevtsko vrednost? Odgovorili ste:ODGOVOR: PONUDNIK NAJ PONUDI KAR IMA.
Ker imamo kot ponudnik različne obloge, ki potem ustrezajo opisu, vi pa tudi ne specificirate kaj želite (v raznih oblikah?) zahtevamo natančen odgovor o zahtevani obliki in količini srebra, saj bodo le tako ponudbe med sabo primerljive. V kolikor ne boste specificirali tega, bomo ponudili najcenejši artikel v poljubni obliki in vztrajali pri tem, da ustreza vsem vašim zahtevam in boste morali ta artikel tudi nabavljati. Menimo, da bi bilo smiselno dodati nekaj artiklov različnih oblik in vsebnosti srebra, da bi se tako izognili težavam.

2. Artikel 07.10.01.01.023 »Elektroda RED DOT 5,5x5,6 cm«. Ali lahko ponudimo enakovredno elektrodo dimenzije 4,2x5,6?

ODGOVOR:
Artikel 02.01.01.01.004 naročnik umika iz javnega razpisa, ker so obloge s srebrom v različnih oblikah razpisane v drugih sklopih.

Za artikel 07.10.01.01.023 pa naročnik podaja podrobnejši opis: : Elektrode za holter za dolgotrajno namestitev, dimenzije: Ø68 mm, kontaktni material: Ag/AgCl (srebro/srebrov klorid), nosilni material: mikropor, površina lepljivega področja: 3377 mm2, kontaktni gel: visoko prevoden moker gel , električne lastnosti: impedanca 500 Ω, DC offset tipično 0,2 mV, sprememba polarizacijskega poteciala tipično 0,2 mV, kombinacija nestabilnosti offseta in šuma <15 μV, kontakt: čep, ponikljana medenina, ekscentrično nameščen.


Datum objave: 06.02.2013   12:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo vas za dodatna pojasnila:
- 07.03.05.01.004 - ali želite s trakovi ali elastiko
- 07.03.06.01.010 - iz kakkšnega materiala je prevleka; PE, flis, SMS?
- 07.05.01.01.002 - ali želite silikonsko?
- 07.05.01.01.006 - ali želite silikonsko?
- 07.05.01.01.007 - ali želite silikonsko?
- 07.05.01.01.009 - ali želite silikonsko?
- 07.08.02.01.013 - ali lahko ponudimo par dveh pol enakega materiala; npr 2x flis ali 2xSMS. Menimo, da je pomembna čvrstost materiala in dobre lastnosti pri zagotavljanju sterilnosti bolj, kot dejstvo da sta materiala zgoljj različna.
- 07.08.02.01.014 - ali lahko ponudimo par dveh pol enakega materiala; npr 2x flis ali 2xSMS. Menimo, da je pomembna čvrstost materiala in dobre lastnosti pri zagotavljanju sterilnosti bolj, kot dejstvo da sta materiala zgoljj različna.


Lep pozdrav

ODGOVOR:
- 07.03.05.01.004 – Maska s trakovi.
- 07.03.06.01.010 – Flis.
- 07.05.01.01.002 – Ne, ni potrebno, uporabljamo sonde iz PVC-ja za medicinsko uporabo.
- 07.05.01.01.006 - Ne, ni potrebno, uporabljamo sonde iz PVC-ja za medicinsko uporabo
-07.05.01.01.007 - Ne, ni potrebno, uporabljamo sonde iz PVC-ja za medicinsko uporabo
- 07.05.01.01.009 – Poliuretan.
- 07.08.02.01.013 Naročnik prosi za ponudbo materialov, ki so v skladu s specifikacijami, podanimi v razpisni dokumentaciji.
- 07.08.02.01.014 Naročnik prosi za ponudbo materialov, ki so v skladu s specifikacijami, podanimi v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 06.02.2013   12:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosili bi vas za opis razlike med artikloma 07.13.06.01.168 Set za ventrikulostomijo in 07.13.06.01.169Set za ventrikulostomijo, saj sta opisa identična. Prosimo vas, če nam lahko zaupate proizvajalca in kodo artiklov, ki ju kupujete do sedaj?
Hvala.


ODGOVOR:
Codman , kat. št. 82-1185 in 82-1749.

Datum objave: 06.02.2013   13:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
07.07.03 - URINSKA DRENAŽA 07.07.03.01 - URINSKA DRENAŽA

07.07.03.01.105 Ureteral stent set Superglide DD CH 6, 22 cm. 50 KOS Stentov v tej dimenziji imamo več vrst - prosimo za podrobnejši opis kakšni stenti ina materiali so zahtevani.

07.07.03.01.106 Ureteral stent set Superglide DD CH 6, 24 cm. 90 KOS Stentov v tej dimenziji imamo več vrst - prosimo za podrobnejši opis kakšni stenti ina materiali so zahtevani.

07.07.03.01.108 Ureteral stent set Superglide DD CH 6, 28 cm. 1 KOS Stentov v tej dimenziji imamo več vrst - prosimo za podrobnejši opis kakšni stenti ina materiali so zahtevani.

07.07.03.01.111 Ureteral stent set Superglide DD CH 7, 26 cm. 1 KOS Stentov v tej dimenziji imamo več vrst - prosimo za podrobnejši opis kakšni stenti ina materiali so zahtevani.

07.10.01 - MATERIAL ZA APARATURE 07.10.01.01 - MATERIAL ZA APARATURE

07.10.01.01.024 Tesnilo za trokar 11 mm:7 mm 10 KOS. Prosimo za pojasnilo za kakšne vrste tesnilo in za kateri trokar.

07.10.01 - MATERIAL ZA APARATURE 07.10.01.01 - MATERIAL ZA APARATURE

07.10.01.01.088 Sistem izpiralni Olympus 350 KOS Prosimo za pojasnilo kateri artikel je tu zahtevan.

07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV 07.13.06.01 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV

07.13.06.01.053 Kljukica endo, največja 10 mm. 6 KOS Prosimo za pojasnilo kakšna kljukica je zahtevana in ali je mišljeno za enkratno ali večkratno uporabo.

07.13.06 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV, 07.13.06.01 - MATERIAL ZA POTREBE OPERATIVNIH POSEGOV

07.13.06.01.125 Škarje endoskopske 5 mm, 18 KOS: Prosimo za pojasnilo kakšne dimenzije škarij so zahtevane in ali so zahtevane za enkratno ali za večkratno uporabo.

07.13.06.01.126 Tesnilo ploščato za trokar. 10 KOS, Prosimo za podrobnejše pojasnilo katero tesnilo in za kateri trokar je bilo zahtevano.


07.13.07 - MATERIAL ZA POTREBE, ORL 07.13.07.01 - MATERIAL ZA POTREBE ORL

07.13.07.01.024 Ušesna proteza Piston, 4.5 MM 9 KOS Ali lahko ponudimo protezo z okroglo ploščico premera 0.6 mm in ostalimi karakteristikami kot so zahtevane?

07.13.07.01.025 Ušesna proteza Piston, 4.0 MM 3 KOS Ali lahko ponudimo protezo z okroglo ploščico premera 0.6 mm in ostalimi karakteristikami kot so zahtevane?


ODGOVOR:
07.07.03.01.105,-106, -108,-111 so stenti zaprtega tipa, material je hidrogel.
07.10.01.01.024 Trokar Storz.
07.10.01.01.088 Sistem izpiralni Olympus je set cevi za izpiranje (dovod vode iz infuzijske tekočine) za izpiranje trebušne votline ob laparoskopskih posegih, vezano na aparat, ki omogoča izpiranje pod pritiskom.
07.13.06.01.053 Kljukica je za večkratno uporabo, za abdominalne laparoskopske operacije, 5 mm.
07.13.06.01.125 Škarje endoskopske, 5 mm, dolžine 45 cm, z vrtljivostjo 360stopinj, za 1x uporabo.
07.13.06.01.126 Naročnik ne uporablja več tega artikla.
07.13.07.01.024 Naročnik prosi za ponudbo materialov, ki so v skladu s specifikacijami, podanimi v razpisni dokumentaciji.
07.13.07.01.025 Naročnik prosi za ponudbo materialov, ki so v skladu s specifikacijami, podanimi v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 06.02.2013   13:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Izdelek 07.03.05.01.006 - respiratorna maska PP2 - ali je ahko brez ventila?
Izdelek 07.03.05.01.007 - respiratorna maska PP3 - ali je ahko brez ventila?
Izdelek 07.03.06.01.010 - škorenj prevleka visoka - kateri material PE ali PP?

Hvala.

ODGOVOR:
07.03.05.01.006 – DA.
07.03.05.01.007 - DA.
07.03.06.01.010 – Flis.


Datum objave: 06.02.2013   13:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sprašujemo vas za sklop 07.08.06.001.007 ali je mogoče prišlo do pomote pri navajanju naslednjih podatkov:
134⁰C /5,3 min
in ste morda v mislih imeli 3,5 min?

Hvala za odgovore.

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 06.02.2013   13:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naši indikatorji razreda 6 doseže uspešnost sterilizacijskega postopka pri 134⁰C v 3,5 min in 121⁰C v 20 min.
Zanima nas torej ali bi vam tudi takšen indikator ustrezal?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 06.02.2013   13:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo vas, da nam zaupate kataloško in proizvajalca za sklop 07.08.06.01.003.

Hvala

ODGOVOR:
Steritec, kat.št. 30316-CI 152.

Datum objave: 06.02.2013   13:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za pojasnilo:
ali je pri artiklu 07.08.02.01.013 mišljena cena za en kos: 1 par (protektivni + barierni sloj) ali cena za eno polo papirja.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Cena je za 1 kos = 1 par (protektivni + barierni sloj).

Datum objave: 06.02.2013   13:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Katere artikle boste še izvzeli iz tega razpisa ter jih vključili v razpis za laboratorijski material?

ODGOVOR:
PONUDNIKI NAJ SPREMLJAJO ODGOVORE IN POJASNILA NAROČNIKA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL.

Datum objave: 06.02.2013   13:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pod sklopom Material za potrebe operativnih posegov so navedeni artikli, za katere vas prosimo za podrobnejši opis.

07.13.06.01.162 Klip ligaturni velikosti 200, Ti.Endoskopski.
07.13.06.01.051 Klip ligaturni velikosti 300, Ti.Endoskopski.
07.13.06.01.052 Klip ligaturni velikosti 400, Ti.Endoskopski.

Hvala!

ODGOVOR:
Ohišje s 6 titanovimi klipi , ki imajo prečne zareze za boljšo stabilnost v klip aplikatorju in so kompatibilni z obstoječim instrumentarijem.

Datum objave: 06.02.2013   13:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
02.03.02. 01. Povoj krep bombažni s 130% raztegljivostjo
Ali lahko ponudimo povoje dolžine 4,5m namesto 5m.

02.04.05.01.001 Trak kirurški, nesterilen, lepilni, na svileni osnovi, 1,25cmx5m.
02.04.05.01.002 Trak kirurški, nesterilen, lepilni, na svileni osnovi, 5cmx5m.
Naročnika prosimo, da preveri pravilnost zapisane dimenzije oz. dolžine traku pri artklih. Večina proizvajalcev namreč ponuja navedeni artikel v dolžini 9,1 m.

02.05.03.01.001 Obloga samolepilna za robove v obliki trakov 4 cmx4,6 m
Naročnika prosimo za bolj natančen opis artikla.

02.05.03.01.001 Obloga samolepilna za robove v obliki trakov 4 cmx4,6 m
Naročnika prosimo, da preveri pravilnost dimenzij, ki jih navaja v specifikaciji.

02.06.01.01.001 Set dializa komplet (priklop in odkolop)
Prosimo za bolj natančen opis seta. Ali gre za 2 seta v enem pakiranju?

02.06.01.01.001 Set dializa komplet (priklop in odklop)
Kakšna je širina traku in za kakšen trak točno gre v setu za odklop? Iz opisa ni jasno, ali gre za povoj ali za trak za fiksacijo na netkani podlagi in na kakem navitju je trak?

02.06.01.01.001 Set dializa komplet (priklop in odklop)
Naš proizvajalec lahko izdela set in bo steriliziran z EO. Naročnik je v pojasnilih zapisal sterilizacijo s paro. Ali lahko ponudimo tudi set steriliziran z EO?

02.06.01 .004 Seti Set za nego dializnega katetra
Prosimo naročnika za bolj natančen opis vsebine, torej volumna oz. dimenzije posameznih postavk, kot npr. posodice, ledvičke, tamponi, komprese.

02.06.01 .004 Seti Set za nego dializnega katetra
Ali mora biti set sterilen? Sedaj ste to zapisali samo pri nekaterih postavkah seta oz. prosimo za natančen in dopolnjen opis seta.

02.06.01.01.004 Set za nego dializnega katetra
Ali naj bodo izdelki v setu, torej tamponi in komprese, v celoti iz netkanega blaga, ali naj bodo to le tisti, kjer je to izrecno navedeno? Prosimo naročnika za natančno definicijo.

02.06.01.01.005 Set za prevez ORL kanile, sterilen
Prosimo naročnika za boj podroben opis izdelka iz seta, to je “gaza iz seta”. Ali je 80cm x 8cm pravilno napisana dimenzija? Ali mora biti ta gaza zložena in kako?

02.08.02.01.002 Tamponada v obliki traku 1 cmx10 m, nesterilna
Ali lahko ponudimo trak širine 1,25 cm za 1cm.

02.08.02.01.003 Tamponada v obliki traku 2 cmx10 m, nesterilna
Ali lahko ponudimo trak širine 2,5 cm za 2 cm?

02.09.03.01.003 Vata sintetična, narezana v povoj, sterilna, a´1, 10 cmx2,7m
Prosimo za pojasnitev ali naročnik povprašuje po vati 10cmx2,7m sterilna, v dvojnem pakiranju, podobno kot pri dimenziji 15cm x2,7m?


02.09.04.01.005 Vatiranec iz vate, ovit v beljeno bombažno gazo, prešit ob robu, sterilen, 45cmx15cm, 5 kosov v setu
Ali je enota mere SET ali KOS?

02.09.04.01.005 Vatiranec iz vate, ovit v beljeno bombažno gazo, prešit ob robu, sterilen, 45cmx15cm, 5 kosov v setu
Naročnika prosimo, če še enkrat preveri količino podano v razpisu. Čeprav so količine okvirne, so za nas kot ponudnika izredno pomembne pri pogajanju z našimi dobavitelji.

02.10.03.01. Komprese iz netkanega materiala 6 slojne sterilne
Ali naročnik dopušča sestavo netkane vlaknovine max 65% viskoze in max 35% poliestra pri vseh artiklih iz sklopa?

02.10.04.01. Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne,
Ali naročnik dopušča sestavo netkane vlaknovine max 65% viskoze in max 35% poliestra pri vseh artiklih iz sklopa?

02.10.10.01.001 Komprese trebušne iz gaze, s kontrastno nitko, nesterilne, 45cmx45cm
Naročnika prosimo, da še enkrat preveri količino v razpisu.

02.10.10.01.001 Komprese trebušne iz gaze, s kontrastno nitko, nesterilne, 45cmx45cm
Ali moramo ponuditi oprane komprese? Ali morajo biti v beli barvi?


ODGOVOR:
02.06.01.01.005 To je povoj iz gaze 8cmx80 cm.
02.08.02.01.002 Da.
02.08.02.01.003 Ne, ker je trak preširok za tamponado nosu


Datum objave: 06.02.2013   13:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali vam lahko pod zaporedno številko 07.01.07.01.059 ponudimo vodo za vlaženje kisika z adapterjem, pakirano po 325ml?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 06.02.2013   13:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali vam lahko pod šifro 07.10.01.01.148 ponudimo zanko za polipektomijo za 1xuporabo diameter 25mm in dolžine 230cm?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 06.02.2013   14:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

odgovor 146, ki je bil objavljen 1.2.2013 ob 15:57 nam ni popolnoma razumljiv.
Prosimo, če potrdite naše razumevanje: Sklop 07.01.03.01. še vedno ostaja zaprt in je potrebno za pravilnost ponudbe ponuditi celoten sklop, vendar lahko tudi brez artikla 07.01.03.01.027.
Artikel 07.01.03.01.027 se izloči iz sklopa 07.01.03.01. in ponudnik lahko ponudi ta artikel tudi neodvisno od sklopa 07.01.03.01., torej kot posamezen artikel.
Ali Vaš odgovor prav razumemo?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 06.02.2013   14:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v strokovnih zahtevah pri vseh treh artiklih 07.02.02.01.006, -007 in -008 navajate brezigelni odvzem krvi. Ali to pomeni, da moramo ponuditi sistem, kjer za jemanje vzorcev krvi ne potrebujete igle oz. nobenega dodatnega posebnega nastavka?

Najlepša hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
V SETU JE TUDI POSEBEN NASTAVEK.

Datum objave: 06.02.2013   14:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
V razpisni dokumentaciji za Sanitetno – potrošni materal v posklopu PERIFERNE VENE pod zaporedno številko 07.02.04.01.017 navajate kriterije: »Dvovhodna intravenska kanila z varnim mehanizmom, različnih velikosti 24G-14G. Varni mehanizem se aktivira, ko iglo izvlečemo iz katetra – zaščiti vrh igle tako, da je ne moremo videti in se tudi ne moremo zbosti niti opraskati. Kateter je iz posebnega materiala – poliuretan, ki se v veni še dodatno zmehča in zmanjša možnost nastanka tromboflebitisa, kateter je radioneprepusten, brez lateksa, kompatibilen z Luer Lok nastavki.«
Ali lahko ponudimo periferne kanile, ki v velikostih od 14G do 22G v celoti ustrezajo razpisanim kriterijem, odstopa pa samo periferna kanila velikosti 24G, ki je enovhodna (brez Porta za dodajanje zdravil)? V vseh ostalih karakteristikaj je identična kanilam večjih velikosti (14G do 22G).
Hvala za vaš odgovor.


ODGOVOR:
DA

Datum objave: 06.02.2013   15:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SKLOP 07,13.06.01.187 , 07.13.06.01.188, 07.13.06.01.189
VPRAŠANJE : NAVAJATE ZA VSE TRI PODLOGE ISTO VELIKOST, PROSIMO VAS, DA SPOROČITE PODROBNEJŠI OPIS OZ. UPORABO ARTIKLA, TER ALI SO PODLOGE VSE NEPREMOČLJIVE IN ALI LAHKO PONUDIMO DIMENZIJO 75 CM X 100CM .Ali naj bodo podloge sterilne ali nesterilne. Prosimo, da navedete tudi kapaciteto vpijanja.


ODGOVOR:
Podloge so vse nesterilne, velikosti 90x100 cm, razen 07.13.06.01.188, ki je 58x100 cm in je nepremočljiva. Kapaciteta vpijanja je 25 x teža podloge.

Datum objave: 06.02.2013   15:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sprašujemo vas ali lahko pri sklopu 07.08.06.01.007 ponudimo PCD testno napravo z lističi indikatorja razreda 5?
Radi bi vas samo še opomnili, da razredi si ne sledijo hierarhično, zato ne pomeni da je razred 6 boljši od razreda 5.
Če že bi lahko trdili ravno nasprotno.
Naš indikator razreda 5 je uporaben za sterilizacijo s paro pri 134 stopinjah Celzija/3-4 minute in pri 121 stopinjah Celzija/18-20 minut.

Prosim tudi za pojasnitev kako ste določili ceno za ta sklop.
Ali to pomeni, da želite eno PCD napravo in 400 lističev idikatoraja?

Hvala za pojasnila in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Cena indikatorja je določena na en opravljen test, zahtevani si indikatorji razreda 6, upoštevajte zahteve razpisne dokumentacije.

Datum objave: 06.02.2013   15:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali je možno podaljšati rok oddaje razpisa.?
Na zastavljeno vprašanje še nismo dobili odgovora, zato vas ponovno sprašujem ali je pri spodaj navedenih artiklih MDC cena na kos ali na set. Alio je cena na set_1 kos?02.10.04.01.001 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 5cmx5cm, pakiranje po 100 kosov.
02.10.04.01.002 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 7,5cmx,7,5cm, pakiranje po 100 kosov.
02.10.04.01.003 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx10cm, pakiranje po 100 kosov.
02.10.04.01.004 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx20cm, pakiranje po 100 kosov.
02.10.04.01.005 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx10cm, z Y zarezo, pakiranje po 100 kosov.


Hvala,lep pozdrav!


ODOdgovor: Prava MDC je : MDC
02.10.04.01.001 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 5cmx5cm, pakiranje po 100 kosov. 2124 ZAV 0,234 MDC
02.10.04.01.002 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 7,5cmx,7,5cm, pakiranje po 100 kosov. 80 ZAV 0,558 MDC
02.10.04.01.003 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx10cm, pakiranje po 100 kosov. 5791 ZAV 0,81 MDC
02.10.04.01.004 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx20cm, pakiranje po 100 kosov. 1757 ZAV 1,647 MDC
02.10.04.01.005 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx10cm, z Y zarezo, pakiranje po 100 kosov. 83 ZAV 2,349 MDC
02.10.04.01.006 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, sterilne, 10cmx20cm, pakiranje po 10 kosov. 100 ZAV 0,914 MDC


Datum objave: 06.02.2013   15:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša na artikel 07.01.04.01.022.:
Ali vam namesto 1000 ml vrečke za aspiracijo lahko ponudimo 1500 ml vrečko za aspiracijo v kolikor vam zraven ponudimo tudi brezplačno ustrezno posodo za aspiracijsko posodo oz. nadgradnjo obstoječega aspiratorja?

Naše vprašanje se nanaša na artikel 07.01.04.01.024.:
Ali vam namesto 2000 ml vrečke za aspiracijo lahko ponudimo 2500 ml vrečko za aspiracijo v kolikor vam zraven ponudimo tudi brezplačno ustrezno posodo za aspiracijsko posodo oz. nadgradnjo obstoječega aspiratorja?

Naše vprašanje se nanaša na artikel 07.01.04.01.025.:
Ali vam namesto 2000 ml vrečke za aspiracijo lahko ponudimo 2500 ml vrečko za aspiracijo v kolikor vam zraven ponudimo tudi brezplačno ustrezno posodo za aspiracijsko posodo oz. nadgradnjo obstoječega aspiratorja?

Naše vprašanje se nanaša na artikel 07.01.04.01.027.:
Ali vam namesto 2000 ml vrečke za aspiracijo lahko ponudimo 2500 ml vrečko za aspiracijo, kompatibilno z MEDELA aspiratorji?
Namreč 2000 ml vreč ni več, namesto njih so 2500 ml.

Hvala za odgovore!
ODGOVOR:
DA, NA VSA VPRAŠANJA.

Datum objave: 06.02.2013   15:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1. Ali vam lahko pod šifro 07.10.01.01.146 ponudimo zanko dimenzije premera 25mm in dolžine 240cm?
2. Ali vam lahko pod šifro 07.10.01.01.147 ponudimo zanko dimenzije premera 25 mm in dolžine 240cm?
3. Ali vam lahko pod šifro 07.10.01.01.148 ponudimo zanko dimenzije premera 20mm in dolžine 240 cm?

ODGOVOR:
DA - NA VSA VPRAŠANJA

Datum objave: 06.02.2013   15:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Za Ident: 07.14.01.01.002 Sterilne, hipoalergene, nepudrane, zaščitne rokavice brez lateksa v ovojnini brez papirja (EN455), različne velikosti
ste razpisali enoto mere: KOM
Vse sterilne rokavice so pakirane v parih, zato prosimo da se izjasnite ali vseeno želite ponudbo za komad. Zaščitne rokavice so certificirane v skladu z EN374 (standard EN455 velja za medicinske rokavice, namenjene za delo z bolnikom). Glede na to, da postavljena MDC velja za par, prosimo, da ustrezno spremenite enoto mere, ki mora biti PAR.ODGOVOR:
V konkretnem primeru je 1 kos enak 1 paru. Ponudbo oddajte za par.

Datum objave: 06.02.2013   15:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

1.Ali lahko za sklop 07.09.01.01.002 Gobica za ustno nego, trikotna, mala, posamično (manjše) pakiranje, sterilne, umaknete naslednji dve zahtevi: da mora biti ustne gobice trikotne oblike, da morajo biti sterilne.
Obrazložitev:Predlog dajemo zato ker se s tem omejuje konkurenco ki bi lahko ponudla mogoče boljši in cenejši izdelek, ki je drugačne oblike in nesterilen. Ali je gobica za ustno nego trikotne oblike ali kakšne drugačne to ne prinaša prednosti , bolj je pomemben material. Zahteva da so sterilne je nesmiselna ker z njmi izvaja ustna nega v ustih kjer so mikroorganizmi in sestavni del normalne ustne flore,zato ta zahteva ni smiselna.Ne glede na ceno pa tako ali tako uporabnik na koncu odloča o izboru glede glede na kvaliteto.
Odgovor: Ponudnike prosimo, da oddajo ponudbo v skladu z razpisnimi zahtevami.

2.Ali lahko za sklop 07.09.01.01.003 Gobica za ustno nego, trikotna, srednja, posamično (manjše) pakiranje, sterilna: umaknete naslednji dve zahtevi: da mora biti ustne gobice trikotne oblike, da morajo biti sterilne.
Odgovor: Ponudnike prosimo, da oddajo ponudbo v skladu z razpisnimi zahtevami.

3.Ali lahko za sklop. 07.08.06.01.001 PARNA STERILIZACIJA: Nadzor opreme: testni paket tipa Bowie & Dick popravite zahteve v skaldu s standardi glede tega :
-kateremu standardu mora Bowie dick test ustrezati
-kaj mora biti na indikatorju označeno na indikatorju
Prosimo vas da zahteve spremenite v skladu s tem kar je navedeno v Evropskih standardih, saj se z omenjenimi zahtevami omejuje konkurenco saj so te zahteve diskriminatorne in tudi niso v skladu s standardi.

Obrazložitev :Bowie Dick paket mora ustrezati standardu ISO EN 11140-2007 sistemi indikatorjev razreda 2 za uporabo v Bowie Dick testu ali da mora mora ustrezati standardu ISO EN 11140-4-2007 Indikatorji razreda 2, ki se uporabljajo namesto Bowie dick preskusa.
Obrazložitev: V skladu s standardom EN ISO 11140-4:2007 mora na vsakem indikatorju ali indikatorskem sistemu biti označena; a)sterilizacijska temperatura, b) koda za sledenje, c) datum uporabe in način skladiščenja.


Zahteve za Bowie Dick test so opisane v standradu SIST EN ISO 285 Standard EN 285: A2 :2009, Zahteve za indikator razred 2 so opisane v standardu EN ISO 11140-1, Anex A in zahteve za Indikatorje razreda 2 , ki se uporabljajo namesto Boiwe&dick preskusa za ugotavljanje prodiranja pare so opisane v standardu SIST EN ISO 11140-4
Standard SIST EN ISO 11140-4 indikatorji razreda 2 ki se uporabljajo namesto Boiwe&dick preskusa za ugotavljanje prodiranja pare v uvodu navaja naslednje:
Indikatorji ki so namenjeni za uporabo kot alternativni Bowie&Dick test uporabljajo za testno polnitev različne materiale. Indikatorski sistem specialno formuliran za uporabo v definirani testni polnitvi. Oblike ter izvedbe alternativnih Bowie Dick testov se razlikujejo od prvotnega Bowie Dick testa po sami izvedbi ali so za namenjeni za enkratno uporabo npr. testna polnitev z vljučenim indikatorjem ali večkatno uporabo z uporabo indikatorskega sistema ki se vstavi pred vsako uporabo.
Zahteve za indikator so opisane v tem delu standarda 11140-4 morajo biti enakovredne , vendar ne nujno indentične, učinku deseženem v Bowie Dick tipskem testu kot je opisano v EN ISO 11140-4. Enakovrednost se mora nanašati na zagotavljanje podobnega odziva za prodiranje pare z vsemi predvidenimi razlikami kot so potrebne za zagotavljanje zadostne stopnje prodiranja pare.
Ta standard ne specificira zahtev za tesno polnitev ampak izvedbo indikatorja v kombinaciji s tesno polnitvijo za katero je namenjen.Testna polnitev je lahko za ponovno uporabo ali pa ne.
Odgovor: Ponudnike prosimo, da oddajo ponudbo v skladu z razpisnimi zahtevami.

4. Iz razpisov iz preteklih let razvidno da je bila razpisna količina Boiwie dick testov 1500 kos na leto. Sedaj jih razpisujte 4950 kos, kar pomeni da bi morali dnevno narediti 13 Bowie Dick testov dnevno kar pomeni da imate 13 sterilizatorjev v bolnišnici kar je pa malo verjetno.
Ali lahko obrazložite zakaj tako velike količine oziroma odstopanje od preteklih let ko pa se dnevno izvede samo en test na posameznem sterilizatorju in vas prosimo da preverite točne količine, če je mogoče prišlo do napake pri vnosu količin?
Odgovor: Ponudnike prosimo, da oddajo ponudbo v skladu z razpisnimi zahtevami.
Datum objave: 06.02.2013   15:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

1.Ali lahko za sklop 07.09.01.01.002 Gobica za ustno nego, trikotna, mala, posamično (manjše) pakiranje, sterilne, umaknete naslednji dve zahtevi: da mora biti ustne gobice trikotne oblike, da morajo biti sterilne.
Obrazložitev:Predlog dajemo zato ker se s tem omejuje konkurenco ki bi lahko ponudla mogoče boljši in cenejši izdelek, ki je drugačne oblike in nesterilen. Ali je gobica za ustno nego trikotne oblike ali kakšne drugačne to ne prinaša prednosti , bolj je pomemben material. Zahteva da so sterilne je nesmiselna ker z njmi izvaja ustna nega v ustih kjer so mikroorganizmi in sestavni del normalne ustne flore,zato ta zahteva ni smiselna.Ne glede na ceno pa tako ali tako uporabnik na koncu odloča o izboru glede glede na kvaliteto.

2.Ali lahko za sklop 07.09.01.01.003 Gobica za ustno nego, trikotna, srednja, posamično (manjše) pakiranje, sterilna: umaknete naslednji dve zahtevi: da mora biti ustne gobice trikotne oblike, da morajo biti sterilne.

3.Ali lahko za sklop. 07.08.06.01.001 PARNA STERILIZACIJA: Nadzor opreme: testni paket tipa Bowie & Dick popravite zahteve v skaldu s standardi glede tega :
-kateremu standardu mora Bowie dick test ustrezati
-kaj mora biti na indikatorju označeno na indikatorju
Prosimo vas da zahteve spremenite v skladu s tem kar je navedeno v Evropskih standardih, saj se z omenjenimi zahtevami omejuje konkurenco saj so te zahteve diskriminatorne in tudi niso v skladu s standardi.

Obrazložitev :Bowie Dick paket mora ustrezati standardu ISO EN 11140-2007 sistemi indikatorjev razreda 2 za uporabo v Bowie Dick testu ali da mora mora ustrezati standardu ISO EN 11140-4-2007 Indikatorji razreda 2, ki se uporabljajo namesto Bowie dick preskusa.
Obrazložitev: V skladu s standardom EN ISO 11140-4:2007 mora na vsakem indikatorju ali indikatorskem sistemu biti označena; a)sterilizacijska temperatura, b) koda za sledenje, c) datum uporabe in način skladiščenja.


Zahteve za Bowie Dick test so opisane v standradu SIST EN ISO 285 Standard EN 285: A2 :2009, Zahteve za indikator razred 2 so opisane v standardu EN ISO 11140-1, Anex A in zahteve za Indikatorje razreda 2 , ki se uporabljajo namesto Boiwe&dick preskusa za ugotavljanje prodiranja pare so opisane v standardu SIST EN ISO 11140-4
Standard SIST EN ISO 11140-4 indikatorji razreda 2 ki se uporabljajo namesto Boiwe&dick preskusa za ugotavljanje prodiranja pare v uvodu navaja naslednje:
Indikatorji ki so namenjeni za uporabo kot alternativni Bowie&Dick test uporabljajo za testno polnitev različne materiale. Indikatorski sistem specialno formuliran za uporabo v definirani testni polnitvi. Oblike ter izvedbe alternativnih Bowie Dick testov se razlikujejo od prvotnega Bowie Dick testa po sami izvedbi ali so za namenjeni za enkratno uporabo npr. testna polnitev z vljučenim indikatorjem ali večkatno uporabo z uporabo indikatorskega sistema ki se vstavi pred vsako uporabo.
Zahteve za indikator so opisane v tem delu standarda 11140-4 morajo biti enakovredne , vendar ne nujno indentične, učinku deseženem v Bowie Dick tipskem testu kot je opisano v EN ISO 11140-4. Enakovrednost se mora nanašati na zagotavljanje podobnega odziva za prodiranje pare z vsemi predvidenimi razlikami kot so potrebne za zagotavljanje zadostne stopnje prodiranja pare.
Ta standard ne specificira zahtev za tesno polnitev ampak izvedbo indikatorja v kombinaciji s tesno polnitvijo za katero je namenjen.Testna polnitev je lahko za ponovno uporabo ali pa ne.

4. Iz razpisov iz preteklih let razvidno da je bila razpisna količina Boiwie dick testov 1500 kos na leto. Sedaj jih razpisujte 4950 kos, kar pomeni da bi morali dnevno narediti 13 Bowie Dick testov dnevno kar pomeni da imate 13 sterilizatorjev v bolnišnici kar je pa malo verjetno.
Ali lahko obrazložite zakaj tako velike količine oziroma odstopanje od preteklih let ko pa se dnevno izvede samo en test na posameznem sterilizatorju in vas prosimo da preverite točne količine, če je mogoče prišlo do napake pri vnosu količin?


Hvala, lep pozdrav,

ODGOVOR:
Odgovor:
3. 07.08.06.01.001 PARNA STERILIZACIJA: Specifikacije ostajajo, zahtevan je testni paket za enkratno uporabo.
4. Količine so okvirne za dve leti.


Datum objave: 06.02.2013   15:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Znaima nas ali naj ima artikel pod šifro identa 07.13.06.01.197 košarico s štirimi (4) jeklenimi nitmi, katere se ob zapiranju rotirajo? Rotiranje jeklenih niti omogoča lažje drobljenje ter lovljenje težje dostopnih kamnov med posegom. Prav tako sprašujemo, ali želite, da ima košarica funkcijo samodejnega odpiranja rotacijskih niti na distalnem delu košare, v situaciji, ko kamna ni mogoče mehanično zdrobiti? Ta funkcija omogoča najvišjo stopnjo varnosti za pacienta ter osebje med izvajanjem posega.

ODGOVOR:
Artikel naj ima košarico s štirimi (4) jeklenimi nitmi, katere se ob zapiranju rotirajo. Košarica lahko ima funkcijo samodejnega odpiranja rotacijskih niti na distalnem delu košare, v situaciji, ko kamna ni mogoče mehanično zdrobiti.

Datum objave: 06.02.2013   15:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
07.14.13.01 - Čistila in razkužila (Strokovne zahteve: za čiščenje aseptičnih prostorov so potrebna čistila in razkužila s posebnimi pogoji: sterilna in brezsporna)07.14.13.01.015 biociti s sporocitno aktivnostjo
Navedli ste da želite 5000 ml pakiranje.
Vprašanje: želite »ready to use«, torej že pripravljeno raztopino biocida s sporocidno učinkovitostjo v 5000 ml kanistru ali koncentrat ki se redči na 5000 ml delovne raztopine - ta formula pa je biocid, vendar nima sporocidne učinkovitosti, vandar pa ustreza vašemu pričakovanemu cenovnemu nivoju, medtem ko je pripravljena raztopina biocida s sporocidno učinkovitostjo v 5000 ml kanistru bistveno dražja?


ODGOVOR:
Lahko se ponudi koncentrat za pripravo 5000 ml.

Datum objave: 06.02.2013   15:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
02.06.01.01.005 Set za prevez ORL kanile, sterilen
Prosimo naročnika za boj podroben opis izdelka iz seta, to je “gaza iz seta”. Ali je 80cm x 8cm pravilno napisana dimenzija? Ali mora biti ta gaza zložena in kako?

Odgovor: 02.06.01.01.005 To je povoj iz gaze 8cmx80 cm.

02.08.02.01.002 Tamponada v obliki traku 1 cmx10 m, nesterilna
Ali lahko ponudimo trak 1,25 cm x 10m?

Odgovor: 02.08.02.01.002 Da.

02.08.02.01.003 Tamponada v obliki traku 2 cmx10 m, nesterilna
Ali lahko ponudimo trak širine 2,5 cm x 10m?


Odgovor: 02.08.02.01.003 Ne, ker je trak preširok za tamponado nosu.

07.09.01.01.011 Krpe za umivanje bolnika, iz netkane valknovine,gostota 50g/m2 (+- 5g), velikost 30 cmx30 cm.
Naročnika prosimo za podatek glede sestave krpic za umivanje bolnika, da bodo le te mehke, vpojne, nežne in trpežne!

Odgovor: Sestava krpic: vsaj 60% viskoznih vlaken.

07.09.01.01.011 Krpe za umivanje bolnika, iz netkane valknovine,gostota 50g/m2 (+- 5g), velikost 30 cmx30 cm.
Ali lahko ponudimo dimenzijo 25cmx30cm?

Odgovor: Da.

07.09.01.01.011 Krpe za umivanje bolnika, iz netkane valknovine,gostota 50g/m2 (+- 5g), velikost 30 cmx30 cm.
Naročniku predlagamo, da dopusti odstopanje tudi v minus za max 6 cm v eno dimenzijo.

Odgovor: Da.
02.10.04.01. Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne
Naročnika bi radi opozorili na pomoto pri navajanju cen glede na navedeno enoto mere, to je v tem primeru zavitek a 100 kos. Po našem mnenju naročnik pomotoma navaja ceno na KOS in ne na ZAV, zate je MDC temu ustrezno nižja.


Odgovor: Da.

Odgovor: Prava MDC je:
02.10.04.01.001 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 5cmx5cm, pakiranje po 100 kosov. 2124 ZAV 0,234 MDC
02.10.04.01.002 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 7,5cmx,7,5cm, pakiranje po 100 kosov. 80 ZAV 0,558 MDC
02.10.04.01.003 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx10cm, pakiranje po 100 kosov. 5791 ZAV 0,81 MDC
02.10.04.01.004 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx20cm, pakiranje po 100 kosov. 1757 ZAV 1,647 MDC
02.10.04.01.005 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, nesterilne, 10cmx10cm, z Y zarezo, pakiranje po 100 kosov. 83 ZAV 2,349 MDC
02.10.04.01.006 Komprese iz netkane vlaknovine 6 slojne, sterilne, 10cmx20cm, pakiranje po 10 kosov. 100 ZAV 0,914 MDC


Datum objave: 06.02.2013   15:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovanemu naročniku predlagamo, da glede na veliko število vprašanj in odgovorov, ki spreminjajo specifikacijo v določenem obsegu, podaljša rok za oddajo ponudbe in s tem tudi rok za vprašanja. Le na tak način bomo zaradi novih dejstev imeli dovolj časa za pripravo kvalitetnih ponudb, ki morajo v vašem primeru veljati za dolgo časovno obdobje.


ODGOVOR:
NAROČNIK ROKOV NE BO PODALJŠEVAL.

Datum objave: 06.02.2013   15:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1,) Prosimo, da nam poveste ali nas boste pozvali k predložitvi vzorcev samo za neuporabljeno blago katerega vaša bolnišnica do sedaj še ni uporabljala ali tudi za že uproabljeno blago?
LAHKO VAS POZOVE TUDI ZA VZORCE ŽE UPORABLJENEGA BLAGA.

2.) Ali poleg razpisnega obrazca " REFERENCE" podpisanega s strani prijavitelj, potrebujete tudi potrjena referenčna potrdila s strani bolnišnic?
NE, SI PA NAROČNIK PRIDRŽUJE PRAVICO TO PREVERITI SAM ALI KASNEJE ZAHTEVATI OD PONUDNIKA.
3.) V razpisni dokumentaciji nismo zasledili ali je potrebno priložiti kataloge oz. ali bodo zahtevani na poziv?
NA POZIV
4.) Ali lahko potrdilo o nekaznovanosti za zakonitega zastopnika, ki ni državljan Republike Slovenije, predložimo v overjeni fotokopiji prevedeni s strani sodnega tolmača?
DA
5.) Ali lahko priložimo k predračunu specifikacijo s kataloškimi številkami po postavkah, saj ne moremo vseh kataloških številk ter opisov po dimenzijah vnesti v sam predračun? Hvala.
DA


Datum objave: 06.02.2013   15:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
02.01.01.01.006 Ali zahtevate da ima obloga 10X10 vsaj 10g medu? Za učinkovito terapijo z medom študije namreč dokazujejo, da je učinkovita ob zadostni količini medu

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 06.02.2013   16:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
02.01.01.01.009 Ali zahtevate, da tuba ni za enkratno uporabo, temveč je po odprtju uporabna še tri mesece?

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 06.02.2013   16:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
02.01.01.01.006, 02.01.01.01.009, 02.01.02.01.003 Ali zahtevate, da je vsebnost methylglyoxala(MGO) nad 300mg/Kg medu. S študijami je dokazano, da za ustrezno delovanje medu le ta potrebuje zadostno količino MGO.

ODGOVOR:
NE

Datum objave: 06.02.2013   16:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
02.01.12.01.004 zahtevate primarno visokovpojno oblogo iz CMC. Ali bo vašim zahtevam ustrezala obloga, ki ima podobne lastnosti glede delovanja, vpojnosti, zadrževanje izločka, uporabe?

ODGOVOR:
USTREZNOST ARTIKLA BO NAROČNIK UGOTAVLJAL S TESTIRANJEM.

Datum objave: 06.02.2013   17:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.11.01.01.004 ponudimo punkcijsko iglo za spinalno anestezijo, velikosti 90mm, 22G?
DA
2. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.11.01.01.006 ponudimo spinalno iglo , ki ustreza vsem karakteristikam z vodilom 21G?
DA
3. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.11.01.01.008 ponudimo spinalno iglo , ki ustreza vsem karakteristikam z vodilom 21G?
DA
4. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.11.01.01.009 ponudimo spinalno iglo , ki ustreza vsem karakteristikam z vodilom 22G?
DA


Datum objave: 06.02.2013   17:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.01.07.01.005 ponudimo ustrezen balon kapacitete 1500ml?DA

2. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.01.07.01.017 ponudimo ustrezen komplet za reanimacijo z balonom kapacitete 1800ml?DA
Datum objave: 06.02.2013   17:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

1. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.01.07.01.042 ponudimo ustrezen set za pritrditev epiduralnega katetra, brez tinkture benzoina?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 06.02.2013   17:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Vprašanje za sklopa 07.10.01.01.007 in 07.10.01.01.008 :

Zanima nas, ali mora imeti protibolečinska črpalka tudi kateter?

Hvala in lep pozdrav!ODGOVOR:
NE

Datum objave: 06.02.2013   17:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v nivoju 07.01 Material za respiracijo je zahteva, da edino je edino pri tem sklopu merilo za izbiro cena za celoten sklop in ne po artiklih, kot vse ostalo. Sklop je zato pisan na ponudnika Pharmamed Mado, ki lahko edini ponudi vse artikle iz sklopa. Zahtevamo, da tudi ta sklop razbijete na posamezne artikle, saj gre pri takšnem merilu za diskriminatorno obravnavo vseh ostalih ponudnikov, ki jo bomo zlahka dokazali v zahtevku za revizijo, če ne boste ugodili tej zahtevi.

ODGOVOR:
NE. NAROČNIK VZTRAJA PRI ZAHTEVAH, POSTAVLJENIH V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.

Datum objave: 06.02.2013   17:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Prosimo, če lahko odgovorite na vprašanje, če lahko ponudimo netkane tampone s silikonskim obročkom dimenzij 20 x 20 in 23.5 x 25 (sklop 02.07.03.01.001 in sklop 02.07.03.01.002)?
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 06.02.2013   17:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko ponudimo:
1. Artikel pod zaporedno št. 07.13.08.01.006; Ali lahko ponudimo elektrode s solid gelom na mikroporu, Ø 40mm?
NE, ELEKTRODE MORAJO BITI NA PENI.
2. Artikel pod zaporedno št. 07.13.08.01.007; Ali lahko ponudimo elektrode s wet gelom na peni,ovalne 45x50 mm?
DA
3. Artikel pod zaporedno št. 07.10.01.01.013; Ali lahko ponudimo univerzalne deljene elektrode ovalne s prevodno površino 90 cm2 in dim. 157x130 mm.
NE, zahtevamo deljeno elektrodo 18,3x11,4 cm, prevodne površine 137 cm2.


4. Artikel pod zaporedno št. 07.10.01.01.020; Ali lahko ponudimo univerzalne deljene elektrode ovalne s prevodno površino 90 cm2 in dim. 157x130 mm.
DA


ODGOVOR:


Datum objave: 06.02.2013   17:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Podrobno smo proučili sestavo sklopa 07.01.02.01 pri katerem zahtevate, da moramo ponuditi vse artikle in ugotovili, da ne obstajajo argumentirani razlogi za to vašo zahtevo. Pozivamo vas, da omogočite ponudnikom, da lahko tudi v tem sklopu ponudimo posamezne artikle.


ODGOVOR:
Izvzeli smo posamezne artikle, ki so navedeni pri drugih odgovorih.Datum objave: 06.02.2013   17:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Naše vprašanje se nanaša na artikle 07.01.03.01.001; 07.01.03.01.002 in 07.01.03.01.003 pri katerih zahtevate, da o preizkušeni s testom s soljo po standardu ISO 23328-1.

Ker rezultati tega testa ne opisujejo delovanja posameznega filtra v kliničnem okolju in pri klinični uporabi, saj je test pri posameznem filtru izveden v 26 sekundah, sama uporaba filtra v kliničnem okolju pa znaša tudi do 24 ur, predlagamo, da to zahtevo izključite iz opisa, saj boste tako kupili filtre, ki so v celoti ustrezni vsem preizkusom na viralno in bakterijsko filtracijo (po standardu 13328-1) in obenem omogočili večjo konkurenčnost med ponudniki, kar je za vas najbolj optimalno tudi z ekonomskega vidika.

ODGOVOR:
NAROČNIK NE SPREMINJA STROKOVNIH ZAHTEV.

Datum objave: 06.02.2013   17:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali pri artiklih 07.01.07.01.009 in 07.01.07.01.010 zahtevate pripomoček za fiksacijo endotrahealnega tubusa pri nazalni ali pri oralni vstavitvi?

ODGOVOR:
ORALNI FIKSACIJI

Datum objave: 06.02.2013   17:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali pri artiklih 07.01.07.01.016 in 07.01.07.01.017 zahtevate, da je cevka za kisik ˝zaklenjena˝ na balon, kar onemogoča nehoten odklop kisikove cevi med reanimacijo?

Hvala!

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 06.02.2013   17:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v strokovnih zahtevah pri artiklu skupina 07.01.07.01.034. zahtevate blazino velikosti 100x200 cm, ki mora biti primerna za pediatrične in neonatalne bolnike. Ali lahko ponudimo blazino velikosti 50x110 cm, ki ima trakove za pritrditev na op mizo in je primerna za uporabo pod pacientom in poleg ogrevanja deluje tudi antidekubitusno?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 07.02.2013   11:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v strokovnih zahtevah pri vseh treh artiklih 07.02.02.01.006, -007 in -008 navajate brezigelni odvzem krvi. Ali to pomeni, da moramo ponuditi sistem, kjer za jemanje vzorcev krvi ne potrebujete igle oz. nobenega dodatnega posebnega nastavka?

Najlepša hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Ponudniki lahko ponudijo sete z brezigelnim odvzemom ali z igelnim odvzemom.


Datum objave: 07.02.2013   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Oddano: 23.1.2013, 13:49
Spoštovani, zanimata nas dva artikla in sicer
- Artikel 07.13.06.01.172 Codman mikrosenzor za merjenje ICP.
Naročnika sprašujemo če:
1. dovoljuje alternativno ponudbo ICP, kjer kateter ne potrebuje Codman ICP EXPRESS monitorja 82-6635, temveč rezultat prikazuje direktno na multi-parametrskem monitorju, pri čemer bi ponudnik zagotovil ustrezen kabelski vmesnik za povezavo ICP katetra in monitorja?Codman ICP EXPRESS kot vmesna kalibracijska enota je integralni del sistema, ki dovoljuje predhodno in poznejšo kalibracijo aparata oz. kalibracijo vgrajenega ICP senzorja kadarkoli je to potrebno (najpogosteje pri diskonekciji pretvornika zaradi diagnostike, incidentalno, ali pri menjavi le-tega). V teku 16-letne prakse se je že predhodni ICP EXPRESS brez monitorja pokazal kot relativno točen, vendar je bil mehaničen in ni dovoljeval promptnega merjenja tlaka ob pacientu. Sedanja enota je visoko sofistiricana, precizna in zadovoljuje vse potrebe pri konstantnem spremljanju tlaka ob pacientu. Torej gre za napredovalo različico kalibracijskega vmesnika, ki je bistveno bolj precizna, zanesljiva in manj podložna mehanični okvari pri manipulaciji.

Ne glede na to, kakšen sistem je uporabljen, zahteva obvezno uporabo vmesnika zaradi kalibracije in so tovrstni sistemi tehnološko manj napredni od tega, ki ga trenutno uporabljamo (Aesculap, Medtronic, Camino, itn). Do sedaj nismo zabeležili niti ene tehnične napake pri samem senzorju, kalibracijski enoti ali kabelski povezavi, če je bila ta pravilno uporabljena.

Omenjeni multiparameterski monitor je statičen in se lahko uporabi samo v enoti intenzivne terapije, kar omejuje njegovo uporabnost ob pacientu v že omenjenih okoliščinah.

Zato je tovrstni sistem že 16 let pri nas v brezhibni klinični uporabi.


2. dolžina katetra 100 cm lahko vključuje dolžino katetra in kabla za povezavo z monitorjem, kar je dejansko ekvivalent opisanemu?

Kabelski sistem je dvojni, in sicer zajema distalni del kabla, ki se vsakič povezuje z istim monitorskim kablom, ki ga proizvajalec univerzalno proizvaja za različne fiksne prikazovalnike. Torej gre za povezovalni kabel, ki je univerzalen in se ga dobi za vse znane fiksne monitorje. Torej ne obstaja integralni kabel, ki bi lahko impulze prevajal direktno z mesta merjenja v monitor brez kalibracijske enote (v konkretnem primeru ICP EXPRESS).


3. Dovoljuje material katetra poliuretan namesto najlona, ob ustreznem ohišju katetra iz titana?

Ovojnica ohišja in kabla pretvornika je sedaj pri uporabljenih sistemih najlonsko-silikonska in dovoljuje visoke mehanske obremenitve, ker je zadosti elastična za razliko od poliuretana, čigar elastičnost je v odnosu na omenjeno kombinacijo manjša (podatki, ki sem jih dobil pri osebnem ogledu tehnološkega procesa proizvodnje ICP senzorjev – La Locle, Švica, leta 2008).


4. Dovoljuje premer katetra 1,67 mm (5 French)?

Premer tubarnega sistema, ki poteka od titanijskega ohišja in piezo električnega sistema, ki direktno meri tlak na mestu, je kolikor je meni znano 0,9 mm in pomembne razlike v radiusu ni, čeprav je vedno zaželeno, da ima senzorski sistem čim manjše dimenzije (Aesculapov sistem, ki meri tlak na osnovi spreminjanja volumna vgrajenega balona, ki se inicialno napihne na približno 1,5 cm možganskih tkiv, ima kateter radiusa približno 4 mm).

- Artikel 07.10.01.01.093 Ventrikularna drenaža.
Naročnika sprašujemo če dovoljuje ponudbo alternativnega proizvajalca, saj v opisu navaja Codman. Pozivamo naročnika, da opisu doda tekst »ali ekvivalenten«.

Sistem za ventrikularno drenažo, ki ga trenutno uporabljamo, predstavlja silikonski kateter premera 1,9 mm (interni radius), ki dovoljuje ustrezno evakuacijo likvorja, krvi ali detritusa iz ventrikularnega sistema, je impregniran z mešanico antibiotikov, in sicer klindamicina in rifampicina, ki so optimalni za zaščito katetra z gram pozitivnimi mikroorganizmi. Do sedaj ni proizveden sistem za ventrikularno drenažo, ki bi imel ustrezno zaščito tudi proti gram negativnimi mikroorganizmi.

V grobem tehnološki proces proizvodnje poteka na naslednji način: proizvedeni najlonsko-silikonski katetri, ki so bele barve, se približno 60 minut tretirajo v kloroformski kopeli, nakar se s komprimiranim zrakom, čigar pritisk je do 2 atmosfere, razširijo do premera približno 8 cm v negativni sterilni atmosferi in nato odležijo v kopeli z ustrezno koncentracijo klindamicija eno uro ter vankomicina eno uro. Po zaključenem procesu se pritisk spusti in kateter dobi svoje zaključne mere. Gre za proces impregnacije, kar pomeni, da se v steni katetra nahajata dva antibiotika in se v teku 28-dnevne konstantne drenaže sproščata v radialni prostor katetra, ki meri približno 1¸5 cm. To pomeni, da je v istem prostoru zadostna koncentracija antibiotikov, da zaščitijo možgansko tkivo, kateter in ventrikularni sistem od bakterijske kolonizacije. V istem področju se pogosto nahaja ICP senzor, ki je prav tako zaradi infuzije antibiotika zaščiten v času implantacije.

Kolikor je meni znano do sedaj niti ena firma ni proizvedla katetre z ustreznimi tehnološkimi karakteristikami, ki bi bili klinično uporabni na ta način, da se v času uporabe ne potrebuje antibiotična zaščita pacienta. Do sedaj pri tej klinični praksi nismo niti enkrat uporabili antibiotike za zaščito katetra pri pacientih, kar predstavlja tudi precejšen finančni efekt.

Zato menim, da je zaradi vsega navedenega potrebno še naprej uporabljati proizvode, ki so se do sedaj v praksi pokazali kot izjemno uspešni.Datum objave: 07.02.2013   12:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V odgovoru št. 142, z dne 1.2.2013 navajate: »Koliko kosov je v pakiranju vpišete pri nazivu artikla, kjer lahko tudi podrobneje opišete artikel, ki ga ponujate«.

1. Pakiranje: Naročnika sprašujemo ali pravilno razumemo odgovor in velja, da v predračun ni zahtevano vpisovati števila kosov v pakiranju, z izjemo tistih artiklov, kjer ponudniki ponujamo drugačno pakiranje od razpisanega in je naročnik to dovolil?

2. Opis artikla: Naročnika sprašujemo ali pravilno razumemo odgovor in velja, da v predračun ni zahtevano vpisovati opisov artiklov, ki jih ponujamo, razen na lastno željo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
V predračun vpišite št. Kosov v pakiranju, razen če je pakiranje posamično po 1 kos. Artiklov ne opisujte, v naziv napišite lastniško ime artikla, ki ga ponujate.


Datum objave: 07.02.2013   13:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

5. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.13.06.01.101 ponudimo ureter stent set, ki ustreza vsem karakteristikam in je izdelan iz poliuretana?
DA

6. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.13.06.01.140 ponudimo endoresekcijsko vrečko volumna 200ml?
DA

7. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.13.06.01.167 ponudimo 15mm trokar brez noža z univerzalno redukcijsko kapico, naguban tulec za boljšo stabilnost v steni, dolžina tulca 110mm?

NE
8. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.13.07.01.001 ponudimo plastično kanilo, ki ustreza vsem karakteristikam, velikosti 8.5?
NE

9. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.13.07.01.005 ponudimo plastično kanilo, ki ustreza vsem karakteristikam, velikosti 8.5?

NE

Datum objave: 07.02.2013   13:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

1. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.07.03.01.019 ponudimo kateter, ki ustreza vsem karakteristikam, dolžine 31cm?
DA
2. Ali vam lahko pod zaporednimi številkami 07.07.03.01.020, 07.07.03.01.021, 07.07.03.01.022, 07.07.03.01.023, 07.07.03.01.024, 07.07.03.01.025 in 07.07.03.01.026 ponudimo katetre, ki ustrezajo vsem karakteristikam, dolžine 41cm?
DA
3. Ali vam lahko pod zaporednimi številkami 07.07.03.01.074, 07.07.03.01.075, 07.07.03.01.076, 07.07.03.01.077, 07.07.03.01.078, 07.07.03.01.079 in 07.07.03.01.080 ponudimo katetre, ki ustrezajo vsem karakteristikam in so izdelani iz lateksa ter prevlečeni z silikon elastomerom?
NE
4. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.07.03.01.100 ponudimo cystostomy set, ki ustreza vsem karakteristikam, velikosti 16Ch?

NE

Datum objave: 07.02.2013   13:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

3. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.06.02.01.020 ponudimo ustrezno spinalno iglo dolžine 90mm?

S spoštovanjem.

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 07.02.2013   13:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

1. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.01.07.01.042 ponudimo ustrezen set za pritrditev epiduralnega katetra, brez tinkture benzoina?
DA
2. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.06.02.01.022 ponudimo ustrezno spinalno iglo dolžine 90mm?
DA
3. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.06.02.01.023 ponudimo ustrezno spinalno iglo dolžine 90mm?
DA
4. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.06.02.01.008 ponudimo ustrezno biopsijsko iglo dolžine 45mm?
NE
5. Ali vam lahko pod zaporedno številko 07.06.02.01.009 ponudimo ustrezno biopsijsko iglo dolžine 30mm?
NE


Datum objave: 07.02.2013   13:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !

1. Prosimo vas, da pri artiklu 07.04.05.01.019 navedete kaj točno želite.
Sistem za mešanje ene tekočine v drugo v aseptičnih pogojih, npr. kot Sistem Freka Lipoflow.

2. Ali vam pri artiklih 07.05.04.01.005 in 07.05.04.01.006 lahko ponudimo črevesno cevko dolžine 40 cm?
DA
3. Prosimo vas, da pri artiklu 07.10.01.01.014 navedete model defibrilatorja.
Odgovor: HF120/300.
4. Ali vam pri artiklu 07.10.01.01.023 lahko ponudimo enakovredne elektrode (primerne za paciente, ki se prekomerno potijo) premera 45 mm?
DA
5. Ali vam pri artiklu 07.13.06.01.035 lahko ponudimo gobico dimenzije 5 x 5 cm?
DA
6. Prosimo za natančen opis pri artiklih 07.08.05.01.001 in 07.08.05.01.002.
Odgovor: Zaščitna vrečka za inštrumente, da ne poškodujejo ovojnine med sterilizacijo in transportom.
7. Za artikel 07.01.04.01.002 imamo najmanjše pakiranje 31 m – ali vam namesto 30 m metrske cevi lahko ponudimo cev dolžine 31 m?
DA
8. Ali vam pri artiklu 07.02.02.01.003 lahko ponudimo arterijski kateter dolžine 6 cm?
DA
9. Pri artiklu 07.04.05.01.001 ste najprej navajali lastniško ime, ki pripada varnostni huberjevi igli, v odgovoru na zahtevo po spremembi opisa pa ste navedli samo Huber igle. Zanima nas, ali vam moramo ponuditi huberjevo iglo z varnostnim sistemom proti zbodom z iglo ali brez?
Odgovor: Huberjevo iglo z varnostnim sistemom

10. Ali vam pri artiklu 07.07.03.01.019 lahko ponudimo urinski kateter dolžine 31 cm?
DA
11. Ali vam pri artiklih 07.07.03.01.020, 07.07.03.01.021, 07.07.03.01.022, 07.07.03.01.023, 07.07.03.01.024, 07.07.03.01.025, 07.07.03.01.026 lahko ponudimo urinski kateter z balončkom volumna 5 – 10 ml?
NE
Datum objave: 07.02.2013   13:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

imamo nekaj vprašanj in sicer;

- Ali pri artiklu pod šifro 07.05.01.01.002 lahko ponudimo izdelek z minimalnim odstopanjem v velikosti?
Odgovor: Ponudite v skladu z razpisnimi zahtevami.

- Prosimo vas, da pri artiklih pod šiframi 07.05.01.01.006 in 07.05.01.01.007 navedete material iz katerega mora biti izdelek.
Odgovor: PVC za medicinsko uporabo.

- Ali pri artiklu pod šifro 07.05.01.01.024 lahko ponudimo izdelek s 5% odstopanjem v velikosti?
Odgovor: Ponudite v skladu z razpisnimi zahtevami.

- Prosimo vas, da pri artiklu pod šifro 07.05.01.01.036 navedete zahtevano velikost v Fr oziroma Ch.
Odgovor: CH 15.

- Ali pri artiklu po šifro 07.07.02.01.020 lahko ponudimo torakalno drenažo, ki ne prikazuje dejanskega tlaka v plevralni votlini?
Odgovor: Ponudite lahko drenažni sistem brez zapiralne ploščice.

- Ali vam pri artiklu pod šifro 07.13.06.01.140 lahko ponudimo vrečko z nekoliko večjim volumnom?
DADatum objave: 07.02.2013   13:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Sonde
07.05.01.01.002 Ali lahko ponudimo dožino 47 cm?
07.05.01.01.006 Ali lahko ponudimo dožino 47 cm?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 07.02.2013   13:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

07.05.01.01.036 ali lahko ponudimo želodčno sondo iz polivinilklorida? V primeru negativnega odgovora prosimo za obrazložitev!

Hvala

ODGOVOR:
SONDA MORA BITI SILIKONSKA.

Datum objave: 07.02.2013   13:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

MAterial za aparature
07.10.01.01.013 Prosimo za natančnejši opis in kaj sedaj uporabljate!

Hvala

ODGOVOR:
REM elektroda, povratna, deljana, 18,3x11,4 cm, prvodna površina 137 cm2.Datum objave: 07.02.2013   13:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ali vam pri artiklih 07.06.02.01.021, 07.06.02.01.022 in 07.06.02.01.023 lahko ponudimo igle dolžine 90 mm?

Pri artiklih 07.06.02.01.022 in 07.06.02.01.023 imate pri obeh navedeno dimenzijo 20 G in nato pri merah premer igle 0,9 mm in 1,1 mm. Katera dimenzija je prava? V G ali mm?

Odgovor: Pri art. 07.06.02.01.021, 07.06.02.01.022 lahko ponudite iglo dolžine 90 mm. Artikel 07.06.02.01.023 pa izločimo iz razpisa.
07.06.02.01.022 – 19G, in 07.06.02.01.023 – 20G.Datum objave: 07.02.2013   13:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

07.01.04.01.002. cw+ev mehurčasta, dolžine 30 m, notranji premer 7mm; količina je 486 kos- ali je to količina kolutov ali metraže (za 24 mesecev)?

Hvala!

ODGOVOR:
Odgovor: Količina je za kolute.Datum objave: 07.02.2013   13:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Artikel 07.10.01.01.045
Ali vam lahko ponudimo rahko ukrivljen nastavek?

Hvala

ODGOVOR:
NE, NASTAVEK MORA BITI RAVEN.

Datum objave: 07.02.2013   13:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

07.10.01.01.052 Ali je nastavek lahko dolg 22 cm?

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 07.02.2013   14:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo za potrditev, da vam pri sklopu 07.04.04.01.001 ustreza tudi dolžina 150 cm.

Hvala

ODGOVOR:
DA

Datum objave: 07.02.2013   14:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

07.05.01.01.009 Katere elemente mora vsebovati ta 20FR komplet za gastrostomo?
SET VSEBUJE VES POTROŠNI MATERIAL ZA VSTAVITEV PEG SONDE.
07.10.01.01.146 Ali ima lahko zanka sledeče dimenzije: vodilo 2,4mm; dolžina 350mm; dimenzija zanke je 2,5 x 5,4cm in je kompatibilna z Olympusom.
DA
07.10.01.01.147 Ali ima lahko zanka sledeče dimenzije: vodilo 2,4mm; dolžina 350mm; dimenzija zanke je 2,5 x 5,4cm in je kompatibilna z Olympusom.
DA
07.13.06.01.036 Ali je lahko zunanji premer igle 3mm, 13 gauge in dolžina 120mm ali 150mm?
120 MM
07.13.06.01.086 Ali je lahko prijemalka za 1x uporabo? Prosim za dimenzije.
ARTIKEL IZLOČIMO IZ RAZPISA, KER NI VEČ V UPORABI.
07.13.06.01.087 Ali je lahko prijemalka za 1x uporabo? Prosim za dimenzije.
5MM
07.13.06.01.125 Prosim še za ostale dimenzije endoskopski 5mm škarij.
DOLŽINA 31 CM
07.13.06.01.196 Ali lahko ponudimo lovilec polipov z volumnom 50ml? Lovilec je pretočen.
DA, ČE IMA PREKATE.


Datum objave: 07.02.2013   14:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Šifre 07.05.04.01.021, 07.05.04.01.022, 07.05.04.01.023
Črevesne cevke, ki ste jih sedaj uporabljali, zaradi gume vsebujejo lateks in jih kmalu ne bo več v proizvajalčevem programu. Ali lahko ponudimo nadomestni artikel iz termosenzitivnega materiala?
ODGOVOR: DA

2. Šifra 07.06.04.01.001
Opis pod to šifro se nam zdi precej skromen. Ali lahko ponudimo vrečko, ki presega naročnikove strokovne zahteve in ima naslednje karakteristike:
• Volumen vrečke: 2000ml
• Premer svetline cevi je 8 mm.
• Dolžina cevi je 110 cm. Cev je narejena iz takšnega materiala, da se ne kolenči.
• Nastavek za kateter je konusen, pokrit s pokrovčkom.
• Zapiralo izpusta zanesljivo tesni.
• Izpust omogoča iztekanje normalnega in gostejšega urina.
• Dvojno vgrajeno držalo omogoča zanesljivo pričvrstitev polne vrečke na različne vrste postelj in vozičkov. Bolnik lahko prenaša vrečko tudi s pomočjo vrvice.
• Celoten merilni razmak je do 2000 ml (oznaka najmanjšega volumna je 25 ml, do 100 ml si oznake sledijo na 25 ml, ostale oznake si sledijo na 100 ml). Oznake so dobro vidne in razločne.
• Dovodna cev ima membrano za brezigelni odvzem urina.
• Vrečka ima vgrajen nepovratni ventil.
• Vrečka ne vsebuje lateksa, plastični materiali niso toksični in niso alergogeni.
• Vrečke so posamično sterilno pakirane, na embalaži so zapisani vsi potrebni podatki.
• Na cevi je nameščen stišček za prekinitev dotoka urina, prav tako je nameščeno prijemalo za rjuho.
• Vrečka ima ventil za odzračevanje, ob dotoku urina se lepo razpre, vrečka dobro tesni.
ODGOVOR: PONUDITE V SKLADU Z RAZPISNI ZAHTEVAMI

3. Šifra 07.07.02.01.020
Naročnik pod to šifro zahtevate »Eurodrain dry trikomorni sistem«. Da naročnikovo vztrajanje na »zapiralni ploščici« ni strokovno utemeljeno, je razvidno iz sklepa Državne revizijske komisije št. 018-38/2007-19 z dne 10.4.2007, ko je bil v sporu zaradi istega predmeta (zapiralna ploščica) med SB MB in vlagateljem zahtevka vpoklican strokovni izvedenec. Izvedenec je označil takšne zahteve naročnika (na katerih vztraja naročnik) kot »marginalne, nebistvene in navijaške«.Isti način skrajne diskriminacije s strani SB MB zaradi »zapiralne ploščice« je ugotovila Državna revizijska komisija tudi v zadevi 018-135/06-33-1387 in (med drugim) utemeljila kot sledi: »Naročnik je s tem, ko je prilagodil opis spornega izdelka le določenemu proizvajalcu oziroma prijavitelju, kršil temeljno načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki in s tem hkrati ravnal diskriminatorno do drugih ponudnikov oziroma prijaviteljev..«

Edino proizvajalec Eurosets pri izdelku Eurodrain ima takšno zapiralno ploščico, ki naj bi z enkratnim potegom omogočala izpust visokega intratorakalnega pritiska ter zaprla cev, ki je spojena z vakuumom.
Proizvajalec Eurosets pri izdelku Eurodrain dejansko potrebuje takšno ploščico iz zgoraj navedenega razloga. Naročniku predlagamo, da prebere prospekt omenjenega proizvajalca Eurosets, kjer sam priznava kot sledi: »“Zaporedna zapiralna ploščica” preprečuje usodne napake v delovanju sistema..«, kar pomeni, da zapiralna ploščica odpravlja določeno hibo, ki jo proizvajalec očitno ni bil tehnološko sposoben rešiti drugače. Kar pa seveda ne pomeni, da ostali proizvajalci niso iznašli precej boljših rešitev, kot npr. proizvajalec katerega proizvod želimo ponuditi na tem JR, ko pri izpustu visokega intratorakalnega pritiska, ni potrebno več izklopiti (prekiniti) cevi, ki je spojena z vakuumom, ker imajo vgrajen specialen sistem, ki ravno s pomočjo vakuuma varno izvleče (po pritisku na avtomatični ventil za izpust prekomernega negativnega tlaka ) negativni tlak nazaj v zidno odprtino.
Na ta način se v popolnosti izognemo možnosti pnevmothoraxa (ni nevarnosti, da bi zrak vdrl nazaj v prsno votlino), kar pri konkurenčen setu Eurodrain po našem mnenju ni mogoče v popolnosti trditi.
Zaporedna zapiralna ploščica, hidrofobna nepropustna membrana ("sterilizacijska pregrada") in avtomatski ventil za izpust negativnega tlaka so patentirane tehnične lastnosti s strani proizvajalca Eurosets, zato s takšnim opisom diskriminirate ostale ponudnike. Zopet predlagamo naročniku, da si prebere katalog proizvajalca Eurosets, ki je med drugim sam zapisal »“Nepropustna membrana”, “zaporedna zapiralna ploščica” in “avtomatični ventil za izpust negativnega tlaka” so patentirani tehnični pripomočki«, kar povedano drugače pomeni, da (neupravičeno) preferirate samo enega in zgolj edinega ponudnika tovrstnega blaga.

Zaradi navednega vas prosimo, da natančno in nedvoumno odgovorite na naše vprašanje in sicer:
1. Ali lahko ponudimo trikomorni drenažni sistem brez patentirane zapiralne ploščice in sterilizacijske pregrade, kar je proizvajalec (katerega izdelek želimo ponuditi ) rešil s precej bolj varnimi in učinkovitimi tehničnimi lastnostmi?
2. Če je odgovor na prvo vprašanje negativen (ne), prosimo za natančno pojasnilo oz. navedbo razlogov (strokovnih,ipd.), zakaj kot zainteresirani ponudnik ne moremo ponuditi izdelka kot je opisan v prvem vprašanju?

ODGOVOR: PONUDNIK LAHKO PONUDI TRIKOMORNI DRENAŽNI SISTEM BREZ PATENTIRANE ZAPIRALNE PLOŠČICE.

4.Od šifre 07.07.03.01.019 do šifre 07.07.03.01.026
Ali lahko ponudimo kateter, ki ustreza vsem strokovnim zahtevam s kapaciteto balona 5-10 ml?
NE

5.Od šifre 07.07.03.01.055 do šifre 07.07.03.01.058
Ali lahko ponudimo kateter, ki ustreza vsem strokovnim zahtevam in je trikanalen?
DA, LAHKO JE DVOKANALEN ALI TRIKANALEN.

6. Šifre 07.07.03.01.105, 07.07.03.01.106, 07.07.03.01.108, 07.07.03.01.111
Imeni, ki jih navajate v opisu (Superglide, DD) predstavljajo tehnične karekteristike (patent) vezane izključno na enega proizvajalca. Ali vam lahko zaradi racionalizacije stroškov ponudimo enakovreden produkt z drugačnim lastniškim imenom (torej s hidrofilnim premazom in specialno sklopko)?
DA
7. Šifre 07.07.03.01.114, 07.07.03.01.115
a) Ime, ki jih navajate v opisu (Superglide) predstavlja tehnične karekteristike (patent) vezane izključno na enega proizvajalca. Ali vam lahko zaradi racionalizacije stroškov ponudimo enakovreden produkt z drugačnim lastniškim imenom (torej s hidrofilnim premazom)?
b). Ali imajo katetri lahko dolžino 69 cm namesto zahtevane dolžine 70 cm?
ZA OBE VPRAŠANJI DA
8. Šifra 07.07.04.01.014
Ali vam lahko ponudimo plastenko prostornine 450 ml?ODGOVOR:
DA

Datum objave: 07.02.2013   14:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Pri artiklu 07.09.04.01.003 vpojnost do 1800 ml.
Kolikšna je minimalna dovoljena vpojnost?
Ali dopuščate obseg pasu od 105 do 150 cm?
GRE ZA NAPAKO NAROČNIKA -MINIMALNA VPOJNOST JE 2000 ML-2500 ML. OBSEG JE LAHKO OD 105-150 CM.

2. Pri artiklu 07.09.04.01.004 vpojnost do 3600 ml.
Kolikšna je minimalna dovoljena vpojnost?
Ali dopuščate obseg pasu od 110 do 160 cm?
MINIMALNA VPOJNOST JE 2500 ML. OBSEG JE LAHKO OD 110 DO 160 CM.
Datum objave: 07.02.2013   14:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1. Ali vam lahko pod zaporedno št. 07.13.04.01.017 ponudimo ustrezen sistem za operativno zdravljenje defekta sprednje vaginalne stene, brez vgrajene resorbcijske nitke?
DA
2. Ali vam lahko pod zaporedno št. 07.13.04.01.018 ponudimo ustrezen sistem za operativno zdravljenje defekta zadnje vaginalne stene, brez vgrajene resorbcijsko nitke?
DA
3. Ali vam lahko pod zaporedno št. 07.13.04.01.031 ponudimo ustrezen implantant za zdravljenje ženske inkontinence z vodilom za vstavitev mrežice, ki je minimalno invazivno (premera 3mm v najširšem delu 4mm), po pozicioniranju omogoča popustitev tenzije (bi-direkcijsko nastavitev) v eni fiksirni roki?
DA
4. Ali vam lahko pod zaporedno št. 07.13.04.01.033 ponudimo ustrezen sistem za operativno zdravljenje defekta sprednje vaginalne stene, ki za minimalno uvajanje uporablja dva specialno anatomsko oblikovana inštrumenta za fiksacijo v sakrospinalni ligament in v transobturatorno membrano?
DA
5. Ali vam lahko pod zaporedno št. 07.13.04.01.034 ponudimo ustrezen sistem za operativno zdravljenje defekta zadnje vaginalne stene, ki za minimalno uvajanje uporablja en specialno anatomsko oblikovan inštrument za fiksacijo v sakrospinalni ligament?
DA
6. Ali vam lahko pod zaporedno št. 07.13.06.01.150 ponudimo ustrezno mrežico za hernioplastike, prevlečeno z resorbilno plastjo z antiadhezivnimi lastnostmi, katere učinek je dokazan v 13 letih klinične uporabe in s številnimi kliničnimi študijami, dimenzije 7,6x15,2cm?
NE
7. Ali vam lahko pod zaporedno št. 07.13.06.01.151 ponudimo ustrezno mrežico za hernioplastike, prevlečeno z resorbilno plastjo z antiadhezivnimi lastnostmi, katere učinek je dokazan v 13 letih klinične uporabe in s številnimi kliničnimi študijami, dimenzije 20,3x30,5cm?
NE
8. Ali vam lahko pod zaporedno št. 07.13.06.01.061 ponudimo ustrezno mrežico, ki omogoča vgradnjo neposredno v stiku notranjih organov, dvoplastno, prevlečeno z resorbilno plastjo z antiadhezivnimi lastnostmi, katere učinek je dokazan v 13 letih klinične uporabe in s številnimi kliničnimi študijami, dimenzije 15,2x20,3cm?
NE
9. Ali vam lahko pod zaporedno št. 07.13.06.01.064 ponudimo ustrezno mrežico – dvodelni set, sestavljen iz oblikovane poltrde mrežice s stransko odprtino s premerom 6cm in okroglega čepka brez odprtine s premerom 5cm?

NE
ODGOVOR:


Datum objave: 07.02.2013   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Centralne vene
07.02.03.01.001 ali lahko ponudimo katerer 5F?
07.02.03.01.001 ali lahko ponudimo katerer dolžine 55cm?
07.02.03.01.003 ali lahko ponudimo katerer 6F?
07.02.03.01.003 ali lahko ponudimo katerer dolžine 60cm?
07.02.03.01.004 ali lahko ponudimo katerer 6F?
07.02.03.01.004 ali lahko ponudimo katerer dolžine 60cm?


ODGOVOR:
NE

Datum objave: 07.02.2013   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Material za potrebe operativnih posegov
07.13.06.01.061 Ali vam lahko ponudimo drugo mrežico za tak poseg, ki ima tudi certifikat, da se jo lahko uporablja neposredno v stiku z notranjimi organi?

Hvala

ODGOVOR:
PONUDBO ODDAJTE V SKLADU Z RAZPISNIMI ZAHTEVAMI.

Datum objave: 07.02.2013   14:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Material za potrebe operativnih posegov
07.13.06.01.151 Ali vam lahko ponudimo drugo mrežico za tak poseg, ki ima tudi certifikat, da se jo lahko uporablja
v te namene?
Hvala

ODGOVOR:
PONUDBO ODDAJTE V SKLADU Z RAZPISNIMI ZAHTEVAMI.

Datum objave: 07.02.2013   14:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !
3. Prosimo vas, da pri artiklu 07.10.01.01.014 navedete model defibrilatorja.

PHILIPS DEFIBRILATOR.

Datum objave: 07.02.2013   14:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1.) 02.04.03.01.001; Ali vam lahko ponudimo folijo za zaščito operativnega polja dimenzij 41 cm x 41 cm?DA

2.) 02.04.03.01.005; Ali vam lahko ponudimo folijo za zaščito operativnega polja dimenzij 101,5 cm x 127 cm?DA

3.) 07.04.02.01.005; Ali vam lahko ponudimo iglo dimenzij 0,33 x 12,7 mm?DA

4.) 07.04.02.01.014; Ali vam lahko ponudimo retrobularno iglo dimenzij 0,5 x 38 mm ali 0,5 x 32mm? PONUDBO ODDAJTE V SKLADU Z RAZPISNIMI ZAHTEVAMI.

5.) 07.04.02.01.016; Ali vam lahko ponudimo iglo dimenzij 0,4 x 22 mm?NEDatum objave: 07.02.2013   14:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Porosimo za potrditev, da se zahteva po garanciji nanaša na vrednost ponudbe v višini 130.000 brez DDV za eno leto.

Hvala.

ODGOVOR:
NE. AMPAK VREDNOST PONUDBE V VIŠINI 130.000 Z DDV.

Datum objave: 07.02.2013   14:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Lahko bi vam ponudili izdelek, ki pa je v naši največji zdravstveni ustanovi bil umaknjen iz uporabe, ker se je ugotovilo, da poleg drugih pomanjkljivosti ne ustreza varnosti bolnikov. Kakšno je vaše generalno stališče v takem primeru, lahko tak izdelek kljub temu ponudimo? Prosimo za nedvoumen odgovor z da ali ne.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
NE. PROSIMO ZA PONUDBO IZDELKOV V SKLADU Z RAZPISNI POGOJI.

Datum objave: 07.02.2013   14:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosim, za razlago, kako ste določili oz. na podlagi česa ste določili MDC?
Hvala

ODGOVOR:
OBSTOJEČE CENE OZ. PRIDOBLJENE PONUDBE - 10 %

Datum objave: 07.02.2013   14:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Že deset dni čakamo na vaš odgovor.
Zanima nas zakaj toliko časa odlašate z objavo odgovora na naše vprašanje?

ODGOVOR:
NAROČNIK SE BO DRŽAL ROKA, DOLOČENEGA Z ZJN-2.

Datum objave: 07.02.2013   14:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Že pred desetimi dnevi smo vam posredovali vprašanje in odgovor nanj še do danes 21.01. 2013 nismo prejeli.
Prosimo vas, da nam posredujete informacijo zakaj toliko časa ne objavite odgovora.


ODGOVOR:
NAROČNIK SE BO DRŽAL ROKA, DOLOČENEGA Z ZJN-2.

Datum objave: 07.02.2013   14:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Nikjer v razpisni dokumentaciji ne omenjate, da morajo posamezni izdelki v nekaterih podskupinah, ki jih moramo ponuditi kompletno, med seboj biti kompatibilni. Zakaj navajate to kot vašo strokovno zahtevo recimo v odgovoru z dne 22.01.2013, saj to sploh ni izvedljivo? Nikjer obenem ne omenjate, da mora prav vse te izdelke v posameznih podskupinah proizvajati en in isti proizvajalec, kar seveda ne bi bilo v skladu z Zakonom o JN, niti ni možno pričakovati, da bodo različni izdelki istega proizvajalca, ki jih proizvaja na različnih lokacijah, pri različnih podizvajalcih itd., med seboj kar kompatibilni. Hočemo reči, da s tem, ko bi celotno podskupino naj dobavljal en in isti dobavitelj, si ne morete obetati nekih zagotovil, ki jih ni. Na kakšen način si to kompatibilnost predstavljate ?

ODGOVOR:
NAROČNIK NE RAZUME PONUDNIKOVEGA VPRAŠANJA. VZTRAJAMO PA PRI ZAHTEVAH IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN OBJAV TER ODGOVOROV IZ PORTALA JAVNIH NAROČIL.

Datum objave: 07.02.2013   14:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !

9. Pri artiklu 07.04.05.01.001 ste najprej navajali lastniško ime, ki pripada varnostni huberjevi igli, v odgovoru na zahtevo po spremembi opisa pa ste navedli samo Huber igle. Zanima nas, ali vam moramo ponuditi huberjevo iglo z varnostnim sistemom proti zbodom z iglo ali brez?


ODGOVOR:
HUBERJEVO IGLO Z VARNOSTNIM SISTEMOM Z IGLO.

Datum objave: 07.02.2013   15:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Točka 7.10.01.01.010 in 07.10.01.01.011. Lahko ponudimo bipolarne elektrode za elektrostimulacijo priznanega evropskega proizvajalca vendar z razmaki med elektrodami 5 mm in ne 10 mm kot zahtevate.
NE

07.07.04.01.005 Navajate točno ime Blake. Želimo ponuditi primerljiv produkt -druga blagovna znamka. Potemtakem lahko tudi pod točko 07.07.04.01.015 ponudimo artikel ki je kompatiblen z našim ponujenim pod točko 07.07.04.01.005?
DA, LAHKO PONUDITE PRIMERLJIV PRODUKT.

07.07.04.01.008 Zopet navajate točno določeno znamko Minivac. Lahko ponudimo primerljiv produkt? Z ali brez trokarja?
S TROKARJEM.

07.07.04.01.014 Plastenka Redon s povezovalno cevjo, 400 ml. Lahko ponudimo kapaciteto 500 ml?
DA

07.07.02.01.012 Set za plevralno punkcijo s katetrom 8F, enosmerno zaklopko in potrebnim potrošnim materialom. Lahko ponudimo set s katetrom 9 F? Set ima še nekaj dodatnih prednosti.
DA

07.07.02.01.020 Ali gre za sistem z možnostjo vračanja krvi ali za navaden drenažni sistem?
TO JE NAVADEN DRENAŽNI SISTEM.Datum objave: 07.02.2013   15:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Aspiracijslki sistemi
07.01.04.01.016 ali mora imeti sistem HIV-test filter?
07.01.04.01.019 ali je lahko sistem dolg 55cm?
07.01.04.01.020 ali je lahko sistem dolg 25cm?

Hvala

ODGOVOR:
STROKOVNE ZAHTEVE OSTANEJO NESPREMENJENE, KOT JIH JE NAROČNIK ZAPISAL V RAZPISNI DOKUMENTACIJI IN VSEH OBJAVAH NA PORTALU JAVNIH NAROČIL

Datum objave: 07.02.2013   15:20
SPOŠTOVANI PONUDNIKI,

OBVEŠČAMO VAS, DA SMO ODGOVORILI NA VSA PREJETA VPRAŠANJA ZA JN DOBAVA MEDICINSKO IN SANITETNO POTROŠNEGA MATERIALA, OBVEZILNEGA MATERIALA -
OBJAVE NA PORTALU JN13674/2012 (19.12.2012) TER SPREMEMBA JN907/2013 (28.1.2013),
OBJAVA NA TED PORTALU 2012/S 246-404446 Z DNE 21.12.2012.

NAROČNIK JE PREJEL OGROMNO VPRAŠANJ, KI JIH JE OBJAVIL NA PORTALU JN V OŠTEVILČENIH SKLOPIH - ZADNJI (297) 7.2.2013 OB 15.10.

ZARADI OGROMNEGA ŠTEVILA PREJETIH VPRAŠANJ, POZIVAMO PONUDNIKE, V PRIMERU, DA NJIHOVO (ŽE ODDANO VPRAŠANJE) NI ODGOVORJENO NA PORTALU JN, DA NAS POKLIČETE NA TELEFON 03 423 30 36 (KATJA RAMŠAK).

HVALA ZA RAZUMEVANJE IN SODELOVANJE.

Datum objave: 12.02.2013   11:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ali v sklope 07.13.06.01.187, 07.13.06.01.188 in 07.13.06.01.189 lahko prijavimo vpojne podloge širine 100 cm, vendar dolžine 50 m (cena ne bi bila primerljiva z dimenzijami v specifikaciji)? Podloga je primerna za rezanje v dimenzijah, ki jih potrebujete (z navadnimi škarjicami), namen uporabe enak. Nosilec role je zagotovljen.
Hvala.ODGOVOR:
PONUDBO ODDAJTE V SKLADU Z ZAHTEVAMI V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.

Datum objave: 12.02.2013   12:41
SPOŠTOVANI PONUDNIKI,

V IZOGIB NADALNJIM TELEFONSKIM KLICEM VAM SPOROČAMO, DA LAHKO VSI PONUDNIKI NAMESTO BANČNE GARANCIJE OZ. IZJAVE PRILOŽITE GARANCIJO OZIROMA IZJAVO ZAVAROVALNICE.