Dosje javnega naročila JN6862/2014
Naročnik: UPRAVA RS ZA POMORSTVO 
Blago: Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo in televizijo
ZJN-2: Odprti postopek

JN6862/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.06.2014
JN7386/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.07.2014
JN7885/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2014
    JN6862/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 119-211719
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo in televizijo

Datum objave: 20. 6. 2014
Številka objave: JN6862/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE UPRAVA RS ZA POMORSTVO, UKMARJEV TRG 2, Kontakt: Primož Bajec, SI-6000 KOPER - CAPODISTRIA.
Tel. +386 56632112 / 100. Telefaks +386 56632102. E-pošta ursp.box@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.up.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Zamenjava komunikacijsko podatkovne opreme na URSP.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Zamenjava komunikacijsko podatkovne opreme na URSP.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 32200000 (Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo in televizijo)
32500000 (Telekomunikacijska oprema in potrebščine)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Zamenjava komunikacijsko podatkovne opreme na URSP.
Ocenjena vrednost brez DDV: 222000,00 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 10. 9. 2014, Zakljucek 31. 12. 2016.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku

V roku 10 dni po sklenitvi pogodbe mora izvajalec naročniku dostaviti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali kavcijsko zavarovanje v znesku 10 % pogodbene cene (brez DDV), skladno z obrazcem 7.1, ki je podan v okviru poglavja 4 te razpisne dokumentacije. Veljavnost garancije mora biti vsaj 30 dni daljša od roka izvedbe pogodbe.

Za odpravo napak v garancijskem roku mora izvajalec predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v višini 5 % vrednosti pogodbene cene (brez DDV), skladno z obrazcem 7.2. Rok trajanja garancije mora biti 60 (šestdeset) dni daljši, kot je garancijski rok.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Naročnik je dolžan izvesti plačilo v roku 30 dni od dneva uradnega prejema računa na TRR izvajalca. Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupna ponudba, ki jo predloži skupina dveh ali več izvajalcev kot partnerjev, mora vsebovati izjavo o skupnem nastopu oz. skupni izvedbi naročila, iz katere bo razvidno, kdo je vodilni partner. V kolikor bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati vsaj naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu partnerju za pripravo ponudbe in podpis pogodbe, neomejena solidarna odgovornost vseh partnerjev v skupini, delež partnerjev v % in področje dela, ki ga bodo izvedli, način plačila, rok trajanja tega akta ter določila v primeru izstopa posameznega partnerja.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V predmetnem postopku oddaje javnega naročila se lahko prijavi ponudnik, ki izpolnjuje naslednje osnovne pogoje:

1. On ali njegov (-i) zakoniti zastopnik (-i) niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-UPB2; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

2. Na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a. člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.

3. Na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali v skladu s predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

4. Na dan, ko je bila oddana ponudba, ni v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.

5. Je registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema s ponudbo.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben izvesti predmetno javno naročilo:

Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega transakcijskega računa blokiranega več kot 15 zaporednih dni.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih treh let pred rokom za oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj tri dobave in montaže radijske komunikacijske opreme ter vsaj tri dobave in montaže digitalnih mikrovalovnih P – P radijskih linkov.

Seznam strokovnega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega naročila. Ponudnik v seznamu navede imena in priimke delavcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, števila let delovnih izkušenj ter navede projekte, v katerih so sodelovali ter njihove naloge, ki so jih izvajali. Projekti morajo biti vezani na vsebino predmeta javnega naročila. Če ponudnik navaja delavce, ki so zaposleni pri drugem delodajalcu, mora predložiti za vsakega takega delavca tudi izjavo njegovega delodajalca, da se strinja s sodelovanjem v izvedbi javnega naročila. Tako pridobljeni osebni podatki bodo uporabljeni samo za potrebe tega postopka javnega naročanja in bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS 94 – 07, uradno prečiščeno besedilo.)

Ponudnik mora zagotoviti projektno skupino, ki jo sestavljajo vsaj:

Vodja projekta:

• vodja projekta mora imeti reference s katerimi izkazuje, da je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe vodil in uspešno zaključil vsaj tri (3) projekte navedene v referencah ponudnika;
• vodja projekta mora imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj na primerljivih vsebinah. Kot delovne izkušnje na primerljivih vsebinah se štejejo delovne izkušnje na področju dobave in montaže radijskih komunikacijskih naprav ali digitalnih radijskih linkov.

Člani projektne skupine:

Dva (2) strokovna sodelavca na področju montaže radijskih komunikacijskih naprav ali digitalnih radijskih linkov

• Vsak od strokovnih sodelavcev mora posedovati znanje in izkušnje pri montaži radijskih komunikacijskih naprav ali digitalnih radijskih linkov, kar se dokaže z vsaj enim (1) uspešno izvedenim projektom v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudbe.

V okviru projektne skupine ponudnika morajo biti zagotovljene reference kadrov tako s področja montaže radijskih komunikacijskih naprav kot digitalnih radijskih linkov.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-18/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 30. 7. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 30. 7. 2014
Čas: 12:00
Kraj: Koper, Uprava RS za pomorstvo, Ukmarjev trg 2.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.up.gov.si/si/o_upravi/javne_objave/javna_narocila/javni_razpisi/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 22. 7. 2014
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke UPRAVA RS ZA POMORSTVO, UKMARJEV TRG 2, SI-6000 KOPER - CAPODISTRIA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb UPRAVA RS ZA POMORSTVO, UKMARJEV TRG 2, SI-6000 KOPER - CAPODISTRIA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 6. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7386/2014, Blago: Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo in televizijo; datum objave: 8. 7. 2014
  • JN7885/2014, Blago: Oddajniki za radiotelefonijo, radiotelegrafijo, radiodifuzijo in televizijo; datum objave: 23. 7. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.06.2014   09:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na str. 3 RD naročnik navaja, da bo organiziral ogled lokacij dne 17. 6. 2014 ob 10.00 uri - predvidevamo, da gre za tiskarskega škrata.


ODGOVOR:
Pravilni datum ogleda (točka 2.2.2 razpisne dokumentacije) je 17.7.2014 ob 10.00 uri.

Datum objave: 26.06.2014   09:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na str. 14 naročnik pod točko Obrazec 7.1 navaja: Garancija za resnost ponudbe, na str. 41, v obrazcu 7.1. pa navaja: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Katera finančna zavarovanja so potrebna?

ODGOVOR:
Na strani 14 razpisne dokumentacije (poglavje 4. Obrazci naročnika) se:
- črta besedilo "Obrazec 7.1.: Garancija za resnost ponudbe",
- obrazec 7.1 se pravilno glasi "7.1: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti",
- doda se obrazec 7.2, ki se glasi: "7.2: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku (v ponudbi je potrebno predložiti s strani ponudnika oziroma v primeru skupne ponudbe s strani tistega ponudnika, ki bo garancijo pridobil, parafiran in žigosan obrazec 7.2)".

Datum objave: 03.07.2014   08:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za naslov objekta v Izoli, kjer se nahajajo naprave oz. radi link.

Ali pravilno sklepamo, da si je naročnik zamisli potek radio linkovskih povetave na naslednji način:
- na 13GHz: KOPER - SLAVNIK
- na 18GHz: KOPER - SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA - IZOLA

ODGOVOR:
Naprave bodo dobavljene in montirane na strehi Splošne bolnišnice Izola, Polje 40, 6310 Izola.

Potek povezav je:
- na 13GHz: KOPER - SLAVNIK
- na 18GHz: KOPER - SPLOŠNA BOLNIŠNICA IZOLA (brez nadaljnje povezave v Izolo)


Datum objave: 03.07.2014   08:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Nikjer v rapisni dokumentaciji in prilogah ni navedenih količin potrebnih naprav ali opreme. prosimo, da količine po posameznih objektih napišete.

ODGOVOR:
Naročnik je količine navedel v tabelah v Prilogi 1 Tehnična specifikacija predmeta javnega naročila in obrazec za ugotavljanje skladnosti s tehnično specifikacijo. Kjer količine niso navedene, naročnik ne omejuje ponudnika z zahtevami glede količine opreme. Zahteve naročnika zadevajo funkcionalnost povezav. S kolikšnimi deli opreme bo ta dosežena, je stvar ponudnika, da določi koliko kosov posamezne opreme bo za izvedbo potrebnih.

Datum objave: 03.07.2014   08:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo za tehnično pojasnilo v zvezi z UPS napravo, ki se nahaja na objektu Slavnik in sicer kolikšna in kakšna je izhodna napetost te naprave:
- 48VDC (enosmerna napetost) in na katerem polu je v tem primeru masa - na "-" polu ali "+" polu ali
- 48VAC (izmenična napetost s frekvenco 50Hz) ali
- 230VAC (izmenična napetost s frekvenco 50Hz.
Naprava SHARYS ELITE proizvajalca SOCOMEC, ki jo poznamo, je v osnovi usmernik 230VAC/48VDC, razsmernik, če je vgrajen pa iz enosmerne napetosti na vhodu (v tem primeru 48VDC) proizvajaja izmenično napetost 230VAC - to nam je potrdil tudi proizvajalec. Kot je videti iz priloženega Poročila preventinega pregleda, pa naj bi bila izhodna napetost iz razsmernika izmenična napetost 48VAC.
Prosimo tudi za podatek, kolikšna je izhodna moč UPSa na Slavniku.
Kaj je mišljeno pod "pomožno mrežo" - ali je to omrežno napajanje iz agregata?


ODGOVOR:
Izhodna napetost UPS naprave v koči na Slavniku je 48V DC z maso na polu +.
Izhodna moč naprave je definirana na četrti strani Priloge 3 - Poročila preventivnega pregleda na Slavniku in sicer 120 A.
Pomožne mreže ni. V poročilu je točka glede meritev pomožne mreže tipska in je ostala v poročilu, kljub temu, da zanjo ni podatkov (stran 10).


Datum objave: 03.07.2014   08:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali so lahko podizvajalci tudi podjetja iz držav članic EU? Ali je lahko član projektne skupine tudi strokovni sodelavec iz podizvajalskega podjetja iz države članice EU?

ODGOVOR:
Podizvajalci so lahko tudi družbe iz držav članic EU. Član projektne skupine je lahko tudi sodelavec iz podizvajalske družbe iz države članice EU.

Datum objave: 08.07.2014   12:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pod točko 2.1.14 je navedeno, da mora imeti kamera IR senzor gibanja. Ali je lahko ponujen ekvivalent, ki podpira drugo tehnologijo zaznave gibanja?

ODGOVOR:
Da, lahko se ponudi ekvivalent, ki podpira drugo tehnologijo zaznave gibanja, če zagotovi enako funkcionalnost in zanesljivost.

Datum objave: 08.07.2014   12:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to, da nikjer v tehničnih zahtevah nismo zasledili tega podatka sprašujemo, če mora biti sistem na nivoju centra povezan v javno telefonsko omrežje? Koliko telefonskih številk bo priključenih na sistem ? Katere vrste povezav morajo biti v tem primeru omogočene ?ODGOVOR:
Povezava na javno telefonsko omrežje ni predvidena.

Datum objave: 08.07.2014   14:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

V razpisni dokumentaciji je razvidno, da je možen ogled lokacij montaže opreme dne 17.06.2014, kar je pred datumom objave razpisa.
Porosim, če nam lahko posredujete nadomestni datum ogleda.

Hvala lp,


ODGOVOR:
Naročnik je s popravkom obvestil vse zainteresirane ponudnike, da si lokacije montaže opreme (Koper, Izola, Slavnik) lahko ogledajo dne 17.7.2014 ob 10.00 uri. Zbirno mesto za ogled je pred sedežem naročnika v Kopru, Ukmarjev trg 2. Zainteresirani ponudniki morajo imeti lastna prevozna sredstva za ogled vseh treh lokacij. Kontaktna oseba za ogled je Miran Bordon, telefonska številka 031448550 oz. 05 66 32 100.

Datum objave: 11.07.2014   14:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da nam pojasnite kdo je proizvajalec obstoječega UAIS strežnika verzija 4.10 na AIS kontrolerju, v katerega je potrebno integrirati AIS bazni postaji.

ODGOVOR:
Proizvajalec obstoječega UAIS strežnika verzija 4.10 je TRANSAS Group.

Datum objave: 11.07.2014   14:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na koliko delovnih mestih želi naročnik sprejemati / oddjati informacije za AIS. Ali morebiti želi AIS informacije sprejemati na istih dispečerskik računalnikih / terminalih kot so namenjeni za VHF. Prosimo za podrobnejšo obrazložitev.

ODGOVOR:
AIS informacije se bodo prikazovale (sprejem in oddaja) na 3 (treh) operaterskih mestih – ni predmet tega razpisa! AIS informacije se ne bodo prikazovale na dispečerskih računalnikih/terminalih.

Datum objave: 22.07.2014   12:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na zahtevo pod točko 2.3.3 je navedeno, da mora ponudnik ponuditi: "UPS naprava za brezprekinitveno napajanje prostora Oddelka za nadzor prometa in reševanja, s kapaciteto izračunano glede na obstoječo in vgrajeno opremo, povečano za 50% in se priključi v obstoječe tokogroge v omrežju. Čas brezprekinitvenega napajanja mora biti 10 minut." Prosim, če podate točne podatke za porabo za obstoječo opremo, da lahko ponudimo primeren UPS.

ODGOVOR:
Obstoječa oprema je sledeča:
Tiskalnik 1x
Delovnih postaj (PC) 5x
Zasloni 8x
Fax 1x
Pomorska radijska postaja "Sailor C4901" 2x

Datum objave: 22.07.2014   12:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosil bi za sledeče odgovore na:

1. Referenčno potrdilo: Na strani 32 RD je referenčno potrdilo, s katerim ponudnik (oz. podizvajalec dokazuje uspešno izvedbo del. Ali se zahteva, da so te izjave v originalu ali so lahko te izjave v obliki kopije (FAX, scan..)?
2. V točkah 3.7.15 in 3.5.35 se med drugim zahteva BITE. Ker so linki All Outdoor izvede, ni možno na sami lokaciji preverjati LED statusov posametnih statuov modulov. Ali zadišča dostop in preverjanje statusov preko WEB-GUI aplikacije?
3. Ali je možno pridobiti tehnične specifijkacije za snemalno napravo L3 32 pro (točka 3.4.9)


ODGOVOR:

1. Referenčno potrdilo: Na strani 32 RD je referenčno potrdilo, s katerim ponudnik (oz. podizvajalec dokazuje uspešno izvedbo del. Ali se zahteva, da so te izjave v originalu ali so lahko te izjave v obliki kopije (FAX, scan..)?

Skladno s točko 2.3.2 razpisne dokumentacije so referenčna potrdila lahko predložena tudi v obliki kopije. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v postopku preverjanja ponudbe zahteva predložitev originalnih izvodov ali overjenih kopij (točka 2.3.2 razpisne dokumentacije).

2. V točkah 3.7.15 in 3.5.35 se med drugim zahteva BITE. Ker so linki All Outdoor izvede, ni možno na sami lokaciji preverjati LED statusov posametnih statuov modulov. Ali zadišča dostop in preverjanje statusov preko WEB-GUI aplikacije?

V primeru "All-Out" izvedbe linkov zadostuje preverjanje preko Web-GUI.

3. Ali je možno pridobiti tehnične specifijkacije za snemalno napravo L3 32 pro (točka 3.4.9)

Podrobne specifikacije se dobi na spletni strani proizvajalca naprave: http://www.computel.si/slo/index_files/Snemanje_pogovorov.htm


Datum objave: 22.07.2014   12:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje se nanaša na zahteve za Ethernet switche (stikala). Ali morajo biti vsi porti na stikalu 10/100/1000, ali je dovolj, če sta le dva uplinka 10/100/1000 ostali pa 10/100?

ODGOVOR:

Vsi porti na Ethernet swith-u morajo biti 10/100/1000.

Datum objave: 23.07.2014   08:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani prosil bi za sledeča pokasnila:

1. V točki 3.2.1 Priloge 1 se za antene zahteva: Delovanje med -40°C in +55°C Antena, ki ustreza ostalim električnim karakteristikam je PROCOM model CXL 2-1, vendar z temperaturnim delovanjem -30°C do +70°C. Ali je to sprejemljivo?
2. V točki 3.6.12 Priloge 1 se za AIS BS zahteva: Delovanje med -40°C in +55°C in vlažnostjo zraka do 95%. Zakaj tako visoke zahteve (IP), ko pa gre za notranjo montažo v objektih.
3. V točki 3.9.1 Priloga 1se za dispečarski sistem zahteva: Neomejeno število operaterskih mest. Prosim določite smiselno omejitev za sistem.

4. Prosil bi za podrobne specifikacije za obstoječo snemalno napravo "LR 32 pro" .


Za odgovore se vam vnaprej zahvaljujemo.ODGOVOR:

1. V točki 3.2.1 Priloge 1 se za antene zahteva: Delovanje med -40°C in +55°C Antena, ki ustreza ostalim električnim karakteristikam je PROCOM model CXL 2-1, vendar z temperaturnim delovanjem -30°C do +70°C. Ali je to sprejemljivo?

Je sprejemljivo.

2. V točki 3.6.12 Priloge 1 se za AIS BS zahteva: Delovanje med -40°C in +55°C in vlažnostjo zraka do 95%. Zakaj tako visoke zahteve (IP), ko pa gre za notranjo montažo v objektih.

Odgovor izhaja iz spremembe razpisne dokumentacije.

3. V točki 3.9.1 Priloga 1se za dispečarski sistem zahteva:Neomejeno število operaterskih mest. Prosim določite smiselno omejitev za sistem.

Odgovor izhaja iz spremembe razpisne dokumentacije.

4. Prosil bi za podrobne specifikacije za obstoječo snemalno napravo "LR 32 pro" .

Podrobne specifikacije se dobi na spletni strani proizvajalca naprave: http://www.computel.si/slo/index_files/Snemanje_pogovorov.htm.