Dosje javnega naročila JN11489/2013
Naročnik: ŠOLSKI CENTER VELENJE 
Blago: Merilne naprave in oprema za upravljanje in nadzor
ZJN-2: Odprti postopek

JN11489/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.09.2013
    JN11489/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Blago

Merilne naprave in oprema za upravljanje in nadzor

Datum objave: 11. 9. 2013
Številka objave: JN11489/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ŠOLSKI CENTER VELENJE, Trg mladosti 3, Kontakt: Medpotjetniški izobraževalni center, V roke: Uroš Lukič, SI-3320 Velenje.
Tel. +386 38968204. Telefaks +386 38968210. E-pošta uros.lukic@guest.arnes.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.scv.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Vzpostavitev energetskega monitoringa za projekt Energetska sanacija Šolskega centra Velenje, pri katerem se upošteva okoljski vidik
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: ŠC Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Dobava in montaža opreme za vzpostavitev energetskega monitoringa in regulacije za projekt Energetska sanacija Šolskega centra Velenje.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 31682210 (Merilne naprave in oprema za upravljanje in nadzor)
38570000 (Instrumenti in aparati za regulacijo in krmiljenje)
45317000 (Druga elektroinštalacijska dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik ESA-009/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 1. 10. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 100 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 1. 10. 2013
Čas: 11:00
Kraj: sejna soba ŠC Velenje, Trg mladosti 3, 3320 Velenje
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete: Trajnostna raba energije; prednostne usmeritve: Energetska sanacija javnih stavb.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.scv.si/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 23. 9. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ŠOLSKI CENTER VELENJE, Trg mladosti 3, SI-3320 Velenje.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ŠOLSKI CENTER VELENJE, Trg mladosti 3, SI-3320 Velenje.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 11. 9. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2013   07:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popisu del navajate PID dokumentacijo. Kako pa je s PZI dokumentacijo? Po pravilniku o projektni dokumentaciji (55/2008) bi morala biti PZI dokumentacija priložena za izvedbo razpisanega projekta.
V popisu navajate, da je izvajalec sam dolžan pripraviti sheme povezav. Ali obstaja kakšna shema tlorisov? Brez tega je namreč težko pripraviti ta del ponudbe.
V popisu imate navedeno storitev polaganja polic 250m (vsi objekti). Samih polic v popisu ni zajetih. Ali jih dobavi naročnik?

ODGOVOR:
1. Objavljene so grafične sheme PZI/PID dokumentacije izvedenega stanja (dokumentacija objavljena na spletni strani naročnika - Grafična priloga.pdf). Izvajalec lahko ob upoštevanju zahtev naročnika podanih v razpisni dokumentaciji izvede projekt z različno opremo. Izvajalec mora za dela, ki jih je izvedel naročniku predati tudi izdelano PID dokumentacijo. Z izdelavo PID v razpisu je mišljeno ažuriranje in dopolnitev obstoječe PID elektro dokumentacije krmiljenja in regulacij toplotnih podpostaj. V popisu je sicer v splošnem opisu postavk navedeno "Izvajalec mora sam izdelati sheme povezav, od proizvajalcev mora pridobiti komunikacijske tabele, vezalne sheme, delavniško dokumentacijo in vso potrebno dokumentacijo za izvedbo."
Navedeno dokumentacijo mora izvajalec pred izvedbo naročniku predložiti v potrditev.
2. Povezave se lahko ocenijo na ogledu objektov. Na spletni strani naročnika pa so objavljeni tlorisi objektov A, B, C.
3. V navedenih postavkah je mišljena tudi dobava in montaža instalacijskih polic. Ponudniki morajo v navedenih postavkah upoštevati tako dobavo kot tudi montažo polic.
Lep pozdrav!