Dosje javnega naročila JN5355/2015
Naročnik: MJU 
Blago: Računalniška oprema in pribor
ZJN-2: Odprti postopek

JN5355/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 06.08.2015
    JN5355/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 153-282124
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Računalniška oprema in pribor

Datum objave: 6. 8. 2015
Številka objave: JN5355/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MJU, Tržaška cesta 21, Kontakt: Tajništvo DJN, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta gp.mju@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mju.gov.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup strojne opreme za državni računalniški oblak.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup strojne opreme za državni računalniški oblak.
Naročilo je razdeljeno v 6 sklopov, in sicer:
Sklop 1: Zmogljivi diskovni podsistem z SSD diski,
Sklop 2: Aplikacijski strežnik 1,
Sklop 3: Aplikacijski strežnik 2,
Sklop 4: Interaktivna tabla s projektorjem za organizacijo seminarjev in konferenc,
Sklop 5: Interaktivni hub z zaslonom za vizualni nadzor sistemov,
Sklop 6: Optična infrastruktura za podatkovni center.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 30200000 (Računalniška oprema in pribor)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Zmogljivi diskovni podsistem z SSD diski
1)KRATEK OPIS Zmogljivi diskovni podsistem z SSD diski.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30200000 (Računalniška oprema in pribor)
30233132 (Diskovni pogoni)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Aplikacijski strežnik 1
1)KRATEK OPIS Aplikacijski strežnik 1.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30200000 (Računalniška oprema in pribor)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Aplikacijski strežnik 2
1)KRATEK OPIS Aplikacijski strežnik 2.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30200000 (Računalniška oprema in pribor)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Interaktivna tabla s projektorjem za organizacijo seminarjev in konferenc
1)KRATEK OPIS Interaktivna tabla s projektorjem za organizacijo seminarjev in konferenc.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30200000 (Računalniška oprema in pribor)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Interaktivni hub z zaslonom za vizualni nadzor sistemov
1)KRATEK OPIS Interaktivni hub z zaslonom za vizualni nadzor sistemov.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30200000 (Računalniška oprema in pribor)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Optična infrastruktura za podatkovni center
1)KRATEK OPIS Optična infrastruktura za podatkovni center.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45310000 (Elektroinštalacijska dela)
32520000 (Kabli in oprema za telekomunikacije)
32560000 (Materiali iz optičnih vlaken)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanje lahko izbrani ponudnik predloži na priloženemu vzorcu iz razpisne dokumentacije ali na svojem obrazcu, ki pa vsebinsko bistveno ne sme odstopati od priloženega vzorca.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora dobavitelj predložiti naročniku ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 (deset) dni od obojestranskega podpisa pogodbe, v višini 5% (petih odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost zavarovanja mora biti 105 dni od pričetka veljavnosti pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta storitve/blaga, kvaliteta in količina, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
• če ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
• če ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
• če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
• če ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
• če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je najkasneje 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega računa.

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »Prijava« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava za fizične osebe (za vse zakonite zastopnike)
ter
Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in za vse zakonite zastopnike)

Ponudnik lahko zgoraj navedena potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri (4) mesece, šteto od roka za predložitev ponudb. V primeru, da zgoraj navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih izjav za fizične osebe in pooblastil.

2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 Odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; ZJNVETPS) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I; ZJNPOV).
DOKAZILO
Izjava za ponudnika

3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
DOKAZILO:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev

4. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.
DOKAZILO:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev
V primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev, morajo podizvajalci, enako kot ponudnik, izpolnjevati vse pogoje pod točko 10.1.1.3. in 10.1.1.4. Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
10.1.2.1 Tehnični pogoji oziroma sposobnost za sklope 1, 2, 3 (DRO-S, DRO-AS-1, DRO-AS-2):
1. Ponudnik mora imeti za opremo, ki jo ponuja v ponudbi, sklenjeno veljavno pogodbo s principalom oziroma s proizvajalcem ali zastopnikom opreme, ki zajema celotno podporo proizvajalca, principala ali zastopnika za ponujeno opremo. Ponudnik mora imeti pri proizvajalcu, principalu ali zastopniku ponujene opreme dostop do principalove tehnične podpore baze znanj in rezervnih delov ter pravico, da lahko razpolaga in trži ponujeno opremo.
DOKAZILA:
Izjava principala/proizvajalca/zastopnika, ki izkazuje izpolnjevanje predmetnega pogoja. Izjava ne sme biti starejša od 3 mesecev od dneva, ki je določen kot rok za prejem ponudb za predmetno naročilo
ali
Kopija veljavne pogodbe med ponudnikom in principalom/proizvajalcem/zastopnikom, ki dokazuje izpolnjevanje predmetnega pogoja

10.1.2.2 Tehnični pogoji oziroma sposobnost za sklop 6 (DRO-S):
1. Ponudnik mora biti usposobljen za izvedbo projekta »Optična infrastruktura za podatkovni center«, (vgradnja – montaža, postavitev predmetnega naročila in vključitev v obstoječi sistem).
DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Veljavna izjava proizvajalca opreme (ali predstavnika proizvajalca), s katerim proizvajalec (ali predstavnik proizvajalca) potrjuje, da je ponudnik usposobljen za montažo in servisiranje ponujene opreme (Sistemax tehnologijo ali enakovredno kompatibilno drugo tehnologijo)

2. Dela se izvajajo med obratovanjem celotnega IT sistema – izvajalec ne sme ogrožati varnosti in zanesljivosti delujočega sistema ter mora zagotoviti, da ne pride do nenadzorovanih prekinitev.
DOKAZILA:
Izjava ponudnika o odgovornosti in povrnitvi stroškov ob morebitni nastali škodi s strani izvajalca.

3. Ponudnik mora izkazati reference, da je do dneva objave tega naročila uspešno izvedel(kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu s pogodbo/naročilnico) :
a) najmanj eno (1) naročilo za izvedbo postavitev omrežja, komunikacijskih omar in potrebnih instalacijskih poti za potrebe IT ali hrbteničnih povezav med komunikacijskimi omarami v zadnjih treh (3) letih pred datumom objave naročila v vrednosti vsaj 30.000,00 EUR z DDV ter instaliranimi najmanj 400 optičnimi obojestranskimi zaključki (800 optičnih povezav) z naslednjimi tehničnimi zahtevami in karakteristikami:
• dobava in montaža mnogorodovnega optičnega kabla OM4,
• uporaba LC optičnih zaključitev,
• izvedba meritve slabljenja optičnih vlaken,
• izdelava merilne dokumentacije;
in
b) najmanj eno (1) naročilo za izvedbo postavitev optičnega in bakrenega omrežja, komunikacijskih omar in potrebnih instalacijskih poti za potrebe IT v zadnjih treh (3) letih pred datumom objave naročila v vrednosti vsaj 45.000,00 EUR z DDV in instaliranimi najmanj 400 optičnimi obojestranskimi zaključki (800 optičnih povezav) z naslednjimi tehničnimi zahtevami in karakteristikami:
• dobava in montaža mnogorodovnega optičnega kabla OM4,
• uporaba LC optičnih zaključitev,
• izvedba meritve slabljenja optičnih vlaken,
• izdelava merilne dokumentacije optičnih povezav,
• dobava in montaža cat6A 10G UTP povezav,
• izvedba UTP cat6a meritev,
• izdelava merilne dokumentacije bakrenih povezav.
DOKAZILA:
Izjava – potrdilo o referenci iz katerih so razvidni podatki, ki izkazujejo izpolnjevanje predmetnega pogoja. Naročnik bo upošteval zaključene vgradnje po pogodbi, torej dokazila o že zaključenih vgradnjah pred oddajo ponudbe.

Javni ali zasebni naročnik, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi istovrstnih dobav blaga, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi, niti ga ne more potrditi preprodajalec predmetnega blaga.

4. Ponudnik mora za ponujeno blagovno znamko izkazati zmožnost zakonitega razpolaganja z originalnimi rezervnimi deli za odpravo napak v določenem režimu v času trajanja garancije.
DOKAZILO:
Veljavno potrdilo principala/proizvajalca/zastopnika o možnosti dobavljanja vgrajenih originalnih rezervnih delov.
10.1.3. Kadrovski pogoji oziroma sposobnost
10.1.3.1 Kadrovski pogoji oziroma sposobnost za sklop 6 (DRO-S):
1. Ponudnik mora imeti na razpolago najmanj en (1) kader ustrezne izobrazbe elektrotehnične smeri, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte skladno z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1; omenjeni kader je v zadnjih treh (3) letih sodeloval vsaj pri eni postavitvi komunikacijske mreže v IT. Če kader ob oddaji ponudbe ni vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici, bo moral vpis v imenik opraviti pred začetkom izvajanja del.
DOKAZILA:
Vpis v obrazec Prijava
in
Izjava kadra, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo za odgovornega vodjo del, s pooblastilom za preveritev podatkov o opravljenem strokovnem izpitu
in
Pogodba iz katere so razvidne zahtevane delovne izkušnje kadra ter obdobje izvajanja del
ali
Potrdilo referenčnega naročnika, iz katerega je razvidna zahtevana delovna izkušnja kadra in obdobje izvajanja del. Potrdilo mora biti podpisano ter žigosano.

2. Ponudnik mora imeti na razpolago najmanj dva (2) kadra z najmanj V. stopnjo izobrazbe, ki imata(-jo) dokazila proizvajalca opreme o usposobljenosti za montažo, zagon in servisiranje opreme in sistema, ki so predmet ponudbe.
DOKAZILA:
Vpis v obrazec Prijava
in
Izjava kadra, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o doseženi stopnji izobrazbe, s pooblastilom za preveritev podatkov o doseženi stopnji izobrazbe
in
Potrdila/certifikati o izvedenem šolanju pri proizvajalcu opreme. Potrdila oziroma certifikati ne smejo biti starejši od 36 mesecev, šteto od dneva določenega za predložitev ponudb

3. Ponudnik mora imeti na razpolago najmanj en (1) kader z najmanj VI stopnjo izobrazbe (najmanj VI/I podraven izobrazbe, kar pomeni višja strokovna izobrazba; višješolska izobrazba (prejšnja); višješolska, višja strokovna in podobna izobrazba)*, ki je v zadnjih treh (3) letih sodeloval vsaj pri eni postavitvi komunikacijske mreže v IT

*Izrazi raven, podraven, vrsta in področje izobrazbe so uporabljeni v pomenu, določenem v Uredbi o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 46/06).
DOKAZILA:
Vpis v obrazec Prijava
in
Izjava kadra, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o doseženi stopnji izobrazbe, s pooblastilom za preveritev podatkov o doseženi stopnji izobrazbe
in
Pogodba, iz katere je razvidna zahtevana delovna izkušnja kadra ter obdobje izvajanja del
ali
Potrdilo referenčnega naročnika, iz katerega je razvidna zahtevana delovna izkušnja kadra in obdobje izvajanja del. Potrdilo mora biti podpisano ter žigosano.

V kolikor ponudnik prijavi kader, ki zahtevane izobrazbe ni pridobil v Republiki Sloveniji, mora za dokazovanje stopnje (ravni) izobrazbe poleg izjave v ponudbi predložiti še mnenje ENIC-NARIC centra o vrednotenju izobraževanja, če pa tega mnenja nima, pa priloži potrdilo o oddaji vloge za pridobitev mnenja, to mnenje pa predloži kasneje, vendar najkasneje do sklenitve pogodbe.

V primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, mora predložiti tudi dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju predmetnega naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba, ipd.

V času izvajanja pogodbe zamenjan kader mora izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje. Izbrani ponudnik je dolžan naročnika obveščati o vsaki kadrovski spremembi pri izvajanju storitev tega naročila (ob vsaki spremembi je potrebno predložiti dokumente, ki so zahtevani in štejejo za usposobljenost kadra). Kot sprememba se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bi opravljali predmetne storitve, kot tudi morebitna zamenjava v ponudbi prijavljenega kadra.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Da.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Naročnik bo po odpiranju ponudb, vse prejete ponudbe pregledal. Po pregledu ponudb, morebitnih dopustnih dopolnitvah in spremembah ponudb, bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje za ugotavljanje sposobnosti in oddali primerne ponudbe za posamezen sklop, povabljeni k elektronski dražbi z elektronskim povabilom iz sistema e-Dražba.

V povabilu k sodelovanju v elektronski dražbi bosta navedena datum in čas začetka elektronske dražbe za posamezen sklop. Ponudniki bodo povabilo prejeli predvidoma v roku 14 dni po poteku roka za odpiranje ponudb, najkasneje pa najmanj dva delovna dneva pred pričetkom elektronske dražbe.
Če bo predložena skupna ponudba, bo povabilo iz sistema e-Dražba posredovano skupnemu ponudniku, ki bo oddal ponudbo, drugi skupni ponudniki bodo istočasno obveščeni po elektronski pošti.

Elektronska dražba se bo izvedla za vsak sklop posebej.

Elektronske dražbe bodo v sistemu e-Dražba http://edrazbe.gov.si/edrazba/ potekale ob dnevih in urah, ki bodo navedeni v elektronskih pozivih, ki bodo posredovani ponudnikom na njihove spletne naslove. Uporabljena bo intervalna dražba, ki bo izvedena v treh fazah. Trajanje faze v posamezni dražbi bo 24 ur. Najmanjši korak zniževanja cene ni določen.

Med potekom elektronske dražbe bodo ponudnikom na voljo naslednje informacije:
- ponudniki bodo lahko po koncu faze videli cene ostalih ponudnikov, ne pa tudi imen ponudnikov,
- ponudba ponudnika, ki je v posamezni fazi označena z zeleno barvo, pomeni, da je ponudba nižja od njegove ponudbe v predhodni fazi, ne pomeni pa, da je najnižja med vsemi ponudbami v trenutni fazi, saj se ponudbe razkrijejo, ko je faza zaključena.

V primeru le ene oddane ponudbe za posamezen sklop, se dražba za ta sklop ne bo izvršila.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik ODDRO32-15/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 17. 9. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 30. 11. 2015
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 17. 9. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-Dražba dne 17. 9. 2015 ob 11. uri na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko – razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba.

Proračunska sredstva za financiranje so rezervirana na proračunskih postavkah:
• PP 153425 - Oblak-ESSR-EU – EU (85 %) in
• PP 153426 - Oblak-ESSR-SLO – slovenska udeležba (15 %).
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.djn.mju.gov.si/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 4. 9. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I), lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.
Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Ministrstvu za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno, po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 6. 8. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.08.2015   16:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Nekateri potrjevalci referenc imajo velike težave s podpisovanjem (potrjevanjem) izjav referenc oz. nočejo podpisati referenčnega obrazca, kjer se obvezujejo pod materialno in kazensko odgovornostjo. Prosimo za potrditev, da je tudi v primeru da referenčni potrjevalec prečrta dikcijo o materialni in kazenski odgovornosti taka izjava za vas sprejemljiva oz. podate nov obrazec izjave, ki te dikcije o odgovornosti nima. Na DRK so že imeli tak primer in odločitev je bila da je bilo tako potrdilo o refernci zadovoljivo.

ODGOVOR:
Vsaka izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Iz tega sledi, da je posledica lažnih ali zavajajočih izjav vedno kazenska in materialna odgovornost, ne glede na to, ali je v izjavi to zapisano ali ne.

Datum objave: 14.08.2015   10:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, za povpraševanje pod točko SKLOP št. 1, za Zmogljivi diskovni podsistem z SSD diski ima vodilni proizvajalec diskovnih sistemov (po Gartnerju vedno med prvimi tremi) rešitev, ki popolnoma odgovarja vsem vašim zahtevam z izjemo področja deduplikacije podatkov. Na tem področju je sicer pionir in ima daleč največ izkušenj ter referenčnih inštalacij produkcijskih diskovnih sistemov z deduplikacijo podatkov, ima pa nekoliko drugačen koncept deduplikacije, za katero trdi, da je skupaj z inline kompresijo najboljša celovita rešitev. Ali lahko ponudimo rešitev, ki na področju deduplikacije nudi inline deduplikacijo ničelnih blokov ter "always-on" deduplikacijo za ostale bloke?ODGOVOR:
Ne. Ponudnik mora ponuditi sistem, ki omogoča in-line deduplikacijo podatkov, pri čemer se mora in-line deduplikacija izvajati na vseh blokih oziroma podatkih.

Datum objave: 14.08.2015   10:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, v sklopu 1 - diskovno polje, naročnik zahteva izključno SSD (solid state disk) diske. Ali naročnik sprejema tudi t.i. 'All Flash' rešitve, ki so integrirane v vezju (chip) ?

Hvala

ODGOVOR:
Ne. Ponudnik mora ponuditi sistem, ki omogoča vgradnjo izključno SSD diskov.

Datum objave: 24.08.2015   12:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali moramo pri sklopih DRO-AS-1 in DRO-AS-2 pri mrežni kartici 2x 10 Gb/s priložiti tudi 2x 10Gb/s SFP+ adapterje (transceiver-je)? Če da, prosim navedite ali morajo biti Multimode ali Singlemode.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Da. Pri sklopih DRO-AS-1 in DRO-AS-2 morajo biti pri mrežnih ethernet SFP+ karticah hitrosti 10 Gb/s priloženi tudi multi-mode transceiverji.

Datum objave: 25.08.2015   10:11
1. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi obrazec »Predložitev ponudbe«. Ker se skladno s 4. točko Navodil ponudnikom ponudbe predložijo v informacijski sistem e-Dražba, je ta obrazec brezpredmeten.

2. Pojasnilo za sklop 6: Ponudniki v excel obrazec z nazivom PZI-E-15-BG5-037- Specifikacija, ki je na zgoščenki, ki jo lahko ponudniki prevzamejo pri naročniku, v vrstico »Alternativa« vpišejo, kateri produkt, ki je enakovreden zahtevam naročnika, dejansko ponujajo.

3. Pojasnilo za sklop 6: Naročnik bo za sklop 6 kot ponudbeno ceno upošteval ceno, ki bo vpisana v sistem e-Dražba. Ponudnik pa mora v excel obrazec z nazivom PZI-E-15-BG5-037- Specifikacija, ki je na zgoščenki, ki jo lahko ponudniki prevzamejo pri naročniku, vpisati cene po posameznih elementih. Vpisane cene so zgolj informativne narave.


Datum objave: 01.09.2015   13:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v sklopu 6 se zahteva refernčno potrdilo za optične in bakrene priključke Cat6A UTP. Ali je za vas sprejemljiva refrenca, ki je poleg zahtevanih optičnih priključkov bila izvedena bakrena instalacija kategorije Cat6A vendar v tehnologiji SFTP - oklopljeni bakreni kabelski vodniki. Prav tako meritve, ki so bile izvedene so SFTP.

ODGOVOR:
DA, naročnik bo za ustrezno štel tudi takšno referenco.

Datum objave: 03.09.2015   09:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pod točko 10.1.3 Kadrovski pogoji nas zanima ali se nanašajo samo na sklop 6? Oziroma ali je potrebno za ostale sklope izpolniti obrazec: Prijava, točka 4.1.?

Hvala.ODGOVOR:
Da, kadrovski pogoji se nanašajo samo na sklop 6. Za oddajo ponudbe za sklope 1-5 ni potrebno izpolniti točke 4 iz obrazca "Prijava".

Datum objave: 03.09.2015   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosimo vas za odgovore:

1) Za pravilen in optimalen sizing sistema, potrebujemo workload profil(e) in SLA(e) povezan(e) s tem profilom/profili. A je možno dobiti te podatke?

ODGOVOR: Naročnik s temi podatki ne razpolaga, meni pa, da ponudnik za pravilno dimenzioniranje sistema teh podatkov ne potrebuje.


2) V tenderju je predpisana raw kapaciteta, istočasno pa je predpisana tudi nazivna (host side) kapaciteta. A lahko vendor zagotovi nazivno kapaciteto in ustrezne SLAje z backend kapaciteto po svoji metodologiji?

ODGOVOR: Metodologija zagotavljanja nazivne kapacitete ni določena v razpisni dokumentaciji.


3) Ali se lahko za prevideno porazdelitev kapacitet na vzorčnih podatkih preverimo delovanje kompresijskega algoritma. Ti podatki so potrebni za optimalen sizing.
• 15% kapacitete za podatkovne baze
• 20% kapacitete za dnevnike podatkovnih baz
• 65% kapacitete za strežniško virtualizacijo

ODGOVOR: Naročnik meni, da preverjanje delovanja kompresijskega algoritma z namenom, da bi mogli ustrezno dimenzionirati kapacitete sistema, ni potrebno. Lahko pa ponudnik, če dvomi v ustreznost kompresijskega algoritma opreme, ki jo ponuja, ta algoritem preveri sam na sistemu z vzorčnimi podatki, ki ga postavi v svojem okolju.


4) V zahtevah je zahtevno da sistem mora podpirati vgradnjo iskljucno SSD diskov. Ali lahko ponudimo highend "All Flash Array" sistem namesto zastarele tehnologije s SSD diski?

ODGOVOR: Ponujeni sistem mora omogočati vgradnjo izključno SSD diskov.


5) Če se zagotovi SLA za ponujeno konfiguracijo ali je sprejeljivo, da se ponudi "All Flash Array" in manjše število cache-a?

ODGOVOR: Ponujeni sistem mora izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije, vključno z zahtevo po količini pomnilnika na celoten sistem.


6) Zahtevano je, da ima mora sistem delovati tudi v primeru odpovedi dveh diskov. Ali lahko ponudimo "All Flash Array" z arhitekturo No Single Point of Failure, ki ima vgrajeno dvo-dimenzionalno Raid5 zaščito?

ODGOVOR: Ponujeni sistem mora izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Vrsta oziroma konfiguracija RAID-a ni opredeljena v tehničnih specifikacijah.


7) Zahtevano je, da sistem podpira deduplikacijo in kompresijo. Za Tier0 workload-e so prihranki s kompresijo veliko boljši od deduplikacije. Ali je sprejemljivo, da se ponudi sistem, ki ima samo kompresijo?

ODGOVOR: Ne. Ponujeni sistem mora izpolnjevati vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Datum objave: 07.09.2015   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Vprašanje za Sklop DRO-AS-1 in DRO-AS-2
V razpisu zahtevate, da ima strežnik vgrajeno Flash kartico kapacitete najmanj 32 GB. Ali lahko zadostimo tehničnim zahtevam, če ima strežnik vgrajeni 2x 16 GB Flash kartici?

ODGOVOR: Ne. Strežnik mora imeti vgrajeno najmanj eno Flash kartico kapacitete 32 GB.


Vprašanje za Sklop DRO-AS-1 in DRO-AS-2
V razpisni dokumentaciji za strežnike zahtevate dve »on-board« 1Gb mrežni kartici in dodatno kartico z 2x10Gb priključkom. Ali lahko ponudimo mrežno kartico, ki poleg 2x 10 Gb/s SFP+ priključkov vključuje obenem tudi 2x 1 Gb/s priključka in na ta način zadostimo tehničnim pogojem po zagotavljanju omrežnih priključkov?

ODGOVOR: Strežnik mora imeti vgrajenih tolikšno število fizičnih ethernet kartic, da zadosti tehničnim zahtevam v točki 6 za sklop DRO-AS-1 in DRO-AS-2; to pomeni najmanj dve »onboard« mrežni kartici hitrosti 1Gb/s, poleg tega pa še eno dvoportno ali dve enoportni mrežni kartici hitrosti 10 Gb/s.

Datum objave: 09.09.2015   15:59
Naročnik je na vprašanje potencialnega ponudnika, ki je bilo poslano na Portal javnih naročil dne 3.9.2015, ob 15:55, dne 7.9.2015 odgovoril, da ponudnik ne sme ponuditi predlagane 2x16 GB Flash kartice.
Naročnik je po ponovnem pregledu tehničnih zahtev, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in potrebnih tehničnih lastnostih opreme, ki je predmet tega javnega naročila ugotovil, da ponudnik lahko ponudi 2x16GB Flash kartici in s tem zagotovi ustrezno tehnično zmogljivost opreme, kot jo zahteva naročnik.

Naročnik je na vprašanje potencialnega ponudnika, ki je bilo poslano na Portal javnih naročil dne 3.9.2015, ob 15:55, dne 7.9.2015 odgovoril, da ponudnik ne sme ponuditi take mrežne kartice, kot to predlaga potencialni ponudnik.
Naročnik je po ponovnem pregledu tehničnih zahtev, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji in potrebnih tehničnih lastnostih opreme, ki je predmet tega javnega naročila ugotovil, da ponudnik lahko ponudi mrežno kartico, ki ima 2x 10Gb/s in 2x 1Gb/s priključke in s tem zagotovi ustrezno tehnično zmogljivost opreme, kot jo zahteva naročnik.

Datum objave: 09.09.2015   17:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SKLOP 6:
A) Pod točko 10.1.3. kadri in dokazila smo opazili nekaj neskladja in sicer:
4.3. Podatki o posameznemu kadru (10.1.3.3.) je v obrazcu zahteva, da se potrdi izkušnje na področju montaže,zagona,... kar pa je zahteva za točko 10.1.3.2 za kader kje se zahtevajo potrdila/certifikati za tehnično znanje. Menimo, da bi se morala zahteva v obrazcu 10.1.3.3 glasiti kot je navedeno v tabeli za kader 10.1.3.1 (izkušnje s področja postavitev komunikacijske mreže v IT) kjer se to tudi z referenco naročnika lahko potrdi. V tabeli 10.1.3.1. pa bi verjetno moralo imeti zahtevo po: izkušnjah za odgovorno vodjo del + izkušnje v postavitvi komunikacijske mreže v IT)

ODGOVOR: V obrazcu »Prijava«, v tabeli 4.3. Podatki o posameznem kadru (točka 10.1.3.3.) bi namesto »izkušnje na področju montaže, zagona in servisiranja naprav, ki so predmet ponudbe:« moralo pravilno pisati »izkušnje s področja postavitev komunikacijske mreže v IT:«. Ponudniki lahko popravijo tabelo in vanjo vnesejo pravilno besedilo. Naročnik bo v vsakem primeru upošteval, da so kadri, ki bodo vpisani v to tabelo, vpisani oziroma prijavljeni za izpolnjevanje pogoja, kot je neveden v točki 10.1.3.3. Navodil ponudnikom.


B) Eno izmed zahtevanih dokazil za kader pod točko 10.1.3.1 je vpis v inženirski zbornici Slovenije oz. potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu s področja elektrotehnične smeri. Zapisali ste da mora imeti ta kader tudi ustrezno izobrazbo elektrotehnične smeri. Zanima nas ali je ustrezna izobrazba kadra tudi iz računalniške smeri?

ODGOVOR: Naročnikov pogoj je, da prijavljeni kader izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte skladno z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1. Naročnik bo kot ustrezno izobrazbo kadra upošteval tudi računalniško smer.