Dosje javnega naročila JN10084/2013
Naročnik: OBČINA SEŽANA 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Odprti postopek

JN10084/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 09.08.2013
JN14490/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 14.11.2013
    JN10084/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 155-270232
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 9. 8. 2013
Številka objave: JN10084/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA SEŽANA, Partizanska cesta 4, Kontakt: Jaka Grabeljšek, V roke: Ana Pirc, SI-6210 Sežana.
Tel. +386 14219040. Telefaks +386 14219045. E-pošta info@altus.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO SEŽANA, Bazoviška cesta 13, SI-6210 Sežana.

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LOKEV, Lokev 5G, SI-6219 Lokev.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: NAKUP NOVIH GASILSKIH VOZIL GCGP-1
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Prostovoljno gasilsko društvo Sežana, Bazoviška cesta 13, 6210 Sežana in Prostovoljno gasilsko društvo Lokev, Lokev 5g, 6219 Lokev.
Sifra NUTS: SI024.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je nakup in dobava novega gasilskega vozila, male gasilske cisterne za gozdne požare GCGP-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Sežana in nakup in dobava novega gasilskega vozila, male gasilske cisterne za gozdne požare GCGP-1 za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Lokev.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg V razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 350000,00 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Zavarovanje za resnost ponudbe - menica z menično izjavo.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - nepreklica, brezpogojna in na prvi poziv plačljiva garancija izdana s strani prvovrstne banke ali zavarovalnice.
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku - menica z menično izjavo.
Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila 45 brezobrestnih dni od datuma izdaje računa po dokončnem in uspešnem prevzemu posameznega vozila. Ostalo v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ 1:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljevanju: KZ-1):
-sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1)
-goljufija (211. člen KZ-1)
-protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1)
-povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1)
-oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1)
-poslovna goljufija (228. člen KZ-1)
-goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1)
-preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1)
-preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1)
-preslepitev kupcev (232. člen KZ-1)
-neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1)
-neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1)
-ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1)
-izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1)
-zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1)
-zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1)
-zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1)
-zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1)
-nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1)
-nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1)
-ponarejanje denarja (243. člen KZ-1)
-ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic in vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1)
-pranje denarja (245. člen KZ-1)
-zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1)
-uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1)
-izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1)
-davčna zatajitev (249. člen KZ-1)
-tihotapstvo (250. člen KZ-1)
-izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1)
-jemanje podkupnine (261. člen KZ-1)
-dajanje podkupnine (262. člen KZ-1)
-sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1)
-dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1)
-hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 2:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 3:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) na dan, ko odda ponudbo nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, v skladu s predpisi Republike Slovenije.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
V primeru, da ima ponudnik podizvajalce morajo podizvajalci izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bo prevzel podizvajalec. V primeru skupne ponudbe mora pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila izpolnjevati vsak od partnerjev (soponudnikov) v skupni ponudbi.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 5:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 6:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 7:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni v postopku prisilnega prenehanja, zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v kateremkoli drugem podobnem položaju.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 8:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 9:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) ni storil velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki bi mu jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ 10:
Ponudnik (tudi podizvajalec / soponudnik) pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajočih razlag ali informacij ni zagotovil.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce / soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 6 – Izjava o sposobnosti.
TUJI PONUDNIK:
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo pisna dokazila o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov, ki se nanašajo na pogoje od 1 do 10, lahko ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
POGOJ 11:
Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma izdaje dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot deset dni. Dokazilo ne sme biti starejše od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil.
V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini.
DOKAZILO:
BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji.
V primeru, da ponudnik ponudbi priloži potrdila poslovnih bank, mora ponudbi priložiti potrdila za vsak odprt transakcijski račun.
POGOJ 12:
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupini.
DOKAZILO:
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev. Izjava je dana pod materialno in kazensko odgovornostjo.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
POGOJ 13:
Tehnično sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca.
Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo v obdobju, ki ga je določil naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Sežana, kot obdobje dobave gasilskega vozila, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer od 01. februarja 2014 do 31. marca 2014.
Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo v obdobju, ki ga je določil naročnik Prostovoljno gasilsko društvo Lokev, kot obdobje dobave gasilskega vozila, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer od 10. avgusta 2014 do 30. septembra 2014.
Ponudnik mora imeti organiziran servis za ponujeni vozili (podvozje) in nadgradnji na območju Republike Slovenije ali mora zagotoviti servisiranje s strani pooblaščenega serviserja na območju Republike Slovenije, po možnosti čim bližje naslovu prostovoljnih gasilskih društev.
Ponudnik mora pred uradnim datumom prevzema vozila, za vsakega od uporabnikov vozil po tem javnem naročilu ločeno, organizirati dve šolanji za moštvo (najmanj 5 oseb), in sicer vsako v trajanju enega delovnega dne (osem delovnih ur), eno šolanje na naslovu ponudnika in eno šolanje na naslovu prostovoljnega gasilskega društva.
DOKAZILO:
-Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 1 – Ponudba, v katerem mora ponudnik vpisati podatke v zvezi z zagotavljanjem servisiranja gasilskega vozila (lahko ločeno za podvozje in nadgradnjo).
-Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Izjava o tehnični ustreznosti gasilskih vozil.
-katalog, tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje, izstopni koti) ter osnovnimi podatki o vozilu,
-fotografijo izvedbe naslonov zadnjega dela vseh štirih sedišč v podaljšanem delu kabine, ki morajo imeti nameščene mehanske nosilce IDA z integriranimi dihalnimi aparati
-lastno izjavo ali ustrezen certifikat, iz katerega izhaja, da material rezervoarja za vodo ne vpliva na kvaliteto vode in zagotavlja njeno neoporečnost in prevoz po sistemu HACCP
-fotografijo izvedbe električnega navijanja vsakega navijaka omogočeno preko stopalke na stopnici in preko stikala pod navijakom.
POGOJ 14:
Kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenega, datiranega, podpisanega in žigosanega obrazca. Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben izvesti naročilo (sam ali skupaj s podizvajalci ali skupaj s partnerji v skupini v primeru skupne ponudbe).
DOKAZILO:
Izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 11 – Seznam delavcev.
POGOJ 15:
Ponudnik mora imeti reference, ki se nanašajo na dobavo gasilskih vozil GCGP-1. Upoštevajo se pozitivna referenčna potrdila iz zadnjih treh let šteto od roka za oddajo ponudb.
Obvezni sta vsaj dve referenčni potrdili, od katerih se vsako nanaša na dobavo gasilskega vozila GCGP-1, vozilo je moralo biti pregledano pri ustrezni instituciji, pristojni za pregled (GZS), predloženo na predpisanem Obrazcu št. 9 – Referenčno potrdilo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Na željo naročnika mora ponudnik na lastne stroške predstaviti referenčno vozilo na naslovu naročnika referenčnega dela.
DOKAZILO:
Izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika referenčnega dela Obrazec št. 9 – Referenčno potrdilo, s prilogo – potrdilom o pregledu vozila pri pristojni instituciji (GZS, TÜV in podobni…) in barvno fotografijo boka vozila, ki je navedeno na referenčnem potrdilu, iz katere je jasno razvidno ime naročnika oziroma uporabnika tega vozila (napis ali znak z imenom društva), obvezni sta vsaj dve referenčni potrdilu, ki ustrezata pogoju.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. cena. Ponder: 90
2. garancijski rok. Ponder: 10
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-19/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 17. 9. 2013
Čas: 14:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 18. 9. 2013
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 18. 9. 2013
Čas: 14:00
Kraj: Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana (mala sejna dvorana).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Naročnik, ponudniki, ostali.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/8/1824-33680555612117944978/Obcina_S
ezana_JN_Nakup_GCGP-1.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 10. 9. 2013
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA SEŽANA, Partizanska cesta 4, SI-6210 Sežana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Skladno z Zakonom o pravne varstvu v postopkih javnega naročanja.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA SEŽANA, Partizanska cesta 4, SI-6210 Sežana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 8. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN14490/2013, Blago: Gasilska vozila; datum objave: 14. 11. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.08.2013   16:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Prosimo, da spremenite zahtevano referenco, ki se nanaša na tipizacijo GZS, ker je kot je že tudi uradno mnenje Urada za omejevanje konkurence, da taka zahtevana referenca onemogoča sodelovanje vsem ponudnikom. Napišite določeno vozilo z določeno min. količino vode in določeno min. črpalko.
Obvezni sta vsaj dve referenčni potrdili, od katerih se vsako nanaša na dobavo gasilskega vozila GCGP-1, vozilo je moralo biti pregledano pri ustrezni instituciji, pristojni za pregled (GZS), predloženo na predpisanem Obrazcu št. 9 – Referenčno potrdilo, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Na željo naročnika mora ponudnik na lastne stroške predstaviti referenčno vozilo na naslovu naročnika referenčnega dela.

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Sestavni del referenčnega pogoja, ki ga je naročnik določil v razpisni dokumentaciji, ni da je moralo dobavljeno vozilo ustrezati tipizaciji Gasilske zveze Slovenije, temveč, da je ponudnik dobavil gasilsko vozilo GCGP-1. Referenčnemu potrdilu se, poleg fotografije, priloži potrdilo o pregledu vozila pri pristojni instituciji, ki je, kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji, lahko GZS, TÜV in podobna, odvisno od države v kateri je ponudnik dobavil vozilo. Naročnik referenčnega pogoja ne bo spreminjal.

naročnik
Občina Sežana

Datum objave: 27.08.2013   12:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Ali je naročnik pridobil pozitivno mnenje pristojne institucije, da bo možno po 1.1.2014 registrirati vozilo z motorjem Euro 5?

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Naročnik spreminja zahtevo iz razpisne dokumentacije, in sicer mora pogonski agregat motorja ponujenega gasilskega vozila za vsakega od naročnikov Prostovoljno gasilsko društvo Sežana in Prostovoljno gasilsko društvo Lokev ustrezati zahtevam emisijskega razreda EURO 6 z dodatkom Adblue. Ostale zahteve iz razpisne dokumentacije ostajajo nespremenjene.

Skladno s točko 9 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe ta odgovor postane sestavni del razpisne dokumentacije in za ponudnike obvezujoč.

naročnik
Občina Sežana

Datum objave: 27.08.2013   12:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Kot dobavitelj podvozij vas obveščam, da se v začetku septembra izteka rok za naročitev podvozij z EURO 5 motorjem brez dodatka Adblue in se torej podvozja ne morejo dobaviti do konca leta 2013 pri kasnejšem naročilu. Sprašujemo, ali je možno ponuditi podvozje z EURO 6 motorjem in z dodatkom Adblue zaradi spremembe zakonodaje (obvezen EURO 6 v naslednjem letu)?

NA VPRAŠANJE DAJE NAROČNIK NASLEDNJI ODGOVOR:

Naročnik je na vprašanje že odgovoril z Odgovorom na vprašanje ponudnika št. 2.

naročnik
Občina Sežana