Dosje javnega naročila JN5084/2013
Naročnik: OBČINA DIVAČA 
Gradnje: Gradbena dela na stavbah
ZJN-2: Odprti postopek

JN5084/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.04.2013
JN5391/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.05.2013
JN6761/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.06.2013
    JN5084/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na stavbah

Datum objave: 30. 4. 2013
Številka objave: JN5084/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA DIVAČA, KOLODVORSKA ULICA 3A, Kontakt: edo.franetic@divaca.si, V roke: edo.franetic, SI-6215 DIVAČA.
Tel. +386 57310930. Telefaks +386 57310940. E-pošta obcina@divaca.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.divaca.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOVII.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Energetska sanacija OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Divača.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba gradbeno obrtniških in instalacijskih del v sklopu energetske sanacije objekta OŠ dr. Bogomirja Magajne Divača.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45210000 (Gradbena dela na stavbah)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ocenjena vrednost brez DDV: 666343 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 2 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Garancija za resnost ponudbe 20.000 EUR.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Kot definirano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Kot definirano v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot definirano v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Kot definirano v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Kot definirano v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-0007/2013-1
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 17. 5. 2013
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 17. 5. 2013
Čas: 10:00
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, šeste razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 1.prednostne usmeritve »Energetska sanacija javnih stavb«.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.divaca.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 7. 5. 2013
Čas: 16:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA DIVAČA, KOLODVORSKA ULICA 3A, SI-6215 DIVAČA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA DIVAČA, KOLODVORSKA ULICA 3A, SI-6215 DIVAČA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 29. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5391/2013, Gradnje: Gradbena dela na stavbah; datum objave: 9. 5. 2013
  • JN6761/2013, Gradnje: Gradbena dela na stavbah; datum objave: 4. 6. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.05.2013   09:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Naročnik zahteva obvezen ogled lokacije nameravane gradnje s strani pooblaščenega predstavnika ponudnika.Po izvedenem ogledu bo naročnik vsem predstavnikom ponudnikov izročil potrdilo o prisotnosti. Navedeno potrdilo je tudi obvezni sestavni dokument ponudbe.

Naročika opozarjamo, da je bila sprejeta odločitev Državne revizijske komisije, da je določitev obveznega ogleda objekta/lokacije nezakonita saj, poleg ostalega, naročnik v nasprotju s četrtim odstavkom 22. člena Zakona o javnem naročanju, ne zagotavlja anonimnosti.
Naročniku zato predlagamo, da obvezni pogoj umakne.

Naročnika, tudi prosimo za obrazložitev zneska garancije za resnost ponudbe, ali je to 20.000 ali 15.000 (25. točka poglavja 3).

Hvala in lep pzdrav,

ODGOVOR:
Naročnik bo ogled lokacije organiziral kot navedeno v razpisni dokumentaciji, vendar ogleda lokacije ne bo upošteval kot obveznega pogoja udeležbe na javnem razpisu, ponudnikom pa priporoča, da se ogleda vsekakor udeležijo in seznanijo s situacijo na objektu ter na tej osnovi pripravijo realne ponudbe.

Ponudniki morajo predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 20.000 EUR; V Poglavju 3: Sestavni deli ponudbe - dokazila za ugotavljanje sposobnosti v točki 25 se ne upošteva napačno navedenega zneska 15.000 EUR, temveč velja 20.000 EUR.Datum objave: 09.05.2013   09:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Pri izvedbi energetske sanacije OŠ dr. Bogomira Magajne Divača ste predvideli, da se za izvedbo določenih del uporabi obstoječe, že vgrajene materiale.

Zanima nas , kdaj točno (mesec/leto) je bilo izvedeno pokrivanje strehe
• na šoli
• na telovadnici

torej koliko časa je že v uporabi obstoječa strešna kritina.
Ali obstajajo dokazila da je vgrajena kritina dejansko TRIMO TPO 1000. Ali obstajajo dokazila o vseh ostalih vgrajenih materialih, katere naj bi izvajalec uporabil pri ponovni montaži. Kako naj izvajalec poda 10 letno garancijo na materiale, kateri so že več let v uporabi.

S spoštovanjem

ODGOVOR:

Pokrivanje strehe je bilo izvedeno:
• na šoli avgust 2003 (starejši del) in avgust 2004 (novejši del)
• na telovadnici avgust 2001

Dokazilo (atest) ne obstaja in niti ni merodajen za sprejem pogodbenih obveznosti, ker Naročnik zahteva 10 letno garancijsko dobo za odpravo napak, ki se nanašajo na izvedena dela izbranega izvajalca samo za tista dela, kjer bo izvajalec vgradil nove materiale. Postavke, ki vključujejo ponovno vgradnjo že obstoječih materialov niso predmet garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Naročnik je v ponudbeni predračun dodal novo pozicijo, ki predvideva izvedbo strešne kritine vključno z dobavo novih materialov. Nova verzija je na voljo na spletni strani Naročnika.

Nova postavka:
Predračun - list: ŠOLA STREHA
postavka 7a Montaža nove kritine iz trapezne pločevine TRIMO TPO 1000, komplet z vsemi pritrdilnimi materiali. V ceni zajeti tudi izvedbo vseh elementov za obdelavo zaključkov, po detajlih. m2 250

Datum objave: 09.05.2013   09:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V sklopu razpisanih del predvidevate tudi uporabo in ponovno vgradnjo že vgrajenih obstoječih materialov. Obenem pa v osnutku gradbene pogodbe zahtevate, da izvajalec izda 10 letno garancijo na vsa izvedena dela.

Investitorja opozarjamo, da mora vsa dela, katere predvidevajo vgradnjo obstoječih materialov povsem izločiti iz vrednosti za izdajo garancije na izvedena dela, ker izvajalec ne more garantirati kvaliteto na delih kjer se uporabijo obstoječi že rabljeni materiali. Izvajalec kljub korektno izvedenim delom ne more garantirati, da je končni izdelek kvaliteten in ne more izdati garancijo niti na izvedena dela, ker ne more vplivati na kvaliteto vgrajenega materiala in na to, kako se bo neznano število let rabljen in ponovno vgrajen material obnašal.

Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR:
Glej odgovor na prejšnje vprašanje

Datum objave: 09.05.2013   09:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni;

Glede na zelo kratek razpisni rok, glede na to, da je razpis bil objavaljen med prazniki (30.04.2013), ter glede na to, da je obvezen ogled lokacije samo 4 dni pred oddajo ponudbe, od razpisovalca zahtevamo, da razumno podaljša rok za oddajo ponudbe, ter rok za postavljenje vprašanj, kateri bi moral biti za datumom ogleda.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik podaljšuje rok za oddajo ponudb za 10 dni: ponudbe morajo prispeti na naslov naročnika najkasneje do 27.5.2013 do 9:00h. Javno odpiranje ponudb bo istega dne ob 10:00h.

Ponudniki morajo skladno s podaljšanim rokom predložiti vse zahtevane dokumente z ustrezno daljšim rokom veljavnosti:
veljavnost ponudbe: 120 dni od roka oddaje ponudb
veljavnost garancije za resnost ponudbe: najmanj do 27.9.2013.

Skladno s podaljšanjem roka oddaje ponudb se podaljšuje tudi rok za dodatna pojasnila in sicer lahko ponudniki zastavijo vprašanja na portal do 17.5.2014 do 15:00h.


Datum objave: 13.05.2013   13:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosim, če lahko, v izogib nejasnostim, objavite, po katerih popisih (naziv datoteke) se izdela in odda ponudba.
Hvala in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR:
Za izdelavo ponudbe je prava datoteka sledeča:
popis za ponudnike_09.05.2013
http://divaca.si/?vie=gds&id=2013043010034008Datum objave: 16.05.2013   14:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji so v poglavju " Finančna zavarovanja" detaljno opisane zahteve v zvezi z garancijo za resnost ponudbe in ni posebej navedeno kdo jo zagotovi. V točki 1.5.1 pa je navedeno da se garancija za resnost ponudbe mora glasiti na glavnega ponudnika oz. vodilnega partnerja v skupini ponudnikov.
Prosimo vas, za odgovor, ali se lahko garancija za resnost ponudbe glasi na kateregakoli ponudnika iz skupine ponudnikov, torej, ali garancijo za resnost ponudbe lahko zagotovi tudi ponudnik v skupini ponudnikov, ki ni vodilni ponudnik.

Zahvaljujemo se za odgovor.

ODGOVOR:
Naročnik bo upošteval kot veljavno tudi garancijo za resnost ponudbe, ki bo glasila na katerega od partnerjev skupne ponudbe.