Dosje javnega naročila JN4939/2013
Naročnik: OBČINA LOGATEC 
Gradnje: Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake
ZJN-2: Odprti postopek

JN4939/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.04.2013
    JN4939/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake

Datum objave: 26. 4. 2013
Številka objave: JN4939/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, Kontakt: obcina.logatec@logatec.si, V roke: Mateja Čuk, SI-1370 Logatec.
Tel. +386 17590600. Telefaks +386 17590620. E-pošta obcina.logatec@logatec.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.logatec.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Javno naročilo za izbiro izvajalca gradnje vodovodnega sistema v sklopu projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop, nadgradnja vodovodnega sistema v občini Logatec«
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Lokacije so razvidne iz prilog razpisne dokumentacije.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je izbira izvajalca gradnje vodovodnega sistema v sklopu projekta »Oskrba s pitno vodo v porečju Ljubljanice – 1. sklop, nadgradnja vodovodnega sistema v občini Logatec«. Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope. Ponudniki morajo ponuditi izvedbo vseh zahtevanih del.

Predmet javnega razpisa zajema izgradnjo vodovodnega sistema ter vodohrana na naslednjih odsekih:
a) VS Logatec - VS Grčarevec (L = 1743,5 m; DN 150 mm)
b) VS Grčarevec - VS Laze (L = 3325,8 m; DN 150 mm)
c) VS Laze - VS Postojna, Pivka, Planina (L = 1445,1 m; DN 150 mm)
d) VS Rovte - VS Logatec (L = 3790 m; DN 150 mm; ter L = 937 m; DN 100 mm)
e) Vodohran Sekirica (V = 1000 m3 (z dvema celicama); kota gladine vode je 535,5 mnm).

Rok za izvedbo del je 18 mesecev od podpisa pogodbe. Izbrani ponudnik mora v roku petnajst dni po prejemu pogodbe v podpis, le-to podpisano vrniti naročniku. V roku desetih dni po podpisu pogodbe mora izbrani ponudnik naročniku priskrbeti garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV. Pogodba bo z izbranim naročnikom sklenjena pod odložnim pogojem predložitve garancije za dobro izvedbo s strani izvajalca ter pridobitvijo gradbenega dovoljenja za posamezni odsek s strani naročnika. V primeru, da bo naročnik pridobil gradbeno dovoljenje le za posamezne odseke, ne pa za vse, bo pogodba sklenjena v obsegu, za katerega bo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pogodba bo sklenjena po standardih FIDIC in sicer po Rdeči knjigi. Izbrani ponudnik bo vsa pogodbena dela obračunaval skladno s potrjenim terminskim in finančnim planom ter določili vzorca pogodbe.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45231300 (Gradbena dela na cevovodih za vodo in odplake)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ocenjena vrednost brez DDV: 3650157,30 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 690 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja 1.Ponudnik mora ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 80.000 EUR, z veljavnostjo 120 dni od roka za oddajo ponudb.
Zahtevano dokazilo: Originalna bančna garancija za resnost ponudbe (obrazec 5.2 Garancija za resnost ponudbe) v zahtevani višini in z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Ponudnik lahko namesto bančne garancije predloži kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, pod pogojem, da so zaveze zavarovalnice enakem zavezam iz vzorca bančne garancije.
V primeru partnerske ponudbe je zahtevana ena garancija za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Pogoji financiranja so razvidni iz vzorca pogodbe.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji. V pogodbi morajo biti določena pooblastila vodilnemu partnerju, najmanj pooblastilo za sklenitev pogodbe v imenu in za račun vsakega od partnerjev v skupini gospodarskih subjektov. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in neomejeno. Pogodba mora vsebovati podatke o tem, katera dela bodo opravili posamezni partnerji ter v kakšnem deležu (v odstotkih). Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev in mora vsebovati določbo o roku trajanja pogodbe.

V razpisni dokumentaciji (Podpoglavje 1.2 Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) je določeno, katere pogoje mora v primeru skupne pogodbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev in katere pogoje morajo izpolnjevati vsi partnerju skupaj kot skupina.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1.
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje.

V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja:
- predložiti izpolnjen in podpisan obrazec 5.3 (Pooblastila) za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN-2. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

2.
Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave na Obrazcu ponudbe potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

3.
Na dan roka za oddajo ponudb:
- ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo;
- ponudnik ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo;
- ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja;
- zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo;
- s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem koli podobnem položaju;
- ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
- ponudniku naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil;
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave na Obrazcu ponudbe potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec Izjava 2 (Izjava podizvajalca), podpisan in žigosan s strani vsakega imenovanega podizvajalca.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak imenovan podizvajalec.

4.
Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave na Obrazcu ponudbe potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec Izjava 2 (Izjava podizvajalca), podpisan in žigosan s strani vsakega imenovanega podizvajalca.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan podizvajalec.

5.
Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2), za katere velja prepoved poslovanja z naročnikom.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave na Obrazcu ponudbe potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec Izjava 2 (Izjava podizvajalca), podpisan in žigosan s strani vsakega imenovanega podizvajalca.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak imenovan podizvajalec.

6.
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave na Obrazcu ponudbe potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik priloži obrazec Izjava 2 (Izjava podizvajalca), podpisan in žigosan s strani vsakega imenovanega podizvajalca.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1.
Ponudnik mora ponudbi priložiti originalno izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, z veljavnostjo najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb.
Originalna izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Ponudnik, ki v ponudbi ne bo predložil originalne izjave banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v celoti skladne z vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo zavrnjen kot nepopoln.
V primeru partnerske ponudbe je zahtevana ena izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število partnerjev.

2.
Ponudnik mora ponudbi priložiti originalno izjavo banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti, z veljavnostjo najmanj 180 dni od roka za oddajo ponudb.
Originalna izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v zahtevani višini ter z zahtevanim trajanjem veljavnosti. Ponudnik, ki v ponudbi ne bo predložil originalne izjave banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, v celoti skladne z vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo zavrnjen kot nepopoln.
V primeru partnerske ponudbe je zahtevana ena izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ne glede na število partnerjev.

3.
Ponudnik v zadnjih 180 dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.
Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec ali potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot petnajst dni pred rokom za oddajo ponudb.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

4.
Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v Obrazcu ponudbe potrdi izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

5.
Ponudnikova bonitetna ocena na dan izdaje dokazila, ki ne sme biti starejše od enega meseca od dneva za sprejem ponudb, mora dosegati vsaj bonitetni razred SB6 ali boljše.
Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec. Potrdilo ne sme biti izdano več kot en mesec pred rokom za sprejem ponudb. V primeru, da v državi sedeža ponudnik ni možno pridobiti obrazca BON, naj predloži drug enakovreden dokument, skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

6.
Ponudnik izkaže, da bo v primeru pridobitve posla razpolagal s finančnimi sredstvi potrebni za kritje obveznosti potrebnih za izvedbo naročila vsaj v znesku 200.000 EUR.
Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokaže z ustrezno izjavo banke iz katere je razvidno, da bo v primeru pridobitve posla razpolagal s finančnimi sredstvi potrebni za realizacijo posla (plače, material, itd.) vsaj v znesku 200.000 EUR, ki mora biti skladna z vzorcem iz razpisne dokumentacije.
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo le vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1.
Referenčni pogoj – vodovodno omrežje:
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno zaključil vsaj eno uspešno izgradnjo vodovodnega omrežja v dolžini najmanj 2 km z minimalnim premerom DM150. V primeru, da je ponudnik v priglašenem referenčnem poslu nastopal s partnerjem/i, je morala biti udeležba ponudnika pri dejanski izvedbi posla vsaj 50%.
Kot datum izgradnje se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja.
Ponudnik navede referenčne posle v ustrezno mesto na Obrazcu ponudba. Ponudnik mora predložiti s strani naročnika gradnje podpisano referenčno potrdilo, v katerem morajo biti navedeni najmanj podatki o vrednosti gradnje, dolžini zgrajenega vodovodnega omrežja, datumu in kraju opravljene gradnje, podatki o naročniku ter izjava, da je bila gradnja opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli partner.
V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 30% vrednosti del, za katere so podali reference.
Ponudnik lahko pogoje št. 14 in 15 izpolni z navedbo istega referenčnega posla ali z navedbo različnih referenčnih poslov.

2.
Referenčni pogoj - vodarna:
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno zaključil vsaj eno uspešno izgradnjo vodhrama kapacitete najmanj 500 m3. V primeru, da je ponudnik v priglašenem referenčnem poslu nastopal s partnerjem/i, je morala biti udeležba pri dejanski izvedbi posla ponudnika vsaj 50%.
Kot datum izgradnje se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja.
Ponudnik navede referenčne posle v ustrezno mesto na Obrazcu ponudba. Ponudnik mora predložiti s strani naročnika gradnje podpisano referenčno potrdilo, v katerem morajo biti navedeni najmanj podatki o vrednosti gradnje, kapaciteti vodohrama, datumu in kraju opravljene gradnje, podatki o naročniku ter izjava, da je bila gradnja opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli partner.
V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 30% vrednosti del, za katere so podali reference.
Ponudnik lahko pogoje št. 14 in 15 izpolni z navedbo istega referenčnega posla ali z navedbo različnih referenčnih poslov.

3.
Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del, ki mora izpolnjevati naslednje zahteve:
- je vpisan v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte in
- je kot odgovorni vodja del v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb sodelovala pri vsaj eni uspešno dokončani izgradnji vodovoda v dolžini najmanj 2 km z minimalnim premerom DN 150.
Ponudnik navede referenčni posel v ustrezno mesto v Obrazcu ponudba. Ponudnik mora predložiti s strani naročnika posla podpisano referenčno potrdilo, v katerem morajo biti navedeni najmanj podatki o vrednosti gradnje, dolžini zgrajenega vodovodnega omrežja, datumu in kraju opravljene gradnje, podatki o naročniku ter izjava, da je bila gradnja opravljena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni katerikoli partner. Kot datum izvedbe se šteje datum pridobitve uporabnega dovoljenja.

4.
Ponujen rok izvedbe je skladen z zahtevami naročnika.
Ponudnik predloži predlog terminskega plana na lastnem obrazcu.
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.

5.
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost iz dejavnosti, ki je predmet javnega naročila skladno s 33. členom ZGO-1.
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo fotokopije veljavne zavarovalne police.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

6.
Ponudnik ponudi vsa razpisana dela skladno s popisom del, projektno dokumentacijo in določbami obrazca »VZOREC POGODBE«.
Za izpolnjevanje pogoja ponudnik izpolni obrazce »Popisi del.xls«. V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil cene pri posamezni postavki v popisu, bo naročnik štel, da je to postavko ponudil za ceno 0 EUR.
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Najnižna skupna cena v EUR z DDV. Ponder: 95
2. Krajši rok izvedbe. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 27. 5. 2013
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 27. 5. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 27. 5. 2013
Čas: 10:15
Kraj: Občina Logatec
Tržaška cesta 50 A
1370 Logatec
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
V skladu z Uredbo sveta (ES) št. 1084/2006 o ustanovitvi Kohezijskega sklada z dne 11. julija 2006 in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013 (OP ROPI), kjer so navedeni prioritetni projekti, operacijo sofinancirajo Evropska Unija in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje in Občina Logatec .

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.

Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju:
EU-Kohezijski sklad - 85% : Slovenska udeležba - 15%
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/4/9012-274580317996800/RD.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 17. 5. 2013
Čas: 23:59
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, SI-1370 Logatec.
Tel. +386 17590600. Telefaks +386 17590620. E-pošta obcina.logatec@logatec.si.
Internetni naslovi: http://www.logatec.si
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Ur.l.RS 43/2011, 60/2011-ZTP-D) ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (vlagatelj) ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.
Taksa znaša:
-1.500 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo
-en (1) odstotek od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za javno naročilo, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo, vendar ne več kot 10.000 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila

Če se zahtevek za revizijo ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 200 in ne več kot 10.000 EUR. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz točke 31.6, vloži v osmih (8) delovnih dneh od dneva:
- objave obvestila o javnem naročilu ali
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali o prejema povabila k oddaji ponudb.

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni od prejema te odločitve.

O vloženem zahtevku za revizijo bo naročnik v treh (3) delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo obvestil ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo.

Kadar se zahtevek za revizijo vloži zoper odločitev o oddaji javnega naročila, bo naročnik najpozneje v treh (3) delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo izbranemu ponudniku posredoval kopijo zahtevka. Izbrani ponudnik se lahko v treh (3) delovnih dneh od prejema zahtevka za revizijo naročniku izjasni o navedbah vlagatelja.

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, bo naročnik svojo odločitev o zahtevku za revizijo sprejel in jo posredoval vlagatelju v osmih (8) delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka za revizijo.

Če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji javnega naročila, bo naročnik svojo odločitev o zahtevku za revizijo sprejel v osmih (8) delovnih dneh od poteka roka za izjasnitev izbranega ponudnika. Svojo odločitev o zahtevku za revizijo bo posredoval tudi izbranemu ponudniku, če je zahtevku za revizijo ugodil, pa tudi ponudnikom, ki so v postopku javnega naročanja oddali pravočasno ponudbo.

Če vlagatelj v 20 delovnih dneh od dneva, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika o zahtevku za revizijo (molk naročnika), lahko začne revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. V tem primeru mora najpozneje v 25 delovnih dneh od dneva, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, pri naročniku vložiti predlog za začetek revizijskega postopka ter kopijo tega predloga posredovati tudi Državni revizijski komisiji in ministrstvu, pristojnemu za finance. Vlagatelj se mora v predlogu sklicevati na molk naročnika v predrevizijskem postopku.

Vlagatelj lahko kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. Sklep naročnika o ustavitvi predrevizijskega postopka in sklep Državne revizijske komisije o ustavitvi revizijskega postopka sta pravnomočna.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, SI-1370 Logatec.
Tel. +386 17590600. Telefaks +386 17590620. E-pošta obcina.logatec@logatec.si.
Internetni naslovi: http://www.logatec.si
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.05.2013   19:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
a) Prosimo za informacijo, ali projekt zajema posebne tehnologije izkopa, npr. mikrotuneling. Hkrati prosimo za podatek o ocenjeni vrednosti projekta.
b) Kje lahko pridobimo seznam vseh zahtevanih del, ki jih potrebujemo za odločitev o tem, ali bomo kupili razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR:
a) Posebnih tehnologij izkopa ni projektiranih – tudi mikrotunelinga ne. Naročnik želi pridobiti realne in korektne ponudbe, na osnovi katere bo lahko izbrani ponudnik kvantitativno in kvalitativno izvajal vsa dela, ki jih obsega javno naročilo. Naročnik skladno z določili veljavne zakonodaje ocenjene vrednosti ni dolžan razkriti. Posledično naročnik ocenjene vrednosti v predmetnem postopku javnega naročila ne bo razkril.
b) Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno. Povezava do razpisne dokumentacije je v Obvestilu o naročilu.

Datum objave: 17.05.2013   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V sklopu nabave duktil cevi navajate, da morajo cevi ustrezati standardu SIST EN 545:2010 z zunanjo aktivno galvansko zaščito mase 400g/m2 Zn+Al v razmerju 85Zn+15Al.. Standard v dodatku D ne posega v razmerja Zn/Al. Torej, je razumeti, da postavljate zahteve za zunanjo zaščito cevi, strožje, kot jih opredeljuje sam standard. Razmerje Zn+Al zlitine je še vedno pod patentno zaščito lastnika SAINT GOBAIN PAM, ki je lahko edini ponudnik.
Navedena je tudi specifična zahteva, da morajo biti dolžine cevi 6000 mm. S to zahtevo onemogočate nastopanje na JN vsem tistim potencialnim dobaviteljem, ki te dolžine ne morejo nuditi. Posledično se odpovedujete tudi načelom za dosego čim večje konkurenčnosti.
Predlagamo, da iz tehnične specifikacije umaknete zahtevo po razmerju 85ZN+15AL, ter dolžino cevi pustite skladno z standardom EN 545:2010.

ODGOVOR: Zahtevano zunanjo zaščito na duktilnih ceveh lahko ponudi več proizvajalcev zato zahtev ne bomo spreminjali.

Zahtevano dolžino duktilnih cevi lahko ponudi več proizvajalcev zato zahtev ne bomo spreminjali.


Datum objave: 17.05.2013   14:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali bo organiziran ogled lokacije?

ODGOVOR: Ne.


Datum objave: 20.05.2013   15:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas za projektno dokumentacijo - načrte vodohrana, situacije poteka tras.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Projektna dokumentacija bo objavljena na spletni strani občine.

Datum objave: 20.05.2013   15:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za informacijo kje dobimo projekte (situacije, načrte vodohran....).

Lep pozdrav!

ODGOVOR: Projektna dokumentacija bo objavljena na spletni strani občine.