Dosje javnega naročila JN1572/2013
Naročnik: DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR 
Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah
ZJN-2: Odprti postopek

JN1572/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.02.2013
JN2144/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.02.2013
    JN1572/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Inštalacijska dela pri gradnjah

Datum objave: 12. 2. 2013
Številka objave: JN1572/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9, Kontakt: mag. Marko Slavič, SI-2000 Maribor.
Tel. +386 24806100. Telefaks +386 24713157. E-pošta marko.slavic@danica-vogrinec.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.danica-vogrinec.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTISocialno varstvo
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOVII.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV DOMA DANICE VOGRINEC MARIBOR (2. FAZA) PO SKLOPIH
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Čufarjeva cesta 9, 2000 Maribor
Veselova ulica 3, 2000 Maribor
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: ENERGETSKA SANACIJA OBJEKTOV DOMA DANICE VOGRINEC MARIBOR (2. FAZA) PO SKLOPIH:
- sklop 1 – ENERGETSKA SANACIJA STROJNIH INSTALACIJ V OBJEKTIH NA POBREŽJU (VKLJUČNO S SPREMLJAJOČIMI ELEKTRO DELI),
- sklop 2 – ENERGETSKA SANACIJA STROJNIH INSTALACIJ V OBJEKTU NA TABORU (VKLJUČNO S SPREMLJAJOČIMI ELEKTRO DELI),
- sklop 3 – ZAMENJAVA RAZSVETLJAVE V OBJEKTIH NA POBREŽJU,
- sklop 4 - ZAMENJAVA RAZSVETLJAVE V OBJEKTU NA TABORU,
- sklop 5 – PRENOVA PLINSKE KOTLOVNICE NA POBREŽJU.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45350000 (Strojne inštalacije)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA ENERGETSKA SANACIJA STROJNIH INSTALACIJ V OBJEKTIH NA POBREŽJU (VKLJUČNO S SPREMLJAJOČIMI ELEKTRO DELI)
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45350000 (Strojne inštalacije)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA ENERGETSKA SANACIJA STROJNIH INSTALACIJ V OBJEKTU NA TABORU (VKLJUČNO S SPREMLJAJOČIMI ELEKTRO DELI)
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45350000 (Strojne inštalacije)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA ZAMENJAVA RAZSVETLJAVE V OBJEKTIH NA POBREŽJU
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45310000 (Elektroinštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA ZAMENJAVA RAZSVETLJAVE V OBJEKTU NA TABORU
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45310000 (Elektroinštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA PRENOVA PLINSKE KOTLOVNICE NA POBREŽJU
1)KRATEK OPIS2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 45351000 (Strojna inštalacijska dela)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skladno z razpisno dokumentacijo
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Skladno z razpisno dokumentacijo
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 1/2013
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 5. 3. 2013
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 5. 3. 2013
Čas: 12:00
Kraj: Dom Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva ulica 9, 2000 Maribor – sejna soba
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, 6. razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve »Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb«.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Splošni in tehnični del razpisne dokumentacije je objavljen na spletnih straneh Doma Danice Vogrinec Maribor in sicer na http://www.danica-vogrinec.si/, pod rubriko JAVNA NAROČILA.

Za možnost spoznanja in ocenitve stanja ter pridobitve vseh podatkov, ki bi jih ponudnik lahko potreboval pri pripravi svoje ponudbe bo naročnik organiziral ogled objektov, v katerem in v zvezi s katerim se bo javno naročilo izvajalo, in sicer:

- dne 21.02.2013 ob 09:00 uri (zbirna lokacija – glavni vhod Doma I Pobrežje),
- dne 21.02.2012 ob 11:30 uri (zbirna lokacija – glavni vhod Doma Tabor),

Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri ogledu objektov oz. razpisanih del, ki so predmet naročila, se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika (razen v primeru, da je prisotna odgovorna oseba tudi zakoniti zastopnik).

Ogled objekta je s strani naročnika priporočljiv, ne pa obvezen za ponudnika!

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://enarocanje.si/Dokumentacija/2013/2/2124-51834442764288/Razpisna_dokumenta
cija_DDV_ENERGETSKA_SANACIJA__2._faza__koncna.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 25. 2. 2013
Čas: 11:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9, SI-2000 Maribor.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DOM DANICE VOGRINEC MARIBOR, Čufarjeva cesta 9, SI-2000 Maribor.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 12. 2. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2144/2013, Gradnje: Inštalacijska dela pri gradnjah; datum objave: 26. 2. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.02.2013   13:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Pod poglavjem VI.3) DODATNE INFORMACIJE in povezavo http://enarocanje.si/Dokumentacija/2013/2/2124-51834442764288/Razpisna_dokumenta
cija_DDV_ENERGETSKA_SANACIJA__2._faza__koncna.zip ni objavljene projektne naloge in skupnega popisa del ter opreme.Prosimo, da manjkajoče objavite.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Tehnični del razpisne dokumentacije – PZI projektna dokumentacija (v računalniški obliki PDF - Portable Document Format) je objavljen na spletnih straneh Doma Danice Vogrinec Maribor in sicer na http://www.danica-vogrinec.si/, pod rubriko JAVNA NAROČILA.

Povezava: http://www.danica-vogrinec.si/index.php/component/content/article/1-novice/79-javno-narolo-energetska-sanacija-2faza

Datum objave: 13.02.2013   13:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V povezavi do dokumentacije, je samo ena PDF datoteka. Kje je ostalo?

L.P.

ODGOVOR:
Glej odgovor št. 1.

Datum objave: 15.02.2013   16:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ali se predvideni Viessmann kotli uporabljajo zgolj za ogrevanje ali tudi za pripravo sanitarne vode?

L.P.

ODGOVOR:
Predviden kotel kot npr. Viessmann, je predviden kot rezerva za ogrevanje in pripravo STV v primeru, če je ena od toplotnih črpalk za potrebe posameznega doma (DOM1, 2 in 3) v okvari. Kotel je dimenzioniran tako, da lahko pokrije potrebe po STV za vse tri objekte in za potrebe ogrevanje največjega doma, to je DOM1.Datum objave: 20.02.2013   12:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ali podizvajalci izpolnijo in priložijo VSE PISNE IZJAVE točke d, kot je navedeno v prvem odstavku prve točke D), ali le d.4, kot je navedeno v oklepajih, (... in podizvajalce za točko d.4 ...).

Odda se lahko le eno ponudbo, lahko ta ponudba zajema več sklopov ter se odpošlje zapečateno, kot ena ponudba s pripisom SKLOP x in SKLOP y ali glede na zapisano (str. 13/121) je ovitkov več, torej vsak sklop v svojem ovitku kot individualna ponudba?

Hvala.

ODGOVOR:
Ponudnik mora v primeru, da nastopa s podizvajalci izpolniti, podpisati in žigosati Razpisni obrazec 1c - Podizvajalci in Razpisni obrazec 1e - Pooblastilo za neposredno plačevanje podizvajalcem. K ponudbi je potrebno priložiti tudi s strani podizvajalca/ev izpolnjen, podpisan in žigosan Razpisni obrazec št. 1d - Podatki o podizvajalcih, kateri vsebuje soglasje podizvajalca za neposredno plačevanje in izjavo podizvajalca, skladno s točko II.4.D. razpisne dokumentacije.

Ponudnik mora oddati eno ponudbo, ne glede na to ali se prijavlja oz. ponuja izvedbo posameznega sklopa, večih ali vseh sklopov. Na Razpisnem obrazcu št. 22, katerega nalepi na ovojnico, mora označiti sklope, katere nudi, skladno s točko II.9. razpisne dokumentacije.

Datum objave: 20.02.2013   12:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji je obrazec - menica za resnost ponudbe, hkrati pa se v točki IV. OSTALI POGOJI, 2. točka, govori enkrat o garanciji za resnost ponudbe in drugič o bančni garanciji za resnost ponudbe.

Ali je zraven menice za resnost ponudbe potrebno oddati tudi bančno garancijo za resnost ponudbe?

ODGOVOR:
Skladno s točko II.4.K. razpisne dokumentacijo mora ponudnik kot jamstvo za resnost ponudbe ponudbi priložiti menično izjavo za resnost ponudbe v znesku 5.000,00 EUR, s pooblastilom za izpolnitev Menice (Razpisni obrazec št. 14) ter podpisano in žigosano menico. V točki IV.2. je lapsus, zato bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.

Datum objave: 21.02.2013   16:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji v točki Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti navajate, da mora ponudnik izpolnjevati pogoje iz točke III.2.B.1., torej da ima na dan izdaje potrdila izkazano kreditno tveganje kot poslovni subjekt z investicijsko bonitetno oceno od SB1 do SB4. Določitev bonitetnih ocen temelji na analizi računovodskih izkazov in nastopov dogodka neplačila za celotno populacijo slovenskih podjetij v daljšem časovnem obdobju. Na podlagi računovodskih izkazov so analizirani posamezni dejavniki tveganja za nastop dogodka neplačila in njihov prispevek k skupni verjetnosti nastopa dogodka neplačila. Z AJPES S.BON modelom je za vsako podjetje izračunana skupna verjetnost nastopa dogodka neplačila v obdobju 12 mesecev, ki je podlaga za določitev bonitetnih ocen. AJPES S.BON model razvršča slovenska podjetja glede na kreditno tveganje v desetih bonitetnih razredov s pripadajočimi bonitetnimi ocenami od SB1 do SB10. Bonitetne ocene so definirane z razponom verjetnosti, da bo pri konkretnem podjetju prišlo do nastopa vsaj enega od vrst dogodka neplačila v prihodnjem 12-mesečnem obdobju po datumu računovodskih izkazov, ki so bili podlaga za določitev bonitetne ocene. Prvih devet bonitetnih ocen, od SB 1 do SB9 predstavlja razrede plačnikov, zadnja 10 bonitetna ocena SB10 pa razred neplačnikov. Iz Metodologije za določanje bonitetnih ocen gospodarskih družb, Opis bonitetnih ocen, izhaja, da bonitetne ocene SB6 in SB7 pomenijo, da je zmožnost podjetja za poravnavanje svojih obveznosti še vedno nadpovprečna oziroma povprečna, pri SB8 pa pomeni, da je zmožnost podjetja za poravnavanje svojih obveznosti še vedno povprečna, le nekoliko bolj odvisna od razmer na trgu. Naročnik s pogojem v zvezi z bonitetno oceno od ponudnikov zahteva, da je njihova zmožnost za poravnavanje obveznosti nadpovprečna in da izkazujejo nadpovprečno donosnost in likvidnost, podpovprečno zadolženost in nadpovprečno aktivnost in produktivnost, kar pa ne izkazuje, ni vezano in ne vpliva na sposobnosti ponudnika, da bo zaradi tega kvalitetneje izvedel posel. Naročnik mora, poleg dejstva, da želi pridobiti poslovno in finančno stabilnega izvajalca, obenem upoštevati tudi konkurenco na trgu oziroma ne bi smel omejevati konkurence med ponudniki s postavitvijo prestrogega pogoja, torej pogoja, ki ga je v zvezi z bonitetno oceno določil v razpisni dokumentaciji, saj s takšno zahtevo iz kroga potencialnih ponudnikov izloči vse tiste gospodarske subjekte, ki sodijo v razred plačnikov in npr. dosegajo povprečno bonitetno oceno. Glede na navedeno naj naročnik pojasni, kako naj bi bonitetna ocena SB4 ali boljša predstavljala zagotovilo, da bo izvajalec dejansko tudi sposoben, bolj kvalitetno, izvesti naročilo in kako naj bi, ob vseh ostalih postavljenih pogojih in garancijah, zahtevane bonitetne ocene vplivale na sposobnost ponudnika, da bo kvalitetneje izvedel posel. Naročnik je dolžan upoštevati, ne glede na to, da želi pridobiti poslovno in finančno stabilnega izvajalca, tudi konkurenco na trgu in ne sme omejevati konkurence med ponudniki s postavitvijo pogoja, kot ga je določil v razpisni dokumentaciji. Glede na predmet javnega naročila ni mogoče najti razloga, ki bi opravičeval izključitev vseh tistih ponudnikov, ki so dosegli nižjo oceno, in bili še vedno pozitivno ocenjeni, torej ponudnikov, ki so kljub nižji oceni prav tako, ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev, sposobni v celoti izvesti naročilo. Naročnik je s svojo zahtevo po bonitetnem razredu v višini SB4 ali boljša ravnal v nasprotju s 44. členom ZJN-2, saj s postavitvijo relativno visokega bonitetnega razreda ne upošteva druge zahteve določb navedenega člena, da mora biti pogoj za ugotavljanje finančno-ekonomske sposobnosti sorazmeren s predmetom javnega naročila. S postavitvijo pogoja naročnik ravna v nasprotju z načelom sorazmernosti iz 10. člena ZJN-2 in posledično z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki iz 7. člena ZJN-2. S tako postavljenim pogojem naročnik povzroča neupravičeno diskriminacijo med ponudniki, kar je v nasprotju z načelom enakopravne obravnave ponudnikov, torej 9. členom ZJN-2, ki od naročnika zahteva, da med ponudniki v vseh fazah postopka javnega naročila in glede vseh elementov ni razlikovanja.

Naročnika pozivamo, da nesorazmeren in diskriminatoren pogoj spremeni (vsaj SB1 do SB5) in pogoj določi na način, da bo upošteval določbe ZJN-2 in ne bo ustvarjal diskriminacije med ponudniki, neenakopravno obravnavo ponudnikov ter na način, da bo pogoj sorazmeren predmetu javnega naročila in smiselno povezan s predmetom javnega naročila.

ODGOVOR:
S postavitvijo pogoja bonitetne ocene SB4 naročnik ne ravna v nasprotju z načelom sorazmernosti iz 10. člena ZJN-2 in posledično z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki iz 7. člena ZJN-2.

Naročnik prav nasprotno z izrazito nizko postavljenimi referenčnimi pogoji glede na ocenjeno vrednost JN omogoča prijavo in oddajo ponudbe zelo velikemu številu ponudnikov, ki bodo s ponudbenimi cenami konkurirali za najugodnejšo ponudbo.

Naročnik se je zaradi zelo zahtevnega JN in predvsem zaradi terminske vezanosti na skrajni rok zaključene izvedbe del ter še posebej zaradi pridobivanja sredstev EU preko posredniškega telesa Ministrstva za gospodarstvo RS odločil za omenjeno oblikovanje kriterijev JN, ki prav gotovo niso diskriminatorni.

Zaradi zelo visoke ocenjene vrednosti JN glede na finančne kazalce (finančno sposobnost) naročnika predstavlja omenjeno JN za naročnika zelo visoko tveganje, ki se ga je naročnik odločil zmanjšati na sprejemljivo raven z zahtevano boniteto SB4, z relativno nizkim kriterijem pri referencah pa želi vzpodbuditi konkurenčnost čim večjega števila ponudnikov.

SE NE UGODI.


Datum objave: 22.02.2013   18:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Posamezen gospodarski subjekt se lahko prijavi samostojno ali v okviru skupnega nastopa, ne pa v obeh primerih hkrati, tretji odstavek I.4. točke. Nikjer pa ni govora o podizvajalcih. Ali bo ponudba samostojnega g.s. s podizvajalcem, ki utegne hkrati nastopati tudi ali samostojno ali s skupino podizvajalcev, izločena?

Hvala.

ODGOVOR:
Ne. Posamezen gospodarskih subjekt lahko obenem nastopa kot nominiran podizvajalec pri enem oz. večih ponudnikih in hkrati odda samostojno ponudbo.

Datum objave: 26.02.2013   06:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Na podlagi katerih svetilk je narejen svetlobni izračun za razsvetljavo? vprašanje se nanaša na elektro dela.

lep pozdrav

ODGOVOR:
Svetilke niso tipske, morajo se dati narediti po tehničnimi karakteristikami in skicami ki so sestavni del projekta. Izgled svetilk je potrjen s strani investitorja. Svetilnosti so preverjene z demo svetilkami direktno na objektu.
Datum objave: 26.02.2013   06:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

excelova datoteka, Popis del_sklop 2_ES SI Tabor, drugi list, 22. točka, gradbena dela zajema gradbena dela, izdelavo prebojev skozi notranje, zidane stene. Na ogledu je bilo ugotovljeno, da se ne gre za zidane stene temveč za armiran beton, debeline cca 200 mm, kar poveča strošek izvedbe na enoto.

POPIS DEL_SKLOP 5_prenova plinske kotovnice ne predvideva dela elektrosanacij, slednja dela so po navadi zmeraj del sanacije.

Prosimo, da slednje upoštevate.

Hvala.

ODGOVOR:
Kjer je ugotovljeno, da bodo preboji potekali skozi AB stene in ne zidane stene, je potrebno upoštevati dejansko stanje.

V elektro popisu za strojne instalacije sta zajeta močnostni in komunikacijski kabel do močnostno krmilne omarice oz. tovarniške omarice proizvajalca (MKO). Sama MKO z vsemi potrebnimi kabelskimi povezavami med regulacijsko krmilnimi elementi in MKO je stvar dobavitelja opreme kotlovnice (v popisu pod točko 1 A ogrevanje je specificirana vsa potrebna krmilna oprema in način regulacije). Izvajalec je dolžan po potrditvi opreme izdelati elektrokrmilno shemo z MKO, katero pridobi ali od dobavitelja opreme ali jo naroči pri projektantu elektro inštalacij.