Dosje javnega naročila JN13764/2012
Naročnik: OBČINA LOGATEC 
Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi
ZJN-2: Odprti postopek

JN13764/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.12.2012
JN491/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.01.2013
JN646/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.01.2013
JN835/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.01.2013
JN1497/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.02.2013
    JN13764/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na komunalni čistilni napravi

Datum objave: 21. 12. 2012
Številka objave: JN13764/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, V roke: Mateja Čuk, SI-1370 Logatec.
Tel. +386 17590600. Telefaks +386 17590620. E-pošta Mateja.Cuk1@logatec.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.logatec.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE (1. SKLOP), ČISTILNA NAPRAVA LOGATEC
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Območje občine Logatec, Slovenija
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE (1. SKLOP), ČISTILNA NAPRAVA LOGATEC« vključuje rekonstrukcijo in razširitev čistilne naprave Logatec iz 4.000 PE na 14.900 PE.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45252100 (Gradbena dela na komunalni čistilni napravi)
45252130 (Oprema za komunalno čistilno napravo)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE (1. SKLOP), ČISTILNA NAPRAVA LOGATEC« vključuje rekonstrukcijo in razširitev čistilne naprave Logatec iz 4.000 PE na 14.900 PE.
Ocenjena vrednost brez DDV: 3700480,00 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 1213 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora v ponudbi naročniku predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 70.000,00EUR, ki mora biti veljavna sto petdeset (150) dni od roka za prejem ponudb.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v desetih (10) dneh od sklenitve pogodbe izročiti bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV).
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila mesečnih situacij je trideseti dan po prejemu popolne dokumentacije pri naročniku.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti v ponudbi predložen ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodba o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku za podpis pogodbe; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika; rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
1. da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za:
- sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ;
- korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ;
- goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
- pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja;
2. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09):
- hudodelsko združevanje;
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti;
- pranje denarja;
3. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
4. da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ oziroma 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev /ZJNVETPS/;
5. da ponudnik ni v stečajnem postopku;
6. da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
7. da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
8. da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju;
9. da naročnik ponudniku na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujšo kršitev poklicnih pravil;
10. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Dokazila iz uradnih evidenc za dokazovanje obveznih pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika, ki sta navedena pod zaporednima številkama 2 in 3 v Podpoglavju 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika)
• Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika, ki so navedeni pod zaporednimi številkami 1, 5, 6, 7, 8 in 9 v Podpoglavju 1.2 – Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika)
• Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
11. da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011 enaki najmanj protivrednosti 1.200.000,00 EUR;
12. da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo bonitetne informacije ni imel blokiranega računa;
13. da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
14. da ima:
• samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa2 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB
• podizvajalec tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB7 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa3 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB- oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB-

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 5.8: Finančni podatki
• Dokazila:
- pravna oseba (gospodarska družba): obrazec S.BON-1/P. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila.
- samostojni podjetnik: obrazec BON-1/SP. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila.
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 1.200.000,00 EUR.
• Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
• Dokazilo o izpolnjevanju pogoja pod točko 14., ki ni starejše od dneva objave javnega naročila.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 5.8: Finančni podatki
• Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila. Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 1.200.000,00 EUR.
• Ustrezno potrdilo, s katerim ponudnik izkazuje, da ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
• Dokazilo o izpolnjevanju pogoja pod točko 14., ki ni starejše od dneva objave javnega naročila.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
15. da je ponudnik v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj dve (2) komunalni čistilni napravi od tega:
• eno (1) komunalno čistilno napravo kapacitete vsaj 2.000 PE in
• eno (1) komunalno čistilno napravo kapacitete vsaj 5.000 PE.

16. da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj dveh (2) komunalnih čistilnih naprav od tega:
• eni (1) komunalni čistilni napravi kapacitete vsaj 2.000 PE in
• eni (1) komunalni čistilni napravi kapacitete vsaj 5.000 PE.
Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
• Obrazec: 5.9: Reference ponudnika kot izvajalca;
• Obrazec 5.10: Referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije;
• Obrazec 5.12: Obrazec za življenjepise;
• Obrazec 5.13: Referenčna potrdila odgovornega vodje del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4111/2012 z dne 16. 4. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN4562/2012 z dne 26. 4. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN5140/2012 z dne 16. 5. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN5839/2012 z dne 1. 6. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6159/2012 z dne 8. 6. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6357/2012 z dne 13. 6. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN6658/2012 z dne 20. 6. 2012
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 7. 2. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 7. 2. 2013
Čas: 10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo na naslovu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, SI – 1370 Logatec.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Naročnik obvešča, da so grafične priloge, ki so navedene v Podpoglavju 3.5 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, VKLJUČNO Z NAČRTI, objavljene na spletni strani http://logatec.si/vsebina/javno-naroilo-gradnja-istilne-naprave-logatec.html

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/12/2015-45266244510048/GRADNJE_CN_LO
GATEC.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 30. 1. 2013
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, SI-1370 Logatec.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen ce zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, št. 43/2011) ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
• objave obvestila o javnem naročilu, ali
• obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
• prejema povabila k oddaji ponudb

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, SI-1370 Logatec.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 12. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN491/2013, Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi; datum objave: 16. 1. 2013
  • JN646/2013, Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi; datum objave: 21. 1. 2013
  • JN835/2013, Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi; datum objave: 24. 1. 2013
  • JN1497/2013, Gradnje: Gradbena dela na komunalni čistilni napravi; datum objave: 11. 2. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.12.2012   12:28
V1: Prosimo vas, da objavite tudi grafične podloge da bom moč pripraviti korektno ponudbo.
O1: Skladno s točko VI.3) DODATNE INFORMACIJE Obvestila o naročilu so vse grafične priloge, ki so navedene v Podpoglavju 3.5 – PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, VKLJUČNO Z NAČRTI, objavljene na spletni strani http://logatec.si/vsebina/javno-naroilo-gradnja-istilne-naprave-logatec.html
______________________

Datum objave: 02.01.2013   12:53
V1: Prosim za pojasnilo glede prejšnih objav v zvezi z istim naročilom in sicer: Ali odgovori na zastavljena vprašanja v prejšnjih objavah veljajo tudi za to objavo ali pa moramo zastaviti ponovno že postavljena vprašanja, v primeru nejasnosti in pojsnil glede tehničnih rešitev, da s tem dosežemo pravno veljavo pojasnil. Hvala
O1: Podani podatki o prejšnjih objavah na Portalu javnih naročil so navedeni zgolj informativno. Javno naročilo objavljeno pod številko objave JN13764/2012, ki je bilo objavljeno 21.12.2012, je sicer ponovno objavljeno, vendar pod spremenjenimi pogoji in zahtevami naročnika. Morebitni ponudniki morajo za kakršnakoli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo za objavljeno javno naročilo pod zgoraj navedeno številko objave najpozneje osem (8) dni pred rokom za prejem ponudb zastaviti vprašanja na Portalu javnih naročil.
_____________________

Datum objave: 16.01.2013   06:09
V1: Ali se lahko pri izpolnitvi referenc za odgovornega vodje del sklicujemo na reference od dveh odgovornih vodji del. To pomeni, da bi predložili dve referenci za dve različni osebi. Vsaka od oseb ima po eno referenco. V primeru pridobitve projekta bi tudi oba odgovorna vodji del nastopala na projektu (eden kot odgovorni in drugi kot namestnik odgovornega vodje del).
Hvala za odgovor
O1: Naročnik spreminja pogoj pod zaporedno številko 16 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik.
POGOJ POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 16 PODPOGLAVJA 1.2 – POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK SE GLASI:
»da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj ene (1) komunalne čistilne naprave kapacitete vsaj 5.000 PE.
Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.«
Popravljeni strani Poglavja 1 razpisne dokumentacije so objavljene na spletni strani:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/1/2015-288635274561888/popr._strani_48,_49,_70_in_71_Poglavja_1_CN_Logatec.zip
__________________
V2: Ali se za referenčna potrdila lahko uporabijo dokumenti iz prejšnjega razpisa? Ta potrdila ustrezajo tudi zdajšnjim zahtevam, s tem da so datirani z datumom v času priprave predhodne objave v letu 2012.
Enako nas zanimajo če se lahko uporabi podjemna pogodba z odgovornim vodjem del iz predhodne objave?
O2: Skladno z zahtevo razpisne dokumentacije lahko ponudniki predložijo referenčna potrdila ponudnika v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5, pri čemer morajo biti iz referenčnega potrdila razvidni podatki s katerimi ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogoja.
Obrazci za referenčna potrdila ponudnika so potemtakem lahko predloženi iz predhodno neuspešno zaključenega postopka oddaje predmetnega javnega naročila, saj so v smislu vsebine obrazcev tega javnega naročila.
Iz podjemne pogodbe mora biti razvidno, da je z odgovornim vodjem del sklenjena za javno naročilo, ki je objavljeno dne 21.12.2012 pod številko JN3764/2012.
__________________
V3: V obrazcu pogodbe, 8. točka, navajate da je rok za reklamacijo napak 365 dni v obdobju med izajo potrdila o prevzemu (najkasneje do 30.6.2015) in izdaji potrdila o izvedbi (najpozneje do 30.6.2016). V poglavje 2, podpoglavje 2.2, Splošni pogoji pogodbe, točka 11.3 pa navajate, da je garancija za vgrajeno opremo in napak 5 (pet) let od izdaje Potrdila o izvedbi. V istem poglavju, podpoglavje 2.6., ¨zaporedje glavnih dogodkov med izvajanjem pogodbenih del¨ prikazujete, da je rok za reklamacijo napak 365 dni, ter vračilo garancije za zavarovanje zadržanega zneska, najkasneje 90 dni po izdaji potrdila o izvedbi.
V navedenih navedbah prihaja do neskladnosti in vas prosimo, da natančno opredelite začetek odgovornosti za napake / garancija in njeno dobo trajanja.
Upozorili bi vas radi, da izdelovalci opreme nudijo garancijo za 12 mesecel, v manjšem delu pa največ do 24 mesecev. V kolikor boste vstrajali pri garancijski dobi 5 let bo to vplivalo na končno ponudbeno ceno.
Hvala za odgovor.
O3: V času roka za reklamacijo napak (365 dni) je veljavna garancija za dobro izvedbo, in sicer do največ 90 dni po predvideni izdaji potrdila o izvedbi, po izdaji potrdila o izvedbi pa bo naročnik od izvajalca zahteval še, da garantira za vgrajeno opremo in odpravo napak ter za solidnost gradnje (kot razvidno iz točke 11.3 Posebnih pogojev pogodbe v podpoglavju 2.3), ponudniki ne smejo enačiti z garancije za dobro izvedbo in določil razpisne dokumentacije vezane nanjo z garancijo za vgrajeno opremo in odpravo napak ali garancijo za solidnost gradnje.
Skladno z navedenim in določili razpisne dokumentacije bo moral izbrani ponudnik predložiti naročniku garancijo za dobro izvedbo, ki bo veljavna do največ 90 dni po predvideni izdaji potrdila o izvedbi, hkrati pa bo izvajalec moral od potrdila o izvedbi naročniku garantirati, skladno z določili obligacijskega zakonika in s točko 11.3 Posebnih pogojev pogodbe v podpoglavju 2.3, tudi za vgrajeno opremo in odpravo napak ter za solidnost gradnje v času podaljšanega roka za reklamacijo napak.
__________________
V4: Spoštovani,
iz RD je nejasno, ali mora vsak priglašeni podizvajalec priložiti tudi S.BON-1/P in potrdilo, o neblokadi poslovnega računa? Ali se ta dokazila priložijo le v primeru, ko se ponudnik (poslovodeči) pri priznanju ekonomske in finančne sposobnosti sklicuje na podizvajalca?
O4: Na straneh 48, 49 in 71 Poglavja 1 je prišlo do napake. Popravljene strani Poglavja 1 so objavljene na spletni strani http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/1/2015-288635274561888/popr._strani_48,_49,_70_in_71_Poglavja_1_CN_Logatec.zip
Ponudnik, ki se pri izpolnjevanju pogoja pod zaporedno številko 11 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, (da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011 enaki najmanj protivrednosti 1.200.000,00 EUR;) sklicuje tudi na podizvajalca/e, mora za podizvajalca/e predložiti Obrazec 5.8: Finančni podatki in potrebna dokazila.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem oziroma podizvajalci, mora/jo pogoj pod zaporednimi številkami 12, 13 in 14 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, izpolnjevati tudi podizvajalec oziroma vsi podizvajalci.
V kolikor bo ponudnik in/ali podizvajalec izpolnjevanje pogoja pod zaporednimi številkami 11, 12 in 14 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, dokazoval z enakim dokumentom, le-tega predloži samo enkrat.
__________________
V5: Pozdravljeni,
navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe se ponovijo trikrat v točkah 1.2, 1.4 in 1.5, kaj od tega je merodajno?
Ali izjavo 6 predložijo tudi podizvajalci?
Ali podizvajelec predloži dokazila neblokada TRR in bonitetno poročilo? Ali ta dokazila predložijo le podizvajalci na katere se ponudnik sklicuje pri priznanju ekonomskle in finančne sposobnosti?
O5: Na straneh 48, 49 in 71 Poglavja 1 je prišlo do napake. Popravljene strani razpisne dokumentacije so objavljene na spletni strani http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/1/2015-288635274561888/popr._strani_48,_49,_70_in_71_Poglavja_1_CN_Logatec.zip
Ponudniki morajo za izkazovanje izpolnjevanja pogojev, navedenih v Podpoglavju 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, predložiti dokumente, navedene v Podpoglavju 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, v svoji ponudbi pa morajo predložiti tudi vse ostale dokumente, navedene v Podpoglavju 1.4 – Sestavni deli ponudbe. Podpoglavje 1.5 - Tabela predložitve zahtevanih dokumentov in izpolnjevanja je informativnega značaja.
Ponudnik mora za vse podizvajalce v ponudbi predložiti tudi:
- Izjavo 6,
- Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih, in
- Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila, ki dokazuje, da imajo podizvajalci tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB7 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa3 oziroma izdano s strani Standard&Poor's najmanj BBB- oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB-mora biti v ponudbi predloženo tudi za podizvajalca.
__________________
V6: Pozdravljeni.
Zanima nas ali moramo za podizvajalce vseeno priložiti S.BON 1/P, potrdila bank o neblokadi računov ter izjavo 6, če podizvajalcev ne potrebujemo za izpolnjevanje pogoja 5.8. – (da so naši povprečni prihodki v l. 2009, 2010 in 2011 enaki 1.200.000,00 €) ?
Hvala za odgovor.
O6: Glej odgovor O4 in O5.
__________________

Datum objave: 16.01.2013   06:16
V1: Prosimo za podatke o monitoringu odpadnih voda na vhodu v napravo.V tehnični dokumentaciji so pomankljivi podatki. Rabimo sledeče parametre: pH,TKN , Olja in masti, alkaliteto vode,TDS ali prevodnsot vode ter temepraturo vode (zima in poletje).
Podatki naj bodo za sušni petok in deževni pretok
O1: V letu 2011 je bila povprečna vrednost TKN na vtoku na ČN Logatec 68,2 mg/l. (35,0, 94,0; 115,0; 98,0; 109,0; 61,0; 62,0; 66,0; 55,0; 71,0; 100,0; 32,0 – v 12 mesečnih meritvah) mg/l. Temperatura vode v zimskem času pade kakšno stopinjo po 10 °C, v poletnem času pa ni presegla 22 °C. Merjenje ostalih parametrov zakonodaja ne zahteva, zato se na ČN ne merijo in naročnik z njimi ne razpolaga.
__________________
V2: Pozdravljeni
KAKŠNA AVTOMATIKA NAJ BO NA AGREGATU?
1. Ročna krmilna omara ALI
2. AVTOMATSKA KRMILNA OMARA (S TIPANJEM MREŽE) in avtomatskim preklopom AGREGAT - MREŽA
Glede na to, da je agregat premični (na prikolici), mora biti instalacija samega objekta prirejena na varianto agregata – sam priklop agregata na objekt.
Hvala in lep pozdrav
O2: Ker je dizelsko elektro agregat premičen, je zaradi samega fizičnega priklopa predvidena samostojna elektro omarica z ročnim priklopom in odklopom agregata. Ta omarica se uporablja samo med premikanjem agregata na drugo lokacijo. Na agregatu ni potrebna avtomatska krmilna omara.
__________________
V3: Spoštovani,
Zanima nas ali lahko prikažemo ceno stikalnih blokov samo ceno kompleta, ki zajema vse dele posameznega stikalnega bloka?
Od dobaviteljev navadno namreč dobimo ceno komplet stikalnih blokov.
Prosimo Vas za odgovor.
lp
O3: Ponudniki lahko ponudijo ceno kompleta stikalnega bloka, vendar mora biti ta podana za vsak razpisani stikalni blok posebej.
__________________
V4: Razpisovalca oz. naročnika naprošamo, da na portalu oz. spletni strani ČN Logatec objavi naslednjo projektno oz. tehnično dokumentacijo, in sicer:
- sheme oken in vrat,
- požarni elaborat,
- geomehansko poročilo,
- PGD in PZI projekt zunanje ureditve,
- poročilo o kvaliteti obstoječih AB konstrukcij, ki se ne rušijo;
Hvala.
O4: Zaradi obsežnosti dokumentacije, je skladno s Podpoglavjem 3.5 mogoče v vso zgoraj navedeno dokumentacijo v vseh alinejah vpogledati pri naročniku po predhodni objavi.
__________________
V5: Ali se ponudnik lahko sklicuje na reference nominiranega podizvajalca?
O5: Skladno z zahtevami razpisne dokumentacije izpolnjevanje pogoja pod zaporednima številkama 15 in 16 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, dokazujejo ponudnik oziroma skupina ponudnikov in podizvajalci skupaj, pri čemer mora za pogoj pod zaporendo številko 16 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, eden odgovorni vodja del izpolnjevati vse zahtevane pogoje.
__________________

Datum objave: 21.01.2013   08:36
V1: Spoštovani, zaradi zahtevnosti projekta in določenih nejasnosti, prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje za vsaj 14 dni. Tako boste ponudnikom omogočili pripravo kvalitetnih in popolnih ponudb. Hvala
O1: Naročnik podaljšuje rok za prejem ponudb najkasneje do 20.02.2013 do vključno 9.00 ure.
__________________
V2: Spoštovani!
Str. 49 Ponudbene dokumentacije; zap.št. 15 in 16. Zahteva, da je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj dve komunalni čistilni napravi. Naročnika naprošamo, da spremeni zahteve v smislu števila let, v katerem je izvajalec izgradil in pridobil uporabno dovoljenje, saj je pri izvedbi čistilne naprave poleg gradnje potrebno upoštevati tudi dobo poskusnega obratovanja. Naročniku predlagamo, da spremeni zahtevek iz petih na deset let in tako prizna reference v obdobju zadnjih desetih (10) let.
Hvala in lep pozdrav.
O2: Naročnik spreminja pogoja pod zaporednima številkama 15 in 16 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik.
POGOJ POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 15 PODPOGLAVJA 1.2 – POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK SE GLASI:
»da je ponudnik v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj dve (2) komunalni čistilni napravi od tega:
- eno (1) komunalno čistilno napravo kapacitete vsaj 2.000 PE in
- eno (1) komunalno čistilno napravo kapacitete vsaj 5.000 PE.«
POGOJ POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 16 PODPOGLAVJA 1.2 – POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK SE GLASI:
»da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj ene (1) komunalne čistilne naprave kapacitete vsaj 5.000 PE.
Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.«
Popravljeni strani razpisne dokumentacije so objavljene na spletni strani: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/1/2015-277316244186912/08.1_Popravek_st_2_podaljsanje.zip
__________________
V3: Spoštovani,

Prosimo naročnika, da objavi tokovne sheme NN omar po katerih morajo biti opremljene.

Hvala!
O3: Tokovne sheme so sestavni del projektne dokumentacije faze PZI in si jih je mogoče skladno s Podpoglavjem 3.5 (zaradi obsežnosti dokumentacije) vpogledati pri naročniku po predhodni objavi.
__________________

POMEMBNO!

Naročnik, Občina Logatec, obvešča morebitne ponudnike, da PODALJŠUJE rok za prejem ponudb najkasneje do 20.02.2013 vključno do 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 20.02.2013 ob 10:00 uri na naslovu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, SI – 1370 Logatec.
Glede na to, da je podaljšan rok za prejem ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni šteto od prvotnega roka za prejem ponudb, to je od 06.02.2013.
Popravljene strani so na voljo na spletni strani http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/1/2015-277316244186912/08.1_Popravek_st_2_podaljsanje.zip
__________________

Datum objave: 24.01.2013   13:09
V1: Bi bilo možno namesto razpisanih ZENON-Membran vstaviti alternativni produkt?
O1: Ponudniki lahko namesto v projektni dokumentaciji PZI navedene opreme ponudijo tudi opremo drugih proizvajalcev, ki je enakovredna ali boljša.
Projektant je v projektni dokumentaciji PZI v popisih del v zavihku 1.1.1. v poglavju 1.2. Biologija in filtracija v poziciji 1.2.1 predvidel membrane tipa ZENON, s tem, da je iz razpisne dokumentacije jasno razvidno, da lahko ponudniki ponudijo tudi drugo opremo (glej obrazec 5.14 – »Seznam materiala in opreme katero bo ponudnik vgradil«, opomba točka 3: »Ponujena oprema ali material mora biti enakovredna ali boljša od karakteristik, podanih v razpisni dokumentaciji! Izdelki morajo biti izdelani v skladu z veljavnimi SIST/EN standardi ter imeti ustrezne certifikate / tehnična soglasja (skladno z veljavno zakonodajo)!«.
Ponudniki morajo zagotoviti, da ponujena oprema ustreza pridobljenemu pravnomočnemu gradbenemu dovoljenju.
__________________
V2: Ali se lahko ponudi namesto membrane "Zenon" membrana "BIO Cel".
Prosim za odgovor.Hvala.
O2: Glej odgovor O1.
__________________
V3: 1.Prosim če lahko objavite še PZI projekte, sheme , detajle za objekt in zunanjo ureditev,
2. V postavki 11079 izvedba zvočne izolaciej protihrupne zaščite ni opredeljena kakšna izolacijia in ni debeline
3. postavka 11444 zaščita betona , ni naveden kakšna zaščite oz kakšen premaz je potreben
4. postavka 38445 lovilec olja ni podatka o lovilcu ne moremo ga ovrednotiti
5. postavka 36892 kaj upoštevati v tej postavki če so odklopi pri instalacijah, ali tukaj upoštevamo demontaže instalacij
6. prosim če sporočite dolžino obstoječe ograje predvidene za rušenje in opis te ograje.
7. Notranje police so predvidene lesene, mislim da ni najbolj primeren material za ČN predlagam spremembo na pvc ali alu
8. postavka 37349 peskolov fi 600 iz BC fi 400 kaj naj upoštevamo
9. drenažne cevi okoli objekta so predvidene fi 300 ali je to previlen prerez ali je napaka
10. postavka 39906 in 39541 okrogli jaški fi 200in ostalih podatkov, globina, pokrovi, plošče...
11.postavka 41732 izpust v tej postavki zajeti tudi merilnai jašek o katerem ni opisa, prosim podatke
12.postavka 37410 prosim za opis ograje ali pa detajl iz danega popisa se ne da ovrednotiti postavke
13. postavka 37775 betonski parapet, ali je potrebno predvideti kakšno armaturo in kakšna plošče se vgradijo na vrh parapeta.

Prosim za odgovore na nejasnosti iz popisa

LP!
O3: 1. Zaradi obsežnosti dokumentacije, je skladno s Podpoglavjem 3.5 mogoče v vso zgoraj navedeno dokumentacijo, vpogledati pri naročniku po predhodni objavi. Sheme in detajli po seznamu navedenem v odgovoru O8 so objavljeni na spletni strani http://logatec.si/vsebina/javno-naroilo-gradnja-istilne-naprave-logatec.html
2. izolacija mora biti kot npr. kombi plošče Novolit debeline 10 cm
3. Predvideva se uporaba sistema za zaščito betona:
Brezbarvna silikonska vodoodbojna impregnacija in grundirno sredstvo za mineralne površine. Za vodoodbojno impregnacijo in grundiranje mineralnih površin kot je beton.
Lastnosti:
a. preprečuje «cvetenje«
b. na površini betona preprečuje poškodbe zaradi soli in zmrzali
c. brezbarven in paropropusten
d. dobra podlaga za vse premaze
e. vodoodbojnost
f. mineralna narava in močne silicijevih vezi z mineralno podlago
g. ohranja čistost impregnirane mineralne površine in zmanjšuje rast mikroorganizmov in glivic
4. Dobava in vgraditev lovilca olja kot npr.: ACO NG3, Q=3.0 l/s v zaščitni jašek 1.0x1.0 m in vgradnja LTŽ pokrova 600/600 mm, B125 na vrhu zaščitnega jaška, obbetoniranje lovilca s pustim betonom (LO)
5. Da, v primeru, da gre za odklope pri instalacijah, je potrebno upoštevati demontaže instalacij.
6. Obstoječa ograja je navadna žična ograja višine 220cm, dolžina ograje 200m
7. Naročnik vztraja pri zahtevi glede lesenih notranjih polic.
8. Ponudniki naj upoštevajo fi600.
9. Okoli objekta so predvidene drenažne cevi fi300.
10. Globina jaškov je 5 m, pokrov je povozen 40 t.
11. Gre za AB betonski jašek dimenzij 2.5mx1.6mx2.0m. Jašek je narisan v tlorisu pritličja.
12. Naročnik ne more ugotoviti, na katero postavko se nanaša vprašanje. V popisu sta sicer omenjeni dve ograji, obe sta tipski izdelek. Način vgradnje je možno videti na internetnih straneh navedenih dobaviteljev ograj.
13. Da, potrebno je predvideti sidrno armaturo ter armirano vez na vrhu parapeta. Parapet se pokrije z betonskimi elementi kot npr. kapa za škarpnike Gorec.
__________________
V4: Spoštovani,
naročnika naprošamo, da poda tehnične podatke/karakteristike za spodnje alineje:
1/ gasilni aparat (postavka 2.9.1-vrsta?, masa?),
2/ okrogli betonski jaški premera 200 cm (postavka 3.4.8 in 3.4.9 - globina jaška?, vrsta pokrova?),
3/ zaščitna ograja tip Huber (postavka 3.6.2-višina?)
4/ lovilec olj (postavka 3.4.5-material?, pretok?, volumen?, premer cevnega priključka?)
5/ žabji poklopec (postavka 3.4.11 – premer?)

Za posredovanje manjkajočih podatkov se zahvaljujemo.
Lep pozdrav.
O4: 1. Zahtevan je gasilni aparat skladno s požarnim elaboratom, in sicer ročni gasilnik na prah z maso 9 kg.
2. Globina jaška je 5,0 m, pokrov mora biti povozen na 40 ton.
3. Zaščitna ograja mora biti višine 1,20 m.
4. Dobava in vgraditev lovilca olja kot npr.:ACO NG3, Q=3.0 l/s, v zaščitni jašek 1.0x1.0 m in vgradnja LTŽ pokrova, 600/600 mm, B125 na vrhu zaščitnega jaška, obbetoniranje lovilca s pustim betonom (LO)
5. Premer žabjega poklopca mora biti premera, da ga je mogoče namestiti na cevi premera 100 cm.
__________________
V5: 1.) Prosimo investitorja, da objavi detajl za naslednji postavki:
3.3.4 Pokrivanje bazenov biološkega reaktorja s ploščami iz umetnega prozornega nenosilnega materiala. Snemljive plošče, ki premoščajo v prečni smeri največja bazena. V ceni upoštevati vse potrebno za dobavo in vgradnjo. Kot npr. plošče fibralux ali enakovredno m2 150,00

3.3.5 Pokrivanje bazenov biološkega reaktorja s pohodno inox mrežo. Snemljive plošče, ki premoščajo bazen. V ceni upoštevati vse potrebno za dobavo in vgradnjo. Kot npr. mreže Zenon ali enakovredno m2 150,00

2.) V razdelku 1.2.3. v postavki:
3.4.5 Lovilec olj kos 1,00
Za kakšen lovilec olj gre?
O5: 1) Zaradi obsežnosti dokumentacije, je skladno s Podpoglavjem 3.5 mogoče v vso zgoraj navedeno dokumentacijo vpogledati pri naročniku po predhodni objavi.
2) Dobava in vgraditev lovilca olja kot npr.:ACO NG3, Q=3.0 l/s v zaščitni jašek 1.0x1.0 m in vgradnja LTŽ pokrova 600/600 mm, B125 na vrhu zaščitnega jaška, obbetoniranje lovilca s pustim betonom (LO)
__________________
V6: Naročnika prosimo za objavo shem oken in vrat.
O6: Sheme in detajli po seznamu navedenem v odgovoru O8 so objavljeni na spletni strani http://logatec.si/vsebina/javno-naroilo-gradnja-istilne-naprave-logatec.html
__________________
V7: Spoštovani,
Zahtevan pogoj je, da ponudnik oz. podizvajalec priloži S.BON-1/P izdan s strani AJPES-a. oziroma , vsi tisti ponudniki in podizvajalci, ki niso podvrženi ocenjevanju s strani AJPES-a , pa morajo priložiti bonitetno oceno agencije Moody`s ali Standard&Poor‘s ali Fitch.
Dejstvo je, da te največje bonitetne hiše ocenjujejo države, banke in koncernska podjetja, ne pa neka mala podjetja, z nekaj miljonskim letnim prometom, kot so to običajno podizvajalci. Poleg tega, morajo podjetja, ki želijo naročiti bonitetno oceno teh agencij, imeti pogodbeno razmerje.
Naročnika , prosimo da potrdi oziroma spremeni pogoj v razpisni dokumentaciji tako, da ponudnikom , ki niso podvrženi ocenjevanju s strani AJPES-a omogoči predložitev kateregakoli poročila revizorske hiše o boniteti poslovanja (kot npr. D&B boniteta, SID boniteta), pri čemer bo naročnik kot ustrezno oceno priznal tisto, ki sodi v zgornjih 60 % ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna institucija pri določanju bonitetnih ocen.

Prosimo za čimprejšen odgovor.
O7: Ponudniki oziroma podizvajalci lahko predložijo tudi poročilo revizorskih hiš D&B oziroma SID o boniteti poslovanja, pri čemer bo naročnik kot ustrezno oceno priznal tisto, ki sodi v zgornjih 60% ocen na lestvici, ki jo uporablja posamezna institucija pri določanju bonitetnih ocen, pri čemer mora biti v takem primeru bonitetni oceni priložena tudi bonitetna lestvica posamezne institucije.
__________________
V8: V odgovoru O4 zapisanem pod POJASNILOM ŠT. 4, Datum objave: 16.1.2013, 06:16 navajate, da je možno vso projektno dokumentacijo vpogledati pri naročniku. To je sicer večkrat uporabljena oblika seznanjanja potencialnih ponudnikov s projektno dokumentacijo, ki pa ne zagotavlja tako kvalitetne izdelave ponudbe kot če bi bila projektna dokumentacija dosegljiva v elektronski obliki. Posamezni deli projektne dokumentacije vsebujejo tako podrobne podatke, brez katerih ni možno izdelati kvalitetne ponudbe. To so npr. sheme oken in vrat, ki jih izvajalci nujno potrebujejo za izdelavo kvalitetne ponudbe. Iz izkušenj vemo, da s samim vpogledom v projektno dokumentacijo ni možno pridobiti vseh podatkov za izdelavo kvalitetne ponudbe za stavbno pohištvo. Zato naročnika naprošamo, da na portalu objavi vsaj naslednjo projektno dokumentacijo: sheme oken in vrat ter detajle ograj, stopnic ipd.
Hvala za razumevanje.
O8: Sheme
- vrat in
- oken
ter detajli:
- rob temeljne plošče,
- rob terase v mansardi,
- odkap,
- čelni odkap,
- sleme,
- zaključek hidroizolacije ob bazenih v terenu,
- stikovanje pokrivne odkapne pločevine,
- stik stene in tlakov,
- vrata
- žleb, stik horizontale in vertikale - pogled od spodaj
so objavljeni na spletni strani http://logatec.si/vsebina/javno-naroilo-gradnja-istilne-naprave-logatec.html.
__________________________________________________________________________________________

POMEMBNO!

Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da je v razpisni dokumentaciji Poglavje 5 »OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE« (datoteka: 08 Poglavje 5_ČN Logatec.docx), obrazec 5.14 »SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KATERO BO PONUDNIK VGRADIL«,
- Pozicija 01.05. Membrane (stran 357) prišlo do napake v navedbi glede tehničnih karakteristikah – 6 alineja. Namesto »ptfe« je pravilno »pvdf«.
Posledično je napačno navedeno tudi v dokumentu 07-1 Poglavje 4_ČN_Logatec_041212.xlsx, Rekapitulacija 1.1 –Tehnologija, točka 1.2 Biologija in filtracija Sklop 2, podtočka 1.2.1 Membranski bazeni in membrane, napačna navedba v tehničnih karakteristikah – 6 alineja. Namesto »ptfe« JE PRAVILNO »pvdf«.
- Pozicija 01.06. Puhala biologija (stran 357) napačna navedba v tehničnih karakteristikah – 2., 3., 4. alineja. Namesto :
Pretok 8,6-36,44 Nm3/h pri 500mbar(g)
400V/50Hz/3-fazno – 30 kW
Motor 30kW
JE PRAVILNO:
Pretok 8,6-36,44 m3/min pri 500mbar (g)
400V/50Hz/3-fazno – 45 kW
Motor 45kW.
Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati zgoraj navedene popravljene tehnične karakteristike.
__________________________________________________________________________________________


Datum objave: 31.01.2013   11:50
V1: Ali lahko podizvajalci priložijo kopije BONOV in bančnih potrdil?
Hvala in lep pozdrav.
O1: Skladno z zahtevo razpisne dokumentacije (pogoj pod zaporedno številko 14 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) mora biti dokazilo original oziroma overjena kopija dokumentov.
__________________
V2: V pogojih razpisa je navedeno:
»da je ponudnik v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj dve (2) komunalni čistilni napravi od tega:
- eno (1) komunalno čistilno napravo kapacitete vsaj 2.000 PE in
- eno (1) komunalno čistilno napravo kapacitete vsaj 5.000 PE.«

Ali to po pomeni, da se ponudnik lahko sklicuje na referenco čistilne naprave na kateri je izvedel vsa dela izvedel vsa dela (gradbena, strojna, elektro in tehnološka dela)?
Ali je dovoljeno, da se ponudnik sklicuje na referenco za čistilno napravo na katerri je ponudnik izvajal le del celotnih del?
Ali je dovoljeno, da se sklicujemo na eno referenco za celotna dela, kot drugo referenco pa le del celotnih del?
O2: Skladno z zahtevo razpisne dokumentacije (opomba št 1, navedena pri pogoju pod zaporedno številko 15 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) bo naročnik upošteval referenčne projekte, pri katerih je ponudnik v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj dve (2) komunalni čistilni napravi od tega eno (1) komunalno čistilno napravo kapacitete vsaj 2.000 PE in eno (1) komunalno čistilno napravo kapacitete vsaj 5.000 PE. Kar pomeni izvedbo gradbenih in drugih del (v kar se ne šteje izvedba zgolj posameznih del v okviru gradnje objekta), in sicer: gradnje novega objekta (v kar se ne šteje dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije objekta ali nadomestne gradnje.
Naročnik ne bo sprejel referenčnega potrdila v kolikor je izvajalec izvedel gradbena in druga dela, v kolikor je izvajalec izvajal le npr. gradbena ali montažna dela, naročnik referenčnega potrdila ne bo sprejel kot ustreznega. Navedena zahteva velja za celoten pogoj. Ponudnik se tako ne more z eno referenco sklicevati na celotna dela, z drugo pa le na del celotnih del (npr. samo na gradbena oziroma instalacijska oziroma obrtniška dela). Naročnik bo kot ustrezno referenco štel referenčni projekt pri katerem bo ponudnik kot izvajalec izvedel najmanj dvoje izmed treh vrst del (gradbena, obrtniška in instalacijska dela).
__________________

Datum objave: 11.02.2013   12:40
V1: Pri popisu električnih inštalacij Vas prosimo za obrazložitev:
- postavka številka 3.6.31 (Elektronska kontrola pretoka, napajalne napetosti 24 VDC,.. proizvajalec KOBOLD ali enakovredno) prosimo če lahko podaste oznako tipa (princip delovanja, material, pretoki,...)
- postavka 3.6.32 (Končno stikalo pretoka tip: GK12, Proizvajalec Georg Fischer ali enakovredno) prosimo za podrobnejši opis postavke, ker stikala z oznako GK12 ne poznamo, oz. ne najdemo.
V naprej se Vam najlepše zahvaljujemo.
Lep pozdrav.
O1: Postavka t. 3.6.31
Tip Kobold KAL L8100 WK ali enakovredno. Delovno območje 1-20 m/s, medij zrak. Natančnost +/- 10 % izmerjene vrednosti. pmax 8 bar, tmax 120 C.
Postavka 3.6.32
Tip končnega stikala pretoka je GK10, proizvajalec Georg Fischer ali enakovredno.
Enako velja tudi za točke 3.6.19 ter 3.6.37.
__________________
V2: V shemah so omenjena senčila notranje žaluzije, v popis pa so navedene krpan žaluzije. Katera senčila je potrebno upoštevati.
Hvala
O2: Potrebno je upoštevati zunanje žaluzije, skladno s popisom.
__________________
V3: Spoštovani!
Zanima nas, kakšno izjavo oziroma kašno listino bo naročnik sprejel v smislu zaprisežene izjave prič ali zaprisežene izjave ponudnika. Ali to pomeni overjen podpis pri notarju ali izjava v notarskem zapisu, saj notarji v skladu z Zakonom o notariatu v notarskem zapisu potrjujejo in zapisujejo le izjave strank glede dejstev, ki jih stranke podajajo z namenom doseči določen pravni učinek? Ter ali to pomeni, da lahko ponudnik poda izjavo in podpis na njej overi pri notarju?
Kako je v primeru, če je ponudnik tuja pravna oseba, ali mora v tem primeru izjavo podpisati v tujem jeziku in jo mora overiti tuj notar ter jo je potrebo priložiti v overjenem prevodu ali prevod ni potreben?
Kakšno listino bo naročnik glede na zgoraj navedeno sprejel za tujo pravno osebo, ki bo nastopala kot podizvajalec?
Hvala za odgovor.
O3: Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Naročnik ne zahteva zaprisežene izjave ponudnika, podane pred notarjem, temveč za t.i. pisno izjavo, ki jo tuji ponudnik poda pod kazensko in materialno odgovornostjo. V kolikor je zaprisežena izjava prič ali zaprisežena izjava ponudnika v tujem jeziku, mora ponudnik skladno z določbo 9.2 Podpoglavja 1.1 – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe, poskrbeti za uradni prevod v slovenski jezik.
__________________
V4: Spoštovani,
glede na to, da kompletna projektna dokumentacije ne bo objavljena na portalu JN, pozivamo naročnika, da se na portalu JN objavi seznam projektne in tehnične dokumentacije, s katero razpolaga naročnik.
Hvala in lep pozdrav.
O4: skladno z Podpoglavjem 3.5 – Projektna dokumentacija, vključno z načrti, je pri naročniku na vpogled naslednja dokumentacija:
- Čistilna naprava Logatec, prenova čistilne naprave Logatec – rekonstrukcija, Projekt za razpis, 106012-38; projektant GENERA d.o.o., Ljubljana
- Čistilna naprava Logatec, prenova čistilne naprave Logatec – rekonstrukcija, Projekt za izvedbo, 106012-38; projektant GENERA d.o.o., Ljubljana
- Čistilna naprava Logatec, prenova čistilne naprave Logatec – rekonstrukcija, Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 75605 - 26; projektant GENERA d.o.o., Ljubljana
__________________
V5: Naročnika naprošamo, da poda dimenzije (peta: D,Š,V; zid: D,Š,V) opornega zidu in dimenzije (D,Š) klančine v naklonu cca 15%. Vse navedeno se nanaša na natančnejše ovrednotenje postavke 3.6.4. pri popisu zunanje ureditve.
Hvala
O5: Dimenzija pete:
120m x 1.0m x 0.70m
Dimenzija zidu:
120m x 0.30m x 1.20m
Dimenzija klančine je kotirana v tlorisu pritličja:
7.51m x 3.50m
__________________
V6: Prosim za bolj podrobne opise postavk
1. zunanja ureditev- pokončna oprema cest- postavka 37379 dvižne zapornice, prosimza tip ter dimenzije način odpiranja ni zadosti podatkov za doličitev cene
2. Zunaja zreditev- voziščne konstrukcije- nenoszlne plasti- postavka 38779 drenažni sloj debine 5 cm, ali je predvidena količina pravilna 1500,00 m3.

LP!
O6: 1. Omenjena pozicija se črta iz popisa. Namesto zapornice (poz. 3.5.2.) se vgradijo vhodna samonosna vrata (v poz. 3.6.5.).
2. Količina je pravilna.
__________________
V7: Prosim za bolj točen opis izdelka pri postavki ZU odvodnjevanje jaški in kanalete št. postavke 36984 pohodni ( na voziščnih konstrukcijah) vodotesni smradotesni LTŽ pokrov 100/100 cm ne obstaja, kaj je predvideno za vgradnjo prosim opis po pravilih stroke.
LP!
O7: LTŽ pokrovi dimenzije 100cm x 100cm obstajajo in jih je možno kupiti v Sloveniji. Ponudniki naj preverijo pri ponudnikih tovrstne opreme. Nosilnost pokrova mora biti min. 40t.
__________________
V8: 1. Pri zemeljskih delih pri objektu ni zajet izkop za odvodnjevanje, pri Zunanji ureditevi tudi ni zajetih izkopov in obsipov oziroma obbetoniranja, zajto je samo zasip z izkopanim materialom. kako naj formiramo cene kje naj upoštevamo kakšne obsipa oz. obbetoniranja in izkope.
2. Pri izdelavi drenaže je opisano samo cev na betonsko posteljico, ali je potrebno upoštevati tudi opsip z drenažnim peskom in filc, ker drugače drenaža ne bo v funkciji.
3.pri ZU opremai je predvidena je ograja tipa HUBER v dolžini 450,00m prosim če doličite tip in višino ograje.
4. Prosim če lahko objavite sheme za vrata na zunanji ureditvi z opisi da bo možno ta vrata pravilno ovrednotiti.
5.Pri postavki št ZU oprema št 38506 ograja navajate da je v ograji potrebno vgraditi dvoja avtomatska vrata, v nadakjevanju pa je količina samo za ena vrata. KOLOKO VRAT POTREBUJETE?
6.
O8: 1. Izdelava kanalizacije zajema vse, kar je potrebno za izdelavo kanalizacije, torej izkop, dobava materiala, polaganje na betonsko posteljico, zasipavanje, ipd.
2. Izdelava kanalizacije zajema vse, kar je potrebno za izdelavo kanalizacije, torej izkop, dobava materiala, polaganje na betonsko posteljico, zasipavanje, ipd.
3. Višina ograje 120cm.
Stopnice: kot npr.: Huber, Stair GE7
Ograja: kot npr.: Huber Fix-Rail® Component GE 4
Pohodne površine: kot npr.: Footbridge GE 10 ali Platform GE 11
4. Opis je v popisu, dimenzije so podane. Gre za standardne elemente, zato smatramo, da shema ni potrebna za pripravo ponudbe.
5. Spodaj navajamo izsek iz popisa. Navedena so dvoja vrata. Smatramo, da je iz tega razviden obseg in količina.
Nabava, dobava in postavitev jeklene panelne ograje višine 2.10m in dvojih avtomatskih vrat v točkovne temelje MB 20. V ceni je upoštevan tudi izkop točkovnih temeljev, izdelava točkovnih temeljev in postavitev in montaža panelne ograje. kot npr. ograja Fax, Palisada d.o.o. barva RAL 7035 ali enakovredno m 200.00
- vhodna samonosna vrata dolžine 4,0m, višina 210cm. Odpiranje preko daljinskega upravljalnika ter preko domofona.
Na eni strani bodo vrata za osebni prehod, opremljena z električno ključavnico. Odpiranje samo preko domofona in ročno s ključem. kos 1.00
- Dvokrilna vrata za tovorni dovoz širine 3,5m in višine 210cm. Odpiranje samo ročno s ključem. kos 1.00
__________________
V9: Pozdravljeni, od podizvajalca imamo že pridobljene Bone, na datum 8.1.2013, torej obrazec pripravljen na prvotni rok oddaje ponudbe (7.2.2013).
Zanima nas ali bo tale bonitetni obrazec veljal, ali morajo biti bon obrazci datirani na nov rok oddaje ponudbe? Hvala
O9: Dokazilo ne sme biti starejše od dneva OBJAVE JAVNEGA NAROČILA (21.12.2012). Dokazilo, ki je torej izdano 8.1.2013 povsem ustreza zahtevi naročnika, ne glede na podaljšan rok za predložitev ponudb. Boni ne smejo biti starješi od dneva objave javnega naročila, zato njihova veljavnost na podaljšan rok ni vezana.
__________________
V10: Prosim za pojasnilo za gradbena dela za tehnološke vode, kje so zajeta in opisana da jih je moč ovrednotiti.
O10: Naročnik naproša morebitnega ponudnika, da natančneje zastavi svoje vprašanje oziroma pojasni kaj razume pod »tehnološke vode«?
__________________
V11: Naročnika naprošamo, da objavi čistopis obrazca 5.14, ki se nanaša na seznam ponujene opreme. Na portalu so bile sicer objavljene spremembe, vendar smatramo, da bi naročnik moral objaviti čistopis sprememb omenjenega obrazca zaradi transparentnosti postopka in enakopravne obravnave vseh ponudnikov.
Hvala.
O11: Popravljen Obrazec 5.14: Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil, je objavljen a spletni strani: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/2/2015-307174384521600/11.1_Popravek_st_4.zip
__________________
V12: Pozdravljeni,

Vezano na pojasnilo št.6 z datumom 24.1.2013 in na opozorilo na koncu, ki se tiče spremenjenega obrazca 5.14 »SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KATERO BO PONUDNIK VGRADIL« in napake v tehničnih karakteristikah dokumenta 07-1 Poglavje 4_ČN_Logatec_041212.xlsx vas prosimo za čistopis obrazca 5.14 in dokumenta 07-1 Poglavje 4_ČN_Logatec_041212.xlsx.

Lahko pa tudi sami ročno popravimo na PDF dokumentu in odklenemo popis.

Lep pozdrav,
O12: Popravljen ponudbeni predračun in Obrazec 5.14: Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil, sta objavljena na spletni strani: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/2/2015-307174384521600/11.1_Popravek_st_4.zip
__________________
V13: Prosimo za več podatkov, dimenzij za naslednjo postavko (koliko m3 je potrebno zruši, debelina, dolžina razreza):
1.2.6 Rušenje z rezanjem AB predelitev v obstoječih bazenih komplet 1,00
O13: Projektantska ocena količin je:
100m3 ... volumen
60m .......... dolžina
0.30m ..... debelina
__________________
V14: Skladno z razpisno dokumentacijo, podpoglavje 1.5., 3. točka ¨tabela predložitve zahtevanih dokumentov in izpolnjevanja pogojev¨ definira, da garancijo za resnost ponudbe predloži punudnik, oziroma vodilni ponudnik v primeru ponudbe skupine ponudnikov.
Prosimo vas, da pogoj spremenite tako, da lahko garancijo v imenu skupine ponudnikov predloži kateri koli ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov in ne le vodilni ponudnik, saj vsi ponudniki v skupini solidarnostno odgovarjajo.
O14: Naročnik bo kot ustrezno upošteval garancijo za resnost, ki bo predložena s strani ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika ali ostalih ponudnikov.
__________________
V15: Pozdravljeni,

Po pregledu dokumentacije ugotavljamo, da se BIO filter podvojuje.

V poglavju 3, točka "3.10. Prezračevanje" je izdelana tabela prostorov, potrebnih za čiščenje onesnaženega zraka. V dokumentaciji je prikazana vsota iz tabele kjer je potrebna količina skupaj 2900 m3/h. Na tehnološki shemi je tudi samo en BIO filter oznake BIO 3.1. Prav tako so na tlorisu označeni prostori za obdelavo blata in ostali prostori, ki so potrebni prezračevanja kot so predvideni v zgornji tabeli.

Mislimo, da je v specifikaciji napaka, ker je BIO filter razpisan v točki "2.2 Prezračevanje, 2.2.1.BIO filter" in točki "1.4. Čiščenje zraka. 1.4.1. BIO filter".

Prosimo vas, da zgornje preverite in razložite, kako naj upoštevamo v popisu del.

hvala in lep pozdrav,
O15: Popravljen ponudbeni predračun je objavljen na spletni strani: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/2/2015-307174384521600/11.1_Popravek_st_4.zip
__________________
V16: Ali lahko ponudniki, kot dokaz, da niso imeli blokiranega računa v zadbjih 6 mesecih, predložijo obrazec BON2
O16: Naročik bo kot ustrezno dokazilo za izpolnjevanje pogoja »da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo bonitetne informacije ni imel blokiranega računa;« sprejel tudi BON2.
__________________
V17: Spoštovani,
ali se v ponudbo priloži le Poglavje 2.1 - Obrazec pogodbe ali celotno poglavje 2, torej tudi poglavje 2.2 Splošni pogoji pogodbe, 2.3, 2.3. Itd.?
O17: Ponuniki v svoji ponudbi predložijo le Podpoglavje 2.1 – Obrazec pogodbe, ostalih podpoglavij Pogavja 2 ter Poglavja 1 in Poglavja 3 v ponudbi ni potrebno prilagati.
__________________
V18: Spoštovani!

Do danes, dne 06.02.2013, še vedno iste odgovorili na naše vprašanje, ki smo Vam ga poslali 28.01.2013 (glej spodaj). Prosim, da na vprašanje čimprej odgovorite glede na to, da se rok za postavljanje vprašanj izteka.

Hvala in lep pozdrav!

Datum oddaje vprašanja: 28.1.2013, 14:35
Vprašanje se nanaša na objavo: JN13764/2012 (Gradbena dela na komunalni cistilni napravi) iz dne 21.12.2012
Tekst vprašanja:
Spoštovani!
Zanima nas, kakšno izjavo oziroma kašno listino bo narocnik sprejel v smislu zaprisežene izjave pric ali zaprisežene
izjave ponudnika. Ali to pomeni overjen podpis pri notarju ali izjava v notarskem zapisu, saj notarji v skladu z
Zakonom o notariatu v notarskem zapisu potrjujejo in zapisujejo le izjave strank glede dejstev, ki jih stranke podajajo z
namenom doseci dolocen pravni ucinek? Ter ali to pomeni, da lahko ponudnik poda izjavo in podpis na njej overi pri
notarju?
Kako je v primeru, ce je ponudnik tuja pravna oseba, ali mora v tem primeru izjavo podpisati v tujem jeziku in jo mora
overiti tuj notar ter jo je potrebo priložiti v overjenem prevodu ali prevod ni potreben?
Kakšno listino bo narocnik glede na zgoraj navedeno sprejel za tujo pravno osebo, ki bo nastopala kot podizvajalec?
Hvala za odgovor.
O18: Glej odgovor O3.
__________________
V19: Ponovno sprašujemo:Lastne bone in potrdila bank ter bone in potrdila bank od podizvajalcev imamo že pridobljena in sicer z datumi, ki se nanašajo na prvotno oddajo ponudbe, to je bila 7.2.2013. Zanima nas, če takšni dokumenti ustrezajo vašim pogojem, ali bi potrdila in boni morala biti datirani na novejši datum. Prosimo za čimprejši odgovor.
O19: Glej odgovor O9.
__________________________________________________________________________________________
POMEMBNO!
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da sta na spletni strani http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2013/2/2015-307174384521600/11.1_Popravek_st_4.zip objavljena:
- Popravljen ponudbeni predračun in
- Popravljen Obrazec 5.14: Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil,
ki ju morajo ponudniki predložiti v svoji ponudbi.
__________________________________________________________________________________________

Datum objave: 11.02.2013   12:41
V1: Pozdravljeni

Prosim za več podatkov po spodnjih pozicijah, premer cevovoda in pretoke ter mesto vgradnje (medij: tlak temp.)?
Oznaka tipa (PRINCIP DELOVANJA, MATERIAL, PRETOKI…)

3.6.31 FS 5.01, FS 5.02, FS 5.03, FS 5.04
Elektronska kontrola pretoka, napajalne napetosti 24VDC, brezpotencialni kontakt
Proizvajalec: Kobold ali enakovredno kos 4,00

Prosimo za podrobnejši opis.

3.6.32 FSL 5.01
Končno stikalo pretoka
Tip: GK12
Proizvajalec: Georg Fischer (ali enakovredno) kos 1,00

Hvala in lep pozdrav
O1: Postavka t. 3.6.31
Tip Kobold KAL L8100 WK ali enakovredno. Delovno območje 1-20 m/s, medij zrak.
Natančnost +/- 10 % izmerjene vrednosti. pmax 8 bar, tmax 120 C.

Postavka 3.6.32
Tip končnega stikala pretoka je GK10, proizvajalec Georg Fischer ali enakovredno.
Enako velja tudi za točke 3.6.19 ter 3.6.37.

Lokacije:
-Lokacije FS 5.01-5.04 so na glavnih cevovodih prezračevanja posameznega membranskega bazena med puhali B5.05 in B5.06 in pred loputami L5.01-5.04.
Lokacija FSL 2.01 je na skupni liniji, ki dovaja zrak za biološki proces od puhal B5.02-5.04.
Lokacija FSL2.02 je na liniji cevovoda zraka za proces obdelave blata za puhalom B 5.01.
Lokacija FSL2.03 je na skupnem cevovodu zraka za prezračevanje membran od puhal B5.05 in B5.06.

Pozicije so razvidne iz tehnološkega projekta, ki je na razpolago pri naročniku.
__________________
V2: Spoštovani,

Zahtevan pretok na grobih grabljah je precej visok (1100 l/s). Prosim, da potrdite oz. podate pravilen petok.

Lep pozdrav
O2: Pretok je ustrezen glede na tehnološke zahteve. Ponujene grablje morajo ustrezati temu pretoku.
__________________


Datum objave: 14.02.2013   08:36
V1: Pri izbiri drugega ponudnika membran prihaja do manjših odstopanj pri tehničnih parametrih membran (v primerjavi z Zenon), s tem, da drugi ponudnik v celoti ustreza razpoložljivemu gradbenemu prostoru predvidenim po projektni dokumentaciji.
Prosimo, da natančno navedete dovoljena odstopanja (izraženo v procentih) za vse navedene tehnične parametre v razpisni in tehnični dokumentaciji:
1. Število kaset,
2. Število membran s površino posamezne membrane,
3. Skupna instalirana površina membran,
4. Velikost odprtine por,
5. Maksimalni trenutni pretok čez membrane,
6. Povprečen maksimalni delovni pretok čez membrane,
7. Povprečen kontinuirani delovni pretok čez membrane.

Ali je dovoljena uporaba 4 kaset namesto 8 po Zenonu, s tem da je skupna površina membran za 2% večja od površine membran od Zenon-a.

Hvala za odgovor.
O1: Membrane se uporabljajo za filtracijo vsebine bioreaktorja. Glede odstopanj v tehnologiji vam odgovore posredujemo lahko le v naslednji obliki:
- Skupna instalirana površina membran: ≥ 7.072 m2
- Odprtine por velikostnega razreda: ≤ 0,04 mikrona.
- Maksimalen trenutni pretok čez membrane: ≥ 34,8 l/m2/ h
- Povprečen maksimalni delovni pretok čez membrane: ≥ 21,7 l/m2/ h
- Povprečen kontinuirni delovni pretok čez membrane: ≥ 16,7 l/m2/ h
Ponujeno število kaset in število membran skupaj s površino posamezne membrane ne sme vplivati na funkcionalnost filtracije in obseg preostalih del. Zaradi tega naročnik ne bo priznal nobenih dodatnih ali več del.
__________________
V2: Prosimo za odgovor
ali je pravilno opisana naslednja postavka:
- Zunanja ureditev - 3.3 voziščne konstrukcije - post. 3.3.6 - Izdelava drenažnega sloja pranega prodca frakcije 8-16 mm, debeline 5 cm =
1.5000 m3 - Ali je to res prani prodec, ali je količina prava?

Hvala!
O2: Količina je 1500m3 in ne 15000m3 kot navaja morebitni ponudnik.
V popisu je pravilna cifra.
__________________
V3: Z namenom priprave boljše ponudbe vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za 1 teden.

Hvala za odgovor.
O3: Naročnik je z Obvestilom o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku št. JN646/2013, ki je bilo objavljeno 21.01.2013, rok za predložitev ponudb in odpiranje ponudb že podaljšal. Naročnik roka za predložitev ponudb dodatno ne bo podaljšal.
__________________
V4: Prosimo vas za podatek:
- nam lahko zaupate kdo dobavlja ograje Huber, o tej ograji namreč ne dobimo nobenih podatkov?
O4: Dobavitelja ograj je mogoče najti na svetovnem spletu, kar je preveril tudi naročnik. Naročnik skladno z določbami ZJN-2 ne sme ustvarjati okoliščin, ki pomenijo kakršnokoli diskriminacijo, zato imena dobavitelja ne sme podati.
__________________