Dosje javnega naročila JN11746/2012
Naročnik: OBČINA LOGATEC 
Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji
ZJN-2: Odprti postopek

JN11746/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.10.2012
JN12225/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.11.2012
JN12484/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.11.2012
JN12735/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.11.2012
    JN11746/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na kanalizaciji

Datum objave: 30. 10. 2012
Številka objave: JN11746/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, Kontakt: Mateja Čuk, SI-1370 Logatec.
Tel. +386 17590600. Telefaks +386 17590620. E-pošta Mateja.Cuk1@logatec.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.logatec.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE (1. SKLOP), KANALIZACIJSKI SISTEM V OBČINI LOGATEC
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Območje občine Logatec, Slovenija
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE (1. SKLOP), KANALIZACIJSKI SISTEM V OBČINI LOGATEC« vključuje izgradnjo povezovalnega voda Gorenji Logatec-Kalce v dolžini 1.312 m, izgradnjo kanalizacije Kalce v dolžini 2.736 m z 2 črpališčema ter izgradnjo kanalizacije Martinj hrib v dolžini 8.391 m s podtlačno postajo.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45232400 (Gradbena dela na kanalizaciji)
45232410 (Kanalizacijski objekti)
39350000 (Oprema za kanalizacijska dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Projekt »ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU LJUBLJANICE (1. SKLOP), KANALIZACIJSKI SISTEM V OBČINI LOGATEC« vključuje izgradnjo povezovalnega voda Gorenji Logatec-Kalce v dolžini 1.312 m, izgradnjo kanalizacije Kalce v dolžini 2.736 m z 2 črpališčema ter izgradnjo kanalizacije Martinj hrib v dolžini 8.391 m s podtlačno postajo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 2787680,00 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 1213 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora v ponudbi naročniku predložiti brezpogojno in na prvi pisni poziv plačljivo garancijo za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR, ki mora biti veljavna sto petdeset (150) dni od roka za prejem ponudb.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v desetih (10) dneh od sklenitve pogodbe izročiti bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV).
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je 30 dni, na podlagi izstavljenih mesečnih računov oziroma situacij s strani izvajalca in po potrditvi le-teh s strani nadzornega inženirja in naročnika.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.

V primeru, da gre za ponudbo skupine ponudnikov, mora biti v ponudbi predložen tudi ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodba o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika; rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
1. da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za:
- sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ;
- korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja 1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ;
- goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
- pranje denarja iz člena 1 Direktive Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja;
2. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09):
- hudodelsko združevanje;
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje;
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti;
- pranje denarja;
3. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti
4. da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ oziroma 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev /ZJNVETPS/;
5. da ponudnik ni v stečajnem postopku;
6. da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
7. da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
8. da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju;
9. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Dokazila iz uradnih evidenc za dokazovanje obveznih pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika, ki sta navedena pod zaporednima številkama 2 in 3 v Podpoglavju 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika)
• Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika, ki so navedeni pod zaporednimi številkami 1, 5, 6, 7 in 8 v Podpoglavju 1.2 – Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika)
• Dokazila o izpolnjevanju pogojev glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
10. da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011 enaki najmanj protivrednosti 1.500.000,00 EUR;
11. da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdil o solventnosti ni imel blokiranih poslovnih računov;
12. da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
13. da ima:
• samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa2 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB
• podizvajalec tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB7 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa3 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB- oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB-.

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 5.8: Finančni podatki
• Dokazila:
- pravna oseba (gospodarska družba): obrazec S.BON-1/P ali S.BON-1. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila
- samostojni podjetnik: obrazec BON-1/SP. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila.
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 1.500.000,00 EUR.
• Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
• Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila, ki dokazuje, da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa2 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB in podizvajalci tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB7 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa3 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB- oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB-.

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 5.8: Finančni podatki
• Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila.
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 1.500.000,00 EUR.
• Ustrezno potrdilo, s katerim ponudnik izkazuje, da ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od dneva objave javnega naročila.
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
• Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila, ki dokazuje, da ima samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik in vsi ostali ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB6 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa2 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB in podizvajalci tekočo bonitetno oceno izdano s stran AJPES najmanj SB7 oziroma agencije Moody`s najmanj Baa3 oziroma izdano s strani Standard&Poor‘s najmanj BBB- oziroma izdano s strani Fitch najmanj BBB-.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
14. da je ponudnik v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj:
• dva (2) kanalizacijska sistema v dolžini vsaj 3.000 m vsak, od tega mora vsaj eden (1) obsegati vakuumsko kanalizacijo dolžine vsaj 1.000 m in
• eno (1) črpališče odpadnih vod.
15. da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj:
• dveh (2) kanalizacijskih sistemih v dolžini vsaj 3.000 m vsak, od tega mora vsaj eden (1) obsegati vakuumsko kanalizacijo dolžine vsaj 1.000 m in
• enem (1) črpališču odpadnih vod.
Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
16. da bo ponudnik vgradil material in opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s strani naročnika v razpisni dokumentaciji

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
• Obrazec: 5.9: Reference ponudnika kot izvajalca
• Obrazec 5.10: Referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
• Obrazec 5.12: Obrazec za življenjepise
• Obrazec 5.13: Referenčna potrdila odgovornega vodje del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije
• Obrazec 5.14: Seznam materiala in opreme, katero bo ponudnik vgradil in prospektna dokumentacija.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN3767/2012 z dne 5. 4. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN5038/2012 z dne 14. 5. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN5150/2012 z dne 16. 5. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN5465/2012 z dne 23. 5. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN5735/2012 z dne 30. 5. 2012
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN9518/2012 z dne 4. 9. 2012
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 28. 11. 2012
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 28. 11. 2012
Čas: 10:00
Kraj: Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, SI – 1370 Logatec
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda; prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod.

Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Naročnik obvešča, da so grafične priloge, ki so navedene v Podpoglavju 3.5 - PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, VKLJUČNO Z NAČRTI, objavljene na spletni strani http://logatec.si/vsebina/javno-naroilo-odvajanje-in-ienje-odpadne-vode-v-poreju-ljubljanice-1-sklop-kanalizacijski-sistem-v-obini-logatec.html

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/10/2015-296803545172800/GRADNJE_LOGA
TEC.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 20. 11. 2012
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, SI-1370 Logatec.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen ce zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, št. 43/2011) ne določa drugače.

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
• objave obvestila o javnem naročilu, ali
• obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
• prejema povabila k oddaji ponudb

Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50A, SI-1370 Logatec.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 10. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN12225/2012, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji; datum objave: 13. 11. 2012
  • JN12484/2012, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji; datum objave: 19. 11. 2012
  • JN12735/2012, Gradnje: Gradbena dela na kanalizaciji; datum objave: 23. 11. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.11.2012   07:53
V1: Prosimo za razlago kaj pomeni merska enota PA v popisu del. Postavka 1.1.2 - podtlačna kanalizacija - preddela
O1: V Postavki 1.1.2 – podtlačna kanalizacija – preddela (delovni list 3.1. ponudbenega predračuna) je izveden popravek in sicer je enota PA zamenjana s kpl in količina v 1,00. Za napako se opravičujemo.

Popravljen ponudbeni predračun je objavljen na spletni strani: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2012/11/2015-161469030165888/07-1_Poglavje_4_Kan_Logatec_v33.zip
_____________________________
V2: Prosimo za podatek kdo je redni vzdrževalec na cestah - zaradi pridobitev ponudbe pri postavki:_ delna zapora za ves čas gradnje. postavka 1.1.8. pri PODTLAČNI KANALIZACIJI; oz. objavite znesek ki naj ga upoštevamo v ponudbi.
O2: Na listu 3.1 je v postavki 1.1.8 vnesen določen pavšal 25.000,00 EUR.
Popravljen ponudbeni predračun je objavljen na spletni strani: http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2012/11/2015-161469030165888/07-1_Poglavje_4_Kan_Logatec_v33.zip
_____________________________
V3: Ali je dovoljeno polaganje kanalizacijskih cevi iz umetnih mas. Betonske cevi zahtevanih karakteristik in porfilov ni na slovenskem trgu?
Ali lahko namesto betonskih jaškov ponudimo jaške iz umetnih mas?
O3: Naročnik ne bo spremenil zahteve glede vrste cevi in jaškov. Ponudniki morajo predložiti ponudbo, ki bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije.
_____________________________


POMEMBNO!
Naročnik obvešča morebitne ponudnike, da je na spletni strani http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2012/11/2015-161469030165888/07-1_Poglavje_4_Kan_Logatec_v33.zip
objavljen popravljen ponudbeni predračun, ki ga morajo ponudniki oddati v svoji ponudbi.
V ponudbenem predračunu je popravljeno sledeče:
- na listu 3.1, postavka 1.1.2 je zamenjana enota PA s kpl ter količina na 1,00
- na listu 3.2, postavka 2.1.2 in 2.8.6 je zamenjana enota PA s kpl
- na listu 3.3, postavke 3.1.4, 3.1.5 in 3.1.8 je zamenjana enota pavšal s kpl
- v vseh postavkah, kjer je navedeno besedilo »obračun po dejanskih stroških«, je to besedilo izbrisano in
- v vseh postavkah je besedilo »vris v kataster« nadomeščeno z besedilom »izdelava zbirnega katastra GJI«
-na listu 3.1 je v postavki 1.1.8 vnesen določen pavšal 25.000,00 EUR.
_____________________________

Datum objave: 14.11.2012   08:30
V1: Zanima nas ali lahko uporabimo naslednje obrazce:

- referenčna potrdila ponudnika
- obrazec za življenepise
- referenčna potrdila odgovornega vodja del
iz razpisa JN 3767/2012 z dne 5.4.2012 (obrazci imajo druge številke, vsebina pa je enaka)?
O1: Ponudniki lahko predložijo referenčna potrdila ponudnika, obrazec za življenjepise in referenčna potrdila odgovornega vodje del v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5.
Obrazci za referenčna potrdila ponudnika, obrazci za življenjepise in obrazci za referenčna potrdila odgovornega vodje del so potemtakem lahko predloženi iz predhodno neuspešno zaključenega postopka oddaje predmetnega javnega naročila, saj so v smislu vsebine obrazcev tega razpisa.
_____________________________
V2: naročnik navaja:
15.3 garancija mora biti v obliki bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnicah. Izdati jo mora banka v Republiki Sloveniji ali tuja banka, ki mora imeti ICBA rating AA- ali zavarovalnica.
Ali mora imeti ICBS rating AA- tudi banka ali zavarovalnica v Republiki Sloveniji?
O2: Zahteva naročnika za ICBS rating AA- velja v primeru, če ponudnik predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje tuje banke ali tuje zavarovalnice.
_____________________________

Datum objave: 19.11.2012   07:45
V1: Spoštovani!

Naročnik pod zap. št. 13 pogojev, ki jih mora izpolnjevati ponudnik zahteva, da morajo imeti ponudniki tekočo bonitetno oceno izdano s strani AJPES najmanj SB6 oz. agencije Moody najmanj Baa2 oz. Standard&Poor najman BBB oz. Fitch BBB.
Kako ponudniki ravnamo v primeru, da imamo bonitetno oceno druge agencije, ki ni navedena v zgornjem spisku?
O1: Bonitetno informacijo AJPES-a, agencije MOODY, agencije STANDARD&POOR oziroma agencije FITCH lahko pridobi vsak ponudnik.
Naročnik je določil, da sprejme bonitetne ocene navedenih agencij, ker je na spletni strani www.ajpes.si javno objavljena primerjava ocen teh agencij. Naročnik bonitetnih ocen drugih agencij, zaradi enakopravne obravnave ponudnikov, ne bo in ne sme upošteval. Poleg tega lahko pri agencijah Moody, Standard&Poor in Fitch pridobijo bonitetno oceno vsa podjetja, ne glede na to, če imajo sedež v Republiki Sloveniji ali izven nje.
_____________________________
V2: Prosimo, da naročnik spremeni rok veljavnosti uradnih dokumentov na veljavnost vsaj od 30. 09. 2012, ker jih tuji partnerji ne morejo dobiti v tako kratkem času oz. skladno s točko 20.1 podaljšati rok za oddajo ponudbe vsaj do 20. 12. 2012 in s tem naročnik zagotovi enakopravno obravnavanje vseh ponudnikov.
O2: Naročnik bo, v točkah, kjer je zahteval, da dokumenti in dokazila ne smejo biti starejši od dneva objave javnega naročila, kot ustezne upošteval uradne dokumente v kolikor so bili izdani od 30.09.2012.
_____________________________
V3: Pri tehnični in kadrovski sposobnosti - obvezni pogoji naročnik zahteva referenco za vakuumsko kanalizacijo. Ker se v RS ni izvajalo veliko objektov s to vrsto kanalizacije smatramo, da je naročnikov pogoj namenjen točno določenemu izvajalcu, kar postavlja ostale ponudnike v neenakopraven položaj kot to zahteva tudi ZJN. Za zagotovitev enakopravnosti naj naročnik dovoli poleg vakuumske tudi in/ali tlačno kanalizacijo, saj je le ta tudi zajeta v tem projektu v nasprotnem bomo uporabili vsa pravna sredstva, ki nam po ZJN pripadajo.
O3: Naročnik je obvezne pogoje postavil na način, da je ta sorazmeren s predmetom javnega naročila in da jasno izkazuje, da je ponudnik oz. kader usposobljen za izvedbo del in storitev, ki so predmet konkretnega javnega naročila. S postavitvijo omenjenega pogoja naročnik ni v ničemer posegel v z ZJN-2 zahtevan nivo zagotavljanja konkurence, zato vztraja pri izkazani sposobnosti pri izvedeni vakuumski kanalizaciji, je pa omilil pogoj glede njene dolžine. Hkrati naročnik izpostavlja, da merilo za zagotavljanje konkurenčnosti predstavlja relevantni trg, ki ni omejen zgolj na Republiko Slovenijo.
Naročnik spreminja pogoja pod zaporedno številko 14 in 15 Poglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik.
POGOJ POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 14 PODPOGLAVJA 1.2 – POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK, se glasi:
da je ponudnik v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj:
- dva (2) kanalizacijska sistema v dolžini vsaj 3.000 m vsak, od tega mora vsaj eden (1) obsegati vakuumsko kanalizacijo dolžine vsaj 100 m in
- eno (1) črpališče odpadnih vod;

POGOJ POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 15 PODPOGLAVJA 1.2 – POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK, se glasi:
da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj:
- dveh (2) kanalizacijskih sistemih v dolžini vsaj 3.000 m vsak, od tega mora vsaj eden (1) obsegati vakuumsko kanalizacijo dolžine vsaj 100 m in
- enem (1) črpališču odpadnih vod;
Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.

Popravljeni strani 48 in 70 Poglavja 1 – Navodila podnunikom za izdelavo ponudbe sta objavljeni na spletni strani:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2012/11/2015-162338205273216/Popr._strani_48_in_70_Poglavja_1__Kanalizacija_Logatec.zip
_____________________________
V4: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
14. da je ponudnik v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj:
• dva (2) kanalizacijska sistema v dolžini vsaj 3.000 m vsak, od tega mora vsaj eden (1) obsegati vakuumsko kanalizacijo dolžine vsaj 1.000 m in
• eno (1) črpališče odpadnih vod.
15. da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj:
• dveh (2) kanalizacijskih sistemih v dolžini vsaj 3.000 m vsak, od tega mora vsaj eden (1) obsegati vakuumsko kanalizacijo dolžine vsaj 1.000 m in
• enem (1) črpališču odpadnih vod.
Menimo, da je pogoj diskriminatoren, saj očitno naročnik favorizira določenega ponudnika, ki ima na 3.000m kanalizacije tudi vakuumsko kanalizacijo v dolžini 1.000m in so take reference v RS prava redkost. Glede na naravo posla in zahtevnost mora naročnik dovoliti tudi tlačne vode kanalizacij, saj je zahtevnost izvedbe tlačnega voda praktično enaka z vakuumsko. Glede na odgovor naročnika bomo razmisli o nadaljnih postopkih po ZJN-2.
O4: Glej odgovor pod točko O3.
_____________________________


Datum objave: 22.11.2012   12:39
V1: Prosimo za pojasnilo kako naj vrednotimo postavke:
1.5.5.Nadzor geomehanika
1.5.6.Nadzor upravljalcev podzemnih vodov
1.5.7.Projektantski nadzor
1.5.8. Arheološki nadzor
1.5.9. Izdelava PID projekta kanala
vse postavke so po m1 kanala. V primeru da vstrajate na enoti mere in količini, določite koliko ur naj upoštevamo za 1 m1 kanala.
O1: Popis je bil izdelan po posameznih kanalih, zato je projektant za obračunsko enoto izbral m1 ob predpostavki, da so dela iz omenjenih postavk enakomerno razporejena po celotni dolžini kanalizacije in s tem premosorazmerna z dolžino.
V vsakem primeru je to ocena stroškov za omenjena dela za kompletno kanalizacijo v dolžini 12275 m.
Ponudniki naj za postavke upoštevajo naslednje število ur:
1.5.5 0,005 h/m1
1.5.6 0,01 h/m1
1.5.7 0,01 h/m1
1.5.8 0,01 h/m1
1.5.9 0,02 h/m1
_____________________________
V2: Prosimo za pojasnilo sledeče postavke ki se pojavljajo v popisu
1.7. Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom, nosilni sloj bitugramoz v debelini 6 cm, frakcije 0-32 mm in obrabni sloj asfaltbeton v debelini 3 cm, frakcije 0-11 mm. Skupaj s končnim odrezom asfalta, z dodatnim rušenjem, finim planiranjem, talnimi oznakami ipd., po zahtevah upravljalca cestišča.
definirajte kakšne količine posameznih del naj upoštevamo na m2 oz. razdelite postavko po posameznih delih.
O2: Postavka 1.7 vsebuje sledečo razdelitev posameznih del:
• strojno in delno ročno fino planiranje podlage +/- 1,0 cm 1,0 m2
• pobrizg robov z emulzijo 1,0 m
• dobava in položitev nosilnega sloja asfalta AC 32 base B 50/70 A3, v debelini 6,0 cm 1,0 m2
• strojno frezanje stika obstoječega asfalta globine 3,0 cm in širine 10,0cm 1,0 m
• dobava in položitev obrabno zapornega sloja asfalta AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 3,0cm 1,0 m2
_____________________________
V3: Glede nosilnosti kameninastih - keramičnih cevi: povsod v popisu za kanale rekapitulacije 2 - sanitarna kanalizacija Kalce - je zahtevana nosilnost 48 kN/m. V kanalu rekapitulacije 1 - Sanatarna kanalizacija Kalce - Gornji Logatec pa 60 kN/m.
Gre za napako in je zahteva nosilnosti kameninastih - keramičnih cevi povsod 48 kN/m?
O3: V popisu kanalizacije Logatec-Kalce so praviloma navedene (zahtevane) nosilnosti 48kN/m za DN200 in 60kN/m za DN250. Krajši odsek DN200 ima predvideno nosilnost 60kN/m, vendar bi tudi za ta odsek DN200 še zadoščala nosilnost 48kN/m.
Na tej osnovi upoštevajte slednje enotne navedbe:
DN 200 - 48kN/m
DN 250 - 60kN/m
_____________________________
V4: Ali je v skladu z točko 10 na strani 45 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe - Ekonomska in finančna sposobnost ter točko 13 na strani 47 Navodil ponudnikom za pripravo ponudbe - Ekonomska in finančna sposobnost potrebno priložiti DVA originala AJPES BON - a? Ali je dovolj eden?
O4: Iz zaporedne številke 10 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik je razvidno, da lahko ponudniki predložijo S.BON-1/P ALI S.BON-1.
_____________________________
V5: Pozdravljeni!

Prosim, če specificirate kaj je mišljeno pod finančno sposobnost, da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2009, 2010 in 2011 enaki najmanj protivrednosti 1.500.000,00 EUR. Ali je to mišljeno povprečje v vseh treh letih skupaj ali mora biti za vsako od teh treh let posebej prihodek 1.500.000,00?
Ali mora, v pripmeru skupine ponudnikov vsak od ponudnikov zadostovati temu pogoju ali se finančna sposobnost lahko sešteje?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.
O5: Ponudnik mora za izpoljevanje pogoja pod zaporedno številko 10 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpoljevati ponudnik izkazati, da ima POVPREČNE letne prihodke v letih 2009, 2010 in 2011 enake najmanj protivrednosti 1.500.000,00 EUR. Naročnik bo torej pri preverjanju izpolnjevanja pogoja seštel podane prihodke za leto 2009, 2010 in 2011 ter jih delil s tri.
Skladno z navedbo v razpisni dokumentaciji lahko izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 10 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpoljevati ponudnik, DOKAZUJEJO PONUDNIK OZIROMA SKUPINA PONUDNIKOV IN PODIZVAJALCI SKUPAJ.
_____________________________
V6: Naročnik v pojasilu št. 3. odgovarja na zastavljeno vprašanje V3.
Naročnik pojasnjuje, da je obvezne pogoje postavil na način, da je ta sorazmeren s predmetom javnega naročila.
Če bi naročnik sledil določilom ZJN in obvezne pogoje postavil na način sorazmerno s predmetom javnega naročila, potem bi dovolil tudi reference za tlačne vode, ki jih ta razpisan projekt tudi ima in zato ponovno pozivamo naročnika, da poleg vakuumske kanalizacije dovoli tudi reference tlačne kanalizacije.
O6: Naročnik je zahtevo po dolžini vakuumske kanalizacije že zmanjšal iz zahtevanih 1.000 m na 100 m.
Naročnik je obvezne pogoje postavil na način, da je ta sorazmeren s predmetom javnega naročila in da jasno izkazuje, da je ponudnik oz. kader usposobljen za izvedbo del in storitev, ki so predmet konkretnega javnega naročila. S postavitvijo omenjenega pogoja naročnik ni v ničemer posegel v z ZJN-2 zahtevan nivo zagotavljanja konkurence, zato vztraja pri prvotni vsebini predmetnega pogoja. Hkrati naročnik izpostavlja, da merilo za zagotavljanje konkurenčnosti predstavlja relevantni trg, ki ni omejen zgolj na Republiko Slovenijo. Poleg tega po razlagi strokovnega kadra znanje na področju izgradnje tlačnega voda ni mogoče enačiti z znanjem na področju izgradnje vakuumske kanalizacije. Da pa je naročnik omogočil izpolnjevanje pogoja večim morebitnim ponudnikom je določil, da bo upošteval izvedene projekte v zadnjih desetih (10) letih in ne zadnjih petih (5) letih kar je minimalni rok določen v zakonu, ki ureja javno naročanje.
Torej naročnik ne bo spreminja pogoja pod zaporedno številko 14 in 15 Podpoglavja 1.2 – Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik, objavljenega v Obvestilu o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku objavljenega 19.11.2012 pod številko JN12484/2012, in se glasita:
POGOJ POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 14 PODPOGLAVJA 1.2 – POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK:
da je ponudnik v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila izgradil vsaj:
- dva (2) kanalizacijska sistema v dolžini vsaj 3.000 m vsak, od tega mora vsaj eden (1) obsegati vakuumsko kanalizacijo dolžine vsaj 100 m in
- eno (1) črpališče odpadnih vod;

POGOJ POD ZAPOREDNO ŠTEVILKO 15 PODPOGLAVJA 1.2 – POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI PONUDNIK:
da ima ponudnikov odgovorni vodja del (v skladu z Zakonom o graditvi objektov) v zadnjih desetih (10) letih pred objavo javnega naročila kot odgovorni vodja del izkušnje pri izvedbi vsaj:
- dveh (2) kanalizacijskih sistemih v dolžini vsaj 3.000 m vsak, od tega mora vsaj eden (1) obsegati vakuumsko kanalizacijo dolžine vsaj 100 m in
- enem (1) črpališču odpadnih vod;
Odgovorni vodja del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni vodja del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
_____________________________
V7: Obrazec 5.3, Garancija za resnost ponudbe:
Ali lahko garancijo za resnost ponudbe pridobi katerikoli ponudnik v primeru ponudbe skupine ponudnikov?
O7: Naročnik bo Garancijo za resnost ponudbe, ki bo predložena s strani ponudnika oziroma v primeru skupine ponudnikov vodilnega ponudnika ali ostalih ponudnikov in bo izdana v zahtevani višini in z zahtevano veljavnostjo, upošteval kot ustrezno.
_____________________________

Datum objave: 22.11.2012   14:03
V1: Spoštovani,
Obrazec 5.14, seznam opreme in materiala poz. 02.01 in dalje pozicije za potopne črpalke predmetnih črpališč, so točno določeni tipi črpalk in njene karakteristike ter ostala pripadajoča oprema.
Različni proizvajalci črpalk in pripadajoče opreme imajo določena odstopanja od projektiranih za predmetno kanalizqacijo. Tehnične zahteve in glavne karakteristike za funkcionalno delovanje črpališč, pa lahko zadostijo tudi drugi proizvajalci tovrstne opreme.
Prosimo za pojasnilo.in odgovor
Lep pozdrav
O1: V obrazcu in posledično ponudbenem predračunu je zahtevano enakovredje in ne eksplicitna enakost črpalk.
Slednje pomeni, da so možna določena odstopanja od projektirane črpalke (tipsko opredeljene črpalke služijo zgolj kot primer), zatorej so bili navedeni tudi drugi potencialni proizvajalci črpalk (kot npr. KSB, EMU, Wilo ali enakovredno...).
Pri vaši opredelitvi enakovredne črpalke prosimo upoštevajte predvsem Q/H krivuljo črpalke (delovna točka), moč (kW), tok (A), izkoristek, prehodnost delcev, material, težo (zgolj v smislu robustnosti), obliko tekača, avtomatiko, krmiljenje, zagon (direkt ali zvezda trikot) ipd. Smiselno naj ponudnik upošteva tudi odgovor podan v tem pojasnilu pod O3.
_____________________________
V2: Spoštovani!
Imamo vprašanja in sicer:
1/ precizni izračuni za vakuumsko kanalizacijo so predpisani po normi 1091 in normi ATV-DVWK-A-116 leto 2004 angleška verzija in 2005 nemška verzija (priloge).
- zakaj norma ATV-DVWK-A-116 ni navedena v razpisu ?

2/ zakaj niso predpisani certifikati ISO 9001 za dobavitelje materiala ?

3/ norma ATV-DVWK-A-116 odstavek 5.3.1 priropoča za vakuumsko kanalizacijo PE-HD cevi SDR klasso 11, kar pomeni 16 barov pritiska, oziroma odgovarjajočo debelino stene PE-HD cevi. Raspisana je PE-HD cev za 10 barov pritiska kar je slabo za investitorja, ker norma predvideva da vakuumske cevi držijo 50 let.

4/ norma ATV-DVWK-A-116 odstavek 5.3.2. stran 18+19 Figure 4. definira vgradnjo Inšpekcijskih cevi. To ni predvideno v razpisu.

Hvala za odgovore in lep pozdrav!
O2: 1. Normativ je samo EN1091, ATV-DVWK-A-116 (po novem se imenuje DWA-A-116) je samo priporočilo nemškega tehniškega združenja za kanalizacijo (Abwassertechnische Vereinigung). V izdelani projektni dokumentaciji za vakuumsko kanalizacijo so upoštevane norme EN 1091. V EN 1091 niso predpisani »precizni izračuni za vakuumsko kanalizacijo«, temveč so podane samo smernice in minimalne osnovne zahteve za podtlačne sisteme. Vsak sistem mora biti obravnavan posamezno, z upoštevanjem vseh potrebnih parametrov ( 1/4. odstavek). Priporočilo ni navedeno v razpisu, ker to ni potrebno.
2. Naročnik je mnenja, da bi zahteva po certifikatu ISO 9001 po nepotrebnem omejevala potencialne ponudnike.
3. EN1091 predpisujejo cevi za 6 barov pritiska (5.3.1), v izdelani projektni dokumentaciji pa so predvidene 10 barske cevi. Dosedanje izkušnje na delujočih sistemih kažejo, da je 10 barov več kot dovolj. Poleg tega je projektant za izdelano projektno dokumentacijo uposobljen in zanjo garantira s svojo projektantsko odgovornostjo.
4. Kot je podano že v točki 1. je projektant pri izdelavi projektne dokumentacije upošteval norme EN1091 in ne priporočil tehniškega združenja za kanalizacijo (Abwassertechnische Vereinigung) ATV-DVWK-A-116 (po novem se imenuje DWA-A-116).
_____________________________
V3: Spoštovani
V popisu za izbor črpalke je navedena črpalka ITT Flygt xxxxxxx (številčna oznaka črpalke, odvisno od črpališča). Na koncu popisa je navedeno (KSB, WILO ali enakovredna črpalka). Vsi trije ponudniki so eni izmed priznanih dobaviteljev opreme, toda ker v popisu NI navedena karakteristik (delovna točka Q=pretok in H=tlak) črpalke je ONEMOGOČENO ponuditi konkurenčni izdelek - izdelek drugega proizvajalca razen ITT Flygt, ker je od predvidenega proizvajalca nemogoče pridobiti tehnične podatke.
Čemu je naveden proizvajalec? Na osnovi česa se lahko določi konkurenčni proizvod enakih karakteristik?
O3: V ponudbenem predračunu je na listu:
- 2.1 v postavki 1.37 navedena obratovalna točka: H=14,9; Q=11,1 l/s; P1/P2=4,9/4,1 kW/kW, 0,1213 kWh/m3
- 2.3 v postavki 3.36 navedena obratovalna točka: H=16,7 m, Q=25,7 m3/h, P1/P2=2,5/2,0 kW/kW, 0,0971 kwh/m3.
Pri izboru črpalke je poleg izkoristka pomembna tudi prehodnost delcev tip tekača (da ne pride do mastitve) ter material in robustnost črpalk. Predvsem pri manjši črpalki (z malo porabo) je zanesljivost pomembnejša od izkoristka.
_____________________________
V4: Spoštovani
V ponudbenem predračunu je v postavki 1.3.36 za Sanitarno podlačno kanalizacijo Martin hrib naveden prosti prehod ventila 78 mm. Ali naročnik dovoljuje kakšna odstopanja?
O4: Naročnik bo kot ustrezen ventil upošteval, v kolikor bo njegov prosti prehod večji od 75 mm ob ostalih nespremenjenih zahtevah.
_____________________________

Datum objave: 23.11.2012   11:21
Naročnik, Občina Logatec, obvešča morebitne ponudnike, da PODALJŠUJE rok za prejem ponudb najkasneje do 06.12.2012 vključno do 09:00 ure. Javno odpiranje ponudb bo 06.12.2012 ob 10:00 uri na naslovu naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50A, SI – 1370 Logatec.
Glede na to, da je podaljšan rok za prejem ponudbe, bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili garancijo za resnost ponudbe, ki bo veljavna najmanj 150 dni šteto od prvotnega roka za prejem ponudb, to je od 28.11.2012. Prav tako bo ponudba pravilna, v kolikor boste predložili potrdila in dokazila, s katerimi boste dokazovali izpolnjevanje razpisnih pogojev, ki niso starejša od roka določenega v razpisni dokumentaciji šteto od prvotnega roka za prejem ponudb, to je od 28.11.2012.
Popravljene strani so na voljo na spletni strani http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2012/11/2015-132440556979104/09_POpravek_st_3.zip


Datum objave: 28.11.2012   11:17
NAROČNIK OPOZARJA MOREBITNE PONUDNIKE, DA SPREMINJA ODGOVORE, KI SO BILI PODANI V POJASNILU ŠT. 5, KI JE BIL NA PORTALU JAVNIH NAROČIL OBJAVLJEN 22.11.2012 OB 14:03.
Odgovor na vprašanje V1 se glasi:
V1: Spoštovani,
Obrazec 5.14, seznam opreme in materiala poz. 02.01 in dalje pozicije za potopne črpalke predmetnih črpališč, so točno določeni tipi črpalk in njene karakteristike ter ostala pripadajoča oprema.
Različni proizvajalci črpalk in pripadajoče opreme imajo določena odstopanja od projektiranih za predmetno kanalizqacijo. Tehnične zahteve in glavne karakteristike za funkcionalno delovanje črpališč, pa lahko zadostijo tudi drugi proizvajalci tovrstne opreme.
Prosimo za pojasnilo.in odgovor
Lep pozdrav
O1: Naročnik spreminja besedilo navedeno v Opisu postavke 1.37 na listu 2.1 ponudbenega predračuna:
Besedilo se glasi: »Litoželezna potopna črpalka za odpadno vodo do 40 stopinj C, za stacionarno mokro montažo na tlačno koleno, z vgrajenim 3-faznim 4-polnim elektromotorjem. Izvedba IP 68, s prehodnostjo za delce (throughlet) najmanj do velikosti 76 mm. Črpalka se v črpalni jašek spusti po vodilih iz materiala AISI304 in samodejno sklopi s tlačnim kolenom DN100 na zaklep.
Obratovalna točka:
H = 14,9 m; Q = 11,1 l/s; učinkovitost najmanj 40%, nominalna moč 5,5 kW ali več«
Posledično se enako spremenijo tudi zahteve naročnika v poziciji 02.03. Obrazca 5.14 – SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KATERO BO PONUDNIK VGRADIL ter besedilo prvega in drugega odstavka na strani 245 Poglavja 3 – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.

Naročnik spreminja besedilo navedeno v Opisu postavke 1.38 na listu 2.1 ponudbenega predračuna.
Besedilo se glasi: »Dobava in montaža avtomatike za Črpališče P-2 Kalce Center, ki je kompatibilna s črpalko v postavki 1.37.
Elektro omarica za zunanjo montažo (grelec in termostat) dim. 800x600x300 mm, za direktni zagon in izmenično krmiljenje dveh črpalk. Vgrajen modem za GSM prenos signalov. Z rezerevnim napajanjem za triurno delovanje.«
Naročnik spreminja besedilo navedeno v Opisu postavke 1.38.1 na listu 2.1 ponudbenega predračuna.
Besedilo se glasi: »Omarica; 2 črpalki;«
Naročnik spreminja besedilo navedeno v Opisu postavke 1.38.2 na listu 2.1 ponudbenega predračuna.
Besedilo se glasi: »Nivojsko stikalo s 13 m kabla«
Naročnik spreminja besedilo navedeno v Opisu postavke 1.38.3 na listu 2.1 ponudbenega predračuna.
Besedilo se glasi: »Držalo kablov s pritrdilnim materialom.«
Posledično se enako spremenijo tudi zahteve naročnika v navedene v prvih dveh stavkih tretjega odstavku na strani 245 Poglavja 3 – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.

Naročnik spreminja besedilo navedeno v Opisu postavke 3.36 na listu 2.3 ponudbenega predračuna.
Besedilo se glasi: »Litoželezna potopna črpalka za odpadno vodo do 40 stopinj C, za stacionarno mokro montažo na tlačno koleno, z vgrajenim 3-faznim 2-polnim ali 4-polnim elektromotorjem z direktnim zagonom. V navitja statorja so vgrajena termična stikala za izklop pri pregretju. V ohišje statorja je vgrajeno tipalo za detekcijo vode. Izvedba IP 68, s prehodnostjo za delce (throughlet) najmanj do velikosti 40 mm v kolikor gre za izvedbo z noži oziroma do velikosti 65 mm v kolikor gre za klasično izvedbo. Črpalka se v črpalni jašek spusti po vodilih iz materiala AISI304 in samodejno sklopi s tlačnim kolenom DN80 na zaklep.
Obratovalna točka:
H = 16,7 m; Q = 25,7 m3/h; učinkovitost najmanj 40%, nominalna moč 3 kW ali več«
Posledično se enako spremenijo tudi zahteve naročnika v poziciji 02.01. Obrazca 5.14 – SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KATERO BO PONUDNIK VGRADIL ter besedilo drugega, tretjega in četrtega odstavka na strani 244 Poglavja 3 – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.

Naročnik spreminja besedilo navedeno v Opisu postavke 3.36.2 na listu 2.3 ponudbenega predračuna.
Besedilo se glasi: »Tipalo«

Naročnik spreminja besedilo navedeno v Opisu postavke 3.36.3 na listu 2.3 ponudbenega predračuna.
Besedilo se glasi: »Ustrezen motorni kabel za črpalko v postavki 3.36 dolžine 10 m«

Naročnik spreminja besedilo navedeno v Opisu postavke 3.37 na listu 2.3 ponudbenega predračuna.
Besedilo se glasi: »Dobava in montaža avtomatike za Črpališče P-1 Kalce Hrušica, ki je kompatibilna s črpalko v postavki 3.36
Elektro omarica za zunanjo montažo (grelec in termostat) dim. 800x600x300 mm, za direktni zagon in izmenično krmiljenje dveh črpalk s pomočjo mikroprocesorja in nivojskih stikal. Vgrajen modem za GSM prenos signalov. Z rezerevnim napajanjem za triurno delovanje.«
Posledično se enako spremenijo tudi zahteve naročnika v poziciji 02.01. Obrazca 5.14 – SEZNAM MATERIALA IN OPREME, KATERO BO PONUDNIK VGRADIL ter besedilo prvega in drugega stavka petega odstavka na strani 244 Poglavja 3 – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE.

Naročnik spreminja besedilo navedeno v Opisu postavke 3.37.1 na listu 2.3 ponudbenega predračuna.
Besedilo se glasi: »Omarica; 2 črpalki«

Naročnik spreminja besedilo navedeno v Opisu postavke 3.37.2 na listu 2.3 ponudbenega predračuna.
Besedilo se glasi: »Nivojsko stikalo s 13 m kabla«

Naročnik spreminja besedilo navedeno v Opisu postavke 3.37.3 na listu 2.3 ponudbenega predračuna.
Besedilo se glasi: »Držalo kablov s pritrdilnim materialom«
_____________________________
Odgovor na vprašanje V3 se glasi:
V3: Spoštovani
V popisu za izbor črpalke je navedena črpalka ITT Flygt xxxxxxx (številčna oznaka črpalke, odvisno od črpališča). Na koncu popisa je navedeno (KSB, WILO ali enakovredna črpalka). Vsi trije ponudniki so eni izmed priznanih dobaviteljev opreme, toda ker v popisu NI navedena karakteristik (delovna točka Q=pretok in H=tlak) črpalke je ONEMOGOČENO ponuditi konkurenčni izdelek - izdelek drugega proizvajalca razen ITT Flygt, ker je od predvidenega proizvajalca nemogoče pridobiti tehnične podatke.
Čemu je naveden proizvajalec? Na osnovi česa se lahko določi konkurenčni proizvod enakih karakteristik?
O3: Glej odgovor na O1.
_____________________________
Odgovor na vprašanje V4 se glasi:
V4: Spoštovani
V ponudbenem predračunu je v postavki 1.3.36 za Sanitarno podlačno kanalizacijo Martin hrib naveden prosti prehod ventila 78 mm. Ali naročnik dovoljuje kakšna odstopanja?
O4: Naročnik obvešča, da se spremeni tudi besedilo postavke 1.3.36 na listu 3.1 ponudbenega predračuna:
»Dobava in vgradnja standardnega podtlačnega priključnega jaška , s cevjo za meritev nivoja, s sesalno cevjo d90, vključno s podtlačnim batnim ventilom d90 krmiljenim na osnovi tlačne razlike, prosti prehod ventila 65 mm ali več, delovati mora tudi pod vodo, imeti mora nastavljiv čas zapiranja, z ročnim zapornim zasunom, s senzorjem in vezalno omarico za monitoring. Povezovalne cevi morajo biti označene z različnimi barvami. Jašek se mora po odprtju ventila čisto izprazniti. Med podtlačnim in težnostnim delom mora biti vgrajen nepovratni ventil. Brez pohodnega pokrova. Maksimalna globina dotoka je 1,50m. Skladno z risbo projektne (razpisne) dokumentacije 3/1.5.5.1.
Navesti dobavitelja opreme in ime podtlačnega sistema: ..............................«
_____________________________


Datum objave: 28.11.2012   11:19
V1: Naročnika sprašujemo ali za obrazec S.BON-1/P še vedno velja določilo: Obrazec ne sme biti starejši od dneva objave javnega naročila?

hvala in lp
O1: Glej odgovor O2 podan v Pojasnilu št 3 (Naročnik bo, v točkah, kjer je zahteval, da dokumenti in dokazila ne smejo biti starejši od dneva objave javnega naročila, kot ustrezne upošteval uradne dokumente v kolikor so bili izdani od 30.09.2012.)
_____________________________
V2: Spoštovani!

Imam vprašanje v zvezi s terminskim planom:
Ker je leto 2016 prestopno leto je št. dni med izdajo Potrdila o prevzemu (30.6.2015) pa do izdaje Potrdila o izvedbi(30.6.2016) 366 in ne 365 dni,
zato vas prosimo, da popravite ali rok za reklamacijo napak - 365 dni ali pa končni datum izdaje Potrdila o izvedbi, ter vezano na to tudi čas dokončanja del (1213 dni).

Hvala in lep pozdrav
O2: Morebitni ponudniki naj upoštevajo, da je zadnji rok za izdajo Potrdila o prevzemu v vsakem primeru 1.7.2015.
_____________________________

Datum objave: 29.11.2012   15:00
V1: Glede na vse današnje odgovore nas zanima, ali boste objavili popravljen popis del, ki bo vključeval vse spremembe?
O1: Spremenjenega ponudbenega predračuna naročnik ne bo objavljal. Besedilo, ki je bilo objavljeno 28.11.2012 ob 11:17 uri na Portalu javnih naročil in zajema spremenjene opise postavk ponudbene predračuna, velja kot veljavno besedilo in veljavne zahteve naročnika, ki se upoštevajo.
_____________________________