Dosje javnega naročila JN9113/2015
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE 
Storitve: Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme
ZJN-2: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 154.800,00 EUR

JN9113/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2015
JN000975/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.05.2016
JN000975/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2016
JN000975/2016-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 09.06.2016
JN000975/2016-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 20.03.2017
    JN9113/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme

Datum objave: 28. 12. 2015
Številka objave: JN9113/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, Kontakt: ruzica.baketa@zd-velenje, SI-3320 VELENJE.
Tel. +386 38995400. Telefaks +386 35869039. E-pošta ruzica.baketa@zd-velenje.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIZdravje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Servisiranje in popravila vozil Zdravstvenega doma Velenje
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
Glavni kraj izvedbe: Na lokaciji izbranega ponudnika/izvajalca, za posamezni sklop.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 36
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Servisiranje in vzdržavanje vozil ZD Velenje
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50110000 (Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Izvedba vseh del/vrst storitev za vozila iz sklopa za katerega se priajvlja.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Servisiranje in popravila vozil znamke VOLKSWAGEN
1)KRATEK OPIS Servisiranje in popravila vozil znamke VOLKSWAGEN
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50110000 (Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Izvedba vseh vrst del za vozila iz sklopa.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Servisiranje in popravila vozil znamke FIAT
1)KRATEK OPIS Servisiranje in popravila vozil znamke FIAT
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 50110000 (Storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in pripadajoče opreme)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Izvedba vseh vrst del za vazila iz sklopa.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Finančno zavarovanje ni zahtevano.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Plačilni rok: 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega računa.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Pravni akt o skupni izvedbi naročil (pogodba o poslovnem sodelovanju).
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Osnovna sposobnost ponudnika:

01. Da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni listi RS. št. 12/2012 uradno prečiščeno besedilo – v nadaljnjem besedilu .KZ- 1)
- sprejemanje podkupnine na volitvah (157. člen KZ- 1),
- goljufija (211. člen KZ- 1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ- 1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ- 1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ- 1),
- poslovna goljufija ( 228. člen KZ- 1)
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ- 1)
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ- 1)
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ- 1)
- preslepitev kupcev (232 . člen KZ- 1)
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ- 1)
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ- 1)
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin, (235. člen KZ- 1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ- 1)
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ- 1)
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ- 1)
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ- 1)
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ- 1)
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ- 1)
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ- 1)
- ponarejanje denarja (243. člen KZ- 1)
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ- 1)
- pranje denarja (245. člen KZ- 1)
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ- 1)
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ- 1)
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ- 1)
- davčna zatajitev (249. člen KZ- 1)
- tihotapstvo (250. člen KZ- 1)
- izdaja trajnih podatkov (260. člen KZ- 1)
- jemanje podkupnine (261. člen KZ- 1)
- dajanje podkupnine (262. člen KZ- 1)
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ- 1)
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ- 1)
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ- 1)

02. Da ni na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2-UPB-5.

03. Da ponudnik, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima v skladu s predpisi države v kateri ima svoj sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi z plačili prispevkov za socialno varnosti ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;

04. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali da ni bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

05. Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

06. Da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, da zanj ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, da njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnosti oz. da ni v katerem koli podobnem položaju

07. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila;

08. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register (ponudnik mora biti vpisan v register poklicev, ali trgovski register, mora biti vpisan v sodni register – velja za pravne osebe) oz. v poslovni register pri AJPES-U ( velja za s.p.);

09. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.;
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da ponudnik nima dospelih neporavnanih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

11. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranega(ih)
poslovnega računa(ov).

12. Da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok po prejemu računa, ki bo izstavljen po podpisu dokumenta o prevzemu blaga;
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
13. Da zagotavlja izvajanje vseh del vezanih na servisiranje in odpravljanje okvar na vozilih;

14. Da zagotavlja prioriteto pri servisiranju in odpravi okvar na vozilih ZD Velenje pred vsemi ostalimi obveznostmi, ki jih ima do svojih strank;

15. Da zagotavlja prevzem vozil v popravilo in odpravo okvar brez predhodne najave naročnika

16. Da zagotavlja izvedbo popravila tudi tistih sklopov, ki so bili dodatno vgrajeni v vozilo pri predelavi iz osnovnega v reševalno vozilo;

17. Da zagotavlja organizacijo izvedbe popravil v garancijski dobi brez stroškov in vključevanja naročnika v proces naročanja iz izvedbo popravil na pooblaščenem servisu;

18. Da zagotavlja popravilo in odpravo napak na vozilih tudi izven delovnega časa (popoldan, praznik, nedelja) ter biti dosegljiv na telefon (tri telefonske številke) zaradi potreb naročnika vse dni v letu;

19. Navesti lokacijo servisne delavnice, v kateri bodo izvajali dejavnost;

20. Da so vodja delavnice in odgovorni mehanik- specializirani za tip vozila iz sklopa za katerega se prijavlja (za sklop/a 1 in/ali 2, in da imajo vozniški izpit C kategorije

21. Da je opremljen s specialnim orodjem in zagotavlja računalniško opremo za elektronsko podporo za tip vozila iz sklopa za katerega se prijavlja;

22. Da razpolaga da razpolaga z vso potrebno opremo za izvedbo popravil v delavnici, na naslovu, ki je naveden na obrazcu predračuna

23. Da zagotavlja deponiranje dotrajanega vozila naročnika, ga na zahtevo naročnika razstavi in po dogovoru z naročnikom vse dele uporabi za ostala vozila naročnika. Razstavitev, deponiranje in odvoz vozila na odpad je strošek ponudnika

24. Da ima spričevalo Ministrstva za okolje glede toplogrednih plinov – klimatske naprave - polnjenje;

25. Da ima pogodbo o odvozu nevarnih odpadkov;

26. Zagotavljati, da bo o večjem strošku (nad 300 eur brez DDV) predhodno obvestiti naročnika in na zahtevo naročnika pripraviti predračun za popravilo;

27. Da zagotavlja rok popravila vozil za:
- manj zahtevno delo do največ ____ ur ( oz. v okviru istega delovnega dne prevzema vozila v servis/popravilo)
od prevzema vozila v servis/popravilo
- zahtevno delo največ _______ ur (do največ 2 delovna dneva /16 ur) od prevzema vozila v popravil
- zelo zahtevno delo v roku največ ____ dni od dneva prejema naročila, oz. se dogovori in določi ob
vsakokratni dostavi vozila v popravilo (dogovor med naročnikom in izvajalcem)
- za nujna popravila, ki jih kot taka opredeli naročnik, pa isti dan oz. čim prej.

28. Da zagotavlja najmanj 1 leto garancije za opravljene storitve, za vgrajene rezervne, ne glede na število prevoženih kilometrov

29. Da bo na zahtevo naročnika prevzel vozilo na sedežu naročnika, ga odpeljal na servis/popravilo in ga po opravljenem delu vrnil na sedež naročnika.

30. Da je ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih

31. Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti izvedenih storitev, vgrajenih rezervnih delov ter materiala in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik bo iz postopka izločil vsakega ponudnika, ki je v preteklih treh letih že sodeloval z naročnikom in je nestrokovno in nekvalitetno izpolnjeval določila pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Cena urne postavke - manj zahtevno delov. Ponder: 25
2. Cena urne postavke - zahtevno delov. Ponder: 20
3. Cena urne postavke - zelo zahtevno delo. Ponder: 15
4. % ponujenega popusta na ceno originalnih rezervnih delov. Ponder: 30
5. Oddaljenost servisne delavnice v km od sedeža naročnika. Ponder: 10
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 8/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 18. 1. 2016
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 18. 4. 2016
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 18. 1. 2016
Čas: 11:00
Kraj: ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, Vodnikova 1, VELENJE, sejna soba
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/12/3213-42893518590302244724/RAZPISN
A_DOKUMENTACIJA_SERVISIRANJE_IN_POPRAVILO_VOZIL_2015.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 8. 1. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, SI-3320 VELENJE.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ZDRAVSTVENI DOM VELENJE, VODNIKOVA CESTA 1, SI-3320 VELENJE.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 12. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.