Dosje javnega naročila JN5253/2015
Naročnik: MJU 
Storitve: Storitve mobilne telefonije
ZJN-2: Odprti postopek

JN5253/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.08.2015
JN5961/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.09.2015
    JN5253/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 152-280573
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve mobilne telefonije

Datum objave: 3. 8. 2015
Številka objave: JN5253/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MJU, Tržaška cesta 21, Kontakt: Tajništvo Direktorata za javno naročanje, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta gp.mju@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mju.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Župančičeva 3, Kontakt: po pošti na naslov : GLAVNA PISARNA, V roke: OSEBNO na naslov: Sprejemna pisarna Župančičeva 3 – vhod s Cankarjeve 18, SI-1000 LJUBLJANA.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

AGENCIJA RS ZA KMETIJSKE TRGE IN RAZVOJ PODEŽELJA, Dunajska cesta 160, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: SKLOP 1: Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov,
SKLOP 2: storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 5.
Sifra NUTS: SI0.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: SKLOP 1: Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov,
SKLOP 2: storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 64212000 (Storitve mobilne telefonije)
64210000 (Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Razvidna iz objavljene razpisne dokumentacije na strani http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Da.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov.
1)KRATEK OPIS Storitve mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64210000 (Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov)
64212000 (Storitve mobilne telefonije)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Razvidna iz razpisne dokumentacije objavljene na spletni strani naročnika.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov.
1)KRATEK OPIS Storitve prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega operaterja in nakup opreme za prenos podatkov.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 64210000 (Telefonske storitve in storitve prenosa podatkov)
64212000 (Storitve mobilne telefonije)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Razvidna iz razpisne dokumentacije objavljene na spletni strani naročnika.
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora za zavarovanje predložiti finančno zavarovanje (v nadaljevanju zavarovanje). Zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanje lahko ponudnik predloži na priloženem vzorcu iz razpisne dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih vzorcev.

Izbrani ponudnik bo moral naročniku predložiti zavarovanje za dobro izvedbo del v skladu z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1.Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
DOKAZILA:
izpolnjen obrazec »Izjava za ponudnika«
in
izpolnjen obrazec »Izjava za fizične osebe«
ter
pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in vse zakonite zastopnike, navedene v obrazcu »prijava«)

Ponudnik lahko zgoraj navedena potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri (4) mesece, šteto od roka za predložitev ponudb. V primeru, da zgoraj navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih izjav za fizične osebe in pooblastil.

2.Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77a. člena ZJN-2, 81a. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo, 43/12 – odl. US, 90/12, 19/14 in 90/14 – ZDU-1I) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14 – ZDU-1I).

DOKAZILO:
izpolnjen obrazec »Izjava za ponudnika«

3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

DOKAZILO:
izpolnjen obrazec »Izjava za ponudnika«
in
izpolnjen obrazec »Izjava in soglasje podizvajalca«, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

V primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev, morajo podizvajalci, enako kot ponudnik, izpolnjevati pogoj pod to točko. Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje.

4.Ponudniku mora biti omogočeno opravljanje govornih storitev v javnem mobilnem omrežju in prenos podatkov v javnem mobilnem omrežju na podlagi obvestila Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS) v skladu s 5. členom Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US) in spremembe ostalih predpisov, ki vplivajo na ZEKom;) oziroma na podlagi dovoljenja, ki jim je bilo izdano v skladu z določbami Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01, 110/02 – ZGO-1 in 43/04 – ZEKom) za ponudnike, ki so dovoljenje za opravljanje predmetnih storitev pridobili pred začetkom veljavnosti ZEKom.

DOKAZILO:
Izjava za ponudnika
Ponudnik lahko predloži tudi obvestilo AKOS oziroma potrdilo AKOS o vpisu v uradno evidenco.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
SAMO ZA SKLOP 1
1. Ponudnikova pokritost prebivalstva na področju Republike Slovenije s signalom je najmanj 95 % (za tehnologiji GSM, EDGE).

DOKAZILO:
Vpis v obrazcu Ponudba

2. Ponudnikova pokritost ozemlja Republike Slovenije s signalom je najmanj 75 % (za tehnologiji GSM EDGE).

DOKAZILO:
Vpis v obrazcu Ponudba

3. Ponudnik mora omogočati vzpostavljanje internetnih povezav in paketnega prenosa podatkov v domačem omrežju v naslednjih tehnologijah: EDGE, UMTS in HSDPA

DOKAZILO:
Vpis v obrazcu Ponudba

4. Ponudnik ima na dan objave obvestila o predmetnem naročilu na portalu javnih naročil sklenjenih najmanj 40.000 naročniških razmerij.

DOKAZILO:
Vpis v obrazcu Ponudba

5. Ponudnik ima na dan objave obvestila o predmetnem naročilu na portalu javnih naročil sklenjeni vsaj dve pogodbi za storitve mobilne telefonije, od katerih je vsaka sklenjena za vsaj 800 uporabnikov.

DOKAZILO:
Izjava referenčnega naročnika
ali
kopija pogodbe (razvidni morajo biti podatki, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja)

6. Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, za storitve potisne pošte sklenil vsaj eno pogodbo za vsaj 50 uporabnikov.

DOKAZILO:
Izjava referenčnega naročnika – potisna pošta
ali
kopija pogodbe (razvidni morajo biti podatki, ki izkazujejo izpolnjevanje pogoja)

7. Ponudnik mora zagotavljati gostovanje (sledenje, roaming) v vseh državah članicah Evropske unije, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Švici, Makedoniji, Turčiji, Črni gori in v Združenih državah Amerike. Ponudnik mora imeti v vsaj štiriindvajsetih državah članicah Evropske unije (od tega obvezno v naslednjih državah: Belgija, Italija, Avstrija, Francija, Hrvaška, Nemčija, Madžarska, Luksemburg, Grčija, Nizozemska, Španija, Združeno kraljestvo, Češka) sklenjeni pogodbi o gostovanju z najmanj dvema operaterjema v posamezni državi (najmanj za tehnologiji GSM in EDGE), v ostalih državah pa najmanj z enim operaterjem v posamezni državi (najmanj za tehnologiji GSM in EDGE).

DOKAZILO:
Izjava o gostovanju. Ponudnik bo moral v primeru zahteve naročnika, le-temu omogočiti vpogled v veljavne pogodbe o gostovanju ali druge listine oziroma dokumente, ki dokazuje izpolnjevanje predmetnega pogoja.

8. Ponudnik mora za posamezno blagovno znamko opreme, ki jo ponuja, imeti lasten ali na drug način zagotovljen pooblaščen servis v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja celovite servisne storitve in originalne rezervne dele.

DOKAZILO:
Izjava o pooblaščenem servisu

SAMO ZA SKLOP 2

1. Ponudnikova pokritost prebivalstva na področju Republike Slovenije s signalom je najmanj 95 % (za tehnologijo EDGE).

DOKAZILO:
Vpis v obrazcu Ponudba

2. Ponudnikova pokritost ozemlja Republike Slovenije s signalom je najmanj 75% (za tehnologijo EDGE).

DOKAZILO:
Vpis v obrazcu Ponudba

3. Ponudnik mora omogočati vzpostavljanje internetnih povezav in paketnega prenosa podatkov v domačem omrežju v naslednjih tehnologijah: EDGE, UMTS in HSPA (HSDPA/HSUPA).

DOKAZILO:
Vpis v obrazcu Ponudba

4. Ponudnik mora zagotavljati gostovanje (sledenje, roaming) v vseh državah članicah Evropske unije, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Švici, Makedoniji, Turčiji, Črni gori in v Združenih državah Amerike. Ponudnik mora imeti v vsaj štiriindvajsetih državah članicah Evropske unije (od tega obvezno v naslednjih državah: Belgija, Italija, Avstrija, Francija, Hrvaška, Nemčija, Madžarska, Luksemburg, Grčija, Nizozemska, Španija, Združeno kraljestvo, Češka) sklenjeni pogodbi z najmanj dvema operaterjema v posamezni državi ((najmanj za tehnologijo EDGE), v ostalih državah pa najmanj z enim operaterjem v posamezni državi (najmanj za tehnologijo EDGE).

DOKAZILO:
Izjava o gostovanju. Ponudnik bo moral na zahtevo naročnika, le-temu omogočiti vpogled v veljavne pogodbe o gostovanju ali druge listine oziroma dokumente, ki dokazuje izpolnjevanje predmetnega pogoja.

5. Ponudnik mora za posamezno blagovno znamko opreme, ki jo ponuja, imeti lasten ali na drug način zagotovljen pooblaščen servis v Republiki Sloveniji, ki zagotavlja celovite servisne storitve in originalne rezervne dele.

DOKAZILO:
Izjava o pooblaščenem servisu

6. Ponudnikova možnost nazivne hitrosti prenosa podatkov je najmanj 236 kbit/s.

DOKAZILO:
Vpis v obrazcu Ponudba
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik ODMOB-10/2015, 4301-8/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 14. 9. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 12. 2015
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 14. 9. 2015
Čas: 11:00
Kraj: V prostorih v prostorih Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana (3. nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Določena posamezna naročila posameznih naročnikov se sofinancirajo iz sredstev Evropske Unije.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE To skupno naročilo izvaja na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-8/2015/5 z dne 5. 3. 2015 in Uredbe o skupnem javnem naročanju Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 36/13, 41/14 in 96/14) naročnik v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in za račun naročnikov, ki so za posamezen sklop navedeni v nadaljevanju:

SKLOP 1:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija RS za okolje
Agencija za javno pravne evidence in storitve
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS
Arhiv Republike Slovenije
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Delovno sodišče v Celju
Delovno sodišče v Kopru
Delovno sodišče v Mariboru
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Državna volilna komisija
Državni svet RS
Državni zbor RS
Državno tožilski svet
Finančna uprava RS, Generalni finančni urad
Galerija Velenje
Generalna policijska uprava
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Geodetska uprava Republike Slovenije (MZIP)
Glasbena šola Fran Korun Koželjski Velenje
Informacijski pooblaščenec
Institut Josef Stefan
Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije (MK)
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (MNZ)
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP)
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
Inšpektorat RS za delo (MDDSZ)
Inšpektorat RS za infrastrukturo Ljubljana
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Inšpektorat za javni sektor
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Javna agencija RS za varnost prometa
Javna agencija za civilno letalstvo RS
JGZ Brdo
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
Knjižnica Velenje
Komisija za preprečevanje korupcije
Mestna občina Celje
Mestna občina Kranj
Mestna občina Maribor
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Velenje
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za finance Služba za analize in razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo-Kotnikova
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zunanje zadeve
Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje
Muzej Velenje
Občina APAČE
Občina Cerknica
Občina Destrnik
Občina Grosuplje
Občina Izola
Občina Jesenice
Občina Kobarid
Občina Kostel
Občina Krško
Občina Kamnik
Občina Majšperk
Občina Mengeš
Občina Naklo
Občina Nova Gorica
Občina Postojna
Občina Ribnica
Občina Slovenske Konjice
Občina Šempeter-Vrtojba
Občina Škofja Loka
Občina Tišina
Občina Tolmin
Občina Trebnje
Občina Trzin
Občina Tržič
Občina Vitanje
Okrajno sodišče v Ljubljani
Okrožno državno tožilstvo na Ptuju
Okrožno državno tožilstvo v Krškem
Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani
Okrožno državno tožilstvo v Mariboru
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti
Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici
Okrožno državno tožilstvo v Slovenj Gradcu
Okrožno sodišče na Ptuju
Okrožno sodišče v Celju
Okrožno sodišče v Kopru
Okrožno sodišče v Kranju
Okrožno sodišče v Krškem
Okrožno sodišče v Ljubljani
Okrožno sodišče v Mariboru
Okrožno sodišče v Murski Soboti
Okrožno sodišče v Novem mestu
Okrožno sodišče v Novi Gorici
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
Posebni finančni urad
Predsednik Republike Slovenije
Protokol Republike Slovenije
Računsko sodišče RS
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Služba Vlade RS za zakonodajo
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Specializirano državno tožilstvo RS
Statistični urad RS
Socialno varstveni zavod Hrastovec
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Glavni urad
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (MZ)
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (MP)
Uprava RS za jedrsko varnost (MOP)
Upravna enota Ajdovščina
Upravna enota Brežice
Upravna enota Celje
Upravna enota Cerknica
Upravna enota Črnomelj
Upravna enota Domžale
Upravna enota Dravograd
Upravna enota Gornja Radgona
Upravna enota Grosuplje
Upravna enota Hrastnik
Upravna enota Idrija
Upravna enota Ilirska Bistrica
Upravna enota Izola
Upravna enota Jesenice
Upravna enota Kamnik
Upravna enota Kočevje
Upravna enota Koper
Upravna enota Kranj
Upravna enota Krško
Upravna enota Laško
Upravna enota Lenart
Upravna enota Lendava
Upravna enota Litija
Upravna enota Ljubljana
Upravna enota Ljutomer
Upravna enota Maribor
Upravna enota Metlika
Upravna enota Mozirje
Upravna enota Murska Sobota
Upravna enota Nova Gorica
Upravna enota Novo mesto
Upravna enota Ormož
Upravna enota Pesnica
Upravna enota Piran
Upravna enota Postojna
Upravna enota Ptuj
Upravna enota Radovljica
Upravna enota Ravne na Koroškem
Upravna enota Ribnica
Upravna enota Ruše
Upravna enota Sevnica
Upravna enota Slovenj Gradec
Upravna enota Slovenska Bistrica
Upravna enota Slovenske Konjice
Upravna enota Šentjur pri Celju
Upravna enota Škofja Loka
Upravna enota Šmarje pri Jelšah
Upravna enota Tolmin
Upravna enota Trbovlje
Upravna enota Trebnje
Upravna enota Tržič
Upravna enota Velenje
Upravna enota Vrhnika
Upravna enota Zagorje ob Savi
Upravna enota Žalec
Upravno sodišče RS
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (MGRT)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR)
Urad Republike Slovenije za mladino (MIZŠ)
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (MF)
Urad RS za meroslovje (MGRT) Ljubljana
Urad RS za kemikalije (MZ)
Urad RS za Slovence v zamejstvu
Urad Vlade RS za narodnosti
Urad Vlade RS za varovanje tajnih podatkov
Urad Vlade za komuniciranje
Urad za nadzor proračuna (MF)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija
Ustavno sodišče
Varuh človekovih pravic
Višje delovno in socialno sodišče v Ljubljani
Višje sodišče Celje
Višje sodišče Maribor
Višje sodišče v Ljubljani
Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije
Vrhovno sodišče RS
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Zdravstveni inšpektorat RS (MZ)

SKLOP 2:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja
Agencija RS za okolje
Agencija za javno pravne evidence in storitve
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS
Arhiv Republike Slovenije
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Delovno sodišče v Mariboru
Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo
Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Državna volilna komisija
Državni svet RS
Državni zbor RS
Finančna uprava RS, Generalni finančni urad
Galerija Velenje
Generalna policijska uprava
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije
Geodetska uprava Republike Slovenije (MZIP)
Informacijski pooblaščenec
Institut Josef Stefan
Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve (MNZ)
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor (IRSOP)
Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport
Inšpektorat RS za infrastrukturo Ljubljana
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
Inšpektorat za javni sektor
Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
Javna agencija RS za varnost prometa
Javna agencija za civilno letalstvo RS
JGZ Brdo
Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije
Komisija za preprečevanje korupcije
Mestna občina Celje
Mestna občina Kranj
Mestna občina Maribor
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Velenje
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti
Ministrstvo za finance
Ministrstvo za finance Služba za analize in razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo-Kotnikova
Ministrstvo za infrastrukturo
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Ministrstvo za javno upravo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Ministrstvo za kulturo
Ministrstvo za notranje zadeve
Ministrstvo za obrambo
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za zunanje zadeve
Mladinski center Velenje, kultura in izobraževanje
Muzej Velenje
Občina APAČE
Občina Cerknica
Občina Grosuplje
Občina Izola
Občina Jesenice
Občina Kobarid
Občina Kostel
Občina Krško
Občina Mengeš
Občina Nova Gorica
Občina Postojna
Občina Ribnica
Občina Šempeter-Vrtojba
Občina Tišina
Občina Tolmin
Občina Trzin
Občina Tržič
Okrožno sodišče v Celju
Okrožno sodišče v Krškem
Okrožno sodišče v Novem mestu
Okrožno sodišče v Novi Gorici
Predsednik Republike Slovenije
Protokol Republike Slovenije
Računsko sodišče RS
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
Služba Vlade RS za zakonodajo
Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Statistični urad RS
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Uprava Republike Slovenije za javna plačila
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin Glavni urad
Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji (MZ)
Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij (MP)
Uprava RS za jedrsko varnost (MOP)
Upravna enota Domžale
Upravna enota Kočevje
Upravna enota Krško
Upravna enota Litija
Upravna enota Ljubljana
Upravna enota Ljutomer
Upravna enota Maribor
Upravna enota Pesnica
Upravna enota Ribnica
Upravna enota Sevnica
Upravna enota Slovenj Gradec
Upravna enota Šentjur pri Celju
Upravna enota Trbovlje
Upravna enota Velenje
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (MGRT)
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR)
Urad Republike Slovenije za mladino (MIZŠ)
Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (MF)
Urad RS za meroslovje (MGRT) Ljubljana
Urad RS za kemikalije (MZ)
Urad RS za Slovence v zamejstvu
Urad Vlade za komuniciranje
Urad za nadzor proračuna (MF)
Ustanova Velenjska knjižna fundacija
Ustavno sodišče
Varuh človekovih pravic
Višje sodišče Celje
Vrhovno sodišče RS
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino
Zavod RS za zaposlovanje
Zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Zdravstveni inšpektorat RS (MZ)

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 3. 9. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I), lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.

Takso v višini 3.500,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Ministrstvu za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Cankarjeva cesta, 1000 Ljubljana in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali po pošti priporočeno s povratnico.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 8. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN5961/2015, Storitve: Storitve mobilne telefonije; datum objave: 1. 9. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 13.08.2015   13:10
Naročnik je na spletni strani, na naslovu http://www.djn.mju.gov.si/javna-naročila, v objavljeni razpisni dokumentaciji, objavil popravljen vzorec neposredne pogodbe sklop 1 in obrazec seznam držav po območjih.

Datum objave: 14.08.2015   13:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Pogoj 9.1.2.5: Ali lahko namesto dveh referenc v obsegu 800 uporabnikov pogoj dokažemo npr. z dvema referencama po 600 uporabnikov in enim za 500 uporabnikov (ali 2x500 in 1x600 uporabnikov), kar je skupaj več kot 1600 uporabnikov, glede na zahtevnost obvladovanja števila uporabnikov pa nič manj zahtevno (velikih naročnikov je namreč v Sloveniji zgolj omejeno število)?

2. V kolikor določen naročnik ne podpisuje referenčnih potrdil (politika družbe), ali je skladno z določilom 45. člena ZJN-2 ustrezna predložitev lastne izjave ponudnika, skupaj s podpisanim izvodom pogodbe ter izpisom števila telefonskih naročnin po tej pogodbi na dan objave javnega naročila?

3. V točki 11.1 dokumenta Razpisna dokumentacija (Ponudbena dokumentacija) je v prvi točki navedeno, da ponudbeno dokumentacijo sestavlja tudi izpolnjen obrazec »Ponudba«, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico. Pri pregledu razpisne dokumentacije smo opazili, da se obrazec, ki ga je ponudnik dolžan nalepiti na ovojnico imenuje »Predložitev ponudbe« in ne »Ponudba«. Ali pravilno razumemo, da je potrebno na ovojnico predložiti obrazec ovojnice (Predložitev ponudbe) in ne same ponudbe (to bi bilo namreč v nasprotju z načelom varstva konkurence)? V izogib nejasnostim predlagamo, da tudi v točki 1 popravite imenovanje obrazca ter razjasnite ali je obrazec »Ponudba« tudi potrebno priložiti v ponudbeno dokumentacijo (domnevamo da ja).

4. Točka 11.1 Razpisne dokumentacije določa, kateri dokumenti sestavljajo ponudbeno dokumentacijo. Med naštetimi dokumenti nismo zasledili obrazcev Izjava referenčnega naročnika. Ali to pomeni, da v tem primeru ni potrebno predložiti izjav referenčnih naročnikov in jih boste zahtevali naknadno ali jih predložimo za obrazcem Prijava?

5. Pri pregledu Splošnih pogojev smo opazili, da sta dve točki označeni s številko 6.3. V izogib nesporazumom predlagamo, da naročnik popravi oštevilčenje točk v splošnih pogojih.

6. V točki 6.3. Splošnih pogojev je navedena zahteva, da mora izvajalec v primeru zlonamernih, škodljivih ali nadležnih klicev ali kratkih sporočil na podlagi pisne prijave naročnika in v okviru tehničnih možnosti omogočiti sledenje klicem oziroma kratkim sporočilom s ciljem odkrivanja klicočega, povzročitelja takih klicev.
Sledenje zlonamernih klicev ureja Zakon o elektronskih komunikacijah, zato predlagamo, da naročnik v določbo vključi tudi zahtevo po skladnosti z veljavno zakonodajo, tako da bi se člen glasil:
»Izvajalec mora v primeru zlonamernih, škodljivih ali nadležnih klicev ali kratkih sporočil na podlagi pisne prijave naročnika in v okviru tehničnih možnosti ter v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje omogočiti sledenje klicem oziroma kratkim sporočilom s ciljem odkrivanja klicočega, povzročitelja takih klicev.«

7. V točki 9.5. Splošnih pogojev smo videli, da je naročnik sicer popravil sklicevanje na trenutno veljavni ZEKom-1, vendar ni popravil člena, ki se je v vmesnem obdobju spremenil in prestavil v zakonu. Predlagamo, da se točka spremeni tako, da se bo glasila:
»Izvajalec mora na pisno zahtevo naročnika, ob predložitvi pisne privolitve uporabnika, uporabniku pisno ali v elektronski obliki sporočiti podatke o vsaki posamezni dejansko opravljeni storitvi za posameznega uporabnika za pretekli mesec, na način kot je določeno v 139. členu ZEKom-1.«


V tehničnih specifikacijah za sklop 1 in sklop 2 je v točki 1.2. Posebne zahteve navedena zahteva po »on-line spletni nadzor za vsa naročniška razmerja (pregled tekoče in pretekle porabe, vpogled v pretekle račune nastavitev alarmov,…)«. Običajno nastavitve alarmov oz. limitov ureja skrbnik na strani naročnika s skrbnikom na strani izvajalca. Glede na navedeno prosimo naročnika, da dovoli, da se lahko nastavitve alarmov izvajajo tudi preko ponudnikovega skrbnika in sicer preko telefona, elektronske pošte itd. (na takšen način je namreč naročnik dal pojasnilo tudi v zadnjem istovrstnem razpisu).

8. Izjava o pooblaščenem servisu: je vpis zahtevanih navedb dovolj ali jih je potrebno priložiti izjave pooblaščenih servisov?

9. V razpisni dokumentaciji nismo nikjer zasledili omejitve decimalnih mest pri podaji cene ponudbe. Predlagamo, da se ceno ponudbe opredeli na 4 decimalke. Če bi bila posamezna cena zapisana na več decimalk, ali boste upoštevali v formulah znesek 0,0001 – glede na formule, če bi posamezen ponudnik določeno postavko dal za ceno 0, izračun sicer ne bi bilo mogoč, ker delitev z 0 ni mogoča (Division by Zero)?

10. V Vzorcu Krovne pogodbe za sklop 1 je v členu 5 navedena zahteva, da lahko vsak uporabnik v obdobju trajanja pogodbenega razmerja zamenja mobilni aparat na zahtevo posameznega naročnika. Menimo, da bi se število možnih menjav moralo vnaprej opredeliti, saj bi sicer naročnik teoretično lahko zahteval menjavo aparata vsak dan trajanja pogodbe. Predlagamo, da se v člen 5 doda, da lahko uporabnik enkrat v obdobju trajanja pogodbenega razmerja zamenja mobilni aparat na zahtevo posameznega naročnika.

11. V Vzorcu Krovne pogodbe za sklop 1 so v 20. členu določene pogodbene kazni, kjer je za zamudo pri dobavi opreme predvidena pogodbena kazen v višini 250 EUR. Višina pogodbene kazni (250 EUR) je povsem nesorazmerna z višino cene opreme (ki je npr 50 EUR), dodatno pa ni opredeljeno ali se ta pogodbena kazen zaračuna za vsak dan zamude ali za zamudo do 10 dni. Predlagamo, da se člen spremeni in se namesto fiksnega zneska pogodbene kazni določi plačilo zakonskih zamudnih obresti.
Enaka zahteva je predvidena v Vzorcu Krovne pogodbe za sklop 2 v 21. členu. Predlagamo, da se tudi tam člen spremeni v skladu z zgornjim predlogom.

12. V Vzorcu Krovne pogodbe za sklop 1 je 21. členu določeno, da se mora izvajalec ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Izvajalcu interni predpisi naročnika niso poznani, dodatno je področje varovanja in zaščite podatkov urejeno z veljavno zakonodajo, zato predlagamo, da se dikcija spremeni, tako da se bo glasila: »Izvajalec se je dolžan glede varovanja in zaščite podatkov ravnati v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.«

13. V razpisni dokumentaciji v točki 9.1.1. zahtevate izjavo ponudnika, da mu je omogočeno opravljanje govornih storitev v javnem mobilnem omrežju in prenos podatkov v javnem mobilnem omrežju na podlagi obvestila AKOS. Dodatno je pri dokazilu navedeno, da ponudnik lahko predloži tudi obvestilo AKOS oziroma potrdilo AKOS o vpisu v uradno evidenco. Zanima nas ali je predložitev potrdila AKOS obligatorna ali ne, saj gre za javno dostopno evidenco, po ZJN-2 pa mora naročnik dokazila iz javnih evidenc pridobiti sam.

14. V obrazcu Predračun navajate pri paketu Osnovni: Vključuje 200 minut klicev znotraj enotnega poslovnega uporabnika ''Javna Uprava''. Sklepamo pravilno, da so pod pojmom »javna uprava« mišljeni samo posamezni naročniki, ki so navedeni v seznamu, ki je Priloga 1 razpisne dokumentacije.

15. V obrazcu Predračun so pri sklopu 2 navedene storitve CEU1, CEU2, CHR. Zanima nas ali se te storitve smatrajo kot samostojni naročniški paketi ali so naročnine (opcije), ki se na zahtevo naročnika vklapljajo kot dodaten paket k mesečni naročnini izbranega paketa storitev prenosa podatkov? Namreč pri storitvah v sklopu 1 je navedena opomba, da se določene naročnine vklopijo na zahtevo naročnika kot dodaten paket k mesečni naročnini izbranega paketa, pri storitvah v sklopu 2 pa takšna opomba ni navedena.

16. V razpisni dokumentaciji zahtevate tudi izpolnitev in predložitev obrazca Seznam držav po območjih. Območja operaterjev se pri tem razlikujejo (npr. Telekom ima drugačna območja kot Simobil ali pa Tušmobil) – posledično mora ponudnik, katerega območje se ne pokriva 100% z območjem, ki ste ga navedli vi (napisali na določenega operaterja), dati višjo ceno in je v tem delu neupravičeno diskriminiran. Ali boste torej upoštevali območja, kot jih ima posamezen operater, ter naj ponudniki navedejo države ki jih pokrivajo v posameznih območnih tarifah?
Tudi obrazec ni logičen, saj v njem zahtevate dodaten vpis držav v območja, če jih imamo, ter da prečrtamo države, ki jih ne nudimo – čemu torej navedba območij na tak način, če lahko posamezen ponudnik ima državo iz vašega območja 1 v območju 3 ali podobno (hkrati v obrazcu navajate, da razporeditve držav v območja ni mogoče spremeniti). Nadalje imate nekatere države naštete v več območjih (npr. Estonijo, Latvijo, Litvo v 1. in 3. območju). Prosimo vas za razumen popravek oz. navodila glede tega tako, da bodo ponudniki na enakih izhodiščih, saj navedene cene za območja upoštevate v formuli in se to lahko odraža v »priviligiranju« posameznega ponudnika.

17. V obrazcu Seznam držav po območjih je v zadnjem odstavku omenjeno območje 5, čeprav na obrazcu območje 5 sploh ni definirano. Predlagamo popravek besedila obrazca.

18. V Vzorcu krovne pogodbe za sklop 1 je v 6.členu zahtevano posodabljanje seznama modelov aparatov vsake 3 mesece z zadnjimi modeli na trgu, ki ne smejo biti starejši od šest mesecev. Naročnika bi opozorili, da je navedena zahteva nerealna. Ponudba na trgu namreč ni identična ponudbi posameznega ponudnika. Nekateri ponudniki namreč v svoji ponudbi nimajo vseh aparatov, ki so na voljo na trgu (omejitve s strani dobaviteljev, interne odločitve o nakupu aparatov itd.). Predlagamo, da se 6.člen glasi: »Izvajalec bo posodobil seznam modelov aparatov vsake tri mesece v vsaj dveh razredih. Izvajalec bo poleg ponujenega seznama aparatov, lahko dodatno ponudil tudi napravo, ki jo bo dobavljal v omejenih količinah po isti ceni. Novo ponujeni aparati (posodobljen seznam) morajo izpolnjevati vse tehnične zahteve in pogoje predmetnega naročila. Izvajalec mora o predlogu seznama novih aparatov za posamezni razred v zahtevanem roku obvestiti naročnika po tej pogodbi. Naročnik seznam potrdi ali zavrne z obrazložitvijo (v katerem delu aparati ne ustrezajo tehničnim zahtevam in pogojem naročila). Po potrditvi oziroma morebitni uskladitvi seznama, izvajalec o novem seznamu obvesti vse naročnike predmetnega naročila.«.

19. Pri merilih je navedena dikcija, da v primeru če bosta dva ali več ponudnikov dosegla enak rezultat M, bo v sklopu 1 izbran ponudnik, ki bo ponudil nižjo ceno za pogovore v mobilno omrežje Telekom, v sklopu 2 pa ponudnik, ki bo ponudnik nižjo ceno paketa storitev uporabe prenosa podatkov v Sloveniji z oznako Cde. S tem, ko dodajate kot dodatno merilo v primeru enakih cen oz. izračuna točk ceno klicev v omrežje Telekom, s tem dajete prednost ponudniku Telekom, saj lahko ta za interne klice postavi nižjo ceno kot ostali. Predlagamo, da v takem primeru o izbiri odloči žreb kot je že predviden za primer, če bi tudi po tem krogu imela dva ponudnika enak M.


ODGOVOR:
1. Pogoj 9.1.2.5: Ali lahko namesto dveh referenc v obsegu 800 uporabnikov pogoj dokažemo npr. z dvema referencama po 600 uporabnikov in enim za 500 uporabnikov (ali 2x500 in 1x600 uporabnikov), kar je skupaj več kot 1600 uporabnikov, glede na zahtevnost obvladovanja števila uporabnikov pa nič manj zahtevno (velikih naročnikov je namreč v Sloveniji zgolj omejeno število)?

Odgovor:
Lahko. Naročnik bo štel, da je pogoj pod točko 9.1.2.5. navodil ponudnikom izpolnjen tudi, v kolikor ima ponudnik na dan objave obvestila o predmetnem naročilu na portalu javnih naročil sklenjene tri pogodbe, od katerih je vsaka pogodba sklenjena za vsaj 500 uporabnikov, ter njihov skupni seštevek uporabnikov ni nižji od 1600 uporabnikov.


2. V kolikor določen naročnik ne podpisuje referenčnih potrdil (politika družbe), ali je skladno z določilom 45. člena ZJN-2 ustrezna predložitev lastne izjave ponudnika, skupaj s podpisanim izvodom pogodbe ter izpisom števila telefonskih naročnin po tej pogodbi na dan objave javnega naročila?

Odgovor:
V skladu s točkami 9.1.2. 5 in 9.1.2. 6 navodil ponudnikom lahko ponudnik namesto izjave referenčnega naročnika kot dokazilo predloži kopijo pogodbe iz katere morajo biti razvidni podatki, ki izkazujejo izpolnjevanje predmetnega pogoja. Predložitev navedenega izpisa števila naročnin, poleg predložene pogodbe, je potreben v kolikor ta podatek iz pogodbe ni razviden.

3. V točki 11.1 dokumenta Razpisna dokumentacija (Ponudbena dokumentacija) je v prvi točki navedeno, da ponudbeno dokumentacijo sestavlja tudi izpolnjen obrazec »Ponudba«, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico. Pri pregledu razpisne dokumentacije smo opazili, da se obrazec, ki ga je ponudnik dolžan nalepiti na ovojnico imenuje »Predložitev ponudbe« in ne »Ponudba«. Ali pravilno razumemo, da je potrebno na ovojnico predložiti obrazec ovojnice (Predložitev ponudbe) in ne same ponudbe (to bi bilo namreč v nasprotju z načelom varstva konkurence)? V izogib nejasnostim predlagamo, da tudi v točki 1 popravite imenovanje obrazca ter razjasnite ali je obrazec »Ponudba« tudi potrebno priložiti v ponudbeno dokumentacijo (domnevamo da ja).

Odgovor:
V točki 11.1 se v podtočki 1 zapis : »ki ga ponudnik nalepi na ovojnico« šteje za brezpredmeten in ga ponudniki ne upoštevajo pri pripravi ponudbe. Na koncu podtočk se doda nova podtočka :
13. obrazec »predložitev ponudbe«, ki ga ponudnik nalepi na ovojnico.


4. Točka 11.1 Razpisne dokumentacije določa, kateri dokumenti sestavljajo ponudbeno dokumentacijo. Med naštetimi dokumenti nismo zasledili obrazcev Izjava referenčnega naročnika. Ali to pomeni, da v tem primeru ni potrebno predložiti izjav referenčnih naročnikov in jih boste zahtevali naknadno ali jih predložimo za obrazcem Prijava?

Odgovor:
V skladu s prvim odstavkom točke 9.1. navodil ponudnikom in drugim odstavkom točke 11.1 bodo morali ponudniki dokazila, ki niso navedena pod točko 11.1 (tudi predmetno dokazilo ), na poziv naročnika, predložiti naknadno. Lahko pa jih tudi predložijo v ponudbi, če želijo.


5. Pri pregledu Splošnih pogojev smo opazili, da sta dve točki označeni s številko 6.3. V izogib nesporazumom predlagamo, da naročnik popravi oštevilčenje točk v splošnih pogojih.

Odgovor:
Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom popravil številčenje v točki 6 Splošnih pogojev, na način, da se odpravi navedena ponovitev točke.

6. V točki 6.3. Splošnih pogojev je navedena zahteva, da mora izvajalec v primeru zlonamernih, škodljivih ali nadležnih klicev ali kratkih sporočil na podlagi pisne prijave naročnika in v okviru tehničnih možnosti omogočiti sledenje klicem oziroma kratkim sporočilom s ciljem odkrivanja klicočega, povzročitelja takih klicev.
Sledenje zlonamernih klicev ureja Zakon o elektronskih komunikacijah, zato predlagamo, da naročnik v določbo vključi tudi zahtevo po skladnosti z veljavno zakonodajo, tako da bi se člen glasil:
»Izvajalec mora v primeru zlonamernih, škodljivih ali nadležnih klicev ali kratkih sporočil na podlagi pisne prijave naročnika in v okviru tehničnih možnosti ter v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje omogočiti sledenje klicem oziroma kratkim sporočilom s ciljem odkrivanja klicočega, povzročitelja takih klicev.«

Odgovor:
V točki II. 2.1. Splošnih pogojev je določeno, da mora izvajalec zagotavljati delovanje elektronskega komunikacijskega omrežja in vseh pogodbenih storitev v skladu z določili veljavne zakonodaje s tega področja, kar pomeni, da navedena določba velja tudi za predmetno točko.


7. V točki 9.5. Splošnih pogojev smo videli, da je naročnik sicer popravil sklicevanje na trenutno veljavni ZEKom-1, vendar ni popravil člena, ki se je v vmesnem obdobju spremenil in prestavil v zakonu. Predlagamo, da se točka spremeni tako, da se bo glasila:
»Izvajalec mora na pisno zahtevo naročnika, ob predložitvi pisne privolitve uporabnika, uporabniku pisno ali v elektronski obliki sporočiti podatke o vsaki posamezni dejansko opravljeni storitvi za posameznega uporabnika za pretekli mesec, na način kot je določeno v 139. členu ZEKom-1.«

Odgovor:
V točki 9.5. Splošnih pogojev se popravi besedilo tako da se glasi:
»Izvajalec mora na pisno zahtevo naročnika, ob predložitvi pisne privolitve uporabnika, naročniku pisno ali v elektronski obliki sporočiti podatke o vsaki posamezni dejansko opravljeni storitvi za posameznega uporabnika za pretekli mesec, na način, kot je določen v 139. členu Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B in 54/14 – odl. US)«
Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis dokumentov, v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.


V tehničnih specifikacijah za sklop 1 in sklop 2 je v točki 1.2. Posebne zahteve navedena zahteva po »on-line spletni nadzor za vsa naročniška razmerja (pregled tekoče in pretekle porabe, vpogled v pretekle račune nastavitev alarmov,…)«. Običajno nastavitve alarmov oz. limitov ureja skrbnik na strani naročnika s skrbnikom na strani izvajalca. Glede na navedeno prosimo naročnika, da dovoli, da se lahko nastavitve alarmov izvajajo tudi preko ponudnikovega skrbnika in sicer preko telefona, elektronske pošte itd. (na takšen način je namreč naročnik dal pojasnilo tudi v zadnjem istovrstnem razpisu).

Odgovor:
Navedena alineja specifikacij se nanaša le na nadzor/ vpogled v vsa naročniška razmerja. Same nastavitve se v skladu z vzorcem pogodbe urejajo med skrbnikoma neposredne pogodbe.

8. Izjava o pooblaščenem servisu: je vpis zahtevanih navedb dovolj ali jih je potrebno priložiti izjave pooblaščenih servisov?

Odgovor:
V skladu z razpisno dokumentacijo je dovolj vpis.

9. V razpisni dokumentaciji nismo nikjer zasledili omejitve decimalnih mest pri podaji cene ponudbe. Predlagamo, da se ceno ponudbe opredeli na 4 decimalke. Če bi bila posamezna cena zapisana na več decimalk, ali boste upoštevali v formulah znesek 0,0001 – glede na formule, če bi posamezen ponudnik določeno postavko dal za ceno 0, izračun sicer ne bi bilo mogoč, ker delitev z 0 ni mogoča (Division by Zero)?

Odgovor:
Upoštevala se bo cena, ki bo navedena v obrazcu Predračun, ne glede na število decimalnih mest.

V točki 11.2.2 navodil ponudnikom se za drugim stavkom doda nov stavek, ki se glasi: » Navedeno ne velja v kolikor ponudnik cene ni vpisal v postavko obrazca predračun v del, ki povzroči, da izračun merila ni mogoč.«


10. V Vzorcu Krovne pogodbe za sklop 1 je v členu 5 navedena zahteva, da lahko vsak uporabnik v obdobju trajanja pogodbenega razmerja zamenja mobilni aparat na zahtevo posameznega naročnika. Menimo, da bi se število možnih menjav moralo vnaprej opredeliti, saj bi sicer naročnik teoretično lahko zahteval menjavo aparata vsak dan trajanja pogodbe. Predlagamo, da se v člen 5 doda, da lahko uporabnik enkrat v obdobju trajanja pogodbenega razmerja zamenja mobilni aparat na zahtevo posameznega naročnika.

Odgovor:
V prvem odstavku 5. člena vzorca krovne pogodbe za sklop 1 se za prvim stavkom doda naslednje besedilo:

»Posamezni naročnik lahko zamenja največ dva mobilna aparata v obdobju trajanja pogodbe pri enem uporabniku (kar pomeni en ''osnovni'' aparat in ena zamenjava). Posamezni naročnik v času trajanja pogodbenega razmerja pri uporabniku ni dolžan zamenjati mobilnega aparata .

11. V Vzorcu Krovne pogodbe za sklop 1 so v 20. členu določene pogodbene kazni, kjer je za zamudo pri dobavi opreme predvidena pogodbena kazen v višini 250 EUR. Višina pogodbene kazni (250 EUR) je povsem nesorazmerna z višino cene opreme (ki je npr 50 EUR), dodatno pa ni opredeljeno ali se ta pogodbena kazen zaračuna za vsak dan zamude ali za zamudo do 10 dni. Predlagamo, da se člen spremeni in se namesto fiksnega zneska pogodbene kazni določi plačilo zakonskih zamudnih obresti.
Enaka zahteva je predvidena v Vzorcu Krovne pogodbe za sklop 2 v 21. členu. Predlagamo, da se tudi tam člen spremeni v skladu z zgornjim predlogom.

Odgovor:
V vzorcu krovne pogodbe za sklop 1 in vzorcu krovne pogodbe za sklop 2 se, v poglavju VIII. POGODBENA KAZEN, spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:

V primeru zamude pri dobavi opreme, po izključni krivdni izvajalca, lahko naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5% od pogodbene vrednosti opreme, z dobavo katere zamuja, vendar ne manj kot 100 EUR, za vsak dan zamude. Pogodbena kazen se lahko obračuna do vključno 10 dni zamude. Za nadaljnjo zamudo lahko naročnik izvajalcu unovči zavarovanje za dobro izvedbo posla.


12. V Vzorcu Krovne pogodbe za sklop 1 je v 21. členu določeno, da se mora izvajalec ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov. Izvajalcu interni predpisi naročnika niso poznani, dodatno je področje varovanja in zaščite podatkov urejeno z veljavno zakonodajo, zato predlagamo, da se dikcija spremeni, tako da se bo glasila: »Izvajalec se je dolžan glede varovanja in zaščite podatkov ravnati v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje.«

Odgovor:
Drugi odstavek 21. člena vzorca pogodbe sklop 1 se popravi tako, da se glasi:
"Izvajalec mora glede varovanja in zaščite podatkov ravnati v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje."

V vzorcu krovne pogodbe sklop 2 se popravi 22. člen tako, da se glasi:
"Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Pogodbeni stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.
Izvajalec mora glede varovanja in zaščite podatkov ravnati v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje."


13. V razpisni dokumentaciji v točki 9.1.1. zahtevate izjavo ponudnika, da mu je omogočeno opravljanje govornih storitev v javnem mobilnem omrežju in prenos podatkov v javnem mobilnem omrežju na podlagi obvestila AKOS. Dodatno je pri dokazilu navedeno, da ponudnik lahko predloži tudi obvestilo AKOS oziroma potrdilo AKOS o vpisu v uradno evidenco. Zanima nas ali je predložitev potrdila AKOS obligatorna ali ne, saj gre za javno dostopno evidenco, po ZJN-2 pa mora naročnik dokazila iz javnih evidenc pridobiti sam.

Odgovor:
V točki 9.1.1. podtočki 4 je kot dokazilo zahtevano, da ponudnik predloži le Izjavo za ponudnika. Zahteva o predložitvi obvestila AKOS oziroma potrdila AKOS ni zavezujoča kot izhaja iz zapisa. Ponudnik to dokazilo predloži samo če želi.

14. V obrazcu Predračun navajate pri paketu Osnovni: Vključuje 200 minut klicev znotraj enotnega poslovnega uporabnika ''Javna Uprava''. Sklepamo pravilno, da so pod pojmom »javna uprava« mišljeni samo posamezni naročniki, ki so navedeni v seznamu, ki je Priloga 1 razpisne dokumentacije.

Odgovor:
Da. Tako je tudi določeno v Splošnih pogojih, ki so priloga razpisne dokumentacije in sicer v točki I. Splošne določbe.

15. V obrazcu Predračun so pri sklopu 2 navedene storitve CEU1, CEU2, CHR. Zanima nas ali se te storitve smatrajo kot samostojni naročniški paketi ali so naročnine (opcije), ki se na zahtevo naročnika vklapljajo kot dodaten paket k mesečni naročnini izbranega paketa storitev prenosa podatkov? Namreč pri storitvah v sklopu 1 je navedena opomba, da se določene naročnine vklopijo na zahtevo naročnika kot dodaten paket k mesečni naročnini izbranega paketa, pri storitvah v sklopu 2 pa takšna opomba ni navedena.

Odgovor:
Navedene storitve se lahko vklapljajo kot dodaten paket ali pa kot zamenjava paketa, na način kot je določeno v 5. členu vzorca krovne pogodbe sklop 2.

16. V razpisni dokumentaciji zahtevate tudi izpolnitev in predložitev obrazca Seznam držav po območjih. Območja operaterjev se pri tem razlikujejo (npr. Telekom ima drugačna območja kot Simobil ali pa Tušmobil) – posledično mora ponudnik, katerega območje se ne pokriva 100% z območjem, ki ste ga navedli vi (napisali na določenega operaterja), dati višjo ceno in je v tem delu neupravičeno diskriminiran. Ali boste torej upoštevali območja, kot jih ima posamezen operater, ter naj ponudniki navedejo države ki jih pokrivajo v posameznih območnih tarifah?
Tudi obrazec ni logičen, saj v njem zahtevate dodaten vpis držav v območja, če jih imamo, ter da prečrtamo države, ki jih ne nudimo – čemu torej navedba območij na tak način, če lahko posamezen ponudnik ima državo iz vašega območja 1 v območju 3 ali podobno (hkrati v obrazcu navajate, da razporeditve držav v območja ni mogoče spremeniti). Nadalje imate nekatere države naštete v več območjih (npr. Estonijo, Latvijo, Litvo v 1. in 3. območju). Prosimo vas za razumen popravek oz. navodila glede tega tako, da bodo ponudniki na enakih izhodiščih, saj navedene cene za območja upoštevate v formuli in se to lahko odraža v »priviligiranju« posameznega ponudnika.

Odgovor:
Naročnik je v obrazcu seznam držav po območjih (v nadaljevanju obrazec), za klice mednarodnega prometa (klici iz Slovenije v tujino), določil območja v skladu s svojimi objektivnimi potrebami in z namenom, da se zagotovi primerljivost ponudb v tem delu.

Iz navedenega razloga tudi razporeditve držav v območja ni mogoče spremeniti (prvi odstavek obrazca), kar se nanaša na države vpisane v obrazec (ni dopustno iz določenega območja vpisano državo prečrtati in jo vpisati v drugo območje). Dodaten vpis države (naslednji odstavek) se nanaša na vse države, ki niso navedene v obrazcu v nobenem od območij, vendar ponudnik za njih zagotavlja klice iz Slovenije. Prečrtanje države (zadnji odstavek) se nanaša na države, ki so vpisane v obrazec vendar ponudnik za njih ne nudi/zaračunava klice iz Slovenije.

V območju 1 so vse države Evropske unije. Naročnik je v objavljeni razpisni dokumentaciji objavil popravljen obrazec seznam držav po območjih. Naročnik bo v primeru, da ponudnik v ponudbi ne bo predložil zadnje verzije popravljenega obrazca štel, da je ponudnik za države, ki so bile po območjih popravljene, ponudil ceno kot jo je podal za območje v katerega je v novem obrazcu vpisana takšna država. V tem primeru bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom naročnik popravil vpisane države v obrazcu, v skladu z novim obrazcem.

17. V obrazcu Seznam držav po območjih je v zadnjem odstavku omenjeno območje 5, čeprav na obrazcu območje 5 sploh ni definirano. Predlagamo popravek besedila obrazca.

Odgovor:
Ponudniki upoštevajo, da gre za sklic na območje 3, kot izhaja iz vsebine obrazca.


18. V Vzorcu krovne pogodbe za sklop 1 je v 6. členu zahtevano posodabljanje seznama modelov aparatov vsake 3 mesece z zadnjimi modeli na trgu, ki ne smejo biti starejši od šest mesecev. Naročnika bi opozorili, da je navedena zahteva nerealna. Ponudba na trgu namreč ni identična ponudbi posameznega ponudnika. Nekateri ponudniki namreč v svoji ponudbi nimajo vseh aparatov, ki so na voljo na trgu (omejitve s strani dobaviteljev, interne odločitve o nakupu aparatov itd.).

Predlagamo, da se 6.člen glasi: »Izvajalec bo posodobil seznam modelov aparatov vsake tri mesece v vsaj dveh razredih. Izvajalec bo poleg ponujenega seznama aparatov, lahko dodatno ponudil tudi napravo, ki jo bo dobavljal v omejenih količinah po isti ceni. Novo ponujeni aparati (posodobljen seznam) morajo izpolnjevati vse tehnične zahteve in pogoje predmetnega naročila. Izvajalec mora o predlogu seznama novih aparatov za posamezni razred v zahtevanem roku obvestiti naročnika po tej pogodbi. Naročnik seznam potrdi ali zavrne z obrazložitvijo (v katerem delu aparati ne ustrezajo tehničnim zahtevam in pogojem naročila). Po potrditvi oziroma morebitni uskladitvi seznama, izvajalec o novem seznamu obvesti vse naročnike predmetnega naročila.«.

Odgovor:
Prvi odstavke 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
Izvajalec bo, v vseh razredih, posodabljal seznam modelov aparatov vsake šest mesecev.19. Pri merilih je navedena dikcija, da v primeru če bosta dva ali več ponudnikov dosegla enak rezultat M, bo v sklopu 1 izbran ponudnik, ki bo ponudil nižjo ceno za pogovore v mobilno omrežje Telekom, v sklopu 2 pa ponudnik, ki bo ponudnik nižjo ceno paketa storitev uporabe prenosa podatkov v Sloveniji z oznako Cde. S tem, ko dodajate kot dodatno merilo v primeru enakih cen oz. izračuna točk ceno klicev v omrežje Telekom, s tem dajete prednost ponudniku Telekom, saj lahko ta za interne klice postavi nižjo ceno kot ostali. Predlagamo, da v takem primeru o izbiri odloči žreb kot je že predviden za primer, če bi tudi po tem krogu imela dva ponudnika enak M.

Odgovor:
V točki 10 navodil ponudnikom se, v podpoglavju z naslovom VELJA ZA OBA SKLOPA, spremeni prvi odstavek tako, da se glasi:
V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov doseglo enak M, bo v sklopu 1 izbran ponudnik, ki bo ponudil nižjo ceno za CNARZ - Ceno mesečne naročnine za zahtevnejše uporabnike, v sklopu 2 pa ponudnik, ki bo ponudil nižjo ceno za CDV - Ceno 30 dnevne naročnine storitev prenosa podatkov v Sloveniji z omejitvijo uporabe 5 GB.
Datum objave: 17.08.2015   11:00
V Splošnih pogojih se v poglavju I. Splošne določbe spremeni alineja »Izvajalec« tako, da se glasi:
»Izvajalec« je operater, ki je izbrani ponudnik skupnega javnega naročila in s katerim je sklenjena krovna pogodba;

V celotnem besedilu Splošnih pogojev se vsi sklici na člen nadomestijo s sklici na točko. V drugem odstavku točke 4.1. se zapis »v 6. členu« nadomesti z »v 3.2. točki ». V točki 8.2. se zapis »v 30. členu« nadomesti z »v 8.1. točki«. V celotni točki 10.1. se nadomesti zapis »v 92. členu« z »v 142. členu«.

V skladu z odgovorom objavljenim pod točko 12., dne 14.8.2015, ob 13:27 uri, se v 18. členu vzorca krovne pogodbe sklop 1 in vzorca krovne pogodbe sklop 2 briše zadnja alineja prvega odstavka tega člena.

V vzorcu neposredne pogodbe sklop 2 se 11. člen spremeni tako, da se glasi:
»V kolikor bodo nastale okoliščine, ki bodo zahtevale unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo posla bo naročnik v skladu z določbami krovne pogodbe, sklenjene med Ministrstvom za javno upravo in izvajalcem, le-to unovčil preko Ministrstva za javno upravo.«

Naročnik bo pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis vzorcev pogodb in njihovih prilog v skladu z vsemi odgovori podanimi na portalu javnih naročil.

V obrazcu »Ponudba« ponudniki v točki 1 in 2 zapis »(najmanj 80 %)« štejejo za brezpredmeten in ga lahko tudi prečrtajo. V vsakem primeru bo naročnik štel, da sta v tem delu tehnična pogoja izpolnjena, v kolikor bo iz vpisa izhajalo najmanj 75 %.Datum objave: 17.08.2015   11:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali bo naročnik štel kot ustrezno referenco skupnega javnega naročila mobilne telefonije, pri katerem naročnik, ki je izvajal naročilo v imenu drugih naročnikov, sam nima zadostnega števila uporabnikov, upoštevaje naročnike, po pooblastilu katerih je naročilo izvedeno, pa skupaj dosegajo referenčno zahtevo (torej eno skupno javno naročilo več naročnikov, več posamičnih pogodb z naročniki, skupaj več kot 800 uporabnikov po več pogodbah na podlagi enega izvedenega javnega naročila – enotna storitev oz. enake storitve za vse naročnike)?

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 19.08.2015   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za potrditev, da v Predračunu pod oznako CPOTPD smatrate storitev, ki se v rednih razmakih (na primer 1 minuta) poveže z oddaljenim poštnim strežnikom in na mobilni napravi osveži vsa e-sporočila.

ODGOVOR:
V Predračunu pod oznako CPOTPD ( paket storitev potisne pošte v Sloveniji: vključeno 50 MB prenosa podatkov) gre za storitev, ki se poveže z oddaljenim poštnim strežnikom in na mobilni napravi osveži vsa e-sporočila (pošiljanje in prejemanje).


Datum objave: 19.08.2015   12:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim, če nam sporočite število uporabnikov, ki uporablja telefone BlackBerry verzije 7.x.

ODGOVOR:
Število uporabnikov, ki uporablja telefone BlackBerry verzije 7.x: 410.

Datum objave: 19.08.2015   12:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V zvezi s predložitvijo referenčne izjave nas zanima naslednje: Pogodba, katere predmet so storitve mobilne telefonije, je sklenjena z matično družbo in družbami »v skupini« - to je družbami, ki so z matično družbo lastniško ali drugače povezane. Vse družbe skupaj (matična družba in ostale družbe v skupini) skupaj izpolnjujejo pogoj števila naročniških razmerij določen v razpisni dokumentaciji. Zanima nas ali zadostuje, da referenčno izjavo za vse družbe skupaj poda in podpiše le matična družba?

ODGOVOR:
Zadostuje referenčna izjava, ki jo poda in podpiše le matična družba.

Datum objave: 21.08.2015   09:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V Tehnični specifikaciji za sklop 1 v točki 1.2 zahtevate: »Sporočanje porabe storitve vklopljenega paketa pred iztekom porabe posamezne storitve, ki je vključena v paket, preko SMS sporočil in ko se poraba posamezne storitve paketa izteče.« Prosimo za potrditev, da se ta zahteva nanaša na storitev prenosa podatkov.

ODGOVOR:
Da, ta zahteva se nanaša samo na storitev prenosa podatkov.

Datum objave: 21.08.2015   09:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V Razpisni dokumentaciji pod točko 10.1 (Merila za sklop 1) se v formuli oznaka CTEL (cena za pogovore v mobilno omrežje Telekoma) pomnoži s 70. Zanima nas, ali so v oznaki CTEL zajeti tudi klici znotraj poslovnega uporabnika »javna uprava«? Namreč v Predračunu je pri oznaki CNAR navedeno, da ta vključuje tudi 200 minut klicev znotraj enotnega poslovnega uporabnika »javna uprava«, kar pa predvidevamo, da niso vsi klici, ki se opravijo znotraj skupine »javna uprava«. Predlagamo, da se klici znotraj poslovnega uporabnika »javna uprava« izločijo iz oznake CTEL in se določi nova posebna oznaka za klice znotraj »javne uprave«. Na ta način bodo lahko vsi ostali ponudniki ponudil konkurenčnejšo ceno za ceno klicev znotraj skupine »javna uprava« kot pa za ceno klicev v Telekomovo omrežje. V kolikor bo naročnik klice znotraj skupine »javna uprava« obdržal znotraj oznake CTEL bo s tem preferiral obstoječe ponudnika storitev in omejeval konkurenčnost ostalih ponudnikov.

ODGOVOR:
V formuli za sklop 1, pod točko 10.1. navodil ponudnikom, pri oznaki CTEL (cena za pogovore v mobilno omrežje Telekoma) niso zajeti klici znotraj enotnega poslovnega uporabnika »javna uprava«.

Datum objave: 21.08.2015   09:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V preteklih razpisih je bila ta storitev zahtevana za BlackBerry. Ali pravilno domnevamo, da je mišljena potisna pošta za Blackberry (za Android in iOS zadeva ni smiselna, ker je to odvisno od poštnega strežnika, npr. Exchange, in zadeva deluje neodvisno od ponudnika mobilne telefonije)?

ODGOVOR:
Ne. Storitev potisne pošte se mora zagotavljati tako za BlackBerry kot tudi za ActiveSync.Datum objave: 21.08.2015   10:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V Vzorcu Krovne pogodbe je v členu 10 navedeno, da so cene z DDV fiksne. Predlagamo, da naročnik spremeni dikcijo v: »Cene brez DDV so fiksne.«, saj bi sicer morebitno spremembo višine DDV bili dolžni nositi izvajalci in bi država s spremembo višine DDV lahko vplivala na zniževanje cen storitev po tej pogodbi. Naročnik (država) si s takšno dikcijo pridružuje pravico, da sama sebi niža neto ceno storitev z kasnejšim dvigom DDV! Izvajalec bi v tem primeru moral nositi stroške spremembe DDV, čeprav na to sam ne bi mogel vplivati in tega tudi ne naprej predvideti. Dodatno je praksa v poslovnem svetu, da se ponudbe pripravljajo s cenami brez DDV in nikakor ne vidimo razloga, zakaj bi se v tem primeru naj fiksirale cene z DDV za obdobje 36 mesecev, razen če naročnik pričakuje spremembo DDV v tem obdobju in želi strošek morebitnega zvišanja prevaliti na izvajalca. Predlagamo, da naročnik spremembo dikcije ustrezno popravi po celotni razpisni dokumentaciji – ponudniki namreč ne moremo oceniti tveganj iz tega naslova (za razliko od naročnika, ki je sam »država«) in posledično oblikovanje končnih cen ni mogoče.
2. Kolikšno je predvideno število BB uporabnikov potisne pošte (npr. trenutno število uporabnikov potisne pošte kot jih imate sedaj)?
3. Ali je mogoče dobiti podatke o minutaži klicev med uporabniki (navedite katerimi), ker menimo, da odstotek klicev v omrežje Telekom (70% utež) ni realna?
4. V členu 8 vzorca krovne pogodbe sklop 1 zahtevate: “Izvajalec zagotavlja, da bo posameznemu naročniku oziroma uporabniku pred porabo posamezne storitve paketa zagotovil prejem vnaprejšnjega obvestila o skorajšnji porabi le te.” Glede na to, da se celotna vsebina drugega odstavka 8.člena nanaša izključno na storitev prenos podatkov, prosimo za potrditev, da se tudi vsebina prvega odstavka nanaša na storitev prenosa podatkov.
5. V obrazcu Predračun za postavke CPREPD1, CPREPD2, CPREPHR, CPOTPD zahtevate 30 dnevne naročnine. Prosimo za potrditev, da se 30 dnevne naročnine smatrajo kot mesečne naročnine.
6. V obrazcu Predračun za postavno CPREPHR zahtevate omejeno obdobje vklopa “v obdobju od vključno meseca junija do vključno meseca september”. Prosimo za obrazložitev ali to pomeni, da mora biti ta paket na voljo v danem obdobju ali da mora biti aktiviran za vse uporabnike v danem obdobju.


ODGOVOR:
1. V Vzorcu Krovne pogodbe je v členu 10 navedeno, da so cene z DDV fiksne. Predlagamo, da naročnik spremeni dikcijo v: »Cene brez DDV so fiksne.«, saj bi sicer morebitno spremembo višine DDV bili dolžni nositi izvajalci in bi država s spremembo višine DDV lahko vplivala na zniževanje cen storitev po tej pogodbi. Naročnik (država) si s takšno dikcijo pridružuje pravico, da sama sebi niža neto ceno storitev z kasnejšim dvigom DDV! Izvajalec bi v tem primeru moral nositi stroške spremembe DDV, čeprav na to sam ne bi mogel vplivati in tega tudi ne naprej predvideti. Dodatno je praksa v poslovnem svetu, da se ponudbe pripravljajo s cenami brez DDV in nikakor ne vidimo razloga, zakaj bi se v tem primeru naj fiksirale cene z DDV za obdobje 36 mesecev, razen če naročnik pričakuje spremembo DDV v tem obdobju in želi strošek morebitnega zvišanja prevaliti na izvajalca. Predlagamo, da naročnik spremembo dikcije ustrezno popravi po celotni razpisni dokumentaciji – ponudniki namreč ne moremo oceniti tveganj iz tega naslova (za razliko od naročnika, ki je sam »država«) in posledično oblikovanje končnih cen ni mogoče.
Odgovor:
Predmetna določba glede fiksnosti cen ostaja nespremenjena in jo ponudniki upoštevajo pri pripravi ponudbe.

2. Kolikšno je predvideno število BB uporabnikov potisne pošte (npr. trenutno število uporabnikov potisne pošte kot jih imate sedaj)?
Odgovor:
660


3. Ali je mogoče dobiti podatke o minutaži klicev med uporabniki (navedite katerimi), ker menimo, da odstotek klicev v omrežje Telekom (70% utež) ni realna?
Odgovor:
V okviru predmetne uteži niso zajeti klici znotraj poslovnega uporabnika »javna uprava«.


4. V členu 8 vzorca krovne pogodbe sklop 1 zahtevate: “Izvajalec zagotavlja, da bo posameznemu naročniku oziroma uporabniku pred porabo posamezne storitve paketa zagotovil prejem vnaprejšnjega obvestila o skorajšnji porabi le te.” Glede na to, da se celotna vsebina drugega odstavka 8 .člena nanaša izključno na storitev prenos podatkov, prosimo za potrditev, da se tudi vsebina prvega odstavka nanaša na storitev prenosa podatkov.
Odgovor:
Da. Vsebina prvega odstavka se nanaša na storitev prenosa podatkov.

5. V obrazcu Predračun za postavke CPREPD1, CPREPD2, CPREPHR, CPOTPD zahtevate 30 dnevne naročnine. Prosimo za potrditev, da se 30 dnevne naročnine smatrajo kot mesečne naročnine.
Odgovor:
Ne. Kot določeno v predračunu gre v tem primeru za 30 dnevne naročnine in ne za mesečne naročnine.


6. V obrazcu Predračun za postavno CPREPHR zahtevate omejeno obdobje vklopa “v obdobju od vključno meseca junija do vključno meseca september”. Prosimo za obrazložitev ali to pomeni, da mora biti ta paket na voljo v danem obdobju ali da mora biti aktiviran za vse uporabnike v danem obdobju.
Odgovor:
Gre za 30 dnevno naročnino, ki mora biti na voljo v danem obdobju (od vključno meseca junija do vključno meseca septembra) in se pri posameznem uporabniku, na zahtevo naročnika, vklopi kot dodaten paket.Datum objave: 24.08.2015   13:30

Tehnične specifikacije za sklop 1:

Prvi stavek v točki 2.2. se briše.

Prvi stavek v točki 2.2.2., podpoglavju Razred 1, se spremeni tako, da se glasi:
Izvajalec mora za razred 1 nuditi tri različne aparate, od tega en aparat s tipkovnico.

Prvi stavek v točki 2.2.2., podpoglavju Razred 2, se spremeni tako, da se glasi:
Izvajalec mora nuditi najmanj štiri aparate z najmanj dvema različnima operacijskima sistemoma (kot npr. Android, BlackBerry OS, Windows Phone, ...) od tega en aparat s povečano odpornostjo proti prahu in vodi.

V točki 2.2.2., podpoglavju Razred 2, se minimalne tehnične zahteve spremenijo tako, da se glasijo:
» večbarvni zaslon z najmanj 16 milijonov barv z ločljivostjo najmanj 200 PPI,
» možnost pošiljanja in prejemanja SMS, MMS sporočil,
» možnost uporabe najmanj štirih frekvenčnih področij za glasovno telefonijo,
» podatkovni prenos podatkov s hitrostjo EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/LTE,
» podpora Wi-Fi (802.11 a/b/g/n),
» najmanj 8 GB pomnilnika,
» podpora za ActiveSync,
» pregledovalnik datotek doc, xls, pdf,
» najmanj 700 minut pogovora z enim polnjenjem,
» vgrajena tipkovnica (fizična ali navidezna),
» priložen pribor (polnilec za aparat, etui za telefon, slušalke).

V točki 2.2.2., podpoglavju Razred 3, se minimalne tehnične zahteve spremenijo tako, da se glasijo:
» večbarvni zaslon z najmanj 16 milijonov barv z ločljivostjo najmanj 250 PPI,
» možnost pošiljanja in prejemanja SMS, MMS sporočil in potisne pošte,
» možnost uporabe najmanj štirih frekvenčnih področij za glasovno telefonijo,
» podatkovni prenos podatkov s hitrostjo EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/LTE,
» podpora Wi-Fi (802.11 a/b/g/n),
» najmanj 16 GB pomnilnika,
» podpora za ActiveSync,
» pregledovalnik datotek doc, xls, pdf,
» deljenje internetne povezave,
» najmanj 800 minut pogovora z enim polnjenjem,
» vgrajena tipkovnica (fizična ali navidezna),
» priložen pribor (polnilec za aparat, etui za telefon, slušalke).

V točki 2.2.2., podpoglavju Razred 4, se minimalne tehnične zahteve spremenijo tako, da se glasijo:
» večbarvni zaslon z najmanj 16 milijonov barv z ločljivostjo najmanj 320 PPI,
» možnost pošiljanja in prejemanja SMS, MMS sporočil in potisne pošte,
» možnost uporabe najmanj štirih frekvenčnih področij za glasovno telefonijo,
» podatkovni prenos podatkov s hitrostjo EDGE/UMTS/HSDPA/HSUPA/LTE,
» podpora Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac),
» najmanj 32 GB pomnilnika,
» podpora za ActiveSync,
» pregledovalnik datotek doc, xls, pdf,
» deljenje internetne povezave,
» najmanj 800 minut pogovora z enim polnjenjem,
» vgrajena tipkovnica (fizična ali navidezna),
» priložen pribor (polnilec za aparat, etui za telefon, slušalke).

Tehnične specifikacije za sklop 2:
V točki 2.1.1.1. se zahteve za USB modeme za prenos podatkov spremenijo tako, da se glasijo:
» prenos podatkov do 150/50 Mbps (LTE) ali novejša tehnologija,
» frekvenčna območja GSM, UMTS in LTE,
» podpora SMS sporočil,
» USB 2.0 vmesnik,
» priključek za zunanjo anteno,
» dodatki:
- USB kabelski podaljšek dolžine najmanj 40 cm
- antena mora biti priložena
- vrečka ali etui za hranjenje,
» avtomatska instalacija (namestitev brez CD medija),
» podpora operacijskim sistemom,Windows7/8.x, MAC OS,
» potrdilo o delovanju v slovenskem omrežju.

Pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom bo, v skladu z odgovori in pojasnili podanimi na portalu javnih naročil, pripravljen čistopis pogodbe in njenih prilog.

Datum objave: 24.08.2015   14:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V Vzorcu krovne pogodbe za sklop 1 je v 17. členu navedeno, da izvajalec daje naročniku za vso opremo 24 mesecev garancije za brezhibno tehnično delovanje. Prosimo za potrditev, da so s pojmom oprema mišljeni samo mobilni aparati kot je navedeno tudi v Tehničnih specifikacijah za sklop 1 v točki 2.2.1.
2. V Tehničnih specifikacijah za sklop 1 za razred dva, tri in štiri zahtevate WLAN 802.11 a/b/g/n/ac. Prosimo za obrazložitev, če zadošča, da oprema izpolnjuje eno od navedenih hitrosti (torej a, b, g, n, ac).
3. V Razpisni dokumentaciji ste v točki 14 predvideli število mobilnih aparatov (11406 kosov). V vašem odgovoru z dne 14.8.2015 ste v točki 10 odgovorili, da lahko posamezni naročnik zamenja največ dva mobilna aparata v obdobju trajanja pogodbe pri enem uporabniku. Zanima nas, ali so v predvidenem številu mobilnih aparatov že upoštevane tudi menjave telefonov?


ODGOVOR:
1. V Vzorcu krovne pogodbe za sklop 1 je v 17. členu navedeno, da izvajalec daje naročniku za vso opremo 24 mesecev garancije za brezhibno tehnično delovanje. Prosimo za potrditev, da so s pojmom oprema mišljeni samo mobilni aparati kot je navedeno tudi v Tehničnih specifikacijah za sklop 1 v točki 2.2.1.
Odgovor:
Da, mišljeni so samo mobilni aparati.

2. V Tehničnih specifikacijah za sklop 1 za razred dva, tri in štiri zahtevate WLAN 802.11 a/b/g/n/ac. Prosimo za obrazložitev, če zadošča, da oprema izpolnjuje eno od navedenih hitrosti (torej a, b, g, n, ac).
Odgovor:
Oprema mora v tem delu izpolnjevati vse standarde navedene v tehničnih specifikacijah za sklop 1, za posamezen razred (znak » /« pomeni »in » in ne »ali«). Ponudniki pri tem upoštevajo spremembo specifikacij za sklop 1, kot izhaja iz pojasnila na portalu javnih naročil z dne 24.8.2015, ob 13:30 uri.

3. V Razpisni dokumentaciji ste v točki 14 predvideli število mobilnih aparatov (11406 kosov). V vašem odgovoru z dne 14.8.2015 ste v točki 10 odgovorili, da lahko posamezni naročnik zamenja največ dva mobilna aparata v obdobju trajanja pogodbe pri enem uporabniku. Zanima nas, ali so v predvidenem številu mobilnih aparatov že upoštevane tudi menjave telefonov?
Odgovor:
Da.


Datum objave: 24.08.2015   14:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V Razpisni dokumentaciji pod točko 5. v poglavju 9.1.2. zahtevate, da ima ponudnik na dan objave obvestila o predmetnem naročilu sklenjeni vsaj dve pogodbi za storitve mobilne telefonije. Razumemo pravilno, da se pod pojmom »mobilna telefonija« štejejo samo uporabniki pogovornih storitev in ne uporabniki »M2M« storitev (t.i. komunikacija med napravami)?

ODGOVOR:
Tehnični pogoj za sklop 1, naveden pod točko 5, v poglavju 9.1.2. navodil ponudnikom, se nanaša na storitve mobilne telefonije kot so opredeljene v točki 1 specifikacij za sklop 1 (prenos govora, SMS sporočila, prenos podatkov).
Datum objave: 25.08.2015   13:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Imamo vprašanje glede na vaše zahteve po USB modemu v sklopu 2.Pri vseh dobaviteljih smo preverili možnost modemov v sloveniji smo preverili možnost dobave takšnih modemov, kot jih zahtevate. Težava je v zunanji anteni, ki jo zahtevate. To so zastarele tehnologije, ki jih pproizvajalci ne uporabljajo več. Lahko vam ponudimo WIFI modem z zunanjo anteno ali pa USB modem brez zunanje antene. Predlagamo, da enega od teh kriterijev v razpisni dokumentaciji opustite, saj za vas in vašo višjo kvaliteto storitve nimata nobenega pomena.

ODGOVOR:
V navedenem delu se upošteva vsebino tehničnih specifikacij za sklop 2 kot jo je določil naročnik. Ponudniki v tem delu upoštevajo spremembo specifikacij za sklop 2, kot izhaja iz pojasnila na portalu javnih naročil z dne 24.8.2015, ob 13:30 uri.

Datum objave: 25.08.2015   13:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Prosimo za potrditev, da je v formuli za izračun M za sklop 1 upoštevana poprečna poraba storitev s strani uporabnika naročnika.
2.Prosimo za obrazložitev ali je za izračun povprečne porabe storitev s strani uporabnika naročnika potrebno v formuli za izračun M za sklop 1 upoštevati tudi ponder, ki je naveden pred postavko ali samo številko, s katero se pomnoži cena klica.


ODGOVOR:
1. Prosimo za potrditev, da je v formuli za izračun M za sklop 1 upoštevana poprečna poraba storitev s strani uporabnika naročnika.
Odgovor:
Da.

2.Prosimo za obrazložitev ali je za izračun povprečne porabe storitev s strani uporabnika naročnika potrebno v formuli za izračun M za sklop 1 upoštevati tudi ponder, ki je naveden pred postavko ali samo številko, s katero se pomnoži cena klica.
Odgovor:
M za sklop 1 se izračuna po formuli kot je zapisana v točki 10.1. navodil ponudnikom.

Datum objave: 25.08.2015   14:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V obrazcu Predračun za postavke CPREPD1, CPREPD2, CPREPHR, CPOTPD zahtevate 30 dnevne naročnine. Zanima nas, ali se zahtevani paketi avtomatsko podaljšujejo, ko se 30 dnevni rok izteče ali se zahtevani paketi po izteku 30 dni prekinejo?

ODGOVOR:
Za sklop 1:
V vzorcu krovne pogodbe za sklop 1 se v 2. odstavku 7. člena na koncu doda besedilo:

»Dodatni paketi za storitve prenosa podatkov/potisne pošte v Sloveniji se po vklopu avtomatično podaljšujejo vse do preklica posameznega naročnika. Drugi dodatni paketi se po izteku njihovega trajanja prekinejo, v kolikor posamezni naročnik ne sporoči drugače. Posamezni naročnik in izvajalec se lahko v neposredni pogodbi dogovorita tudi drugače, na način, da opredelita kateri dodatni paketi se avtomatsko podaljšujejo do preklica in kateri ne.»


Datum objave: 31.08.2015   12:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali pravilno razumemo vašo zahtevo, da naj pri postavki CPOTPD ponudimo storitev, ki omogoča, da v paketu zakupljenih 50 MB brezplačno omogoča telefonu, da le-ta v rednih intervalih na poštnem strežniku preveri e-sporočila in jih osveži.

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 31.08.2015   12:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V tehnični specifikaciji za sklop 2 v točki 2.1.1.1 zahteve USB modeme za prenos podatkov s priključkom za zunanjo anteno. Kot je bilo poudarjeno že z vprašanjem, na katerega ste odgovorili dne 25.8.2015 ob 13:53, imajo USB modemi antene praviloma že vgrajene in gre pri takšni zahtevi za zastarelo opremo, zato predlagamo, da se ta zahteva umakne iz razpisne dokumentacije. Z dodatnim pojasnilom z dne 24.8.2015 ob 13:30 ste sicer spremenili zahteve glede tehnične specifikacije, vendar zahteve po zunanji anteni niste črtali. Ponovno apeliramo na vas, da to zahtevo črtate iz razpisne dokumentacije, saj boste na ta način lahko prejeli sodobnejšo in ne zastarelo tehnologijo.
2. Obvezna priloga je tudi tehnična dokumentacija za ponujeno opremo. V točki 11.3.4. je zahtevano, da morajo biti vsi dokumenti v slovenskem jeziku. Ali je tehnična dokumentacija lahko v angleškem jeziku?


ODGOVOR:
1.
V tehničnih specifikacijah za sklop 2 se v točki 2.1.1.1 na koncu doda stavek, ki se glasi:
»USB modem za prenos podatkov ne potrebuje imeti priključka za zunanjo anteno in priloženo anteno, v kolikor že ima vgrajeno najmanj eno dodatno anteno. »

2.
Da. Točka 11.3.4. navodil ponudnikom se spremeni tako, da se glasi:
Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku, razen tehnična dokumentacija za ponujeno opremo, iz katere je mogoče ugotoviti karakteristike opreme, ki so opredeljene v specifikacijah, ki je lahko tudi v angleškem jeziku.
Datum objave: 31.08.2015   12:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V obrazcu Predračun za postavko CPOTPD zahtevate storitev potisne pošte. Prosili bi Vas za dodatno obrazložitev, in sicer:
a). Katere strežniške rešitve za poštno storitev uporabljate?
b) Ali te rešitve omogočajo mail push rešitev?
c). Katero verzijo odjemalca in strežnika trenutno uporabljate?
d). Katero mail push rešitev trenutno uporabljate?
e). Ali zahtevate nakup in inštalacijo strežniških in odjemalskih licenc, ki omogočajo rešitev mail push poštnega strežnika, če Vaš poštni strežnik ne podpira mail push rešitve?
f). Ali je zunanji IP naslov strežnika za potisno pošto namenjen izključno storitvam potisne pošte?


ODGOVORI:

a) Katere strežniške rešitve za poštno storitev uporabljate? Blackberry, Traveler, Mobile Iron
b) Ali te rešitve omogočajo mail push rešitev? Da.
c) Katero verzijo odjemalca in strežnika trenutno uporabljate? Bes12, Bes5.0.4 in Traveler 9. Xx, , Mobile Iron Core 7.5
d) Katero mail push rešitev trenutno uporabljate? ActiveSync in BES
e) Ali zahtevate nakup in inštalacijo strežniških in odjemalskih licenc, ki omogočajo rešitev mail push poštnega strežnika, če Vaš poštni strežnik ne podpira mail push rešitve? Ne.
f) Ali je zunanji IP naslov strežnika za potisno pošto namenjen izključno storitvam potisne pošte? Da.


Datum objave: 31.08.2015   13:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Glede vašega pojasnila o fiksnosti cen za obdobje veljavnosti pogodbe vas ponovno sprašujemo: v zadnjem pogodbenem obdobju je prišlo do spremembe DDV in navedeno tveganje ponovne spremembe bi veliko lažje upošteval naročnik (ki je država) kot pa ponudniki, saj ponudniki nimajo vpliva na spremembo stopnje DDV, država pa ta vpliv ima – posledično lahko tudi predvidi posledice spremembe DDV (na enak način je bolj gospodarno za državo, če se DDV npr. zniža nazaj na 20%). Glede na to, da je čista špekulacija če in koliko se bo spremenil DDV, predlagamo, da naročnik ponovno razmisli in predvidi fiksnost cen, razen v primeru sprememb DDV ali drugih davkov/dajatev, ki bi neposredno vplivali na obdavčenje storitev, ki so predmet naročila. Predlagamo torej, da naročnik potrdi fiksnost cen, razen v primeru spremembe DDV ali drugih davkov/dajatev, ki bi neposredno bremenile razpisane storitve.
2. V točki 4.4. v splošnih pogojih je navedeno, da je izvajalec dolžan brezplačno zagotoviti prenosljivost številk za vse uporabnike. Prosimo za potrditev, da je s tem mišljen strošek prenosa številk (MNP), ki ga je dolžan naročnik plačati operaterju, od katerega prenaša številke ter da bo v primeru, da bo na tem razpisu izbran drug ponudnik kot je obstoječi, strošek prenosa številk nosil še naročnik, v primeru naslednjega razpisa pa bo prenos številk moral biti za naročnika brezplačen. Namreč v predhodni razpisni dokumentaciji določbe o brezplačnosti prenosa številk v splošnih pogojih nismo zasledili in ne vidimo razloga, da bi zmagovalec tega razpisa moral prevzeti strošek prenosa številk, saj je to strošek, ki ga je dolžan naročnik plačati obstoječemu operaterju.
3. V razpisni dokumentaciji v točki 11.2.2 je navedeno, da morajo ponujene cene vključevati vse stroške, morebitne trošarine, davke, popuste, priključnine idr. Prosimo za pojasnitev kaj pomeni idr. Gre tukaj za zaključen seznam stroškov ali je še kak strošek s katerim ponudnik ni seznanjen?

ODGOVORI:
1. Glede vašega pojasnila o fiksnosti cen za obdobje veljavnosti pogodbe vas ponovno sprašujemo: v zadnjem pogodbenem obdobju je prišlo do spremembe DDV in navedeno tveganje ponovne spremembe bi veliko lažje upošteval naročnik (ki je država) kot pa ponudniki, saj ponudniki nimajo vpliva na spremembo stopnje DDV, država pa ta vpliv ima – posledično lahko tudi predvidi posledice spremembe DDV (na enak način je bolj gospodarno za državo, če se DDV npr. zniža nazaj na 20%). Glede na to, da je čista špekulacija če in koliko se bo spremenil DDV, predlagamo, da naročnik ponovno razmisli in predvidi fiksnost cen, razen v primeru sprememb DDV ali drugih davkov/dajatev, ki bi neposredno vplivali na obdavčenje storitev, ki so predmet naročila. Predlagamo torej, da naročnik potrdi fiksnost cen, razen v primeru spremembe DDV ali drugih davkov/dajatev, ki bi neposredno bremenile razpisane storitve.
Odgovor: Predmetna določba razpisne dokumentacije ostane nespremenjena.

2. V točki 4.4. v splošnih pogojih je navedeno, da je izvajalec dolžan brezplačno zagotoviti prenosljivost številk za vse uporabnike. Prosimo za potrditev, da je s tem mišljen strošek prenosa številk (MNP), ki ga je dolžan naročnik plačati operaterju, od katerega prenaša številke ter da bo v primeru, da bo na tem razpisu izbran drug ponudnik kot je obstoječi, strošek prenosa številk nosil še naročnik, v primeru naslednjega razpisa pa bo prenos številk moral biti za naročnika brezplačen. Namreč v predhodni razpisni dokumentaciji določbe o brezplačnosti prenosa številk v splošnih pogojih nismo zasledili in ne vidimo razloga, da bi zmagovalec tega razpisa moral prevzeti strošek prenosa številk, saj je to strošek, ki ga je dolžan naročnik plačati obstoječemu operaterju.
Odgovor: Da, mišljeno je tako.

3. V razpisni dokumentaciji v točki 11.2.2 je navedeno, da morajo ponujene cene vključevati vse stroške, morebitne trošarine, davke, popuste, priključnine idr. Prosimo za pojasnitev kaj pomeni idr. Gre tukaj za zaključen seznam stroškov ali je še kak strošek s katerim ponudnik ni seznanjen?
Odgovor:
V oklepaju so kot primer navedeni le nekateri morebitni stroški. Idr. pomeni, da mora izvajalec v ceni upoštevati vse stroške, ki jih bo imel z izvedbo naročila ves čas njegovega trajanja.


Datum objave: 31.08.2015   13:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

kje lahko vidimo trenutno porabo teh uporabnikov? Trenutni operater ima tukaj prednost pred ostalimi ponudniki. Potrebujemo povprečno porabo za zadnjih 6 mesecev.

Lep pozdrav,

ODGOVOR:
Ker je v formuli za izračun M za sklop 1 (točka 10.1. Navodil ponudnikom) upoštevana povprečna poraba storitev s strani uporabnika naročnika, je povprečna poraba uporabnikov razvidna iz predmetne formule.

Datum objave: 31.08.2015   13:42
V prilogi 1 Razpisne dokumentacije, Navodil ponudnikom: posamezni naročniki SKLOP 1 in prilogi 1 Vzorca krovne pogodbe sklop 1: posamezni naročniki, se dodata še dva naročnika: Upravna enota Logatec , Upravna enota Radlje ob Dravi.
Pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom bo, v skladu z odgovori in pojasnili podanimi na portalu javnih naročil, pripravljen čistopis pogodbe in njenih prilog.


Datum objave: 02.09.2015   17:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V vašem pojasnilu z dne 31.8.2015 ob 13:21 ste v odgovoru na vprašanje 2 potrdili, da bo izvajalec ob naslednjem prenosu (torej ob naslednjem razpisu) dolžan brezplačno zagotoviti prenosljivost številk (»brezplačen MNP«). V primeru, da to ne bo potrebno (če bo ostal isti izvajalec), do tega stroška sploh ne bo prišlo. Ali je torej smiselno, da ponudniki »zvišajo cene v ponudbi«, četudi stroški morebiti sploh ne bodo nastali? Predlagamo, da se naveden stavek iz točke 4.4. črta, saj po nepotrebnem zvišuje končno ceno za naročnika.
2. V zvezi z vašim pojasnilom z dne 31.8.2015 ob 13:21 pri vprašanju 3 domnevamo, da »časovne pogodbene vezave za mobilne telefonske aparate« in s tem povezane pogodbene kazni oz razna vračila prejetih ugodnosti v primeru predčasne odpovedi pogodbe do obstoječega izvajalca storitev niso strošek, ki bi ga moral pokriti nov izvajalec. Prosimo za potrditev, da navedeno drži.
3. V vašem pojasnilu z dne 25.8.2015 ob 13:55 ste v odgovoru na vprašanje 1 potrdili, da je v formuli za izračun M za sklop 1 upoštevana povprečna poraba storitev s strani uporabnika naročnika. Prosimo za obrazložitev ali je upoštevana tudi poraba zahtevnejših uporabnikov (uporabnikov paketa CNARZ)?
4. V odgovoru z dne 31.8.2015 ob 12:51 ste odgovorili, da se v tehničnih specifikacijah za sklop 2 v točki 2.1.1.1 doda stavek, ki se glasi: »USB modem za prenos podatkov ne potrebuje imeti priključka za zunanjo anteno in priloženo anteno, v kolikor že ima vgrajeno najmanj eno dodatno anteno.« Želeli bi pojasniti, da ima USB modem že vgrajeno svojo anteno in možnost za dodaten priključek za anteno. Razumemo pravilno, da je s to »eno dodatno anteno« mišljena antena, ki je že vgrajena v USB modemu? Ni namreč logično, da bi moral USB modem, ki že ima vgrajeno anteno in priključek za zunanjo anteno, moral imeti vgrajeno še eno dodatno anteno.

ODGOVOR:
1.
Navedena določba razpisne dokumentacije se ne spremeni.
2.
Da, ker navedeno niso stroški, ki bi bili predmet tega naročila.
3.
Da.
4.
Mišljena je antena, ki je že vgrajena v USB modem. V kolikor USB modem za prenos podatkov že ima vgrajeno anteno ne potrebuje imeti priključka za zunanjo anteno in priloženo anteno.


Datum objave: 03.09.2015   10:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
za sledeče razrede telefonov nas zanima:
- RAZRED 2:
o Podpora Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac): Ali dejansko zahtevate podporo celotnemu spektru? Ali dejansko zahtevate podporo ac draftu?
o Ali morajo biti pregledovalniki dokumentov že prednaloženi ali jih lahko uporabniki sami brezplačno naložijo iz »tržnice« aplikacij (AppStore, Google Play,…)?

- RAZRED 3:
o Podpora Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac): Ali dejansko zahtevate podporo celotnemu spektru? Ali dejansko zahtevate podporo ac draftu?

- RAZRED 4:
o Ali je prišlo do pomote pri frekvenčnih območjih GSM? Navedli ste namreč identična območja, kot jih ima omrežje LTE. Frekvenčna območja za GSM so 850/900/1800/1900 MHz.
hvala

ODGOVOR:
Za sklop 1

- RAZRED 2:
Z dodatnim pojasnilom objavljenim na portalu javnih naročil dne 24.8.2015, ob 13:30 uri, so se v tehničnih specifikacijah za sklop 1, v točki 2.2.2., podpoglavju Razred 2, minimalne tehnične zahteve spremenile. Med drugim tudi tako, da se ac podpora v tem razredu ne zahteva.

Lahko se naložijo brezplačno iz »tržnice« aplikacij.

- RAZRED 3:
Z dodatnim pojasnilom objavljenim na portalu javnih naročil dne 24.8.2015, ob 13:30 uri, so se v tehničnih specifikacijah za sklop 1, v točki 2.2.2., podpoglavju Razred 3, minimalne tehnične zahteve spremenile. Med drugim tudi tako, da se ac podpora v tem razredu ne zahteva.

- RAZRED 4:

Prišlo je do pomote, v tem delu se tehnične specifikacije za sklop 1 spremenijo tako, da se navedejo naslednja območja oziroma omrežja za GSM: 850/900/1800/1900 MHz.