Dosje javnega naročila JN7901/2014
Naročnik: OBČINA VRANSKO 
Storitve: Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene
ZJN-2: Odprti postopek

JN7901/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.07.2014
    JN7901/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2014/S 143-257289
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene

Datum objave: 24. 7. 2014
Številka objave: JN7901/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA VRANSKO, Vransko 59, Kontakt: Suzana Felicijan Bratož, SI-3305 Vransko.
Tel. +386 37031211. Telefaks +386 37032816. E-pošta suzana.felicijan@vransko.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.vransko.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok na območju Občine Vransko za obdobje od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2018.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 2.
Glavni kraj izvedbe: Občina Vransko
Sifra NUTS: SI014.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok na območju Občine Vransko za obdobje od 1.9. 2014 do 31. 8. 2018.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 60130000 (Storitve cestnega potniškega prevoza za posebne namene)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ocenjena vrednost brez DDV: Obseg: med 400000 EUR in 500000 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 9. 2014, Zakljucek 31. 8. 2018.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Navedeno v RD.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Navedeno v RD.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Navedeno v RD.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Navedeno v RD.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Navedeno v RD.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 4301-03/2014-05
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Da.
Številka objave na Portalu javnih naročil: JN7694/2014 z dne 17. 7. 2014
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 25. 8. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 25. 8. 2014
Čas: 10:30
Kraj: Na sedežu naročnika.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.obcina.vransko.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 18. 8. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA VRANSKO, Vransko 59, SI-3305 Vransko.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA VRANSKO, Vransko 59, SI-3305 Vransko.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 23. 7. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.