Dosje javnega naročila 900870/2016
Naročnik: SŽ - Tovorni promet, d.o.o. 
Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja lokomotiv
ZJN-2: Odprti postopek

JN870/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.02.2016
JN1527/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.03.2016
JN1810/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.03.2016
JN1875/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2016
JN1948/2016 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.03.2016
JN000222/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.04.2016
JN000503/2016-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.04.2016
JN004643/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 12.08.2016
Zahtevek za revizijo
    JN870/2016 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2016/S 026-042378
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve popravila in vzdrževanja lokomotiv

Datum objave: 5. 2. 2016
Številka objave: JN870/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Mojca Tomšič, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914635. Telefaks +386 12914833. E-pošta mojca.tomsic@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIGospodarske in finančne zadeve
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Popravilo lokomotive 541 - 010
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 1.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Popravilo v škodnem dogodku poškodovane večsistemske električne lokomotive serije 541 - 010 Oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 50221000 (Storitve popravila in vzdrževanja lokomotiv)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 10 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Tako kot je napisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Tako kot je napisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Tako kot je napisano v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Tako kot je napisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tako kot je napisano v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Tako kot je napisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tako kot je napisano v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Tako kot je napisano v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 18. 3. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 18. 3. 2016
Čas: 12:00
Kraj: Kolodvorska 11, Ljubljana, soba 606
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/2/12877-7407407424313593155/Popravil
o_ELOK_541_010_OBJAVA.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 8. 3. 2016
Čas: 11:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ - Tovorni promet, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 5. 2. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1527/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja lokomotiv; datum objave: 4. 3. 2016
  • JN1810/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja lokomotiv; datum objave: 16. 3. 2016
  • JN1875/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja lokomotiv; datum objave: 18. 3. 2016
  • JN1948/2016, Storitve: Storitve popravila in vzdrževanja lokomotiv; datum objave: 22. 3. 2016

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.02.2016   08:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
a) Vprašanje št. 1
Spoštovani, prosimo pojasnite, ali lahko ponudnik obrazce, ki služijo dokazovanju izpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije in so vsebovani v poglavju 3 navodil ponudnikom (»Razpisni obrazci«), predloži v dvojezični obliki (slovensko/nemški obrazec), če je dodan pristavek, da v primeru kakršnih koli razlik med jezikovnima verzijama obrazcev, prevlada slovenska verzija obrazca?

b) Vprašanje št. 2
Spoštovani, prosimo pojasnite, ali morajo biti podpisi pooblaščenih oseb na ponudbi notarsko overjeni?

c) Vprašanje št. 3
Spoštovani, prosimo pojasnite, ali morata v primeru skupnega zastopanja, ko ponudbo podpisujeta dva zastopnika ponudnika (tj. podpisnika ponudbe), oba zastopnika/podpisnika parafirati tudi vsako stran ponudbe, ali zadostuje, da oba zastopnika/podpisnika podpišeta/parafirata samo razpisne obrazce.

d) Vprašanje št. 4
Spoštovani, prosimo pojasnite, ali mora ponudnik v primeru, da pri izvedbi javnega naročila ne bo sodeloval s podizvajalci, v ponudbo vseeno vključiti prazne obrazce, ki se nanašajo na podizvajalce (npr. Razpisni obrazec št. 2 – SOGLASJE PODIZVAJALCA, razpisni obrazec št. 11), ali lahko v tem primeru te obrazce izpusti in jih ne vključi v svojo ponudbo.


ODGOVOR:
a) Odgovor na vprašanje št. 1:
Ponudnik obrazce lahko priloži v dvojezični obliki, vendar mora biti obvezno na vsakem obrazcu napisano, da v primeru kakršnih koli razlik med jezikovnima verzijama in morebitnimi nejasnostmi velja slovenska verzija obrazca.

b) Odgovor na vprašanje št. 2:
V primeru, da je podpisnik ponudbe pooblaščeni predstavnik ponudnika po zakonu (direktor, prokurist,……) ni potrebno predložiti notarsko overjenih podpisov.
V primeru, da je podpisnik ponudbe pooblaščen za podpis ponudbe s strani predstavnika ponudnika po zakonu mora biti k ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe ter notarsko overjen podpis.

c) Odgovor na vprašanje št. 3:
Oba podpisnika morata parafirati vsako stran ponudbe.

d) Odgovor na vprašanje št. 4:
V ponudbo se vključi prečrtane obrazce.

Lep pozdrav!

Datum objave: 01.03.2016   12:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje št. 1
Spoštovani, v skladu s točko [E] Navodil ponudnikom mora ponudnik podati izjavo, da ima registrirano dejavnost s področja predmeta javnega naročanja. Naročnik bo izpolnjevanje osnovne sposobnosti ponudnika preverjal po javnem odpiranju, pregledu in ocenjevanju ponudb na način, da bo pozval ponudnika, če bo to potrebno, da ponudbo dopolni z dokazili.
Naročnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti z razpisno dokumentacijo zahteva predložitev razpisnega obrazca št. 6 (IZJAVA PONUDNIKA, DA JE SPOSOBEN ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI). V predmetnem obrazcu je naročnik predvidel, da ponudnik vpiše številko vpisa ponudnika v sodni ali poslovni register ter svoje registrirane dejavnosti oz. pri katerem registru poklicev ali trgovskem registru je posamezni ponudnik vpisan.
V skladu s pravom države ponudnika, je bil ponudnik kot nacionalni ponudnik storitev s področja železniškega prometa ustanovljen s posebnim zakonom in v skladu s tem zakonom tudi vpisan v poslovni register. Predmetni nacionalni predpis pa ne predvideva oziroma ne omogoča vpisa dejavnosti, ki jih ponudnik opravlja, v poslovni oz. sodni register. Dejavnosti, ki jih na trgu opravlja ponudnik, so neposredno opredeljene že v samem zakonu. Ponudnik poudarja, da nedvomno izpolnjuje pogoj sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, kot je tudi razvidno iz zakona, s katerim je bil ponudnik ustanovljen.
Ponudnik sprašuje, ali je dovoljeno, da smiselno izpolni razpisni obrazec št. 6, na način, da pod rubriko »registrirane dejavnosti« vpiše dejavnosti, ki so kot dejavnosti ponudnika opredeljene v zakonu, s katerim je bil ponudnik ustanovljen? Ponudnik lahko poleg obrazca priloži še dodatno pojasnilo, v katerem bo dodatno obrazložil posebno nacionalno pravno ureditev, ki velja za ponudnika na podlagi zgoraj omenjenega zakona.

Vprašanje št. 2
Spoštovani, glede na to, da razpisni obrazec št. 10 (POTRDILO REFERENCE) ne bo podpisan s strani ponudnika, pač pa s strani osebe, ki referenco potrjuje, ali je dovoljeno, da ponudnik razpisni obrazec št. 10 predloži v tujem jeziku (tj. jeziku, ki ga oseba, ki potrjuje referenco razume; npr. angleščina ali nemščina) skupaj z uradnim prevodom obrazca v slovenski jezik s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca?

Vprašanje št. 3
Spoštovani, v skladu s točko L.1 Navodil ponudnikom mora ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe predložiti menico z menično izjavo, kavcijsko zavarovanje ali bančno garancijo v vrednosti 3% ponudbene vrednosti (z DDV). Naročnik v isti točki tudi zahteva, da mora biti vsebina bančne garancije skladna z vzorcem bančne garancije (razpisni obrazec št. 17 - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE).
Kot dokazilo izpolnjevanja pogoja finančnega zavarovanja naročnik zahteva predložitev izpolnjenega, podpisanega in žigosanega razpisnega obrazca št. 17 (VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE).
V primeru, da ponudnik pridobi bančno garancijo pri poslovni banki, ki ima svoj sedež zunaj Republike Slovenije, takšna banka zagotovo ne bo pripravljena izdati bančne garancije v slovenskem jeziku ter na vnaprej predpisanem obrazcu. Zato vas sprašujemo, ali je dovoljeno, da ponudnik predloži bančno garancijo v tujem jeziku, katere vsebina je skladna z vzorcem bančne garancije (tj. razpisni obrazec št. 17), zraven pa priloži še uradni prevod bančne garancije v slovenski jezik, opravljen s strani zapriseženega stalnega sodnega prevajalca?

Vprašanje št. 4
Spoštovani, v povezavi s točko [D] Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe vas prosimo za pojasnilo, ali pravilno razumemo, da mora ponudnik, registriran v tujini, skupaj s ponudbo oddati le ustrezna potrdila iz kazenskih evidenc tako za ponudnika kot zakonitega zastopnika (ne pa tudi prokurista, če ta ni zakoniti zastopnik), pri čemer pa mu potrdil o tem, da izpolnjuje tudi finančno in ekonomsko sposobnost (npr. potrdilo o tem, da ni v insolvenčnem postopku, potrdilo o tem, da nima blokiranih bančnih računov, potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih za socialno varnost), ni potrebno predložiti v fazi oddaje ponudbe, ampak jih bo predložil šele po javnem odpiranju, če ga bo naročnik pozval k takšni predložitvi.


ODGOVOR:

Odgovor na Vprašanje 1:
DA, ponudnik lahko smiselno izpolni razpisni obrazec št. 6 in predloži izjavo –pojasnilo o izpolnjevanju pogoja.
Odgovor na Vprašanje 2:
DA.
Odgovor na Vprašanje 3:
DA.
Odgovor na Vprašanje 4:
DA. V zvezi z osnovno sposobnostjo ponudnika (stran 11, točka D Navodila za izdelavo ponudbe), se od tujega ponudnika pričakuje, da predloži potrdilo pristojnega organa oziroma lastno izjavo , ki mora biti dan pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Glede izpolnjevanja pogojev za priznanje ekonomske in finančne sposobnosti ponudnik, pa mora ponudnik v skladu s točko F Navodila za izdelavo ponudbe, stran 14, predložiti podpisan razpisni obrazec št. 7.
Datum objave: 03.03.2016   14:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
RD, s. 12, § 4.2. B), par. 2
"V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti vsi stroški ponudnika, vključno s prevozom poškodovane lokomotive v pooblaščene delavnice ponudnika (certificirane s strani varnostnega organa države v kateri se bo izvajalo popravilo) in njen prevoz v povratku. Vključeni morajo biti vsi stroški materiala, storitev ter potrebnih testiranj in izvajanje nadzora s strani predstavnikov naročnika."

Ponudnik meni, da je zahtevo po kritju stroskov nadzora izvedbe javnega narocila s strani narocnika nemogoce primerno financno ovrednotiti. V primeru stalnih potovanj osebja narocnika na kraj izvedbe popravila in nazaj lahko nastanejo vrtoglavi stroski. V vsakem primeru bo to bistveno podrazilo ponudbo. Ponudnik zato predlaga ali dolocitev fiksnega stevila obiskov narocnikovega osebja v zvezi s preverjanjem izvedbe del ali umik te zahteve in preoblikovanje razpisne zahteve na naslednji nacin:

TZ, s. 4, § 1.1, par. 2

"Naročnik bo pri izbranem ponudniku izvajal nadzor kakovosti pri izvajanju del najmanj 1x mesečno z 1 osebo elektro stroke in 1 osebo strojne stroke (stroške nadzora nosi izvajalec ). Naročnik si pridružuje pravico ,da pošlje ekipo ljudi skladno s pogodbo, tudi pri končnem prevzemu lokomotive pri izvajalcu popravila. Ob zaključku posameznih del popravila več sistemske lokomotive je izvajalec dolžan dostaviti pooblaščenemu predstavniku naročnika vso dokumentacijo, ki jo naročnik zahteva v tehničnih zahtevah (glej prilogo) in s katero bo izvajalec izkazal kakovost izvedenih del."

"V ponudbeni vrednosti morajo biti zajeti vsi stroški ponudnika, vključno s prevozom poškodovane lokomotive v pooblaščene delavnice ponudnika (certificirane s strani varnostnega organa države v kateri se bo izvajalo popravilo) in njen prevoz v povratku. Vključeni morajo biti vsi stroški materiala, storitev ter potrebnih testiranj in razen izvajanje nadzora s strani predstavnikov naročnika."ODGOVOR:
Naročnik bo za potrebe nadzora del popravila lokomotive poslal največ 3 osebe za min 2 dni predvidoma vsaj v naslednjih 5 (petih) fazah:
- pregled vozičkov in pogonskih sklopov,
- pregled koša lokomotive pred barvanjem,
- pregled glavnega nosilca lokomotive pred barvanjem,
- pregled lokomotive po končanem testiranju IBS,
- sodelovanje pri tekalnih vožnjah lokomotive in meritvah zavornih poti na območju izvajalca popravil - elektrificirani progi (15kV AC mreža)
Ponudnik mora pripraviti osnutek načrta izvedbe popravila lokomotive na najmanj 8 delovnih faz in ga priložiti ponudbi.
Naročnik bo na podlagi usklajenega terminskega načrta vršil nadzor nad popravilom.
Izvajalec popravila mora naročnika obvestiti najmanj 10 dni pred predvidenim pregledom oz testiranju lokomotive.
Skladno z odgovorom bo dopolnjena razpisna dokumentacija.


Datum objave: 03.03.2016   14:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Vprašanje št. 1
RD, s. 16, § 4.2. G), g.1) par. 1
"Ponudnik popravila lokomotive 541 -010 mora podati referenco:
- da je v certificirani delavnici s strani varnostnega organa popravil vsaj eno istovrstno vozilo (oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens), ki deluje v dveh različnih nacionalnih železniških omrežjih v EU."Ponudnik meni, da je zahtevana tehnicna usposobljenost ponudnika z vidika zahteve, da je popravil vsaj eno istovrstno vozilo (lokomotivo tipa ES64U4), ki deluje v dveh razlicnih nacionalnih zelezniskih omrezjih v EU, pretirana. Ponudnik je uradni ponudnik servisnih storitev, pooblascen, usposobljen in certificiran s strani proizvajalca. Letno opravi vec popravil proizvajalcevih lokomotiv ostalih tipov, zaradi cesar je nedvomno usposobljen za njihovo popravilo.
Predlaga, da se razpisna zahteva v smislu zagotovitve vecje konkurencnosti razpisa preoblikuje na naslednji nacin:

"Ponudnik popravila lokomotive 541 -010 mora podati referenco:
- da je v certificirani delavnici s strani varnostnega organa popravil vsaj eno istovrstno vozilo (oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens), ki deluje v dveh različnih nacionalnih železniških omrežjih v EU, ali vsaj eno vozilo istega proizvajalca naslednje generacije."
Vprašanje št. 2

RD, s. 17, § 4.2. G), g.2) par. 5"
Zahteve za kader (reference mora izpolnjevati vsak strokovnjak):
• 1 (en) strokovnjak – specialist s področja elektro stroke
• 1 (en) strokovnjak – specialist s področja strojne stroke
• 1 (en) vodja projekta – specialist za vozila vrste 541 (oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens)"Ponudnik meni, da je zahtevana kadrovska usposobljenost ponudnika z vidika zahteve, da je vodja projekta vodil popravilo vsaj enega istovrstnega vozila (lokomotive tipa ES64U4), ki deluje v dveh razlicnih nacionalnih zelezniskih omrezjih v EU, pretirana. Ponudnik je uradni ponudnik servisnih storitev, pooblascen, usposobljen in certificiran s strani proizvajalca. Letno opravi vec popravil proizvajalcevih lokomotiv ostalih tipov, zaradi cesar je kader nedvomno usposobljen za njihovo popravilo.

Predlaga, da se razpisna zahteva v smislu zagotovitve vecje konkurencnosti razpisa preoblikuje na naslednji nacin:

"Zahteve za kader (reference mora izpolnjevati vsak strokovnjak):
• 1 (en) strokovnjak – specialist s področja elektro stroke
• 1 (en) strokovnjak – specialist s področja strojne stroke
• 1 (en) vodja projekta – specialist za vozila vrste 541 (oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens) ali vozila istega proizvajalca naslednje generacije."
Vprašanje št. 3

RD, s. 17, § 4.2. G), g.2) par. 6
"1) Strokovnjak s področja elektro stroke:
Izobrazba - vsaj dipl.inž. Izkušnje z vzdrževanjem elektro lokomotiv. Poznavanje tehničnih specifikacij, standardov in testnih procedur ter primerov prakse pri popravilu elektro lokomotiv vrste 541(oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens) ter 5 let delovnih izkušenj s tega področja."Ponudnik meni, da je zahtevana kadrovska usposobljenost ponudnika z vidika zahteve, da je vodja projekta vodil popravilo vsaj enega istovrstnega vozila (lokomotive tipa ES64U4), ki deluje v dveh razlicnih nacionalnih zelezniskih omrezjih v EU, pretirana. Ponudnik je uradni ponudnik servisnih storitev, pooblascen, usposobljen in certificiran s strani proizvajalca. Letno opravi vec popravil proizvajalcevih lokomotiv ostalih tipov, zaradi cesar je kader nedvomno usposobljen za njihovo popravilo.

Predlaga, da se razpisna zahteva v smislu zagotovitve vecje konkurencnosti razpisa preoblikuje na naslednji nacin:

"1) Strokovnjak s področja elektro stroke:
Izobrazba - vsaj dipl.inž. Izkušnje z vzdrževanjem elektro lokomotiv. Poznavanje tehničnih specifikacij, standardov in testnih procedur ter primerov prakse pri popravilu elektro lokomotiv vrste 541(oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens) ali vozil istega proizvajalca naslednje generacije ter 5 let delovnih izkušenj s tega področja."
Vprašanje št. 4

RD, s. 17, § 4.2. G), g.2) par. 7"2) Strokovnjak s področja strojne stroke:
Izobrazba - vsaj dipl.inž. Izkušnje z vzdrževanjem elektro lokomotiv. Poznavanje tehničnih specifikacij, standardov in testnih procedur ter primerov prakse pri popravilu elektro lokomotiv vrste 541 (oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens) ter 5 let delovnih izkušenj s tega področja."Ponudnik meni, da je zahtevana kadrovska usposobljenost ponudnika z vidika zahteve, da je vodja projekta vodil popravilo vsaj enega istovrstnega vozila (lokomotive tipa ES64U4), ki deluje v dveh razlicnih nacionalnih zelezniskih omrezjih v EU, pretirana. Ponudnik je uradni ponudnik servisnih storitev, pooblascen, usposobljen in certificiran s strani proizvajalca. Letno opravi vec popravil proizvajalcevih lokomotiv ostalih tipov, zaradi cesar je kader nedvomno usposobljen za njihovo popravilo.
Predlaga, da se razpisna zahteva v smislu zagotovitve vecje konkurencnosti razpisa preoblikuje na naslednji nacin:

"2) Strokovnjak s področja strojne stroke:
Izobrazba - vsaj dipl.inž. Izkušnje z vzdrževanjem elektro lokomotiv. Poznavanje tehničnih specifikacij, standardov in testnih procedur ter primerov prakse pri popravilu elektro lokomotiv vrste 541 (oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens) ali vozil istega proizvajalca naslednje generacije ter 5 let delovnih izkušenj s tega področja."
Vprašanje št. 5

RD, s. 18, § 4.2. G), g.2) par. 8"3) Vodja projekta:
Izobrazba – vsaj dipl. inž., 5 let delovnih izkušenj na področju izvajanja popravil na lokomotivah vrste 541(oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens) ter izkušnje s področja projektnega vodenja."Ponudnik meni, da je zahtevana kadrovska usposobljenost ponudnika z vidika zahteve, da je vodja projekta vodil popravilo vsaj enega istovrstnega vozila (lokomotive tipa ES64U4), ki deluje v dveh razlicnih nacionalnih zelezniskih omrezjih v EU, pretirana. Ponudnik je uradni ponudnik servisnih storitev, pooblascen, usposobljen in certificiran s strani proizvajalca. Letno opravi vec popravil proizvajalcevih lokomotiv ostalih tipov, zaradi cesar je kader nedvomno usposobljen za njihovo popravilo.
Predlaga, da se razpisna zahteva v smislu zagotovitve vecje konkurencnosti razpisa preoblikuje na naslednji nacin:

"3) Vodja projekta:
Izobrazba – vsaj dipl. inž., 5 let delovnih izkušenj na področju izvajanja popravil na lokomotivah vrste 541(oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens) ali vozil istega proizvajalca naslednje generacije ter izkušnje s področja projektnega vodenja."
Vprašanje št. 6

RD, s. 19, § 4.2. I), par. 5"Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo, da razpolaga s celotno originalno tehnično dokumentacijo lokomotive vrste 541 (oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens)"Ponudnik prosi za podrobnejse pojasnilo, kateri dokumenti sestavljajo "celotno originalno tehnicno dokumentacijo lokomotive 541 (oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens)", saj je tehnicna dokumentacija sestavljena iz vec delov, ki jih je mogoce pridobiti pod zelo razlicnimi pogoji.

Ponudnik prav tako prosi za podrobnejse pojasnilo, kaj predstavlja omejitev, da mora biti dokumentacija "originalna" - se to nanasa na uradno, od proizvajalca oz. pooblascenega distributerja pridobljeno dokumentacijo ali na izvirno razlicico dokumentacije.
Vprašanje št. 7

RD, s. 46, Vordruck 15, par. 3"- da razpolagamo s celotno originalno tehnično dokumentacijo lokomotive vrste 541 (oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens)"
Vprašanje št. 8

RD, s. 19, § 4.2. I), par. 6"Ob vgradnji sklopov, elementov, naprav, materiala,… v okviru popravila lokomotive 541 – 010 mora izbrani ponudnik predložiti izjave o skladnosti vgrajenih sklopov, elementov, naprav, materiala - atesti oz . potrdila skladno z veljavnimi normativi."Ponudnik opozarja, da za vgrajene rezervne dele, ki bodo popravljeni, ni mogoce predloziti potrdil o skladnosti, saj z njimi razpolaga le proizvajalec, morda pa kvecjemu narocnik.

Predlaga spremembo razpisne zahteve na naslednji nacin:

"Ob vgradnji sklopov, elementov, naprav, materiala,… v okviru popravila lokomotive 541 – 010 mora izbrani ponudnik predložiti izjave o skladnosti nadomestnih vgrajenih sklopov, elementov, naprav, materiala - atesti oz . potrdila skladno z veljavnimi normativi. Zahteva ne velja za popravljene oz. obnovljene obstojece dele."
Vprašanje št. 9

RD, s. 62, Vordruck 21, b)"b) da bodo vsi vgrajeni rezervni deli, sklopi, naprave,…. originalni z atesti proizvajalca
oz. opremljeni z vsemi ustreznimi certifikati, ki to dokazujejo."Ponudnik opozarja, da za vgrajene rezervne dele, ki bodo popravljeni, ni mogoce predloziti potrdil o skladnosti, saj z njimi razpolaga le proizvajalec, morda pa kvecjemu narocnik.

Predlaga spremembo razpisne zahteve na naslednji nacin:

"b) da bodo vsi vgrajeni nadomestni rezervni deli, sklopi, naprave,…. originalni z atesti proizvajalca
oz. opremljeni z vsemi ustreznimi certifikati, ki to dokazujejo. Zahteva ne velja za popravljene oz. obnovljene obstojece dele."
Vprašanje št. 10

RD, s. 21, § 4.2 M), par. 2"Vse komponente, sklopi, materiali, za katere se po strokovnem pregledu (in preizkusu) izkaže, da jih je potrebno zamenjati morajo biti zamanjane z originalnimi rezervnimi deli. Izbrani ponudnik to dokaže s predložitvijo certifikata proizvajalca ..., ki dokazuje . da je vgrajeni del originalen in proizveden v skladu z veljavnimi standardi in normativi, ki urejajo to področje.
Ponudbe, ki navedenih tehničnih zahtev ne bodo izpolnjevale, bodo kot nepopolne izločene iz nadaljnjega postopka javnega naročanja."Ponudnik izpostavlja, da je zahteva narocnika, da morajo biti nadomestni deli skladni z aktualnimi standardi in normativi, neizvedljiva oz. nesorazmerna. Vozilo, katerega popravilo je predmet javnega razpisa, je bilo projektirano, izdelano in tipsko odobreno v casu veljavnosti drugacnih normativov, kot veljajo danes. Upoštevanje drugačnih standardov bi pomenilo izgubo tipskega dovoljenja za vlečno vozilo.

Predlaga, da se razpisna zahteva spremeni na naslednji nacin:

"Vse komponente, sklopi, materiali, za katere se po strokovnem pregledu (in preizkusu) izkaže, da jih je potrebno zamenjati morajo biti zamenjane z originalnimi rezervnimi deli. Izbrani ponudnik to dokaže s predložitvijo certifikata proizvajalca ..., ki dokazuje . da je vgrajeni del originalen in proizveden v skladu s z veljavnimi standardi in normativi, ki urejajo to področje in v skladu s katerimi je izdelano vozilo, ali novejšimi.
Ponudbe, ki navedenih tehničnih zahtev ne bodo izpolnjevale, bodo kot nepopolne izločene iz nadaljnjega postopka javnega naročanja."
ODGOVOR:
Odgovor na vprašanje št. 1:
Razpisna dokumentacija se dopolni na naslednji način: Ponudnik popravila lokomotive 541 -010 mora podati referenco:
- da je v certificirani delavnici s strani varnostnega organa popravil vsaj eno istovrstno vozilo (oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens), ki deluje v dveh različnih nacionalnih železniških omrežjih v EU, ali vsaj eno vozilo istega proizvajalca naslednje generacije.
Odgovor na vprašanje št. 2:
Razpisna dokumentacija se dopolni na naslednji način:
Zahteve za kader (reference mora izpolnjevati vsak strokovnjak):
• 1 (en) strokovnjak – specialist s področja elektro stroke
• 1 (en) strokovnjak – specialist s področja strojne stroke
• 1 (en) vodja projekta – specialist za vozila vrste 541 (oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens) ali vozila istega proizvajalca naslednje generacije.
Odgovor na vprašanje št. 3:
Razpisna dokumentacija se dopolni na naslednji način:
1) Strokovnjak s področja elektro stroke:
Izobrazba - vsaj dipl.inž. Izkušnje z vzdrževanjem elektro lokomotiv. Poznavanje tehničnih specifikacij, standardov in testnih procedur ter primerov prakse pri popravilu elektro lokomotiv vrste 541(oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens) ali vozil istega proizvajalca naslednje generacije ter 5 let delovnih izkušenj s tega področja.
Odgovor na vprašanje št. 4:
Razpisna dokumentacija se dopolni na naslednji način:
2)Strokovnjak s področja strojne stroke:
Izobrazba - vsaj dipl.inž. Izkušnje z vzdrževanjem elektro lokomotiv. Poznavanje tehničnih specifikacij, standardov in testnih procedur ter primerov prakse pri popravilu elektro lokomotiv vrste 541 (oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens) ali vozil istega proizvajalca naslednje generacije ter 5 let delovnih izkušenj s tega področja.
Odgovor na vprašanje št. 5:
Razpisna dokumentacija se dopolni na naslednji način:
3)Vodja projekta:
Izobrazba – vsaj dipl. inž., 5 let delovnih izkušenj na področju izvajanja popravil na lokomotivah vrste 541(oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens) ali vozil istega proizvajalca naslednje generacije ter izkušnje s področja projektnega vodenja.
Odgovor na vprašanje št. 6:
Naročnik zahteva, da ponudnik predloži izjavo, da razpolaga s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive elok 541 (oznaka proizvajalca ES64U4 proizvajalca Siemens), ki je uradno potrjena in ažurirana s strani proizvajalca večsistemske lokomotive.
Odgovor na vprašanje št. 7:
Naročnik zahteva, da ponudnik predloži izjavo, da razpolaga s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive elok 541 (oznaka proizvajalca ES64U4 proizvajalca Siemens), ki je uradno potrjena in ažurirana s strani proizvajalca večsistemske lokomotive.
Odgovor na vprašanje št. 8:
Naročnik zahteva, da izvajalec za popravljene, oz. obnovljene obstoječe rezervne dele priloži zapisnik končne kontrole kakovosti po EN 10204 tč 3.1.
Odgovor na vprašanje št. 9:
Naročnik zahteva, da izvajalec za popravljene, oz. obnovljene obstoječe rezervne dele priloži zapisnik končne kontrole kakovosti po EN 10204 tč 3.1.
Odgovor na vprašanje št. 10:
Razpisna dokumentacija se dopolni na naslednji način:
Vse komponente, sklopi, materiali, za katere se po strokovnem pregledu (in preizkusu) izkaže, da jih je potrebno zamenjati morajo biti zamenjane z originalnimi rezervnimi deli. Izbrani ponudnik to dokaže s predložitvijo certifikata proizvajalca ..., ki dokazuje . da je vgrajeni del originalen in proizveden v skladu s z veljavnimi standardi in normativi, ki urejajo to področje in v skladu s katerimi je izdelano vozilo, ali novejšimi.
Ponudbe, ki navedenih tehničnih zahtev ne bodo izpolnjevale, bodo kot nepopolne izločene iz nadaljnjega postopka javnega naročanja.Datum objave: 03.03.2016   14:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje št. 11

RD, s. 22, § 6, par. 1"Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila (davki, morebitne carine, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje, prevozi oseb in materiala, dnevnice, kilometrina, tovarniška testiranja na sedežu ponudnika, naročnika ali zunanjih izvajalcih, morebitna dovoljenja, takse, prevajanje, svetovanja, materiali, predelave in podobno). Zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki

."Ponudnik zaradi priprave finančne kalkulacije prosi za zavezujoč podatek o tem, koliko oseb se bo na strani naročnika udeležilo tovarniških testiranj.
Vprašanje št. 12

TZ, s. 6, § 3.1.2, par. 1"3.1.2 Koš lokomotive: mehanska trdnost koša (priložiti merilne liste)
Koš lokomotive mora izpolnjevati zahteve trdnosti v skladu z EN 12663 in UIC 651. Izvesti je potrebno tlačni preizkus ki dokazuje izračunano tlačno trdnost v skladu z UIC standardom. Po opravljenem tlačnem preizkusu je potrebno priložiti merilne liste."Ponudnik opozarja, da je tlačni preizkus postopek preizkušanja prototipa, ki se praviloma izvaja ob testiranju posameznega razreda oz. serije vozil le enkrat v povezavi s pridobitvijo tipskega dovoljenja (homologacije). Pri izdelavi nadaljnjih vozil iz serije oz. popravilih posameznih vozil je potrebno izdati le individualno odobritev, da je vozilo skladno s tipsko, dovoljenjem. Razpisna zahteva nima podlage v nobenem predpisu in ni v skladu z nobenim tehničnim standardom.

Predlaga, da se zahteva po tlačnem preizkusu iz razpisne dokumentacije v celoti umakne.
Vprašanje št. 13

TZ, s. 14, § 3.6."3.6 OPOMBE
Pri navajanju standardov smo navedli osnovne številke standarda, v kolikor obstaja novejša verzija le tega, se kot veljavni, uporabi zadnja verzija standarda!"Razpisna dokumentacija zahteva, da je predmet javnega naročila popravljen v skladu s trenutno veljavnimi standardi. Ponudnik meni, da je zahteva pretirana in neuresničljiva. Tovrsni razred vozil ni več aktualen. Projektiran in izdelan je bil v skladu s standardni in normativi, ki so veljali v času njegove izdelave. Tudi konkretno vozilo je bilo izdelano in tipsko ter individualno homologirano pod pogoji, ki so veljali v drugem času. Upoštevanje drugačnih standardov bi pomenilo izgubo tipskega dovoljenja za vlečno vozilo.

Ponudnik zato predlaga, da naročnik v celoti umakne citirano zahtevo.
Vprašanje št. 14

PPZamenjava koša lokomotivePonudnik ugotavlja, da ponudbeni predračun predvideva popravilo koša lokomotev in glavnega nosilca, ne upošteva pa možnosti, da bo glede na obsežnost in kritičnost poškodb morda ustreznejša možnost njuna zamenjava.

Ponudnik prosi za dopolnitev obrazca ponudbenega predračuna oz. popisa del ali pojasnilo, kako je potrebno obrazec izpolniti v primeru, da bi se ponudnik odločil za takšen način popravila.
Vprašanje št. 15

RD, s. 57, Vertrag, § 6.1, par. 5"Garancijski rok je 12 (dvanajst) mesecev po uspešno opravljenem končnem tehničnem pregledu in prevzemu popravljene lokomotive s strani naročnika ter dnem predaje lokomotive v promet."Ponudnik meni, da je zacetek teka garancijskega roka dolocen neposteno, saj ponudnik v nobenem primeru ne more vplivati na to, kdaj po prevzemu popravljene lokomotive bo slednja predana v promet.

Predlaga, da se citirani clen spremeni na naslednji nacin:

"Garancijski rok je 12
(dvanajst) mesecev po uspešno opravljenem končnem tehničnem pregledu in prevzemu popravljene lokomotive s strani naročnika ter dnem predaje lokomotive v promet. Garancijski rok za zamenjane oz. popravljene rezervne dele v vsakem primeru izteče najpozneje 6 mesecev po izteku prvotne garancijske dobe.«"
Vprašanje št. 16

RD, s. 59, Vertrag, § 11.2"Da bo zastopniku naročnika omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in da bo zastopniku naročnika kot prilogo k vsaki mesečni situaciji oz. računu podal poročilo o napredovanju del."Ponudnik zaradi popolne financne nepredvidljivosti stroska omogocanja spremljanja izvedbe pogodbenih del s strani narocnika predlaga dolocitev stevila oz. frekvence in trajanja obiska narocnika na kraju popravila ali pa preoblikovanje citiranega dolocila na naslednji nacin:

"Da bo zastopniku naročnika na stroške naročnik omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in da bo zastopniku naročnika kot prilogo k vsaki mesečni situaciji oz. računu podal poročilo o napredovanju del."
Vprašanje št. 17

RD, s. 58, Vertrag, § 12"12. POGODBENA KAZEN
12.1 Naročnik je upravičen do pogodbene kazni in sicer 5 ‰ (5 promil) celotne pogodbene
vrednosti za vsak začeti dan zamude in največ 10 % od celotne pogodbene vrednosti.
12.2 Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom.
12.3 V primeru da se pogodbena kazen ne plača ima Naročnik pravico, da jo odbije od še neplačanih plačil.
12.4 Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
12.5 Za škodo, ki jo naročnik utrpi zaradi zamude, neizpolnitve pogodbe ali nekvalitetno
izvedenih del, lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa ta ne zadostuje mora izvajalec razliko do polne višine nastalih stroškov in škode doplačati v 8 dneh od dneva prejema pisnega zahtevka naročnika.
"Ponudnik meni, da predlog dogovora o pogodbeni kazni odstopa od standardov, pod katerimi se sklepajo primerljive pogodbe v evropskem prostoru, zato predlaga spremembo citiranega clena na naslednji nacin:

"12. POGODBENA KAZEN
12.1 Naročnik je upravičen do pogodbene kazni v primeru zamude zaradi krivde izvajalca, in sicer 5 ‰ (5 promil) celotne pogodbene vrednosti od pogodbene vrednosti zamujenih del za vsak začeti dan teden zamude in največ 10 % od celotne pogodbene vrednosti.
12.2 Pogodbena kazen se obračuna s posebnim računom in predstavlja edino in izključno pravno sredstvo v primeru zamude.
12.3 V primeru da se neprerekana pogodbena kazen ne plača ima Naročnik pravico, da jo odbije od še ne plačanih plačil.
12.4 Izvajalec soglaša, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
12.5 Za škodo, ki jo naročnik utrpi zaradi zamude, neizpolnitve pogodbe ali nekvalitetno
izvedenih del, lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa ta ne zadostuje mora izvajalec razliko do polne višine nastalih stroškov in škode doplačati v 8 dneh od dneva prejema pisnega zahtevka naročnika."
Vprašanje št. 18

Prevzemni protokolPonudnik opozarja, da pogodbeni osnutek ne vsebuje nobenih določb o prevzemnem protokolu, ki bi bile vsekakor potrebne.

Predlaga, da se v pogodbo kot člen 7. a doda naslednje besedilo:

"Prevzemni protokol

Prevzem popravljenega vozila mora biti izveden najpozneje v roku 10 (deset) delovnih dni po pisnem obvestilu naročniku, da je vozilo pripravljeno na prevzem. Če naročnik ne zagotovi pogojev za prevzem in ne pristopi k prevzemu niti po dodatnem pisnem pozivu, poslanem s povratnico, se šteje prevzem po poteku dodatnega 7-dnevnega roka za opravljen. Ne glede na ostala določila pogodbe naročnik ne more zavrniti prevzema zaradi manjših napak, ki bistveno ne ovirajo uporabe vozila. Stranki se v takšnem primeru dogovorita o razumnem roku, v katerem bo izvajalec te napake odpravil. V primeru večjih napak se prevzem ne opravi, v zapisniku pa bo določen rok za odpravo teh napak in nov datum prevzema. Če do podpisa zapisnika ne pride kljub izpolnitvi vseh pogojev za prevzem, se šteje, da je bil prevzem opravljen z dnem, ko je izvajalec poslal zadnje obvestilo naročniku o pripravljenosti na prevzem. Prevzem se v vsakem primeru šteje za opravljen z dnem pričetka komercialne uporabe vozila."
Vprašanje št. 19

RD, s. 57, Vertrag, § 55. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Vzorec pogodbe glede unovčitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti določa bistveno strožje pogoje od ustaljene poslovne prakse in zakonsko določenega režima, saj omogoča uveljavitev zavarovanja že zaradi nepomembnih odstopanj od dogovora. Ponudnik meni da bi bilo zaradi uravnoteženja pogodbenih rizikov primerneje določila spremeniti tako, da se na koncu člena 5.1. doda nov odstavek, ki se glasi:

"Naročnik je upravičen bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčiti šele, če izvajalec tudi po pozivu in primernem roku za odpravo napak svojih obveznosti pravilno ne izpolni."

Vključitev navedenega pogoja ima zgolj značaj dogovora med naročnikom in ponudnikom in ne spreminja samih garancijskih izjav ter ne vpliva na možnost njihove unovčitve na prvi poziv.
Vprašanje št. 20

RD, s. 57, Vertrag, § 66. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKUVzorec pogodbe glede unovčitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku določa bistveno strožje pogoje od ustaljene poslovne prakse in zakonsko določenega režima, saj omogoča uveljavitev zavarovanja že zaradi nepomembnih odstopanj od dogovora. Ponudnik meni da bi bilo zaradi uravnoteženja pogodbenih rizikov primerneje določila spremeniti tako, da se za 4. odstavkom člena 6.1. doda nov odstavek, ki se glasi:

"Naročnik je upravičen bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku unovčiti šele, če izvajalec tudi po pozivu in primernem roku za odpravo napak svojih obveznosti pravilno ne izpolni."

Vključitev navedenega pogoja ima zgolj značaj dogovora med naročnikom in ponudnikom in ne spreminja samih garancijskih izjav ter ne vpliva na možnost njihove unovčitve na prvi poziv.


ODGOVOR:
Odgovor na vprašanje št. 11:
Naročnik predvideva, da se bo opravilo predvidoma najmanj 5 (pet) in največ 8 (osem) pregledov oziroma testiranj, ki se jih bodo udeležile največ 3 (tri) osebe za minimalno 2 (dva) dni.
Odgovor na vprašanje št. 12:
Razpisna dokumentacija se dopolni:
Koš lokomotive mora izpolnjevati zahteve trdnosti v skladu z EN 12663 in UIC 651. Naročnik zahteva, da ponudnik priloži izjavo, da je oz. bo vozilo popravljeno skladno s tipskim dovoljenjem.
Odgovor na vprašanje št. 13:
Razpisna dokumentacija se dopolni:
Popravilo lokomotive 541 – 010 mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi standardi.
Odgovor na vprašanje št. 14:
Ponudbeni predračun se dopolni, vključi se možnost zamenjava koša lokomotive (nov koš) in nov glavni nosilec.
Odgovor na vprašanje št. 15:
Garancija je 12 mesecev in začne teči, z dnem, ko lokomotiva uspešno opravi vse preizkusne vožnje (tekalne vožnje in obremenilna vožnje) ter je uspešno tehnično prevzeta s strani naročnika. S tem dnem se lokomotiva preda v promet.
Odgovor na vprašanje št. 16:
Zahteva naročnika ostaja nespremenjena. Naročnik predvideva, da se bo opravilo predvidoma najmanj 5 (pet) in največ 8 (osem) pregledov oziroma testiranj, ki se jih bodo udeležile največ 3 (tri) osebe za minimalno 2 (dva) dni.
Odgovor na vprašanje št. 17:
V vzorcu pogodbe se spremeni točka 12.1 in se spremenjena glasi: »Naročnik je upravičen do pogodbene kazni in sicer 5 ‰ (5 promil) celotne pogodbene vrednosti za vsak začeti teden zamude in največ 10 % od celotne pogodbene vrednosti.«
Ostala določila predmetnega člena ostanejo nespremenjena.

Odgovor na vprašanje št. 18:
Razpisna dokumentacija se v vzorcu pogodbe dopolni z novim poglavjem –Prevzemni protokol.
Odgovor na vprašanje št. 19 in št. 20:
Primere v katerih ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku, so določeni v vzorcih na razpisnih obrazcih št. 18 in 19 ter v členu 5 ter 6 vzorca pogodbe (razpisni obrazec 20), zato ni potrebe po podrobnejši ureditvi.Datum objave: 03.03.2016   14:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje št. 21

Omejitev odškodninske odgovornostiPonudnik predlaga, da se zaradi uravnoteženja medsebojnih pravic in obveznosti pogodbenih strank dogovori omejitev odškodninske odgovornosti. Za izvajalca je omejitev odškodninske odgovornosti na predvidljivo raven pomembna, saj lahko le na ta način ovrednoti finančna tveganja, povezana s pogodbo. Predlaga, da se osnutek pogodbe dopolni tako, da se v pogodbo dodata novo poglavje 12. a in 12. a 1. člen z vsebino, kot je razvidno iz nadaljevanja.

"Izvajalec odškodninsko odgovarja naročniku za pravilno izpolnitev svojih obveznosti po pogodbi največ do višine pogodbene cene za vse škodne primere skupaj. V nobenem primeru izvajalec ne odgovarja naročniku za morebitno refleksno škodo, izgubo dobička, izpad proizvodnje, izgubo podatkov, izpad prodaje, zahtevke tretjih, oziroma druge oblike posredne škode, razen če do takšne škode pride zaradi izvajalčeve hude malomarnosti ali njegovega namernega ravnanja."
Vprašanje št. 22

Visja silaPonudnik predlaga, da se iz razloga večje pravne varnosti pravni institut višje sile pogodbeno natančneje in predvidljivejše definira. Predlaga, da se osnutek pogodbe dopolni tako, da se v pogodbo dodata novo poglavje 12. b s členom 12. b 1. z vsebino, kot je razvidno iz nadaljevanja.


"Stranki pogodbe sta prosti odgovornosti za škodo zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju obveznosti iz sporazuma, če so po sklenitvi pogodbe nastopile nepredvidljive in neodklonljive okoliščine, ki jih stranki nista mogli pričakovati, jih preprečiti oziroma se jim izogniti (višja sila). Kot primeri višje sile se štejejo naravne nesreče ali katastrofalni dogodki kot so npr. epidemije, jedrske nesreče, požar, poplave, viharji ali potresi; dejanja ali opustitve s strani civilnih ali vojaških oblasti kot so sprememba zakonodaje, omejitve uporabe ali trgovanja s tujo valuto, preklic ali ukinitev izvoznih ali uvoznih dovoljenj, uvedba izrednega stanja, določitev kvot ali omejitve pri uporabi materialov ali delovne sile; vojna ali mobilizacija, državljanska vojna ali vstaja, nemiri, sabotaže ali revolucije; stavke ali izprtja. Med drugim se štejejo za višjo silo tudi motnje v proizvodnji izvajalca ali njegovih poddobaviteljev, ki so posledica delovanja višje sile in povzročijo zamudo pri dobavi pomembnih surovin in sestavnih delov;

Stranka, na katere strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko sporazuma nemudoma obvestiti o nastopu in prenehanju višje sile ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju in trajanju višje sile, obsegu in o njenih posledicah. Če tega ne stori, se ne more sklicevati na obstoj višje sile. Izpolnitveni roki se ustrezno podaljšajo glede na čas trajanja višje sile s pisnim dogovorom med strankama.

V primeru, če dogodek višje sile traja več kot šest (6) mesecev, ima vsaka stranka pravico odstopiti od pogodbe."
Vprašanje št. 23

Rok izvedbeVzorec pogodbe ne vsebuje varovalk pred finančnimi tveganji, ki bi se lahko pojavila, če izvedba javnega naročila ne bi bila mogoča zaradi razlogov na strani naročnika. Ponudnik zaradi uravnoteženja pogodbenih tveganj obeh strank predlaga, da se 10. poglavje dopolni z novim členom 10.5., ki se glasi:

"V primeru, da izvajalec ne bi mogel pričeti z izvedbo javnega naročila oziroma bi bila ta prekinjena ali otežena iz razlogov na strani naročnika, se pogodbeno dogovorjeni izvedbeni rok podaljša za čas trajanja tovrstnih ovir, naročnik pa je dolžan kriti s prekinitvijo oz. oteženim izvajanjem pogodbe povezane izvajalčeve stroške. V primeru prekinitve, ki kumulativno traja dlje od 3 mesecev, je izvajalec upravičen odstopiti od pogodbe."
Vprašanje št. 24

Naročnikovo nespoštovanje pogodbeVzorec pogodbe izvajalcu ne omogoča prekinitve z deli v primeru nespoštovanja pogodbenih določil s strani naročnik. Zaradi uravnoteženja pogodbenih pravic in obveznosti strank predlaga dopolnitev 10. poglavja z novim členom 10. 6., ki se glasi:

"Izvajalec je upravičen v primeru naročnikove zamude s plačilom ali izpolnitvijo drugih obveznosti po tej pogodbi:
a) Odložiti izpolnitev svojih obveznosti do plačila zapadlih zneskov ali izpolnitve drugih obveznosti (zlasti tistih, ki so potrebne v zvezi z izvedbo javnega naročila) in zaračunati naročniku s takšnim odlogom povezane stroške in škodo.
b) Uveljavljati sorazmerno podaljšanje pogodbenega roka."
Vprašanje št. 25

Skladnost s pravili o nadzoru izvozaZaradi korporacijskih zahtev ponudnik prosi, da se v pogodbo vključi tudi naslednji člen kot 13.1. čl. novega 13. a poglavja:

"Izvajalec ni dolžan izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, če za to obstajajo ovire, ki izvirajo iz nacionalnih ali mednarodnih predpisov v zvezi z zunanjo trgovino, embargov ali drugih sankcij.
Naročnik je dolžan pri posredovanju predmeta dobave ali njenega dela (vključno s programsko opremo, tehnološkimi rešitvami in dokumentacijo ne glede na obliko, v kateri se nahajajo), tretji osebi upoštevati vse nacionalne in mednarodne predpise o nadzoru (ponovnega) izvoza, kakor tudi predpise, ki sta jih sprejeli Evropska unija in Združene države Amerike.
Pred posredovanjem predmeta dobave ali njenega dela tretjim osebam mora še zlasti zagotoviti, da
• s tem ne krši trgovinske zapore (embarga) Evropske unije, Združenih držav Amerike ali Združenih narodov – upoštevaje pri tem tudi nacionalne omejitve in prepovedi izogibanja embargom (»by-passing prohibition«);
• predmet dobave ali njen del ni namenjen uporabi v oborožitvene namene ter jedrski ali orožarski tehnologiji, ki je bodisi prepovedana bodisi so zanjo potrebna ustrezna dovoljenja, razen v primeru, če so dovoljena bila pridobljena;
• pri tem upošteva omejitve, ki se nanašajo na trgovanje s pravnimi in fizičnimi osebami, ki sta jih Evropska unija ali Združene države Amerike uvrstili na seznam sankcioniranih oseb (»Sanctioned Party List«).
Kadar je zaradi nadzora izvoza s strani pristojnih organov ali izvajalca to potrebno, se naročnik zaveže, da bo na poziv prodajalca slednjemu nemudoma posredoval podatke, ki se nanašajo na končnega uporabnika, končni namembni kraj, končno uporabo predmeta dobave, njenega dela ali storitve ter podatke glede morebitnih izvoznih omejitev."
Vprašanje št. 26

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBEPredlagamo dopolnitev vzorca BG z naslednjimi trditvami:
“Po preteku roka veljavnosti garancija ne velja več in obveznost naročnika bančne garancije ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.”
“Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek”
“Nemudoma po preteku veljavnosti bančne garancije, je upravičenec zavezan le-to vrniti naročniku garancije.«
Vprašanje št. 27

VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTIPredlagamo dopolnitev vzorca BG z naslednjimi trditvami:
“Po preteku roka veljavnosti garancija ne velja več in obveznost naročnika bančne garancije ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.”
“Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek”
“Nemudoma po preteku veljavnosti bančne garancije, je upravičenec zavezan le-to vrniti naročniku garancije.«
Vprašanje št. 28

VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTIV vzorcu BG za odpravo napak v garancijski dobi naj ne bi bila zahtevana nobena listina, ki jo je potrebno priložiti zahtevi za plačilo. Predlagamo, da se (nobena) dopolni z (nobena/navede se listina). Ta listina je original bančne garancije .


Predlagamo dopolnitev vzorca BG z naslednjimi trditvami:
“Po preteku roka veljavnosti garancija ne velja več in obveznost naročnika bančne garancije ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.”
“Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek”
“Nemudoma po preteku veljavnosti bančne garancije, je upravičenec zavezan le-to vrniti naročniku garancije.«
Vprašanje št. 29

Izvedba v 10 mesecih - prekratek rokZaradi obsežnosti poškodb prosimo, da omogočite določitev končnega roka za popravilo šele po izvedbi demontaže in predložitvi vseh ponudb za popravilo. Prosimo, da rok za popravilo podaljšate na vsaj 18-24 mesecev, saj bo potrebno preveriti in odobriti zelo velko števili individualnih komponent.
Vprašanje št. 30

Oddaja ponudbe 18. 3. 2016 - prekratek rokZaradi obsežnosti poškodb na vozilu in razpisne zahteve, da mora biti ponujena cena za popravilo fiksna, kljub temu, da posameznih sistemov lokomotive ni mogoče preizkusiti pred prevzemom javnega naročila, ter zaradi postopka internih odobritev tako velikih poslov, prosimo za podaljšanje roka za izvedbo javnega naročila do 1. 6. 2016.
Vprašanje št. 31

Veljavni standardiProsimo za odobritev, da lahko popravilo vlečnega vozila opravimo po standardih, ki so veljali v času njegove proizvodnje (npr. požarni predpisi), rezen, če predpisi zahtevajo, da je nujno potrebno uporabiti aktualni standard (kot npr. EN 15085). Upoštevanje drugačnih standardov bi pomenilo izgubo tipskega dovoljenja za vlečno vozilo, zaradi česar izvirna razpisna zahteva ni sprejemljiva.
Vprašanje št. 32

Fiksna cenaOddaja ponudbe s fiksno ceno je na podlagi trenutno razpoložljivih informacij mogoča le ob upoštevanju znatnega faktorja tveganja, saj obsega vse škode ob pregledu ni bilo mogoče ugotoviti oz. oceniti. Prosimo, da omogočite določitev končne cene šele po opravljenih meritvah in podrobni oceni škode.


ODGOVOR:
Odgovor na vprašanje št. 21:
V interesu naročnika je, da v postopku oddaje javnega naročila pridobi ponudbo ponudnika , ki bo sposoben pravilno izvesti naročilo brez tveganja nepravilne izpolnitve pogodbenih obveznosti, zato predlagane določbe ne more sprejeti.
Odgovor na vprašanje št. 22:
Višjo silo ureja pravo veljavno v Republiki Sloveniji in ni potrebe, da se posebej ureja v vzorcu pogodbe.
Odgovor na vprašanje št. 23 in 24:
Ravnanje pogodbenih strank v primeru spremenjenih okoliščin , ki nastanejo po sklenitvi pogodbe je že urejeno z določbami v vzorcu pogodbe in veljavnim pravom v Republiki Sloveniji .
Odgovor na vprašanje št. 25:
Naročnik ima sedež v državi članici EU, predmetno javno naročilo »Popravilo ELOK 541-010«izvaja na najbolj transparentno možen način zaradi lastne uporabe popravljenega osnovnega sredstva v železniškem prometu in ne za namene preprodaje tretjim osebam, zato ni nobene potrebe po vnosu predlagane določbe v vzorec pogodbe.
Odgovor na vprašanje št. 26:
RD se na strani 18 dopolni besedilo pod točko l.1 z naslednjim besedilom: »Neunovčena garancija za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudniku.«
Odgovor na vprašanje št. 27:
RD se na strani 18 dopolni besedilo pod točko l.2 z naslednjim besedilom:« Neunovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se po izteku njene veljavnosti vrne ponudniku.«

Odgovor na vprašanje št. 28:
RD se na strani 18 dopolni besedilo pod točko l.3 z naslednjim besedilom:« Neunovčena garancija za odpravo napak v garancijskem roku se po izteku njene veljavnosti vrne ponudniku.«
Odgovor na vprašanje št. 29:
Razpisna dokumentacija se dopolni tako, da je rok izvedbe podaljšan na 12 mesecev.
Odgovor na vprašanje št. 30:
Razpisna dokumentacija se dopolni tako, da je rok za oddajo ponudbe 31.3.2016.
Odgovor na vprašanje št. 31:
Naročnik sprejme predlog ponudnika.
Odgovor na vprašanje št. 32:
NE. Ponudnik mora oddati ponudbo skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.


Datum objave: 03.03.2016   14:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Vprašanje št. 33 Fiksna cenaOddaja ponudbe s fiksno ceno je na podlagi trenutno razpoložljivih informacij mogoča le ob upoštevanju znatnega faktorja tveganja, saj obsega vse škode ob pregledu ni bilo mogoče ugotoviti oz. oceniti. Prosimo, da omogočite določitev končne cene šele po opravljenih meritvah in podrobni oceni škode.

"Vprašanje št. 34 Preverjanje skritih napak, preventivna menjava
Glede na rezultate pregleda je možno sestavne dele brez opaznih poškodb ponovno vgraditii.
Pri tem ni mogoče izključiti njihove okvare oz. odpovedi pred potekom življenjske dobe.
Prosimo za pojasnilo, ali naj popravilo obsega tudi preventivno menjavo takšnih delov ali jih želi naročnik uporabljati do odpovedi.

Preventivna menjava se nanaša na naslednje dele:
- motorji (ležaji)
- reduktor (ležaji)
- elektronske kartice
- kompresorji (ležaji)
- prezračevanje (ležaji, FML, oljni oz. vodni hladilnik, HTG)
- zavorni upori (ležaji)

- krmilni deli zavor
- zavorna plošča s lotanimi cevmi
- električne komponente 3kV prostora
- električni deli v električnem transformatorju
- električni deli v HBG???
- električni deli v električni omarici lokomotive
- deli na strehi kot npr. pretvornik, ločilnik, strešni skoznjik"


ODGOVOR:
Odgovor na vprašanje št. 33:
Glej odgovor na vprašanje št. 32.
Odgovor na vprašanje št. 34:
Naročnik zahteva, da se vse elemente (dele) na lokomotivi ustrezno pregleda in opravi meritve. V kolikor pokažejo meritve slabe rezultate se elemente zamenja. V vsakem primeru pa naročnik zahteva 12 mesecev garancije na lokomotivo.Datum objave: 08.03.2016   09:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
VPRAŠANJE ŠT. 1: Spoštovani, v povezavi s točko [G.2] Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (kadrovska sposobnost) mora ponudnik v ponudbo vključiti enega specialista s področja elektro stroke, enega specialista s področja strojne stroke in vodjo projekta. Naročnik zahteva, da so omenjene osebe vsaj diplomirani inženirji zahtevane stroke in imajo vsaj 5 let delovnih izkušenj. Ponudnika zanima, ali lahko v ponudbo vključi strokovnjake, ki nimajo stopnje izobrazbe diplomirani inženir, imajo pa z maturo zaključeno srednjo tehnično šolo ustrezne stroke in imajo več let delovnih izkušenj (več kot 5)?

VPRAŠANJE ŠT. 2: Spoštovani, v skladu z zahtevo točke 1.4 Tehničnih zahtev po končanem popravilu predmeta javnega naročila (več sistemska lokomotiva) naročnik skupaj z izbranim ponudnikom opravi testno vožnjo pri kateri lahko sodeluje naročnikov inštruktor za to serijo lokomotive. Prosimo pojasnite, na koga se nanaša besedna zveza »naročnikov inštruktor za to serijo lokomotive«.

VPRAŠANJE ŠT. 3: Spoštovani, v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije mora ponudnik v ponudbi (ali kasneje na zahtevo naročnika) kot dokazilo izpolnjevanja nekaterih zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, predložiti potrdila pristojnih organov. Ali bo v primeru, da pristojni organ države članice določena potrdila izdaja samo v elektronski obliki (brez žiga in podpisa oz. elektronskega podpisa pristojnega organa), naročnik tako dokazilo (tj. natisnjena kopija potrdila, ki ga je ponudnik od pristojnega organa pridobil v elektronski obliki) štel za ustrezno ter ponudniku priznal izpolnjevanje pogoja iz razpisne dokumentacije?

ODGOVOR:

Odgovor na vprašanje št. 1:
Naročnik je mnenja, da je nivo znanja inženirja nujno potreben za kakovostno izvedbo popravila.

Odgovor na vprašanje št. 2:
Izraz se nanaša na Inštruktorja strojevodij za serijo vozil 541, ki mora biti obvezno prisoten pri tekalni vožnji za doseganje maksimalne hitrosti in opravljanju zavornih testov lokomotive pri ponudniku popravila. Inštruktor strojevodij bo opravil tudi obremenilno in tekalno vožnjo po opravljenem popravilu lokomotive 541-010 na območju Slovenije.

Odgovor na vprašanje št. 3:
Da.Datum objave: 08.03.2016   09:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosimo, da nam odgovorite na spodnja vprašanja. Hvala.

VPRAŠANJE ŠT. 1: V skladu z zahtevo točke 1.3 Tehničnih zahtev mora ponudnik v ponudbi predložiti izjavo, da ima celotno originalno tehnično dokumentacijo lokomotive. Ponudnik sprašuje, ali bo naročnik priskrbel in ponudniku pravočasno izročil popolno in aktualno tehnično dokumentacijo za lokomotivo ES64U4, skupaj z opisom vseh posebnih državi prilagojenih značilnosti lokomotive (npr. navodila za uporabo, plan vzdrževanja, načrti in skice, seznam nadomestnih delov).

VPRAŠANJE ŠT. 2: V skladu z zahtevo točke 1.3 Tehničnih zahtev mora izvajalec po elektronski pošti dnevno obveščati pooblaščeno osebo naročnika o poteku del na lokomotivi. Ponudnika zanima, ali je takšno dnevno poročanje res potrebno, ali zadostuje, da izvajalec poroča npr. tedensko, po posameznih zaključenih fazah popravila ter izvedbenih fazah ter/ali v primeru morebitnih zamud pri popravilu oz. nastopu posebnih okoliščin?

VPRAŠANJE ŠT. 3: V skladu z zahtevo točke 1.3 Tehničnih zahtev mora ponudnik predložiti izjavo, da je tehnično in kadrovsko usposobljen izvajati kvalitetna popravila, hkrati pa mora biti tudi certificiran s strani varnostnega organa države, v kateri se bo izvajalo popravilo. Ponudnika zanima ali bo naročnik kot dokazilo izpolnjevanja tehnične usposobljenosti ponudnika sprejel naslednje certifikate: IWE certifikat za varjenje, certifikat pooblaščene osebe ponudnika za vijačne spoje, certifikat pooblaščene osebe ponudnika za optične merilne metode, CAD, CAM, FEM in BEM?

VPRAŠANJE ŠT. 4: V skladu z zahtevami točke 1.4 Tehničnih zahtev je po končanem popravilu predmeta javnega naročila potrebno tehtanje posameznega podstavnega vozička in kompletne lokomotive. Ponudnika zanima, ali lahko tehtanje izvede po metodi tehtanja posameznih statičnih podstavnih vozičkov (tehtanje osnih obremenitev) za celotno lokomotivo (s preverjanjem razlik med levo in desno stranjo podstavnega vozička).

VPRAŠANJE ŠT. 5: V skladu z zahtevami točke 1.4 Tehničnih zahtev je potrebno po končanem popravilu predmeta javnega naročila opraviti testne vožnje s popravljeno lokomotivo (tekalna in obremenitvena vožnja). Ponudnika zanima, ali se lahko tekalne in obremenilne testne vožnje popravljene lokomotive opravijo na ponudnikovi infrastrukturi pod nadzorom naročnika.

VPRAŠANJE ŠT. 6: Delovanje določenih komponent sistema se lahko preveri samo, če se jih razstavi in primerno očisti. Ponudnika zanima, ali bo naročnik v primeru, da ob pregledu posameznih komponent sistema nastanejo dodatni stroški, priznal tudi te dodatne stroške.

VPRAŠANJE ŠT. 7: Ali je za naročnika sprejemljivo, da ponudnik ne more ponuditi garancije za posamezne komponente oziroma dele lokomotive, ki delujejo v času preverjanja delovanja lokomotive (na primer v povezavi z okvarami, ki nastanejo zaradi vzrokov, ki so obstajali, preden je ponudnik sprejel lokomotivo v popravilo)?

VPRAŠANJE ŠT. 8: Ponudnika zanima, ali predmetna lokomotiva izpolnjuje vse zahteve iz TSI specifikacij, in torej v skladu z veljavno zakonodajo in standardi ne bo potrebno izvesti dodatnega postopka certifikacije?

VPRAŠANJE ŠT. 9: V skladu zahtevami točke 3.1.2 Tehničnih zahtev mora koš lokomotive izpolnjevati z razpisno dokumentacijo določene zahteve trdnosti standardov EN 12663 in UIC 651. Izvesti je potrebno tudi tlačni preizkus, ki dokazuje izračunano tlačno trdnost v skladu z UIC standardom. Ponudnika zanima, kaj bo predmet tlačnega preizkusa: samo okvir lokomotive ali okvir z nameščenim košem lokomotive Po izkušnjah ponudnika je namreč tehnično nemogoče brez povzročitve škode izvesti tlačni preizkus na okvirju lokomotive z nameščenim košem lokomotive.

VPRAŠANJE ŠT. 10: V povezavi z vprašanjem št. 9 zgoraj ponudnika zanima, ali zadošča, da je analiza trdnosti obnovljenega okvirja lokomotive na področjih zvarov, ki niso bili vključeni v originalni dokumentaciji, opravljena v skladu s standardom EN 12663-1.

VPRAŠANJE ŠT. 11: V skladu z zahtevami točke 3.1.13 Tehničnih zahtev je potrebno po izvedbi varilskih del opraviti pregled kakovosti zvarov ter tudi meritve z ultrazvokom in magnetoskopske meritve. Ponudnika zanima, ali je tudi na CPC2 zvarih potrebno opraviti meritve z ultrazvokom in magnetoskopske meritve.

VPRAŠANJE ŠT. 12: Ponudnika zanima, ali bi naročnik sprejel obstoječe potrdilo o homologaciji lokomotive, popravljene v skladu z dokumentacijo lokomotive.

VPRAŠANJE ŠT. 13: V skladu z zahtevo točke 3.2.2 Tehničnih zahtev mora izbrani ponudnik poškodovane kable zamenjati s kabli, ki imajo enake karakteristike, kot so navedene v tehnični dokumentaciji lokomotive. Ponudnika zanima, ali lahko pri zamenjavi poškodovanih kablov uporabi tehnološko najsodobnejše rezervne dele (na primer v povezavi s protikorozijsko zaščito).

VPRAŠANJE ŠT. 14: Ali mora ponudnik kot del izvedbe predmeta javnega naročila izvajati tudi kakršnekoli ukrepe preventivnega vzdrževanja lokomotive?

VPRAŠANJE ŠT. 15: Kako naj izvajalec ravna v primeru, da bodo potrebne zamenjave določenih komponent protipožarne zaščite, ki več niso v izdelavi?

VPRAŠANJE ŠT. 16: Ponudnika zanima, ali je dovoljeno, da ponudnik ne nominira podizvajalca, če ta pri izvedbi javnega naročila sodeluje zgolj z določenim odstotkom pogodbene vrednosti (npr. 10% pogodbene vrednosti) ter kakšen je ta odstotek pogodbene vrednosti, pod katerim ponudniku podizvajalca ni potrebno nominirati? Alternativno ponudnika tudi zanima, ali naročnik od ponudnika pričakuje, da bo ta nominiral vse osebe, ki so kakorkoli udeležene pri izvedbi javnega naročila (npr. tudi dobavitelji rezervnih delov in materialov, itd.)?

VPRAŠANJE ŠT. 17: Ponudnika zanima, ali je koš lokomotive trenutno pritrjen na podstavne vozičke?

ODGOVOR:
Odgovor na vprašanje št. 1:
Naročnik ne more zagotoviti vse tehnične dokumentacije!

Odgovor na vprašanje št. 2:
Ponudnik mora naročnika tedensko obveščati preko elektronske pošte v slovenskem jeziku!

Odgovor na vprašanje št. 3:
Naročnik meni, da lahko sprejme certifikate IWE, za neporušne preiskave, za vijačne spoje, optične merilne metode. Za ostala področja pa meni, da bi morali ponudniki izkazati strokovno usposobljenost (certifikat) za opravljanje popravil železniških vozil s strani pooblačenega varnostnega organa države, kjer ima ponudnik sedež podjetja.

Odgovor na vprašanje št. 4:
Naročnik meni, da mora biti opravljeno tehtanje posameznega podstavnega vozička in tudi vozila kot celote.
Odgovor na vprašanje št. 5:

Obremenilno in tekalno vožnjo po opravljenem popravilu lokomotive 541-010 se opravi na območju Slovenije (DC mreža 3kV). Tekalna vožnja za doseganje maksimalne hitrosti lokomotive se opravi na območju AC mreže napetosti 15 kV, 16,2/3 Hz.

Odgovor na vprašanje št. 6:
Naročnik je predvidel možnost nastanka dodatnih stroškov v zvezi s popravili, zato je v vzorcu pogodbe navedel člen 3 z naslednjo vsebino:
Za vsak odmik od s to pogodbo dogovorjenih del popravila mora imeti izvajalec pisno soglasje naročnika.
Za dela, ki jih je opravil brez takega soglasja, ne more zahtevati povečanja dogovorjene cene.

Odgovor na vprašanje št. 7:
Ponudnik je dolžan dati 12 mesečno garancijo za sklope, ki jih je popravljal oziroma novo vgrajene komponente!

Odgovor na vprašanje št. 8:
Predmetna lokomotiva izpolnjuje vse zahteve iz TSI, zato postopkov certifikacije ne bo potrebno ponavljati.

Odgovor na vprašanje št. 9:
Koš lokomotive mora izpolnjevati zahteve trdnosti v skladu z EN 12663 in UIC 651. Naročnik zahteva, da ponudnik priloži izjavo, da je oz. bo konstrukcijska trdnost vozila skladna z zahtevami EN 12663-1. Tlačnega preizkusa ni potrebno izvesti, ker je bil izveden na tipskem primerku lokomotive na katerega se tudi nanaša homologacija vozila.

Odgovor na vprašanje št. 10:
Glej odgovor pri vprašanju št. 9!

Odgovor na vprašanje št. 11:
Za vare CP C2 ni potrebno v celoti opraviti meritev z ultrazvokom in magnetoskopske meritve, ampak se opravi vizualna kontrola varov z dodatkom, da se 10% teh varov preveri tudi z ultrazvočno meritvijo.

Odgovor na vprašanje št. 12:
Naročnik bo sprejel obstoječe potrdilo o homologaciji lokomotive.

Odgovor na vprašanje št. 13:
Naročnik meni, da se lahko uporabi tehnološko najsodobnejše rezervne dele, če ti niso v nasprotju s tehnično dokumentacijo lokomotive oziroma so kompatibilni z ostalimi napravami na lokomotivi.

Odgovor na vprašanje št. 14:
V primeru ugotovljene potrebe po preventivnem vzdrževanju mora ponudnik pisno obvestiti naročnika z utemeljitvijo potrebnih del/zamenjav. Naročnik preuči ponudnikov predlog in izda pisno odobritev del!

Odgovor na vprašanje št. 15:
Naročnik meni, da lahko izvajalec uporabi tehnološko sodobnejšo različico, ki je kompatibilna z ostalimi napravami na lokomotivi.

Odgovor na vprašanje št. 16:
Odločitev o tem ali bo naročnik izvedel JN s podizvajalci ali brez je odvisna izključno od odločitve ponudnika. Če se ponudnik odloči, da bo izvedel JN s podizvajalci mora v skladu s točko 4.2 »Udeležba podizvajalcev« razpisne dokumentacije (stran 9) v obrazcih izpolniti kar je zahtevano. Zahteva naročnika temelji na določbi 7. odst. 74. člena ZJNVETPS.

Odgovor na vprašanje št. 17:
Koš lokomotive trenutno ni pritrjen na podstavne vozičke.Datum objave: 09.03.2016   07:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosimo, da nam odgovorite na spodnja vprašanja. Hvala.

VPRAŠANJE ŠT. 1: V skladu z zahtevo točke 1.3 Tehničnih zahtev mora ponudnik v ponudbi predložiti izjavo, da ima celotno originalno tehnično dokumentacijo lokomotive. Ponudnik sprašuje, ali bo naročnik priskrbel in ponudniku pravočasno izročil popolno in aktualno tehnično dokumentacijo za lokomotivo ES64U4, skupaj z opisom vseh posebnih državi prilagojenih značilnosti lokomotive (npr. navodila za uporabo, plan vzdrževanja, načrti in skice, seznam nadomestnih delov).

VPRAŠANJE ŠT. 2: V skladu z zahtevo točke 1.3 Tehničnih zahtev mora izvajalec po elektronski pošti dnevno obveščati pooblaščeno osebo naročnika o poteku del na lokomotivi. Ponudnika zanima, ali je takšno dnevno poročanje res potrebno, ali zadostuje, da izvajalec poroča npr. tedensko, po posameznih zaključenih fazah popravila ter izvedbenih fazah ter/ali v primeru morebitnih zamud pri popravilu oz. nastopu posebnih okoliščin?

VPRAŠANJE ŠT. 3: V skladu z zahtevo točke 1.3 Tehničnih zahtev mora ponudnik predložiti izjavo, da je tehnično in kadrovsko usposobljen izvajati kvalitetna popravila, hkrati pa mora biti tudi certificiran s strani varnostnega organa države, v kateri se bo izvajalo popravilo. Ponudnika zanima ali bo naročnik kot dokazilo izpolnjevanja tehnične usposobljenosti ponudnika sprejel naslednje certifikate: IWE certifikat za varjenje, certifikat pooblaščene osebe ponudnika za vijačne spoje, certifikat pooblaščene osebe ponudnika za optične merilne metode, CAD, CAM, FEM in BEM?

VPRAŠANJE ŠT. 4: V skladu z zahtevami točke 1.4 Tehničnih zahtev je po končanem popravilu predmeta javnega naročila potrebno tehtanje posameznega podstavnega vozička in kompletne lokomotive. Ponudnika zanima, ali lahko tehtanje izvede po metodi tehtanja posameznih statičnih podstavnih vozičkov (tehtanje osnih obremenitev) za celotno lokomotivo (s preverjanjem razlik med levo in desno stranjo podstavnega vozička).

VPRAŠANJE ŠT. 5: V skladu z zahtevami točke 1.4 Tehničnih zahtev je potrebno po končanem popravilu predmeta javnega naročila opraviti testne vožnje s popravljeno lokomotivo (tekalna in obremenitvena vožnja). Ponudnika zanima, ali se lahko tekalne in obremenilne testne vožnje popravljene lokomotive opravijo na ponudnikovi infrastrukturi pod nadzorom naročnika.

VPRAŠANJE ŠT. 6: Delovanje določenih komponent sistema se lahko preveri samo, če se jih razstavi in primerno očisti. Ponudnika zanima, ali bo naročnik v primeru, da ob pregledu posameznih komponent sistema nastanejo dodatni stroški, priznal tudi te dodatne stroške.

VPRAŠANJE ŠT. 7: Ali je za naročnika sprejemljivo, da ponudnik ne more ponuditi garancije za posamezne komponente oziroma dele lokomotive, ki delujejo v času preverjanja delovanja lokomotive (na primer v povezavi z okvarami, ki nastanejo zaradi vzrokov, ki so obstajali, preden je ponudnik sprejel lokomotivo v popravilo)?

VPRAŠANJE ŠT. 8: Ponudnika zanima, ali predmetna lokomotiva izpolnjuje vse zahteve iz TSI specifikacij, in torej v skladu z veljavno zakonodajo in standardi ne bo potrebno izvesti dodatnega postopka certifikacije?

VPRAŠANJE ŠT. 9: V skladu zahtevami točke 3.1.2 Tehničnih zahtev mora koš lokomotive izpolnjevati z razpisno dokumentacijo določene zahteve trdnosti standardov EN 12663 in UIC 651. Izvesti je potrebno tudi tlačni preizkus, ki dokazuje izračunano tlačno trdnost v skladu z UIC standardom. Ponudnika zanima, kaj bo predmet tlačnega preizkusa: samo okvir lokomotive ali okvir z nameščenim košem lokomotive Po izkušnjah ponudnika je namreč tehnično nemogoče brez povzročitve škode izvesti tlačni preizkus na okvirju lokomotive z nameščenim košem lokomotive.

VPRAŠANJE ŠT. 10: V povezavi z vprašanjem št. 9 zgoraj ponudnika zanima, ali zadošča, da je analiza trdnosti obnovljenega okvirja lokomotive na področjih zvarov, ki niso bili vključeni v originalni dokumentaciji, opravljena v skladu s standardom EN 12663-1.

VPRAŠANJE ŠT. 11: V skladu z zahtevami točke 3.1.13 Tehničnih zahtev je potrebno po izvedbi varilskih del opraviti pregled kakovosti zvarov ter tudi meritve z ultrazvokom in magnetoskopske meritve. Ponudnika zanima, ali je tudi na CPC2 zvarih potrebno opraviti meritve z ultrazvokom in magnetoskopske meritve.

VPRAŠANJE ŠT. 12: Ponudnika zanima, ali bi naročnik sprejel obstoječe potrdilo o homologaciji lokomotive, popravljene v skladu z dokumentacijo lokomotive.

VPRAŠANJE ŠT. 13: V skladu z zahtevo točke 3.2.2 Tehničnih zahtev mora izbrani ponudnik poškodovane kable zamenjati s kabli, ki imajo enake karakteristike, kot so navedene v tehnični dokumentaciji lokomotive. Ponudnika zanima, ali lahko pri zamenjavi poškodovanih kablov uporabi tehnološko najsodobnejše rezervne dele (na primer v povezavi s protikorozijsko zaščito).

VPRAŠANJE ŠT. 14: Ali mora ponudnik kot del izvedbe predmeta javnega naročila izvajati tudi kakršnekoli ukrepe preventivnega vzdrževanja lokomotive?

VPRAŠANJE ŠT. 15: Kako naj izvajalec ravna v primeru, da bodo potrebne zamenjave določenih komponent protipožarne zaščite, ki več niso v izdelavi?

VPRAŠANJE ŠT. 16: Ponudnika zanima, ali je dovoljeno, da ponudnik ne nominira podizvajalca, če ta pri izvedbi javnega naročila sodeluje zgolj z določenim odstotkom pogodbene vrednosti (npr. 10% pogodbene vrednosti) ter kakšen je ta odstotek pogodbene vrednosti, pod katerim ponudniku podizvajalca ni potrebno nominirati? Alternativno ponudnika tudi zanima, ali naročnik od ponudnika pričakuje, da bo ta nominiral vse osebe, ki so kakorkoli udeležene pri izvedbi javnega naročila (npr. tudi dobavitelji rezervnih delov in materialov, itd.)?

VPRAŠANJE ŠT. 17: Ponudnika zanima, ali je koš lokomotive trenutno pritrjen na podstavne vozičke?

ODGOVOR:
Lokomotiva je bila narejena v skladu s standardi, ki so veljali na dan podpisa pogodbe, 29.7.2004, med Holding Slovenske železnice, d. o. o. in Siemens Transportation Systems GmbH & CO KG.


Datum objave: 11.03.2016   07:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik je 4. 3. 2016 v dogovoru na vprašanje št. 6 dopustil priznanje dodatnih stroškov v zvezi s popravili v primeru, da ta niso bila predvidljiva in ustrezno spremenil vzorec pogodbe.
Ponudnik predlaga, da naročnik v primeru takšnih nepredvidenih popravil dopusti tudi podaljšanje roka za izvedbo pogodbenih obveznosti.


ODGOVOR:
Ob upoštevanju določb Obligacijskega zakonika, so določbe v vzorcu pogodbe oblikovane tako, da ne izključujejo podaljšanja izvedbenih rokov v primeru nepredvidenih del.

Datum objave: 14.03.2016   12:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
VPRAŠANJŠE ŠT. 1: Spoštovani, v povezavi z obrazcema 9 in 10, po našem vedenju nobena druga lokomotiva enakega tipa (ES64U1) drugih operaterjev železniškega omrežja ni utrpela poškodb zaradi nesreče v takšnem obsegu, kot ga je vaša lokomotiva. Ali lahko v obrazcih 9 in 10 navajamo podobna popravila, ki smo jih opravili na lokomotivah tipa ES64U2?

VPRAŠANJE ŠT. 2: Spoštovani, v zvezi z nominiranimi podizvajalci nas zanima, ali moramo kot podizvajalce nominirati dobavitelje rezervnih delov in materiala, ki ga že imamo v skladišču na zalogi.

VPRAŠANJE ŠT. 3: Spoštovani, na zalogi imamo kar precejšen del rezervnih delov, ki jih bo potrebno uporabiti za izvedbo predmetnega javnega naročila. Med samim popravilom pa se lahko izkaže, da bomo morali naročiti še kakšen dodaten rezervnih del, ki pa ga bomo naročili od dobaviteljev, s katerimi vzdržujemo stalno poslovno razmerje. Zanima nas sledeče:
a) Ali moramo nominirati kot podizvajalce takšne dobavitelje v primeru, da od njih naročimo zgolj rezervne dele, potrebne za izvedbo predmetnega javnega naročila?
b) Ali moramo nominirati kot podizvajalce takšne dobavitelje v primeru, da od njih v istem naročilu naročimo tudi druge rezervne dele, potrebne za izvedbo drugih projektov, ne samo predmetnega javnega naročila?
c) Ali lahko takšne dobavitelje nominiramo kasneje, med samo izvedbo javnega naročila, če šele takrat ugotovimo, da bo potrebno naročiti določen rezervni del?


ODGOVOR:
Odgovor na vprašanje št. 1:
Naročnik se strinja, da lahko ponudnik navede reference opravljenih del tudi na lokomotivah tipa ES64U2.
Odgovor na vprašanje št. 2:
NE, ponudnik mora navesti tiste podizvajalce s katerimi namerava izvesti predmetno javno naročilo.
Odgovor na vprašanje 3a:
NE.
Odgovor na vprašanje 3b:
NE.
Odgovor na vprašanje 3c:
Dobaviteljev ni potrebno navesti.
Datum objave: 14.03.2016   13:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ponudnik prosi za potrditev razumevanja razpisne dokumentacije, da se pravica do pogobene kazni nanaša samo na zamudo končnega roka za izvedbo javnega naročila, ne pa tudi na vmesne roke po terminskem planu, ki ga pripravi ponudnik.

ODGOVOR:
DA.

Datum objave: 16.03.2016   09:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vprašanje
V ponudbenem predračunu je potrebno ovrednotiti posamezno pozicijo.

31 Ali razumemo prav da se v vrstico 31 vpiše cena novih delov

32 Ali razumemo prav, da se v vrstico 32 vpiše cena popravila delov ki se popravijo

33 Ali razumemo prav, da se v vrstico 33 vpiše cena vgradnje vseh novih delov

Zaradi jasnosti predlagamo, da se doda vrstica

33A vpiše se cena vgradnje popravljenih delov.
ODGOVOR:

Ad 31 DA.
Ad 32 DA.

Pojasnilo k točki 32:
S popravilom delov naročnik razume:
- izgradnja dela iz lokomotive,
- popravilo izgrajenega dela,
- preskus popravljenega dela,
- vgradnja popravljenega dela na lokomotivo.

Ad 33 DA.

Ad 33A Predlogu ponudnika se ne ugodi.


Datum objave: 18.03.2016   08:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
VPRAŠANJE ŠT. 1
Spoštovani, ob upoštevanju spodaj navedenih razlogov vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb ter podaljšanje roka za postavljanje vprašanj naročniku:
1. Naročnik je dne 4. 3. 2016 z objavo št. JN1527/2016 bistveno spremenil določbe razpisne dokumentacije, določbe vzorca pogodbe ter tudi določbe razpisnih obrazcev. Z upoštevanjem sprememb razpisne dokumentacije, ponudniki potrebujejo več časa za pripravo ponudbe, prav tako morajo določene razpisne obrazce spremeniti, nekatere pa pridobiti in izpolniti na novo. Včeraj je bil tako npr. objavljen popravek ponudbenega predračuna, kar pomeni, da je ponovno potrebno preveriti izračune. Ker morajo ponudniki predložiti tudi določene s strani podizvajalcev izpolnjene in podpisane obrazce, zbiranje vseh potrebnih dokumentov ter priprava ponudbe terja podaljšanje roka za oddajo ponudb.
2. Da bi lahko pri predmetnem javnem naročilu svojo ponudbo oddali tudi ponudniki iz drugih držav članic EU, je bilo potrebno celotno razpisno dokumentacijo prevesti v tuj jezik, saj slovenskega jezika ne razumejo, razpisna dokumentacija pa ni na razpolago v tujem jeziku. Sprotnemu prevajanju so podvržena tudi številna vprašanja potencialnih ponudnikov in naročnikovi odgovori nanje, ki so bili objavljeni preko portala javnih naročil. Zaradi navedenega tuji ponudniki potrebujemo več časa za pripravo ponudbe. Trenutno postavljeni rok je namreč diskriminatoren do tujih ponudnikov, saj so domači ponudniki v bistveni prednosti, ker jim ni potrebno prevajati razpisne dokumentacije (npr. obrazce, podpisane s strani podizvajalcev).
3. Trenutni rok za oddajo ponudb je določen ravno po velikonočnih praznikih, v obdobju pred velikonočnimi prazniki pa so v državah izven Slovenije tudi počitnice, posledično je ponudbeno dokumentacijo težje pridobivati in ponudnik v postavljenem roku ne bo mogel pridobiti vseh potrebnih dokumentov, ki sestavljajo ponudbo.
4. Naročniku je zagotovo v interesu, da pridobi čim večje število kakovostno pripravljenih ponudb.

VPRAŠANJE ŠT. 2
Spoštovani, v skladu s točko g.2 Navodil ponudnikom mora ponudnik v razpisnem obrazcu št. 12 navesti seznam vseh strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri predmetu javnega naročila. V nadaljevanju naročnik postavlja zahteve, ki jih mora izpolnjevati strokovni kader; naročnik navaja zahteve za enega strokovnjaka s področja elektro stroke, enega strokovnjaka s področja strojne stroke in enega vodjo projekta – specialista za vozila vrste 541.
Ponudnika zanima,
- ali morajo vse osebe, navedene v razpisnem obrazcu št. 12, ki bodo sodelovale pri predmetu javnega naročila, izpolnjevati zahteve za strokovni kader, ali zadostuje, da ponudnik v razpisnem obrazcu št. 12 navede 3 osebe/strokovnjake, ki izpolnjujejo zahteve iz točke g.2 (enega strokovnjaka s področja elektro stroke, enega strokovnjaka s področja strojne stroke in enega vodjo projekta), ter dodatno navede še vse ostale osebe, ki bodo sodelovale pri predmetu javnega naročila, ki pa zahtev iz točke g.2 ne izpolnjujejo?
- ali je dovolj, da ponudnik v obrazec 12 vključi le 3 strokovnjake, ki so zahtevani, čeprav bo na predmetu javnega naročila sodelovalo tudi drugo osebje (pod nadzorom in navodili teh 3 strokovnjakov)?

VPRAŠANJE ŠT. 3:
Spoštovani, trije strokovnjaki, ki se zahtevajo v skladu s točko g.2 Navodil ponudnikom (vodja projekta, strokovnjak s področja elektro stroke, strokovnjak s področja strojne stroke) in ki izpolnjujejo pogoje razpisne dokumentacije, ki jih bo ponudnik imenoval, so zaposleni pri ponudniku. Ponudnika zanima, ali je potrebno imenovati tudi strokovnjake podizvajalca v primeru, da bo ponudnik delo na projektu opravil skupaj s podizvajalcem.


ODGOVOR:
Ad 1) Rok za oddajo ponudb se podaljša na 11.4.2016 do 10:00 ure, rok za oddajo vprašanj naročniku se podaljša na 1.4.2016 do 11:00 ure.
Ad2) Ponudnik naj v obrazec navede najprej tri zahtevane strokovnjake, ki izpolnjujejo zahteve iz točke g.2 razpisne dokumentacije in nato ostale osebe, ki bodo sodelovale pri predmetu javnega naročanja.
Ad3) DA.


Datum objave: 18.03.2016   08:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ob upoštevanju sprememb razpisne dokumentacije z dne 04.03.2016 smo opazili, da je naročnik v razpisnih obrazcih št. 3 in 15 pozabil spremeniti rok za izvedbo predmeta pogodbe (12 mesecev po podpisu pogodbe). Ponudnika zanima, ali lahko sami ustrezno spremenimo omenjena razpisna obrazca.

ODGOVOR:
DA.

Datum objave: 21.03.2016   10:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
zaradi številnih vprašanj in odgovorov, ki pomenijo občutne spremembe razpisne dokumentacije, zaradi razpisne zahteve, da mora biti ponudba prevedena v slovenski jezik in smo ponudnik iz tujine, ki mora poskrbeti za sprotne prevode objavljenih sprememb in odgovorov, kar nam vzame dodaten čas, je tudi do 11.4.2016 podaljšani rok za oddajo ponudbe prekratek. je Realno rok za oddajo ponudbe še skrajšan, saj je odzivnost dobaviteljev nekaterih komponent, brez katerih kakovostne ponudbe ni mogoče pripraviti, zaradi velikonočnih praznikov zmanjšana. Zaradi obsežnosti poškodb na vozilu in razpisne zahteve, da mora biti ponujena cena za popravilo fiksna, kljub temu, da posameznih sistemov lokomotive ni mogoče preizkusiti pred začetkom izvajanja del, je v tako kratkem času težko realno oceniti vse stroške. Zaradi navedenega ni mogoče pripraviti kvalitetne in konkurenčne ponudbe do predvidenega roka za oddajo.
Naročnika prosimo, da zaradi navedenih okoliščin podaljša rok za oddajo ponudbe za 30 dni, saj bo ponudnikom samo tako omogočeno pripraviti kvalitetne in konkurenčne ponudbe, ki bodo zadostile vsem pogojem razpisne dokumentacije, kar bi moralo biti tudi v interesu naročnika.
Za ugoditev našemu predlogu se vam zahvaljujemo!
Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudbe ostane nespremenjen. Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb, ker niso podani razlogi po 54. členu ZJNVETPS.


Datum objave: 21.03.2016   10:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Zaradi obsežnosti poškodb na vozilu in dejstva, da posameznih sistemov lokomotive ni mogoče preizkusiti pred začetkom izvajanja del, dolgih dobavnih rokov za podsisteme in dele lokomotive, ugotavljamo, da je z razpisno dokumentacijo predvideni rok za izvedbo pogodbenih obveznosti – popravila lokomotive 12 mesecev prekratek. Zato predlagamo in prosimo naročnika, da razpisno zahtevo spremeni in določi nov rok za izvedbo pogodbe 16 mesecev.
Za hiter odgovor se vam zahvaljujemo!
Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Izvedbeni rok ostane nespremenjen.

Datum objave: 21.03.2016   15:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
VPRAŠANJE ŠT. 1
Spoštovani, obrazec 17 v delu “Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu” določa “(nobena/navede se listina)”. Dodatno na koncu obrazca vsebuje navedeno besedilo: “(Naročnik navede, ali za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758)”. Ali lahko prosim potrdite, da je za vas sprejemljivo, da se v bančni garanciji za resnost ponudbe navede kot sledi:

Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem besedilu:
1. originalno pismo upravičenca za vnovčenje garancije in
2. original garancije št. …

in

“Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758”


ODGOVOR:
DA.

Datum objave: 30.03.2016   09:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
VPRAŠANJE ŠT. 1: Spoštovani, v odgovoru na vprašanje št. 2 (ODGOVORI NA VPRAŠANJA; Datum objave: 18. 3. 2016, 08:22) je naročnik navedel, da mora ponudnik v razpisni obrazec št. 12 najprej navesti tri zahtevane strokovnjake (torej enega strokovnjaka s področja elektro stroke, enega strokovnjaka s področja strojne stroke in enega vodjo projekta – specialista za vozila vrste 541), ki izpolnjujejo zahteve iz točke g.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in nato ostale osebe, ki bodo sodelovale pri predmetu javnega naročanja.

Ponudnik zahteve naročnika razume v smislu, da mora v razpisnem obrazcu št. 12 navesti vse osebe, ki bodo sodelovale pri predmetu javnega naročanja. Pri tem morajo tri osebe (tj. en strokovnjak s področja elektro stroke, en strokovnjak s področja strojen stroke in en vodja projekta – specialist za vozila vrste 541) izpolnjevati tudi zahteve za kader, kot so navedene v točki g.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Ponudnik mora za navedene osebe priložiti tudi obrazce št. 13 ter njihove življenjepise in potrdila o izobrazbi.

Ponudnik razume, da ostale osebe, ki bodo sodelovale pri predmetu javnega naročanja (in bodo v razpisnem obrazcu št. 12 navedene za tremi zgoraj omenjenimi strokovnjaki), vendar ne v vlogi zgoraj omenjenih strokovnjakov, ne rabijo izpolnjevati zahtev za kader, opredeljenih v točki g.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, prav tako pa ponudnik zanje ne rabi predložiti izpolnjenih razpisnih obrazcev št. 13 ter njihovih življenjepisov in potrdil o izobrazbi.

Prosimo potrdite, da je ponudnikovo razumevanje zahtev naročnika in razpisne dokumentacije pravilno.


ODGOVOR:
Ponudnik pravilno razume zahteve.

Datum objave: 05.04.2016   14:25
Ad1) Naročnik sprejema ponudnikov predlog. Razpisna dokumentacija bo spremenjena skladno s predlogom.
Ad2) Naročnik se strinja da se rok za ugotovljene napake v garancijski dobi spremeni iz 48 ur na 1 teden.
Ad3) Tehnične zahteve bodo dopolnjene s tekstom:
Priloga 1
Slovenske železnice, d.o.o. – Poslovnik sistema ravnanja z okoljem skupine SŽ – 995 – 1.3.2014 – 0
Splošni okoljevarstveni pogoji za pogodbenike družb skupine Slovenskih železnic
Družbe, ki so del skupine Slovenskih železnic (v nadaljevanju: Slovenske železnice) se v okviru svojega poslovanja kot tudi poslovanja z dobavitelji blaga in storitev in z vsemi ostalimi pogodbeniki kot so najemniki poslovnih prostorov in zemljišč (v nadaljevanju: pogodbeniki Slovenskih železnic) zavezujejo za spoštovanje najvišjih standardov varstva okolja.
Skrb za čisto in urejeno delovno, bivalno oz. naravno okolje predstavlja pomemben del družbene odgovornosti, ki jo nosijo Slovenske železnice. Na ta način zagotavljajo Slovenske železnice ekološko varen in okolju prijazen prevoz potnikov in tovora, ter kakovostno upravljanje in vzdrževanje celotne železniške infrastrukture.
Zastavljeno strategijo varstva okolja je mogoče uspešno in učinkovito izvajati le tako, da zahteve varstva okolja izpolnjujejo vsi zaposleni na Slovenskih železnicah skupaj s pogodbeniki Slovenskih železnic, in sicer:
– dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, ki kakorkoli zadevajo varstvo okolja;
– racionalizacija oz. optimizacija porabljene energije, vode in drugih naravnih virov;
– zmanjševanje povzročenih količin odpadkov s poudarkom na striktnem ločevanju odpadkov,
– uporaba materialov in komponent, ki vsebujejo okolju čimmanj nevarnih oz. škodljivih snovi;
– zagotavljanje najvišje stopnje ekološke varnosti pri skladiščenju nevarnih snovi in pri prevozu nevarnega blaga;
– stalno okoljsko osveščanje zaposlenih in krepitev odgovornosti zaposlenih do varstva okolja.

Skladno z zastavljeno strategijo varstva okolja morajo pogodbeniki Slovenskih železnic ustrezno zagotavljati:
1. Pravilno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje odpadkov na izvoru njihovega nastajanja, urejena zbirna in oddajna mesta za odpadke, tehnično urejeni poslovni prostori za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov.
2. Pravilno skladiščenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Požarnim redom Slovenskih železnic.
3. Pravočasno obveščanje pristojnih državnih organov za obveščanje (tel. 112) v primeru uhajanje ali razlitja nevarnih snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za posledico negativne vplive na okolje in o tem seznaniti tudi odgovorne osebe na Slovenskih železnicah.
4. Stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti objektov, kadar gre za najem, njenega funkcionalnega zemljišča in ostalih površin, ki so predmet pogodbe.
5. Obveščanje odgovorne osebe na strani Slovenskih železnicah o vseh spremembah in dogodkih, ki imajo ali bi lahko imeli za posledico škodljiv vpliv na okolje.

S Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za pogodbenike družb skupine Slovenskih železnic morajo biti pisno seznanjeni vsi delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za pogodbenika ali v imenu pogodbenika. O tem morajo pogodbeniki Slovenskih železnic hraniti pisna dokazila, ki morajo biti obenem na vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani družb Slovenskih železnic.

Slovenske železnice izvajajo stalni nadzor nad urejenostjo objektov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, prostorov in drugih železniških območij, ki se uporabljajo v skladu s pogodbenimi določili.
Ad4) Naročnik ostaja pri prevzemnem protokolu, ki ga je navedel v popravku razpisne dokumentacije.
Ad5) Naročnik ne bo spremenil vsebine določbe 13.5 vzorca pogodbe.
Ad6) DA.
Ad7) Ponudniku se ne ugodi. Obnovljeni rezervni deli so že opredeljeni v točki c.
Ad8) Naročnik bo uskladil podatke v razpisni dokumentaciji, in sicer se v določbi 11.3 za besedilom »z veljavnostjo garancije« doda: 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe. V točki L 1.2 pa se na mesto 5% navede 10%.
Ad9) Naročnik ne bo spremenil vsebine določbe 17.2 vzorca pogodbe.
Ad10) Naročnik ne bo spremenil vsebine določbe 17.3 vzorca pogodbe.
Ad11) Vsebina določbe 19. 2 se spremeni tako, da se pravilno glasi: »Izvajalce izjavlja, da je bil seznanjen z dejstvom, da ne sme pričeti z nikakršnimi deli pred obojestranskim podpisom konkretne pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika.«


Datum objave: 07.04.2016   09:05
Ad1) Naročnik se strinja, da ponudnik pri posameznih točkah Predračuna doda podtočke POD POGOJEM, da se ohrani struktura Ponudbenega predračuna z 41 točkami.
Ad2) Ponudnik mora v Ponudbenem predračunu upoštevati vse stroške v zvezi s predmetnim javnim naročilom. Ponudnik naj storitve podizvajalcev vključi v Ponudbeni predračun na tak način, da bo ohranjena osnovna struktura Ponudbenega predračuna z 41 točkami.

Ad3) Ponudnik naj analizo mehanske trdnosti koša lokomotive vključi v točko 40 Ponudbenega predračuna.

Datum objave: 14.04.2016   14:28
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE ŠT. 1: Spoštovani, ponudnik želi poudariti, da lahko samo proizvajalec lokomotive poseduje tehnično dokumentacijo, ki je vezana na izdelavo (produkcijo) lokomotive, ter da lahko ponudniki servisnih in vzdrževalnih storitev pridobijo in dajo na razpolago samo tehnično dokumentacijo, ki je vezana na sestavo lokomotive (in ne tiste, ki je vezana na izdelavo lokomotive). V svojem odgovoru na vprašanja ponudnikov z dne 5. 4. 2016 je naročnik zavrnil predlog ponudnika za spremembo členov 12.2, 12.3 in 12.4 vzorca pogodbe, vključitev katerega v pogodbo bi natančno odražala zgoraj opisano situacijo glede imetništva tehnične dokumentacije (dokumentacije, vezane na izdelavo (produkcijo) lokomotive ali dokumentacije, vezane na sestavo lokomotive). Ker je naročnik zavrnil predlog ponudnika za spremembo členov 12.2, 12.3 in 12.4 vzorca pogodbe, je možno sklepati, da je predmetno javno naročilo usmerjeno (namenjeno) izključno k družbam proizvajalkam, saj le te družbe posedujejo tehnično dokumentacijo, ki je vezana na izdelavo (produkcijo) lokomotive. Glede na to, z namenom, da se vsi ponudniki (tako proizvajalce kot ponudnike servisnih in vzdrževalnih storitev), obravnavajo enako, predlagamo, da se določbe čl. 12.2, 12.3 in 12.4 vzorca pogodbe spremenijo, kot sledi:

Člen 12.2
Predmet prevzema so koš lokomotive in glavne komponente (sklopi), ki so izdelani oz. popravljeni v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami ter v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive.

Prevzemni preizkus se šteje, da je uspešno opravljen, če so koš lokomotive in glavne komponente izdelane oz. popravljene s to pogodbo in njenimi prilogami in v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive in če so bili vsi preizkusi za prevzem koša lokomotive in glavnih komponent predvideni s planom prevzemnih preizkusov uspešno opravljeni. V tem primeru se sestavi protokol o prevzemu koša in glavnih komponent, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Člen 12.3.
Predmet prevzema je lokomotiva, ki je popravljena v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami ter v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive.

Člen 12.4.
Prevzemni preizkus se šteje za uspešno opravljenega če je lokomotiva izdelana oz. popravljena v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami in v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive, ter, ko so vsi prevzemni zapisniki skladno s planom prevzemnih preizkusov uspešno opravljeni tako v mirovanju lokomotive kot med preizkusnimi vožnjami.

a) Če predlog ponudnika zgoraj za naročnika ni sprejemljiv, vas prosimo, da spremenite predmetne določbe vzorca pogodbe na način, ki bo sprejemljiv za naročnika, in ki bo omogočal tako družbam proizvajalkam kot družbam, ki na trgu ponujajo servisne in vzdrževalne storitve, enake možnosti sodelovanja pri predmetnem javnem naročilu.


ODGOVOR
Ad1)
Naročnik se strinja da se vsi ponudniki tako (proizvajalec kot ponudniki servisnih in vzdrževalnih storitev) obravnavajo enako.
12.2 Predmet prevzema so koš lokomotive in glavne komponente(sklopi), ki so popravljene oz. zamenjane v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami ter v skladu s celotno tehnično dokumentacijo več sistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive.
Prevzemni preizkus se šteje da je uspešno opravljen če so koš lokomotive in glavne komponente (sklopi) popravljeni s to pogodbo in njenimi prilogami in v skladu s celotno tehnično dokumentacijo več sistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive in če so bili vsi preizkusi za prevzem koša lokomotive in glavnih komponent predvideni s planom prevzemnih preizkusov uspešno opravljeni. V tem primeru se sestavi protokol o prevzemu koša in glavnih komponent, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
Izvajalec mora pisno povabiti naročnika najmanj 10 dni pred datumom izvršitve prevzemnega preizkusa, da prisostvuje temu preizkusu.. Izvajalec in naročnik v treh (3) dneh po opravljenem preizkusu sestavita in podpišeta protokol o rezultatih prevzemnega preizkusa .Če se naročnik ne udeleži preizkusa, potem ko je bil pravilno povabljen, izvajalec popravila sam izvede preizkus, sestavi protokol preizkusa, ter ga dostavi naročniku. V tem primeru se šteje, da je bil prevzemni preizkus uspešno opravljen in naročnik lahko potem uveljavlja odpravo napak v okviru jamstva.(garancije).
Stroški tega prevzemnega preizkusa bremenijo izvajalca.
12.3. Predmet prevzema je lokomotiva, ki je popravljena v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami ter v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive.
12.4 Prevzem pri izvajalcu ( v delavnici in elektrificirani progi (15kV AC mreža ali 25kV AC mreža).
Prevzem v delavnici se izvrši v obratih izvajalca popravila in na električni progi 15kV AC mreža ali 25kV mreža, na podlagi prevzemnega preizkusa in v skladu s planom prevzemnih preizkusov za prevzem lokomotive,ki ga sestavi izvajalec popravila večsistemske elektro lokomotive (ES64U4).
Izvajalec mora pisno povabiti naročnika najmanj 10 dni pred datumom izvršitve prevzemnega preizkusa, da prisostvuje temu preizkusu.. Izvajalec in naročnik v treh (3) dneh po opravljenem preizkusu sestavita in podpišeta protokol o rezultatih prevzemnega preizkusa .Če se naročnik ne udeleži preizkusa, potem ko je bil pravilno povabljen, izvajalec popravila sam izvede preizkus, sestavi protokol preizkusa,ter ga dostavi naročniku. V tem primeru se šteje, da je bil prevzemni preizkus uspešno opravljen in naročnik lahko potem uveljavlja odpravo napak v okviru jamstva.(garancije).
Prevzemni preizkus se šteje za uspešno opravljenega če je lokomotiva popravljena v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami in v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana s strani proizvajalca lokomotive, ter, ko so vsi prevzemni zapisniki skladno s planom prevzemnih preizkusov uspešno opravljeni tako v mirovanju lokomotive kot med preizkusnimi vožnjami.
V primeru neuspešno zaključenega preskusa se stranki dogovorita o razumnem roku, v katerem bo izvajalec popravila pri preizkusu ugotovljene napake odpravil in o datumu ponovitve preizkusa. Ko izvajalec uspe v okviru prevzemnega preizkusa dokazati odpravo teh napak se šteje, da je prevzem uspešno izveden. V zvezi s tem se sestavi protokol o uspešnem prevzemu, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Če do podpisa zapisnika ne pride kljub izpolnitvi vseh pogojev za prevzem se šteje, da je bil prevzem opravljen z dnem uspešne izvedbe preizkusa. Prevzem pa se v vsakem primeru šteje za opravljen z dnem ko je lokomotiva predana v promet.
V primeru manjših napak na vozilu,ki ne ovirajo obratovanja ter ne zmanjšujejo razpoložljivosti ter o katerih soglašata obe pogodbeni stranki se šteje, da je prevzem v delavnici uspešno opravljen.
Stroški tega prevzemnega preizkusa bremenijo izvajalca.
12.5 Prevzem pri naročniku in elektrificirani progi (3kV DC mreža)
Prevzem se opravi na slovenski elektrificirani progi 3kV DC mreža na podlagi prevzemnega preizkusa v skladu s planom prevzemnih preizkusov za prevzem lokomotive, ki ga sestavi izvajalec popravila večsistemske elektro lokomotive (ES64U4) in zajema prevzemne preizkuse na tirih naročnika.
Prevzemni preizkus se šteje za uspešno opravljenega če je lokomotiva popravljena v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami in v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana s strani proizvajalca lokomotive, ko je pripravljena za obratovanje in s predpisi UIC in ko so vsi prevzemni zapisniki skladno s planom prevzemnih preizkusov uspešno opravljeni tako v mirovanju lokomotive kot med preizkusnimi vožnjami.
V primeru neuspešno zaključenega preskusa se stranki dogovorita o razumnem roku, v katerem bo izvajalec popravila pri preizkusu ugotovljene napake odpravil in o datumu ponovitve preizkusa. Ko izvajalec uspe v okviru prevzemnega preizkusa dokazati odpravo teh napak se šteje, da je prevzem uspešno izveden. V zvezi s tem se sestavi protokol o uspešnem prevzemu, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
S tem se šteje da je lokomotiva prevzeta s strani naročnika in predana v promet.
Stroški tega prevzemnega preizkusa bremenijo izvajalca.
V primeru manjših napak na vozilu, ki ne ovirajo obratovanja ter ne zmanjšujejo razpoložljivosti ter o katerih soglašata obe pogodbeni stranki se šteje, da je prevzem uspešno opravljen.
Datum objave: 14.04.2016   14:31
VPRAŠANJE
Vprašanje št. 1-veza RD, str. 10
V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški ponudnika med drugim tudi izvajanje nadzora s strani predstavnikov naročnika. V navodilih je podan plan plan pregledov in testiranj.
Prosim vas za informacijo, katere stroške nadzora, bo moral kriti ponudnik/izvajalec kot npr. prevoz, hotel, dnevnice…?

Vprašanje št. 2
V razpisnih obrazcih št. 6, 7, 8 je navedeno, da mora te obrazce izpolniti/predložiti tudi podizvajalec.
V navodilih ponudnikom ( točki E in F) pa te zahteve pri obrazcih št. 6, 7, 8 ni.
Zanima nas ali morajo podizvajalci predložiti tudi podpisane obrazce št. 6,7 in 8?

Vprašanje št. 3
V novi razpisni dokumentaciji je navedeno, da: "Overovitev pooblastila za podpis ponudbe pri notarju ni potrebna."
V odgovoru št. 2 na vprašanja, datum objave 26.2.2016, 8:53, pa je navedeno: "V primeru, da je podpisnik ponudbe pooblaščen za podpis ponudbe s strani predstavnika ponudnika po zakonu mora biti k ponudbi priloženo pooblastilo za podpis ponudbe ter notarsko overjen podpis"
Prosimo vas za informacijo, če je potrebno v primeru, da je podpisnik ponudbe pooblaščen za podpis ponudbe s strani predstavnika ponudnika po zakonu, potrebno k ponudbi priložiti pooblastilo za podpis ponudbe ter notarsko overjen podpis?

Vprašanje št. 4:
Ponudnik namerava izvesti naročilo z povezano družbo kot podizvajalcem.
74. člen ZJNVETPS navaja "Za potrebe tega člena se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe."
Ponudniku bo podizvajalec (povezana družba) zagotovil tehnične in kadrovske reference ter s svojimi kapacitetami tudi zagotovil izvedbo dela javnega naročila.
Ali je potrebno takega podizvajalca nominirati?

Vprašanje št. 5:
Ponudnik namerava izvesti naročilo z povezano družbo kot podizvajalcem.
74. člen ZJNVETPS navaja "Za potrebe tega člena se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe."
Ponudniku bo podizvajalec (povezana družba) zagotovil tehnične in kadrovske reference ter s svojimi kapacitetami tudi zagotovil izvedbo dela javnega naročila.
Ali je potrebno v primeru takega podizvajalca (povezane družbe) predložiti obrazce št. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11?

Vprašanje št. 6:
Ponudnik namerava izvesti naročilo z povezano družbo kot podizvajalcem.
74. člen ZJNVETPS navaja "Za potrebe tega člena se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe."
Ponudniku bo podizvajalec (povezana družba) zagotovil tehnične in kadrovske reference ter s svojimi kapacitetami tudi zagotovil izvedbo dela javnega naročila.
Ali v primeru takega podizvajalca (povezande družbe) zadošča izjava ponudnika, kjer pojasnjuje, s pomočjo katere povezane družbe bo izvedel naročilo ter katere resurse mu bo zagotovila povezana družba?

Vprašanje št. 7:
Naročnik v točki L-Finačno zavarovanje, str. 20, zahteva da ponudnik predloži izpolnjene, podpisane in žigosane razpisne obrazce št. 16,17,18,19.
Glede na to, da bo ponudnik v ponudbi predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe ter da sta zavarovanji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku smiselni samo v primeru, da je ponudnik izbran za izvedbo javnega naročila, ponudnik naročnika poziva, da omenjeno zahtevo umakne oz. potrdi, da zadostuje, da ponudnik predloži izpolnjen, podpisan in žigosan obzrazec 16 ali 17 ( s strain banke/zavarovalnice) ter parafirana in žigosana obrazca 18 in 19.
ODGOVOR
Ad1)
Izvajalca bremenijo naslednji stroški prevzema oz prevzemnega preizkusa:
- koš lokomotive in glavne komponente(sklopi), ki so popravljene oz. zamenjane v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami ter v skladu s celotno tehnično dokumentacijo več sistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive.
- lokomotiva, ki je popravljena v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami ter v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive.
- Prevzem pri izvajalcu ( v delavnici in elektrificirani progi (15kV AC mreža ali 25kV AC mreža).
- Prevzem pri naročniku in elektrificirani progi (3kV DC mreža).

Ad2)DA.

Ad3) DA.

Ad4) DA, ponudnik mora nominirati povezano družbo kot podizvajalca.

Ad5) DA, tudi v primeru, ko je podizvajalec povezana družba, mora predložiti obrazce št. 2,4,5, 6, 7, 8, 11.

Ad6) V primeru, ko je podizvajalec povezana družba, mora predložiti obrazce št. 2,4,5, 6, 7, 8, 11. Ponudnik pa navede katere resurse mu bo zagotovila povezana družba .

Ad7) Ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe in predloži parafiran in žigosan obrazec finančnega zavarovanja za dobro izpolnitev pogodbenih obveznosti in obrazec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.


Datum objave: 14.04.2016   14:34
VPRAŠANJE
Vprašanje 43
RD, s. 61,
Pogodba , §12.5
Podaljšanje pogodbenega roka v primeru odpovedi preizkusov s strani naročnika Naročnik je v prevzemnih protokolih za koš lokomotive in glavne komponente ter prevzema pri izvajalcu na 15kV AC in pri naročniku na 3kV DC mreži predvidel, da se v primeru neudeležbe na preizkusu preizkus ponovi. Ker lahko v takšnem primeru pride do znatne zamude pri izvedbi naročila, ne bi bilo pa pošteno, da gre v škodo izvajalca, ponudnik predlaga, da se v pogodbo na začetku 12. poglavja doda naslednje besedilo:

"V primeru neudeležbe naročnika na dogovorjenem preizkusu iz členov 12.2., 12.4. ali 12.5. se pogodbeno dogovorjen rok za izvedbo javnega naročila podaljša za toliko časa, kolikor mine med odpovedanim preizkusom in dejansko izvedenim preizkusom."

Vprašanje 44
RD, s. 61,
Pogodba , § 12.5
Predmet preverjanja preizkusa pri izvajalcu na elektrificirani progi na 15kV AC mreži in pri naročniku na elektrificirani progi na 3kV DC mreži Vzorec pogodbe v 2. odstavku člena 12.4. in 3. odstavku člena 12.5. določa, da se šteje preizkus za uspešno opravljenega, "če je lokomotiva izdelana oz. popravljena v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami in v skladu s celotno tehnično dokumentacijo". Ponudnik opozarja, da je sklicevanje na "izdelavo" lokomotive neprimerno, saj je predmet javnega naročila zgolj njeno popravilo. Zato prosi za umik tega sklica iz člena.
Nadalje je po ponudnikovem razumevanju razpisne dokumentacije preverjanje, ali je lokomotiva popravljena v skladu s pogodbo in tehnično dokumentacijo, predmet prevzema pod točko 12.2. (t. j. prevzem koša lokomotive in glavnih komponent - sklopov). Predlaga, da se v 2. odstavek člena 12. 4. in 3. odstavek člena 12.5. vnese kot kriterij za uspešno opravljen preizkus izpolnjevanje parametrov, ki se s preizkusom na elektrificirani progi na 15kV AC oz. 3kV DC mreži preverjajo.

Vprašanje 45
RD, s. 61,
Pogodba, § 12.5
Protokol ponovitve neuspešnega preizkusa
Ponudnik predlaga, da se prvi in drugi stavek 3. odstavek člena 12.4. in prvi in drugi stavek 4. odstavek člena 12.5. spremenita tako, da se glasita:
"V primeru neuspešno zaključenega preskusa se stranki dogovorita o razumnem roku, v katerem bo prodajalec napake odpravil, in o datumu ponovitve preizkusa. Ko izvajalec uspe v okviru ponovljenega prevzemnega preizkusa dokazati odpravo teh napak, se šteje, da je prevzem uspešno izveden. Če do podpisa zapisnika ne pride kljub izpolnitvi vseh pogojev za prevzem, se šteje, da je bil prevzem opravljen z dnem uspešne izvedbe preizkusa. Prevzem se v vsakem primeru šteje za opravljen z dnem, ko kupec prične s komercialno uporabo blaga."

Vprašanje 46
RD, s. 61,
Pogodba , §12.4
Prevzem pri naročniku in elektrificirani progi 15kV AC mreža Naročnik je predvidel Prevzem pri izvajalcu (v delavnici in elektrificirani progi (15kV AC mreža))
Izvajalec predlaga, da se člen 12.4 dopolni na naslednji način z Prevzem pri izvajalcu (v delavnici in elektrificirani progi (15kV AC mreža ali 25kV AC mreža)).


ODGOVOR

Ad 43) Razpisna dokumentacija bo ustrezno dopolnjena.
Ad 44) Razpisna dokumentacija bo ustrezno dopolnjena.
Ad45) Razpisna dokumentacija bo ustrezno dopolnjena.
Ad46) Razpisna dokumentacija bo ustrezno dopolnjena.


Datum objave: 14.04.2016   14:35
VPRAŠANJE
Vprašanje 1
Naročnik je v spremenjenem vzorcu pogodbe glede prevzema koša lokomotive in glavnih komponent (sklopov) (čl. 12.2.) predvidel varovalko za izvajalca v primeru, če se naročnik dogovorjenega prevzema ne udeleži. Ponudnik predlaga, da naročnik enako varovalko vključi tudi glede prevzema v delavnici izvajalca in elektrificirani progi 15kV AC mreža (člen 12.4.), in sicer tako, da na koncu 1. odstavka člena 12.4. doda naslednje besedilo:

"Če se naročnik ne udeleži preizkusa, potem ko je bil pravilno povabljen, Izvajalec sam izvede preizkus, sestavi protokol ter ga dostavi naročniku. V tem primeru se šteje, da je bil prevzemni preizkus uspešno opravljen."

Vprašanje 2
Naročnik je v spremenjenem vzorcu pogodbe glede prevzema koša lokomotive in glavnih komponent (sklopov) (čl. 12.2.) predvidel varovalko za izvajalca v primeru, če se naročnik dogovorjenega prevzema ne udeleži. Ponudnik predlaga, da naročnik enako varovalko vključi tudi glede končnega prevzema pri naročniku na elektrificirani progi 3kV DC mreža (člen 12.5.), in sicer tako, da na koncu 2. odstavka člena 12.5. doda naslednje besedilo:

"Če se naročnik ne udeleži preizkusa, potem ko je bil pravilno povabljen, Izvajalec sam izvede preizkus, sestavi protokol ter ga dostavi naročniku. V tem primeru se šteje, da je bil prevzemni preizkus uspešno opravljen. "

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Vprašanje 1
Naročnik je v spremenjenem vzorcu pogodbe glede prevzema koša lokomotive in glavnih komponent (sklopov) (čl. 12.2.) predvidel varovalko za izvajalca v primeru, če se naročnik dogovorjenega prevzema ne udeleži. Ponudnik predlaga, da naročnik enako varovalko vključi tudi glede prevzema v delavnici izvajalca in elektrificirani progi 15kV AC mreža (člen 12.4.), in sicer tako, da na koncu 1. odstavka člena 12.4. doda naslednje besedilo:

"Če se naročnik ne udeleži preizkusa, potem ko je bil pravilno povabljen, Izvajalec sam izvede preizkus, sestavi protokol ter ga dostavi naročniku. V tem primeru se šteje, da je bil prevzemni preizkus uspešno opravljen.."

Vprašanje 2
Naročnik je v spremenjenem vzorcu pogodbe glede prevzema koša lokomotive in glavnih komponent (sklopov) (čl. 12.2.) predvidel varovalko za izvajalca v primeru, če se naročnik dogovorjenega prevzema ne udeleži. Ponudnik predlaga, da naročnik enako varovalko vključi tudi glede končnega prevzema pri naročniku na elektrificirani progi 3kV DC mreža (člen 12.5.), in sicer tako, da na koncu 2. odstavka člena 12.5. doda naslednje besedilo:

"Če se naročnik ne udeleži preizkusa, potem ko je bil pravilno povabljen, Izvajalec sam izvede preizkus, sestavi protokol ter ga dostavi naročniku. V tem primeru se šteje, da je bil prevzemni preizkus uspešno opravljen. "


ODGOVOR

Ad1) Naročnik sprejema predlog ponudnika. Razpisna dokumentacija bo ustrezno spremenjena.
Ad2) Naročnik sprejema predlog ponudnika. Razpisna dokumentacija bo ustrezno spremenjena.


Datum objave: 14.04.2016   14:40
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE ŠT. 1: Spoštovani, točka J Navodil ponudnikom (Vzorec pogodbe) predvideva, da ponudnik v ponudbi predloži izpolnjen, na vsaki strani parafiran, podpisan in žigosan vzorec pogodbe. Upoštevaje dejstvo, da Zakon o javnem naročanju ne zahteva, da je pogodba podpisana, preden je ponudnik dejansko izbran in da dovoljuje spremembe nebistvenih delov pogodbe, pri čemer je zahteva, da mora ponudnik že v fazi oddaje ponudbe predložiti podpisano pogodbo, nenavadna, ponudnika zanima, ali je za naročnika sprejemljivo, da je vzorec ponudbe izpolnjen, parafiran na vsaki strani in žigosan, vendar pa ni podpisan s strani ponudnika.

VPRAŠANJE ŠT. 2: Spoštovani, v zadnjih dveh objavah na portalu javnih naročil (5. in 7. aprila) ste objavili zgolj odgovore brez vprašanj. Lahko, prosimo, objavite še vprašanja, na katera ste odgovarjali?

VPRAŠANJE ŠT. 3: Spoštovani, navodila ponudnikom v točki N (Ostali dokumenti in informacije) določajo, da mora ponudnik priložiti en izvod potrjene razpisne dokumentacije in en izvod vseh morebitnih dodatkov k razpisni dokumentaciji, ki mora biti na vsaki strani podpisana s strani pooblaščene osebe in žigosana z žigom ponudnika. S tem v zvezi ponudnika zanima, ali je za izpolnitev tega pogoja dovolj, da ponudnik predloži na vsaki strani parafirane in žigosane le sledeče dokumente:

- Navodila ponudnikom objavljena dne 12. aprila 2016 (t.j. dokument: “RD _splošni del_Popravilo lokomotive 541_010_DOPOLNITEV_05_04_2016”);
- tehnične zahteve objavljene dne 12. aprila 2016 (t.j. dokument: “Tehnične zahteve za elok 541-010_DOPOLNITEV_05_04_2016”); and
- ponudbeni predračun objavljen dne 16. marca 2016 (t.j. dokument: “Priloga 2 Ponudbeni predračun popravilo ELOK 541 010_16_3”);

pri čemer vseh ostalih predhodnih verzij razpisne dokumentacije ni potrebno predložiti.

Dodatno nas zanima, ali je potrebno parafirati, žigosati in predložiti tudi vse objave na portal javnih naročil (brez prilog, to je objav vseh verzij razpisne dokumentacije), to je objave št. JN870/2016, JN1527/2016, JN1810/2016, JN1875/2016, JN1948/2016, JN000222/2016-K01.

VPRAŠANJE ŠT. 4: Spoštovani, v skladu s točko g.2 Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe mora ponudnik (partner v skupni ponudbi in podizvajalec) v razpisni obrazec št. 12 navesti seznam VSEH STROKOVNJAKOV (STROKOVNEGA KADRA), ki bodo sodelovali pri predmetu javnega naročila.
V svojem odgovoru na vprašanja ponudnikov (objavljen dne 30. 3. 2016, 09.45) je naročnik pojasnil, da mora ponudnik v razpisni obrazec št. 12 najprej navesti tri zahtevane strokovnjake (t.j. en strokovnjak s področja elektro stroke, en strokovnjak s področja strojne stroke in en vodja projekta – specialist za vozila vrste 541), za tem pa še vse ostale osebe, ki bodo sodelovale pri predmetu javnega naročila.
Ponudnik je prepričan, da je zgornja zahteva naročnika v nasprotju z načelom sorazmernosti, ki predstavlja temeljno načelo javnega naročanja v Republiki Sloveniji in EU in ki zahteva, da se mora javno naročanje izvajati sorazmerno predmetu javnega naročanja, predvsem glede izbire, določitve in uporabe pogojev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Vključitev čisto vsake osebe/zaposlenega, ki bo sodelovala pri predmetu javnega naročila, v razpisni obrazec št. 12 je praktično nemogoča. Ponudnik seveda lahko nominira/vključi v razpisni obrazec št. 12 tri zahtevane strokovnjake (t.j. enega strokovnjaka s področja elektro stroke, enega strokovnjaka s področja strojne stroke in enega vodjo projekta) in vse ostale strokovnjake, ki bodo sodelovali pri predmetu javnega naročila, in so dosegli vsaj enako stopnjo izobrazbe kot trije zahtevani strokovnjaki. Ponudnik pa ne more vnaprej napovedati natančne razdelitve del in delovnih nalog za vse svoje zaposlene (ali zaposlene podizvajalcev), ki bi lahko sodelovali pri predmetu javnega naročila. V praksi je namreč nemogoče vnaprej določiti delovne naloge in morebitno vlogo pri določenem projektu za vse fizične delavce (npr. varilce, ličarje in ostale fizične delavce).
V skladu z zgoraj navedenim ponudnika zanima, ali zadostuje zahtevam naročnika, da ponudnik v razpisni obrazec št. 12 vključi tri zahtevane specialiste (t.j. en strokovnjak s področja elektro stroke, en strokovnjak s področja strojne stroke in en vodja projekta) in tudi vse ostale STROKOVNJAKE (zaposlene pri ponudniku ali podizvajalcu), ki bodo sodelovali pri predmetu javnega naročila in so dosegli vsaj enako stopnjo izobrazbe kot trije zahtevani specialisti, ne vključi pa v razpisni obrazec št. 12 ostalih fizičnih in drugih delavcev, ki bodo sodelovali pri predmetu javnega naročila?ODGOVOR

Ad1) Ponudnik mora predložiti vzorec pogodbe (obrazec 20), ki je pravilno izpolnjen, na vsaki strani parafiran s strani pooblaščene osebe ter žigosan z žigom ponudnika.

Ad2) Odgovori objavljeni 5. in 7.4.2016
VPRAŠANJE ŠT. 1: Spoštovani, ponudnika zanima, ali je pri posameznih točkah Ponudbenega predračuna dovoljeno dodati podtočke, ob upoštevanju, da se ohrani osnovna struktura dokumenta z 41 točkami.

Naročnik se strinja, da ponudnik pri posameznih točkah Predračuna doda podtočke POD POGOJEM, da se ohrani struktura Ponudbenega predračuna z 41 točkami.

VPRAŠANJE ŠT. 2: Spoštovani, ponudnika zanima ali lahko posamezno storitev, ki jo bo opravil podizvajalec, vključi v Ponudbeni predračun kot podtočko, če taka storitev še ni vključena v Ponudbeni predračun.

Ponudnik mora v Ponudbenem predračunu upoštevati vse stroške v zvezi s predmetnim javnim naročilom. Ponudnik naj storitve podizvajalcev vključi v Ponudbeni predračun na tak način, da bo ohranjena osnovna struktura Ponudbenega predračuna z 41 točkami.

VPRAŠANJE ŠT. 3: Spoštovani, ponudnika zanima v katero točko Ponudbenega predračuna naj vključi analizo mehanske trdnosti koša lokomotive.

Ponudnik naj analizo mehanske trdnosti koša lokomotive vključi v točko 40 Ponudbenega predračuna.


VPRAŠANJE ŠT. 1: V zvezi z razpisnim obrazcem št. 15 ponudnik opozarja, da ponudniki vzdrževalnih in servisnih storitev nikoli ne posedujejo tehnične dokumentacije, ki je vezana na izdelavo (produkcijo) lokomotive, pač pa proizvajalec lokomotive da ponudnikom vzdrževalnih in servisnih storitev na voljo samo tehnično dokumentacijo, ki je vezana na samo sestavo lokomotive. Ponudnik predlaga, da se tretja alineja razpisnega obrazca št. 15 spremeni na naslednji način: »da razpolagamo s celotno originalno tehnično dokumentacijo lokomotive, vezano na sestavo lokomotive vrste 541 (oznaka lokomotive ES64U4 proizvajalca Siemens), ki je uradno potrjena in ažurirana s strani proizvajalca večsistemske lokomotive.«

Naročnik sprejema ponudnikov predlog. Razpisna dokumentacija bo spremenjena skladno s predlogom.

VPRAŠANJE ŠT. 2: V skladu s členom 6.1 vzorca pogodbe mora izvajalec na naročnikovo zahtevo za ugotovljene napake v garancijski dobi pristopiti k popravilu v 48 urah od pisnega obvestila. Ponudnik opozarja, da je ta rok prekratek in nerealen. Ponudnik predlaga, da se besedilo vzorca pogodbe spremeni, tako da bo ta rok 1 teden.

Naročnik se strinja da se rok za ugotovljene napake v garancijski dobi spremeni iz 48 ur na 1 teden.

VPRAŠANJE ŠT. 3: V skladu s členom 11.1 vzorca pogodbe mora izvajalec pogodbeno nalogo izdelati strokovno pravilno in kvalitetno v skladu z veljavno zakonodajo, ustreznimi tehničnimi predpisi in standardi ter Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za pogodbenike družb v skupini Slovenske železnice, ki so opredeljeni v razpisni dokumentaciji. Ponudnik ugotavlja, da razpisna dokumentacija omenjenih Splošnih okoljevarstvenih pogojev ne vsebuje, zato prosimo, da jih naročnik objavi na portalu javnih naročil.

Tehnične zahteve bodo dopolnjene s tekstom:
Priloga 1

Slovenske železnice, d.o.o. – Poslovnik sistema ravnanja z okoljem skupine SŽ – 995 – 1.3.2014 – 0

Splošni okoljevarstveni pogoji za pogodbenike družb skupine Slovenskih železnic

Družbe, ki so del skupine Slovenskih železnic (v nadaljevanju: Slovenske železnice) se v okviru svojega poslovanja kot tudi poslovanja z dobavitelji blaga in storitev in z vsemi ostalimi pogodbeniki kot so najemniki poslovnih prostorov in zemljišč (v nadaljevanju: pogodbeniki Slovenskih železnic) zavezujejo za spoštovanje najvišjih standardov varstva okolja.
Skrb za čisto in urejeno delovno, bivalno oz. naravno okolje predstavlja pomemben del družbene odgovornosti, ki jo nosijo Slovenske železnice. Na ta način zagotavljajo Slovenske železnice ekološko varen in okolju prijazen prevoz potnikov in tovora, ter kakovostno upravljanje in vzdrževanje celotne železniške infrastrukture.
Zastavljeno strategijo varstva okolja je mogoče uspešno in učinkovito izvajati le tako, da zahteve varstva okolja izpolnjujejo vsi zaposleni na Slovenskih železnicah skupaj s pogodbeniki Slovenskih železnic, in sicer:
– dosledno izpolnjevanje vseh zakonskih in drugih zahtev, ki kakorkoli zadevajo varstvo okolja;
– racionalizacija oz. optimizacija porabljene energije, vode in drugih naravnih virov;
– zmanjševanje povzročenih količin odpadkov s poudarkom na striktnem ločevanju odpadkov,
– uporaba materialov in komponent, ki vsebujejo okolju čimmanj nevarnih oz. škodljivih snovi;
– zagotavljanje najvišje stopnje ekološke varnosti pri skladiščenju nevarnih snovi in pri prevozu nevarnega blaga;
– stalno okoljsko osveščanje zaposlenih in krepitev odgovornosti zaposlenih do varstva okolja.

Skladno z zastavljeno strategijo varstva okolja morajo pogodbeniki Slovenskih železnic ustrezno zagotavljati:
1. Pravilno ravnanje z odpadki kot je: ločevanje odpadkov na izvoru njihovega nastajanja, urejena zbirna in oddajna mesta za odpadke, tehnično urejeni poslovni prostori za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov.
2. Pravilno skladiščenje nevarnih snovi v skladu z veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Požarnim redom Slovenskih železnic.
3. Pravočasno obveščanje pristojnih državnih organov za obveščanje (tel. 112) v primeru uhajanje ali razlitja nevarnih snovi, požara, druge izredne razmere, ki imajo lahko za posledico negativne vplive na okolje in o tem seznaniti tudi odgovorne osebe na Slovenskih železnicah.
4. Stalno zagotavljanje urejenosti in čistosti objektov, kadar gre za najem, njenega funkcionalnega zemljišča in ostalih površin, ki so predmet pogodbe.
5. Obveščanje odgovorne osebe na strani Slovenskih železnicah o vseh spremembah in dogodkih, ki imajo ali bi lahko imeli za posledico škodljiv vpliv na okolje.

S Splošnimi okoljevarstvenimi pogoji za pogodbenike družb skupine Slovenskih železnic morajo biti pisno seznanjeni vsi delavci (izvajalci oz. podizvajalci), ki delajo za pogodbenika ali v imenu pogodbenika. O tem morajo pogodbeniki Slovenskih železnic hraniti pisna dokazila, ki morajo biti obenem na vpogled delavcem, ki izvajajo nadzor s strani družb Slovenskih železnic.

Slovenske železnice izvajajo stalni nadzor nad urejenostjo objektov s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, prostorov in drugih železniških območij, ki se uporabljajo v skladu s pogodbenimi določili.

VPRAŠANJE ŠT. 4: Upoštevaje dejstvo, da originalno dokumentacijo hranijo le proizvajalci, bi predlagali, da se spodaj citirane določbe vzorca pogodbe spremenijo, kot sledi:

Člen 12.2
Predmet prevzema so koš lokomotive in glavne komponente (sklopi), ki so izdelani oz. popravljeni v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami ter v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive.

Prevzemni preizkus se šteje, da je uspešno opravljen, če so koš lokomotive in glavne komponente izdelane oz. popravljene s to pogodbo in njenimi prilogami in v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive in če so bili vsi preizkusi za prevzem koša lokomotive in glavnih komponent predvideni s planom prevzemnih preizkusov uspešno opravljeni. V tem primeru se sestavi protokol o prevzemu koša in glavnih komponent, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Člen 12.3.
Predmet prevzema je lokomotiva, ki je popravljena v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami ter v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive.

Člen 12.4.
Prevzemni preizkus se šteje za uspešno opravljenega če je lokomotiva izdelana oz. popravljena v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami in v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive, ter, ko so vsi prevzemni zapisniki skladno s planom prevzemnih preizkusov uspešno opravljeni tako v mirovanju lokomotive kot med preizkusnimi vožnjami.

Naročnik ostaja pri prevzemnem protokolu, ki ga je navedel v popravku razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJE ŠT. 5: Upoštevaje dejstvo, da je ponudnik lahko odgovoren za škodo ali napake le v primeru, da je nastala po njegovi krivdi, bi predlagali, da se člen 13.5 vzorca pogodbe spremeni, kot sledi: "Za škodo, ki jo naročnik utrpi zaradi zamude, neizpolnitve pogodbe ali nekvalitetno izvedenih del, lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa ta ne zadostuje za pokrivanje škode, ki je bila povzročena naročniku naklepno ali iz hude malomarnosti, mora izvajalec razliko do polne višine nastalih stroškov in škode doplačati v 8 dneh od dneva prejema pisnega zahtevka naročnika."

Naročnik ne bo spremenil vsebine določbe 13.5 vzorca pogodbe.

VPRAŠANJE ŠT. 6: V skladu s točko [K] Navodil ponudnikom mora ponudnik predložiti osnutek terminskega načrta izvedbe in osnutek načrta finančne realizacije. Ponudnika zanima, ali sta lahko omenjena osnutka načrtov predložena v obliki enega dokumenta?
DA.
VPRAŠANJE ŠT. 7: Glede na to, da bodo nekateri sestavni deli lokomotive obnovljeni in ne zamenjani z novimi, predlagamo, da se točka a) razpisnega obrazca št. 21 spremeni tako, da se vključijo tudi »obnovljeni sestavni deli«.

Ponudniku se ne ugodi. Obnovljeni rezervni deli so že opredeljeni v točki c.

VPRAŠANJE ŠT. 8: Vzorec pogodbe v 11.3. členu določa, da bo izvajalec naročniku najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe izročil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti del ter z veljavnostjo garancije še 60 dni po uspešno opravljenem tehničnem pregledu/prevzemu. Navodila ponudnikom v točki L.2) pa na drugi strani določajo, da mora izvajalec izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene cene (z DDV) z veljavnostjo 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe. Ponudnik predlaga naročniku, da spremeni besedilo člena 11.3. vzorca pogodbe, da bo usklajeno z zahtevo točke L.2) Navodil ponudnikom.

Naročnik bo uskladil podatke v razpisni dokumentaciji, in sicer se v določbi 11.3 za besedilom »z veljavnostjo garancije« doda: 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe. V točki L 1.2 pa se na mesto 5% navede 10%.

VPRAŠANJE ŠT. 9: Vzorec pogodbe v členu 17.2. določa, da v primeru, da izvajalec ne izpolni vsej pogojev iz razpisne dokumentacije, naročnik lahko odstopi od pogodbe. Po mnenju ponudnika je ta določba napisana preširoko in ne nudi nikakršne varnosti izvajalcu. Ponudnik zato predlaga, da naročnik (a) predmetno določbo izbriše ali alternativno, če to zanj ni sprejemljivo, (b) določbo spremeni na način, da (i) bo naročnik pred odstopom od pogodbe izvajalca pozval na izpolnitev in mu določil rok za izpolnitev in (ii) da naročnik lahko odstopi od pogodbe le v primeru izpolnitve bistvenih pogojev iz razpisne dokumentacije.

Naročnik ne bo spremenil vsebine določbe 17.2 vzorca pogodbe.

VPRAŠANJE ŠT. 10: Vzorec pogodbe v 17.3. členu določa, da ima v primeru odstopa od pogodbe naročnik pravico zahtevati vračilo že realiziranih plačil, vključno z obrestmi, hkrati pa ima tudi pravico zahtevati povračilo škode. Glede na to, da bodo ob potencialnem odstopu od pogodbe določena dela verjetno že izvedena, ponudnik meni, da je določba, da naročnik zahteva vračila plačil za dela, ki jih je ponudnik do dneva odstopa že opravil, do ponudnika nepoštena. Glede na navedeno ponudnik predlaga, da se člen 17.3. spremeni na način, da ima naročnik v primeru odstopa le pravico do povračila škode ne pa tudi do vračila že realiziranih plačil, in da se člen 17.3. glasi, kot sledi: »V primeru odstopa od pogodbe ima Naročnik pravico do povračila škode.«

Naročnik ne bo spremenil vsebine določbe 17.3 vzorca pogodbe.

VPRAŠANJE ŠT. 11: Vzorec pogodbe v 19.2. členu določa, da izvajalec izjavlja, da je seznanjen z ostalimi splošnimi naročnikovimi navodili, pri čemer pa ni natančno opredeljeno, katera so takšna »ostala splošna naročnikova navodila«. Glede na navedeno ponudnik predlaga, da se člen 19.2 spremeni, da se glasi: »Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z dejstvom, da ne sme pričeti z nikakršnimi deli pred obojestranskim podpisom konkretne pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika.«

Vsebina določbe 19. 2 se spremeni tako, da se pravilno glasi: »Izvajalce izjavlja, da je bil seznanjen z dejstvom, da ne sme pričeti z nikakršnimi deli pred obojestranskim podpisom konkretne pogodbe in mu iz tega naslova ne pripadajo nikakršna finančna nadomestila s strani naročnika.«

Ad3) Ponudnik naj predloži zadnjo objavljeno verzijo spremenjene razpisne dokumentacije ter na portalu objavljene odgovore in vprašanja.

Ad 4) Naročniku zadostuje, da ponudnik v razpisni obrazec št. 12 vključi tri zahtevane specialiste (t.j. en strokovnjak s področja elektro stroke, en strokovnjak s področja strojne stroke in en vodja projekta) in tudi vse ostale STROKOVNJAKE (zaposlene pri ponudniku ali podizvajalcu), ki bodo sodelovali pri predmetu javnega naročila in so dosegli vsaj enako stopnjo izobrazbe kot trije zahtevani specialisti.


Datum objave: 14.04.2016   14:41
VPRAŠANJE
Spoštovani, v skladu s točko N (Ostali dokumenti in informacije) Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe mora ponudnik priložiti en izvod potrjene in na vsaki strani parafirane razpisne dokumentacije in en izvod vseh morebitnih dodatkov k razpisni dokumentaciji. Ponudnika zanima, ali lahko zakoniti zastopnik za parafiranje razpisne dokumentacije in morebitnih dodatkov k razpisni dokumentaciji pooblasti pooblaščenca ali osebo, zaposleno pri ponudniku (ne pa tudi za podpis ponudbe, ki bo podpisana s strani zakonitega zastopnika). Če da, ali zadostuje pisno pooblastilo, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika, brez overovitve pooblastila pri notarju?

ODGOVOR


Pooblastilo mora biti sestavljeno in predloženo v skladu s točko C razpisne dokumentacije.

Datum objave: 14.04.2016   14:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v Navodilih ponudnikom (verzija 5.4.2016) v točki l.2 je zahtevana garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene cene z DDV. V pogodbi čl. 5.1. pa je zahtevana garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene cene z DDV.
Zaradi neskladja, vas prosimo za pojasnilo, kateri % je pravilen.

ODGOVOR

Odgovorjeno že 5.4.2016: Naročnik bo uskladil podatke v razpisni dokumentaciji, in sicer se v določbi 11.3 za besedilom »z veljavnostjo garancije« doda: 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe. V točki L 1.2 pa se na mesto 5% navede 10%. Pravilno je 10%.


Datum objave: 14.04.2016   14:43
VPRAŠANJE
Prosimo za eksplicitno potrditev pravilnega razumevanja razpisnih pogojev, in sicer, da so predmet garancije iz člena 6.1. vzorca pogodbe izključno izvedena dela ter nadomestni deli (ne pa tudi material, ki pri popravilu ni bil zamenjan oz. popravljen).

ODGOVOR

Ponudnik pravilno razume - Predmet garancije iz člena 6.1.vzorca pogodbe so izključno izvedena dela ter nadomestni deli.

Datum objave: 14.04.2016   14:51
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE ŠT. 1: Spoštovani, ponudnik želi poudariti, da lahko samo proizvajalec lokomotive poseduje tehnično dokumentacijo, ki je vezana na izdelavo (produkcijo) lokomotive, ter da lahko ponudniki servisnih in vzdrževalnih storitev pridobijo in dajo na razpolago samo tehnično dokumentacijo, ki je vezana na sestavo lokomotive (in ne tiste, ki je vezana na izdelavo lokomotive). V svojem odgovoru na vprašanja ponudnikov z dne 5. 4. 2016 je naročnik zavrnil predlog ponudnika za spremembo členov 12.2, 12.3 in 12.4 vzorca pogodbe, vključitev katerega v pogodbo bi natančno odražala zgoraj opisano situacijo glede imetništva tehnične dokumentacije (dokumentacije, vezane na izdelavo (produkcijo) lokomotive ali dokumentacije, vezane na sestavo lokomotive). Ker je naročnik zavrnil predlog ponudnika za spremembo členov 12.2, 12.3 in 12.4 vzorca pogodbe, je možno sklepati, da je predmetno javno naročilo usmerjeno (namenjeno) izključno k družbam proizvajalkam, saj le te družbe posedujejo tehnično dokumentacijo, ki je vezana na izdelavo (produkcijo) lokomotive. Glede na to, z namenom, da se vsi ponudniki (tako proizvajalce kot ponudnike servisnih in vzdrževalnih storitev), obravnavajo enako, predlagamo, da se določbe čl. 12.2, 12.3 in 12.4 vzorca pogodbe spremenijo, kot sledi:

Člen 12.2
Predmet prevzema so koš lokomotive in glavne komponente (sklopi), ki so izdelani oz. popravljeni v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami ter v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive.

Prevzemni preizkus se šteje, da je uspešno opravljen, če so koš lokomotive in glavne komponente izdelane oz. popravljene s to pogodbo in njenimi prilogami in v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive in če so bili vsi preizkusi za prevzem koša lokomotive in glavnih komponent predvideni s planom prevzemnih preizkusov uspešno opravljeni. V tem primeru se sestavi protokol o prevzemu koša in glavnih komponent, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Člen 12.3.
Predmet prevzema je lokomotiva, ki je popravljena v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami ter v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive.

Člen 12.4.
Prevzemni preizkus se šteje za uspešno opravljenega če je lokomotiva izdelana oz. popravljena v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami in v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive, ter, ko so vsi prevzemni zapisniki skladno s planom prevzemnih preizkusov uspešno opravljeni tako v mirovanju lokomotive kot med preizkusnimi vožnjami.

a) Če predlog ponudnika zgoraj za naročnika ni sprejemljiv, vas prosimo, da spremenite predmetne določbe vzorca pogodbe na način, ki bo sprejemljiv za naročnika, in ki bo omogočal tako družbam proizvajalkam kot družbam, ki na trgu ponujajo servisne in vzdrževalne storitve, enake možnosti sodelovanja pri predmetnem javnem naročilu.


ODGOVOR
Naročnik se strinja da se vsi ponudniki (tako proizvajalec kot ponudniki servisnih in vzdrževalnih storitev) obravnavajo enako.
12.2 Predmet prevzema so koš lokomotive in glavne komponente(sklopi), ki so popravljene oz. zamenjane v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami ter v skladu s celotno tehnično dokumentacijo več sistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive.
Prevzemni preizkus se šteje da je uspešno opravljen če so koš lokomotive in glavne komponente (sklopi) popravljeni s to pogodbo in njenimi prilogami in v skladu s celotno tehnično dokumentacijo več sistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive in če so bili vsi preizkusi za prevzem koša lokomotive in glavnih komponent predvideni s planom prevzemnih preizkusov uspešno opravljeni. V tem primeru se sestavi protokol o prevzemu koša in glavnih komponent, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
Izvajalec mora pisno povabiti naročnika najmanj 10 dni pred datumom izvršitve prevzemnega preizkusa, da prisostvuje temu preizkusu.. Izvajalec in naročnik v treh (3) dneh po opravljenem preizkusu sestavita in podpišeta protokol o rezultatih prevzemnega preizkusa .Če se naročnik ne udeleži preizkusa, potem ko je bil pravilno povabljen, izvajalec popravila sam izvede preizkus, sestavi protokol preizkusa,ter ga dostavi naročniku. V tem primeru se šteje, da je bil prevzemni preizkus uspešno opravljen in naročnik lahko potem uveljavlja odpravo napak v okviru jamstva.(garancije).
Stroški tega prevzemnega preizkusa bremenijo izvajalca.
12.3. Predmet prevzema je lokomotiva, ki je popravljena v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami ter v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana z objavljenimi spremembami s strani proizvajalca lokomotive.
12.4 Prevzem pri izvajalcu ( v delavnici in elektrificirani progi (15kV AC mreža ali 25kV AC mreža).
Prevzem v delavnici se izvrši v obratih izvajalca popravila in na električni progi 15kV AC mreža ali 25kV mreža, na podlagi prevzemnega preizkusa in v skladu s planom prevzemnih preizkusov za prevzem lokomotive,ki ga sestavi izvajalec popravila večsistemske elektro lokomotive (ES64U4).
Izvajalec mora pisno povabiti naročnika najmanj 10 dni pred datumom izvršitve prevzemnega preizkusa, da prisostvuje temu preizkusu.. Izvajalec in naročnik v treh (3) dneh po opravljenem preizkusu sestavita in podpišeta protokol o rezultatih prevzemnega preizkusa .Če se naročnik ne udeleži preizkusa, potem ko je bil pravilno povabljen, izvajalec popravila sam izvede preizkus, sestavi protokol preizkusa,ter ga dostavi naročniku. V tem primeru se šteje, da je bil prevzemni preizkus uspešno opravljen in naročnik lahko potem uveljavlja odpravo napak v okviru jamstva.(garancije).

Prevzemni preizkus se šteje za uspešno opravljenega če je lokomotiva popravljena v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami in v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana s strani proizvajalca lokomotive, ter, ko so vsi prevzemni zapisniki skladno s planom prevzemnih preizkusov uspešno opravljeni tako v mirovanju lokomotive kot med preizkusnimi vožnjami.
V primeru neuspešno zaključenega preskusa se stranki dogovorita o razumnem roku, v katerem bo izvajalec popravila pri preizkusu ugotovljene napake odpravil in o datumu ponovitve preizkusa. Ko izvajalec uspe v okviru prevzemnega preizkusa dokazati odpravo teh napak se šteje, da je prevzem uspešno izveden. V zvezi s tem se sestavi protokol o uspešnem prevzemu, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Če do podpisa zapisnika ne pride kljub izpolnitvi vseh pogojev za prevzem se šteje, da je bil prevzem opravljen z dnem uspešne izvedbe preizkusa. Prevzem pa se v vsakem primeru šteje za opravljen z dnem ko je lokomotiva predana v promet.
V primeru manjših napak na vozilu,ki ne ovirajo obratovanja ter ne zmanjšujejo razpoložljivosti ter o katerih soglašata obe pogodbeni stranki se šteje, da je prevzem v delavnici uspešno opravljen.
Stroški tega prevzemnega preizkusa bremenijo izvajalca.
12.5 Prevzem pri naročniku in elektrificirani progi (3kV DC mreža
Prevzem se opravi na slovenski elektrificirani progi 3kV DC mreža na podlagi prevzemnega preizkusa v skladu s planom prevzemnih preizkusov za prevzem lokomotive, ki ga sestavi izvajalec popravila večsistemske elektro lokomotive (ES64U4) in zajema prevzemne preizkuse na tirih naročnika.
Izvajalec mora pisno povabiti naročnika najmanj 10 dni pred datumom izvršitve prevzemnega preizkusa, da prisostvuje temu preizkusu.. Izvajalec in naročnik v treh (3) dneh po opravljenem preizkusu sestavita in podpišeta protokol o rezultatih prevzemnega preizkusa .Če se naročnik ne udeleži preizkusa, potem ko je bil pravilno povabljen, izvajalec popravila sam izvede preizkus, sestavi protokol preizkusa,ter ga dostavi naročniku. V tem primeru se šteje, da je bil prevzemni preizkus uspešno opravljen in naročnik lahko potem uveljavlja odpravo napak v okviru jamstva.(garancije).
Prevzemni preizkus se šteje za uspešno opravljenega če je lokomotiva popravljena v skladu s to pogodbo in njenimi prilogami in v skladu s celotno tehnično dokumentacijo večsistemske lokomotive, ki je uradno potrjena in ažurirana s strani proizvajalca lokomotive, ko je pripravljena za obratovanje in s predpisi UIC in ko so vsi prevzemni zapisniki skladno s planom prevzemnih preizkusov uspešno opravljeni tako v mirovanju lokomotive kot med preizkusnimi vožnjami.
V primeru neuspešno zaključenega preskusa se stranki dogovorita o razumnem roku, v katerem bo izvajalec popravila pri preizkusu ugotovljene napake odpravil in o datumu ponovitve preizkusa. Ko izvajalec uspe v okviru prevzemnega preizkusa dokazati odpravo teh napak se šteje, da je prevzem uspešno izveden. V zvezi s tem se sestavi protokol o uspešnem prevzemu, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
S tem se šteje da je lokomotiva prevzeta s strani naročnika in predana v promet.
Stroški tega prevzemnega preizkusa bremenijo izvajalca.
V primeru manjših napak na vozilu, ki ne ovirajo obratovanja ter ne zmanjšujejo razpoložljivosti ter o katerih soglašata obe pogodbeni stranki se šteje, da je prevzem uspešno opravljen.Datum objave: 19.04.2016   11:17
NAROČNIK JE OBJAVIL RAZPISNO DOKUMENTACIJO (SPLOŠNI DEL) NA PORTALU SLOVENSKIH ŽELEZNIC - JAVNA NAROČILA.