Dosje javnega naročila JN8796/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve odobravanja kreditov
ZJN-2: Odprti postopek

JN8796/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.08.2014
JN10428/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.10.2014
    JN8796/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 166-296668
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve odobravanja kreditov

Datum objave: 28. 8. 2014
Številka objave: JN8796/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Sabina Gregorinčič, V roke: Sabina Gregorinčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 3064416. Telefaks +386 3064407. E-pošta sabina.gregorincic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: NAJEM DOLGOROČNEGA KREDITA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 6.
Glavni kraj izvedbe: LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: NAJEM DOLGOROČNEGA KREDITA V VIŠINI 8.000.000,00 eur
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 66113000 (Storitve odobravanja kreditov)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg 8.000.000,00 EUR
Ocenjena vrednost brez DDV: 2600000 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 240 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 7. 10. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 60 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 7. 10. 2014
Čas: 14:00
Kraj: LJUBLJANA, DALMATINOVA 1
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
POTREBNO JE POOBLASTILO
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/8/3034-37291666734319602356/RAZPISNA
_KONCNA_27.8.2014.pdf.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 26. 9. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 8. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN10428/2014, Storitve: Storitve odobravanja kreditov; datum objave: 28. 10. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2014   10:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
kot ponudnik bi želeli sodelovati na vašem razpisu št. 430-986/2014, oznaka 7560-14-210080 – »najem dolgoročnega kredita«, zato bi želeli podati prošnjo po dodatnih informacijah, in sicer predstavitvi specifikacije investicij, ki se jih bo financiralo s predmetnim kreditom, kot tudi za podatek o finančni konstrukciji oz. strukturi financiranja (kredit, lastni viri, transferji, skupna vrednost projekta) in časovni dinamiki le-teh.

Za vaše odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:Številka: 430-986/2014-
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14/21 00 80 – NAJEM DOLGOROČNEGA KREDITA
V nadaljevanju vam posredujemo vprašanje, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:

Kot ponudnik bi želeli sodelovati na vašem razpisu št. 430-986/2014, oznaka 7560-14-210080 – »najem dolgoročnega kredita«, zato bi želeli podati prošnjo po dodatnih informacijah, in sicer predstavitvi specifikacije investicij, ki se jih bo financiralo s predmetnim kreditom, kot tudi za podatek o finančni konstrukciji oz. strukturi financiranja (kredit, lastni viri, transferji, skupna vrednost projekta) in časovni dinamiki le-teh.

ODGOVOR:

Kot je objavljeno že v povabilo, bodo s predmetnim kreditom financirane investicije, predvidene v proračunu MOL za leto 2014.
Seznam investicij je razviden iz III. Načrta razvojnih programov, ki je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so v obliki konkretnih projektov oziroma programov prikazani odhodki proračuna, njihova finančna konstrukcija je prikazana za prihodnja štiri leta po virih financiranja (A-sredstva proračuna MOL; B-državni proračun; C-ostali viri).

Posredujemo vam povezavo:
http://www.ljubljana.si/si/mol/proracun/proracun-2014/

Načrt razvojnih programov – rebalans proračuna na straneh od III/1 – III/71 (strani dokumenta od 292-363).


Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe