Dosje javnega naročila JN2647/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve gradbenega nadzora
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN2647/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.04.2015
    JN2647/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Storitve gradbenega nadzora

Datum objave: 24. 4. 2015
Številka objave: JN2647/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +385 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba storitev strokovnega nadzora pri gradnji Zaloške ceste (VAC-Zadobrovška cesta)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba storitev strokovnega nadzora pri gradnji Zaloške ceste (VAC-Zadobrovška cesta)
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 16 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja v razpisni dokumetnaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo v razpisni dokumetnaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumetnaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumetnaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumetnaciji
Najnižje ravni morebitnih standardov:
v razpisni dokumetnaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumetnaciji
Najnižje ravni morebitnih standardov:
v razpisni dokumetnaciji
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Da.
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
ZGO-1B
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-858/2013-26
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 15. 5. 2015
Čas: 12:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 15. 5. 2015
Čas: 13:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1/II. nadstropje, 1000 Ljubljana
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/4/2102-74513888979923921728/Razpisna
_dokumentacija_-_strokovni_nadzor_pri_gradnji_Zaloske_ceste.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 6. 5. 2015
Čas: 23:59
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 4. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.05.2015   09:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Prosimo za informacijo, kakšna je ocenjena vrednost gradbeno-obrtniških del, ki so predmet strokovnega nadzora?

2.Za izpolnjevanje Pogojev za ugotavljanje sposobnosti, sta tako za ponudnika kot tudi odgovornega nadzornika zahtevana vsaj dva referenčna projekta, ki med drugim vsebujeta tudi gradnjo kanalizacije minimalnega premera DN 1000 iz poliestrske snovi.
Po našem poznavanju, je bilo v sklopu gradnje cest (glede na premer cevi 1000), izvedeno zelo malo kanalizacij minimalnega premera DN 1000 iz poliestrske snovi, zato predlagamo, da naročnik v svojih zahtevah vsaj pri eni od obeh zahtevanih referenc, spremeni vrsto snovi za izvedbo kanalizacijskih cevi in dopusti tudi druge vrste snovi, poleg poliestrske.
V primeru, da omogočite navedbo drugih vrst snovi, prosimo tudi za čimprejšnje spremembe obrazcev Priloga 7, Priloga 7/1 in Priloga 8/1, da lahko pravočasno pridobimo potrjene reference.


ODGOVOR:
1. V ZJN-2 ni določena obveznost naročnika, da mora višino ocenjene vrednosti navesti v objavi obvestila o javnem naročilu ali v razpisni dokumentaciji, zato naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti gradbeno-obrtniških del, ki so predmet strokovnega nadzora.

2. Naročnik soglaša, da se ponudnik pri izkazovanju reference za gradnjo kanalizacije izkaže z izkušnjami pri gradnji kanalizacije premera DN 1000, pri čemer se mora vsaj ena (1) referenca obvezno nanašati na izkušnje pri gradnji kanalizacije z uporabo cevi iz poliestrske snovi. Za predložitev drugega referenčnega posla pa dopuščamo navedbo drugih vrst snovi za izvedbo kanalizacijskih cevi (obseg cevi mora v tem primeru še vedno ustrezati zahtevi DN 1000). Obrazce Priloga 7, Priloga 7/1 in Priloga 8/1 naročnik ne bo spreminjal, ampak dopušča možnost, da se navedba drugih snovi za izvedbo kanalizacijske cevi dopiše ročno.

Datum objave: 08.05.2015   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. vprašanje

V razpisu je kot zavarovanje pogodbenih obveznosti zahtevana garancija za dobro izvedbo del (10. člen, vzorec pogodbe) ter 10% zadržanih sredstev pri obračunu opravljenih del (5. člen, vzorec pogodbe).
Vaši zahtevi sta v nasprotju z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju – 7. člen, in sicer: »Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znaša največ 10 % pogodbene vrednosti (z DDV). Kadar naročnik pri plačilu zadrži del zaračunane vrednosti, zadržana sredstva in finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti skupaj ne smejo presegati 10 % pogodbene vrednosti (z DDV).« zato vas prosimo, da ustrezno prilagodite razpisno dokumentacijo.

2. Vprašanje (vzorec pogodbe, Priloga B)

V pogodbi ni jasno definirano, kako je s spremljanjem objekta v garancijski dobi. Po eni strani se pogodba sklepa za čas do predaje objekta in izdaje potrdila o izvedbi. Po drugi strani pa je izvajalčeva naloga tudi spremljanje objekta v garancijski dobi (str. 53, 9. člen: »Izvajalec se s to pogodbo zavezuje tudi, da bo spremljal objekt v garancijskem roku, organiziral odpravo morebitnih napak in pomanjkljivosti ter izvajal nadzor nad njihovo odpravo v garancijskem roku, ugotavljal škodo in sestavljal terjatve do škodnih zavezancev, kar bosta pogodbeni stranki uredili posebej«).
Prosimo za pojasnilo oz. natančnejšo dikcijo, saj ni definirano, kaj bosta stranki uredili
posebej (plačilo, obseg storitev??) in na kakšen način.

3. Vprašanje (vzorec pogodbe)

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (10. člen pogodbe): Veljavnost garancije je vezana na pretek roka za dokončanje pogodbenih del. Pogodbena dela pa so tudi spremljanje objekta v času garancijske dobe in na to spremljanje vezane morebitne aktivnosti. Pravilneje bi bilo, da bi bila veljavnost garancije vezana na predajo objekta. Prosimo za proučitev in morebitno spremembo.

4. Vprašanje (vzorec pogodbe)

Str. 50, 6.. člen: Izvajalec je dolžan v roku 3 dni od dneva nastanka razloga za podaljšanje roka obvestiti naročnika, da zaradi nastalih okoliščin zahteva podaljšanje roka, sicer podaljšanja ne more več zahtevati. Razlog za podaljšanje roka je običajno podaljšanje gradnje oz. podaljšanje gradbene pogodbe. Kdaj ta okoliščina nastane, bo izvajalec nadzora zelo težko vedel, zato bi bilo smiselno vezati rok za notifikacijo potrebe za podaljšanje roka na dan, ko je izvajalec izvedel za nastanek razloga, zaradi katerega bo potrebno podaljšati pogodbeni rok. 3 dni je sorazmerno kratek rok, primerno bi bilo 8 dni.
Prosimo za proučitev in smiselno spremembo.


ODGOVOR:
1. V tem primeru ne gre zadrževanje sredstev pri obračunu opravljenih del, temveč za način dinamike obračuna izvedenih del. Končni obračun izvedenih del v višini 10% se obračuna po pridobitvi uporabnega dovoljenja in zaključku vseh gradbenih del, vključno s primopredajo objekta in izvedbo končnega obračuna po gradbeni pogodbi.

2. Naročnik bo z izbranim izvajalcem v garancijskem roku posebej uredil obseg storitev in plačilo.

3. Veljavnost garancije za dobro izvedbo del je vezana na predajo objekta in ne na spremljavo objekta v garancijskem roku.

4. Nadzornik (Inženir) izve istočasno kot naročnik za nastanek okoliščin za podaljšanje roka in tudi presoja utemeljenost teh okoliščin.

Datum objave: 08.05.2015   09:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Vezano na točko III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, podtočko 11. Kadrovske zmogljivosti imamo naslednjo pripombo.

Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe) v 77. in 86. členu kot pogoj za izvajanje del »odgovornega vodja del« in izvajanje del »gradbenega nadzora« določa, da izvajalec mora imeti pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične stroke z opravljenim strokovnim izpitom za odgovorno vodenje. Iz tega izhaja, da je posledično za »Odgovornega nadzornika« lahko imenovana oseba s pridobljeno univerzitetno izobrazbo gradbene smeri, ali oseba s pridobljeno univerzitetno izobrazbo drugih ustreznih tehničnih smeri (npr. univ.dipl.ing. elektrotehnike ali univ.dipl.ing. strojništva).

Predmetni javni razpis prav tako določa pogoje za izvajanje del »Odgovornega nadzornika« in za izvajanje del »Pomočnika – odgovornega nadzornika«. Eden od pogojev za opravljanje del »Odgovornega nadzornika je tudi »gradnja avtoceste ali državne cestne infrastrukture ali lokalne ceste s PDLP≥10000 v dolžini najmanj 500 m z gradnjo pripadajoče komunalne infrastrukture« s tem, da so pogoji enaki ne glede na dejansko izobrazbo »Odgovornega nadzornika«, torej ne glede na ta ali to delo opravlja strokovnjak gradbenem, elektro, strojne ali druge ustrezne stroke.

Predmetni razpis pa določa tudi pogoje za izvajanje del »Pomočnikov odgovornih nadzornikov« in sicer nadzornika gradbenih del, nadzornika strojnih instalacij in nadzornika elektroinstalacij s tem, da samo za nadzornika gradbenih del razpis določa dodatni pogoj: »izkušnje pri gradnji državnih ali lokalnih cest s PDLP≥10000«. V primeru, da je za »Odgovornega nadzornika« imenovana oseba, ki ima univerzitetno izobrazbo gradbene stroke, bi pri izvedbi nadzora tako sodelovali dve osebi z univerzitetno izobrazbo gradbene stroke in z eno od referenc, ki ustreza definiciji : »izkušnje pri gradnji državnih ali lokalnih cest s PDLP≥10000«. Menimo, da bi v primeru, da je »Odgovorni nadzornik« po poklicu univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva (kar mora biti tudi njegov pomočnik za gradbeni del) lahko omilili zahteve za reference pomočnika nadzornika za gradbeni del, saj bi morale izkušnje »Odgovornega nadzornika« in njegove reference, povsem zadostovati za kvalitetno izvedbo predmetnega nadzora.

Glede na navedeno, naročniku predlagamo, da spremeni del predmetnega javnega razpisa, tako, da se po novem glasi:

Odgovorni nadzornik mora imenovati tudi naslednje pomočnike-odgovorne nadzornike posameznih del, ki se izkažejo z vsaj eno (1) referenco kvalitetno opravljenih storitev strokovnega nadzora pri gradnji objektov v zadnjih petih (5) letih pred oddajo ponudbe:
- nadzornika gradbenih del v skladu s tretjo alinejo 86. člena ZGO-1B s pooblastilom (vpis pri ustrezni poklicni zbornici) in izkušnjami pri gradnji državnih ali lokalnih cest s PDLP≥10000, oziroma, v primeru, da je za »Odgovornega nadzornika« imenovan izvajalec, ki ima univerzitetno izobrazbo gradbene smeri, »izkušnjami pri gradnji državnih ali lokalnih cest s PDLP≥5000;

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR:
Naročnik je zahtevo za predložitev reference z izkušnjami pri gradnji cest z zahtevano obremenitvijo 10.000 vozil/dnevno postavil na podlagi izvedenih meritev obstoječih prometnih obremenitev na tej cesti, ki znašajo cca 17.000 vozil/dnevno, kar pomeni, da so zahteve sorazmerne glede na kapaciteto objekta in v tem delu ne bomo spreminjali zahtevanega referenčnega pogoja.

Datum objave: 08.05.2015   09:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se upoštevajo reference podizvajalca?

ODGOVOR:
DA, naročnik bo upošteval tudi reference podizvajalca.