Dosje javnega naročila JN5306/2015
Naročnik: MJU 
Storitve: Bančne in investicijske storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN5306/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.08.2015
    JN5306/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 152-280572
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Bančne in investicijske storitve

Datum objave: 4. 8. 2015
Številka objave: JN5306/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MJU, Tržaška cesta 21, Kontakt: Tajništvo Direktorata za javno naročanje, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta gp.mf@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mju.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Cankarjeva cesta 18, Kontakt: ODDAJA PONUDBE PO POŠTI na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Glavna pisarna, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, V roke: ODDAJA PONUDBE OSEBNO na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Sprejemna pisarna, Župančičeva ulica 3 – vhod iz Cankarjeve ceste, 1000 Ljubljana., SI-1000 Ljubljana.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

UPRAVNA ENOTA AJDOVŠČINA, Vipavska cesta 11B, SI-5270 Ajdovščina.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izvajanje storitev zagotovitve plačevanja upravnih taks, stroškov upravnih in
drugih postopkov ter glob s strani strank na UE z uporabo debetnih in kreditnih
plačilnih kartic.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 6.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvajanje storitev zagotovitve plačevanja upravnih taks, stroškov upravnih in drugih postopkov ter glob s strani strank na UE z uporabo debetnih in kreditnih plačilnih kartic.

Naročilo je razdeljeno na dva sklopa
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 66100000 (Bančne in investicijske storitve)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Celotna količina je opredeljena v razpisni dokumentaciji, objavljeni na spletnih straneh naročnika http://www.djn.mju.gov.si/
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Da.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 1 – Najem POS terminalov in plačevanje s plačilnima karticama Maestro in Mastercard.
1)KRATEK OPIS Sklop 1 – Najem POS terminalov in plačevanje s plačilnima karticama Maestro in Mastercard.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 66100000 (Bančne in investicijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Količina je opredeljena v razpisni dokumentaciji
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sklop 2 – Plačevanje z drugimi plačilnimi karticami (Activa, Visa, Diners, AmericanExpress, Karanta in druge).
1)KRATEK OPIS Sklop 2 – Plačevanje z drugimi plačilnimi karticami (Activa, Visa, Diners, AmericanExpress, Karanta in druge).
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 66100000 (Bančne in investicijske storitve)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 36 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIHIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je 30. dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa, ki je podlaga za izplačilo.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 9.1.1 Splošni pogoji oziroma osnovna sposobnost

1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.

DOKAZILA:
»Izjava za ponudnika«
in
»Izjava za fizične osebe«
ter
»Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« (za ponudnika in zakonite zastopnike).

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot 4 (štiri) mesece. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevane izjave za fizične osebe ter pooblastil.

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 Odl.US, 90/12, 19/14 in 90/14-ZDU-1I; ZJNVETPS) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14-ZDU-1I; ZJNPOV).

DOKAZILO:
»Izjava za ponudnika«

3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.

DOKAZILO:
»Izjava za ponudnika«
in
»Izjava in soglasje za podizvajalca«, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

V primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev, morajo podizvajalci, enako kot ponudnik, izpolnjevati vse pogoje pod točko 9.1.1.3. Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik ODPOS-12/2015; 4300-28/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 18. 9. 2015
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 30. 10. 2015
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 18. 9. 2015
Čas: 14:00
Kraj: V prostorih Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana (3. nadstropje).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb je javno.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE To naročilo izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, v imenu in za račun naročnika, navedenega v točki IV priloge A te objave in v imenu in za račun naročnikov
2. UE BREŽICE
3. UE CELJE
4. UE CERKNICA
5. UE ČRNOMELJ
6. UE DOMŽALE
7. UE DRAVOGRAD
8. UE GORNJA RADGONA
9. UE GROSUPLJE
10. UE HRASTNIK
11. UE IDRIJA
12. UE ILIRSKA BISTRICA
13. UE IZOLA
14. UE JESENICE
15. UE KAMNIK
16. UE KOČEVJE
17. UE KOPER
18. UE KRANJ
19. UE KRŠKO
20. UE LAŠKO
21. UE LENART
22. UE LENDAVA
23. UE LITIJA
24. UE LJUBLJANA
25. UE LJUTOMER
26. UE LOGATEC
27. UE MARIBOR
28. UE METLIKA
29. UE MOZIRJE
30. UE MURSKA SOBOTA
31. UE NOVA GORICA
32. UE NOVO MESTO
33. UE ORMOŽ
34. UE PESNICA
35. UE PIRAN
36. UE POSTOJNA
37. UE PTUJ
38. UE RADLJE OB DRAVI
39. UE RADOVLJICA
40. UE RAVNE NA KOROŠKEM
41. UE RIBNICA
42. UE RUŠE
43. UE SEVNICA
44. UE SEŽANA
45. UE SLOVENJ GRADEC
46. UE SLOVENSKA BISTRICA
47. UE SLOVENSKE KONJICE
48. UE ŠENTJUR PRI CELJU
49. UE ŠKOFJA LOKA
50. UE ŠMARJE PRI JELŠAH
51. UE TOLMIN
52. UE TRBOVLJE
53. UE TREBNJE
54. UE TRŽIČ
55. UE VELENJE
56. UE VRHNIKA
57. UE ZAGORJE
58. UE ŽALEC

V primeru, da se ponudnik prijavi na Sklop 1, mora ponuditi sklop v celoti (najem POS terminalov in uporabo obeh navedenih plačilnih kartic, t.j. Mastercard in Maestro, istočasno pa mora omogočiti tudi plačevanje s plačilnimi karticami, ki bodo izbrane v Sklopu 2.

Ponudniki, ki se prijavijo na Sklop 2, lahko ponudijo posamezne plačilne kartice iz tega sklopa, in sicer katero koli izmed navedenih v predračunu ali pa dodajo plačilno kartico, ki v predračunu ni navedena.

Javno naročilo se bo za Sklop 1 oddalo enemu (t.j. najugodnejšemu) ponudniku v celoti, za Sklop 2 pa najugodnejšim ponudnikom po posameznih plačilnih karticah.

Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, da ne bo prejel nobene ponudbe ali iz kateregakoli razloga iz ZJN-2 ne bo izbral najugodnejšega ponudnika za Sklop 1, predmetnega javnega naročila ne bo oddal niti za Sklop 2, ne glede na to, ali bodo za ta sklop izpolnjeni vsi pogoji (Sklop 2 je tehnično vezan na Sklop 1).

Za oba sklopa se zahteva izpolnjevanje pogojev, ki so navedeni v 9. točki teh navodil. Ostale zahteve naročnika (v drugih delih razpisne dokumentacije) morajo ponudniki izpolnjevati, kot so zapisane za posamezen sklop.

Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika(-e) v imenu vseh končnih naročnikov, ki so navedeni v prilogi 1 teh navodil, s katerim(-i) bo Ministrstvo za javno upravo sklenilo krovno pogodbo. Naročnik bo sklenil krovno pogodbo z najugodnejšim ponudnikom v 1. sklopu, v 2. sklopu pa z najugodnejšim ponudnikom po posamezni plačilni kartici. Posamezni naročniki bodo z izbranim(-i) ponudnikom(-i) sklenili posamezne neposredne pogodbe.

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

11.1.6 Priloga »Tehnična izvedba naročila«
Ponudniki morajo, v skladu z Navodili ponudnikom te razpisne dokumentacije, v ponudbi priložiti prilogo, v kateri opišejo predlagano tehnično izvedbo s seznamom opreme, ki jo bodo zagotovili, ter potrebno infrastrukturo, ki jo mora zagotoviti naročnik ter postopek obračunavanja provizije za vsa plačila, ki so predmet ponudbe.

Merilo za sklop 1 se izračuna na podlagi formule v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.djn.mju.gov.si/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 8. 9. 2015
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I), lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 8. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 21.08.2015   12:13
V Navodilih ponudnikom se spremeni naslednje:
- 5. odstavek 14. točke se po novem glasi:
»Naročnik bo krovno pogodbo podpisal takoj po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, uporabljati pa se bo začela po 6-8 mesecih po podpisu (točen datum bo določen ob podpisu krovne pogodbe), če bo Sklop 1 oddan drugemu izvajalcu, kot je izvajalec po trenutni pogodbi. POS terminali morajo delovati z dnem začetka uporabe te pogodbe.«
- Zadnja dva odstavka 14. točke se črtata.
- Na koncu 14. točke se doda naslednji odstavek:
»Izbrani ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo na zahtevo posameznega naročnika prekinil obstoječe pogodbeno razmerje, ki ga ima sklenjenega za enak predmet naročila brez kakršnihkoli odškodninskih zahtevkov ali morebitnih drugih negativnih posledic za naročnika, ki bi sicer izhajale iz ali bile v zvezi s tem razmerjem. V tem primeru se mora pogodbeno razmerje prekiniti na način, da je za naročnika zagotovljeno neprekinjeno izvajanje storitev.«

V vzorcu krovne pogodbe se spremeni naslednje:
- 2. odstavek 10. člena se po novem glasi:
»POS terminali morajo delovati z dnem začetka uporabe te pogodbe.«
- 2. odstavek 16. člena se po novem glasi:
»Plačevanje s plačilnimi karticami iz 15. člena te pogodbe se aktivira z dnem začetka uporabe te pogodbe.«