Dosje javnega naročila JN1909/2015
Naročnik: ŠC SLOVENJ GRADEC 
Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)
ZJN-2: Odprti postopek

JN1909/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.03.2015
JN3611/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.06.2015
JN4881/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 20.07.2015
    JN1909/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2015/S 063-110969
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov)

Datum objave: 26. 3. 2015
Številka objave: JN1909/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE ŠC SLOVENJ GRADEC, KOROŠKA ULICA 11, Kontakt: Milica Stevanović, V roke: Milica Stevanović, SI-2380 SLOVENJ GRADEC.
Tel. +386 28846500. Telefaks +386 28846506. E-pošta tajnistvo@sc-sg.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.sc-sg.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIIzobraževanje
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Občasni avtobusni prevozi za potrebe Šolskega centra Slovenj Gradec.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 2.
Glavni kraj izvedbe: Slovenj Gradec.
Sifra NUTS: SI013.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: Trajanje v letih: 4
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma Ocenjena vrednost brez DDV: 230000,00 EUR
II.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je izvedba storitev občasnih avtobusnih prevozov za potrebe Šolskega centra Slovenj Gradec.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 60000000 (Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov))
60100000 (Storitve cestnega prevoza)
60170000 (Dajanje vozil za prevoz potnikov v najem, skupaj z voznikom)
60172000 (Dajanje avtobusov in potovalnih avtobusov z voznikom v najem)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Predmet javnega naročila je izvedba storitev občasnih avtobusnih prevozov za potrebe Šolskega centra Slovenj Gradec.
Ocenjena vrednost brez DDV: 230000,00 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 48 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik mora v ponudbi predložiti zavarovanje za resnost ponudbe v obliki menične izjave in menice v višini 5.000,00 EUR. Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj do 31.07.2015, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb. Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno, če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti. Predložena zavarovanja za resnost ponudbe bodo neizbranim ponudnikom vrnjena po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Izbranemu ponudniku bo zavarovanje za resnost ponudbe vrnjeno po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI
Izvajalec bo moral najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini 10% vrednosti okvirnega sporazuma (z DDV), v obliki menične izjave in menice, skladno z vzorcem iz te razpisne dokumentacije in skladno z določbami vzorca okvirnega sporazuma.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo I. V primeru najema avtobusa do 6 ur v dopoldanskem času, se obračuna polovični avtodan. V primeru, da število prevoženih kilometrov presega 125 kilometrov se poleg cene polovičnega avtodneva obračuna še vsak dodatni kilometer (po ceni za dodatni kilometer pri polovičnem avtodnevu).
II. Izjema od točke I so, če je to ugodneje za naročnika, krajše relacije (do 75 km), pri katerih je povratek predviden v času največ 4 ur, kjer se obračuna število dejansko prevoženih kilometrov (po ceni za kilometer do 75 km) in število dejanskih čakalnih ur (po ceni za čakalno uro).
III. V primeru najema avtobusa za več kot 6 ur, se obračuna avtodan. V primeru, da število prevoženih kilometrov presega 250 kilometrov se poleg cene avtodneva obračuna še vsak dodatni kilometer (po ceni za dodatni kilometer pri avtodnevu).
IV. V primeru, ko je vožnja daljša od 9 ur oziroma je to potrebno zaradi drugih okoliščin, ki jih ureja Uredba (ES) št. 561/2006 oziroma druga veljavna zakonodaja, izvajalec lahko obračuna dodatnega voznika.
V. V primeru relacije nad 250 km mora izvajalec zagotoviti avtobus visoke kategorije. Avtobus spada v razred visoke kategorije, kadar ima vgrajene sledeče elemente dodatne opreme: WC, video, mini kuhinja, hladilnik, klima in ABS zavore.
VI. Stroški cestnin, trajektov, parkirnin, pristojbin avtobusnih postaj, prevozov skozi predore, prelaze ter mostove doma in v tujini se obračunajo posebej.
VII. Vsi ostali stroški morajo biti vključeni v ponudbeno ceno za posamezne postavke. Prav tako so v ponudbeno ceno vključeni vsi popusti.
VIII. Štetje kilometrov za obračun se prične in konča na sedežu posamezne enote naročnika in se izvede po s strani naročnika potrjeni poti (izvajalec ni upravičen do obračuna kilometrov, ki jih opravi izven potrjene poti, na primer zaradi drugačne izbire poti, napačno izbrane poti voznika, itd.). V primeru pričetka na lokaciji izven enot naročnika se pri obračunu dostave upošteva dodatni popust na dostavo.

Način obračuna je podrobneje razviden iz vzorca okvirnega sporazuma (poglavje 3.12 razpisne dokumentacije).
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. Ponudnik lahko v okviru ponudbe nominira poljubno število podizvajalcev.
V primeru skupne ponudbe, mora taka ponudba vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu PONUDBA in sklenjene partnerske pogodbe, ki bodo stopile v veljavo v primeru izbire zadevnega ponudnika za izvajalca.
Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis okvirnega sporazuma;
- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni partner in njegove odgovornosti;
- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja;
- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;
- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno in solidarno.
Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona o gospodarskih družbah) predloži(jo) več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oziroma povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu.
Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno ponudbo ali če ponudnik oziroma z njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni ponudbi, takšen ponudnik oziroma z njim povezane družbe ne sme(jo) nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi.
V primeru ponudbe s podizvajalci, mora taka ponudba vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu PONUDBA, hkrati pa mora ponudnik v ponudbi predložiti ustrezna soglasja k neposrednim plačilom in pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
V primeru nominacije podizvajalcev je obvezna sestavina okvirnega sporazuma za izvedbo javnega naročila:
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec;
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun);
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: POGOJ: Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe.
DOKAZILO: Predložitev obrazca POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC.
DODATNE DOLOČBE: V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

POGOJ: Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
DOKAZILO: Posebne listine v tej točki ni potrebno priložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
DODATNE DOLOČBE: V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

POGOJ: Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
DOKAZILO: Predložitev obrazca POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC.
DODATNE DOLOČBE: V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. V kolikor podizvajalec navedenega pogoja ne izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila.

POGOJ: Ponudnik na dan oddaje ponudbe:
- ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju.
DOKAZILO: Predložitev obrazca POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC.
DODATNE DOLOČBE: V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
Naročnik ne glede na določila citiranega pogoja iz postopka javnega naročanja ne bo izločil ponudnika, pri katerem je sodišče do roka za izdajo odločitve ali sklepa iz 79. ali 80. člena ZJN-2 pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave. Ponudnik je o pravnomočnem sklepu sodišča o potrditvi prisilne poravnave dolžan obvestiti naročnika v roku 1 delovnega dneva od pravnomočnosti sklepa sodišča.

POGOJ: Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe.
DOKAZILO: Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom obrazca IZJAVA PONUDNIKA podal lastno izjavo, da v vseh točkah citiranega pogoja izpolnjuje vse zahteve.
DODATNE DOLOČBE: V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno.

POGOJ: Ponudnik ima ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov v cestnem prometu.
DOKAZILO: Predložitev kopije licence za izvajanje prevozov potnikov v cestnem prometu.
DODATNE DOLOČBE: V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
V primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
POGOJ: Ponudnik je imel v zadnjih treh poslovnih letih 2013, 2012 in 2011 (če posluje manj kot 3 leta, v obdobju, odkar posluje) povprečni letni prihodek najmanj 300.000,00 EUR.
DOKAZILO: Predložitev dokazila (S.BON-1/P oziroma S.BON-1/SP ali izkaz poslovnega izida ali izvlečki iz bilance stanja ali drugo enakovredno dokazilo) iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.
DODATNE DOLOČBE: V primeru partnerskih ponudb partnerji pogoj izpolnijo kumulativno, pri čemer mora vsak od partnerjev imeti v predpisanem obdobju povprečni letni prihodek najmanj v višini 100.000,00 EUR.

POGOJ: Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred datumom objave predmetnega javnega naročila na Portalu javnih naročil ni imel blokiranih poslovnih računov.
DOKAZILO: Predložitev potrdili vseh bank, pri katerih ima ponudnik odprt poslovni račun.
DODATNE DOLOČBE: V primeru partnerskih ponudb mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
POGOJ: Ponudnik je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila na Portalu javnih naročil uspešno izvedel storitve občasnih avtobusnih prevozov v skupni vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV (posamezna referenčna dela se seštevajo).
DOKAZILO: Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obrazca PODATKI O REFERENČNEM DELU ter predložitvijo ustreznih REFERENČNIH POTRDIL.
Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil, ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev dodatnih dokazil (npr. pogodb, naročilnic, itd.).
DODATNE DOLOČBE: V primeru partnerskih ponudb ali ponudb s podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo kumulativno. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo biti navedeni subjekti v okviru konkretnega posla nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 50% vrednosti del za katere so podali reference.

POGOJ: Ponudnik razpolaga z najmanj desetimi (10) avtobusi z vsaj 35 potniškimi sedeži, ki izpolnjujejo vse minimalne zakonske zahteve za vozila za prevoz skupin otrok.
DOKAZILO: Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obraza PODATKI TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH ter predložitvijo prometnih dovoljenj.
DODATNE DOLOČBE: V primeru partnerskih ponudb ali ponudb s podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo kumulativno.

POGOJ: Ponudnik razpolaga z najmanj desetimi (10) vozniki, ki izpolnjujejo vse minimalne zakonske zahteve za izvajanje prevoza skupin otrok z vozili, s katerimi razpolaga ponudnik.
DOKAZILO: Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izpolnitvijo obraza PODATKI TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH ter predložitvijo vozniških dovoljenj (izkaznic o vozniških kvalifikacijah).
DODATNE DOLOČBE: V primeru partnerskih ponudb ali ponudb s podizvajalci, subjekti pogoj izpolnijo kumulativno.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Da.
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 – popr., 123/08, 28/10, 49/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 in 39/13).
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 12/2015-2
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 4. 5. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 4. 5. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Sedež naročnika.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/3/5853-1099537063630173011/Razpisna_
dokumentacija.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 24. 4. 2015
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke ŠC SLOVENJ GRADEC, KOROŠKA ULICA 11, SI-2380 SLOVENJ GRADEC.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Ponudniki imajo v predmetnem postopku v vseh fazah postopka možnost uveljavljanja pravnega varstva skladno z določili ZPVPJN.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb ŠC SLOVENJ GRADEC, KOROŠKA ULICA 11, SI-2380 SLOVENJ GRADEC.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 3. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN3611/2015, Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov); datum objave: 2. 6. 2015
  • JN4881/2015, Storitve: Prevozne storitve (razen prevoza odpadkov); datum objave: 20. 7. 2015

.