Dosje javnega naročila JN3518/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve prevoza odpadkov
ZJN-2: Odprti postopek

JN3518/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.03.2013
    JN3518/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 063-105627
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve prevoza odpadkov

Datum objave: 27. 3. 2013
Številka objave: JN3518/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064401. Telefaks +386 13064407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: ODSTRANITEV POVRŠINSKIH NELEGALNO ODLOŽENIH GRADBENIH ODPADKOV Z ZEMLJIŠČ V MOL V LETIH 2013 IN 2014
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 27.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 18
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: ODSTRANITEV POVRŠINSKIH NELEGALNO ODLOŽENIH GRADBENIH ODPADKOV Z ZEMLJIŠČ V LASTI MESTNE OBČINE LJUBLJANA
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 90512000 (Storitve prevoza odpadkov)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 15. 6. 2013, Zakljucek 31. 12. 2014.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja PRILOGA B
BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec (naročnik in pooblaščenec javnega naročila):

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana


Garancija št.

V skladu z javnim razpisom, številka objave , z dne , za posel:
1.
za potrebe naročnika (upravičenca iz te garancije) je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini EUR.

Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi
ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
• zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom
ali
• ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. / .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do , ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Banka
(žig in podpis)


PRILOGA C
BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke:

Kraj in datum:

Upravičenec (naročnik javnega naročila): MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana


Garancija št.

V skladu s pogodbo (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med upravičencema in izvajalcem za posel v višini 10 % pogodbene vrednosti vrednosti EUR, je izvajalec obvezan opraviti:
1.
v skupni vrednosti EUR (z besedo ), v roku (datum, dni, mesecev) v količini ali kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi.

Na zahtevo upravičencev se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca) plačali EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec (prodajalec) svoje pogodbene obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo upravičencev za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. / .

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.

Ta garancija velja najkasneje do . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.

Če se bosta upravičenca kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjala, da se izvajalcu (prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

Ta garancija ni prenosljiva.

Morebitne spore med upravičencema in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Banka
(žig in podpis)
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, opredeljenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Naročnik- poblaščenec si pridržuje pravico, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti ponudnika po 1. odstavku 42. člena ZJN-2, le tega preveri pri Ministrstvu za pravosodje.
Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave ali zanj ne sme biti podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
Ponudnik ne sme biti v stečajnem postopku ali zanj ne sme biti podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
Ponudnik ne sme biti v postopku prisilnega prenehanja, zanj ne sme biti podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v kateremkoli podobnem položaju.

Ponudnik na dan roka, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države v kateri ima sedež ali v skladu s predpisi države naročnika, nima zapadle neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 eur ali več.

Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.

Ponudnik mora imeti ustrezno dovoljenje za opravljanje dejavnosti. Prevoznik odpadkov mora biti vpisan v evidence oseb, ki ravnajo z odpadki (na Agenciji RS za okolje MOP).
Predelovalec in odstranjevalec odpadkov morata imeti okoljevarstveno dovoljenje.
V primeru odlaganja odpadkov mora izvajalec poskrbeti za odlaganje na ustrezni deponiji, ki mora imeti vsa, z zakonskimi akti, predpisana dovoljenja.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
Naročnik ne more ponudniku na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak izmed partnerjev.

Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak izmed partnerjev.
Ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77a. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) oziroma 81 a člena ZJNVETP oz. 73. člena ZJPOV
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak izmed partnerjev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu.
V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

Dokazilo:

- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in
- za samostojne podjetnike BON 1/SP, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb(priloga 7 ali 7a)
V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe izvedel vsaj eno storitev odvoza odpadkov. Referenčna lista istovrstnih del s priloženimi priporočili (priloga 6 in 6/1) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci.
Ponudnik mora zagotoviti, da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem odpadkov (varstvo okolja)
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo


(priloga 3) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 7560-13-210014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 14. 5. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 14. 5. 2013
Čas: 10:00
Kraj: LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/3/6906-221600144409216/RD-_Odstranit
ev_gradbenih_odpadkov-_V_OBJAVO__26_2__2013_SC.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 9. 5. 2013
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: 8 DELOVNIH DNI PO PREJEMU ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 3. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.03.2013   14:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji ni definirana višina bančne garancije za resnost ponudbe. Prosim da določite zahtevani znesek.

ODGOVOR:
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji kot pogoj niso opredeljena finančna zavarovanja, zato bančne garancije za resnost ponudbe ni potrebno predložiti.

Lep pozdrav.

Datum objave: 29.03.2013   14:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji ni definirana višina bančne garancije za resnost ponudbe. Prosim da določite zahtevani znesek.

ODGOVOR:
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji finančna zavarovanja niso opredeljena, zato bančne garancije za resnost ponudbe ni potrebno predložiti.

Lep pozdrav.

Datum objave: 29.03.2013   14:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je potrebno ponudbi priložiti izjavo, da bo bomo podali bančno garancijo za dobro izvedbo del v primeru da pridobimo posel ki jo poda banka ali jo lahko podamo sami? Ali moramo že pšonudbi priložiti garancijo za dobro izvedbo?

ODGOVOR:
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji niso opredeljena finančna zavarovanja, zato bančne garancije za dobro izvedbo del ni potrebno predložiti.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.04.2013   09:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V zvezi z vašim naročilom za prevoz odpadkov vas prosimo za pojasnilo:

- dokazilo za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb - ali je lahko overjena kopija originala (ta ni starejši od 30 dni)?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Lahko je overjena kopija originala.


- ali naročnik razpolaga s kakšnim načrtom sanacije nelegalnih odlagališč gradbenih odpadkov?

ODGOVOR:

Spoštovani.

Nimamo nobenega načrta sanacije, ker ne gre za sanacijo, temveč za odstranitev nelegalno odloženih gradbenih odpadkov. Lokacije za odstranjevanje določamo sproti. Iz tega razloga se bo tudi sklenil okvirni sporazum.


- naročilo je opredeljeno kot "storitev prevoza odpadkov", v sami razpisni dokumentaciji pa navajate da le to vključuje tudi kompletno ravnanje z gradbenimi odpadki z divjih (nelegalnih) odlagališč, kar zajema tudi identifikacijo vrste odpadka (klasifikacijsko številko odpadka), ki določa predpisan način nadaljnjega ravnanja z odpadkom (manipulacija, prevoz, skladiščenje, oddaja predelovalcu oz. v odstranjevanje) za kar pa po Uredbi o odpadkih (Ur.l. RS 103/2011) ter Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (gradbeni odpadki), Ur. l. RS 34/2008) nosi odgovornost imetnik odpadka (določitev klasifikacijske številke odpadka). Glede na neznan izvor nastanka gradbenih odpadkov na nelegalnih odlagališčih, je za določitev vrste odpadka (ki pogojuje nadaljnje ravnanje) nujno potrebna tudi določitev klasifikacijske številke odpadka. V predmetnem javnem naročilu predmet naročila zajema le : "Predmetna naročila vključujejo nakladanje, razkladanje, varen odvoz odpadkov iz teh odlagališč, oddajo gradbenih odpadkov predelovalcu ali odstranjevalcu oziroma odlaganje gradbenih odpadkov na odlagališčih,",
Glede na to, da Zakonu o varstvu okolja (ZVO-1) v tretjem odstavku 157a. člena ZVO-1 določa objektivno odgovornost lastnika zemljišča oziroma posestnika za plačilo stroškov odstranitve nelegalno odloženih odpadkov, ki posledično zajema tudi celotno ravnanje z nelegalno odloženimi odpadki, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti Mestne občine Ljubljana., se obračamo na naročnika z vprašanjem,kako bo kot imetnik odpadka zagotovil določitev klasifikacijskih številk gradbenih odpadkov z nelegalnih odlagališč, od katerega je odvisno zakonito ravnanje z odpadki. (razpolaga naročnik s kakšnim programom oz. načrtom odstranjevanja teh odpadkov v okviru katerega naj izvajalec izvede predmetno naročilo? kolikšen je predviden obseg naročila - odpadkov s predmetnih nelegalnih odlagališč, ali so to že obstoječa odlagališča in katera, ali so na njih le gradbeni odpadki - predmet naročila,..ipd )

Prosimo za izčrpno pojasnilo, osnovano na veljavni okoljevarstveni zakonodaji!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Nelegalno odloženi gradbeni odpadki se bodo odstranjevali izključno z zemljišč v lasti MOL. Največkrat gre za mešane gradbene odpadke, katerih vrsta se določi neposredno pri odstranjevanju. Glede klasifikacijskih številk odpadkov, le-te so že določene v uredbi. Izvajalec pa je kot strokovnjak na področju odstranjevanja gradbenih odpadkov, kar izhaja iz pogojev, ki jih mora izpolnjevati ter iz ustreznih dovoljenj, ki jih mora imeti za opravljanje tovrstnih storitev, usposobljen sam uvrstiti gradbene odpadke v ustrezno skupino oz. dodeliti ustrezno klasifikacijsko številko. Izvajalec je dolžan odpadke odstraniti ter oddati predelovalcu oziroma odstranjevalcu, tako kot je določeno v predmetu javnega naročila v pogodbi, v skladu z veljavno zakonodajo. Izvajalec bo odstranjeval samo gradbene odpadke. Obseg del v naprej ni znan. Lokacije za odstranjevanje bomo določali sproti, po potrebi in glede na prijave oz. njihovo evidentiranje na terenu.

Lep pozdrav.
Datum objave: 17.04.2013   12:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ponovno prosimo za pojasnilo, saj vaš odgovor na naše prej zastavljeno vprašanje ni podal konkretnega pojasnila glede tega, kako boste kot imetnik odpadkov zagotavljali uvrstitev odpadka po klasifikacijskih številkah odpadkov (za to ste zavezani po Uredbi o odpadkih), ki se bodo odstranjevali z nelegalnih odlagališč. V razpisni dokumentaciji namreč navajate v osnutku okvirnega sporazuma: "Predmetna naročila vključujejo nakladanje, razkladanje, varen odvoz odpadkov iz teh odlagališč, oddajo gradbenih odpadkov predelovalcu ali odstranjevalcu oziroma odlaganje gradbenih odpadkov na odlagališčih, vse v skladu z določili tega okvirnega sporazuma."

Predmet naročila so le gradbeni odpadki, in če ne zagotavljate predhodne klasifikacije teh odpadkov (gradbeni, ne-gradbeni, tudi razdelitev nevarni-nenevarni!!), in določitev klasifikacije NI predmet naročila (glede na razpisno dokumentacijo) in v ponudbeni ceni tudi ne bo vklalkurirana, prosim pojasnite KDO in kako bo izvedel po vašem naročilu določitev klasifikacije odpadkov??? V kolikor zahtevate od izvajalca, da ponudbena cena vključuje tudi pripadajoče analize akreditiranih laboratorijev, prosimo, da to nujno vključite med predmetna naročila! V kolikor nameravate odstranjevati odpadke brez teh postopkov (določitev klasifikacijskih številk odpadkov, za katero ste odgovorni), vaš razpis ne bo skladen z veljavno zakonodajo, s takšnim ravnanjem z odpadki, pa boste kršili zakonske predpise.


Vaš odgovor: "Največkrat gre za mešane gradbene odpadke, katerih vrsta se določi neposredno pri odstranjevanju. Glede klasifikacijskih številk odpadkov, le-te so že določene v uredbi. "

Ker omenjate, da so klasifikacijske številke določene že v uredbi, vas moramo opozoriti, da uredba sama podaja le seznam vseh klasifikacijskih številk odpadkov. S katero klasifikacijsko številko se označi odpadek, pa je odvisno od njegovega izvora in fizikalno-kemijskih lastnosti.


Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:

Spoštovani!

Odgovor na obe postavljeni vprašanji je naslednji:


• Predmet odstranjevanja gradbenih odpadkov iz nelegalnih odlagališč, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti MOL sta dve vrsti odpadkov, ki jih kot take opredeli naročnik : Inertni gradbeni odpadki iz rušitev objektov ( mešanica betona, opeke, ploščic, asfalta, ... ) pod klas. št. 17 09 04 in Zemeljski izkopi ( ki nimajo primešanih gradbenih ruševin ) pod. klas. št. 17 05 04
• Izhodiščna je domneva, da v predhodni alineji navedeni gradbeni odpadki niso onesnaženi z nevarnimi snovmi. Če s strani kogarkoli ( izvajalca, prevoznika, investitorja, nadzora, ... ) nastopi sum, da so gradbeni odpadki onesnaženi z nevarnimi snovmi, se to sporoči naročniku in se taki odpadki s strani izvajalca ne odstranjujejo do nadaljnjih navodil s strani naročnika, ki bo odločil o nadaljnjih primernih korakih ( morebitne analize, ustrezna ravnanja, ... ), kar pa ni predmet javnega razpisa.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.04.2013   13:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!!

Prosimo vas tudi za pojasnilo vašega odgovora:

"Izvajalec pa je kot strokovnjak na področju odstranjevanja gradbenih odpadkov, kar izhaja iz pogojev, ki jih mora izpolnjevati ter iz ustreznih dovoljenj, ki jih mora imeti za opravljanje tovrstnih storitev, usposobljen sam uvrstiti gradbene odpadke v ustrezno skupino oz. dodeliti ustrezno klasifikacijsko številko. Izvajalec je dolžan odpadke odstraniti ter oddati predelovalcu oziroma odstranjevalcu."

Zanima nas, na kateri osnovi trdite, da je "prevoznik odpadkov" strokovnjak na področju odstranjevanja gradbenih odpadkov, ter da to izhaja iz pogojev, ki jih mora izpolnjevati ter iz ustreznih dovoljenj, ki jih mora imeti za opravljanje tovrstnih storitev, ter da je kot PREVOZNIK usposobljen sam uvrstiti gradbene odpadke v ustrezno skupino??

Uredba o odpadkih (Ur.L. RS št. 103/2011), namreč točno določa, katere so OBVEZNOSTI PREVOZNIKA, 43. člen (vpis v evidenco prevoznikov odpadkov) - prosimo, da preučite uredbo.

Hvala!ODGOVOR:

Spoštovani.

Objavljamo odgovor na vaše vprašanje:

• Predmet odstranjevanja gradbenih odpadkov iz nelegalnih odlagališč, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti MOL sta dve vrsti odpadkov, ki jih kot take opredeli naročnik : Inertni gradbeni odpadki iz rušitev objektov ( mešanica betona, opeke, ploščic, asfalta, ... ) pod klas. št. 17 09 04 in Zemeljski izkopi ( ki nimajo primešanih gradbenih ruševin ) pod. klas. št. 17 05 04
• Izhodiščna je domneva, da v predhodni alineji navedeni gradbeni odpadki niso onesnaženi z nevarnimi snovmi. Če s strani kogarkoli ( izvajalca, prevoznika, investitorja, nadzora, ... ) nastopi sum, da so gradbeni odpadki onesnaženi z nevarnimi snovmi, se to sporoči naročniku in se taki odpadki s strani izvajalca ne odstranjujejo do nadaljnjih navodil s strani naročnika, ki bo odločil o nadaljnjih primernih korakih ( morebitne analize, ustrezna ravnanja, ... ), kar pa ni predmet javnega razpisa.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.04.2013   10:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Predpisi s področja ravnanja z odpadki: Uredba o odpadkih (Ur.l. RS št. 103/2011), ter Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS 34/2008) točno določajo obveznosti, ki jih ima povzročitelj/imetnik odpadka, pa tudi obveznosti, ki jih ima prevoznik odpadkov (prevoznik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetnikov odpadkov v skladu z uredbo).

Kakršnokoli prelaganje obveznosti povzročitelja odpadka na prevoznika odpadka je brezpredmetno in v nasprotju z zakonskimi predpisi.naročnik, ki je povzročitelj odpadkov (v tem primeru gradbenih odpadkov), mora biti tako kot ostale osebe (pravne in fizične!) v Republiki Sloveniji poučen s svojimi obveznostmi, ter za njih tudi odgovarjati.

(Uredba o odpadkih.
5. člen

(uvrstitev odpadka)

(1) Povzročitelj odpadkov mora odpadek uvrstiti v skladu s seznamom odpadkov, razen v primeru prepuščanja odpadka, ko ga mora v skladu s seznamom odpadkov uvrstiti oseba, ki odpadek prevzame.
(2) Redčenje ali mešanje odpadkov, s katerim se zaradi uvrstitve nevarnega odpadka med nenevarne zniža začetna koncentracija nevarnih snovi pod mejo, pri kateri se odpadek opredeli kot nevaren, je prepovedano.
(3) Če je odpadek iz prvega odstavka tega člena mogoče uvrstiti med nevarne ali nenevarne odpadke, ga je treba uvrstiti med nevarne odpadke, razen če je iz podatkov o sestavi odpadka in koncentraciji nevarnih snovi ali na podlagi njegove analize s preizkusnimi metodami razvidno, da nima nobene od lastnosti iz Priloge 1 te uredbe.
(4) Odpadek se lahko uvrsti kot odpadek s šestmestno klasifikacijsko številko, ki se konča s številko 99, če je iz podatkov o sestavi odpadka in koncentraciji nevarnih snovi ali na podlagi njegove analize s preizkusnimi metodami razvidno, da nima nobene od lastnosti iz Priloge 1 te uredbe.
(5) Analizo odpadka iz tretjega in četrtega odstavka tega člena mora opraviti oseba s pridobljeno akreditacijo akreditacijske službe za opravljanje analiz po metodah iz Priloge 1 te uredbe.)

Med obvesznosti, ki jih ima naročnik sodi torej tudi določitev klasifikacijske številke odpadka, ki vsebuje tudi za PREVOZNIKA informacijo, ali JE odpadek nevaren ali NI. Naročnik/povzročitelj odpadka mora že pred oddajo prevozniku določiti, KAKŠEN in KATERI odpadek oddaja prevozniku. Takšne obveznosti med ostalimi nosi povzročitelj odpadka, kar temelji na slovenskih zakonskih prepisih. vsakršno drugačno delovanje in dejanje je protizakonito. prosimo, da v smislu javnega razpisa vašega naročilo to DOSLEDNO upoštevate!

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Dosledno bomo upoštevali vaša navodila.

Lep pozdrav.

Datum objave: 26.04.2013   10:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Veza prejšnje vprašanje: (po Uredbi o odpadkih)
31. prepuščanje odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje brez evidenčnega lista, kadar je to dovoljeno na podlagi posebnega predpisa, ki ureja ravnanje z določeno vrsto odpadkov;

Ker je naročnik imetnik odpadkov na nelegalnih odlagališčih, prevzema vse odgovornosti iz Uredbe o odpadkih kot povzročitelj teh odpadkov oz. mora poskrbeti kot imetnik odpadka za njihovo oddajo pooblaščenim predelovalcem ali zbiralcem odpadkov, ki so vpisani v evidenco ARSO za odpadke točno določenih klasifikacijskih številk, uvrstitev odpadka pod klasifikacijsko številko pa je po uredbi obveznost imetnika odpadka (ne gre za prepuščanje!).

Napram zakonskim predpisom naročnik v celoti odgovarja za svoje ravnanje kot imetnik odpadkov, katerih odstranjevanje je predmet javnega naročila in v kolikor naročnik v naročilu izrecno ne navede pogodbenih obveznosti (in s tem upoštevanje teh naročenih storitev v ceni) določitve (strokovno!) in uvrstitve odpadka pod klasifikacijsko številko, mora naročnik to storitev oz. obveznost zagotoviti sam ali z drugim razpisom , sicer izbrani izvajalec po tem razpisu, ne bo mogel izvajati naročenih storitev (takšne kot so razpisane v predmetnem naročilu) ZAKONITO oziroma del ne bo mogel izvesti. Predvidevamo, da naročnik želi ravnati z odpadki skladno z zakonskimi predpisi!

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik bo pri ravnanju z odpadki ravnal skladno z zakonskimi predpisi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 09.05.2013   12:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo za pojasnilo glede javnega odpiranja ponudb. V razpisu imate navedeno:

Način odpiranja ponudb
Datum: 14. 5. 2013
Čas: 10:00
Kraj: LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: ne

Pomeni to, da odpiranje ponudb ni javno?

Lep pozdrav!


ODGOVOR:
Spoštovani.

Odpiranje ponudb je javno. Naročnik je pomotoma navedel, da osebe ne morejo biti navzoče pri odpiranju ponodb. Za napako se opravičujemo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.05.2013   10:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spštovani,

pri prijavi (priloga 1) je potrebno napisati tudi številko in datum naročila, ki je bil objavljen na portalu EU. Zanima me, kje lahko najdem omenjeno številko?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Javno naročilo je bilo objavljeno na portalu javnih naročil 27.3. 2013 po oznako JN3518/2013, na portalu EU je bilo jvno naročilo objavljeno 29.3. 2013 pod oznako 105627-2013.

Lepo pozdravljeni.