Dosje javnega naročila JN3303/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Druge javne, skupne in osebne storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN3303/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 22.03.2013
    JN3303/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 059-097908
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Druge javne, skupne in osebne storitve

Datum objave: 22. 3. 2013
Številka objave: JN3303/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064401. Telefaks +386 013064407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: IZVEDBA KOMASACIJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU ZADOBROVE V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 27.
Glavni kraj izvedbe: LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: IZVEDBA KOMASACIJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU ZADOBROVE V MESTNI OBČINI LJUBLJANA
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 98000000 (Druge javne, skupne in osebne storitve)
98390000 (Druge storitve)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 15. 6. 2013, Zakljucek 15. 5. 2015.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici. Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici morajo biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv in morajo biti izdani po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Bančna garancija za resnost ponudbe

Bančno garancijo za resnost ponudbe (priloga D) so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom bo le-ta unovčil bančno garancijo. Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predložena v višini 5.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo. Bančna garancija za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

Naročnik bančno garancijo za resnost ponudbe unovči, če ponudnik:
- po roku določenem za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Neunovčene bančne garancije za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila neizbranim ponudnikom vrnejo.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga E) bo izbrani ponudnik predložil naročniku v roku 15 dni po podpisu pogodbe, v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 dni daljša kot je rok za dokončno izvedbo posla, ki bo določen v pogodbi.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri ministrstvu pristojnem za pravosodje.

DOKAZILI:
- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in
- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 4).

2. Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
4. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
5. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri.
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
6. Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni v postopku prisilnega prenehanja ali zoper njega ni podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli ne upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
OKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
7. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
8. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil

(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
9. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
10. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
11. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu.
V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. DOKAZILO (priloga 6):
- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON- 1/P;
- za samostojne podjetnike BON 1/SP.

12. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

14. Ponudnik je v obdobju zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj en istovrstni posla (kot je predmet tega naročila) v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR brez DDV za posamezen posel.
Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (praviloma sklopi del iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. DOKAZILO:
- Referenčna tabela (priloga 7 + priloga 7/1).
15. Kadrovske zmogljivosti

Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo projekta, ki je odgovorni geodet in izpolnjuje naslednje pogoje:
- Da je vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaščeni inženir geodetske stroke – odgovorni geodet;
- Da je bil v obdobju zadnjih 3 let (upošteva se datum zaključka referenčnega posla) pred objavo tega naročila vodja projekta in odgovorni geodet pri vsaj 2 (dveh) komasacijskih postopkih po Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Priloga 8/1)

(v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno). DOKAZILO:
- potrdilo o izobrazbi (priloga 8)
- potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici- Inženirski zbornici Slovenije, Jarška cesta 10b, Ljubljana (priloga 8)
- vsaj dve pisni in potrjeni referenci iz zahtevanega področja v zadnjih treh letih (priloga 8/1)

16. Ponudnik mora zagotoviti, da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
17. Ponudnik bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel v roku do 15.5. 2015. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
13. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno).
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: ne.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 7560-13-210008
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 9. 5. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 9. 5. 2013
Čas: 10:00
Kraj: LJUBLJANA
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Projekt se na podlagi odločbe Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska cesta 160, Ljubljana, št. 33130-8/2012-10 z dne 18.1. 2013 delno sofinancira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ukrep 125- Izboljšanje in razvoj infrastrukture povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva – predmet podpore št. 1. Komasacije na komasacijskih območjih .
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/3/6906-157142908608960/Razpisna_doku
mentacija_-_komasacija_-_KONCNA,_14.3.2013_.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 4. 5. 2013
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 3. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.04.2013   08:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali velja kot referenca izvedena pogodbena komasacija?
Kje dobiš naziv (kateri izpit je potreben, katera inštitucija ga izda,...) za naziv odgovorni projektant komasacij??

ODGOVOR:

Spoštovani.
Kot referenca velja izvedena pogodbena komasacija.
Naziva »odgovorni projektant komasacij« naročnik za izvedbo storitve ne zahteva. Pogoji za kadrovske zmogljivosti so opisani v razpisni dokumentaciji št. 430-98/2013-3 z dne 22.3. 2013 na strani 12/53 in sicer mora ponudnik imenovati odgovornega vodjo projekta, ki je odgovorni geodet in ki izpolnjuje naslednje pogoje:
- Da je vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaščeni inženir geodetske stroke – odgovorni geodet;
- Da je bil v obdobju zadnjih 3 let (upošteva se datum zaključka referenčenga posla) pred objavo tega naročila vodja projekta in odgovorni geodet pri vsaj 2 (dveh) komasacijskih postopkih po Zakonu o kmetijskih zemljiščih.
V primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno.

Lep pozdrav.