Dosje javnega naročila JN11792/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve urbanističnega planiranja
ZJN-2: Odprti postopek

JN11792/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.09.2013
JN13516/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.10.2013
JN15876/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.12.2013
    JN11792/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 182-314188
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Storitve urbanističnega planiranja

Datum objave: 17. 9. 2013
Številka objave: JN11792/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Sabina Gregorinčič, V roke: Sabina Gregorinčič, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 3064416. Telefaks +386 3064407. E-pošta sabina.gregorincic@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA MOL - IZVEDBENI DEL
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: LJUBLJANA
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71410000 (Storitve urbanističnega planiranja)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 24 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanjaIII.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski registerIII.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 29. 10. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 29. 10. 2013
Čas: 10:00
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/9/3034-51840277844551450072/RD_-_ZAD
NJA_BREZ_DATUMOV_16sept2013_sabina.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 22. 10. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 9. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN13516/2013, Storitve: Storitve urbanističnega planiranja; datum objave: 23. 10. 2013
  • JN15876/2013, Storitve: Storitve urbanističnega planiranja; datum objave: 16. 12. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.10.2013   09:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V poglavju III. razpisne dokumentacije (POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA) pod točko 5, postavljate pogoj, da mora ponudnikova bonitetna ocena na dan izdaje bonitetne informacije in za leto 2012 znašati vsaj SB4, skladno z opisom bonitetnih razredov AJPES.

Menimo, da gre v tem primeru za izredno diskriminatoren pogoj, ki ne upošteva trenutne gospodarske situacije v državi. AJPES namreč vse pogosteje znižuje bonitetne ocene številnim, tudi zelo solidnim gospodarskim družbam, med katerimi so projektantska podjetja še posebej na udaru, prav zaradi svoje tesne vezanosti na sektor gradbeništva. To seveda ne pomeni, da ta podjetja projektantske storitve opravljajo slabo oziroma, da jih lahko uvrstimo med neplačnike, kajti po bonitetni lestvici AJPES je celo bonitetna ocena SB6 podeljena podjetjem z nadpovprečno zmožnostjo poravnavanja obveznosti, šele pri družbi z oceno SB7 pa je uspešnost njenega poslovanja neposredno odvisna od razmer v makroekonomskem okolju in panogi.

Skladno s tem vas pozivamo, da absolutno previsoko postavljen pogoj SB4 primerno spremenite.

Lep pozdrav.ODGOVOR:


Datum objave: 23.10.2013   09:26


Številka: 430-1022/2013-4
Datum:

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-13/210089 – SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROSTORSKEGA NAČRTA MOL – IZVEDBENI DEL

V nadaljevanju vam posredujemo vprašanja, ki smo jih prejeli preko Portala javnih naročil.

VPRAŠANJE:

V poglavju III. razpisne dokumentacije (POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA) pod točko 5, postavljate pogoj, da mora ponudnikova bonitetna ocena na dan izdaje bonitetne informacije in za leto 2012 znašati vsaj SB4, skladno z opisom bonitetnih razredov AJPES.

Menimo, da gre v tem primeru za izredno diskriminatoren pogoj, ki ne upošteva trenutne gospodarske situacije v državi. AJPES namreč vse pogosteje znižuje bonitetne ocene številnim, tudi zelo solidnim gospodarskim družbam, med katerimi so projektantska podjetja še posebej na udaru, prav zaradi svoje tesne vezanosti na sektor gradbeništva. To seveda ne pomeni, da ta podjetja projektantske storitve opravljajo slabo oziroma, da jih lahko uvrstimo med neplačnike, kajti po bonitetni lestvici AJPES je celo bonitetna ocena SB6 podeljena podjetjem z nadpovprečno zmožnostjo poravnavanja obveznosti, šele pri družbi z oceno SB7 pa je uspešnost njenega poslovanja neposredno odvisna od razmer v makroekonomskem okolju in panogi.

Skladno s tem vas pozivamo, da absolutno previsoko postavljen pogoj SB4 primerno spremenite.

ODGOVOR:

Naročnik je sprejel odločitev, da se 10. točka III. poglavja POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA, ki se glasi:

»10. Ponudnik mora dokazati, da znaša bonitetna ocena ponudnika na dan izdaje bonitetne informacije in za leto 2012 vsaj SB4 skladno z opisom bonitetnih razredov AJPES (dostopnim na www.ajpes.si)

(primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev).«

spremeni tako, da se glasi:

»10. Ponudnik mora dokazati, da znaša bonitetna ocena ponudnika na dan izdaje bonitetne informacije in za leto 2012 vsaj SB6 skladno z opisom bonitetnih razredov AJPES (dostopnim na www.ajpes.si)

(primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev).«

Poleg tega naročnik prestavlja datum sprejema ponudb in sicer na najkasneje do 5.11.2013 do 9.00 ure, javno odpiranje pa bo 5.11.2013 ob 10.00 uri. Kraj odpiranja se ne spreminja. Prav tako se ne spreminja datum za postavljanje vprašanj ponudnikov na Portalu javnih naročil.
Ponudnike OPOZARJAMO, da se na nov datum odpiranja vežejo datumi bančne garancije in datumi BON obrazcev. Vse ponudnike naprošamo, da so na te datume pozorni!!!!

Lep pozdrav,

Pripravila:
Sabina Gregorinčič

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe