Dosje javnega naročila JN4986/2013
Naročnik: OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM 
Storitve: Storitve gradbenega nadzora
ZJN-2: Odprti postopek

JN4986/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.04.2013
JN6550/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.05.2013
    JN4986/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Storitve gradbenega nadzora

Datum objave: 29. 4. 2013
Številka objave: JN4986/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, Kontakt: Andreja Jerala, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Tel. +386 42815800. Telefaks +386 42815820. E-pošta obcinacerklje@siol.net.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.cerklje.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, SI-1218 Komenda.

OBČINA ŠENČUR, Kranjska cesta 11, SI-4208 Šenčur.

MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, SI-4000 Kranj.

OBČINA VODICE, Kopitarjev trg 1, SI-1217 Vodice.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP)«.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Vodice, Občina Šenčur, Občina Komenda, Mestna občina Kranj, Slovenija.
Sifra NUTS: SI022.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP)«. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Zakonom o graditvi objektov ter druge naloge.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71520000 (Storitve gradbenega nadzora)
71310000 (Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Predmet javnega naročila so Storitve inženirja po pogodbenih določilih FIDIC in nadzornika po Zakonu o graditvi objektov pri izvedbi operacije »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP)«. Izbrani nadzornik bo v okviru prevzetih del opravljal vsebinski in finančni nadzor skladno z določili FIDIC (nadzor izdelave in pregled tehnične dokumentacije, nadzor izvajanja del po projektni dokumentaciji, nadzor kvalitete izvedenih del, priprava poročil naročniku o izvajanju del na objektu, obračun izvedenih pogodbenih del, predaja objekta naročniku, svetovanje naročniku in koordinacija aktivnosti - vse skladno z določili FIDIC), naloge v skladu z Zakonom o graditvi objektov ter druge naloge.
Ocenjena vrednost brez DDV: 183278,00 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 9. 2013, Zakljucek 29. 12. 2017.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora naročniku izročiti brezpogojno in na prvi pisni poziv plačljivo garancijo za resnost ponudbe prvorazredne banke ali zavarovalnice v višini 10.000,00 EUR. Garancija za resnost ponudbe mora biti veljavna sto petdeset (150) dni od roka za predložitev ponudb.
Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje v desetih (10) dneh od sklenitve pogodbe izročiti bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV). Bančna garancija ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno še 120 dni od izdaje Potrdila o izvedbi izvajalcu gradenj operacije »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP)«.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je 30. dan, na podlagi izstavljenih mesečnih računov oziroma situacij s strani izvajalca in po potrditvi le-teh s strani naročnika.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.
V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti v ponudbi predložen ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodba o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku za podpis ponudbe in pogodbe, neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov, deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli, način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja sporazuma ter določila v primeru izstopa ponudnika.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
1. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2-UPB5/ (Uradni list RS, št. 12/2013);
2. da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ oziroma 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev /ZJNVETPS// oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti /ZJNPOV/;
3. da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
4. da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
5. da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
6. da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ali da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnost ali da ni v katerem koli podobnem položaju;
7. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Izjava 3: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točkah 1, 3, 4, 5 in 6 Točke III.2.1 Obvestila o naročilu (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež)
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
8. da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009 enaki najmanj protivrednosti 150.000,00 EUR;
9. da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranega računa
10. da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 4.6.1: Finančni podatki
• Dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009.
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 150.000,00 EUR.
• Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od trideset (30) dni od roka za prejem ponudb
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Obrazec 4.6.1: Finančni podatki
• Dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009.
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 150.000,00 EUR.
• Ustrezno potrdilo, s katerim ponudnik izkazuje, da ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od trideset (30) dni od roka za prejem ponudb
• Izjava 6: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
11. da ima ponudnik v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil uspešno izvedeni vsaj dve (2) storitvi nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC, od katerih mora biti vsaj ena (1) storitev nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC Rdeče knjige;
12.1 da ima ponudnik v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil uspešno izvedene storitve nadzora in svetovanja pri gradnji vodovodov iz duktilne litine (NL) s premerom cevi 200 mm v skupni dolžini vsaj 5.000 m, od tega mora biti vsaj en (1) vodovod v dolžini vsaj 1.500 m;
12.2 da ima ponudnik v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil uspešno izvedeno vsaj eno (1) storitev nadzora in svetovanja pri gradnji vodovoda dolžine najmanj 1.000 m iz duktilne litine (NL) in premerom cevi 300 mm;
12.3 da ima ponudnik v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil uspešno izvedeno vsaj eno (1) storitev nadzora in svetovanja pri gradnji vodohrana kapacitete vsaj 300 m3;
12.4 da ima ponudnik v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil uspešno izvedeno vsaj eno (1) storitev nadzora in svetovanja pri gradnji objekta z ultrafiltracijo pretoka Q=25l/s ali več;
13. da ponudnikov odgovorni nadzornik izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil uspešno izvedeni vsaj dve (2) storitvi nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC, od katerih mora biti vsaj ena (1) storitev nadzora in svetovanja po pravilih FIDIC Rdeče knjige; Odgovorni nadzornik bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni nadzornik, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
14. da ponudnikov odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil kot odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del uspešno izvedene storitve nadzora in svetovanja pri gradnji vodovodov iz duktilne litine (NL) s premerom cevi 200 mm v skupni dolžini vsaj 5.000 m, od tega mora biti vsaj en (1) vodovod v dolžini vsaj 1.500 m in eno (1) storitev nadzora in svetovanja pri gradnji vodovoda dolžine najmanj 1.000 m iz duktilne litine (NL) in premerom cevi 300 mm in eno (1) storitev nadzora in svetovanja pri gradnji vodohrana kapacitete vsaj 300 m3; Odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
15. da ponudnikov odgovorni nadzornik za področje strojne opreme in strojnih instalacij izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil kot odgovorni nadzornik za področje strojne opreme in strojnih instalacij uspešno izvedeni vsaj dve (2) storitvi nadzora in svetovanja pri gradnji vodnih objektov (vodohran ali raztežilnik) in eno (1) storitev nadzora in svetovanja pri gradnji objekta z ultrafiltracijo pretoka Q=25l/s ali več. Odgovorni nadzornik za področje strojne opreme in strojnih instalacij bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni nadzornik za področje strojne opreme in strojnih instalacij, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.;
16. da ponudnikov odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil kot odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij uspešno izvedeni vsaj dve (2) storitvi nadzora in svetovanja pri gradnji vodnih objektov (vodohran ali raztežilnik) in eno (1) storitev nadzora in svetovanja pri gradnji objekta z ultrafiltracijo pretoka Q=25l/s ali več. Odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici.
17. da ponudnikov odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja izpolnjuje pogoje Zakona o graditvi objektov in ima v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo Obvestila o naročilu za predmetno javno naročilo na Portalu javnih naročil kot odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja uspešno izvedeni vsaj dve (2) storitvi nadzora in svetovanja pri izvedbi del z globokim temeljenjem; Odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja bo moral biti v času, ko nastopa kot odgovorni nadzornik z geološko-geomehanskega področja, vpisan v ustrezen imenik pri pristojni poklicni zbornici..
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
• Obrazec 4.71 – Reference ponudnika
• Obrazec 4.7.2 – Referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.7.
• Obrazec 4.9.1 – Poslovni življenjepis; mora biti izpolnjen v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.9 in lastnoročno podpisan s strani odgovornega nadzornika
• Obrazec 4.9.2 – Referenčna potrdila odgovornega nadzornika, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.9.
• Obrazec 4.9.3 – Referenčna potrdila odgovornega nadzornika za področje gradbeno obrtniških del, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.9.
• Obrazec 4.9.4 – Referenčna potrdila odgovornega nadzornika za področje strojne opreme in strojnih instalacij, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.9.
• Obrazec 4.9.5 – Referenčna potrdila odgovornega nadzornika za področje elektro instalacij, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.9.
• Obrazec 4.9.6 – Referenčna potrdila odgovornega nadzornika z geološko-geomehanskega področja, izdana s strani naročnikov v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 4 – Ponudba, Podpoglavja 4.9.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 29. 5. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 29. 5. 2013
Čas: 10:00
Kraj: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.
Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.cerklje.si/1554.0.html
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 21. 5. 2013
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Tel. +386 42815800. Telefaks +386 42815820. E-pošta obcinacerklje@siol.net.
Internetni naslovi: http://www.cerklje.si
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, št. 43/2011) ne določa drugače.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
• objave obvestila o javnem naročilu, ali
• obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
• prejema povabila k oddaji ponudb
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Tel. +386 42815800. Telefaks +386 42815820. E-pošta obcinacerklje@siol.net.
Internetni naslovi: http://www.cerklje.si
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6550/2013, Storitve: Storitve gradbenega nadzora; datum objave: 30. 5. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2013   11:03
V1: Spoštovani,
Iz razpisne dokumentacije je razvidno, da mora imeti ponudnik in njegov odgovorni nadzornik reference za 2 storitvi nadzora in svetovanja po poravilih FIDIC, od tega mora biti vsaj ena storitev po pravilih FIDIC Rdeče knjige.
Želeli bi poudariti, da je izvajanje nadzora po RUMENI knjigi še bolj zahtevno od RDEČE, saj je poleg nadzora po istem principu kot v primeru RDEČE KNJIGE vključeno tudi sledenje v fazi projektiranja.
Predlagamo spremembo pogoja na izvajanje nadzora po RDEČI ali RUMENI KNJIGI, saj bi bilo izključevanje reference po RUMENI KNJIGI diskriminatorno.
Hvala za upoštevanje in lep pozdrav!
O1:Naročnik je preučil vaše vprašanje in odločil, da vsebina določena v razpisni dokumentaciji ostane nespremenjena.

Datum objave: 22.05.2013   08:36
V1: Spoštovani,
V razpisnih pogojih ste za referenčne kadre (odgovorni nadzornik nad gradbeno obrtniškimi deli, za strojno opremo, za elektro instalacije) podali zahteve, ki jih posamezni kadri (ker ti kadri niso specializirani samo npr. za vodovode) večinoma težko izpolnijo. Navedeno je tudi, da »Izpolnjevanje pogoja dokazujejo ponudnik oz. skupina ponudnikov in podizvajalci skupaj (eden od njih ponudi enega odgovornega nadzornika za področje …, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje)«.
Ali lahko za izpolnitev pogojev za kadre pod št. 14, 15 in 16 imenujemo več nadzornikov oz. ali lahko pogoje za kader pod št.:
- 14. odgovorni nadzornik za področje gradbeno obrtniških del
- 15. odgovorni nadzornik za področje strojne opreme in strojnih instalacij
- 16. odgovorni nadzornik za področje elektro instalacij
izpolnimo z navedbo več kadrov (npr. dva odgovorna nadzornika za področje GO del, itd.)?
Hvala in lep pozdrav.
O1:V skladu z določili razpisne dokumentacije izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 14 Podpoglavja 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) dokazujejo ponudnik oziroma skupina ponudnikov in podizvajalci skupaj, pri čemer eden od njih ponudi enega odgovornega nadzornika za področje gradbeno obrtniških del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje.
V skladu z določili razpisne dokumentacije izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 15 Podpoglavja 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) dokazujejo ponudnik oziroma skupina ponudnikov in podizvajalci skupaj, pri čemer eden od njih ponudi enega odgovornega nadzornika za področje strojne opreme in strojnih instalacij, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje.
V skladu z določili razpisne dokumentacije izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 16 Podpoglavja 1.2 (Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik) dokazujejo ponudnik oziroma skupina ponudnikov in podizvajalci skupaj, pri čemer eden od njih ponudi enega odgovornega nadzornika za področje elektro instalacij, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje.