Dosje javnega naročila JN12541/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve spremljanja in nadzora
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN12541/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.10.2013
JN12755/2013 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.10.2013
    JN12541/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Storitve spremljanja in nadzora

Datum objave: 3. 10. 2013
Številka objave: JN12541/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 013064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Strokovni nadzor za projekt “Rušitev in izgradnja novega vrtca Otona Župančiča - enota Čebelica“.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Strokovni nadzor za projekt “Rušitev in izgradnja novega vrtca Otona Župančiča - enota Čebelica“.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71700000 (Storitve spremljanja in nadzora)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 7 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1490/2012-11
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 11. 10. 2013
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 14. 10. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanjeIV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 14. 10. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1/II nadstropje.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira EU - Kohezijski sklad.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/10/2102-81944444490778385115/RD_-_ST
ROKOVNI_NADZOR_CEBELICA-koncna_-_2.10.2013.pdf.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 7. 10. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 2. 10. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN12755/2013, Storitve: Storitve spremljanja in nadzora; datum objave: 8. 10. 2013

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2013   08:55
Številka: 430-1490/2013-13
Številka JN: 7560-13-210084
Datum: 7.10.2013

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-13-220084 – Strokovni nadzor za projekt »Rušitev in novogradnja vrta Otona Zupančiča – enota Čebelica«

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeča vprašanja interesentov, na katere podajamo odgovore :


VPRAŠANJA INTERESENTOV

Storitve spremljanja in nadzora
Številka objave: JN12541/2013, Datum objave: 3.10.2013
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 3.10.2013, 13:08
Prosimo, da objavite razpisne obrazce v word obliki.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik v Popravku objavlja Razpisno dokumentacijo v word obliki.

Oddano: 3.10.2013, 13:10
Prosimo, da objavite razpisne obrazce v word obliki.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Naročnik v Popravku objavlja Razpisno dokumentacijo v word obliki.


Oddano: 7.10.2013, 09:32
Če ponudnik nastopa z podizvajalci ali ima lahko podizvajalec 1 referenco, ponudnik pa drugo?

ODGOVOR:
V kolikor bo ponudnik podizvajalca nominiral in zanj predložil vso dokumentacijo za izpolnjevanje pogojev in priloge za podizvajalce, DA.

V poglavju V. finančna zavarovanja: Kakšna finančna zavarovanja so potrebna za resnost ponudbe?

ODOGOVOR:
V Razpisni dokumentaciji ni zahtevana predložitev zavarovanja za resnost ponudbe!

V prilogi 7 je zahteva za reference v zadnjih petih (5) letih pred oddajo ponudbe, pod opomba pa je navedeno v obdobju zadnjih treh let. Kaj je pravilno?

ODGOVOR:
V prilogi 7 – Referenčna lista, je v opombi napaka. Pravilno je: v zadnjih 5 (petih) letih!

V kakšni višini mora biti sklenjena zavarovalna polica?

ODGOVOR:
33. člen (zavarovanje pred odgovornostjo)
(1) Projektant, izvajalec, nadzornik in revident morajo pred začetkom opravljanja dejavnosti zavarovati in imeti ves čas svojega poslovanja zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti.
(2) Višina letne zavarovalne vsote se v skladu s predpisi o zavarovalništvu za posamezen zavarovalni primer ali za vse zavarovalne primere v posameznem letu dogovori med zavarovalnico in udeležencem pri graditvi objekta iz prejšnjega odstavka.
(3) Višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, ne more biti nižja od 41.000 eurov.

Oddano: 7.10.2013, 09:33
Ali se za referenco prizna tudi projektantski nadzor?

ODGOVOR:
NE.

Oddano: 7.10.2013, 09:42
V tč. 12 Kadrovske zmogljivosti je pod dokazilo za reference navedeno obdobje treh let, v samem zahtevju pa pet let. Kaj je pravilno?

ODGOVOR:
V točki 12. Kadrovske zmogljivosti je zahteva – v zadnjih 5 (petih) letih.
V prilogi 7 – Referenčna lista, je v opombi napaka. Pravilno je: v zadnjih 5 (petih) letih!


Kakšna zavarovanja razen garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (ki jo predlogi izbrani ponudnik) je še potrebno priložiti?

ODGOVOR:
V Razpisni dokumentaciji ni zahteve po predložitvi garancij s ponudbo. Izbrani izvajalec bo moral k pogodbi predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Oddano: 7.10.2013, 09:57
Zanima nas, ali lahko priložimo reference na drugih obrazcih iz že prej pridobljenih postopkov javnega naročanja za druge objekte s tem, da vsebujejo vse podatke, ki jih zahtevate. Ali morajo biti potrdila v originalu ali so lahko kopije. Prosimo za hiter odgovor, saj je rok za oddajo ponudbe zelo kratek.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Na obrazcih za potrjevanje referenc (priloga 7/1 in 8/1) je napisano: To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Mestni občini Ljubljana.


Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe
Poslano:
- Portal JN