Dosje javnega naročila JN2066/2015
Naročnik: MJU 
Blago: Kabli iz optičnih vlaken
ZJN-2: Odprti postopek

JN2066/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.04.2015
JN2806/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.05.2015
    JN2066/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 066-115539
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Kabli iz optičnih vlaken

Datum objave: 1. 4. 2015
Številka objave: JN2066/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MJU, Tržaška cesta 21, Kontakt: Tajništvo Direktorata za javno naročanje, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta gp.mju@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mju.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno naročanje, Župančičeva 3, Kontakt: po pošti na naslov : GLAVNA PISARNA, V roke: OSEBNO na naslov: Sprejemna pisarna - vhod iz Cankarjeve, SI-1000 LJUBLJANA.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

MIZŠ, Masarykova cesta 16, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup optičnih povezav do kar največjega števila organizacij s področja raziskovanja in izobraževanja, v 2 sklopih
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup optičnih povezav do kar največjega števila organizacij s področja raziskovanja in izobraževanja, v 2 sklopih
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 32562000 (Kabli iz optičnih vlaken)
32562100 (Kabli iz optičnih vlaken za prenos informacij)
32562300 (Kabli iz optičnih vlaken za prenos podatkov)
32562200 (Optični kabli za telekomunikacije)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg razvidna iz razpisne dokumentacije objavljene na http://www.djn.mf.gov.si/javna-naročila
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 5 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA LJUBLJANA-SEVER
1)KRATEK OPIS razviden iz razpisne dokumentacije
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 32562000 (Kabli iz optičnih vlaken)
32562100 (Kabli iz optičnih vlaken za prenos informacij)
32562200 (Optični kabli za telekomunikacije)
32562300 (Kabli iz optičnih vlaken za prenos podatkov)
3)KOLIČINA ALI OBSEG4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 5 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH razvidne iz razpisne dokumentacije
Trajanje v mesecih je predvideno. Skrajni rok za izročitev predmeta pogodbe je 31. 10. 2015.
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA LJUBLJANA JUG
1)KRATEK OPIS razviden iz razpisne dokumentacije naročila
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 32562000 (Kabli iz optičnih vlaken)
32562100 (Kabli iz optičnih vlaken za prenos informacij)
32562200 (Optični kabli za telekomunikacije)
32562300 (Kabli iz optičnih vlaken za prenos podatkov)
3)KOLIČINA ALI OBSEG razvidna iz razpisne dokumentacije naročila
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 5 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH razvidne iz razpisne dokumentacije naročila
Trajanje v mesecih je predvideno. Skrajni rok za izročitev predmeta pogodbe je 31. 10. 2015.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora za zavarovanje predložiti finančna zavarovanja (v nadaljevanju zavarovanja) na način kot je to določeno v nadaljevanju.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanja lahko ponudnik predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije ali na svojih obrazcih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih vzorcev.

Zavarovanje za resnost ponudbe
Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti skupaj s ponudbo.

Za zavarovanje za resnost ponudbe se predloži ena podpisana in žigosana bianco menica, brez vpisanega zneska in ena podpisana in žigosana »menična izjava s pooblastilom« za resnost ponudbe v zahtevani višini, glede na število ponujenih sklopov. Če vrednost zavarovanja po višini ne pokriva oba sklopa, čeprav je bila ponudba oddana za oba sklopa, potem se šteje, da je bila ponudba dana le za sklop, ki je prvi naveden v Exel tabeli in sicer Sklop Ljubljana Jug.

Višina zavarovanja za resnost ponudbe za vsak ponujen sklop znaša 3% od ponudbene vrednosti z DDV – ponudnik v obrazec menične izjave navede znesek seštevka ponudbenih vrednosti vseh ponujenih sklopov z DDV. Zavarovanje za resnost ponudbe traja do vključno dne 31. 8. 2015.

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:
- če bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti ali
- če ponudnik na poziv Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ne bo podpisal pogodbe ali
- če ponudnik ne bo podal zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik bo moral Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport, v skladu z določili vzorca pogodbe, ob podpisu pogodbe predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV po sklopu, z veljavnostjo do vključno 31. 1. 2016.

Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se predloži podpisana in žigosana »menična izjava s pooblastilom« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani višini, glede na število ponujenih sklopov in ena podpisana in žigosana bianco menica.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta storitve, kvaliteta in količina, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru:
- če ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da bo skupina ponudnikov (skupna ponudba iz točke 11.2.1. navodil ponudnikom) izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval/lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.

DOKAZILA:

Izjava za ponudnika

in

Izjava za fizične osebe

ter

Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike)

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri (4) mesece. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevane izjave za fizične osebe ter pooblastil.

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 Odl.US in 90/12; ZJNVETPS) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12; ZJNPOV).

DOKAZILO:

Izjava za ponudnika

3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

DOKAZILO:

Izjava za ponudnika

in

Izjava in soglasje za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev.

4. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z Ministrstvom za šolstvo znanost in šport.

DOKAZILO:

Izjava za ponudnika

in

Izjava in soglasje za podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev

V primeru, da ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev, morajo podizvajalci, enako kot ponudnik, izpolnjevati vse pogoje pod točko 3 in 4 (pogoj v točki 4 – v kolikor bo podizvajalec izvedel dela, višja od 10.000,00 EUR brez DDV).. Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če teh pogojev ne izpolnjuje.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnostIII.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-138/2015, ODOLJUB-3/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 13. 5. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 31. 8. 2015
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 13. 5. 2015
Čas: 11:00
Kraj: v prostorih v prostorih Ministrstva za javno upravo, Direktorata za javno naročanje, Cankarjeva cesta 18, 1000 Ljubljana (3. nadstropje).
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Javno naročilo v vseh sklopih delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko - razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba. Naročilo se sofinancira s sredstvi iz naslova kohezijske politike v višini 85 %.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.djn.mf.gov.si/javna-naročila
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 4. 5. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I), lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 4. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2806/2015, Blago: Kabli iz optičnih vlaken; datum objave: 5. 5. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.04.2015   17:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to, da gre v tem javnem naročilu zgolj za optično infrastrukturo, nas zanima ali bo za zagotavljanje storitev, kot sta internet in telefonija, ločeno javno naročilo? Se bodo na razpis lahko prijavili vsi ponudniki omenjenih storitev?

ODGOVOR:
Optična vlakna, ki so predmet dobave tega naročila, se bodo uporabila za povezavo zavodov v omrežje ARNES. Na ta način bodo zavodi dobili dostop do interneta. Storitev telefonije si morajo zavodi še vedno urejati sami.

Datum objave: 24.04.2015   17:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da se dodatno pojasni določilo 1. odstavka 21. člena vzorca pogodbe, ki določa, da v kolikor prodajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti v celoti, oziroma v času do roka za prevzem postane evidentno, da pogodba ne bo mogla biti izpolnjena v celoti (po izključni krivdi prodajalca) ali se pogodba šteje za izpolnjeno v bistvenih delih, če je povezanih vsaj 90% vseh organizacij, če je predmet pogodbe manj kot 10 organizacij pa najmanj 80% vseh organizacij.
Je pri navedbi % organizacij mišljen % vseh organizacij za oba sklopa (v primeru, da je ponudnik izbran za oba sklopa) ali % vseh organizacij za posamezen sklop?


ODGOVOR:
Sklopi so med seboj neodvisni. Posledično se bo procent organizacij računa za vsak sklop posebej.

1. odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
" V kolikor prodajalec ne bo izpolnil pogodbenih obveznosti v celoti, oziroma v času do roka za prevzem postane evidentno, da pogodba ne bo mogla biti izpolnjena v celoti (po izključni krivdi prodajalca), šteje pogodba za izpolnjeno v bistvenih delih, če je povezanih vsaj 90% vseh organizacij posameznega sklopa. "

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis vzorca pogodbe, ki je priloga razpisne dokumentacije, v skladu z odgovori na portalu javnih naročil.

Datum objave: 24.04.2015   17:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predlagamo dopolnitev 20. Člena POGODBE O NAKUPU OPTIČNIH POVEZAV ZA ORGANIZACIJE S PODROČJA RAZISKOVANJA IN IZOBRAŽEVANJA s tekstom:
Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se predloži podpisana in žigosana »menična izjava s pooblastilom« za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani višini.

ODGOVOR:
Navedena dopolnitev pogodbe ni potrebna, ker bo, v skladu s točko 11.1.4.2 navodil ponudnikom, ponudnik moral predložiti zavarovanje za dobro izvedbo kot je določeno v tej točki.

Datum objave: 24.04.2015   17:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali bo naročnik glede na to, da pomemben del predmeta javnega naročila predstavlja zagotavljanje 25. letne garancije za nemoteno tehnično delovanje optičnih vlaken, ki ga lahko zagotavljajo le za to strokovno usposobljene osebe, od ponudnikov kot dodaten pogoj za priznanje sposobnosti zahteval izpolnjevanje določenih pogojev za kadrovsko/poklicno usposobljenost?

ODGOVOR:
V skladu z razpisno dokumentacijo, morajo ponudniki, v skladu s točko 9.1. navodil ponudnikom, za sodelovanje v postopku oddaje predmetnega javnega naročila izpolnjevati le splošne pogoje.

Datum objave: 29.04.2015   08:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
16. člen vzorca pogodbe določa, da prodajalec nudi 25. letno garancijo za brezhibno tehnično delovanje optičnih vlaken v skladu z zahtevami iz te pogodbe in tehničnih specifikacij, ki so njena priloga in sestavni del. Prosimo, da v skladu z navedenim spremenite tudi besedilo tehnični specifikacij, saj se v njih na nekaterih mestih namesto izraza optična vlakna uporablja izraz optične povezave in to kljub temu, da predmet nakupa niso celotne optične povezave (kabli) pač pa samo par optičnih vlaken (tudi v 2. odst. 17. člena vzorca pogodbe je zapisano, da so predmet napake in pomanjkljivosti na »posameznem vlaknu«).

ODGOVOR:
V točki 1.1 tehničnih specifikacij, ki definira predmet razpisa je zapisano:
"Namen razpisa je zagotoviti neosvetljene optične povezave s 25-letno garancijo. Optične povezave bodo zagotovljene z enim parom enorodovnih optičnih vlaken."
Drugi stavek definira pomen izraza "neosvetljene optične povezave", kot se uporablja v tehničnih specifikacijah. Iz njega je razvidno, da ne gre za celotne optične kable, ampak zgolj za (neosvetljene) pare enorodovnih optičnih vlaken.


Datum objave: 04.05.2015   10:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Bo naročnik glede na razpisne pogoje, da se zahteva garancija za nemoteno tehnično delovanje optičnih vlaken kar 25. let in glede na dejstvo, da je plačilo za zagotavljanje te obveznosti vključeno v prodajno ceno za nakup optičnih vlaken, od ponudnikov zahteval finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi(npr. bančna garancija) in na predložitev tega zavarovanja vezal veljavnost pogodbe?

ODGOVOR:
Navedeno zavarovanje v razpisni dokumentaciji ni zahtevano.

Datum objave: 04.05.2015   10:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za potrditev, da je prodajalec dolžan zagotavljati kupcu kabelsko kanalizacijo 25. let od dneva prevzema optičnih vlaken, saj so se v preteklosti sklepale z lastniki nepremičnin služnostne pogodbe, ki služnostno upravičenje niso določale za čas obratovanja omrežja, pač pa je bilo to obdobje časovno omejeno na npr. 30 let in tako lahko prodajalec zaradi nepodaljšanja služnostnih pogodb z lastniki nepremičnin ne bo mogel zagotavljati kabelske kanalizacije neomejeno časovno obdobje. Naročnikova zahteva zagotavljanja kabelske kanalizacije bi bila zato nesorazmerna in z vidika naročnika neekonomična in torej v nasprotju z ZJN-2. Prav tako pa bodo vse te nesorazmerne zahteve naročnika morali ponudniki vračunati v ponujeno ceno, ki bo posledično višja od cene, če teh zahtev ne bi bilo, naročnik pa bo zaradi navedenega moral plačati več, kot če bi zahteval običajne pogoje prodaje optičnih povezav.

ODGOVOR:
Da. V skladu z razpisno dokumentacijo bo moral prodajalec kupcu zagotoviti neosvetljena optična vlakna s 25-letno garancijo, na način kot je to določeno v vzorcu pogodbe in v tehničnih specifikacijah, ki so priloga razpisne dokumentacije.

Prodajalčeve obveznosti so definirane med drugim v zadnji alineji 15. člena vzorca pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije in se glasi:
"- da bo kupec poleg lastninske pravice na blagu pridobil tudi vse tiste pravice, ki so vezane na blago in brez katerih kupec ne more uporabljati blaga na način, da bo zagotovljeno njegovo delovanje v skladu s to pogodbo, prodajalec pa bo brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na to blago."

V skladu s specialno določbo ZEKom-1 se služnost časovno ne omejuje na določeno število let, ampak se sklene v takšnem obsegu in za takšno časovno obdobje, kot je nujno potrebno za gradnjo, postavitev, obratovanje ali vzdrževanje elektronskega komunikacijskega omrežja in za čas obratovanja elektronskega komunikacijskega omrežja in pripadajoče infrastrukture.


Datum objave: 04.05.2015   11:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1.
Glede na to, da zavarovanje obveznosti za odpravo napak v garancijski dobi ni zahtevano nas zanima ali bodo izločeni ponudniki, nad katerimi je uveden oz. jim grozi stečajni postopek?
2.
Kako se je naročnik zavaroval za izpolnitev razpisne zahteve zagotavljanja garancije 25 let glede na to da se vas kupnina plača po primopredaji (npr.: nad izbranim ponudnikom je končan stečajni postopek pred iztekom obdobja garancije)?

ODGOVOR:
1.
Ker naročnik pogoja, da ponudnik ni v stečajnem postopku, ni zahteval v razpisni dokumentaciji, ponudniki nad katerimi je uveden stečaj, ne bodo izločeni.

2.
Zavarovanje za zagotavljanje garancijskih obveznosti v razpisni dokumentaciji ni zahtevano. V kolikor prodajalec ne bo izpolnjeval garancijskih obveznosti, bo kupec v skladu s tehničnimi specifikacijami, poglavje »1.5.2. Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem roku« z usposobljenimi izvajalci sam odpravil napako, nastale stroške pa zaračunal prodajalcu.


Datum objave: 04.05.2015   11:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Del predmetnega javnega naročila predstavlja tudi »25-letna garancija«, saj morajo ponudniki skladno z razpisno dokumentacijo še 25 let po izročitvi optičnih vlaken zagotavljati brezhibno tehnično delovanje optičnih vlaken v skladu s tehničnimi specifikacijami iz razpisne dokumentacije in v času trajanja garancije na svoje stroške odpraviti napake in pomanjkljivosti na posameznem vlaknu. Bo glede na navedeno in glede na 3. In 6. Odstavek 6. člena ZGD-1, ki pravijo, da smejo družbe opravljati gospodarske posle le v okviru dejavnosti, določene v statutu ali družbeni pogodbi ter da lahko družba začne opravljati dejavnost, ko je vpisana v register, naročnik od ponudnikov kot pogoj za priznanje sposobnosti zahteval, da imajo v družbenih pogodbah določeno dejavnost, potrebno za izvedbo »25-letne garancije«.

ODGOVOR:
Naročnik tega ne zahteva kot pogoj za priznanje sposobnosti. Izbrani ponudniki morajo v skladu z določbami razpisne dokumentacije zagotavljati garancijo šele po izvedeni dobavi, za katero je v 10. členu osnutka pogodbe določen skrajni rok, in sicer 31.10.2015. Glede na navedeno določbo razpisne dokumentacije, bi v času izvedbe dobave izbrani ponudniki, glede na običajne poslovne prakse, še lahko registrirali dodatno dejavnost, če bi bilo to potrebno. V primeru, da jim to kljub vsemu ne bi uspelo, bi jim še vedno ostala možnost, da v skladu z določbami 11. odstavka 71. člena ZJN-2, do prevzema vlakna oziroma do izvedbe dobave, priglasijo novega podizvajalca z ustrezno registracijo dejavnosti.

Datum objave: 04.05.2015   11:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Bo naročnik od ponudnikov zahteval, da so vpisani v register operaterjev pri AKOS, glede na to da je predmet javnega naročila nakup optičnih vlaken in zagotavljanje 25 letne garancije za zagotavljanje javnih elektronskih komunikacijskih omrežij pa ZEKom predvideva da morajo biti subjekti registrirani pri AKOS.

ODGOVOR:
Naročnik tega od ponudnikov ne zahteva.
Predmet razpisa ni nakup in garancija za zagotavljanje javnih elektronskih komunikacijskih omrežij. Optična napeljava, ki bo kupljena v okviru razpisa je namenjena za vzpostavitev zaprtega omrežja in je zato kupljena od lokacije organizacije do vozlišča omrežja ARNES. Ta vozlišča se nahajajo na javnih zavodih in so ločena od vozlišč javnih telekomunikacijskih omrežij. Optična vlakna, ki so predmet razpisa bodo uporabna le za povezovanje javnih zavodov. 41. točka 3. člena ZEKom-1 izrecno govori, da upravljavec nepridobitnega omrežja ni operater. Vzpostavljeno zaprto omrežje tako ne zapade določilom ZEKom-1. Prav tako ni zakonske podlage za zahtevo, da bi morali biti prodajalci optičnih vlaken vpisani kot operaterji v smislu določil ZEKom-1.

Datum objave: 04.05.2015   11:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da upoštevate spremembe ZJN in popravite zahtevo glede poravnanih davkov in prispevkov. Poravnane davke in prispevke moramo imeti na dan oddaje ponudbe in ne na dan ko poteče rok za oddajo.

ODGOVOR:
Naročnik je v razpisni dokumentaciji v zvezi z navedenim pogojem (točka 9.1.1.3 navodil ponudnikom) določil "ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba". V skladu z zapisanim se bo preverjalo izpolnjevanje tega pogoja na dan, ko je bila oddana ponudba.

Datum objave: 04.05.2015   13:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V skladu z določbo 6. odstavka 71. člena ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. Mora ponudnik takšno povezano družbo navajati v obrazcu »Prijava«?

ODGOVOR:
Ponudnik takšne povezane družbe v navedeni obrazec v ponudbi ne navaja, ker kot je pravilo zapisano, v tem primeru ne gre za podizvajalca v skladu z ZJN- 2.

V kolikor pa bo gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, sodeloval pri izvedbi naročila v skupni ponudbi (konzorciju), je potrebno takšno ponudbo oddati kot skupno ponudbo, v skladu s točko 11.2.1 navodil ponudnikom.


Datum objave: 04.05.2015   13:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da upoštevate uredbo o finančnih zavarovanjih in podate ocenjeno vrednost oz. vrednost garancije in sicer največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (brez DDV) in ne z DDV.


Navedba v uredbi o finančnih zavarovanjih:
Višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe znaša največ 3 % ocenjene vrednosti naročila (brez DDV), če se naročilo oddaja po sklopih, pa največ 3 % ocenjene vrednosti sklopa (brez DDV).

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji se, v točki 11.1.4.1 navodil ponudnikom, tretji odstavek spremeni tako, da se v celotnem odstavku besedilo »z DDV« nadomesti z besedilom »brez DDV«.

V skladu s tem odgovorom ponudniki na obrazcu MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV« prečrtajo besedilo »3% od ponudbene vrednosti z DDV, kar znaša«. V primeru, da ponudnik tega besedila na navedenem obrazcu ne bo prečrtal, bo naročnik ta del besedila štel kot brezpredmetnega. V vsakem primeru bo naročnik presojal pravilnost višine vpisanega zneska v tem obrazcu, v skladu z navedenim v prejšnjem odstavku tega odgovora.