JN4917/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Storitve upravljanja odnosov z javnostmi

Datum objave: 26. 4. 2013
Številka objave: JN4917/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, Kontakt: Andreja Jerala, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Tel. +386 42815800. Telefaks +386 42815820. E-pošta obcinacerklje@siol.net.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.cerklje.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

OBČINA KOMENDA, Zajčeva cesta 23, SI-1218 Komenda.

OBČINA ŠENČUR, Kranjska cesta 11, SI-4208 Šenčur.

MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, SI-4000 Kranj.

OBČINA VODICE, Kopitarjev trg 1, SI-1217 Vodice.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: OBVEŠČANJE JAVNOSTI O IZVAJANJU OPERACIJE »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP)«
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 13.
Glavni kraj izvedbe: Občina Cerklje na Gorenjskem, Občina Vodice, Občina Šenčur, Občina Komenda, Mestna občina Kranj, Slovenija
Sifra NUTS: SI022.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je Obveščanje javnosti o izvajanju operacije »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP)«, ki vsebujejo pripravo načrta obveščanja, izdajo in distribucijo publikacij, postavitev in urejanje spletne strani, oglasno desko oz. gradbiščno tablo, jumbo plakat, organizacijo in izvedbo novinarskih konferenc in razlagalne table.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 79416100 (Storitve upravljanja odnosov z javnostmi)
79416200 (Storitve svetovanja na področju odnosov z javnostmi)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Predmet javnega naročila je Obveščanje javnosti o izvajanju operacije »OSKRBA S PITNO VODO NA OBMOČJU ZGORNJE SAVE (1. SKLOP)«, ki vsebujejo pripravo načrta obveščanja, izdajo in distribucijo publikacij, postavitev in urejanje spletne strani, oglasno desko oz. gradbiščno tablo, jumbo plakat, organizacijo in izvedbo novinarskih konferenc in razlagalne table.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 847 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora naročniku izročiti brezpogojno in na prvi pisni poziv plačljivo garancijo za resnost ponudbe prvorazredne banke ali zavarovalnice v višini 5.000,00 EUR. Garancija za resnost ponudbe mora veljati sto petdeset (150) dni od roka za prejem ponudb.
Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe izročiti bančno garancijo ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV). Bančna garancija ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno 937 dni od podpisa pogodbe (rok izvedbe storitve 847 dni in dodatni rok 3 mesecev – 90 dni).
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Rok plačila je 30. dan, na podlagi izstavljenih mesečnih računov oziroma situacij s strani izvajalca in po potrditvi le-teh s strani naročnika.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.
V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, mora biti v ponudbi predložen ustrezen akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodba o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila mora minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku za podpis ponudbe in pogodbe, neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov, deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli, način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja sporazuma ter določila v primeru izstopa ponudnika.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
1. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2-UPB5/ (Ur.l. RS, št. 12/2013);
2. da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem naročanju /ZJN-2/ oziroma 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev /ZJNVETPS// oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti /ZJNPOV/;
3. da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več;
4. da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
5. da ponudnik ni v stečajnem postopku ali da zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
6. da ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, ali da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovno dejavnost ali da ni v katerem koli podobnem položaju;
7. da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila;

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Izjava 1: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika
• Izjava 2: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Izjava 1: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti ponudnika ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev, navedenih v točkah 1, 3, 4, 5 in 6 Točke III.2.1 Obvestila o naročilu (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež)
• Izjava 2: Izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima v svojem temeljnem aktu določene dejavnosti, ki so predmet javnega naročila ali Dokazila iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika, podano pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež)
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
8. da so povprečni letni prihodki ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009 enaki najmanj protivrednosti 50.000,00 EUR;
9. da ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranega računa;
10. da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja

Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
• Priloga E.5: Finančni podatki
• Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 50.000,00 EUR.
• Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od trideset (30) dni od roka za prejem ponudb
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
• Priloga E.5: Finančni podatki
• Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
Če posluje manj kot tri (3) leta, naj ponudnik predloži zahtevano dokumentacijo za čas poslovanja. Za izpolnitev pogoja pa mora v obdobju poslovanja dosegati povprečne letne prihodke enake najmanj protivrednosti 50.000,00 EUR.
• Ustrezno potrdilo, s katerim ponudnik izkazuje, da ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od trideset (30) dni od roka za prejem ponudb
• Izjava 4: Izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
7. da ima ponudnik v obdobju zadnjih treh (3) let od dneva objave javnega naročila vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev s področja načrtovanja in izvedbe celostnih komunikacijskih strategij pri projektu, sofinanciranem s strani Evropske Unije in eno (1) uspešno zaključeno storitev s področja okoljskega komuniciranja (vsebuje izvedbo vsaj enega (1) komunikacijskega orodja). Področje okoljskega komuniciranja zajema projekte komunikacijske podpore ukrepom za zmanjšanje negativnih učinkov na okolje, kot so: oskrba s pitno vodo, izgradnja čistilnih naprav in kanalizacij ali ločeno zbiranje odpadkov ali predelava odpadkov ali sanacije divjih odlagališč ali sanacije starih bremen ali izgradnja centrov za ravnanje z odpadki ali zmanjšanje onesnaževanja zraka ali okolju prijazne energije ali okolju prijazni izdelki (papir, embalaža, material);
8. da ima strokovnjak s področja odnosov z javnostmi v obdobju zadnjih treh (3) let od dneva objave javnega naročila vsaj eno (1) uspešno zaključeno storitev načrtovanja in izvedbe celostnih komunikacijskih strategij pri projektu, sofinanciranem s strani Evropske Unije in eno (1) uspešno zaključeno storitev s področja okoljskega komuniciranja (vsebuje izvedbo vsaj enega (1) komunikacijskega orodja). Področje okoljskega komuniciranja zajema projekte komunikacijske podpore ukrepom za zmanjšanje negativnih učinkov na okolje, kot so: oskrba s pitno vodo, izgradnja čistilnih naprav in kanalizacij ali ločeno zbiranje odpadkov ali predelava odpadkov ali sanacije divjih odlagališč ali sanacije starih bremen ali izgradnja centrov za ravnanje z odpadki ali zmanjšanje onesnaževanja zraka ali okolju prijazne energije ali okolju prijazni izdelki (papir, embalaža, material). Strokovnjak s področja odnosov z javnostmi mora imeti vsaj 7. stopnjo izobrazbe družboslovne smeri in najmanj osem (8) let delovnih izkušenj.;
9. da je Idejna zasnova načrta obveščanja javnosti skladna z zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji (po vsebini in obsegu).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
• Obrazec E.6 – Reference ponudnika
• Obrazec E.7 – Referenčna potrdila ponudnika, izpolnjen, podpisan, žigosan in izdan s strani naročnikov.
• Zaključno poročilo o uspešno izvedeni storitvi, iz katerega je razviden datum začetka in datum zaključka izvajanja storitve.
• Obrazec E.9: – Življenjepis člana strokovnjaka s področja odnosov z javnostmi, izpolnjen in lastnoročno podpisan s strani strokovnjaka s področja odnosov z javnostmi.
• Obrazec E.10 – Reference strokovnjaka s področja odnosov z javnostmi
• Obrazec E.11: – Referenčna potrdila strokovnjaka s področja odnosov z javnostmi, izpolnjen, podpisan, žigosan in izdan s strani naročnikov.
• Zaključno poročilo o uspešno izvedeni storitvi, iz katerega je razviden datum začetka in datum zaključka izvajanja storitve.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 27. 5. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 150 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 27. 5. 2013
Čas: 10:00
Kraj: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Varstvo okolja – področje voda, prednostne usmeritve: Oskrba s pitno vodo.
Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad: Slovenska udeležba, 85:15.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.cerklje.si/1554.0.html
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 19. 5. 2013
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Tel. +386 42815800. Telefaks +386 42815820. E-pošta obcinacerklje@siol.net.
Internetni naslovi: http://www.cerklje.si
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur.l. RS, št. 43/2011) ne določa drugače.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva:
• objave obvestila o javnem naročilu, ali
• obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali
• prejema povabila k oddaji ponudb
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM, Trg Davorina Jenka 13, SI-4207 Cerklje na Gorenjskem.
Tel. +386 42815800. Telefaks +386 42815820. E-pošta obcinacerklje@siol.net.
Internetni naslovi: http://www.cerklje.si
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 4. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.05.2013   11:57
V1: Spoštovani,
zanima nas ali je razpisni dokumentaciji potrebno priložiti obrazec S-Bon1. Če ja, nas zanima ali mora biti original ali je lahko overjena kopija originala.
Hvala.
O1: Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji mora za izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 8 Priloge B.1 (Obvezni pogoji in dokazila o izpolnjevanju obveznih pogojev) razpisne dokumentacije predložiti Prilogo E.5: Finančni podatki in Dokazila o višini letnih prihodkov ponudnika v letih 2011, 2010 in 2009, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. Dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumenta.
Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji mora za izpolnjevanje pogoja pod zaporedno številko 9 Priloge B.1 (Obvezni pogoji in dokazila o izpolnjevanju obveznih pogojev) razpisne dokumentacije predložiti Potrdilo, da ponudnik ni imel blokiranega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. Potrdilo mora biti dano za vse poslovne račune in ne sme biti starejše od trideset (30) dni od roka za prejem ponudb. Dokazila morajo biti original oziroma overjena kopija dokumenta.
________________
V2: Spoštovani, glede publikacije imamo nekaj vprašanj in sicer:
- ali je format 20,9 x 14,7 cm odprta li zaprti format?
- je publikacija mišljena kot zloženka (dodelava zgibanje) ali brošura (dodelava šivanje )?
Hvala za hitre odgovore.
O2:
Naročnik odgovarja na zastavljena vprašanja.
1. Format 20,9 x 14,7 cm je zaprti format
2. 2. Publikacija je mišljena kot brošura (dodelava šivanje)