Dosje javnega naročila JN12464/2012
Naročnik: SŽ - Infrastruktura, d.o.o. 
Storitve: Zavarovalniške storitve
ZJN-2: Odprti postopek

JN12464/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 16.11.2012
JN13818/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 21.12.2012
    JN12464/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2012/S 224-369290
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Storitve

Zavarovalniške storitve

Datum objave: 16. 11. 2012
Številka objave: JN12464/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Slobodanka Rosić, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 12914439. Telefaks +386 12914833. E-pošta slobodanka.rosic@slo-zeleznice.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, Kontakt: Področje za nabavo, V roke: Vložišče SŽ, SI-1506 Ljubljana.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Oseba javnega prava.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTII.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Da.

MZIP, Langusova ulica 4, SI-1000 Ljubljana.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: ZAVAROVANJE JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN POSTAJNIH POSLOPIJ
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 6.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: ZAVAROVANJE PREMOŽENJA JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE IN ŽELEZNIŠKIH POSTAJNIH POSLOPIJ RS, ZA OBDOBJE 2013 - 2014
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 66510000 (Zavarovalniške storitve)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja TAKO KOT JE TO ZAPISANO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo TAKO KOT JE TO ZAPISANO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano TAKO KOT JE TO ZAPISANO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: TAKO KOT JE TO ZAPISANO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
TAKO KOT JE TO ZAPISANO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
TAKO KOT JE TO ZAPISANO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Višina premije (skupna letna premija z vključenim DPZP). Ponder: 60
2. Vsebina zavarovalnih pogojev. Ponder: 20
3. Plačilo odškodnine ali zavarovalnine. Ponder: 10
4. Reference ponudnika. Ponder: 10
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbiIV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 3. 1. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 3. 1. 2013
Čas: 11:00
Kraj: Ljubljana
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/11/7869-9876989856000/RD_JZI_2013-20
14.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 21. 12. 2012
Čas: 09:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb SŽ - Infrastruktura, d.o.o., Kolodvorska ulica 11, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 16. 11. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN13818/2012, Storitve: Zavarovalniške storitve; datum objave: 21. 12. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 12.12.2012   10:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosim za podatek ali pri predmetnem naročilu sodeluje zavarovalni posrednik in če ja, kateri?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Pozdravljeni,

Pri predmetnem javnem naročilu NE sodeluje zavarovalni posrednik.

Datum objave: 14.12.2012   08:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosim za podatek ali pri predmetnem naročilu sodeluje zavarovalni posrednik in če ja, kateri?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik dopolnjuje odgovor:

Zavarovalni posrednik INDIVIDA IBC, zavarovalno posredništvo d.o.o. , Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana sodeluje, ni pa član komisije naročnika za izbiro ponudnika zavarovalnih poslov.

Pogodba o opravljanju storitev zavarovalnega posredovanja je odpovedana. V skladu z odpovednim rokom preneha veljati zavarovalnemu posredniku INDIVIDA IBC , zavarovalno posredništvo d.o.o. pooblastilo za zastopanje pri zavarovalnih poslih dne 05.03.2013.

Datum objave: 19.12.2012   09:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosim za pojasnilo glede bančne garancije za resnost ponudbe:

navajate da želite bančno garancijo v višini 5% od vrednosti ponudbe: ali to pomeni od vrednosti 1 letne ali od vrednosti 2 letne ponujene premije?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Bančna garancija za resnot ponudbe v višini 5 % od vrednosti ponudbe pomeni vrednost celotne ponudbe, vrednosti za 2 leti (2 letne ponujene premije).

Datum objave: 20.12.2012   09:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Zanima nas, ali se v ponudbene obrazce vpisuje letna ali dvoletna premija?

ODGOVOR:
Pozdravljeni,
V razpisni dokumentaciji je zapisano: Ponudba za zavarovanje naj bo narejena za obdobje 1.1.2013 do 31.12.2014.Datum objave: 21.12.2012   09:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim vas za pojasnilo, da če v predhodnih postopkih javnega naročanja nismo imeli podizvajalcev, nam ni potrebno priložiti izjave, da imamo plačane vse zapadle obveznosti.

ODGOVOR:
Ne glede na to, da v prejšnjih postopkih niste imeli podizvajalcev, morate kot ponudnik v postopku tega javnega naročila, predložiti potrjeno in podpisano izjavo o plačanih vseh zapadlih obveznostih.

Datum objave: 21.12.2012   09:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Zanima nas koliko znaša provizija posrednika?

ODGOVOR:
PROVIZIJA POSREDNIKA JE V SKLADU S POGODBO O ZAVAROVALNEM POSREDOVANJU MED POSREDNIKOM IN ZAVAROVALNICO.

Datum objave: 21.12.2012   09:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Prosimo za razdelitev prihodkov, ki odpadejo na potniški oziroma tovorni promet.

ODGOVOR:
PRIHODKI IZ TOVORNEGA PROMETA ZA LETO 2011 ZNAŠAJO: 161,1 MIO EUR IN PRIHODKI IZ POTNIŠKEGA PROMETA ZA LETO 2011 SO: 34.791.977 EUR.

Datum objave: 21.12.2012   09:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

na strani 41 razpisne dokumentacije je med predmeti zavarovanja navedeno tudi:

8. Vse vrste železniških prevoznih sredstev in drugih tirnih vozil v lasti JŽI

Prosimo vas, da nam posredujete seznam teh vozil, ki bo vključeval: naziv, vrednost, namen uporabe in inventarno številko.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
TEH VOZIL NI NA STANJU OSNOVNIH SREDSTEV NA DAN 01.01.2012.

Datum objave: 21.12.2012   09:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Druga alineja Razpisnega obrazca št. 8 v razpisni dokumentaciji določa, da bo ogled škode, kadar je potrebno, ponudnik izvedel najkasneje v roku 24 ur po prejemu pisnega obvestila naročnika. Prvenstveno predlagamo, da za izvedbo ogleda določite nekoliko daljši rok, na primer 3 dni, saj je rok 24 ur iz organizacijskih, predvsem kadrovskih razlogov, prekratek. Dalje predlagamo, da se v to določbo vključi besedilo, da ta rok ni aplikativen za primere, ko bi škoda bila neposredno povezana z nesrečami v smislu 8. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS, št. 64/1994, v nadaljevanju ZVNDN). S tem mislimo na sanacijo škod po takšnih nesrečah (povzročenih po nenadzorovanih naravnih in drugih silah), ki prizadenejo oziroma ogrozijo življenje ali zdravje ljudi, živali ter premoženje, povzročijo škodo na kulturni dediščini in okolju v takem obsegu, da je za njihov nadzor in obvladovanje potrebno uporabiti posebne ukrepe, sile in sredstva, ker ukrepi rednih dejavnosti, sile in sredstva ne zadostujejo (1. točka 1. odstavka 8. člena ZVNDN). Zaradi organizacijskih razlogov namreč zavarovalnica v primerih takšnih nesreč morda ne bo uspela opraviti vseh potrebnih ogledov poškodovanih stvari v navedenem roku. V takšnih primerih je primerno obveznost zavarovalnice opraviti ogled opredeliti z dikcijo »brez nepotrebnega odlašanja«.
2. V zvezi s 3. členom vzorca pogodbe o zavarovanju premoženja javne železniške infrastrukture ter postajnih poslopij (stran 32), ki govori o materialnopravni podlagi pogodbenega razmerja, predlagamo, da določbo dopolnite tako, da bo pri izvrševanju pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz te pogodbe in tolmačenju njenih določil predvidela tudi uporabo splošnih in posebnih pogojev zavarovalnice. Za učinkovito izvrševanje pravic in dolžnosti iz zavarovalnega razmerja so namreč zgolj določbe razpisne dokumentacije, splošnih in posebnih pogojev za zavarovanje premoženja JŽI ter železniških postajnih poslopij RS ter Obligacijskega zakonika premalo. Splošni in posebni pogoji zavarovalnic namreč običajno vsebujejo tudi določbe povsem procesualnega značaja, ki pa jih viri, kot ste jih opredelili v navedenem členu, ne vsebujejo v tolikšni meri. V izogib morebitnim nejasnostim pri izvrševanju pravic in dolžnosti, ki izhajajo iz te pogodbe, predlagamo, da uporabo splošnih in posebnih pogojev zavarovalnice v tej določbi predvidite takrat, ko niso v nasprotju z ostalimi viri oziroma takrat, ko so za zavarovanca ugodnejši/v primeru praznin pravne podlage. Podobno dopolnitev predlagamo tudi v zvezi s 43. členom Splošnih pogojev za zavarovanje premoženja JŽI ter železniških postajnih poslopij RS (stran 59).
3. 7. člen vzorca pogodbe (stran 33) med drugim določa, da se prijava škode vrši najkasneje v 30 dneh po nastanku škode (objektivni rok), razen če je narava škode takšna, da se mora ogled opraviti nemudoma. Rok 30 dni je nedvomno predolg, saj se dejansko stanje posameznega škodnega primera v tem času lahko spremeni do te mere, da je učinkovita ocena škode ogrožena. Poleg tega pa navedena določba presojo o tem, da je narava škode takšna, da se mora ogled opraviti nemudoma, prepušča zavarovancu, kar pa z vidika druge pogodbene stranke ni ustrezno. Ocena, ali je potrebno ogled v posameznem primeru opraviti nemudoma ali ne, bo namreč pri eni ali drugi pogodbeni stranki pogosto različna, vsekakor pa je zavarovalnica tista, ki o tem zmore podati strokovno stališče. Glede na navedeno, predlagamo, da se citirana dikcija nadomesti z določbo 1. odstavka 941. člena OZ, ki predvideva 3 dnevni subjektivni rok. Podobno dopolnitev predlagamo tudi v zvezi s 36. členom Splošnih pogojev za zavarovanje premoženja JŽI ter železniških postajnih poslopij RS (stran 56), ki za prijavo zavarovalnega primera sicer predvideva 30 dnevni subjektivni rok. Na tem mestu opozarjamo, da tovrstno podvajanje določb, ki (različno) urejajo ista vprašanja ni sprejemljivo in zato prosimo za dosledno odpravo tovrstnih diskrepanc.
4. Zadnja, 12. točka 1. člena Splošnih pogojev za zavarovanje premoženja JŽI ter železniških postajnih poslopij RS (stran 41) določa, da so v prejšnjih točkah navedene stvari, ki se nabavijo, zgradijo ali drugače pridobijo med trajanjem zavarovanja, zavarovane takoj, ko je nevarnost rizika prešla na zavarovanca. Nove investicije v teku, vendar največ do 15% zavarovalne vsote. Predlagamo črtanje zadnjega stavka, ki je sam po sebi nerazumljiv, preostanek določbe pa dopolnite v smislu besedila: »Stvari od točke 1 do vključno 11., ki se nabavijo, zgradijo ali drugače pridobijo med trajanjem zavarovanja, so zavarovane takoj, ko je nevarnost rizika prešla na naročnika, če njihova skupna vrednost ne presega 500.000,00 EUR vrednosti zavarovanih stvari v primeru, da zavarovalec oziroma zavarovanci njihove pridobitve predhodno ne sporočijo zavarovalnici. Za znane lokacije (zavarovalnici že prijavljene) se limit nanaša na skupno vrednost zavarovanih stvari (predmetov zavarovanja) po posamezni lokaciji. Za nove lokacije (zavarovalnici še ne prijavljene) pa se limit nanaša na skupno vrednost zavarovanih stvari (predmetov zavarovanja).” Podobno dopolnitev predlagamo tudi v zvezi s tretjim odstavkom 1. točke 26. člena Splošnih pogojev (stran 53).
5. Prva alineja 3. točke 2. člena Splošnih pogojev za zavarovanje premoženja JŽI ter železniških postajnih poslopij RS (stran 43) določa, da stroške, ki so nastali zaradi nujnih ukrepov zaradi odvrnitve ali zmanjšanja škode, ne glede na to, ali so bili uspešni ali ne za vzpostavitev proge v funkcionalno stanje, krije zavarovanje. Predlagamo, da se navedena alineja dopolni in sicer naj se za kritje tovrstnih stroškov določi ustrezna zavarovalna vsota.
6. Četrta točka 18. člena Splošnih pogojev za zavarovanje premoženja JŽI ter železniških postajnih poslopij RS (stran 49) določa, da so določene stvari zavarovane tudi na prostem, če je prostor ograjen z ograjo. Predlagamo, da se navedena določba dopolni v smislu besedila: »…če je prostor stalno čuvan in ograjen z dobro vzdrževano ograjo, ki je visoka vsaj 2 metra. Zavarovanje ne krije škode, če se ugotovi, da navedeni pogoji ob nastanku zavarovalnega primera niso bili izpolnjeni.« Zgolj dejstvo, da je prostor kakorkoli ograjen namreč samo po sebi nima relevantnega vpliva na obstoj in višino rizika.
7. Peta točka 22. člena Splošnih pogojev za zavarovanje premoženja JŽI ter železniških postajnih poslopij RS (obseg zavarovanja odgovornosti, str. 51) določa, da je zavarovalnica zavezana nadomestiti nastale pravdne stroške v celoti tudi takrat, ko ne vodi pravde po pooblaščeni osebi, ki bi jo določila sama, marveč bi vstopila v pravdo proti zavarovancu na njegovi strani kot stranski intervenient. Navedena določba je povsem neutemeljeno v škodo zavarovalnici, saj glede povračila pravdnih stroškov stranski intervenient deli posledice (ne)uspeha v postopku tiste stranke, kateri se je pridružil, kar je splošno načelo določb ZPP o povračilu stroškov. Intervenient namreč v pravdi deluje poleg glavne stranke ali namesto nje, če je glavna stranka neaktivna. Intervenient je le pomočnik glavne stranke, ni sospornik in tudi ne stranka. Njemu sodišče ničesar ne prisodi in nič ne zavrne in tako tudi ne more biti obsojen na stroške glavne pravde. Pomeni, da stranskega intervenienta v primeru negativnega izida pravde za tisto stranko, kateri se je bil pridružil, stroški postopka ne morejo bremeniti (sklep Višjega sodišča v Ljubljani, opr. št. I Cpg 507/2007 z dne 11.7.2007). Drži, da predmetna določba zavarovalnici daje možnost, da vodi pravdo po pooblaščeni osebi, ki jo določi sama ali pa vstopi v pravdo na strani zavarovanca le kot intervenient, vendar to ne pomeni, da bi morala zaradi možnosti te izbire v vsakem primeru sama kriti stroške postopka. Da bo v konkretnem primeru zadosti, če v pravdo vstopi le kot intervenient in je ne vodi sama, bo namreč odvisno od dejanskega stanja posameznega primera in tudi od stroškovne ocene z zavarovalnim primerom povezanega postopka. Glede na navedeno, predlagamo drugačno formulacijo obravnavane določbe in sicer spremembo četrtega stavka njenega drugega odstavka (stran 17/32) v smislu besedila: »Če za posamezni primer ni posebej dogovorjeno, zavarovalnica v primeru negativnega izida sodnega postopka krije stroške pravde v celoti le takrat, kadar usmerja pravdo od vsega začetka sama.« Opozarjamo še na to, da je zadnji stavek obravnavane določbe, ki pravi, da takrat, ko je do pravde prišlo po nalogu zavarovalnice, slednja krije pravdne stroške tudi v primeru, »ko je bil zahtevek neutemeljen.« V kolikor bo namreč zahtevek utemeljen, bodo pravdni stroški tako ali tako bremenili nasprotno stranko.
8. Predlagamo črtanje sedme točke 22. člena Splošnih pogojev (str. 51), ki določa, da zavarovalnica sodeluje pri plačilu varščine, ki jo mora plačati zavarovanec po zakonskih predpisih ali na podlagi sodne odločbe za zavarovanje odškodninskega zahtevka do zneskov, ki so navedeni v 2. odstavku tega člena. Navedena določba je povsem nekonkretizirana saj ni jasno, kako bi v praksi lahko potekalo tovrstno »sodelovanje« pri plačilu varščine. Ker gre vsekakor za dajatev, ki ima za zavarovanca zgolj potencialno nepovratno naravo (v primeru zanj negativnega izida postopka), za tovrstno »akontiranje« ne vidimo nobene podlage niti ne načina realizacije takšnega pravnega posla v praksi.
9. Peta točka 36. člena Splošnih pogojev (zavarovančeve obveznosti po zavarovalnem primeru, str. 57) določa, da v primeru, če je zavarovanec namerno kršil predpisane obveznosti iz 1. točke 4. odstavka tega člena (omejitev škodljivih posledic in obvestitev policije), ni upravičen do plačila tistega dela škode, ki je nastala zaradi takega ravnanja. Predlagamo, da se ta določba smiselno nadomesti s širšo in jasnejšo opredelitvijo, ki je predvidena v 4. odstavku 950. člena OZ in ki določa: »Če zavarovanec ne izpolni svoje obveznosti (preprečevanja zavarovalnega primera ali) reševanja in za to nima opravičila, se obveznost zavarovalnice zmanjša za toliko, za kolikor je zaradi tega nastala večja škoda.« Obstoječa ureditev tudi sicer ne sankcionira zavarovančeve hude malomarnosti pri omejevanju škodljivih posledic, kar pa je v neposrednem nasprotju že s temeljnimi načeli obligacijskega prava zato je takšna določba povsem nesprejemljiva. Podredno predlagamo, da se navedena dikcija črta iz besedila razpisne dokumentacije.
10. Četrta točka 37. člena Splošnih pogojev (izvedeniški postopek, str. 57) vsebuje neustreznost ureditve kritja stroškov v primeru podaje mnenja tretjega izvedenca. Ni jasno, na kakšni podlagi in zakaj bi morali stroški podaje mnenja tretjega izvedenca bremeniti zgolj zavarovalnico. V primeru različnih mnenj dveh izvedencev je namreč mnenje tretjega v interesu obeh strank, zato ni logično niti pravično, če bi stroške tretjega izvedenca morala nositi zgolj ena stranka. Že res, da pozitivno pravna ureditev zavarovanca obravnava načeloma kot »šibkejšo stranko« v zavarovalnem razmerju, vendar je to načelo mestoma izraženo pri konkretnih materialnopravnih določbah, predvsem pa je uveljavljeno v procesnem smislu v postopkovnih zakonih, nikakor pa ga ne gre pavšalno širiti na samo pogodbeno razmerje v smislu posameznih pogodbenih dolžnosti oziroma pravic posameznih strank in tako le-te neutemeljeno formulirati v škodo ene od strank. Takšno stališče je še posebej utemeljeno, če upoštevamo, da v primeru, ko je zavarovanec pravna oseba, ni moč kar avtomatično in abstraktno govoriti o morebitni »šibkejši« naravi katere od strank pogodbe. Predlagamo torej spremembo konkretne določbe v smislu, da obe stranki krijeta stroške mnenja tretjega izvedenca do ½.
11. Druga točka 39. člena Splošnih pogojev (prehod odškodninskih zahtevkov, str. 58): »Če je zavarovalnica povrnila del škode oziroma je zavarovalnina, ki jo je izplačala zavarovancu iz kateregakoli razloga nižja od škode, ki jo je ta utrpel, zavarovalnica ne sme uveljavljati zahtevka proti odgovorni osebi v položaju, v katerega je vstopila, v škodo zavarovanca, ki ima pravico dobiti iz sredstev odgovorne osebe izplačan ostanek odškodnine oziroma pokritje preostale škode.«. Predlagamo, da se ta določba nadomesti z bolj določno opredelitvijo, ki jo predvideva 3. odstavek 963. člena OZ, ki določa: »Prehod pravic od zavarovanca na zavarovalnico ne sme biti v škodo zavarovancu; če je zavarovalnina, ki jo je dobil od zavarovalnice, iz kateregakoli vzroka nižja od škode, ki mu je nastala, ima zavarovanec pravico dobiti iz sredstev odgovorne osebe izplačan ostanek odškodnine pred izplačilom terjatve zavarovalnice iz naslova pravic, ki so prešle nanjo.« Glede na obstoječo ureditev namreč ni jasno, kaj konkretno pomeni termin: »uveljaviti zahtevek v škodo zavarovanca« oziroma kaj vse ta omejitev obsega. Potemtakem bi bila lahko potencialno škodljiva sleherna konkurenca zahtevkov proti isti odgovorni osebi. Podredno predlagamo, da se navedena dikcija črta iz besedila razpisne dokumentacije.
12. V zvezi z drugo točko 41. člena Splošnih pogojev (odsvojitev zavarovane stvari, str. 58) predlagamo, da se na koncu prvega stavka te določbe namesto pike vpiše vejica in doda besedilo »pri čemer so odsvojene stvari iz zavarovanja izključene z dnem, ko je zavarovalnica o njihovi odtujitvi obveščena s priporočeno pošto ali po elektronski pošti.«


ODGOVOR:
VSA DOLOČILA VSEBINA IN POGOJI RAZPISNE DOKUMENTACIJE OSTANEJO IN SE UPOŠTEVAJO TAKO KOT SO ZAHTEVANA, ZAPISANA.

Datum objave: 21.12.2012   09:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
V zvezi z zahtevano bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5 % od dvoletne ponudbene premije, predlagamo, upoštevajoč primerljivo dosedanjo prakso javnih razpisov in dejansko vašo izpostavljenost, bistveno nižji znesek, saj bi ob tovrstnih zahtevah vrednost garancije presegla nekaj stotisoč EUR.
Prosimo za čimprejšnji odgovor.

ODGOVOR:
Zahtevana bančna garancija za resnot ponudbe ostaja tako kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 21.12.2012   12:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. V zvezi s škodami prosimo za podatke o izplačanih škodah po letih njihovega merodajnega nastanka in sicer:

- škode glede na merodajno leto njihovega nastanka, po posameznih zavarovalnih vrstah / skupinah, za katere se vrši predmetno povpraševanje in sicer glede na koledarsko leto 2009, 2010, 2011, ter za obdobje od 1.1.2012 do 10.12.2012
- stanje rezerviranih škod na dan 10.12.2012 po posameznih zavarovalnih vrstah ne glede na merodajno leto škode.

2. Prosimo za analitičen prikaz posameznih škod ( številčno in po višini izplačane škode) do 500.000 EUR, do 1 mio EUR, do 1,5 mio EUR, do 2 mio EUR in nad 2 mio EUR.

3. Ali pravilno razumemo, da za določitev maksimalne obveznosti zavarovalnice po osnovnem sredstvu, privzamemo zavarovalno osnovo oziroma KNV, katerega pomnožimo krat 2 ( povišanje za 100 %)?

4. Kam se umestijo oziroma kaj pomenijo investicije v višini zavarovalne osnove 602.443.108 EUR? V kratkem seznamu imamo namreč pod rubriko vsega skupaj ( 1.765.283.513,98 EUR) seštet požar, strojelom, ter računalniški programi, medtem ko vrednost investicij ni zajeta?

5. Koliko znaša limit kritja za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu (19. člen razpisne dokumentacije) ?


ODGOVOR:
1. V zvezi s škodami prosimo za podatke o izplačanih škodah po letih njihovega merodajnega nastanka in sicer:

- škode glede na merodajno leto njihovega nastanka, po posameznih zavarovalnih vrstah / skupinah, za katere se vrši predmetno povpraševanje in sicer glede na koledarsko leto 2009, 2010, 2011, ter za obdobje od 1.1.2012 do 10.12.2012
- stanje rezerviranih škod na dan 10.12.2012 po posameznih zavarovalnih vrstah ne glede na merodajno leto škode.
Podajamo škode po letu nastanka v EUR. Na leto se povprečno zgodi cca. 700 škodnih primerov.

2009
Zavarovalna skupina načrtovanja Zavarovalna enota načrtovanja Likvidirana odškodnina Škodna rezerva - zadnji popis
Premoženje - industrija Industrija - požar in potres 891.308 0
Industrija - strojelom 1.075.152 0
Industrija - ostalo 0 0
Industrija - vlom 5.704 0
Premoženje - industrija 1.972.163 0

Odgovornost Odgovornost - ostalo 7.389 0
Odgovornost 7.389 0

Skupaj: 1.979.553 02010
Zavarovalna skupina načrtovanja Zavarovalna enota načrtovanja Likvidirana odškodnina Škodna rezerva - zadnji popis
Premoženje - industrija Industrija - požar in potres 2.032.524 3.032
Industrija - strojelom 351.845 0
Industrija - ostalo 0 0
Industrija - vlom 49.002 0
Premoženje - industrija 2.433.371 3.032

Odgovornost Odgovornost - ostalo 48 0
Odgovornost 48 0

Skupaj: 2.433.419 3.0322011
Zavarovalna skupina načrtovanja Zavarovalna enota načrtovanja Likvidirana odškodnina Škodna rezerva - zadnji popis
Premoženje - industrija Industrija - požar in potres 237.359 0
Industrija - strojelom 380.392 3.100
Industrija - ostalo 0 0
Industrija - vlom 11.687 0
Premoženje - industrija 629.438 3.100

Odgovornost Odgovornost - ostalo 768 0
Odgovornost 768 0

Skupaj: 630.207 3.1002012
Zavarovalna skupina načrtovanja Zavarovalna enota načrtovanja Likvidirana odškodnina Škodna rezerva - zadnji popis
Premoženje - industrija Industrija - požar in potres 76.998 368.250
Industrija - strojelom 189.357 274.865
Industrija - ostalo 0 0
Industrija - vlom 9.576 8.051
Premoženje - industrija 275.930 651.166

Odgovornost Odgovornost - ostalo 154 0
Odgovornost 154 0

Skupaj: 276.084 651.1662. Prosimo za analitičen prikaz posameznih škod ( številčno in po višini izplačane škode) do 500.000 EUR, do 1 mio EUR, do 1,5 mio EUR, do 2 mio EUR in nad 2 mio EUR.

ODGOVOR: Podatkov na ta način ne zbiramo in vodimo. Primer ene večjih škod je bil indirektni udar strele na postaji Černotiče v višini 671.292, 36 EUR.


3. Ali pravilno razumemo, da za določitev maksimalne obveznosti zavarovalnice po osnovnem sredstvu, privzamemo zavarovalno osnovo oziroma KNV, katerega pomnožimo krat 2 ( povišanje za 100 %)?
ODGOVOR: DA.

4. Kam se umestijo oziroma kaj pomenijo investicije v višini zavarovalne osnove 602.443.108 EUR? V kratkem seznamu imamo namreč pod rubriko vsega skupaj ( 1.765.283.513,98 EUR) seštet požar, strojelom, ter računalniški programi, medtem ko vrednost investicij ni zajeta? ODGOVOR: INVESTICIJE V TEKU SE PRIŠTEJEJO OSTALEMU PREMOŽENJU

5. Koliko znaša limit kritja za zagotavljanje varnosti v železniškem prometu (19. člen razpisne dokumentacije)?
ODGOVOR: KRITJE V TEM ČLENU NI PODLIMITIRANO IN JE DEL SKUPNE ZAVAROVALNE VSOTE OZIROMA KOT SPREMLJAJOČ STROŠEK PRI ODPRAVI ŠKODE.Datum objave: 21.12.2012   12:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,


v vzorcu pogodbe navajate da bo zavarovanje trajalo od 1.1.2013 do 31.12.2014. Ponudbo pa je potrebno oddati do 3.1.2013. Predlagamo, da se začetek trajanja zavarovanja prestavi na 1.2.2013 ob 0.00 uri.

Odpiranje ponudb je šele 3.1.2013 - to pomeni, da bi vsi ponudniki morali imeti za prve tri dni pozavarovalne pogodbe in bi naročnik moral plačati trojno zavarovanje do odločitve s katerim ponudnikom bo sklenjena zavarovalna pogodba.

Prav tako prosimo, da spremenite zahtevo in da se v razpisne obrazce vpisujejo 1 letne premije.


Hvala in lp


ODGOVOR:
V VZORCU POGODBE SE SPREMENI: PRIČETEK POGODBE JE 1.2.2013 IN KONEC 31.12.2014.
KAR ZADEVA RAZPISNE OBRAZCE: TI OSTANEJO ENAKI. PONUDNIKI VPIŠEJO DVELETNO PREMIJO, TAKO KOT JE TO ZAPISANO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
Datum objave: 21.12.2012   12:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predlagamo spremembo 8. člena Pogodbe: "Zavarovalnica mora obračunati in izplačati škodo v roku _____ dni od dneva prejema vseh potrebnih podatkov in dokumentov za obračun škode, v nasprotnem primeru ima naročnik pravico zaračunati zakonite zamudne obresti." v besedilo:
"Zavarovalnica mora obračunati in izplačati škodo v roku _____ delovnih dni od dneva prejema vseh potrebnih podatkov in dokumentov za obračun škode, v nasprotnem primeru ima naročnik pravico zaračunati zakonite zamudne obresti."

ODGOVOR:
S PREDLAGANO SPREMEMBO SE STRINJAMO IN 8. ČLEN POGODBE SE PO NOVEM GLASI: »Zavarovalnica mora obračunati in izplačati škodo v roku____ delovnih dni od dneva prejema vseh potrebnih podatkov in dokumentov za obračun škode, v nasprotnem primeru ima naročnik pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.«

Datum objave: 21.12.2012   13:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

da bi pridobili ustrezno pozavarovanje za zavarovanje splošne civilne odgovornosti potrebujemo podatek o prometu (realizaciji v EUR) in neto prevoženih kilometrih za potniški in tovorni promet od 2010 dalje za SŽ d.o.o. in za ostale prevoznike v kolikor obstajajo podatki (npr. avstrijske železnice,..itd). Na spletu sicer obstajajo letna poročila, a se podatki med seboj razlikujejo od poročila do poročila.


Hvala in lp


ODGOVOR:
Podatki za SŽ-Potniški promet:
2010 2011 I-XI 2012

Tarifni prihodek (v 000 EUR) 35.284,5 34.792,0 31.296,2
Vlakovni kilometri (v 000) 10.938,1 10.960,4 9.868,7

Podatki za SŽ-Tovorni promet:

Obseg opravljenega dela in ustvarjeni prihodek

2010 2011 I-XI 2012

NTKM 3.617.179.753 3.869.289.469 3.272.127.612
EUR neto 117.939.007 128.382.874 107.622.932
EUR bruto* 146.360.250 161.070.047 135.514.399

EUR bruto* - upoštevan tudi prihodek, ki ga SŽ-Tovorni promet, d.o.o. ubere za tuje uprave