Dosje javnega naročila JN13949/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN13949/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 28.12.2012
    JN13949/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 28. 12. 2012
Številka objave: JN13949/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +368 13064403. Telefaks +368 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Nacionalna ali zvezna agencija/urad.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava projektne dokumentacije (PGD in PZI) za prenovo Hale Tivoli v Ljubljani.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI) za prenovo Hale Tivoli v Ljubljani.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71242000 (Priprava projekta in zasnove, ocena stroškov)
71243000 (Osnutki načrtov (sistemi in integracija))
71246000 (Določanje in navajanje količin v gradbeništvu)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)SklopiII.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI) za prenovo Hale Tivoli v Ljubljani.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 10 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. najnižja ponudbena cena. Ponder: 85
2. najnižja poraba energije. Ponder: 15
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1506/2012-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomPrejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 11. 1. 2013
Čas: 12:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 14. 1. 2013
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 14. 1. 2013
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1, II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Evropski sklad za regionalni razvoj.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/12/2102-101634225618240/Razpisna_dok
umentacija_-_koncna_.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 8. 1. 2013
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 28. 12. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.01.2013   10:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali so 10 dnevni roki iza izdelavo PGD, PZR in PZI napaka, hec ali kaj drugega (je že vse narejeno) Prosim za pojasnilo.

ODGOVOR:

Rok za izdelavo projektne dokumentacije je 10 dni od začetka veljavnosti pogodbe

Razlog je v hitro bližajočem se Evropskem prvenstvu v košarki, ki je tudi razlog za prenovo športnega objekta. Če se bo v okviru javnega naročila našel izvajalec, ki se zaveda, da je sposoben izpolniti javno naročilo (hkrati pa bo za to pripravljen podati ustrezne materialne in strokovne garancije ter zaveze), bomo v projekt vstopili. Sicer pa bomo Evropsko prvenstvo v košarki zgolj v najbolj osnovnem obsegu skušali izpeljati v danih pogojih.
Datum objave: 07.01.2013   13:00
Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-12-210106– » Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI) za prenovo Hale Tivoli v Ljubljani«, številka objave JN13949/2012 z dne 28.12.2012

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeča vprašanja:
VPRAŠANJA INTERESENTOV

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
Številka objave: JN13949/2012, Datum objave: 28.12.2012

Oddano: 3.1.2013, 14:44

Spoštovani,
1. V RD je zahteva, da mora imeti ponudnik že sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo (v skladu s 33. členom ZGO) za zavarovalno vsoto v višini 200.000 €. Ker gre za specifično zahtevo, ki presega v 33. členu ZGO zahtevano zavarovalno vsoto, s tem pogojem zelo omejite izbor ponudnikov. Predlagamo, da ta pogoj prilagodite in sicer tako, da v fazi ponudbe ponudnikova zavarovalnica/banka poda izjavo, da bo v primeru sklenitve pogodbe izdala zavarovalno polico v zahtevani višini, izbrani ponudnik pa bo moral ustrezno zavarovalno polico predložiti ob podpisu pogodbe.

ODGOVOR - POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE – VZOREC POGODBE
Točka 14. Poglavja II. pogoji se spremeni in se po novem glasi


14. Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam - 33. člen ZGO-1 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev) za zavarovalno vsoto v višini 82.000,00 EUR DOKAZILO:
- Fotokopija ustrezne zavarovalne police (ponudnik predloži osnovno polico in vse morebitne dodatke k osnovni polici kot prilogo 9).2. V vzorcu pogodbe je v 2. odstavku 3. člena omenjena tehnologija – ker nikjer drugje ni omenjen ta načrt, vas prosimo za opredelitev, kateri načrt tehnologije je zahtevan.

ODGOVOR - POPRAVEK RAZPISNE DOKUMENTACIJE – VZOREC POGODBE
V 2. odstavku 3. člena vzorca pogodbe se črta beseda tehnologije, tako da se stavek po novem glasi:
“S to pogodbo se izvajalec zavezuje izdelati projektno dokumentacijo iz 2. člena te pogodbe (v nadaljevanju: projektna dokumentacija) za načrte arhitekture, gradbenih konstrukcij, strojnih in elektroinštalacij, in ki bo obsegala:
- projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
- projekt za izvedbo (PZI)
- dokumentacija za razpis del s predizmerami in popisi del,
- potrebni elaborati in študije.”
Oddano: 3.1.2013, 20:23

Spoštovani!

1. Projektna naloga podaja nekoliko vsebinsko neopredeljene podatke, iz katerih je težko določiti obseg del. Obvezno je potrebno podati površine objekta po sklopih z navedbo, kolikšne so površine za obnovo. Iz podane vsebine lahko poda ponudbo le nekdo, ki je že izdelal dokuemntacijo...?
ODGOVOR:
Ogled objekta in dokumentacije iz točke 2.3. Projektne naloge (stran 43/ 65) je možen vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 ure, s predhodno najavo na telefon 041 780 049.

2. Prosim, da podate ocenjeno vrednost predvidene investicije (s katero že razpolagate).
ODGOVOR:
Previdena vrednost investicije je cca 5 mio EUR. Ocenjena vrednost izdelave projektne dokumentacije je 123.000, 00 EUR.


3. Rok za korektno pripravo ponudbe je glede na obseg razpisanih del nerealno kratek. Pozivamo za podaljšanje.
ODGOVOR:
Na zastavljeno vprašanje je naročnik že odgovoril dne 4.1.2013.

4. Roki za izdelavo dokumentacije so verjetno napačno navedeni: 10 dni!!? To je izvedljivo le, če nekdo že razpolaga oz. je že izdelal celotno razpisano dokumentacijo. Pričakujemo podaljšanje roka ali pojasnilo.
ODGOVOR:
Na zastavljeno vprašanje je naročnik že odgovoril dne 4.1.2013.


5. Če prav razumemo zahteve, bo potrebno izdelati posnetek objekta? Že samo izdelava posnetka terja bistveno več od 10 razpisanih dni. Naprošamo za pojasnilo, s kakšno dokumentacijo že razpolagate in kaj bo na voljo izbranemu ponudniku.
ODGOVOR:
Na zastavljeno vprašanje je naročnik že odgovoril dne 4.1.2013.

6. Domnevamo, da je predmet ponudbe statična presoja. Gre za zelo nedefinirano navedbo. Potrebno je, da specificirate zahtevo in vzrok, saj lahko bistveno vpliva na vrednost ponudbe in dinamiko izdelave dokumentacije.
ODGOVOR:
Ogled objekta in dokumentacije iz točke 2.3. Projektne naloge (stran 43/ 65) je možen vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 ure, s predhodno najavo na telefon 041 780 049.


7. Razpisana je izdelava PGD in PZI dokumentacije, v projektni nalogi pa je omenjen idejni projekt.
- A je idejni projekt že izdelan?
ODGOVOR: NE in njegova izdelava tudi ni predvidena.


- Kolikšna je ocenjena vrednost investicije?
Previdena vrednost investicije je cca 5 mio EUR. Ocenjena vrednost izdelave projektne dokumentacije je 123.000, 00 EUR.- A lahko objavite idejni projekt, saj je iz podanega povpraševanja zelo težko oceniti obseg razpsianih del?
ODGOVOR:
Ogled objekta in dokumentacije iz točke 2.3. Projektne naloge (stran 43/ 65) je možen vsak dan od ponedeljka do petka od 9.00 do 12.00 ure, s predhodno najavo na telefon 041 780 049.

- Katere načrte vsebuje idejni projekt?
ODGOVOR: Idejni projekt ni izdelan in ga tudi ne predvidevamo.Oddano: 4.1.2013, 09:22

Spoštovani.
Rok za izdelavo vseh faz projektne dokumentacije (PGD, PZR in PZI) v desetih dneh po veljavnosti pogodbe je po našem mnenju nerealen.
Ali je pri določitvi rokov za izdelavo projektne dokumentacije v razpisu prišlo do napake?
V sedaj zapovedanem roku za izdelavo celotne projektne dokumentacije je le to nemogoče izdelati, razen v primeru če ima kateri od ponudnikov projektno dokumentacijo že pripravljeno.
ODGOVOR:
Na zastavljeno vprašanje je naročnik že odgovoril dne 4.1.2013.

Oddano: 4.1.2013, 10:51

Spoštovani,

Naročnik v poglavju II.OPIS PREDMETNEGA NAROČILA in v vzorcu pogodbe razpisne dokumentacije navaja rok za izdelavo projektne dokumentacije in sicer:
- projektno dokumentacijo PGD v roku 10 dni od zaĉetka veljavnosti pogodbe;
- dokumentacija za razpis del s predizmerami in popisi del v roku 10 dni od začetka veljavnosti pogodbe,
- projektno dokumentacijo PZI v roku 10 dni od zaĉetka veljavnosti pogodbe


Rok za izvedbo predmetnega naročila, ki ga je postavil naročnik, jenerealno kratek.
Takšen rok lahko doseže zgolj in samo ponudnik, ki je projektne rešitve že izdelal pred objavo razpisa.
V kolikor naročnik pogoja ne bo spremenil, bo s tem sprožil utemeljen sum kršitve, na podlagi katerega bo moral biti sprožen revizijski postopek v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja.

Opozarjamo na resnično nerealne razpisne pogoje, o katerih smo prav tako obvestili Zbornico za arhitekturo in prostor.
ODGOVOR:
Na zastavljeno vprašanje je naročnik že odgovoril dne 4.1.2013.
Pripravila
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
DirektoricaPoslano:
- Portal javnih naročil RS