Dosje javnega naročila JN4307/2015
Naročnik: OBČINA TRBOVLJE 
Blago: Gasilska vozila
ZJN-2: Odprti postopek

JN4307/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.06.2015
JN4972/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 23.07.2015
    JN4307/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 124-227001
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Gasilska vozila

Datum objave: 26. 6. 2015
Številka objave: JN4307/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4, Kontakt: obcina.trbovlje@trbovlje.si, V roke: Kristjan Dolinšek, SI-1420 Trbovlje.
Tel. +386 35627919. Telefaks +386 35627986. E-pošta obcina.trbovlje@trbovlje.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.trbovlje.si/
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: JAVNO NAROČILO ZA DOBAVO GASILSKEGA VOZILA ZA GAŠENJE IN REŠEVANJE Z VIŠIN.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje
Sifra NUTS: SI015.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Javno naročilo zajema dobavo enega novega gasilskega vozila za gašenje in reševanje z višin.

Ponudba mora vključevati vzdrževalno (servisno) pogodbo za nadgradnjo za dobo 12 let, ki mora vključevati tudi kontrolo in pregled nadgradnje.

Predmet naročila in tehnične specifikacije gasilskega vozila so podrobneje opredeljene v dokumentu »OBR-Ponudba« v poglavju II. Tehnične zahteve za vozilo za gašenje in reševanje z višin
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 34144210 (Gasilska vozila)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Predmet naročila je dobava enega vozila.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 9 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora v ponudbi priložiti podpisano bianco menico za resnost ponudbe z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo najmanj do dne 09. 12. 2015 v višini 10.000 EUR.

Način izpolnjevanja:
V primeru partnerske ponudbe je zahtevano eno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ne glede na število partnerjev.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.

VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.

PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Pogoj
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »OBR-Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.

2. Pogoj
Ponudnik:
• ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o katerem sodišče še ni odločilo,
• ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še ni odločilo in
• ni v postopku prisilnega prenehanja ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. Pogoj mora izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« ali »OBR-Izjava podizvajalca – povezane družbe«, skladno z navodili iz točke 4 Predložitev ponudbe s podizvajalci v razdelku D) Ostala določila teh Navodil.

3. Pogoj
Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«. Podizvajalec zahtevo izpolni s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Izjava podizvajalca« ali »OBR-Izjava podizvajalca – povezane družbe«, skladno z navodili iz točke 4 Predložitev ponudbe s podizvajalci v razdelku D) Ostala določila teh Navodil.

4. Pogoj
Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2).

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.

5. Pogoj
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS št. 72/2011-UPB3, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012, 19/2014) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS št. 90/2012).

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
. Pogoj
Ponudnik v zadnjih 180 dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1. Pogoj
Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb, dobavil najmanj tri gasilska vozila za gašenje in reševanje iz višin, pri čemer pogodbena vrednost posameznega dobavljenega vozila ni bila nižja od 500.000 EUR z vključenim DDV.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj eden od partnerjev.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec »OBR-Ponudba«, točka V. REFERENČNI POSLI PONUDNIKA. Referenčne dobave morajo biti potrjene s strani naročnika referenčnega posla.

2. Pogoj
Ponudnik izkaže, da je izdelovalec nadgradnje v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb uspešno dobavil najmanj 2 istovrstni gasilski vozili, kot sta predmet naročila, pri čemer se bo kot istovrstno gasilsko vozilo štelo vsako gasilsko vozilo, ki kumulativno ustreza naslednjim pogojem:
- da ima referenčno vozilo prostor za posadko 1+2,
- da je reševalna višina minimalno 30 m.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti proizvajalec nadgradnje ponujenega gasilskega vozila.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazec »OBR-Ponudba«, točka VI. REFERENČNI POSLI IZVAJALCA NADGRADNJE. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanje prispelih ponudb zahteva od ponudnika, da predloži dodatna dokazila glede navedenih referenc iz seznama.

3. Pogoj
Ponudnik bo izvedel ustrezno usposabljanje na vozilu.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.

4. Pogoj
Ponujeno vozilo mora biti tovarniško novo in v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika in standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji na dan prevzema.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.

5. Pogoj
Ponudnik mora zagotavljati izvajanje rednega servisa in rezervnih delov ponujenega vozila še vsaj 12 let po dobavi vozila.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba« in predložitvijo plana periodičnega vzdrževanja s popisom vseh del in materiala za obdobje 12 let ter vzorca vzdrževalne (servisne)pogodbe za nadgradnjo vozila.

6. Pogoj
Ponujeni dobavni roki so skladni z zahtevami naročnika, torej 9 mesecev od podpisa pogodbe.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.

7. Pogoj
Ponudnik mora razpolagati z izjavami o varstvu pri delu, za ponujeno opremo, ki v skladu Zakonom o varnosti in zdravju pri delu ter drugimi podzakonskimi akti, potrebuje izjavo o varstvu pri delu.

Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično.

Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-Ponudba«.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. Skupna ponujena cena«. Ponder: 85
2. Standard kakovosti. Ponder: 5
3. Reševalna višina. Ponder: 5
4. Krog obračanja. Ponder: 5
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 11. 8. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 11. 8. 2015
Čas: 10:15
Kraj: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb bo javno.

Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/6/9012-95682870484143134188/01_RD.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 30. 7. 2015
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4, SI-1420 Trbovlje.
Tel. +386 35627919. Telefaks +386 35627986. E-pošta obcina.trbovlje@trbovlje.si.
Internetni naslovi: http://www.trbovlje.si
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno, priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:
• ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,
• ime naročnika,
• oznako javnega naročila,
• predmet javnega naročila,
• očitane kršitve,
• dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
• pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,
• navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada.
• potrdilo o vplačilu takse v višini 3.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-0XXXXX15, pri čemer je XXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXX/2015).
• Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko Portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4, SI-1420 Trbovlje.
Tel. +386 35627919. Telefaks +386 35627986. E-pošta obcina.trbovlje@trbovlje.si.
Internetni naslovi: http://www.trbovlje.si
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 26. 6. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN4972/2015, Blago: Gasilska vozila; datum objave: 23. 7. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.07.2015   09:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V seznamu opreme piše:

- reševalni plezalni komplet Petzl v zaščitni vrečki (z vrvjo fi 11 mm, dolž. 50 m) … 2 pcs

Katera oprema je mišljena v kompletu PETZL?

Lep pozdrav

ODGOVOR: V enem kpl je mišljena sledeča oprema:

​1 x Petzl kombiniran pas z integrirano prsno prižemo (AVAO BOD CROLL fast)
1 x Petzl stop zavora
8 x ovalna vponka z matico
2 x hruškasta vponka
1 x ročna prižema (desna)
2 x ferata vponke
1 x popkovina Petzl Progress
2 x Plezalna zanka 60
2 x Plezalna zanka 80
2 x Plezalna zanka 120
1 x Reševalni trikotnik (plenica) z naramnicami Petzl Pitagor
1 x vreča za vrv
1 x vreča za spravilo opreme
1 x vrv statična 50m fi-11


Datum objave: 08.07.2015   09:51

1.vprašanje

V tehnični sposobnosti ste navedli:
Ponudnik je v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb, dobavil najmanj tri gasilska vozila za gašenje in reševanje iz višin, pri čemer pogodbena vrednost posameznega dobavljenega vozila ni bila nižja od 500.000 EUR z vključenim DDV.

Glede na to da gre za specialno gasilsko vozilo in da je v Republiki Sloveniji malo tovrstnih nabav, tega pogoja ne izpolnjuje noben Slovenski ponudnik. Ali lahko ponudnik kot referenčni posel navede tudi kakšno drugo specialno gasilsko vozilo v omenjeni vrednosti z pogojem da je minimalno eno referenčno vozilo za reševanje iz višin?

ODGOVOR: Kot ponudniki ali kot partnerji v skupni ponudbi lahko nastopajo tudi ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji. Predmetno javno naročilo je bilo objavljeno tudi v EU in temu primerno so oblikovani tudi pogoji za priznanje sposobnosti. Naročnik dopušča, da naveden referenčni pogoj izpolni več ponudnikov skupaj (kumulativno) , ki skupaj nastopajo v partnerski ponudbi.

2. vprašanje
Ponudnik izkaže, da je izdelovalec nadgradnje v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb uspešno dobavil najmanj 2 istovrstni gasilski vozili, kot sta predmet naročila, pri čemer se bo kot istovrstno gasilsko vozilo štelo vsako gasilsko vozilo, ki kumulativno ustreza naslednjim pogojem:
- da ima referenčno vozilo prostor za posadko 1+2,
- da je reševalna višina minimalno 30 m.

Kot pogoj navajate manjše reference proizvajalca kot za ponudnika. Ali da je prišlo do tiskarske napake pri referencah ponudnika in proizvajalca?

ODGOVOR: Referenčna pogoja sta korektna, saj se referenčen pogoj za proizvajalca nanaša na istovrstni gasilski vozili, medtem ko se referenčni pogoj za ponudnika nanaša širše na vozila za gašenje in reševanje iz višin.


Datum objave: 11.07.2015   15:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V obrazcu Ponudba pod zap. št. 9 zahtevate tudi kompresor min. 250 l/min, 300 bar, ni pa omenjen pogon kompresorja

Ali naj bo motor kompresorja električni ali bencinski?

lep pozdrav

ODGOVOR: Motor kompresorja naj bo trifazni električni.


Datum objave: 17.07.2015   11:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Po temeljitem pregledu specifikacije avtolestve smo ugotovili da je le ta 100% naravnana na določenega proizvajalca brez referenc v Republiki Sloveniji. Glede na to da ima naše podjetje veliko število referenc na tem področju vas prosimo za določene minimalne spremembe specifikacije:

V točki 6.3. Reševalna košara:
- opremljena mora biti s 3D sistemom za prepoznavanje ovir, ki analizira obliko, gostoto in hitrost z namenom upočasnjevanja in ustavitve vseh gibanj, predno pride to trčenja s kakršnokoli oviro.

Naša rešitev za prepoznavo ovir omogoča upočasnitev gibanja in izda opozorilo operaterju da se približuje oviri. Ne omogoča avtomatske zaustavitve. To je iz razloga da se z preciznim upravljanjem, upravljalec čim bolj približa določenemu objektu za lažje reševanje.
Vprašanje:
Ali lahko ponudimo samo z upočasnitvijo gibanja in opozorilom upravljalcu - brez avtomatske zaustavitve?

ODGOVOR NAROČNIKA: Da, ponudniki lahko ponudijo sistem z upočasnitvijo gibanja in opozorilom upravljalcu - brez avtomatske zaustavitve.

Kombinacija zahtev razpisne dokumentacije (Max. višina vozila 3300mm, Motor EURO 6 in posadka 1+2) zahteva poseg v predelavo kabine vozila - nižanje strehe. Z tem posegom potem vozilo ne dosega norme za gasilska vozila EN 1846.

Vprašanje:
Ali vam lahko ponudimo kabino z posadko 1+1?

ODGOVOR NAROČNIKA: Da.

Vprašanje:
Če je odgovor na zgornje vprašanje "NE" nas zanima če vam lahko ponudimo vozilo z avtomatskim menjalnikom?

ODGOVOR NAROČNIKA: Ne.

V točki 4.3. imate zahtevano diagnosticiranje na daljavo.

Zahtevano je da mora omogočati spremljanje delovanja nadgradnje na daljavo, kateri omogoča proizvajalcu oz. njegovi 24 urni tehnični službi diagnosticiranje napak oz. okvar nadgradnje (lestve) ter reševanje oz. odpravljanje le teh na daljavo, brez pomožnega računalnika ali druge naprave.

Naš sistem za diagnosticiranje na daljavo omogoča pregled napak na daljavo brez odpravljanja le teh. Iz tega razloga imamo v Sloveniji vzpostavljen servis za tovrstna vozila z hitrim odzivnim časom. Pred prihodom na naslov naročnika pa lahko serviser preko telefona svetuje operaterju glede nadaljnjih postopkov.

Vprašanje:
Ali vam lahko ponudimo sistem diagnosticiranje na daljavo brez odpravljanja napak na daljavo, ker zagotavljamo servis v Sloveniji?

ODGOVOR NAROČNIKA: Da, ponudiki lahko ponudijo sistem diagnosticiranje na daljavo brez odpravljanja napak na daljavo, vendar mora biti odzivni čas v tem primeru največ 24 ur.

Poleg vseh vprašanj vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb zaradi časa dopustov.

ODGOVOR NAROČNIKA: Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb za 1 teden, kar bo ustrezno objavljeno, kot popravek objave
ODGOVOR:


Datum objave: 22.07.2015   15:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Hvala za podaljšanje roka za 1 teden, vendar bi prosili če je možno ponudbeno dokumentacijo oddati 25.8.2015, zaradi visoke sezone dopustov in je nemogoče dobiti vso zahtevano dokumentacijo v tem roku.

Hvala za razumevanje

ODGOVOR: Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo več podaljševal, saj ocenjuje, da postavljen rok za oddajo ponudb omogoča pripravo in oddajo popolne ponudbe.


Datum objave: 27.07.2015   09:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

ker je enkaj sprememb med euro 5 in euro 6 motorjem ali lahko ponudimo daljšo medosno razdaljo npr. 3610mm ali več

lep pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik dovoljuje, da ponudniki ponudija vozila z medosno razdaljo do maksimalno 3.860 mm, s tem, da ostale tehnične karakteristike vozila ostanejo nespremenjene.

Datum objave: 28.07.2015   15:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Pod tehnično sposobnost - 1. pogoj je zahtevano da je ponudnik v zadnjih treh letih pred rokom za prejem ponudb dobavil najmanj tri vozila za gašenje in reševanje iz višin pri čemer pogodbena vrednost posameznega vozila ni bila nižja od 500.000 EUR z vključenim DDV.

Ali lahko ta pogoj zagotovimo skupaj s podizvajalcem?

ODGOVOR: Pri referenčnem pogoju št. 1, iz točke D) Pogoji za izkazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti se vsebina razpisne dokumentacije glede načina izpolnjevanja pogoja spremeni tako, da se spremenjena glasi:

V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji skupaj ali katerikoli izmed partnerjev posamično. V primeru, če se prijavitelj za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru konkretnega posla biti nominirani najmanj v višini 60% vrednosti skupne ponujene cene.


Datum objave: 07.08.2015   12:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

1. V merilih za izbiro najugodnejšega ponudnika imate zahtevano tudi razpolaganje z veljavnim standardom kavlitete ISO 9001 in ISO 14001. Kot ponudnik v skupni ponudbi z podizvajlacem (proizvajalcem nadgradnje) nas zanima ali mora ta kriterij izpolnjevati vodilni ponudnik ali podizvajalec oz. izdelovalec nadgradnje?
ODGOVOR: Pri merilu "Standard kakovosti" se zahteva, da z veljavnim standardom kakovosti ISO 9001 ali enakovredno oz. ISO 14001 ali enakovredno razpolaga izvajalec oz. proizvajalec nadgradnje. Pri tem lahko ima izvajalec oz. proizvajalec nadgradnje v ponudbi vlogo ponudnika ali partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca.

2. V tehničnih karakteristikah vozila imate predpisano dolžino, širino, višino, dovoljeno skupno maso vozila, rajdni krog vozila (upoštevajoč previs košare), min. vpadni kot (spredaj), min. izstopni kot (zadaj), min. del. višino (dno košare), min. reševalno višino, dvig/spust lestve, vrtenje lestve, delovanje pod nivojem, doseg lestve pod nivojem, doseg pri različnih nosilnostih v košari. Ali so te vrednosti merjenje v skladu z standardom EN 14043 (03/2014)?

ODGOVOR: Vozilo mora biti izdelano skladno razpisnim tehničnim karakteristikam in ustrezati standardu EN 14043 (03/2014).