Dosje javnega naročila JN10263/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Storitve arhitekturnega projektiranja
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN10263/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.09.2012
JN10422/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.09.2012
    JN10263/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Storitve arhitekturnega projektiranja

Datum objave: 25. 9. 2012
Številka objave: JN10263/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izdelava PGD za obnovo in revitalizacijo Švicarije.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 12.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izdelava PGD za obnovo in revitalizacijo Švicarije.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71220000 (Storitve arhitekturnega projektiranja)
71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 75 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. najnižja ponudbena cena. Ponder: 60
2. pridobljene nagrade ponudnika. Ponder: 40
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-813/2012-5
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 8. 10. 2012
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 8. 10. 2012
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1/II. nadstropje.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EUVI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/9/2102-61968234356544/Razpisna_dokum
entacija_-_koncna_24.9.12-1_.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 1. 10. 2012
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 9. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN10422/2012, Storitve: Storitve arhitekturnega projektiranja; datum objave: 28. 9. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 28.09.2012   08:22
Številka: 430-813/2012-6
Datum: 25.9.2012
Številka JN: 7560-12-210073


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-12-210073– »Izdelava PGD za obnovo in revitalizacijo Švicarije«, številka objave JN10263/2012 z dne 25.9.2012V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Storitve arhitekturnega projektiranja
Številka objave: JN10263/2012, Datum objave: 25.9.2012
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 25.9.2012, 14:06

Glede na zahtevane referenca vas pozivam, da merila za izbor glede referenc prilagodite širšemu krogu projektantov, ki so usposobljeni za tovststne projekte in imajo izkušnje z obnovo arhitekturnih spomenikov.
Reference, ki jih zahtevate so diskriminatorne.

Kot izkušen projektant z opravljenim strokovnim izpitom in izkušnjami pri prenovi objektov pod nadzorom spomeniškega varstva, se zaradi vaših zahtev po referencah ne morem prijaviti na razpis. Preverite prosim koliko je projektov v zadnjih treh letih, ki izpolnjujejo pogoje ki jih zahtevate?

ODGOVOR:
Spremembe razpisne dokumentacije v točki 12. Poglavja III – Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika so objavljene v Popravku Obvestila o naročilu in se po novem glasi:

12. Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno izdelal vsaj eno projektno dokumentacijo za obnovo arhitekturnih spomenikov (kot je predmet tega naročila) v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR z DDV za posamezen posel.

Reference morajo biti potrjene s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije oziroma območne enote.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. DOKAZILO:
- Referenčna tabela (priloga 7 + priloga 7/1).
Kot merilo izbora navajate tudi nagrade za projekte prenov arhitekturnih spomenikov.
Prosim, če pojasnite kakšne nagrade se točkujejo in kdo jih podeljuje?
Koliko takšnih nagrad je bilo podeljenih v zadnjih treh letih?

ODGOVOR:
Nagrade časovno niso omejene in so lahko pridobljene tako doma, kot v tujni za arhitekturno prenovo kulturnih spomenikov. Lahko gre za katero koli nagrado, le da ima formalno tudi status nagrade.

Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslano:
- Portal JN


Datum objave: 28.09.2012   12:21
Številka: 430-813/2012-7
Datum: 28.9.2012
Številka JN: 7560-12-210073


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-12-210073– »Izdelava PGD za obnovo in revitalizacijo Švicarije«, številka objave JN10263/2012 z dne 25.9.2012V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Storitve arhitekturnega projektiranja
Številka objave: JN10263/2012, Datum objave: 25.9.2012
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 28.9.2012, 09:55

Na obrazcu "Priloga 8/1", ki ga morajo izpolniti vsi odgovorni projektanti za posamezne načrte, je navedeno, da se potrjuje odgovorno vodjo projekta. Za posamezne projektante bi bilo potrebno spremeniti formulacijo na "odgovornega projektanta". Je dopustno, da prijavitelj sam spremeni formulacijo v prilogi?
ODGOVOR:
Na seznamu navedete odgovornega vodjo projekta (ki je hkrati lahko tudi odgovorni projektant za posamezen načrt) in odgovorne projektante za posamezne načrte.


V prilogi 8 so zapisana posamezna zahtevana potrdila, med drugimi tudi potrdilo s prilogo 8/1 - potrditev referenc za posamezne odgovorne projektante. Na prilogi 8 je zapisano, da se referenca nanaša na obdobje 5 let, priloga 8/1 pa velja za obdobje zadnjih 3 let. Prosimo za pojasnilo ali popravek priloge 8/1.
ODGOVOR:
POPRAVEK priloge 8, ki se po novem pravilno glasi:

Za tem obrazcem ponudnik priloži spodaj navedena dokazila za vsakega imenovanega v tabeli:
- potrdilo o izobrazbi
- potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici
- vsaj eno pisno in potrjeno referenco iz zahtevanega področja v zadnjih 3 (treh) letih


Oddano: 28.9.2012, 10:09
Na potrdilo o vpisu v register zbornice je zapisana tudi izobrazba projektantov. Ali to zadostuje za potrdilo o izobrazbi ali je potrebno priložiti še dodatno potrdilo.
ODGOVOR:
Da, zadostuje.

Ali morajo biti potrdila v originalu ali so lahko fotokopije.
ODGOVOR:
Potrdila so lahko fotokopije.
Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslano:
- Portal JN


Datum objave: 02.10.2012   15:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1
Ali se reference ponudnika lahko nanašajo le na reference odgovornega projektanta (in ne na firmo). Strokovno znanje in izkušnje so pri fizičnih osebah, projektantske firme se pa v teh zaostrenih časih zapirajo in preoblikujejo.

2
V vzorcu pogodbe se pojavlja zahteva po pripravi Presoje vplivov na okolje. Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (UL 66/1996 in spremembe) določa kdaj je le ta potreba. Iz posredovanega gradiva nikakor ni razvidno, da bi se objekt kakorkoli približal zahtevam iz uredbe za pripravo PVO. Priprava PVO je znaten strošek in zahteva svoj čas. Ali je morda mišljeno zgolj, da je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, kar je siceršnji običajni del postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja?

3
Zahteva se ponudba za pripravo PGD projekta. Ali mora ponudnik ponuditi tudi izdelavo IDZ projekta na osnovi katerega se pridobi projektne pogoje oz. ali naročnik že razpolaga z IDZ projektom?

4
V projektni nalogi je navedeno - Poročilo o opravljenem detajlnem pregledu nosilnih konstrukcij zgradbe. Iz vzorca pogodbe izhaja, da je predmet ponudbe tudi statično poročilo in preiskavo materialno tehničnega stanja in statično analizo.
Ali mora ponudnik izdelati nove raziskave in poročilo ali se uporabi obstoječe?

5
Zahteva se rok izdelave PGD v 75 dneh. Ali je tu mišljen rok oddaje projekta v soglasja oz. vloge kompletnega projekta s pridobljenimi soglasji na upravno enoto?

6
Ali bo naročnik sam pridobival gradbeno dovoljenje (spremljanje upravnega postopka po vlogi na UE), oz. ali je to tudi predmet ponudbe?


ODGOVOR:
Številka: 430-813/2012-8
Številka JN: 12/220073
Datum: 02.10.2012


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-12-220073 – »Izdelava PGD za obnovo in revitalizacijo Švicarije«, številka objave JN10263/2012 z dne 25.09.2012


V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeča vprašanja:


VPRAŠANJA INTERESENTOV

Storitve arhitekturnega projektiranja
Številka objave: JN10263/2012, Datum objave: 25.9.2012
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 28.9.2012, 18:17
Na katerem obrazcu potrjuje reference Zavod za varstvo kulturne dediščine? V prilogi 7/1 referenco potrjuje naročnik.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Oddano: 1.10.2012, 11:21
1
Ali se reference ponudnika lahko nanašajo le na reference odgovornega projektanta (in ne na firmo). Strokovno znanje in izkušnje so pri fizičnih osebah, projektantske firme se pa v teh zaostrenih časih zapirajo in preoblikujejo.

2
V vzorcu pogodbe se pojavlja zahteva po pripravi Presoje vplivov na okolje. Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (UL 66/1996 in spremembe) določa kdaj je le ta potreba. Iz posredovanega gradiva nikakor ni razvidno, da bi se objekt kakorkoli približal zahtevam iz uredbe za pripravo PVO. Priprava PVO je znaten strošek in zahteva svoj čas. Ali je morda mišljeno zgolj, da je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, kar je siceršnji običajni del postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja?

3
Zahteva se ponudba za pripravo PGD projekta. Ali mora ponudnik ponuditi tudi izdelavo IDZ projekta na osnovi katerega se pridobi projektne pogoje oz. ali naročnik že razpolaga z IDZ projektom?

4
V projektni nalogi je navedeno - Poročilo o opravljenem detajlnem pregledu nosilnih konstrukcij zgradbe. Iz vzorca pogodbe izhaja, da je predmet ponudbe tudi statično poročilo in preiskavo materialno tehničnega stanja in statično analizo.
Ali mora ponudnik izdelati nove raziskave in poročilo ali se uporabi obstoječe?

5
Zahteva se rok izdelave PGD v 75 dneh. Ali je tu mišljen rok oddaje projekta v soglasja oz. vloge kompletnega projekta s pridobljenimi soglasji na upravno enoto?

6
Ali bo naročnik sam pridobival gradbeno dovoljenje (spremljanje upravnega postopka po vlogi na UE), oz. ali je to tudi predmet ponudbe?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]


ODGOVORI NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA:

1
Ali se reference ponudnika lahko nanašajo le na reference odgovornega projektanta (in ne na firmo). Strokovno znanje in izkušnje so pri fizičnih osebah, projektantske firme se pa v teh zaostrenih časih zapirajo in preoblikujejo.
ODGOVOR: Reference se nanašajo na odgovornega projektanta.

2
V vzorcu pogodbe se pojavlja zahteva po pripravi Presoje vplivov na okolje. Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (UL 66/1996 in spremembe) določa kdaj je le ta potreba. Iz posredovanega gradiva nikakor ni razvidno, da bi se objekt kakorkoli približal zahtevam iz uredbe za pripravo PVO. Priprava PVO je znaten strošek in zahteva svoj čas. Ali je morda mišljeno zgolj, da je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, kar je siceršnji običajni del postopka pridobivanja gradbenega dovoljenja?
ODGOVOR: Presoja vplivov po Uredbi ni potrebna, potrebno pa je pridobiti naravovarstvene smernice.

3
Zahteva se ponudba za pripravo PGD projekta. Ali mora ponudnik ponuditi tudi izdelavo IDZ projekta na osnovi katerega se pridobi projektne pogoje oz. ali naročnik že razpolaga z IDZ projektom?
ODGOVOR: Ne. Ponudniku ni potrebno izdelati IDZ. Izdelana je že prostorska in programska preveritev, k razpisu pa je priložena projektna naloga in konservatorski načrt, ki je usklajen z ZVKDS OE Ljubljana.

4
V projektni nalogi je navedeno - Poročilo o opravljenem detajlnem pregledu nosilnih konstrukcij zgradbe. Iz vzorca pogodbe izhaja, da je predmet ponudbe tudi statično poročilo in preiskavo materialno tehničnega stanja in statično analizo.
Ali mora ponudnik izdelati nove raziskave in poročilo ali se uporabi obstoječe?
ODGOVOR: Ponudnik mora pripraviti preiskavo materialno tehničnega stanja in statično analizo, pri čemer mu bo Poročilo o opravljenem detajlnem pregledu nosilnih konstrukcij zgradbe v pomoč.

5
Zahteva se rok izdelave PGD v 75 dneh. Ali je tu mišljen rok oddaje projekta v soglasja oz. vloge kompletnega projekta s pridobljenimi soglasji na upravno enoto?
ODGOVOR: Tu je mišljen rok oddaje usklajenega projekta v soglasja.


6
Ali bo naročnik sam pridobival gradbeno dovoljenje (spremljanje upravnega postopka po vlogi na UE), oz. ali je to tudi predmet ponudbe?
ODGOVOR: Naročnik bo sam pridobil gradbeno dovoljenje.


Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službePoslano:
- Portal javnih naročil RSDatum objave: 03.10.2012   08:25
Številka: 430-813/2012-9
Datum: 3.10.2012
Številka JN: 7560-12-210073


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-12-210073– »Izdelava PGD za obnovo in revitalizacijo Švicarije«, številka objave JN10263/2012 z dne 25.9.2012


V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Storitve arhitekturnega projektiranja
Številka objave: JN10263/2012, Datum objave: 25.9.2012
Oddano: 28.9.2012, 14:42
Spoštovani

Na podlagi Navodil Vlade RS v zvezi z javnim naročanjem gradenj in storitev, povezanih z gradnjami z dne 20/07/2011 objavljenimi dne 22/07/2011, vas prosimo, da podate ocenjeno vrednost naročila, izračunane po metodi za izračun ocenjene vrednosti, ki jo določa zakon, ki ureja javno naročanje.

ODGOVOR:
Vlada Republike Slovenije z Navodil Vlade RS v zvezi z javnim naročanjem gradenj in storitev, povezanih z gradnjami z dne 20/07/2011 objavljenimi dne 22/07/2011nalaga ministrstvom, vladnim službam in organom v sestavi, da pri javnem naročanju gradenj in storitev, povezanih z gradnjami upoštevajo le-ta. Za druge javne naročnike, pa le-ta navodila niso zavezujoča. Pri predmetnem javnem naročilu jih naročnik ni upošteval.


Oddano: 28.9.2012, 18:17
Na katerem obrazcu potrjuje reference Zavod za varstvo kulturne dediščine? V prilogi 7/1 referenco potrjuje naročnik.

ODGOVOR:
Zavod za varsto kulturne dedišče OE, kjer so se dela izvajala, potrdi potrjeno reference naročnika (priloga 7/1), ali potrdilo izda na svojem obrazcu.


Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe

Poslano:
- Portal JN