Dosje javnega naročila JN10011/2012
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN10011/2012 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 17.09.2012
JN10457/2012 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.09.2012
    JN10011/2012 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Storitve

Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve

Datum objave: 17. 9. 2012
Številka objave: JN10011/2012


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PGD/PZI ZA VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO - IZGRADNJA PRIZIDKA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Storitve.
Kategorija storitve: st. 27.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE PGD/PZI ZA VRTEC VRHOVCI, ENOTA BRDO- IZGRADNJA PRIZIDKA
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 71000000 (Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve)
71221000 (Arhitekturne storitve v zvezi s stavbami)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 3 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Finančna zavarovanja, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopku javnega naročila

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici.
Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici morajo biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv in morajo biti izdani po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje lahko nebistveno odstopa od vzorca (za bistvena odstopanja štejejo: dodatni pogoji za izplačilo, krajši roki, kot jih določi naročnik, nižji znesek zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremenjena krajevna pristojnost za reševanje sporov med upravičencem in banko oziroma zavarovalnico. Ostale določbe štejejo za nebistvene).
Če ponudnik predloži garancijo tuje banke bo naročnik obvezno preveril boniteto tuje banke pri Banki Slovenije. Garancija tuje banke mora imeti bonitetno oceno vsaj »A«. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.
Bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo (priloga C)

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom bo le-ta unovčil bančno garancijo.

Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predložena v višini 5.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo.

Bančna garancija za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

(vzorec – priloga C)

Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik jo priloži skupaj s ponudbo!


Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga D)

Izbrani izvajalec je dolžan najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe.

Naročnik jo unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo.

Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še 60 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.


(vzorec – priloga D)

Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik predloži garancijo v 15 dneh od podpisa pogodbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2).
Naročnik si pridržuje pravico, izjavo preveri pri Ministrstvu za pravosodje.

Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom

Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom

(priloga )

(priloga 6)

Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi posamično.
2
Ponudnik ni v stečajnem postopku. Zoper ponudnika na dan roka za oddajo ponudb ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave oziroma ni bil v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja oziroma z njegovimi posli iz drugih razlogov ni upravljalo sodišče oziroma ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni bil v katerem koli podobnem položaju.Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom(priloga 4)Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
3
Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer ima sedež ali določbami Republike Slovenije.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 4) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjuje vsak partner v skupni ponudbi posamično.
Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

9
Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu.
V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

Dokazilo:
- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in
- za samostojne podjetnike BON 1/SP, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb


(priloga 6)
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.
10 Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo

(priloga 3) V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
12 Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) v vrednosti najmanj 58.000,00 EUR z DDV za posamezen posel.

Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (praviloma sklopi del iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. Referenčna tabela (priloga 7 in 7/1)
Ponudnik izpolnjuje pogoj sam, s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci..
13 Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo projekta – odgovorni projektant arhitekture, vpisan v imenik pristojne poklicne zbornice kot pooblaščeni inženir arhitekturne stroke z licenco A Tabela (priloga 8) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi.
14 Ponudnik mora predložiti finančni in časovni plan izvajanja storitev Finančni in časovni plan izvajanja storitev (priloga 10) V primeru skupne ponudbe pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

15

Ponudnik mora predložiti kopijo zavarovalne police Kopija zavarovalne police (priloga 11) Kopijo zavarovalne police priloži ponudnik sam. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev posamično.

16
Projektna skupina ponudnika mora biti sestavljena tako, da se med drugim zagotovijo znanja na področju:
- učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije;
- učinkovite rabe vode;
- ravnanja z odpadki;
- zagotavljanja zdravih bivanjskih in delovnih razmer ter okoljskih lastnosti gradbenih materialov in izdelkov.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
a) reference, iz katerih izhaja, da je vsaj en strokovnjak, ki je imenovan v projektno skupino ponudnika izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt za izvedbo, ki presega minimalne zahteve, določene v:
- pravilniku, ki ureja učinkovito rabo energije v stavbah in
- pravilniku, ki ureja prezračevanje in klimatizacijo stavb in
- pravilniku, ki ureja varnost in zdravje delavcev na delovnih mestih ali pravilniku, ki ureja tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca ali prostorskih smernicah za zdravstvene objekte ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da projektna skupina ponudnika izpolnjuje zahteve. Tabela – projektna skupina ponudnika + referenčno potrdilo za vsaj enega strokovnjaka, imenovanega v projektno skupino

(priloga 9 in 9/1)
Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
17
IDP, PGD, PZI IN PID-i morajo izpolnjevati temeljne okoljske zahteve, ki veljajo za tehnične specifikacije, določene v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12 in 64/12)

Tabela, iz katere sta razvidna prostornina in deleži vgrajenih materialov oziroma proizvodov (delež lesa ali lesnih tvoriv, vgrajenih v stavbo, brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij ) mora znašati vsaj 30% prostornine vgrajenih materialov. Polovica obveznega deleža lesa ali lesnih tvoriv(15% prostornine vgrajenih materialov) se lahko nadomesti z gradbenimi proizvodi, ki imajo znak za okolje tipa I ali znak za okolje tipa III.

Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo + Tabela, iz katere sta razvidna prostornina in deleži vgrajenih materialov (priloga 3 in priloga 13)
Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci ali s partnerji v skupni ponudbi.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni stroki Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: Ne.
III.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitve Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve: da.
IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 7560-12-210069
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 4. 10. 2012
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 4. 10. 2012
Čas: 10:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, velika sejna soba
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki gospodarskih subjektov, ki želijo sodelovati pri odpiranju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila. O odpiranju ponudb se piše zapisnik.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2012/9/6906-233422901266848/POVABILO_-_Vr
tec_Vrhovci,_Enota_Brdo-_ZADNJE,_13.9._2012.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 27. 9. 2012
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: 8 DELOVNIH DNI OD PREJEMA ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 17. 9. 2012

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN10457/2012, Storitve: Arhitekturne, gradbeniške, inženirske in inšpekcijske storitve; datum objave: 28. 9. 2012

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.09.2012   13:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji sta navedena dva različna zneska glede ustreznih referenc in sicer:
- na strani 12 je navedeno, da mora ponudnik v obdobju zadnjih treh let imeti uspešno izvedena dva istovrstna posla v vrednosti najmanj 58.000,00 EUR z DDV za posamezen posel,
- na strani 39 pa je v referenčni tabeli (priloga 7) naveden znesek 84.000,00 EUR z DDV za posamezen znesek.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Pravilen je pogoj, ki je naveden na strani 12 in sicer, da mora ponudnik v obdobju zadnjih treh let imeti uspešno izvedena vsaj dva istovrstna posla , (kot je predmet tega naročila), v vrednosti najmanj 58.000,00 EUR z DDV za posamezen posel.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.09.2012   13:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji naročnik zahteva kot reference "istovrstne objekte".
Ugotavljamo, da definicija namembnosti objekta ni v skladu z 6. členom Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03). Objekt bi bilo možno v skladu z metodologijo uvrstiti v kategorijo: 1263 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo.ODGOVOR:
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji naročnik ne zahteva kot reference "istovrstne objekte", pač pa "istovrstne posle". Referenčni pogoj se namreč glasi: "Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) v vrednosti najmanj 58.000,00 EUR z DDV za posamezen posel. Predmet tega naročila je izdelava projektne dokumentacije PGD/PZI za Vrtec Vrhovci, Enota Brdo - izgradnja prizidka. Ponudnik mora predložiti vsaj dve referenčni potrdili (obrazec - Priloga 7/1), iz katerih je razvidno, da je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel izdelavo projektne dokumentacije PGD/PZI. Vrednost vsakega posla, ki je razvidna iz referenčnega potrdila , mora znašati najmanj 58.000,00 EUR.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.09.2012   10:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v razpisni dokumentaciji naročnik zahteva kot reference "istovrstnI posli".Ali so ti skladni z definicijo
6. člena Uredbe o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega pomena (Uradni list RS, št. 33/03) v kategoriji : 1263 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo ?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Istovrstni posli se v postopkih javnih naročil ne določajo glede na uredbe itd., pač pa na predmet javnega naročila.

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.09.2012   12:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v ponudbeni dokumentaciji (stran 6) je navedeno, da mora ponudnik imenovati projektno skupino in priložiti potrdilo za vsaj enega strokovnjaka v projektni skupini, ki je v zadnjih 3 letih izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt za izvedbo, skladno z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju. Ali to pomeni, da vsaj en strokovnjak poda referenco, pri kateri je upošteval ter projektiral skladno z naštetimi pravilniki (stran 42) ali šteje le, da je izdelal projekt (PGD ali PZI) katerega naročilo je bilo izdano skladno z zgoraj navedeno uredbo?

Hvala.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani.

To pomeni, da mora ponudnik za vsa enega strokovnjaka, ki je imenovan v projektno skupino (Priloga 9) priložiti reference , da je ta strokovnjak v zadnjih treh letih izdelal projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja ali projekt za izvedbo, ki presega minimalne zahteve, določene v pravilnikih, ki so našteti na strani 42. Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjen obrazec "Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov" (Priloga 9/1).

Lep pozdrav.

Datum objave: 27.09.2012   12:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima me če je možno, da objavite predhodno izdelano dokumentacijo, saj se mi na objavljenem kontaktu nihče ne javi? Hvala

ODGOVOR:

Spoštovani.

Želeno dokumentacijo lahko dobite na spletnem naslovu: miro.oberstar@ljubljana.si.

Lep pozdrav.

Datum objave: 27.09.2012   13:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas, kdaj bomo prejeli odgovor na postavljeno vprašanje?

Pozdravljeni,
na strani 5. projektne naloge piše da je potrebno izdelati projekt za izgradno prizidka, dodatnih 3 oddelkov igralnic za
potrebe namestitve otrok druge starostne skupine in vecjo vecnamensko dvorano ter obnovo razdelilne kuhinje in
zaklonišca.
Naše vprašanje se nanaša na stran 11. kjer piše, da je potrebno odpraviti vse pomanjklivosti, ki ki so bile ugotovljene na
pregledu izvedenem v novembru 2009. Zanima nas kje lahko izvemo kakšne so te pomanjklivosti bile oz. če obstaja zapisnik za pomanjklivost?

Lep pozdrav.


ODGOVOR:


Spoštovani.

Odgovore na vsa postavljena vprašanja in pomanjkljivosti zaklonišča bodo objavljeni jutri.

Lep pozdrav.