Dosje javnega naročila JN721/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Notranja oprema
ZJN-2: Odprti postopek

JN721/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.02.2015
JN1237/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.02.2015
    JN721/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 025-041388
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Notranja oprema

Datum objave: 3. 2. 2015
Številka objave: JN721/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 013064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE IN ZUNANJE OPREME ZA NOVOGRADNJO ZA PROJEKT “KOPALIŠČE KOLEZIJA“.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: LJUBLJANA.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE IN ZUNANJE OPREME ZA NOVOGRADNJO ZA PROJEKT “KOPALIŠČE KOLEZIJA“.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 39200000 (Notranja oprema)
39000000 (Pohištvo (vključno s pisarniškim pohištvom), notranja oprema, gospodinjske naprave (razen svetil) in čistilna sredstva)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 3 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V RAZPISNI DOKUMENTACIJI.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1314/2013-12
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 12. 3. 2015
Čas: 12:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 16. 3. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 16. 3. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1/II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Zakoniti zastopnik oz. njegov pooblaščenec.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/2/2102-50532407490204374211/RD_-_not
ranja_in_zunanja_oprema_Kopalisce_Kolezija_-KONCNA_2.2.2015.docx.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 6. 3. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 2. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN1237/2015, Blago: Notranja oprema; datum objave: 24. 2. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.02.2015   10:07
• Neprebrana vprašanja
Oddano: 5.2.2015, 14:03
Ali se lahko zadosti pogoju po referencah skupaj s podizvajalci? Vprašanje se nanaša na: Ponudnik je v obdobju zadnji petih (5) let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) – dobava in montaža notranje in zunanje opreme za objekt, namenjen opravljanju kopališke ali termalne dejavnosti v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR z DDV. Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (praviloma sklopi del iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.
ODGOVOR:
DA, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec ta dela tudi izvajal.


Oddano: 5.2.2015, 14:05
Prosimo, če podate tudi ocenjeno vrednost naročila.
ODGOVOR:
Naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti.


Oddano: 6.2.2015, 08:31
Pozdravljeni,

Ker v razpisni dokumentaciji ni načrtov opreme,
vas prosimo, da jih čimprej posredujete.

Lep pozdrav,
ODGVOOR:
Naročnik je na spletni strani: www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/službe/javna-narocila/razpisi, dne 3.2.2015 objavil celotno Projektno dokumentacijo!


Datum objave: 13.02.2015   12:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Prosimo še popis v excelu za:
A. Notranja oprema
B. Zunanja oprema
C. Opremo za reševanje
D. Opremo za vzdrževanje
E. Grafično opremo
ter za risbe na listu 5

K razpisu je bil priložen samo popis
F. Merilna oprema

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Razpisni dokumentaciji so priloženi celotni popisi v Excel-u, ki jih je potrebno odpreti v zavihkih. Naročnik je razpisno dokumentacijo, celotne popise in projektno dokumentacijo objavil tudi na svoji spletni strani, na naslovu: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/93801/detail.html.
ODGOVOR:


Datum objave: 24.02.2015   09:12
Številka: 430-1314/2013-13
Številka JN: 7560-13-200098
Datum: 9.2.2015

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-13-200098 – Dobava in montaža notranje in zunanje opreme za novogradnjo za projekt »Kopališče Kolezija« številka objave JN721/2015 z dne 3.2.2015

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeča

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Oddano: 16.2.2015, 10:00
Pozdravljeni,

Glede na zahtevo iz razpisa za reference zadnjih 5 let, menimo, da v tem času ni bilo investicij v kopališke in termalne dejavnosti, v takšni vrednosti, zato predlagamo,
da obdobje za reference podaljšate na vsaj 7 let ali 8 let.

Lep pozdrav,
ODGOVOR:
Naročnik v Popravku spreminja pogoj pod št. 11., ki se po novem glasi: “Ponudnik je v obdobju zadnjih sedem (7) let pred oddajo ponudbe……..«. Priloženi so popravki obrazcev:
- Referenčna tabela (priloga 7) in
- Potrjene reference (priloga 7/1).


Oddano: 16.2.2015, 14:10
Spoštovani,

ali zahtevate izjavi banke za bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak, ali je dovolj le če vzorec potrditi ponudnik?
Naprošamo za odgovor.

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Ponudnik v ponudbeni dokumentaciji priloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje ali depozit. Naročnik ne zahteva izjave banke za bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Obrazložitev garancij je podana na strani 12/55 in 13/55.Oddano: 18.2.2015, 12:44
Pozdravljeni,

ali lahko v III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti pod tč. 9: ponudnik mora izkazovati, da v preteklih 6 mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti za dokazilo( priloga 6) namesto BON obrazca, Ajpes priložimo potrdilo o plačilni sposobnosti, pridobljeno
pri banki, kjer ima pravna oseba odprt transakcijski račun?

Hvala in lp.

ODGOVOR:
Ponudnik mora priložiti ustrezen BON obrazec izdajatelja AJPES, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (pogoj št. 9., str. 11/55).
Datum objave: 26.02.2015   14:34
Oddano: 23.2.2015, 15:49
Spoštovani,
večino opreme, ki ste jo razpisali, praktično nima nobene posebne (namenske) zveze s kopališko in termalno dejavnostjo. Tehnične zahteve so v večini primerov podobne ali enake opremi, ki jo srečujemo tudi pri opremljanju drugačnih objektov. Zaradi tega, se nam zdi zahteva 11. točke POGOJEV ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA (glej izsek spodaj), diskriminatorna. Investitorja pozivamo, da zahtevo po referencah razširi na objekte s tehnično istovrstnimi izdelki.

11. Ponudnik je v obdobju zadnji petih (5) let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) – dobava in montaža notranje in zunanje opreme za objekt, namenjen opravljanju kopališke ali termalne dejavnosti v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR z DDV.

Pa še to. 45. člen ZJN predvideva za dokazovanje referenc za dobavo blaga in storitev le 3 leta in ne 5. Prosimo za uskladitev.

Želim vam lep in uspešen dan.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spreminjal referenčnega pogoja v delu, ki se nanaša na namembnost objekta, saj je del predmetne opreme uporabljiv izključno v tovrstnih objektih.

Naročnik pa bo za izpolnitev referenčnega pogoja upošteval poleg navedenega tudi dobavo in montažo notranje in zunanje opreme le za del objekta (kot na primer savne, bazen znotraj hotela), ki je namenjen opravljanju kopališke ali termalne dejavnosti in ponudnik za ta del objekta izkaže vrednost dobavljene opreme najmanj 100.000,00 EUR z DDV.

ZJN-2 v 2. odstavku 45. člena določa, da gospodarski subjekti lahko izkažejo izpolnjevanje tehnične sposobnosti glede na naravo, količino ali pomembnost in uporabo, gradnje, storitve ali blaga, na enega ali več načinov:
- najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih.

Naročnik je objavil Popravek razpisne dokumentacije, kjer je podaljšal obdobje za dokazovanje referenčnih del iz 5 na 7 let.Oddano: 25.2.2015, 12:28
Pozdravljeni,

Prosimo vas za odgovor na sledeče naša vprašanje glede referenc.

Glede na to, da je bilo zelo malo naročil za opremo kopališč v zadnjih sedmih letih v višini,
ki jo zahtevate nas zanima ali je lahko ena referenca malenkost nižja kot 100.000,00 EUR z DDV-jem,
druga pa večja od 150.000,00 EUR z DDV-jem. S tem si omogočite večji izbor pri večjem številu ponudnikov
in ne izločujete nekaterih, ki so kvalificirani za izvedbo posla in ponudbe zaradi pogoja referenc
ne oddajo na osnovi parih tisočih evrov.

Hvala
ODGOVOR:
Referenčna vrednost dobavljene opreme ostaja nespremenjena.


Datum objave: 27.02.2015   14:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Ali veljajo reference iz opremljanja šol in vrtcev?


ODGOVOR:
V kolikor gre za šolske objekte, kjer je del objekta namenjen opravljanju kopališke ali termalne dejavnosti, da , sicer ne.

Naročnik pa bo za izpolnitev referenčnega pogoja upošteval poleg navedenega tudi dobavo in montažo notranje in zunanje opreme le za del objekta (kot na primer savne, bazen znotraj hotela), ki je namenjen opravljanju kopališke ali termalne dejavnosti in ponudnik za ta del objekta izkaže vrednost dobavljene opreme najmanj 100.000,00 EUR z DDV (ODGOVORI NA VPRAŠANJA, Datum objave: 26.2.2015, 14:34).


Datum objave: 27.02.2015   14:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Pozdravljeni

Prosimo za slike ali pa opise stolov ..... hladilnik .....

PIŠETE PO IZBORU CENEJE NEMOGOČE POSTAVITI PRAVILNO ČE SE PO ODDAJI PONUDBE ARHITEKTI ŠELE ODLOČAJO KAJ BI SPLOH RADI IMELI.


PROSIMO ZA SLIKE ALI TOČNE OPISE KETERE ZADEVE HOČEJO. PRI POPISIH SO MENDA ŽE VEDELI KAJ PIŠEJO, IN HOČEJO

Površni popisi in opisi gredo na roko določenim podjetjem.

ODGOVOR:
Naročnik je na spletni strani: www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/službe/javna-narocila/razpisi, dne 3.2.2015 objavil celotno Projektno dokumentacijo! (ODGOVORI NA VPRAŠANJA, Datum objave: 10.2.2015, 10:07!)

NATANČEN NASLOV: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/93801/detail.html

Posamezne postavke (npr. stoli) so dovolj natančno opisani; podan je tudi tip stola, po katerem si ponudnik lahko predstavlja, za kakšen stol gre in lahko ponudi primerno alternativo.

Datum objave: 09.03.2015   14:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosim, če navedete številko in datum objave v Uradnem listu EU.

Hvala.ODGOVOR:
Javno naročilo je bilo objavljeno na Portalu EU dne 5.2.2015 po številko 2015/S 025-041388.


Datum objave: 09.03.2015   14:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
zanima nas ali zadostijo reference samo z opremo kabin in sanitarij


kajti toliko velikih referenc ni

ODGOVOR:
Naročnik bo za izpolnitev referenčnega pogoja upošteval poleg navedenega tudi dobavo in montažo notranje in zunanje opreme le za del objekta (kot na primer savne, bazen znotraj hotela), ki je namenjen opravljanju kopališke ali termalne dejavnosti in ponudnik za ta del objekta izkaže vrednost dobavljene opreme najmanj 100.000,00 EUR z DDV.