Dosje javnega naročila JN6096/2015
Naročnik: MJU 
Blago: Programski paket za varnostno kopiranje ali obnovitev
ZJN-2: Odprti postopek

JN6096/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.09.2015
JN6901/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.10.2015
    JN6096/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 174-316200
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Programski paket za varnostno kopiranje ali obnovitev

Datum objave: 4. 9. 2015
Številka objave: JN6096/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MJU, Tržaška cesta 21, Kontakt: Tajništvo Direktorata za javno naročanje, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta gp.mf@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mju.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno narocanje, Županciceva 3, Kontakt: preko sistema e-Dražba: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user, V roke: preko sistema e-Dražba: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user, SI-100 LJUBLJANA.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Nakup sistema za izdelavo varnostnih kopij virtualizirane infrastrukture za državni računalniški oblak (DRO)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana in Maribor
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Nakup sistema za izdelavo varnostnih kopij virtualizirane infrastrukture za državni računalniški oblak (DRO)
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 48710000 (Programski paket za varnostno kopiranje ali obnovitev)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo posla predložiti finančno zavarovanje. Zavarovanje za dobro izvedbo posla mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanje lahko izbrani ponudnik predloži na priloženemu vzorcu iz razpisne dokumentacije ali na svojem obrazcu, ki pa vsebinsko bistveno ne sme odstopati od priloženega vzorca.

Zavarovanje za dobro izvedbo posla bo moral predložiti naročniku izbrani ponudnik v roku in na način kot je to določeno v razpisni dokumentaciji predmetnega naročila.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Operacijo Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko - razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupna ponudba:
V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval/lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Splošni pogoji oziroma osnovna sposobnost
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.

DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava za fizične osebe
ter
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike)

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri (4) mesece. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevane izjave za fizične osebe ter pooblastil.

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 Odl.US, 90/12, 19/14 in 90/14-ZDU-1I; ZJNVETPS) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14-ZDU-1I; ZJNPOV).

DOKAZILO:
Izjava za ponudnika

3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev

4. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji oziroma sposobnost

1. Ponudnik mora imeti pri proizvajalcu ponujene opreme zagotovljen ustrezen status. Ustrezen status je tisti status, ki ponudniku dovoljuje nameščanje in konfiguriranje ponujene opreme na najzahtevnejšem nivoju (tipično »Enterprise« ali »Gold« ipd.).

DOKAZILA:
Izjava oziroma potrdilo proizvajalca opreme, iz katere izhaja izpolnjevanje predmetnega pogoja. Izjava ne sme biti starejša od 3 mesecev
ALI
kopija pogodbe med ponudnikom in proizvajalcem opreme, iz katere izhaja izpolnjevanje predmetnega pogoja.

2. Ponudnik mora imeti zagotovljene pravice za trženje ponujene opreme najmanj na področju Slovenije ter za dostop do proizvajalčeve tehnične podpore;

DOKAZILA:
izjava oziroma potrdilo proizvajalca opreme, iz katere izhaja izpolnjevanje predmetnega pogoja. Izjava ne sme biti starejša od 3 mesecev
ALI
kopija pogodbe med ponudnikom in proizvajalcem opreme, iz katere izhaja izpolnjevanje predmetnega pogoja
ALI
v primeru, da izpolnjevanje navedenega pogoja izhaja iz ustreznega statusa iz prejšnje točke, kopijo dokumentacije iz katere je razvidno, da je del statusa tudi izpolnjevanje predmetnega pogoja.

Kadrovski pogoji oziroma sposobnost :

1. Ponudnik mora imeti za izvajanje tega naročila na voljo najmanj tri strokovno usposobljene kadre, ki pokrivajo naslednje certifikate:
- enega certificiranega strokovnjaka (tehnični oziroma inženirski certifikat s področja nameščanja in administriranja) za ponujeno opremo
- enega (najmanj) VCP-DCV certificiranega strokovnjaka za programsko opremo VMware vSphere
- enega certificiranega strokovnjaka, najmanj MSCE s področja strežniške infrastrukture, za področje strežniške programske opreme Microsoft Windows (vezano na področje administracije Hyper-V).

DOKAZILA:
Vpis v obrazec Prijava
IN
veljavni certifikati o strokovni usposobljenosti kadra

2. Najmanj dva od prijavljenih kadrov, vključno s certificiranim strokovnjakom za ponujeno opremo, morata aktivno znati slovenski jezik na visoki ravni. Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo.

DOKAZILA:
Izjava za ponudnika s priloženimi potrdili (npr. fotokopija potrdila o zaključku šolanja na ustrezni ravni)
IN
Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.

V primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, mora predložiti tudi dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju predmetnega naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba, ipd.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Da.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Naročnik bo po odpiranju ponudb, vse prejete ponudbe pregledal. Po pregledu ponudb, morebitnih dopustnih dopolnitvah in spremembah ponudb, bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje za ugotavljanje sposobnosti in oddali primerne ponudbe, povabljeni k elektronski dražbi z elektronskim povabilom iz sistema e-Dražba.

V povabilu k sodelovanju v elektronski dražbi bosta navedena datum in čas začetka elektronske dražbe. Ponudniki bodo povabilo prejeli predvidoma v roku 14 dni po poteku roka za odpiranje ponudb, najkasneje pa najmanj dva delovna dneva pred pričetkom elektronske dražbe.
Če bo predložena skupna ponudba, bo povabilo iz sistema e-Dražba posredovano skupnemu ponudniku, ki bo oddal ponudbo v sistemu e-Dražba, drugi skupni ponudniki bodo istočasno obveščeni po elektronski pošti.

Elektronska obratna dražba bo potekala 60 minut. V primeru, da bo zadnjo ceno ponudnik oddal v zadnjih petih minutah pred iztekom roka, se dražba podaljša za pet minut. Dražba se podaljša za pet minut tudi v primeru, da bo v podaljšanem roku katerikoli ponudnik oddal novo ponudbo, v nasprotnem primeru pa se elektronska obratna dražba zaključi.

Najmanjši korak zniževanja cene je 200 EUR.

Med potekom elektronske dražbe bodo ponudnikom na voljo informacije o cenah ostalih ponudnikov, ne pa tudi o imenih ponudnikov.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik ODIVI-17/2015, 4300-77/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 15. 10. 2015
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 30. 11. 2015
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 15. 10. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-Dražba dne 15. 10. 2015 ob 12:00 uri na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko - razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 5. 10. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I), lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 4. 9. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6901/2015, Blago: Programski paket za varnostno kopiranje ali obnovitev; datum objave: 5. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 04.09.2015   13:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri prdobivanju razpisne dokumentacije, se pojavi problem, sa pride do napake.

Prosimo, da naročnik preveri povezavo do razpisne dokumentacije.

ODGOVOR:
Povezava sedaj deluje.

Datum objave: 29.09.2015   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
za točko št. 1 tehničnih specifikacij prosim navedite vse tipe CPU in količine teh CPU, ki so zajeti v navodilu v obliki : "obseg 90 fizičnih procesorjev (CPU/socket).

ODGOVOR:
Ponujena oprema mora omogočati izdelavo in testiranje varnostnih kopij VM (virtualiziranih strežnikov) v virtualiziranih okoljih VMware vSphere in Microsoft Hyper-V. Oprema mora skladno z ostalimi zahtevami omogočati izdelavo varnostnih kopij vseh VM, ki se izvajajo na podležni strojni infrastrukturi v obsegu 90 večjedrnih fizičnih procesorjev (CPU / socket) brez kakršnih koli drugih omejitev (neomejena količina podatkov in virtualiziranih strežikov). Ponujena oprema mora biti skladna najmanj z VMware vSphere 6 in Microsoft Hyper-V (Windows Server 2012 in 2012 R2), torej s poljubnimi tipi CPU, ki jih je možno virtualizirati z omenjenimi produkti.Datum objave: 02.10.2015   12:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Po veljavni zakonodaji smo vas dolžni opozoriti na nepravilnosti v vašem povpraševanju z vljudnim dopisom:

V večih točkah vaših tehničnih navodil v popolnosti ustreza zgolj in samo en produkt, kar je vsekakor zelo daleč od pravilnega in transparentnega celotnega postopka JN. V primeru, da ne gre za nadgradnjo opreme je naročnikova dolžnost spisati tehnična navodila JN na način, da lahko svoje produkte ponudi več različnih ponudnikov z namenom pridobiti za naročnika najugodnejšo ceno. Če lahko naročnik takoj v odgovoru z imeni produktov zapiše najmanj 3 produkte, ki v celoti odgovarjajo zahtevanim specifikacijam, bo dokazal, da je deloval v skladu z javnim interesom pri porabi proračunskih in evropskih sredstev in z vso zakonodajo ki spremlja javno naročanje.

V primeru, da naročnik ne more našteti (ni opravil zadostne raziskave trga) treh produktov mora pod obvezno spremeniti zahtevane tehnične specifikacije in sicer:

1. Odstraniti točko 6. ali jo spremeniti , da ponujen produkt omogoča uporabo agentov in meta podatkov, ki so bili ustvarjeni neodvisno od izvorne podatkovne zbirke

2. Odstraniti točko 8. ali jo spremeniti in zahtevati ne samo Reverse CBT temveč tudi podobno tehnologijo npr Instant restore

3. Odstraniti točko 9. v celoti

4. Odstraniti točko 14 ali jo spremeniti da ponudnik lahko ponudi tudi enakovredno opremo, kjer je metoda iskanj datotek na način Mounted snaphsots

S tem bo naročnik dokazal, da spoštuje vso zakonodajo in dobro prakso sistema javnega naročanja in je kot naročnik MJU lahko vzor vsem drugim javnim naročnikom.

ODGOVOR:
Naročnik je zahteve oblikoval skladno s svojimi potrebami in izkušnjami s področja uporabe tovrstne programske opreme.
Naročnik nadgrajuje obstoječo programsko opremo VMware vSphere z VDP/VDPA ter Veeam Backup Free Edition in Microsoft Hyper-V z Microsoft Backupom, zato se nekatere tehnične zahteve nanašajo na lastnosti oziroma zmožnosti, ki jih ponuja obstoječa programska oprema.
Glede vaših zahtev po spremembi tehničnih specifikacij, pa pojasnjujemo naslednje:
- zahteve v točki 6 se nanašajo na avtonomno povrnitev VM iz varnostne kopije v produkcijo in ne preprečujejo, da bi se uporabljali meta podatki, ki so bili ustvarjeni neodvisno od izvorne podatkovne zbirke
- Instant Restore je zahtevan v točki 13
- naročnik upravlja mnogo oddaljenih lokacij z nizkimi hitrostmi povezav, zato zahtev v točki 9 ne spreminja
- v točki 14 so navedene povsem splošne zahteve, katere ostajajo nespremenjene, in tudi ne preprečujejo poljubne izvedbe oziroma realizacije zahtevanih funkcionalnosti.


Datum objave: 05.10.2015   08:46
V 6. točki Navodil ponudnikom se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
Najmanjši korak zniževanja cene je 20 EUR.


Datum objave: 08.10.2015   11:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Iz razpisne dokumentacije je več kot očitno, da imate pred seboj konfiguracijo in podroben opis za eno in edino rešitev proizvajalca VEEAM zato nas zanima kako lahko MJU kot vzornik ostali javni upravi razpiše razpis, kateri ustreza samo eni rešitvi?

Zanima nas ali v primeru, da prejmete samo eno ponudbo oziroma več ponudb z rešitvijo, ki temeljijo na VEEAM tehnologiji ponovili razpis? Glede na podeljene statuse za rešitev VEEAM je več kot očitno, da bo edina rešitev VEEAM ponudnika NIL.

V kolikor gre za nadgradnjo obstoječe rešitve, vas naprošamo, da podate zahteve, ki omogočajo ponudnikom ponuditi celotno rešitev, ki upoštevajo tudi vaše trenutne licence za varnostno kopiranje obstoječega okolja. V nasprotnem primeru bo ponudnik, NIL z rešitvijo VEEAM ponudil rešitev po ceni, ki so zdaleč od konkurenčnih cen na tržišču.

Prosimo vas za specifikacijo števila in tip licenc za VEEAM, ki jo MJU že uporablja ter spremembo točko, ki izločujejo ostale ponudnike?


ODGOVOR:
Naročnikove zahteve so objektivne in odražajo konkretne potrebe po moderni rešitvi za varnostno shranjevanje in replikacijo. Naročnik je vse zahteve iz tehničnih specifikacij zapisal s splošnimi opisi, angleški izrazi so poleg teh opisov zapisani kot primeri, da je predmet naročila vsebinsko s tem še bolj jasno opredeljen. Naročnik bo štel, da je ponudba skladna s specifikacijami v tem delu v kolikor bo iz ponudbe izhajalo, da funkcionalnost ponujene opreme v celoti vsebinsko sovpada tudi s primerom zapisanim z angleškim izrazom.

Naročnik bo, v skladu z razpisno dokumentacijo, štel, da je ponujena oprema ustrezna, v kolikor bo iz ponudbe izhajalo, da le ta izpolnjuje vse zahteve oziroma točke iz tehničnih specifikacij tega naročila (vpis v obrazec izpolnjevanje tehničnih zahtev).
Ponudnik lahko ponudbo pripravi tudi z odprtokodnimi rešitvami ali lastno programsko opremo, saj je večino zahtevanih funkcionalnosti možno realizirati z uporabo funkcionalnosti obstoječe opreme, ki jo nadgrajujemo (VMware vSphere Enterprise Plus in Microsoft Hyper-V).

Najvišja sprejemljiva vrednost za izvedbo celotnega naročila je omejena z ocenjeno vrednostjo naročila, ki je zapisana v razpisni dokumentaciji in sicer v Tehničnih specifikacijah naročila.


Datum objave: 08.10.2015   13:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Deveti odstavek 37. člena ZJN-2 določa, da se tehnične specifikacije, če tega ne upravičuje predmet naročila, ne smejo sklicevati na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo, če bi se s takim navajanjem dajala prednost nekaterim podjetjem ali nekaterim proizvodom ali bi s tem bili izločeni.
Vaša tehnična specifikacija za je prirejena samo enemu proizvajalcu – VEEAM, s tem pa je kršeno načelo konkurenčnosti.
Vsi ostali svetovni proizvajalci, ki so po Gartnerju ocenjeni in pozicionirani višje (referenca na vir z dne 16 June 2014 ID:G00262146) so diskriminatorno izločeni s spodnjimi razpisnimi zahtevami:
• nastavitev samodejnega testiranja varnostnih kopij v izoliranem okolju
• Varnostne kopije VM morajo biti narejene brez nameščanja agentov ali druge vrste programske opreme v VM. Omogočeno mora biti neprekinjeno delovanje strežnikov – uporabljajo se lahko le privzeto vgrajeni mehanizmi za izdelavo slik (snapshot, VSS ipd .)
• Ponujena oprema mora uporabljati CBT (Changed Block Tracking) mehanizme virtualizacijske opreme (vSphere, Hyper-V ) za pripravo inkrementalnih varnostnih kopij in replikacijo.
• Oprema mora omogočati uporabo mehanizma obratnih CBT (Reverse CBT) in neposredne obnovitve v SAN okoljih (SAN Restore ).
• Oprema mora imeti vgrajene mehanizme za izdelovanje kopij in replikacij med delavnikom na način, da je možno intenzivnost procesov usklajevati oziroma omejevati glede na odzivnost uporabljenih diskovnih sistemov (Latency Dependent Throttling).
• Oprema mora samodejno zaznati nepovezane slike VM (Orphaned Snapshots) in jih ustrezno konsolidirati.
• Oprema mora omogočati hipen zagon VM (Instant Restore) iz poljubne obnovitvene točke s shranjevalnega diskovnega sistema in samodejen ter neprekinjen prenos VM na produkcijske diskovne sisteme .
• Oprema mora omogočati varovanje in obnavljanje strežnikov Microsoft Active Directory do nivoja objektov in atributov, vključno z gesli .
• V okolju Hyper-V mora oprema omogočati varnostno kopiranje VM, ki uporabljajo skupne diske (Shared VHDX), med samim delovanjem teh VM.
• Oprema mora omogočati hitro vzpostavitev testnega virtualnega okolja z zagonom VM s shranjevalnega diskovnega sistema za potrebe testiranj ali obnovitve podatkov. Možnost zagona VM neposredno iz varnostne kopije, ki je lahko stisnjena (kompresirana) in deduplicirana.
• Oprema mora omogočati sprotno analizo podatkov za odpravljanje težav (Real-time Data Flow Analysis, Backup Bottleneck Reporting).


Naročnik lahko svoje zahteve oblikuje na način, da ponudnike, ki zaradi objektivno utemeljenih okoliščin ponujajo boljšo izvedbo javnega naročila, postavi v prioritetni položaj, oz. da ponudnike, ki niso zmožni ponuditi predmeta z določenimi lastnostmi in ustrezno stopnjo kvalitete, izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Kot je bilo že zapisano, pa mora imeti naročnik za tovrstno omejevanje konkurence objektivno opravičljive in strokovno utemeljene razloge, ki so neposredno povezani s predmetom javnega naročila.
Ker niste navedli nobenega razloga, ki bi objektivno in strokovno opravičila vaše zahteve zahtevamo, da jih umaknete in omogočite sodelovanje še ostalim ponudnikom, ki ponujajo kvalitetno opremo priznanih svetovnih proizvajalcev.
V kolikor naročnik, ne bo umaknil diskriminatornih zahtev, ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe in ne bo odgovoril na to zahtevo, bomo domneve o izbiri točno določenega produkta in ponudnika tik pred odpiranjem ponudb, distribuirali na različne naslove.

Spoštovani, vaši odgovori kričijo po reviziji, kajti razpis v celoti krši zakon o javnih naročilih. Še enkrat naprošamo naročnika, da spremeni tehnične zahteve, ki niso pisane izključno na proizvajalca VEEAM in so specificirane zgoraj.


ODGOVOR:
Že odgovorjeno v odgovoru objavljenem dne 8.10.2015, ob 11:27 uri.
Navedene funkcionalnosti, npr. " nastavitev samodejnega testiranja varnostnih kopij v izoliranem okolju" so povsem splošne in nujno potrebne ter jih je mogoče realizirati na mnogo različnih načinov.

Datum objave: 08.10.2015   13:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Spodaj vam pošiljamo dodatna vprašanja, ki se navezujejo na določene razpisne zahteve:

Zahteva 7:
Ponujena oprema mora uporabljati CBT (Changed Block Tracking) mehanizme virtualizacijske opreme (vSphere, Hyper-V) za pripravo inkermentalnih varnostnih kopij in replikacijo.
VPRAŠANJE:
CBT (Change Block Tracking) je funkcionalnost, ki se uporablja znotraj VmWare vSphere in večina proizvajalcev opreme za varnostno kopiranje to podpira. Ker je CBT za Hyper-V zagotovljen zunaj Microsoft Hyper-V s samo eno rešitvijo na trgu vas prosimo, da se doda možnost ponuditi rešitev, ki zagotavlja podporo za VmWare CBT.

Zahteva 9:
Oprema mora omogočati nadzor nad uporabljeno pasovno širino pri shranjevanju in repliciranju na oddaljene lokacije ter imeti vgrajene tehnologije za pospeševanje prenosa (WAN Acceleration).
VPRAŠANJE:
Ali lahko predlagana rešitev zagotavlja možnost uporabe deduplikacije med replikacijo? V tem primeru je količina podatkov zmanjšana in ni potrebe po napravah za WAN pospeševanje prenosa, saj deduplikacija zmanjša količino podatkov, ki jih je potrebno replicirati (le določeni podatkovni kosi se replicirajo).

Zahteva 10:
Oprema mora imeti vgrajene mehanizme za izdelovanje kopij in replikacij med delavnikom na način, da je možno intenzivnost procesov usklajevati oziroma omejevati glede na odzivnost uporabljenih diskovnih sistemov (Latency Dependent Throttling).
VPRAŠANJE:
Na omrežne povezave ima večinoma vpliv latenca med backup procesi. Prosimo če lahko dodate možnost, da mora backup rešitev zagotavljati možnost kontrole obremenitve omrežja z uporabo »Network Throttling« namesto z latenco na Disk Storage sistemu.

Zahteva 22:
Oprema mora omogočati sprotno analizo podatkov za odpravljanje težav (Real-time Data Flow Analysis, Backup Bottleneck Reporting).
VPRAŠANJE:
Prosimo, če lahko dodate možnost, da je spejemljivo, da ponujena rešitev zagotavlja podrobno analizo (»Reporting«), ki se nanaša na performance backup-a, uspešen/neuspešen backup, status klientov, storage status, preverjanje podatkov (»data verification«) itd.

Zahteva 23:
Oprema mora omogočati uporabo rezervne lokacije in povrnitve v produkcijsko okolje na podlagi blokovnih sprememb (DR site and Failback / Changed Blocks Transfer Only).
VPRAŠANJE:
Ali se tukaj zahteva CBT restore?


ODGOVOR:

Zahteva 7: zadostuje podpora za VMware vSphere CBT, za Microsoft Hyper-V te funkcionalnosti ni potrebno zagotoviti.

Od zahteve 9 naročnik ne more odstopiti, izpolniti pa jo je možno na poljuben ustrezen način. Deduplikacija ne zadostuje za izpolnitev zahteve.

Zahteva 10 je povezana z razpoložljivostjo diskovnih in ne omrežnih sistemov, zato zahteve ni možno spremeniti kot predlagate.

Zahteva 22 je povezana z nadzorom, vzdrževanjem in optimalizacijo, zato spremembe niso možne. V kolikor vaša poročila omogočajo prikaz zahtevanih podatkov (Real-time Data Flow Analysis, Backup Bottleneck Reporting), potem izpolnjujejo zahteve.

Zahteva 23 izraža potrebo po minimalnem prenosu podatkov ob povrnitvi, torej da se prenesejo samo manjkajoči bloki.

Datum objave: 08.10.2015   13:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali ste razpisne pogoje priredili na proizvajalca VEEAM?
Prosimo za specifikacijo obstoječih licenc za VEEAM katere mora ponudnik dodatno ponudit, da se licenčno pokrije celotno naročnikovo okolje?


ODGOVOR:
Kot že odgovorjeno so tehnične specifikacije naročila opisane s splošnimi zahtevami in v skladu z naročnikovimi objektivnimi potrebami. Ponudnik pri pripravi ponudbe upošteva le zahteve, ki so navedene v razpisni dokumentaciji predmetnega naročila.

Datum objave: 08.10.2015   13:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas za dodatna pojasnila ter potrditev razumevanja spodnjih točke.

Točka 7: Ponujena oprema mora uporabljati CBT (Changed Block Tracking) mehanizme virtualizacijske opreme (vSphere, Hyper-V) za pripravo inkermentalnih varnostnih kopij in replikacijo.
CBT (Changed Block Tracking) je funkcionalnost uporabljena znotraj Vmware vSphere kar veliko ponudnikov rešitev za varnostno kopiranje to tudi omogoča. Rešitev CBT za Hyper-V pa je zagotovljena izven Microsoft Hyper-V in jo omogoča le en ponudnik na tržišču. Prosimo vas, da nam omogočite ponuditi rešitev za varnostno kopiranje, ki podpira for VMware CBT. V primeru, da ponudimo rešitev na takšen način še zadostimo vašim tehničnim zahtevam?

CBT (Changed Block Tracking) is functionallity used inside Vmware vSphere and most of backup vendor provide support for this. Since CBT for Hyper-V is provided outside of Microsoft Hyper-V with one backup solution on the market,
Točka 9: Oprema mora omogočati nadzor nad uporabljeno pasovno širino pri shranjevanju in repliciranju na oddaljene lokacije ter imeti vgrajene tehnologije za pospeševanje prenosa (WAN Acceleration).
Ali zadostimo tehničnim zahtevam, če ponujena rešitev omogoča uporabo deduplikacije med replikacijo? V takšnem primeru je količina podatkov, ki se prenaša med lokacijami zmanjšana drugačna tehnologija vendar je učinek primerljiv, zahtevani WAN Acceleration.

Točka 10: Oprema mora imeti vgrajene mehanizme za izdelovanje kopij in replikacij med delavnikom na način, da je možno intenzivnost procesov usklajevati oziroma omejevati glede na odzivnost uporabljenih diskovnih sistemov (Latency Dependent Throttling).
Omrežne povezave so navadno podvržene latenci med procesom varnostnega kopiranja. Prosimo vas, da nam sporočite ali zadostuje, da ponujena rešitev omogoča možnost kontrole omrežne porabe preko network throttling namesto latence na nivoju diskovnega sistema?

Točka 22: Oprema mora omogočati sprotno analizo podatkov za odpravljanje težav (Real-time Data Flow Analysis, Backup Bottleneck Reporting).
Prosim vas za dodatno pojasnilo in sicer ali zadostimo zahtevi v koliko ponujena rešitev omogoča podrobna poročila:
- o performancah varnostnega kopiranja
- o statusu varnostnega kopiranja (uspešno zaključen/neuspešno zaključen)
- status klientov, ki so vključeni v varnostno kopiranje
- status diskovnega sistema
- verifikaciji podatkov
- itd, ?

Točka 23: Oprema mora omogočati uporabo rezervne lokacije in povrnitve v produkcijsko okolje na podlagi blokovnih sprememb (DR site and Failback / Changed Blocks Transfer Only).
Prosimo vas za dodatno pojasnilo in sicer nas zanima ali je pod to točko mišljen CBT restavriranje podatkov? V kolikor temu ni tako vas prosimo za dodatno pojasnilo te zahteve.


ODGOVOR:
Že odgovorjeno z odgovorom objavljenim dne 8.10.2015, ob 13:23 uri.