Dosje javnega naročila JN6685/2015
Naročnik: MJU 
Blago: Programski paket za varnostno kopiranje ali obnovitev
ZJN-2: Odprti postopek

JN6685/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 25.09.2015
JN7492/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.10.2015
    JN6685/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 189-342362
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Programski paket za varnostno kopiranje ali obnovitev

Datum objave: 25. 9. 2015
Številka objave: JN6685/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MJU, Tržaška cesta 21, Kontakt: Tajništvo Direktorata za javno naročanje, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13695794. Telefaks +386 13695314. E-pošta gp.mf@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mju.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno narocanje, Županciceva 3, Kontakt: preko sistema e-Dražba: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user, V roke: preko sistema e-Dražba: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user, SI-100 LJUBLJANA.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: nakup programske opreme Sistem za upravljanje varnostnega kopiranja in arhiviranja podatkov za DRO
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: nakup programske opreme Sistem za upravljanje varnostnega kopiranja in arhiviranja podatkov za DRO
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 48710000 (Programski paket za varnostno kopiranje ali obnovitev)
48782000 (Programski paket za upravljanje shranjevanja)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg razvidna iz razpisne dokumentacije objavljene na strani naročnika http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo posla predložiti finančno zavarovanje. Zavarovanje za dobro izvedbo posla mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila. Zavarovanje lahko izbrani ponudnik predloži na priloženemu vzorcu iz razpisne dokumentacije ali na svojem obrazcu, ki pa vsebinsko bistveno ne sme odstopati od priloženega vzorca.

Zavarovanje za dobro izvedbo posla bo moral predložiti naročniku izbrani ponudnik v roku in na način kot je to določeno v razpisni dokumentaciji predmetnega naročila.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Postopek oddaje javnega naročila se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila.

Operacijo Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko - razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Skupna ponudba:
V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik zahteval/lahko zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Splošni pogoji oziroma osnovna sposobnost
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.

DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava za fizične osebe
ter
Pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike)

Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot štiri (4) mesece. V primeru, da navedena potrdila predloži ponudnik sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevane izjave za fizične osebe ter pooblastil.

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11-UPB3, 43/12 Odl.US, 90/12, 19/14 in 90/14-ZDU-1I; ZJNVETPS) oziroma 73. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list RS, št. 90/12 in 90/14-ZDU-1I; ZJNPOV).

DOKAZILO:
Izjava za ponudnika

3. Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.

DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev

4. Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

DOKAZILA:
Izjava za ponudnika
in
Izjava in soglasje podizvajalca, v kolikor ponudnik v ponudbi prijavi sodelovanje podizvajalcev
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnostIII.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnični pogoji oziroma sposobnost

1. Ponudnik mora imeti za ponujeno programsko opremo sklenjeno veljavno pogodbo s proizvajalcem ali principalom, ki zajema celotno podporo proizvajalca/principala za ponujeno programsko opremo. Ponudnik mora imeti pri proizvajalcu/principalu opreme dostop do proizvajalčeve/principalove tehnične podpore in baze znanj ter pravico, da lahko razpolaga in trži ponujeno opremo. Ponudnik mora razpolagati z vsemi licencami in pravicami intelektualne lastnine, potrebnimi za področje prijave za ponujeno licenčno programsko opremo, ki so potrebne za izvajanje predmetnega naročila.

DOKAZILA:
Izjava oziroma potrdilo proizvajalca ali principala opreme, iz katere izhaja izpolnjevanje predmetnega pogoja. Izjava ne sme biti starejša od 3 mesecev
ALI
kopija pogodbe med ponudnikom in proizvajalcem ali principalom opreme, iz katere izhaja izpolnjevanje predmetnega pogoja.

2. Ponudnik mora imeti za izvajanje garancije pri proizvajalcu ponujene opreme zagotovljen ustrezen status oziroma priznano pristojnost in usposobljenost za izvajanje sistemske diagnostike nameščene in konfigurirane ponujene opreme na najzahtevnejšem nivoju (tipičen ustrezen status: »Enterprise«, »Gold« ipd.).

DOKAZILA:
izjava oziroma potrdilo proizvajalca opreme, iz katere izhaja izpolnjevanje predmetnega pogoja. Izjava ne sme biti starejša od 3 mesecev
ALI
kopija pogodbe med ponudnikom in proizvajalcem opreme, iz katere izhaja izpolnjevanje predmetnega pogoja
ALI
v primeru, da izpolnjevanje navedenega pogoja izhaja iz ustreznega statusa iz prejšnje točke, kopijo dokumentacije iz katere je razvidno, da je del statusa tudi izpolnjevanje predmetnega pogoja.

Naročnik ima pravico zahtevati vpogled v original predmetne pogodbe.

Kadrovski pogoji oziroma sposobnost

1. Ponudnik mora imeti za izvajanje tega naročila na voljo najmanj dva strokovno usposobljena kadra, ki sta certificirana strokovnjaka za administriranje ponujene opreme.

DOKAZILA:
Vpis v obrazec Prijava
IN
veljavni certifikati o strokovni usposobljenosti kadra
ALI
Izjava proizvajalca, da so ponudnikovi prijavljeni delavci usposobljeni strokovnjaki za administriranje ponujene opreme. Izjava ne sme biti starejša od 3 mesecev.

2. Najmanj dva od prijavljenih kadrov, morata aktivno znati slovenski jezik na visoki ravni. Za aktivno znanje slovenskega jezika na visoki ravni se šteje, če je oseba v razpisu zahtevano izobrazbo dosegla na slovenski šoli ali končala vsaj slovensko štiriletno srednjo šolo.

DOKAZILA:
Izjava za ponudnika s priloženimi potrdili (npr. fotokopija potrdila o zaključku šolanja na ustrezni ravni)
IN
Osebe, ki nimajo končanih ustreznih slovenskih šol, potrebno znanje slovenščine dokazujejo s posebnim potrdilom uradno pooblaščene izobraževalne ustanove o uspešno opravljenem preizkusu znanja slovenščine po javno veljavnem izobraževalnem programu ustrezne stopnje v Republiki Sloveniji.

V primeru, da ponudnik prijavi kadre, ki niso njegovi zaposleni, mora predložiti tudi dokazila o sodelovanju, iz katerih je razvidno, da bo kader s ponudnikom sodeloval pri izvajanju predmetnega naročila. To dokazilo je lahko pisni dogovor med ponudnikom in kadrom, avtorska pogodba, podjemna pogodba, ipd.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Da.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
Naročnik bo po odpiranju ponudb, vse prejete ponudbe pregledal. Po pregledu ponudb, morebitnih dopustnih dopolnitvah in spremembah ponudb, bodo ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje za ugotavljanje sposobnosti in oddali primerne ponudbe, povabljeni k elektronski dražbi z elektronskim povabilom iz sistema e-Dražba.

V povabilu k sodelovanju v elektronski dražbi bosta navedena datum in čas začetka elektronske dražbe. Ponudniki bodo povabilo prejeli predvidoma v roku 3 dni po poteku roka za odpiranje ponudb, najkasneje pa najmanj dva delovna dneva pred pričetkom elektronske dražbe.
Če bo predložena skupna ponudba, bo povabilo iz sistema e-Dražba posredovano skupnemu ponudniku, ki bo oddal ponudbo v sistemu e-Dražba, drugi skupni ponudniki bodo istočasno obveščeni po elektronski pošti.

Elektronska obratna dražba bo potekala 60 minut. V primeru, da bo zadnjo ceno ponudnik oddal v zadnjih petih minutah pred iztekom roka, se dražba podaljša za pet minut. Dražba se podaljša za pet minut tudi v primeru, da bo v podaljšanem roku katerikoli ponudnik oddal novo ponudbo, v nasprotnem primeru pa se elektronska obratna dražba zaključi.
Najmanjši korak zniževanja cene je 20 EUR.
Med potekom elektronske dražbe bodo ponudnikom na voljo informacije o cenah ostalih ponudnikov, ne pa tudi o imenih ponudnikov.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik ODVIA-20/2015, 4300-84/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 5. 11. 2015
Čas: 11:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Do: 30. 11. 2015
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 5. 11. 2015
Čas: 11:30
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo v sistemu e-Dražba ob navedeni uri na spletnem naslovu http://edrazbe.gov.si/edrazba/.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo Vzpostavitev državnega računalniškega oblaka delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko - razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 26. 10. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I), lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MJU, Tržaška cesta 21, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 25. 9. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7492/2015, Blago: Programski paket za varnostno kopiranje ali obnovitev; datum objave: 26. 10. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 08.10.2015   13:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri varnostnem kopiranju je omenjeno da posedujete TSM licence 5.5.5 za obseg 117 TB. Ali v primeru ponujanja TSM programske opreme zadostuje razlika med 300 TB in 117 TB, ali je potrebno ponuditi vseh 300 TB licenc.

ODGOVOR:
Ponudnik mora ponuditi količino licenc za varnostno kopiranje, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji. Zahtevana količina je 300 TB.

Datum objave: 08.10.2015   13:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
ali je potrebno ponuditi tudi storitve implementacije ali samo licence za programsko opremo ?


ODGOVOR:
Ponudnik mora ponuditi samo licence, storitve implementacije niso predmet javnega naročila.

Datum objave: 08.10.2015   13:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali so v razpisu zajete tudi storitve ali imate programsko opremo že nameščeno ?

ODGOVOR:
Kot že odgovorjeno storitve implementacije niso predmet predmetnega naročila. Predmet naročila je dobava licenčne programske opreme z garancijo, v skladu z zahtevami naročnika, kot so opredeljene v razpisni dokumentaciji naročila.

Datum objave: 21.10.2015   09:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnilo ali je potrebno v sklopu razpisa ponuditi tudi storitve implementacije programske opreme, glede na to zahtevate znanje slovenskega jezika.
Hvala.

ODGOVOR:
Ne, kot že odgovorjeno.
V razpisni dokumentaciji se v navodilih ponudnikom v točki 10.1.3. briše kadrovski pogoj zapisan pod podtočko 2 (pogoj oziroma sposobnost glede znanja slovenskega jezika).


Datum objave: 21.10.2015   14:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Spodaj so naša vprašanja na razpisne zahteve za javno naročilo JN6685/2015.

1. Tekst v razpisni dokumentaciji:
Naročnik poseduje TSM licence ver. 5.5.5 za obseg 117 TB
Vprašanje:
Kaj zajemajo že obstoječe TSM licence?
Ali bo naročnik obstoječe licence uporabljal v sklopu razpisanih količin in če, v kolikšnem obsegu in za kaj?

2. Tekst v razpisni dokumentaciji:
Aa2
• Programska oprema mora vključevati:
• Izdelavo varnostnih kopij
• Obnovitev podatkov (vključno z možnostjo “point in time restore“)
• Deduplikacija podatkov (na viru ali ponoru)
• Kompresijo (na viru ali ponoru)
• Iskanje in pregledovanje podatkov v varnostnih kopijah
• Upravljanje s posnetki (snapshot)
• Replikacijo podatkov
• Zaščito oddaljenih lokacij z uporabo lokalnih inštanc (“Tier“) in/ali aplikativnih odjemalcev (“Soft client“)
• Nadzor in upravljanje nivoja storitev
• Možnost definiranja neodvisnih poddomen in profilov znotraj posamične domene (“Multy-Tenancy“)
• Sledenje medijev
• Sistem obveščanja
• Beleženje posegov pri izdelavi varnostnih kopij in pri obnovitvi podatkov
Vprašanje:
Ali morajo biti vsi »Soft client« in »tier« v isti »data zoni« zaradi globalne deduplikacije?
Kolikšno je maksimalno število eventuelnih oddaljenih lokacij, ki jih mora ponujena rešitev licenčno vključiti?

3. Tekst v razpisni dokumentaciji:
Aa 7
• Programska oprema mora omogočati različne modele licenciranja in sicer najmanj:
• Licenciranje po številu fizičnih procesorjev ali jeder sistemov na izvoru
• Licenciranje po količini zajetih podatkov ali po količini shranjenih podatkov
Vprašanje:
V tej točki omenjate licenciranje po količini shranjenih podatkov (BackEnd). Kolikšna količina le teh je predvidena za licenciranje?

4. Tekst v razpisni dokumentaciji:
Aa 11
Programska oprema mora zagotavljati globalno deduplikacijo, kar pomeni deduplikacijo podatkov na ponoru, posredovanih iz več odjemalcev.
Vprašanje:
Ali mora ponujena rešitev omogočati tako na »izvoru« kot na »ponoru« deduplikacijo zaradi oddaljenih lokacij, velikih baz podatkov in virtualnih okolij?

5. Tekst v razpisni dokumentaciji:
Aa 29
• Programska oprema mora omogočati izdelavo varnostnih kopij delovnih postaj in prenosnikov:
• backup namiznih operacijskih sistemov Windows,
• uporabniški vmesnik za končne uporabnike,
• vključene licence za 2000 delovnih postaj z nameščenim Windows namiznim operacijskim sistemom.
Vprašanje:
Ali vključuje navedena količina iz točke Aa1 tudi kapacitete iz zahtevanih za backup 2000 delovnih postaj?


6. Tekst v razpisni dokumentaciji:
Aa 31
• Programska oprema mora vključevati funkcionalnosti naprednega poročanja (Reporting):
• Chargeback poročila za posamezne backup-e, velikosti in ceni posameznega porabljenega diskovnega prostora za vse računalnike v sistemu.
• Poročila o stanju celotnega Backup okolja (health report), ki vključujejo tudi stanje posameznih backup operacij, zadnje nameščene verzije programske opreme, nastavitev za »disaster recovery«.
• Poročila o prirastku podatkov z napovedjo rasti.
• Analitična poročila na nivoju datoteke za potrebe arhivskih analiz, skladnosti in prepoznavnosti podatkov (data type, data usage and access).
• Ponudba mora zajemati vse licence za zahtevano količino front-end podatkov (300 TB).
• Ponudba mora zajemati vse licence za zahtevano število delovnih postaj (2000).
Vprašanje:
Zaradi optimizacije ponujene rešitve prosimo za podatek o številu virtualnih in fizičnih strežnikov v okolju, ki se bo varnostno kopiralo (centralna in oddaljene lokacije skupaj)?

7. Tekst v razpisni dokumentaciji:
Ba 35
• Programski modul za arhiviranje podatkov mora podpirati naslednje podatkovne tipe:
• MS Exchange
• Lotus Domino
• MS Sharepoint
• Datotečni sistemi (Windows (ReFS, FAT32, NTFS), Linux(ext3, ext4, zfs)
• Mrežne protokoli za shranjevanje podatkov (NFS, CIFS, SMB)
Vprašanje:
V točki Ba34 ste navedli, da želite arhiviranje za Microsoft SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Sybase, Informix, MS Exchange, Lotus Domino. Prosimo, da potrdite da kupujete arhiviranje samo za podatkovne tipe iz točke Ba35.

8. Tekst v razpisni dokumentaciji:
Ba 41
Ponudnik mora ponuditi vse licence za 15.000 poštnih predalov (predali so lahko Domino in Exchange)
Vprašanje 1:
Ali se poštni predal posameznega uporabnika nahaja samo v enem od sistemov. V primeru podvojitve je potrebno dobaviti licence za 30.000 poštnih predalov?

Vprašanje 2:
Kolikšna je predvidena količina podatkov za arhiviranje MS Exchange in Lotus Domino?


9. Tekst v razpisni dokumentaciji:
Ba 43
• Programska oprema mora vključevati funkcionalnosti naprednega poročanja (Reporting):
• Chargeback poročila za posamezna arhiviranja, velikosti in ceni posameznega porabljenega diskovnega prostora za vse računalnike v sistemu.
• Poročila o stanju celotnega Archive okolja (health report), ki vključujejo tudi stanje posameznih Archive operacij, zadnje nameščene verzije programske opreme, nastavitev za »disaster recovery«.
• Poročila o prirastku podatkov z napovedjo rasti.
• Analitična poročila na nivoju datoteke za potrebe arhivskih analiz, skladnosti in prepoznavnosti podatkov (data type, data usage and access).
• ponudba mora zajemati vse licence za zahtevano količino Archive podatkov (80 TB)
Vprašanje:
V razpisani količini 80 TB podatkov za arhiviranje nas zanima, kolikšno je število strežnikov (virtualnih in fizičnih) poleg zahtevanih 2000 delovnih postaj?

10.
Vprašanje:
Ali glede na kratke razpisne roke naročnik pričakuje, da mu ponudniki pri oddaji ponudbe za vsako točko tehničnih zahtev predložijo tudi link na javno dostopne spletne strani proizvajalca, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje razpisnih Tehničnih Specifikacij?


11.
Vprašanje:
Ali mora biti celotna ponujena rešitev od istega proizvajalca( BackUp fizičnih in virtualnih strežnikov, BackUp delovnih postaj, Arhiviranje, compliance / e-discovery / search, Reporting,)?
Hvala.

ODGOVORI:
1. Vprašanje:
Kaj zajemajo že obstoječe TSM licence?
Ali bo naročnik obstoječe licence uporabljal v sklopu razpisanih količin in če, v kolikšnem obsegu in za kaj?
ODGOVOR
Z obstoječimi licencami naročnik izvaja varnostno kopiranje podatkov na obstoječih strežnikih in klientih. Obstoječe licence za varnostno kopiranje podatkov bo naročnik,tudi po nakupu licenc s tem javnim naročilom,uporabljal na enak način kot jih trenutno uporablja. Ponudnik mora ponuditi, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, licence za 300 TB.

2.
Vprašanje 1: Ali morajo biti vsi »Softclient« in »tier« v isti »data zoni« zaradi globalne deduplikacije?
ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi takšno rešitev, ki omogoča deduplikacijo, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Vprašanje 2: Kolikšno je maksimalno število eventuelnih oddaljenih lokacij, ki jih mora ponujena rešitev licenčno vključiti?
ODGOVOR
Ponujen produkt mora omogočati varnostno kopiranje za obseg 300 TB, ne glede na število oddaljenih lokacij

3.
Vprašanje:
V tej točki omenjate licenciranje po količini shranjenih podatkov (BackEnd). Kolikšna količina le teh je predvidena za licenciranje?
ODGOVOR
Naročnik je, kot je zahteva v razpisni dokumentaciji, predvidel količino podatkov, ki jih bo varnostno kopiral na 300TB.

4.
Vprašanje:
Ali mora ponujena rešitev omogočati tako na »izvoru« kot na »ponoru« deduplikacijo zaradi oddaljenih lokacij, velikih baz podatkov in virtualnih okolij?
ODGOVOR
Ponudnik mora, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, ponuditi rešitev, ki omogoča deduplikacijo na ponoru ali na izvoru.

5.
Vprašanje:
Ali vključuje navedena količina iz točke Aa1 tudi kapacitete iz zahtevanih za backup 2000 delovnih postaj?
ODGOVOR
Naročnik bo s ponujenim produktom izvajal varnostno kopiranje tudi za 2000 delovnih postaj, obseg podatkov na delovnih postajah ni vključen v zahtevani količini300 TB.

6.
Vprašanje:
Zaradi optimizacije ponujene rešitve prosimo za podatek o številu virtualnih in fizičnih strežnikov v okolju, ki se bo varnostno kopiralo (centralna in oddaljene lokacije skupaj)?
ODGOVOR
Naročnik trenutno vzpostavlja strežniško infrastrukturo zato končnega števila strežnikov še nima,pozna pa obseg podatkov, zato zahteva količino 300 TB.

7.
Vprašanje:
V točki Ba34 ste navedli, da želite arhiviranje za Microsoft SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Sybase, Informix, MS Exchange, Lotus Domino. Prosimo, da potrdite da kupujete arhiviranje samo za podatkovne tipe iz točke Ba35.
ODGOVOR
Naročnik je v zahtevi Ba34 navedel podatkovne zbirke (Microsoft SQL, Oracle, MySQL, PostgreSQL, Sybase, Informix, MS Exchange, Lotus Domino, v točki Ba35 pa so navedene aplikacije, ki uporabljajo podatkovne zbirke navedene v točki Ba34.
Ponudnik mora ponuditi rešitev, ki zagotavlja arhiviranje podatkov, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

8.
Vprašanje 1:
Ali se poštni predal posameznega uporabnika nahaja samo v enem od sistemov. V primeru podvojitve je potrebno dobaviti licence za 30.000 poštnih predalov?
ODGOVOR
Ponudnik mora ponuditi licence za 15 000 poštnih predalov. Posamezni uporabnik ima samo eno vrsto poštnega predala ( ali Domino ali Exchange).

Vprašanje 2:
Kolikšna je predvidena količina podatkov za arhiviranje MS Exchange in Lotus Domino?
ODGOVOR
Predvidena količina podatkov za arhiviranje MS Exchange in Lotus Domino je približno 30TB?

9.
Vprašanje:
V razpisani količini 80 TB podatkov za arhiviranje nas zanima, kolikšno je število strežnikov (virtualnih in fizičnih) poleg zahtevanih 2000 delovnih postaj?
ODGOVOR
Naročnik trenutno vzpostavlja strežniško infrastrukturo zato končnega števila strežnikov še nima, pozna pa obseg podatkov, zato zahteva količino 80 TB.

10.
Vprašanje:
Ali glede na kratke razpisne roke naročnik pričakuje, da mu ponudniki pri oddaji ponudbe za vsako točko tehničnih zahtev predložijo tudi link na javno dostopne spletne strani proizvajalca, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje razpisnih Tehničnih Specifikacij?
ODGOVOR
Ponudnik mora, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, v obrazcu Izpolnjevanje tehničnih zahtev, le tega izpolniti tako, da za vsako postavko iz tehničnih specifikacij opiše na kakšen način bo izpolnil zahtevo in navede mesto v tehnični dokumentaciji, ki jo je priložil v ponudbi, ki se nanaša na izpolnjevanje posamezne zahteve iz tehničnih specifikacij.
V kolikor se tehnična dokumentacija nahaja na javno dostopni delujoči spletni strani proizvajalca, bo naročnik štel, da je ponudnik v ponudbi priložil ustrezno tehnično dokumentacijo tudi v kolikor bo v navedenem obrazcu, za vsako postavko iz tehničnih specifikacij, poleg opisa, navedel tudi mesto na spletni strani proizvajalca, ki se nanaša na izpolnjevanje posamezne zahteve iz tehničnih specifikacij (kjer bo opisana zahtevana funkcionalnost).

11.
Vprašanje:
Ali mora biti celotna ponujena rešitev od istega proizvajalca( BackUp fizičnih in virtualnih strežnikov, BackUp delovnih postaj, Arhiviranje, compliance / e-discovery / search, Reporting,)?
ODGOVOR
Da
Datum objave: 23.10.2015   10:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Za potreba izračuna licenc za arhiviranje podatkov nas zanima ali nam lahko sporočite tip procesorja in število "core", ki so rezervirani za potrebe arhiviranja podatkov iz datotečnih sistemov in sistema za MS sharepoint.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Strežniška oprema za arhiviranje podatkov bovirtualizirana, število jeder (core) in procesorjev se bo dinamično spreminjalo glede na potrebe. Naročnik je zato v razpisni dokumentaciji objavil količino podatkov za arhiviranje.


Datum objave: 23.10.2015   11:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Spodaj so naša vprašanja na razpisne zahteve za javno naročilo JN6685/2015:

Vprašanje 1:

V točki Ba34 zahtevate arhiviranje 80 TB podatkov. Ali se ti podatki istočasno tudi varnostno kopirajo, kar posledično pomeni, da so vključeni v 300 TB podatkov iz točke Aa1?


Vprašanje 2:
Vprašanje se nanaša na zahtevo Aa30:
Ker je licenciranje indeksiranja možno na več načinov nas zanima, kolikšno je razmerje med količino podatkov in številom objektov?
Svetovni trend je 3Mio/TB http://blogs.technet.com/b/dangl/archive/2012/10/18/average-size-of-an-office-document.aspx

Hvala.


ODGOVORI:
ODGOVOR NA VPRAŠANJE 1:
Obseg 80 TB, ki se bo arhiviral ni vključen v zahtevan obseg 300 TB za varnostno kopiranje podatkov. Ponudnik mora ponuditi rešitev za varnostno kopiranje podatkov za 300 TB in 80 TB za arhiviranje podatkov.

ODGOVOR NA VPRAŠANJE 2:
Naročnik trenutno nima podatkov o razmerju med količino in številom objektov, zato pričakuje, da bo ponudnik glede na »dobre prakse« ponudil ustrezno rešitev v skladu z zahtevami predmetnega naročila.


Datum objave: 23.10.2015   11:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v tehnični dokumentaciji razpisa, točka Aa 16 je zahtevano:
'Programska oprema mora podpirati tehniko "bare-metal restore" uporabniške naprave ali strežnika za platforme Windows Server, Linux (Suse, RedHat).'

Vprašanje:
Za kolikšno število naprav/strežnikov je potrebno zgornjo zahtevo podpreti?
Hvala za odgovor in s spoštovanjem.

ODGOVOR:
Naročnik trenutno vzpostavlja strežniško infrastrukturo, zato končnega števila strežnikov še nima, vsa strežniška infrastruktura bo virtualizirana. Pozna pa obseg podatkov, zato zahteva rešitev za obseg(količino) podatkov.Datum objave: 24.10.2015   09:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,


imeli bi naslednja vprašanja vezana na:
1. Ocenjena vrednost količin
Vprašanje: Ali je znesek navedeni znesek za „Sistem za upravljanje varnostnega kopiranja in arhiviranja podatkov‟ skupen ali lahko ponudimo rešitev, ki ima npr. v enem delu večji znesek v drugem pa recimo manjši od tistega navedenega v tehnični razpisni dokumentaciji? Ali drugače povedano, ali lahko ponujeni posamezni sklop presega navedeni ocenjeni znesek?

2. Licence
Pri nekaterih proizvajalcih licenciranje poštnih strežnikov ne sodi v kvoto arhivskih TB. Kakšna je velikost posameznih navedenih sporočilnih sistemov, da tako lahko ponudimo manjšo oziroma ustrezno količino licenc?

3. Razdelitev
Iz enakih razlogov kot v zgornjem vprašanju nas zanima tudi kaliko TB se bo arhiviralo na naslednjih sistemih:
- Microsoft datotečni sistem
- Linux datotečni sistem
- NAS strežnikih
- ter ostali navedeni sistemi

Hvala in s spoštovanjem.


ODGOVORI:
ODGOVOR NA 1 VPRAŠANJE:
Lahko. Naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudba ne bo sprejemljiva v kolikor bo skupna ponudbena cena za vso količino višja od skupne ocenjene vrednosti za vso količino, ki je zapisan v zadnji vrstici uvodne tabele iz Tehničnih specifikacij z nazivom "SKUPAJ „Sistem za upravljanje varnostnega kopiranja in arhiviranja podatkov‟" .

ODGOVOR NA 2 VPRAŠANJE:
Kot že odgovorjeno je skupna velikost poštnih predalov je 30 TB. Večina poštnih predalov je na sporočilnem sistemu Lotus Domino, ostali pa na sistemu Exchange. Razmerje med količino podatkov v poštnih predalih med obema sporočilnima se bo spreminjalo.

ODGOVOR NA 3 VPRAŠANJE:
Skupna količina arhiviranih podatkov na vseh sistemih bo največ 50 TB. Skupna količina podatkov, ki pridejo v poštev za arhiviranje je nominalno višja in po oceni naročnika znaša za:

- Microsoft datotečni sistem 5 TB (Share Point)
- Linux datotečni sistem 30 TB (IMIS dokumenti),
- LN , Exchange 30TB (elektronska pošta);
- ostali sistemi: 35 TB

Naročnik bo glede na pomebnost vsebine podatkov dinamično izbiral količino podatkov, ki jih bo arhiviral na posameznem sistemu.Datum objave: 24.10.2015   09:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Naše vprašanje se nanaša na točko razpisne dokumentacije Aa29, kjer so zahtevane licence za izdelavo varnostnih kopij za 2000 delovnih postaj in prenosnikov.
Vprašanje:
Kolikšna je predvidena količina podatkov za varnostno kopiranje za vseh 2000 delovnih postaj?
Hvala.

ODGOVOR:
Količina podatkov na posamezni delovni postaji znaša do največ 50 GB.

Datum objave: 28.10.2015   09:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

kaj pomeni in-line v sledeči zahtevi?

Programska oprema mora omogočati in-line izdelovanje sekundarne varnostne kopije podatkov v času izdelovanja primarne varnostne kopije.

ODGOVOR:
In line zahteva pomeni, da mora programska oprema omogočati, hkratno zapisovanje podatkov na dva ločena medija.

Datum objave: 28.10.2015   09:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosim, če nam odgovorite na sledeča vprašanja. Da vam olajšamo postopek, so vprašanja tipa da/ne.

1. Alineji v zahtevi Ba38: Podporo naslednjim pravilom arhiviranja:
• Začeti pregledovanje datotek ko je na voljo še n % prostega prostora na mediju
• Končati pregledovanje ko je medij sproščen na n %
Ali je sprejemljiva rešitev, ki podpira vse ostale alineje in le ne podpira začetka in konca pregledovanja bazirano na »watermarkih« (% prostega prostora)?

2. Navedli ste, da uporabljate za backup target EMC Data Domain DD4200. Data Domain omogoča uporabo DD-Boosta za hitrejšo izdelavo varnostnih kopij, ki na DD4200 izboljša zmogljivost prenosa podatkov »throughput« iz 10,6TB/h na 25,6TB/h po podatkih iz data sheeta. S tem se znatno skrajša čas potreben za izdelavo varnostne kopije in smiselno bi bilo izkoristiti to funkcionalnost, saj ste navedli 300 TB kot količino podatkov in bi s tem zožili »backup window«.

Vprašanje:
Če rešitev ni kompatibilna z DD-Boostom, ali mora potem zagotoviti prej omenjeno zmogljivost prenosa podatkov »throughput« (25,6TB/h) na drugačen način?

3. Ali moramo vključiti v ponudbo tudi strojno opremo, na katero se bo namestila rešitev? A so pri naročniku na voljo tudi strežniki za media agente, s katerimi se zagotavlja zapis na backup enote z zahtevano hitrostjo?


ODGOVOR:
1. Da, ponudnik lahko ponuditi tudi rešitev, ki izpolnjuje vse zahteve razen »watermarka«.
2. V razpisni dokumentaciji ni zahtevana rešitev, oziroma način izmenjave podatkov. Ponujena rešitev mora biti neodvisna od strojne opreme, ki se bo uporabila za varnostno kopiranje.
3.Predmet javnega naročila je nakup programske opreme. Naročnik bo zagotovil potrebno strojno opremo za strežnik za varnostno kopiranje.


Datum objave: 28.10.2015   09:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Napisali ste da imate EMC Data Domain. Data Domain omogoča funkcionalnost DD-Boost za izdelovanje varnostnih kopij z deduplikacijo na izvoru. Poleg EMC rešitev to funkcioalnost podpirajo tudi drugi backup SW vendorji. Ali mora ponujena rešitev podpirati DD-Boost?

2. Navedli ste količino podatkov 300TB, niste pa navedli časa, ki je na voljo za izdelavo varnostnih kopij (backup Window). Lahko navedete čas za backup window oziroma zahtevano zmogljivost rešitve?

3. Navedli ste, da imate na voljo strojno opremo za instalacijo backup strežnika in media agentov. Lahko podrobneje opišete število strežnikov in njihovo zmogljivost (konfiguracijo)? Rešitev potrebuje večje število »močnejših« media agentov, da bi zagotovila ustrezen throughput in deduplikacijo. Ali moramo ponuditi dodatne strežnike, če obstoječi sistemi ne bodo dovolj zmogljivi oziroma jih količinsko ne bo dovolj?

Hvala in lp.

ODGOVOR:
1. Ne.
2. Čas izvajana varnostnega kopiranja ni zahtevan.
3. Predmet naročila je nakup programske opreme. Naročnik bo zagotovil potrebno strojno opremo za strežnik za varnostno kopiranje.
Datum objave: 28.10.2015   09:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v odgovoru na vprašanje ste zapisali, da želite obdržati obstoječe licence za TSM. kar pomeni, da boste še naprej uporabljali backup z uporabo tega orodja. Posledično razumemo, da vam obstoječa TSM rešitev ustreza in ste z njo zadovoljni. Z odgovori na ostala vprašanja ponudnikov pa ste hkrati z vašimi ostalimi odgovori onemogočili ponujanje TSM rešitve v sklopu te razpisne dokumentacije.

Prosimo vas za podatek, ali res ne želite, da se v sklopu tega razpisa ponuja tudi rešitev IBM TSM, saj trenutnim vašim zahtevam ne ustreza?

V primeru, da vam lahko ponudimo tudi IBM TSM programsko opremo vas prosimo za popravek specifikacij.

ODGOVOR:
Naročnik s tem javnim naročilom kupuje rešitev za varnostno kopiranje okolij, ki jih trenutno še ne ščiti pred izgubo podatkov (varnostno kopira) in za nova okolja, ki jih bo v prihodnosti potrebno ščiti pred izgubo podatkov. Kot je zapisano že objavljenem odgovoru 13.10.2015 bo naročnik obstoječe licence uporabljal na enak način kot jih trenutno uporablja tudi po nakupu novih licenc.


Datum objave: 28.10.2015   09:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim definirajte potrebo, ki jo naslavljate z zahtevo v točki Aa2:
• Možnost definiranja neodvisnih poddomen in profilov znotraj posamične domene (“Multy-Tenancy“)

Točno naveden izraz Multy-Tenancy pozna in ga promovira Commvault, medtem ko ga nekateri proizvajalci ne navajajo.

ODGOVOR:
Multitenancy-multitenant (večstanovalski) je univerzalni izraz za ločevanje neodvisnih upravljavskih instanc/domen.

Zahteva, ki določa možnost definiranja neodvisnih poddomen in profilov znotraj posamične domene, izhaja iz konkretnih potreb naročnika. Programsko opremo za varnostno kopiranje bodo uporabljali različni uporabniki/ministrstva z različnimi potrebami, kjer bodo uporabniki delili skupne resurse v svojem izoliranem okolju.


Datum objave: 28.10.2015   09:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim da brišete zahtevo Ab33 -
Programska oprema mora omogočati izdelovanje slik ("snapshot") v diskovnih podsistemih sledečih proizvajalcev: IBM (SVC in Stormwize ter starejše), HP, EMC, Hitachi . Programska oprema mora upravljati staranje ("aging") "snapshot"-ov in "reverting snaps" preko enotne upravljalske konzole.

Namreč večina proizvajalcev programske opreme nima svojih vmesnikov za kreiranje "slik" ampak uporablja orodja lastna podatkovnim sistemom. Tak način je boljši, saj programsko opremo razvija proizvajalec podatkovnih sistemov in naročnik ni odvisen od proizvajalca programske opreme za backup.

Je pa ta zahteva napisana za proizvajalca Commvault, tako da je smiselno da se jo odstrani iz javnega naročila.

ODGOVOR:
Ponudnik lahko kot ustrezno ponudi tudi programsko opremo, ki za izdelovanje slik (snapshot) v diskovnih sistemih uporablja orodja diskovnih sistemov.Datum objave: 28.10.2015   09:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V javnem naročilu zahtevate:

Programska oprema mora podpirati večstopenjsko ("Multi-Tier") strategijo shranjevanja podatkov. Na primer, omogočati mora samodejno premikanje shranjenih podatkov po različnih napravah/medijih za shranjevanje podatkov s pomočjo pravil ("short-, mid-, and long-tem retention periods"), hkrati pa za uporabnike ohraniti transparentno obnovitev podatkov v enem koraku.

Prosimo da postavite zahtevo, ki ne bo prepisana z zahteve proizvajalca Commvault. Različni proizvajalci imajo različna pravila in prav tako na različne načine uporabljajo podatkovne medije.
Večina proizvajalcev sicer ponuja uporabo različnih medijev (hitrostno in cenovno) vendar imajo svoja pravila in ne morejo ustrezati specifikaciji Commvault.

ODGOVOR:
Naročnik s to zahtevo zahteva, da ponujena rešitev omogoča premikanje podatkov po različnih medijih/napravah. Ne predpisuje načina uporabe mehanizma/pravil za premikanje podatkov. Pravila premikanja podatkov določa politika ščitenja podatkov.Datum objave: 28.10.2015   10:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dne 24.10.2015 ste objavili odgovor o kapacitetah programske opreme.

Skupna količina arhiviranih podatkov na vseh sistemih bo največ 50 TB. Skupna količina podatkov, ki pridejo v poštev za arhiviranje je nominalno višja in po oceni naročnika znaša za:
- Microsoft datotečni sistem 5 TB (Share Point)
- Linux datotečni sistem 30 TB (IMIS dokumenti),
- LN , Exchange 30TB (elektronska pošta);
- ostali sistemi: 35 TB

Prosim da dovolite da ponudimo kapaciteto, ki bo pokrila vaše zahteve in ne 80TB kot je navedeno v povpraševanju?

Namreč to pomeni podvojeno licenciranje, ki je nesmiselno in povzroča večje stroške. Kapaciteta 80TB favorizira proizvajalca Commvault, ki ima enoten način licenciranja.

ODGOVOR:
Pri odgovoru na vprašanje, ki je bilo objavljeno 24.10.2015, je prišlo do napake. Namesto 50 TB je pravilno, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji, 80TB

Naročnik s tem spreminja 3 odgovor z dne objave 24.10.2015, 09:25, ki se pravilno glasi:

Skupna količina arhiviranih podatkov na vseh sistemih bo največ 80 TB. Skupna količina podatkov, ki pridejo v poštev za arhiviranje je nominalno višja in po oceni naročnika znaša za:
- Microsoft datotečni sistem 5 TB (Share Point)
- Linux datotečni sistem 30 TB (IMIS dokumenti),
- LN , Exchange 30TB (elektronska pošta);
- ostali sistemi: 35 TB

Datum objave: 28.10.2015   10:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosim da spremenite odgovor objavljen - Datum objave: 21.10.2015, 14:16

Vprašanje:
Ali mora biti celotna ponujena rešitev od istega proizvajalca( BackUp fizičnih in virtualnih strežnikov, BackUp delovnih postaj, Arhiviranje, compliance / e-discovery / search, Reporting,)?
ODGOVOR
Da

V primeru takšnega odgovora je naročilo nedvoumno napisano na ponudnika Commvault, saj ste izločili vse vodilne proizvajalce backup in archive rešitev.

Primer:
- IBM je izločen, ker ne omogoča Upravljanje s posnetki (snapshot) z lastno programsko opremo
- EMC je izločen, ker ne omogoča bare-metal restore za Linux (Suse, RedHat) z lastno programsko opremo
- Symantec je izločen, ker ne omogoča arhiviranje datotečnih sistemov Linux z lastno programsko opremo
- HP je izločen, ker ne omogoča varovanje podatkovne baze postgreSQL med delovanjem z lastno programsko opremo

ODGOVOR:
Naročnik je pred pripravo tehničnih zahtev pregledal tržišče in ugotovil, da tehnične zahteve, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, izpolnjuje več ponudnikov.

Ponudnik lahko ponudi tudi rešitev, ki uporablja druge programske module ali rešitve, ki so jih razvili drugi proizvajalce (kot npr. moduli za reporting Crystal, Cognos), vendar mora biti ta rešitev integrirana v ponujeni rešitvi proizvajalca programske opreme varnostnega kopiranja in arhiviranja.
Datum objave: 28.10.2015   10:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V točki Ba37 zahtevate Podporo datotečnim sistemom Linux, 'X' File System (XFS).

Prosimo da natančno razjasnite to zahtevo, saj jo večina velikih proizvajalcev ne navaja na svoji "compatibility" listi ampak navaja generično Linux operacijske sisteme.

Ali pa s to zahtevo omejujete naročilo na proizvajalca Commvault?


ODGOVOR:
Zahtevana je podpora za datotečni sistem Linux, XFS, ki jo podpira večina Linux distribucij.
Naročnik je pred pripravo tehničnih zahtev pregledal tržišče in ugotovil, da tehnične zahteve, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, izpolnjuje več ponudnikov.


Datum objave: 28.10.2015   11:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo brišite sledečo zahtevo:
• Celotna rešitev varnostnega kopiranja strežniške infrastrukture mora biti upravljiva preko enega (enotnega) upravljavskega vmesnika

Namreč pri večini proizvajalcev to ni izvedljivo. Primeri:
- varovanje podatkovne baze se lahko upravlja direktno na strežniku podatkovne baze
- chargeback - večinoma se za to uporablja ločen modul, ki ima svoj uporabniški vmesnik
- šifriranje - se nastavlja na klientu in ne strežniku
- in podobno

ODGOVOR:
Predmetna zahteva v razpisni dokumentaciji ostaja nespremenjena. Naročnik je pred pripravo tehničnih zahtev pregledal tržišče in ugotovil, da tehnične zahteve, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, izpolnjuje več ponudnikov.

Datum objave: 28.10.2015   11:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na velikost ocenjene vrednosti pogodbe vas prosimo za razmislek in popravek minimalnega koraka zniževanja cene na edražbi ( 20Eur) in sicer predlagamo korak vsaj 500 Eur.

Ob izkoriščanju ponujene opcije v zadnjih petih minutah za 20 Eur lahko dražba traja ure in ure... če se poglobite v matematične izračune.. tudi dneve..

ODGOVOR:
Minimalni korak se ne nanaša na skupno končno ponudbeno vrednost.
V navodilih ponudnikom je določeno, da je najmanjši korak zniževanja cene 20 EUR. Nadalje je določeno, da mora ponudnik v sistemu e-Dražba poleg predložitve navedenih dokumentov vpisati ponujeno ceno na kos (enota mere (EM) = kos). Cene morajo biti v eurih z DDV. Navedeno pomeni, da se najmanjši korak upošteva za ceno za kos (enota mere (EM) = kos).


Datum objave: 28.10.2015   13:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,


1. Za naslednjo točko bi prosili dodatno razlago oziroma kaj natančneje tehnično/vsebinsko le-ta zajema:
Aa 2: »Zaščito oddaljenih lokacij z uporabo lokalnih inštanc (“Tier“) in/ali aplikativnih odjemal-cev (“Soft client“)«

2. Točki Aa 30 in Aa 31 se ponovita še v delu za arhiviranje podatkov in nas tako zanima, če sta ti dve zahtevi morda »napačno« uvrščeni. Običajno so tovrstne funkcionalnosti smiselne in zahteva pri arhiviranju podatkov in ne za varnostno kopiranje kot tako.

3. Vprašanja s področja arhiviranja podatkov
Točka Ba 39: Prosili bi za dodatno razlago oziroma opredelitev zahtev navedenih funkcionalnosti:
- Podpora naslednjim podatkovnim tipom:
Mape znotraj E-poštnega predalov (»Folders within a mailbox«)
Sporočila znotraj map (»Messages within a folder«)
- Podpirati naslednja pravila arhiviranja na podlagi:
Poraba prostora na mediju (»Used Disk Space watermark«)
Seznam arhiviranja, ki ga definira uporabnik

E-poštni predal je podatkovni vir in tako zgoraj navedena nista smiselna oziroma bi prosili za dodatno pojasnilo zahteve.

4. Točka Ba 40: Prosili bi za dodatno razlago oziroma opredelitev zahteve navedene funkcionalnosti – »Filtriranje priponk«. Kakšna funkcionalnost filtriranja je zahtevana; po datumu, tipu (ekstenzija priponke) ali kaj drugega?

Za odgovore se že vnaprej lepo zahvaljujemo in s spoštovanjem.

ODGOVOR:
1. S to zahtevo želi naročnik racionalizirati izvajanje varnostnega kopiranja na manjših oddaljenih lokacijah in sicer, da se varnostno kopiranje podatkov na tistih lokacijah kjer ni strežnika za varnostno kopiranje varnostno kopiranje izvede na centralno lokacijo (kjer je strežnik za varnostno kopiranje).
2. V dokumentu Tehnične specifikacije se brišeta zahtevi po iskalnih kriterijih in reportingu Aa30 in Aa31, zato ju naročnik umika iz nabora zahtev za varnostno kopiranje podatkov. Navedeno bo naročnik pred podpisom pogodbe popravil.
3. Ponujena rešitev mora omogočati arhiviranje map (direktorijev), ki so znotraj poštnega predala(kot npr. mapa poslana pošta), arhiviranje sporočil v mapi prejeta pošta, oziroma nastavitev lastnih pravil arhiviranja.
4. Zahtevana je funkcionalnost filtriranja po tipu (ekstenziji) priponke.


Datum objave: 28.10.2015   14:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo da izbrišete zahtevo pri Varnostnem kopiranju podatkov Aa30 (Programska oprema mora vključevati funkcionalnosti skladnosti in iskanja (compliance / e-discovery / search) in podtočke). Zahteva je popolnoma nesmiselna za Varnostno kopiranje podatkov in jo nima večina vodilnih proizvajalcev IBM, HP, EMC...

Zahteva jasno nakazuje da je naročilo prirejeno proizvajalcu Commvault.

ODGOVOR:
V dokumentu Tehnične specifikacije se brišeta zahtevi po iskalnih kriterijih in reportingu Aa30 in Aa31, zato ju naročnik umika iz nabora zahtev za varnostno kopiranje podatkov. Navedeno bo naročnik pred podpisom pogodbe popravil.

Datum objave: 28.10.2015   14:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani,

v točki Ba39 navajate zahteve, ki so odraz specifikacije Commvault programske opreme.

Prosimo da zbrišete sledeče zahteve, da omogočite konkurenčen nakup in realne cene.

Sporne zahteve so:
• Podporo naslednjim podatkovnim tipom:
o Mape znotraj E-poštnih predalov ("Folders within a mailbox")
o Sporočila znotraj map ("Messages within a folder")
• Podpirati naslednja pravila arhiviranja na podlagi:
o poraba prostora na mediju ("Used Disk Space watermark")
o Seznam arhiviranja, ki ga definira uporabnik

ODGOVOR:
Vsebino zahtev je naročnik že pojasnil v odgovoru št. 3 z dne objave: 28.10.2015, 13:57. Zahteva ostaja v razpisni dokumentaciji. Naročnik je pred pripravo tehničnih zahtev pregledal tržišče in ugotovil, da tehnične zahteve, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji, izpolnjuje več ponudnikov.

Datum objave: 28.10.2015   15:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim da spremenite javno naročilo tako da ne bo prirejen proizvajalcu Commvault, ki ga ponuja Unistar in lastniško povezana podjetja.

Na večih mestih javno naročilo izloča vse večje proizvajalce zahtevane programske opreme - IBM, HP, Veritas, EMC.

Prav tako zahtevate da je vsa oprema s strani enega proizvajalca kar jasno nakazuje na proizvajalca Commvault.

ODGOVOR:
Javno naročilo je oblikovano v skladu z naročnikovimi objektivnimi potrebami. Ponudnik pri pripravi ponudbe upošteva le zahteve, ki so navedene v razpisni dokumentaciji predmetnega naročila.

Datum objave: 29.10.2015   17:18
S tem dodatnim pojasnilom se spreminja odgovor naročnika z dne objave: 28.10.2015, 14:01 ter odgovor št. 2 z dne objave: 28.10.2015, 13:57. Obenem naročnik s tem pojasnilom v dokumentu Tehnične specifikacije spreminja točki Aa30 in Aa31. Navedeno bo naročnik pred podpisom pogodbe popravil.

Točka Aa30 se po novem glasi:
»Programska oprema mora vključevati funkcionalnosti skladnosti in iskanja (compliance / e-discovery / search):
• indeksiranje podatkov in zagotavljanje iskanja za vse izbrane podatke (na primer e-pošte in besedila), čez celotno backup okolje;
• ponudba mora zajemati vse licence za zahtevano količino front-end podatkov (300 TB);
• ponudba mora zajemati vse licence za zahtevano število delovnih postaj (2000).«

Točka Aa31 se po novem glasi:
»Programska oprema mora vključevati funkcionalnosti naprednega poročanja (Reporting):
• Chargeback poročila za posamezne backup-e, velikosti in ceni posameznega porabljenega diskovnega prostora za vse računalnike v sistemu.
• Poročila o stanju celotnega Backup okolja (health report), ki vključujejo tudi stanje posameznih backup operacij, zadnje nameščene verzije programske opreme, nastavitev za »disaster recovery«.
• Ponudba mora zajemati vse licence za zahtevano količino front-end podatkov (300 TB).
• Ponudba mora zajemati vse licence za zahtevano število delovnih postaj (2000).«