Dosje javnega naročila JN2145/2015
Naročnik: MIZŠ 
Blago: Komunikacijska oprema
ZJN-2: Odprti postopek

JN2145/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.04.2015
    JN2145/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2015/S 070-124292
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Komunikacijska oprema

Datum objave: 7. 4. 2015
Številka objave: JN2145/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MIZŠ, Masarykova cesta 16, Kontakt: glavna pisarna, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 14005200 / +386 14003202. Telefaks +386 14784719. E-pošta gp.mizs@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.mizs.gov.si
Elektronska vložitev ponudb in prijav (URL): https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Informacijski sistem e-Dražba, /, SI-/ /.
Internetni naslovi: https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Okvirni sporazum za dobavo in garancijsko vzdrževanje aktivne omrežne opreme za organizacije s področja raziskovanja in izobraževanja, vključene v projekt IR optika
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: 48 krajev po Sloveniji
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumu Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: v mesecih: 7
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Okvirni sporazum za dobavo in garancijsko vzdrževanje aktivne omrežne opreme za organizacije s področja raziskovanja in izobraževanja, vključene v projekt IR optika.
Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, za posamezen sklop izbral enega (1) ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum za obdobje do 30.11.2015. Dodatne dobave po okvirnem sporazumu bodo oddane s pogodbo o dobavi.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 32570000 (Komunikacijska oprema)
32423000 (Omrežna vozlišča)
30237280 (Pripomočki za električno napajanje)
32500000 (Telekomunikacijska oprema in potrebščine)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilihII.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Da.
Ponudbe je treba predložiti za: en ali več sklopov.
II.1.9)Informacije o variantahII.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg razvidna iz razpisne dokumentacije objavljene na http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbeII.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 7 (od oddaje naročila)
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Stikala
1)KRATEK OPIS Razviden iz razpisne dokumentacije
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 32570000 (Komunikacijska oprema)
32423000 (Omrežna vozlišča)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Razvidno iz razpisne dokumentacije objavljene na:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 7 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Razvidno iz razpisne dokumentacije objavljene na:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Sistemi za neprekinjeno napajanje (UPS)
1)KRATEK OPIS Razviden iz razpisne dokumentacije objavljene na:
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 30237280 (Pripomočki za električno napajanje)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Razvidno iz razpisne dokumentacije objavljene na:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 7 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Razvidno iz razpisne dokumentacije objavljene na:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila
ŠT. SKLOPA
NAZIV SKLOPA Komunikacijske omare
1)KRATEK OPIS Razviden iz razpisne dokumentacije.
2)ENOTNI BESEDNJAK JAVNIH NAROČIL (CPV) 32500000 (Telekomunikacijska oprema in potrebščine)
3)KOLIČINA ALI OBSEG Razvidno iz razpisne dokumentacije objavljene na:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila
4)NAVEDBA RAZLIČNIH DATUMOV TRAJANJA NAROČILA ALI NJEGOVEGA ZAČETKA/ZAKLJUČKA Trajanje v mesecih: 7 (od oddaje javnega naročila)
5)DODATNE INFORMACIJE O SKLOPIH Razvidno iz razpisne dokumentacije objavljene na:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Bančna garancija za resnost ponudbe po Enotnih Pravilih za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 v višini 3% od ocenjene vrednosti posameznega sklopa z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudbe.
Ponudnik, ki se bo prijavil na več sklopov lahko predloži eno bančno garancijo za resnost ponudbe v znesku, ki je seštevek bančnih garancij za sklope za katere se prijavlja.

Bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijski dobi, sta podrobno definirani v obrazcu P-3 Okvirni sporazum in jih predloži samo izbrani ponudnik.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora, za vsak sklop, predložiti pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba), v kateri se opredeli poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1.
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji in vsi njegovi zakoniti zastopniki za izpolnjevanje pogoja priložijo podpisano izjavo v obrazcu P-2 »Prijava«.
Ponudnik predloži tudi izpolnjen in podpisan obrazec P-10 »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in za vsakega zakonitega zastopnika.
Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži tudi sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša od štirih (4) mesecev. V primeru, da navedena potrdila ponudnik predloži sam, mu ni potrebno prilagati v tej točki zahtevanih izjav za fizične osebe ter pooblastil.
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, in vsi njegovi zakoniti zastopniki morajo za izpolnjevanje pogoja predložiti dokazilo, da niso storili dejanj iz prvega in drugega odstavka 42. člena ZJN-2. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, naročnik lahko namesto pisnega dokazila sprejme zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.

2.
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«.

3.
Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 oz. 81.a člena ZJNVETPS.
Ponudniku glede na predpise o preprečevanju korupcije ni prepovedano sklepati poslov z državno upravo.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom izjave v obrazcu P-2 »Prijava«.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
4.
Ponudnik zagotavlja, da na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, nima 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi z plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci).

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca P-2 »Prijava«, podizvajalci pa s podpisom obrazca P-6 »Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila«.

5.
Pogoj za sklop 1: Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov.
Ponudnik:
a) mora imeti na dan izdaje bonitetne listine z bonitetno oceno od SB1 do SB6 in
b) na dan pred sestavitvijo informacije in v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih poslovnih računov
Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno od SB7 do SB10 in ponudbe ponudnikov z blokado poslovnih računov v zadnjih 6 mesecih bodo kot nepravilne izločene. Ponudnik iz tujine predloži bonitetno oceno institucije, primerljive AJPES-u, ki vodi bonitetne ocene po pravilih Basel II in bilančne izkaze zadnjega poslovnega leta delovanja (primerljivost bonitetnih ocen je razvidna na: http://www.ajpes.si/Bonitetne _storitve/S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen). Če ponudnik izkaže bonitetno oceno (izdelano po pravilih Basel II), izdano s strani druge bonitetne agencije kot so navedene na spletni strani http://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/ S.BON_AJPES/Vzporejanje_bonitetnih_ocen, mora oceni priložiti dokazilo s strani bonitetne agencije, ki je izdala bonitetno oceno, ki izkazuje primerjavo izkazane bonitetne ocene z eno izmed ocen na navedeni spletni strani (izjava, da bonitetna ocena ponudnika zadošča razpisnim zahtevam in sicer, da minimalno dosega primerljivo oceno Ajpes SB6 ali Muddy‘s Baa2 ali S&P BBB ali Fitch BBB).
Za sklopa 2 in 3: Ponudnik v zadnjih 6 mesecih od izdaje dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
a) razvidno iz obrazca Ajpes S.BON iz katerega so razvidni navedeni podatki oziroma iz primerljivih obrazcev za ponudnike iz tujine (izdelanih po pravilih Basel II). Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni pred rokom za prejem ponudb.
b) ponudnik izkaže izpolnjevanje pogoja s predložitvijo potrdil vseh bank, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih 6-ih mesecih ni imel blokad poslovnih računov.

6.
Ponudnikov letni prihodek v preteklem letu brez DDV (leto 2014) je vsaj enak 50 % seštevku ponudbenih vrednosti vseh ponujenih sklopov brez DDV. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati partnerji skupno.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«. Če ponudnikovo letno poročilo za leto 2014 še ni objavljeno na javnem portalu AJPES po 58. členu Zakona o gospodarskih družbah ali če ponudnik ni zavezan k objavi po 58. členu ZGD-1, mora ponudnik ponudbi priložiti izvod letnega poročila z morebitnim revizorjevim mnenjem, če je ponudnik zavezan k revidiranju.

7.
Za sklopa 1 in 2: Ponudnik ima za vsak ponujeni sklop sklenjeno veljavno pisno pogodbo, ki zajema dobavo, celotno podporo proizvajalca, principala ali zastopnika tehnologije za prodajo in servis opreme, vključno s pogoji dobave, jamstvi, pomočjo, oskrbo z rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in prenosom pravic. V kolikor ima ponudnik pogodbo z dobaviteljem, ki ni proizvajalec, mora predložiti tudi dokaz o pogodbenem odnosu med dobaviteljem in proizvajalcem. Ponudnik, ki ponuja opremo, ki jo sam proizvaja/sestavlja – lastna blagovna znamka, mora z dokazili o poslovnih povezavah (listine) za vse ključne komponente opreme izkazati, da ima ponudnik dostop do komponent in kakšna so jamstva v primeru okvare takih komponent. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati partnerji skupno.
Za sklop 3 ni posebnih zahtev.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
Optično prebrana verzija veljavne pisne pogodbe oziroma drugih dokazil o poslovnih povezavah, s katerimi se izkazuje pogoj.

Ponudnik je:
- za sklop 1:
- v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb opravil vsaj en posel za dobavo in en posel za vzdrževanje istovrstne ali sorodne opreme.
- zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb je skupno dobavil istovrstne ali sorodne opreme za vsaj 700.000 EUR.
Za sorodno opremo se štejejo stikala in usmerjevalniki s podobno funkcionalnostjo, zmogljivostjo in konfiguracijo (enako ali večje število vmesnikov).
- za sklop 2: v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb dobavil in garancijsko vzdržuje ali je garancijsko vzdrževal (dobava in vzdrževanje sta kumulativen pogoj) UPS naprave z on-line načinom delovanja, moči do 50kVA v skupni vrednosti vsaj 40.000 EUR.
- za sklop 3: v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb dobavil vsaj 10 komunikacijskih omar višine vsaj 42 HU.
Če je šlo za skupen posel, je moral biti ponudnik udeležen v obsegu najmanj 50% posla.
V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati partnerji skupno.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.4. Reference. Reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla.
Ponudnik lahko predloži reference tudi na lastnih obrazcih, če so iz njih razvidni podatki, kot so za reference zahtevani v obrazcu P-2, oziroma predloži kopije pogodb iz katerih so razvidni podatki o predmetu in količini dobavljenega in garancijsko vzdrževanega blaga.

8.
Ponudnik je:
- za sklop 1:
- v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb opravil vsaj en posel za dobavo in en posel za vzdrževanje istovrstne ali sorodne opreme.
- zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb je skupno dobavil istovrstne ali sorodne opreme za vsaj 700.000 EUR.
Za sorodno opremo se štejejo stikala in usmerjevalniki s podobno funkcionalnostjo, zmogljivostjo in konfiguracijo (enako ali večje število vmesnikov).
- za sklop 2: v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb dobavil in garancijsko vzdržuje ali je garancijsko vzdrževal (dobava in vzdrževanje sta kumulativen pogoj) UPS naprave z on-line načinom delovanja, moči do 50kVA v skupni vrednosti vsaj 40.000 EUR.
- za sklop 3: v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb dobavil vsaj 10 komunikacijskih omar višine vsaj 42 HU.
Če je šlo za skupen posel, je moral biti ponudnik udeležen v obsegu najmanj 50% posla.
V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati partnerji skupno.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
Razvidno iz obrazca P-2 »Prijava«, točka 1.4. Reference. Reference morajo biti potrjene s strani naročnika posla.
Ponudnik lahko predloži reference tudi na lastnih obrazcih, če so iz njih razvidni podatki, kot so za reference zahtevani v obrazcu P-2, oziroma predloži kopije pogodb iz katerih so razvidni podatki o predmetu in količini dobavljenega in garancijsko vzdrževanega blaga.

9.
Kakovost opravljanja razpisanih storitev:
Za sklop 1 mora ponudnik kakovost svojega poslovanja dokazati:
a) z ustreznim certifikatom (ISO serija 9001 s področja predmeta javnega naročila ali celotnega poslovanja) ali
b) z internim aktom, iz katerega je razviden nadzor nad kakovostjo poslovnih procesov, oziroma potek delovnih postopkov z opredelitvijo ustreznih delovnih mest za vse storitve, ki so predmet ponudbe (kot npr. poslovnik, pravilniki o postopku odprav napak ipd).
Za sklopa 2 in 3 ni posebnih zahtev.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak partner posebej.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
Optično prebrana verzija veljavnega certifikata ISO serija 9001 ali internega akta ponudnika.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
10.
Ponudnik zagotavlja:
 za sklop 1: vsaj 5 redno zaposlenih kadrov, pri čemer velja (ena oseba lahko izpolnjuje več pogojev):
- vsaj 2 sta funkcionalno usposobljena za instalacijo, konfiguracijo in vzdrževanje ponujene opreme;
- vsaj 4 imajo funkcionalno usposobljenost iz IP omrežij;
- vsaj 4 imajo vsaj VI. stopnjo izobrazbe s področja elektrotehnike ali računalništva;
- vsi prijavljeni kadri morajo imeti minimalno tri (3) leta delovnih izkušenj;
- znanje slovenskega jezika: ponudnik s podpisom obrazca P-2 Prijava izjavi, da imajo prijavljeni kadri znanje slovenskega jezika.
 za sklop 2: 2 redno zaposlena kadra, ki imata:
- formalno izobrazbo: vsaj srednjo poklicno izobrazbo;
- znanje slovenskega jezika: ponudnik s podpisom obrazca P-2 Prijava izjavi, da imajo prijavljeni kadri znanje slovenskega jezika.
 za sklop 3: 2 redno zaposlena kadra, ki imata vsaj:
- formalno izobrazbo: srednjo poklicno izobrazbo;
- znanje slovenskega jezika: ponudnik s podpisom obrazca P-2 Prijava izjavi, da imajo prijavljeni kadri znanje slovenskega jezika.
Posamezen kader se lahko upošteva za več sklopov ponudbe. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati partnerji skupno.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
Razvidno iz izpolnjenega obrazca P-2 »Prijava«.
Ponudnik za ustrezno število prijavljenih kadrov predloži diplomo, certifikat oz. šolanje proizvajalca/principala opreme.
Kot dokazilo za ustrezno funkcionalno izobrazbo za konfiguracijo, inštalacijo in vzdrževanje ponujene opreme za sklopa 1 in 2 šteje certifikat oz. izjava proizvajalca / principala tehnologije opreme o uspešno opravljenem šolanju. Zgolj potrdila o udeležbi (t.i. Certificate of Attendance) ne zadostujejo.

11.
Ponujena oprema in pripadajoče storitve morajo v celoti vsaj izpolnjevati pogoje iz tehničnih specifikacij oziroma razpisne dokumentacije – ponudnik lahko vedno ponudi opremo, ki presega tehnične zahteve, razen v primeru zahteve glede velikosti opreme.
Garancija za posamezen kos opreme je definirana v dokumentu P-5 »Tehnične specifikacije«.
Dobavni rok: največ 60 dni od podpisa pogodbe za prvo dobavo in največ 50 dni od podpisa pogodb za naslednje dobave.
Ob podpisu posamezne pogodbe o dobavi bo naročnik definiral tudi datum, od kdaj najprej se sme dobaviti oprema iz posamezne postavke posameznega sklopa. V primeru sklopa 1 začne s tem datumom teči rok za namestitev opreme.
V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolnjevati partnerji skupno.

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
Razvidno iz priložene tehnične dokumentacije. Razvidno iz obrazcev P-3 »Vzorec okvirnega sporazuma« in P-5 »Tehnične specifikacije«. Pogoji dobave in vzdrževanja razvidni iz parafiranega okvirnega sporazuma.

12.
Ponudnik za sklope, za katere je oddal ponudbo, izpolnjuje naslednje pogoje, ki se nanašajo na obrazec »Začetne cene« v informacijskem sistemu e-Dražba:
a) ponudbe za sklop 1:
- skupna cena postavk od 1 do 21 v sklopu 1 je manjša od 1.463.000 EUR z DDV
- skupna cena postavke 22 je manjša od 130.000 EUR z DDV
b) ponudbe za sklop 2: skupna cena za sklop 2 je manjša od 28.000 EUR z DDV
c) ponudbe za sklop 3: skupna cena za sklop 3 je manjša od 29.000 EUR z DDV

Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev:
Izpolnjen obrazec »Začetne cene« v informacijskem sistemu e-Dražba
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Da.
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
V povabilu k sodelovanju v elektronski obratni dražbi bosta navedena datum in čas začetka elektronske dražbe za posamezen sklop. Ponudniki bodo povabilo prejeli predvidoma v roku 14 dni po poteku roka za odpiranje ponudb, najkasneje pa najmanj dva delovna dneva pred pričetkom elektronske obratne dražbe. Dražba se ne bo izvedla, če bo naročnik prejel le eno popolno ponudbo.
Elektronska obratna dražba se bo izvedla za vsak sklop posebej.

Elektronska obratna dražba se bo izvedla v petih (5) fazah v trajanju po 20 minut. V primeru enake cene dveh ali več ponudnikov v zadnji fazi za posamezen sklop, se elektronska obratna dražba podaljša za dodatno fazo.

Najmanjši korak zniževanja cene za posamezno postavko so naslednji:
Sklop Zap. št. postavke Minimalni korak
zniževanja cene
1 1 5,00 EUR
1 2 20,00 EUR
1 3 50,00 EUR
1 4 100,00 EUR
1 5 150,00 EUR
1 6 1,00 EUR
1 7 1,00 EUR
1 8 1,00 EUR
1 9 10,00 EUR
1 10 1,00 EUR
1 11 5,00 EUR
1 12 25,00 EUR
1 13 5,00 EUR
1 14 20,00 EUR
1 15 20,00 EUR
1 16 75,00 EUR
1 17 0,25 EUR
1 18 0,25 EUR
1 19 1,00 EUR
1 20 20,00 EUR
1 21 50,00 EUR
1 22 1,00 EUR
2 23 10,00 EUR
2 24 1,00 EUR
2 25 1,00 EUR
3 26 10,00 EUR
3 27 10,00 EUR
3 28 10,00 EUR

Med potekom elektronske dražbe bodo ponudnikom na voljo informacije o cenah ostalih ponudnikov, ne pa tudi imenih ponudnikov.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik MIZŠ-AOO 4300-55/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 15. 5. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 15. 5. 2015
Čas: 11:00
Kraj: v sistemu e-Dražba dne 15. 5. 2015 ob 11:00 na spletnem naslovu https://edrazbe.gov.si/edrazba-user
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Javno naročilo v vseh sklopih delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Gospodarsko - razvojna infrastruktura, prednostne usmeritve Informacijska družba. Naročilo se sofinancira s sredstvi iz naslova kohezijske politike v višini 85 %.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Ponudniki lahko zastavljajo vprašanja na portalu javnih naročil www.enarocanje.si, pri objavi tega javnega naročila.
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 7. 5. 2015
Čas: 10:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MIZŠ, Masarykova cesta 16, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I), lahko vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.
Takso v višini 3.500,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BS LJ SI 2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.
Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova 16, Ljubljana in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno, po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javno upravo.
Po prejemu odločitve o oddaji naročila je rok za vložitev revizijskega zahtevka 8 dni.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MIZŠ, Masarykova cesta 16, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 3. 4. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

PRILOGA B
INFORMACIJE O SKLOPIH
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 07.04.2015   13:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

kdaj bo objavljena razpisna dokumentacija?
Hvala, Lp

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je že objavljena na: http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1388

Datum objave: 16.04.2015   15:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prebiramo zahteve in glede na to, da smo zastopnik za dve svetovni blagovni znamke in ne moremo ponuditi stikala v sklopu 1 pod postavko 1 niti od ene blagovne znamke, nas zanima na koga ste pripravili oziroma priredili razpis ?
Izobraževalne institucije v tujini ne uporabljajo tako zmogljivih stikal pa imajo preko par tisoč šolarjev in zaposlenih, zato nas zanima zakaj z zahtevami izločujete večino blagovnih znamk ?

ODGOVOR:
Naročnik poudarja, da specifikacije v razpisu odražajo dejanske potrebe in funkcionalnosti, ki jih mora imeti oprema. Cilj naročnika je kupiti opremo primerne konfiguracije in ustrezne zmogljivosti, ki zagotavlja primeren nivo varnosti uporabnikov in delovanja omrežja. Pred izdajo sklepa o izboru bo oprema ponudnika, ki bo na e-Dražbi ponudil najnižjo ceno za sklop, testirana in bo morala izpolnjevati vse tehnične zahteve.
V izogib napačnemu razumevanju, bi želeli poudariti, da bodo stikala v sklopu 1 pod postavko 1 uporabljena za povezovanje lokalnih omrežij zavodov v hrbtenično omrežje ARNES. Iz tega razloga so zahteve po funkcionalnosti stikal iz sklopa 1, postavke 1, strožje od zahtev stikal, ki se sicer uporabljajo za povezovanje posameznih naprav znotraj lokalnih omrežij. Ne gre za običajna LAN stikala, temveč za opremo, ki LAN povezuje na WAN.


Datum objave: 16.04.2015   15:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ste pripravljeni spremeniti zahteve toliko, da ne bodo popolnoma prirejene oziroma prepisane od proizvajalca Cisco ?

ODGOVOR:
Cilj naročnika ni preferirati konkretnega proizvajalca opreme, ampak pridobiti opremo ustrezne kvalitete in funkcionalnosti. Naročnik nivoja zahtevanih funkcionalnosti ne bo zniževal. Pred izborom ponudnika bo oprema najugodnejšega ponudnika podvržena testiranju, s čimer se bo preverilo ali ponujena oprema (in ne zgolj njen opis) dejansko izpolnjuje razpisane zahteve.
Naročnik preko jezika tehničnih specifikacij definira zahtevano funkcionalnost. Dejansko izpolnjevanje predpisanih funkcionalnosti se bo vedno dokazovalo s testiranjem opreme, kot je tudi zapisano v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 16.04.2015   15:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Od kje ste povzeli zahteve, ali so mogoče kopirane iz cisco produktov ?

ODGOVOR:
Odgovor enak prejšnjemu.

Datum objave: 16.04.2015   15:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj pripravljate razpis in dražbo če pa so vaše tehnične specifikacije prepis lastnosti Cisco produktov ?

ODGOVOR:
Poudarjamo, da ne želimo preferirati konkretnega proizvajalca opreme, ampak pridobiti opremo ustrezne kvalitete in funkcionalnosti. Ustrezna funkcionalnost opreme se bo dokazovala z uspešnim testiranjem

Datum objave: 16.04.2015   15:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj izobraževalne institucije v eni manjših držav na svetu potrebujejo stikala ena najdražjih blagovnih znamk Cisco ?

ODGOVOR:
Stikala bodo uporabljena za povezovanje lokalnih omrežij zavodov v hrbtenično omrežje ARNES. Za ta namen so zahteve po funkcionalnosti stikal strožje. Velikost države ne vpliva na potrebe po določenih funkcionalnosti za povezavo LAN na WAN.

Datum objave: 16.04.2015   15:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ugotavljamo, da je večina zahtev pri stikalu s programsko opremo cpe-l2-ge prepisanih iz cisco opisov; drugi proizvajalci namreč določene funkcionalnosti navajajo po standardih ali z drugače. Ali lahko ponujamo stikala ki niso cisco in navajajo posamezne funkcionalnosti drugače ?

ODGOVOR:
Če stikala podpirajo zahtevane funkcionalnosti, jih ponudnik lahko ponudi tudi v primeru, da je v dokumentaciji ponujenih stikal za opis enake funkcionalnosti uporabljeno drugačno izrazoslovje.
Naročnik preko jezika tehničnih specifikacij definira zahtevano funkcionalnost. Dejansko izpolnjevanje predpisanih funkcionalnosti se bo vedno dokazovalo s testiranjem opreme, kot je tudi zapisano v razpisni dokumentaciji.
Uporabljena je terminologija, ki je ponudnikom omrežne opreme poznana. Poudarjamo, da razpisujemo funkcionalnost, ne glede na to, kako jo posamezen proizvajalec imenuje.


Datum objave: 16.04.2015   15:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.
Zanima nas, zakaj objavljate tako veliko javno naročilo, če so tehnične zahteve v sklopu 1 tako pripravljene, če že ne prepisane, da je takoj razvidno, da želite opremo proizvajalca Cisco, ter da mogoče takšnim zahtevam ustreza mogoče le še en ali maksimalno dva proizvajalca ?

ODGOVOR:
Obseg javnega naročila definirajo potrebe raziskovalnih in izobraževalnih javnih zavodov. Proizvajalec, ki ga navajate, je eden od možnih ponudnikov, tehnične zahteve pa odražajo dejanske potrebe po funkcionalnosti. Ustrezna funkcionalnost opreme se bo dokazovala z uspešnim testiranjem.

Datum objave: 16.04.2015   15:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Je smiselno zapravljati tako veliko našega denarja na tak način, ki dopušča oddajo dogovorjene cene za tako zmogljive produkte, ki jih posamezne enote sploh ne potrebujejo; vidimo namreč da ponudbe ne moremo oddati četudi prodajamo tri blagovne znamke stikal ?

ODGOVOR:
Naročnik poudarja, da specifikacije v razpisu odražajo dejanske potrebe in funkcionalnosti, ki jih mora imeti oprema. Cilj naročnika je kupiti opremo primerne konfiguracije in ustrezne zmogljivosti, ki zagotavlja primeren nivo varnosti uporabnikov in delovanja omrežja. Pred izdajo sklepa o izboru bo oprema ponudnika, ki bo na e-Dražbi ponudil najnižjo ceno za sklop, testirana in bo morala izpolnjevati vse tehnične zahteve.
V izogib napačnemu razumevanju, bi želeli poudariti, da bodo stikala v sklopu 1 pod postavko 1 uporabljena za povezovanje lokalnih omrežij zavodov v hrbtenično omrežje ARNES. Iz tega razloga so zahteve po funkcionalnosti stikal iz sklopa 1, postavke 1, strožje od zahtev stikal, ki se sicer uporabljajo za povezovanje posameznih naprav znotraj lokalnih omrežij. Ne gre za običajna LAN stikala, temveč za opremo, ki LAN povezuje na WAN.


Datum objave: 16.04.2015   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas od katerih modelov ste prepisali zahteve, saj ugotavljamo, da so posamezne funkcionalnosti navedene tako, kot jih poimenuje Cisco ?

ODGOVOR:
Uporabljena je terminologija, ki je ponudnikom omrežne opreme poznana. Poudarjamo, da razpisujemo funkcionalnost, ne glede na to, kako jo posamezen proizvajalec imenuje.

Datum objave: 16.04.2015   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko ponudimo tudi opremo, ki nekatere lastnosti oziroma funkcionalnosti navaja drugače kot ste jih napisali oziroma povzeli od drugega proizvajalca ?

ODGOVOR:
Če oprema podpira zahtevane funkcionalnosti, jo ponudnik lahko ponudi tudi v primeru, da je v dokumentaciji ponujene opreme za opis enake funkcionalnosti uporabljeno drugačno izrazoslovje. Ustrezna funkcionalnost opreme se bo dokazovala z uspešnim testiranjem.

Datum objave: 16.04.2015   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ali mate mogoče za sklop 1 zahteve v angleškem jeziku ?

ODGOVOR:
Ne.

Datum objave: 16.04.2015   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ste pripravljeni spremeniti zahteve pri stikalu CPE-L2-GE v dveh točkah; stikalo ki ga želim ponuditi je namreč cca 85% cenejše od zahtevanih cisco stikal vendar ne ustreza v dveh točkah ?

ODGOVOR:
Specifikacije v razpisu odražajo dejanske potrebe, ki jih mora imeti oprema. Na katere točke se nanaša vaše vprašanje?

Datum objave: 16.04.2015   15:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahteve v dokumentu P-5, pod postavko 1,2, 3 in 4 so napisane tako kot jih navaja eden od proizvajalcev, ki proizvaja opremo višjega cenovnega razreda, zato nas zanima ali ste preverili, da ustreza še kakšen drug model oziroma blagovna znamka ?

ODGOVOR:
Uporabljena je terminologija, ki je ponudnikom omrežne opreme poznana. Poudarjamo, da razpisujemo funkcionalnost, ne glede na to, kako jo posamezen proizvajalec imenuje. Zahtevane funkcionalnosti izhajajo iz dejanskih potreb, javno naročilo pa bo pokazalo koliko proizvajalcev zadošča zahtevam.

Datum objave: 16.04.2015   15:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ker ugotavljamo, da zahteve v sklopu 1 nakazujejo, da ne moremo ponuditi stikal večine proizvajalcev nas zanima ali kupujete blagovno znamko ali funkcionalna stikala ?

ODGOVOR:
Naročnik poudarja, da specifikacije v razpisu odražajo dejanske potrebe in funkcionalnosti, ki jih mora imeti oprema. Cilj naročnika je kupiti opremo primerne konfiguracije in ustrezne zmogljivosti, ki zagotavlja primeren nivo varnosti uporabnikov in delovanja omrežja.

Datum objave: 16.04.2015   15:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Je naročnik preveril, da več kot 100 tehničnim zahtevam na posamezno stikalo ustrezata vsaj dve blagovni znamki ?

ODGOVOR:
Zahtevane funkcionalnosti izhajajo iz dejanskih potreb, javno naročilo pa bo pokazalo koliko proizvajalcev zadošča zahtevam.

Datum objave: 16.04.2015   15:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj so pri razpisih, ki so objavljeni za manj kot 100.000 EUR, tehnične specifikacije tako odprte, da se javi ogromno ponudnikov, pri večjih razpisih kot je vaš pa tako zaprto, da smisel javnega naročanja izgubi ves pomen ?

ODGOVOR:
Zahtevana oprema je namenjena za vzpostavitev nacionalnega omrežja in ne lokalnega omrežja posamezne organizacije. Temu so prilagojene zahtevane funkcionalnosti.

Datum objave: 16.04.2015   15:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lahko objavite tehnične specifikacije tudi v angleškem jeziku ?

ODGOVOR:
Tehničnih specifikacij v angleškem jeziku ni na razpolago.

Datum objave: 16.04.2015   15:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

vprašanje za sklop 2 - reference
V zahtevi za sklop 2 je "dobava in vzdrževanje sta kumulativen pogoj".
Zanima nas ali so lahko reference posebej za vzdrževanje za zadnja 3 (tri) leta s tem, da je bila prodaja teh UPS-ov pred tremi leti
in posebej reference za prodajo za zadnja tri leta, vendar za te UPS sisteme še ni sklenjenih pogodb za vzdrževanje,
skupaj zneskovno v vrednostu vsaj 40.000 EUR in moči do 50 kVA.

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 16.04.2015   15:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
ima lahko oprema v sklopu št. 1 namesto IPv6 ND inspection navedeno le IPv6 Neighbor Discovery ?

ODGOVOR:
Ne, oprema v sklopu 1 mora podpirati varnostni mehanizem IPv6 Neighbour Discovery Inspection.
Naročnik pojasnjuje razliko med obema pojmoma:
IPv6 Neigbour Discovery je protokol po RFC 4861, ki določa razmerja med sosednjimi napravami, ki med seboj komunicirajo po protokolu IPv6. Je osnovni element protokola IPv6. IPv6 Neigbour Discovery Inspection pa je varnostni mehanizem na nivoju L2/L3, ki ščiti naprave pred prejemom potvorjenih IPv6 Neighbour
Discovery sporočil.


Datum objave: 16.04.2015   15:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

1. Za stikalo s programsko opremo TSP-16x10GE mora biti omogočena možnost razširitve z dodatnimi režami. Kolikšna mora biti kapaciteta takšne razširitve?
2. Za stikalo s programsko opremo TSP-32x10GE mora biti omogočena možnost razširitve z dodatnimi režami. Kolikšna mora biti kapaciteta takšne razširitve?

ODGOVOR:
Za obe vprašanji: Najmanj štiri 10GE vmesnike.

Datum objave: 16.04.2015   15:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj ne ločite postavke 22 v sklopu 1 v svoj sklop; ocenjujemo namreč, da je možno v zahtevanem roku takšen obseg posla opraviti za več kot 65% ceneje kot je vaša ocenjena vrednost ?
Je mogoče ocena tako visoka ker je razpis prirejen na enega ponudnika ?

ODGOVOR:
Naročnik meni, da konfiguracija, dostava in namestitev opreme s strani dobavitelja opreme bistveno omeji tveganja pri izvedbi projekta. Dejanska cena postavke 22 se bo oblikovala skozi odprti postopek javnega naročila.

Datum objave: 16.04.2015   15:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Imamo cisco strokovnjake in bi ponudbo oddajali le za storitve v sklopu 1; ali lahko ločite postavko 22 v svoj sklop ?

ODGOVOR:
Naročnik meni, da konfiguracija, dostava in namestitev opreme s strani dobavitelja opreme bistveno omeji tveganja pri izvedbi projekta.

Datum objave: 21.04.2015   13:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pravilno sklepamo, da če bo en ponudnik mu v sklopu 1 ne bo potrebno nižati cene ?

ODGOVOR:
Sklepate pravilno. Za vse sklope velja, da se dražba ne bo izvedla, če bo naročnik prejel le eno popolno ponudbo.
Tako je navedeno tudi v točki IV.2.2) Informacije o elektronski dražbi.

Datum objave: 21.04.2015   15:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
zahteve ste spisali na podlagi potreb, zato nas zanima ste sploh preverili ali kateri od proizvajalcev ustreza, in če kateri ?

ODGOVOR:
Naročnik zahtevane funkcionalnosti v omrežju že uporablja in sicer na opremi proizvajalca Cisco. Na podlagi tega sklepa, da zahtevam ustreza
oprema vsaj enega proizvajalca.

Datum objave: 22.04.2015   13:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj zahtevate v prvem sklopu funkcionalnosti ki jih ima le Cisco ?

ODGOVOR:
Naročnik v prvem sklopu zahteva funkcionalnosti, ki izhajajo iz potreb potreb javnih zavodov in so ustrezno zmogljive za nadaljnjo kvalitetno in varno delovanje omrežja. Proizvajalec, ki ga navajate, je eden od možnih ponudnikov, javno naročilo pa bo pokazalo koliko proizvajalcev zadošča zahtevam. Izpolnjevanje tehničnih zahtev bo ponudnik dokazal z uspešnim testiranjem.

Datum objave: 23.04.2015   14:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lahko namesto potrdila vseh bank priložimo obrazec ajpes s.bon ali bon 2 obraz, saj imata oba želene podatke ?

ODGOVOR:
Da.

Datum objave: 24.04.2015   14:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kako lahko zakoniti zastopnik potrdi pooblaščeno osebo ?
Kje vidimo kdo je vpisan v evidenco EDP ?
kaj če zakonitega zastopnika do 15.5.2015 ni v Sloveniji, potem ne moremo oddati ponudbe ?

ODGOVOR:
Postopek e-Dražbe je določen v 35. členu ZJN-2 in Pravilniku o vsebini, pogojih in omejitvah za izvedbo elektronske dražbe v postopkih oddaje javnih naročil.
Proizvajalec, ki ga navajate, je eden od možnih ponudnikov, javno naročilo pa bo pokazalo koliko proizvajalcev izpolnjuje zahteve. Izpolnjevanje tehničnih zahtev bo ponudnik dokazal z uspešnim testiranjem. Postopek e-Dražbe se ne izvede, če bo popolno ponudbo oddal le en ponudnik, vsekakor pa lahko več ponudnikov odda ponudbo za isto blagovno znamko.

Datum objave: 24.04.2015   14:21
Popravek odgovora št. 29, Datum objave: 24.4.2015, 14:17

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kako lahko zakoniti zastopnik potrdi pooblaščeno osebo ?
Kje vidimo kdo je vpisan v evidenco EDP ?
kaj če zakonitega zastopnika do 15.5.2015 ni v Sloveniji, potem ne moremo oddati ponudbe ?

PRAVILEN ODGOVOR SE GLASI:
Skladno s priloženimi Navodili za ponudnike e-Dražba lahko zakonIti zastopnik pooblasti osebo za sodelovanje v postopki javnega naročanja po uspešni osebni registraciji in prijavi v informacijski sistem e-Dražba. Podrobno imate postopek obrazložen v točki 2.2. navodil.
V Evidenco digitalnih potrdil (EDP) so vpisane vse fizične osebe, ki so v Poslovni register Slovenije vpisani kot zastopniki in so hkrati lastniki/nosilci digitalnih potrdil, pod pogojem, da ima v PRS vpisano osebno davčno številko. Dodaten pogoj je, da zastopnik osebno davčno številko posreduje tudi overitelju digitalnih potrdil, ki jo vključi/poveže z izdanim digitalnim potrdilom. Predlagamo, da predhodno vaš certifikat preverite v bazi AJPES (EDP): http://www.ajpes.si/eEDP/
Zastopnik se lahko z uporabo osebnega certifikata v informacijski sistem e-Dražba registrira in prijavi tudi iz tujine, nato pa pooblasti osebo za sodelovanje v postopku javnega naročanja za vaše podjetje. Če ima vaše podjetje v Poslovnem registru Slovenije vpisanih več zastopnikov, ki imajo ustrezno vrsto zastopanja glede na organizacijsko obliko poslovnega subjekta, lahko registracijo in prvo prijavo opravi tudi drug zastopnik, ki vas nato pooblasti.
Predlagamo, da registracij, prijav in pooblaščanj ne urejate zadnji dan, saj preverjanje in potrditev zakonitih zastopnikov in pooblaščencev lahko traja več dni.

Datum objave: 24.04.2015   14:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kako zakoniti zastopnik pooblasti osebo za sodelovanje v postopkih ?

ODGOVOR:
Postopek imate podrobno opisan v točki 2.2. Navodil za ponudnike e-Dražba.

Datum objave: 24.04.2015   14:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj je razpisana e-Dražba če so zahteve povzete od Cisco produktov in jim ostale blagovne znamke ne morejo konkurerati ?

ODGOVOR:
Postopek e-Dražbe je določen v 35. členu ZJN-2 in Pravilniku o vsebini, pogojih in omejitvah za izvedbo elektronske dražbe v postopkih oddaje javnih naročil.
Proizvajalec, ki ga navajate, je eden od možnih ponudnikov, javno naročilo pa bo pokazalo koliko proizvajalcev izpolnjuje zahteve. Izpolnjevanje tehničnih zahtev bo ponudnik dokazal z uspešnim testiranjem. Postopek e-Dražbe se ne izvede, če bo popolno ponudbo oddal le en ponudnik, vsekakor pa lahko več ponudnikov odda ponudbo za isto blagovno znamko.

Datum objave: 24.04.2015   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Partnerje v tujini čudi, da je razpis, ki ga delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj prirejen tako, da noben evropski proizvajalec tovrstne opreme ne ustreza zaradi česar v tujini poizvedujejo ali je to sploh dopustno; ali ste pripravljeni zahteve popraviti toliko, da bo ustrezal tudi kakšen evropski proizvajalec (pri IPv6 varnostnih mehanizmih) ?

ODGOVOR:
Cilj naročnika ni preferirati konkretnega proizvajalca opreme, ampak pridobiti opremo ustrezne kvalitete in funkcionalnosti.
Zaradi uvajanja protokola IPv6 v omrežje so IPv6 varnostni mehanizmi nujno potrebni, zato naročnik nivoja zahtevanih funkcionalnosti ne bo zniževal. Pred izborom ponudnika bo oprema najugodnejšega ponudnika podvržena testiranju, s čimer se bo preverilo ali ponujena oprema (in ne zgolj njen opis) dejansko izpolnjuje razpisane zahteve. 


Datum objave: 05.05.2015   12:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali naročnik predvideva podaljšanje roka za oddajo ponudbe ali povečanje cene glede na novo izpostavljeno zahtevo po funkcionalnem testiranju ponujene opreme? Predvidevamo namreč, da bomo morali angažirati najboljše tehnične strokovnjake, da bomo dokazali zahteve, ki bodo dodatno specificirane glede na naše predhodno zastavljeno vprašanje (specifikacije dodatnega testiranja).

ODGOVOR:
Odgovor na obe podvprašanji je negativen.
Preverjanje, ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane funkcionalnosti, je predvideno v razpisni dokumentaciji, npr. v šesti točki N1_Navodila_ponudnikom ter na zadnji strani Tehničnih specifikacij.
Ker se bo preverjala zgolj funkcionalnost, zahtevana v Tehničnih specifikacijah, ponudnikom ne bodo nastali dodatni stroški.
V N1_Navodila_ponudnikom je v poglavju 7.1, točka 10, zahtevano, da ima ponudnik vsaj 2 redno zaposlena kadra, ki sta funkcionalno usposobljena za instalacijo, konfiguracijo in vzdrževanje ponujene opreme, kar se dokazuje s certifikatom oz. izjavo proizvajalca / principala tehnologije opreme o uspešno opravljenem šolanju. Ponudnik bi torej moral razpolagati s kadri, ki imajo dovolj znanja, da bodo lahko ponujeno opremo skonfigurirali tako, da bodo dokazali izpolnjevanje zahtevanih funkcionalnosti.


Datum objave: 05.05.2015   12:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Ali se kot možnost zahtevane dodatne razširitve opreme (večkrat navedeno) smatra tudi povezava takšnega stikala v sklad?
2. Za stikalo CPE-L3-10GE je v delu fizične lastnosti navedeno: »najmanj 2x reža za vtične module ethernet prepustnosti najmanj 10 Gb/s«. Kaj je s tem mišljeno? Dvoje vrat za modul SFP+ ali razširitveni modul z večjim številom vrat 10 GB/s?
3. Pri specifikaciji opreme CPE-L2-GE (in tudi druge) zahtevate pripadajočo licenčno programsko opremo? Kaj ponudimo v primeru, da proizvajalec le-to sicer zagotavlja, vendar tega dela ne licencira posebej (ločeno od strojne opreme)?
4. Predvidevamo, da mora principal podpreti zahtevo po SFP modulih tretjih proizvajalcev, saj za njo nikakor ne more jamčiti. Kako bo naročnik v primeru težav z moduli neznanega proizvajalca upravičeval garancijo in od koga bo zahtevana podpora?
5. Ali zahtevi iz točke 16 (podpora SPAN) ustreza lastnost Port Mirroring? V kolikor ne prosimo za celovito specifikacijo zahteve, ki jih ustreza le en ponudnik.
6. Pri specifikaciji opreme CPE-L2-GE gre za stikalo druge OSI ravni. Zakaj je v zahtevi točke 21 zahtevana možnost razhroščevanja usmerjevalnih protokolov, ki jih L2 stikalo praviloma sploh ne podpira?
7. Ali v zahtevi pod točko 19 ustreza tudi HWTACACS?
8. Ali pravilno predvidevamo, da zahtevi v točki 28a IPv6 ND Inspection ustreza funkcionalnosti IPv6 ND snooping?
9. Ali pravilno predvidevamo, da zahtevi v točki 28a IPv6 DHCP Guard ustreza funkcionalnosti DHCPv6 snooping?
10. Ali lahko zahtevo (f) iz točke 18. Upravljanja opravičujemo in dokazujemo s funkcionalnostjo nadzornega in upravljavskega sistema?

ODGOVOR:
1. Da, vendar mora sklad stikal imeti skladno z zahtevo v točki 5 skupno višino največ 2HU.
2. Mišljeno je vsaj dvoje vrat za modul SFP+.
3. Zahteva po pripadajoči programski opremi pomeni, da mora ponujena cena za posamezno postavko vsebovati tudi programsko opremo (operacijski sistem oz. firmware), potrebno za zagotavljanje zahtevane funkcionalnosti.
4. Zahtevano je, da ponujena oprema omogoča uporabo modulov SFP in SFP+ drugih proizvajalcev. Na ta način bo naročnik lahko uporabil že nabavljene obstoječe module. Ta zahteva omogoča tudi izogib »vendor lockingu« za module, ki so podrobno definirani v industrijskih standardih. V primeru težav v delovanju stikala zaradi modula tretjega proizvajalca bo med njihovim razreševanjem naročnik po potrebi v dotično stikalo namestil modul, potrjen s strani proizvajalca stikala.
5. Različni proizvajalci funkcionalnost poimenujejo na različne načine. Zahteva se funkcionalnost, kjer je na vsaj enega od vmesnikov možno skopirati promet drugih vmesnikov oziroma VLAN-ov.
6. Se strinjamo. V primeru opreme pod postavko 1 (CPE-L2-GE) razhroščevanje usmerjevalnih protokolov ni smiselno, ker za to opremo niso zahtevani. Zato to zahtevo umikamo, ostaja pa zahteva po razhroščevanju prometa. Isto velja tudi za postavko 2 (L2-10GE).
7. Zgolj v kolikor HWTACACS implementira vse funkcionalnosti TACACS+ ali RADIUS in bo oprema v praksi delovala z naročnikovimi strežniki TACACS+ oz. RADIUS.
8. Da, v kolikor funkcionalnost ustreza opisu v točki 28(b).
9. Zgolj pod pogojem, da vaša implementacija DHCP snoopinga implementira vse zahteve iz dotične točke (gradnja tabele IPv6 naslov/MAC naslov ter v točki opisan nadzor/omejevanje DHCP prometa).
10. Zahteva (f) iz točke 18. določa format zapisa konfiguracijske datoteke stikala ter način prenosa konfiguracije oz. programske opreme na oz. z stikala. Naročnik razpolaga z lastnimi orodji za množično pripravo konfiguracij v tekstovnem formatu in njihovem nalaganju s pomočjo ftp ali tftp. V kolikor ponujena oprema ne omogoča tovrstno shranjevanje in nalaganje konfiguracij v tekstovni obliki, potem ne izpolnjuje razpisane funkcionalnosti.

Datum objave: 05.05.2015   12:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Ali lahko podrobneje obrazložite specifično zahtevo iz točke 29 ErrDisable Reactivation Per Port? Ker je zahteva glede na predvideno funkcionalnosti in tehnične lastnosti opreme res popolnoma obrobna in preferira enega principala predlagamo, da 1.) opišete zahtevano funkcionalnosti (in jo podprete z veljavnimi mednarodnimi standardi) ali 2.) opišete poroben scenarij testiranja, v kolikor boste le-tega zahtevali oziroma 3.) jo črtate iz spiska zahtev in tako preprečite morebitni revizijski zahtevek.
2. Ali lahko podrobneje obrazložite specifično zahtevo iz točke 30 UDLD, BFD? Ker je zahteva glede na predvideno funkcionalnosti in tehnične lastnosti opreme res popolnoma obrobna in preferira enega principala predlagamo, da 1.) opišete zahtevano funkcionalnosti (in jo podprete z veljavnimi mednarodnimi standardi) ali 2.) opišete poroben scenarij testiranja, v kolikor boste le-tega zahtevali oziroma 3.) jo črtate iz spiska zahtev in tako preprečite morebitni revizijski zahtevek.
3. Ali je zahteva iz točke 17, podpora SNTP protokolu izločujoča če lahko zahtevo izpolnimo s pomočjo NTP ali drugega s strani principala podprtega protokola? Ker je zahteva glede na predvideno funkcionalnosti in tehnične lastnosti opreme res popolnoma obrobna in preferira enega principala predlagamo, da 1.) opišete zahtevano funkcionalnosti (in jo podprete z veljavnimi mednarodnimi standardi) ali 2.) opišete poroben scenarij testiranja, v kolikor boste le-tega zahtevali oziroma 3.) jo črtate iz spiska zahtev in tako preprečite morebitni revizijski zahtevek.
4. V veliko točkah (NTP, SNTP), (UDLD, BFD) in drugje sta navedeni po dve zahtevi, kjer je ena od njiju približno standardizirana, druga pa je »vendor specific«. Ker ponudniki v podvojevanju zahtev glede na trenutne informacije, s katerimi razpolagamo ne vidimo smisla vas pozivamo da 1.) opišete zahtevano funkcionalnosti (in jo podprete z veljavnimi mednarodnimi standardi) ali 2.) opišete poroben scenarij testiranja, v kolikor boste le-tega zahtevali oziroma 3.) jo črtate iz spiska zahtev in tako preprečite morebitni revizijski zahtevek.

ODGOVOR:
1. Funkcionalnost iz točke 29 omogoča samodejni ponoven vklop vmesnika, ki je bil zaradi kršitev začasno izklopljen. Zahteva ni obrobnega pomena: v kombinaciji z IPv4 in IPv6 varnostnimi mehanizmi omogoča bistveno krajši izpad delovanja posameznega vmesnika. Standardi za tovrstne funkcionalnosti ne obstajajo, ker gre za interno funkcionalnost opreme. Različni proizvajalci stikal jo implementirajo pod različnimi nazivi.
2. V točki 30 je zahtevana funkcionalnost najprej opisana, nato pa sta v oklepaju zapisani imeni dveh različnih možnih implementacij. Dovolj je, če ponujena oprema implementira eno od njih ali ustrezen ekvivalent. Funkcionalnost BDF je definirana v RFC 5880 - Bidirectional Forwarding Detection (https://tools.ietf.org/html/rfc5880).
3. Zahtevana je podpora za NTP ali SNTP. Potrebna je podpora vsaj enega od teh dveh protokolov. Oba protokola sta najbolj splošno uporabljena za sinhronizacijo časa. Definirana sta v RFC 5905 (https://tools.ietf.org/html/rfc5905)
4. V točki 17 sta navedena dva široko implementirana protokola za sinhronizacijo časa. Ponudniku je dana možnost izbire: ponujena oprema mora izpolnjevati enega od njiju. V točki 30 je zahtevana funkcionalnost opisana, v oklepaju pa sta našteti dve možnosti implementacije - poleg vendor specific implementacije (UDLD), ki jo v omrežju Arnes že uporabljamo, je naveden tudi BFD, ki je industrijski standard. Ponovno poudarjamo, da razpisujemo funkcionalnost, ne glede na to, kako jo posamezen proizvajalec imenuje.

Datum objave: 05.05.2015   13:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na že objavljene odgovore in zahtevo po dodatnem testiranju zahtevane funkcionalnosti ponujene opreme vas pozivamo, da objavite vse relevantne scenarije testiranja, robne pogoje in pričakovane rezultate, ki jih mora oprema in njena konfiguracija prestati.

ODGOVOR:
Ne gre za zahtevo po »dodatnem« testiranju, torej nečem, kar razpisna dokumentacija ni predvidela. Preverjanje ali ponujena oprema izpolnjuje zahtevane funkcionalnosti, je namreč že predvideno v razpisni dokumentaciji, npr. v šesti točki N-1: Navodila ponudnikom ter na zadnji strani Tehničnih specifikacij.
Testiranja, kot jih naročnik navaja v razpisni dokumentaciji in v dodatnih pojasnilih je potrebno razumeti v smislu, da ima naročnik pravico od ponudnika zahtevati, da mu ta pred odločitvijo dostavi in skonfigurira testno (ponujeno) opremo, naročnik pa ima pravico s testiranjem preizkusiti izpolnjevanje tehničnih karakteristik ponujene opreme glede na tehnične zahteve naročnika.
Pričakovani rezultati testiranja: ponudnik dokaže, da ponujena oprema izpolnjuje zahteve, zapisane v tehničnih specifikacijah. Naročnik bo zagotovil potrebne strežnike, generatorje prometa, stikala in usmerjevalnike, ponudnik pa ponujeno opremo in svoje funkcionalno usposobljene certificirane specialiste za ponujeno opremo, ki bodo ponujeno opremo ustrezno konfigurirali.


Datum objave: 05.05.2015   14:18
V vzorcih Okvirnega sporazuma in Pogodbe o dobavi je prišlo do napake pri številčenju postavk v 2. in 3. sklopu. Pravilno je, da se številčenje postavk nadaljuje iz 1. oz. 2. sklopa in v vsakem novem sklopu ne začne ponovno z 1.
V obeh vzorcih je napačno navedena tudi količina pri postavki 1 »Telekomunikacijska omara globine od 1000 mm do 1100 mm« v 3. sklopu.
Na informacijskem portalu e-dražba v zavihku Predmeti in v obrazcu Predračun je številčenje kot tudi količina omar pravilna (22 kosov).
Številčenje in napačno količino v vzorcih Okvirnega sporazuma in Pogodbe o dobavi bo naročnik po oddaji ponudb ustrezno popravil. Ponudniki naj upoštevajo količine navedene na portalu e-dražba in v obrazcu Predračun.

Datum objave: 05.05.2015   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V glavi obrazca P-11 piše, da je obrazec neobvezen po 6. odstavku 14.člena ZINTPK. V navodilih ponudniku - obrazec N-1, 4. odstavek, točka 9 pa je naveden kot obvezen. Kaj velja?

ODGOVOR:
Izpolnjena, podpisana in žigosana Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb v lastništvu ponudnika je obvezen del ponudbe, ni pa obvezna uporaba priloženega obrazca.
Priložen obrazec je predlog obrazca, ki vsebuje vse zakonske zahteve in je kot priporočen obrazec objavljen na spletni strani Komisije za preprečevanje korupcije. Ponudnik ni obvezan, da izjavo odda na tem obrazcu, če poda izjavo, ki ekvivalentno izpolnjuje vse zakonske zahteve.


Datum objave: 06.05.2015   07:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Z omrežjem velikosti malo večje Evropske vasi opravičujete uvajanje IPv6 funkcionalnosti in na tem segmentu nelojalno omejujete konkurenco evropskih in drugih svetovnih ponudnikov. Pozivamo vas, da javno navedete, kateri evropski ali svetovni proizvajalci s svojo opremo izpolnjujejo kriterije, navedene v razpisni dokumentaciji. Predvidevamo namreč, da ste takšno raziskavo opravili pred objavo razpisa. Hvala.

ODGOVOR:
rnes je povezanih več kot 1100 javnih zavodov z okoli 200.000 uporabniki. V omrežje je tako vsak trenutek povezano več kot 100 tisoč naprav. Zasnova in potrebe uporabnikov omrežja Arnes zahtevajo javne IP naslove. V prihodnjih letih se bodo potrebe po javnih IP naslovih izjemno povečale: zaradi povezav novih krajev, uvajanjem standarda gigabitne povezljivosti za vse upravičene zavode, povečevanja števila računalnikov na zavodih in množičnega uvajanja brezžičnih omrežij. Zaradi potreb širšega javnega sektorja, predvsem pa organizacij s področij raziskovanja in izobraževanja, je Arnes začel uvajati nov IPv6 protokol že v letu 2002.
Javne IP naslove dodeljuje organizacija RIPE NCC, ki novih javnih IPv4 naslovov več ne dodeljuje. Razlog je pomanjkanje IPv4 naslovnega prostora. Zato mora Arnes za potrebe razvoja in tudi osnovnega delovanja omrežja za raziskovalne in izobraževalne zavode v svojem omrežje nujno uporabljati tudi IPv6 naslovni prostor. V primeru, da v omrežju Arnes ne bi več omogočili novega internetnega protokola IPv6, bi povzročili motnje v delovanju raziskovalnega in izobraževalnega sektorja in s tem večjo škodo Republiki Sloveniji. Povsem pa bi se zaustavili tudi nekateri raziskovalni projekti s področij informatike in komunikacij.
K uvajanju protokola IPv6 Slovenijo zavezuje tudi sprejeta Evropska digitalna agenda 2020, ki je osnova za sprejemanje strategij za razvoj informacijske družbe tudi v Sloveniji.
Ker se bo razpisana oprema uporabljala za povezovanje lokalnih omrežij zavodov v omrežje ARNES vsaj do leta 2020, je nujno, da podpira IPv6. Pri tem je treba poskrbeti tudi za ustrezen nivo varnosti.
V omrežju ARNES se razpisane funkcionalnosti zato že uporabljajo in sicer na opremi proizvajalca Cisco. Javno naročilo bo pokazalo, koliko proizvajalcev izpolnjuje razpisane zahteve.

Datum objave: 06.05.2015   07:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
zanima nas ali naj se glasi bančna garancija za resnost ponudbe na vašo ocenjeno vrednost ali na našo ponudbeno vrednost.
Lp,

ODGOVOR:
Skladno z navedbo v 2. točki navodil ponudnikom se za resnost ponudbe zahteva bančna izda v višini 3% ocenjene vrednosti posameznega sklopa (brez DDV).  Ocenjene vrednosti sklopov je naročnik definiral v 2. točki navodil, poudarjamo pa, da so ocenjene vrednosti podane z vključenim DDV.

Datum objave: 06.05.2015   07:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Vprašanje glede referenc - sklop 2.
Če prav razumemo vaš odgovor št. 18 lahko priložimo za 20.000 EUR referenc za vzdrževanje in za 20.000 EUR referenc za prodajo novih, skupaj torej 40.000 EUR, ter s tem zadostimo pogoju glede referenc?

ODGOVOR:
Da. Skupni znesek vzdrževanja in dobave mora znašati vsaj 40.000 EUR.

Datum objave: 06.05.2015   07:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V dokumentu Obrazec N-1 Navodila ponudnikom je na 10 strani pod 7. točko zahteva za sklop 2, da ima vsak ponudnik veljavno pisno pogodbo s proizvajalcem, principalom ali zastopnikom.
Za sklop 2 nas zanima ali je dovolj, da omenjeno pogodbo s proizvajalcem priložimo le za sisteme za brezprekinitveno napajanje UPS, ne pa tudi za samostojni električni podaljšek/razdelilec CEE 7/4 in samostojni električni podaljšek/razdelilec IEC 320 C13/IEC 320 C19.
Pri sklopu 2 bodo namreč UPS naprave predstavljale skoraj celotno ponudbeno vrednost.

ODGOVOR:
Da, za sklop 2 priložite omenjeno pogodbo le za sisteme za brezprekinitveno napajanje UPS.

Datum objave: 08.05.2015   14:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, če objasnite, kakšna dokazila zahtevate pri preverjanju usposobljenosti, točka 10, sklop 1: kadri: "vsaj 4 imajo funkcionalno usposobljenost iz IP omrežij"

ODGOVOR:
Kot dokazilo za funkcionalno usposobljenost iz IP omrežij priložite certifikat oz. potrdilo o opravljenem šolanju na temo IP tehnologije. Izvajalec izobraževanja je lahko proizvajalec opreme (ni nujno da isti kot za ponujeno opremo) ali neodvisna izobraževalna ustanova.

Datum objave: 08.05.2015   14:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali prav razumemo, da so zahteve prepisane iz produktov Cisco in upate, da jih izpolnjuje še kakšen drug proizvajalec ?

ODGOVOR:
Glej odgovor št. 43.

Datum objave: 08.05.2015   14:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj je javno naročilo pripravljeno v nasprotju bistvenimi načeli zakona o javnem naročanju ?
Naše partnerje iz tujine zanima ali naše izobraževalni zavodi res potrebujejo tehnično bolj zmogljivo in specifično opremo, kot jo kupujejo ostala ministrstva v evropi in vladne inštitucije v nemčiji, franciji in španiji ?

ODGOVOR:
Razpisane funkcionalnosti v omrežju naročnik že uporablja na ostalih zavodih, ki so povezani v sistem, za zagotavljanje potrebne funkcionalnosti in za ustrezno upravljanje celotnega omrežja. Za naročnika je ustrezna vsaka oprema, ki mu bo omogočala uporabo teh funkcionalnosti.
Razpisana oprema ne bo uporabljena kot LAN stikala za povezavo računalnikov znotraj lokalnega omrežja, ampak kot CPE oprema, ki bo LAN omrežje povezovala v omrežje ARNES. Zato potrebuje precej več funkcionalnosti kot običajno LAN stikalo. Za povezavo lokalnih omrežij v globalno omrežje se namreč običajno uporablja kombinacija več kosov precej dražje in bolj kompleksne opreme, kot je razpisana. Omrežja, še posebej omrežja raznih ministrstev in vladnih inštitucij, so ščitena s požarnimi zidovi, v globalno omrežje pa jih povezujejo precej dražji usmerjevalniki prometa. Nam razpoložljiva finančna sredstva tega žal ne omogočajo, zato se moramo zadovoljiti z zgolj funkcionalno nekoliko naprednejšimi L2 stikali.
RIPE NCC ne dodeljuje več javnih IPv4 naslovnega prostora za končne uporabnike, zato je podpora IPv6 skupaj z ustreznimi varnostnimi funkcijami nujna.


Datum objave: 08.05.2015   14:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Katere blagovne znamke in njihovo ustreznost ste preverili pred objavo tehničnih zahtev?

ODGOVOR:
Glej odgovora št. 24 in 43.

Datum objave: 08.05.2015   14:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Trije svetovni proizvajalci stikal ne ustrezajo, zato nas zanima ali kupujete specifično opremo, ki jo proizvaja le en proizvajalec?

ODGOVOR:
Glej odgovora št. 5 in 43.

Datum objave: 08.05.2015   14:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se ponudnika, ki v vsakem od predvidenih petih krogov dražbe ne spreminja cene, izloči?

ODGOVOR:
Ne. Ponudnik ni obvezan nižati cene na dražbi, zato ne bo izločen, tudi če v vseh fazah dražbe ne bo nižal cene.

Datum objave: 08.05.2015   14:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na strani 6 in 7 razpisne dokumentacije »Navodila ponudnikom« so navedene informacije v zvezi s postopkom elektronske dražbe. Prav tako se opis sodelovanja na dražbi nahaja v dokumentu »Navodila za ponudnike – e-Dražba«, kjer je v tabeli na strani 11 pod aktivnostjo »Spreminjanje cene« opredeljeno:
»Ponudnik spremeni ceno posamezni postavki (vrstica v tabeli) tako, da klikne na želeno vrstico. Ob tem se mu odpre vnosno polje za vnos cene. Nato ponudnik vnese novo ceno, ki se lahko od prejšnje razlikuje za interval, ki ga naročnik opredeli v razpisni dokumentaciji. S tem je omejeno najmanjše možno spreminjanje cene in največja možna sprememba cene v enem koraku. Če želi ponudnik ceno spremeniti za več od omenjenih omejitev, lahko to stori v več manjših korakih.
V pomoč uporabniku pri spreminjanju cene na dražbi je podatek o tako imenovani "Best Buy Price" ceni, ki je zapisana v skrajno desnem stolpcu tabele. Ta cena je izračunana za posamezen sklop in prikazuje ceno, ki jo mora ponudnik na sklopu doseči, če želi biti v danem trenutku najugodnejši.«

1. Zanima nas ali je minimalna vrednost nižanja cene res tudi maksimalna vrednost v enem koraku?
Primer: v tabeli "Najmanjši korak zniževanja cene" je pod zaporedno št. postavke 5 minimalni korak zniževanja cene 150 EUR. Ali lahko v enem koraku znižamo za 150 EUR ali lahko tudi za 450 EUR?
2. Ali so navedeni minimalni zneski znižanja mišljeni na enoto ponujene naprave ali na skupno količino?

ODGOVOR:
1.
»Najmanjši korak« zniževanja cene za posamezno postavko je določen in objavljen v Obrazcu N-1 Navodila ponudnikom. Sistem ne dovoli znižanja cene posamezne postavke za manj kot je ta korak. »Maksimalni korak« zniževanja cene za posamezno postavko je večji od »najmanjšega koraka«. Določen je zato, da se omeji možnosti tipkarskih napak pri vpisovanju ponujene znižane cene. Npr. v primeru, da bi želel ponudnik ceno za posamezno enoto znižati za več kot je določen »maksimalni korak«, ga sistem na to posebej opozori, ob dodatni potrditvi ponudnika pa dovoli znižanje cene za več kot je s strani naročnika določen »maksimalni korak«.
2.
Navedeni minimalni zneski nižanja so mišljeni na enoto / kos posamezne postavke.


Datum objave: 08.05.2015   14:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za pojasnila Tehničnih zahtev za stikala.
Glede na zahteve 20 in 21 Razširitev funkcionalnosti 1 kosa opreme iz postavke 4 in 5.
Ali to pomeni, da stikala iz postavk 4 in 5 ob dobavi nimajo vključene licence za funkcionalnosti vsebovane v zahtevah 20 in 21?
Tako se te funkcionalnosti vključi le za 2 kosa opreme, ostala stikala pa so nadgradljiva ob doplačilu?

ODGOVOR:
Za opremo iz postavk 4 in 5 v sklopu 1 je v zahtevi št. 44 zahtevana možnost razširitve z dodatno funkcionalnostjo (ustrezna programska oprema oz. licenca). To pomeni, da ta funkcionalnost ni nujno že vključena v opremo iz postavke 4 in 5, ampak se jo po potrebi dokupi. Ceno za tak dokup se definira skozi postavki 20 in 21.
V kolikor ponujena oprema to funkcionalnost že vsebuje, bo cena za postavki 20 in 21 enaka nič.
Iz obrazca predračun in P-4_vzorec_pogodbe_o_dobavi pa je razvidno, da naročnik v okviru prve dobave naroča dva kosa postavke 20 in dva kosa postavke 22.


Datum objave: 08.05.2015   14:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Da bi lahko ponudili zanesljivejšo in optimalnejšo opremo, naročniku predlagamo da za opremo pod postavkami 4 in 5 dovoli večjo višino.

ODGOVOR:
Na posameznih vozliščih je prostorska stiska, zato zahteve po maksimalno 2HU na stikalo ne moremo spremeniti.

Datum objave: 08.05.2015   14:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V Tehničnih specifikacijah je za stikali tipov 4. in 5. zahtevan zajem hladnega zraka spredaj in izpih zadaj pri napajalnikih (front-to-back). Ali pravilno ocenjujemo, da zahteva ni povezana z lastnostmi in funkcionalnostjo v delovanju samega stikala (stikanje usmerjanje), pač pa lastnosti okolja, kjer bo to stikalo nameščeno je takšna izvedba lahko le zaželena, ne more pa biti predmet izločitve opreme/ponudbe.

ODGOVOR:
Oprema seveda mora ustrezati razmeram, ki vladajo v okolju, kjer se bo uporabljala. Ker na večini vozlišč ni definiranih toplih in hladnih con, zahtevo umikamo. Zapisana smer toka zraka je še vedno zaželena.

Datum objave: 08.05.2015   14:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik je v specifikaciji središčnih stikal pod točkama 4 in 5 predvidel visoke performančne in varnostne zahteve. Vseeno je ostala omejitev po največji dovoljeni višini 2U/HE. Večina proizvajalcev (in vsi, ki jih sami zastopamo) takšno opremo zagotavlja v modularnem razredu. Da bi lahko ponudili optimalno konfiguracijo opreme naročniku predlagamo da:
a.) Umakne zahtevo po največ 2U/HE višini posameznega stikala
b.) V kolikor zahtevi pod a.) zaradi prostora v vozliščnih omarah osrednjih vozlišč 4. in 5. ni mogoče ustreči naj naročnik glede na razpisane količine (36 + 15 kos) dovoli skupno kumulativno višino ponujene opreme (102 U/HE) ter navede zahtevano porazdelitev po obeh vozliščih

ODGOVOR:
Vozlišči nista zgolj dve, ampak so porazdeljena po 46 krajih. V Ljubljani in Mariboru je vozlišč več. Ker je na precej vozliščih prostorska stiska, zahteve po maksimalno 2HU na stikalo ne moremo spremeniti.

Datum objave: 08.05.2015   14:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na podlagi zahtev iz razpisne dokumentacije, 10-16 smo bili pozvani, da rešitev podpira WDM filtre kot tudi, da so zahtevani moduli, ki so združljivi s proizvajalcem Cisco. Na ta način naročnik, brez jasnih obrazložitev odreja samo en način uresničevanja WDM rešitev (IPoWDM) ter tako izključuje vodilne svetovne svetovne proizvajalce in rešitve s področja WDM. Predvsem imamo tukaj v mislih neodvisne rešitve, ki ločujejo IP in WDM. S takšnimi specifikacijami naročnik v neenakovreden položaj postavlja vse druge ponudnike, saj zapira vrata odprta rešitve.
Naročniku predlagamo, da odpre rešitev in jo opredeli v poseben in ločen sklop ter tako omogoči večjo konkurenčnost rešitev.

ODGOVOR:
Razpisne zahteve omogočajo povsem »odprte« rešitve. Zahteva po SFP+ vtičih modulih, ki so kompatibilni z opremo Cisco, je podana zgolj v postavki 15, ker so potrebni za povezavo opreme s postavk 4 in 5 na obstoječa stikala WS-C4500X v hrbtenici omrežja ARNES. Ta kompatibilnost je zahtevana zgolj na strani obstoječega stikala WS-C4500X, ne pa tudi na strani ponujene opreme. Nikjer pa ni zahteve po tem, kakšni morajo biti morebiti potrebni WDM filtri. Ker so valovne dolžine WDM variant SFP+ modulov standardizirane, so kompatibilne s poljubnimi WDM filtri, ki se držijo ITU specifikacij glede valovnih dolžin. To pomeni, da so lahko morebiti ponujeni WDM filtri poljubnih proizvajalcev, ki se držijo ITU standardov.
Zaradi standardiziranosti opreme ni potrebno, da je na obeh straneh zveze SFP+ istega proizvajalca.


Datum objave: 08.05.2015   14:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naše vprašanje se nanaša na funkcionalnost Digital Optical Monitoring. To funkcionalnost je zelo težko zagotoviti v povezavi z optičnimi moduli tretjih dobaviteljev, kot tudi na stikalnih napravah pristopne in agregacijske ravni. Omenjeno funkcionalnosti namreč pri več svetovnih proizvajalcih ocenjujejo kot funkcionalnost središčne (core) opreme. Predlagamo, da se ta funkcionalnost briše, oziroma se ne upošteva kot izločitveni kriterij. Hvala za razumevanje.

ODGOVOR:
V tehničnih specifikacijah naročnik zahteva dvoje: da imajo podporo za DOM stikala in da imajo podporo za DOM vtični moduli. Razpisana so stikala, ki bodo služila kot CPE oprema in ne stikala za dostop oz. agregacijo v lokalnem omrežju.
Naročnik ne zahteva, da DOM deluje v primeru uporabe optičnih modulov tretjih dobaviteljev. Prav tako ni zahtevano, da na stikalih DOM deluje za gigabit ethernet vmesnike (torej SFP vtične module). Delovati mora zgolj za 10 Gigabit ethernet vmesnike (SFP+ vtične module).


Datum objave: 08.05.2015   14:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Predlagamo, da naročnik umakne zahtevo 2 HU za core opremo (vozlišča 4 in 5) in s podatkom o največji skupni višini opreme omogoči namestitev modularne opreme. Ocenjujemo, da ima takšen predlog zaradi gostote priključnih vrat prednost tudi v primeru, da ima naročnik težave s skupnim prostorom v obeh core vozliščih.

ODGOVOR:
Glej odgovor na vprašanje 51.

Datum objave: 08.05.2015   14:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročniku predlagamo, da se pri specifikacijah temperaturnega območja delovanja optičnih modulov drži industrijskih standardov in temperaturno območje uskladi z območji ki veljajo za opremo, kjer so ti moduli vgrajeni.

ODGOVOR:
Temperaturno območje je definirano zgolj pri postavki 9, sklop 1 (SFP+ DWDM), in sicer od 0 do 70 stopinj Celzija. Večina proizvajalcev tovrstnih vtičnih modulov ima v svojih specifikacijah navedeno zahtevano temperaturno območje. Proizvajalci za industrijsko uporabo pa ponujajo module, ki imajo razširjeno območje delovanja, toda tovrstnih zaostrenih zahtev nimamo.

Datum objave: 09.05.2015   00:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri pregledu vzorca okvirnega sporazuma smo ugotovili nekaj neskladij, zato prosimo za dopolnitve . V nadaljevanju pošiljamo nekaj predlogov za dopolnitev okvirnega sporazuma:
- v 4. členu je določeno, da so cene z DDV fiksne. Ker je Ministrstvo za znanost in šport zavezanec za DDV, ta zanj ne predstavlja stroška, zato predlagamo, da se drugi odstavek 4. člena spremeni tako, da se glasi: »Cene brez DDV so fiksne.«
- predlagamo, da se na koncu 11. člena doda nov odstavek: »Naročnik se obvezuje, da bo zagotovil potrebne pogoje za izvedbo del po tej pogodbi. V kolikor tega ne stori, kupec ne odgovarja za morebitne zamude pri izvedbi storitev, in sicer za ves čas, dokler mu niso omogočeni vsi ustrezni pogoji za izvedbo pogodbenih del.«
- v drugem odstavku 11. člena in v četrti alineji 14. člena predlagamo uskladitev z 18. členom pogodbe in rok poenotimo na 20 dni. 18. člen namreč določa, da se lahko pogodba razdre zaradi zamude z dobavo, ki preseže 20 dni.
- V zvezi z zavarovanjem dobre izvedbe poslovnih obveznosti (v 14. členu) predlagamo, da se doda obveznost naročnika, da prodajalca pisno obvesti o ugotovljenih napakah in mu določi dodaten rok, ki ne more biti krajši od 5 delovnih dni, da odpravi očitane pomanjkljivosti. V kolikor prodajalec tega ne stori, lahko naročnik finančno zavarovanje uveljavi brez dodatnega predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da jo je uveljavil, obvestiti po faksu ali pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko jo je predložil v izplačilo. Slednje ne velja za zamudo pri dobavi opreme, kjer primarno kupec uveljavlja plačilo pogodbene kazni skladno z 18. členom.

ODGOVOR:
1) Naročnik je zavezanec za plačilo DDV. DDV zanj predstavlja strošek na projektu. Predlog se ne sprejme.
2) Na konec 11. člena okvirnega sporazuma se doda nov odstavek:
»Naročnik se obvezuje, da bo na lokacijah, kjer je potrebna instalacija oz. predaja opreme, zagotovil potrebne pogoje za izvedbo del po tej pogodbi. V kolikor tega ne stori, kupec ne odgovarja za morebitne zamude pri izvedbi storitev, in sicer za ves čas, dokler mu niso omogočeni vsi ustrezni pogoji za izvedbo pogodbenih del.«
3) Naročnik se strinja, da roki za prekinitev pogodbe niso usklajeni. Zato 18. člen okvirnega sporazuma spremeni tako, da se glasi:
»Prodajalec je v primeru zamude pri dobavi opreme, ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani kupca, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0.5 % od pogodbene vrednosti posamezne pogodbe o dobavi za vsak dan zamude, vendar največ 5 %. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan sporočiti prodajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel opremo potem, ko je prodajalec z njeno dobavo zamujal. V primeru, da prodajalec zamuja pri dobavi več kot deset (10) dni, lahko naročnik zahteva od prodajalca povrnitev vse škode, ki mu jo je z zamudo povzročil. Naročnik lahko v tem primeru tudi razdre pogodbo.«
4) Naročnik se strinja, da se zadnji odstavek 14. člena spremeni tako, da se glasi:
»Naročnik lahko finančno zavarovanje uveljavi po pisnem obvestilu prodajalcu o ugotovljenih napakah, v katerem mu določi dodaten rok, ki ne more biti krajši od 5 delovnih dni, da odpravi očitane pomanjkljivosti. V kolikor prodajalec tega ne stori, lahko naročnik finančno zavarovanje uveljavi brez dodatnega predhodnega opomina, mora pa prodajalca o tem, da ga je uveljavil, obvestiti po faksu ali pisno najkasneje 3 dni po dnevu, ko ga je predložil v izplačilo. Slednje ne velja za zamudo pri dobavi opreme, kjer primarno kupec uveljavlja plačilo pogodbene kazni skladno z 18. členom.«

Naročnik bo v primeru oddaje naročila pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom pripravil čistopis okvirnega sporazuma in pogodbe o dobavi v skladu z objavljenimi odgovori in pojasnili.