Dosje javnega naročila JN1868/2013
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Blago: Notranja oprema
ZJN-2: Odprti postopek

JN1868/2013 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.02.2013
    JN1868/2013 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2013/S 038-059837
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Blago

Notranja oprema

Datum objave: 20. 2. 2013
Številka objave: JN1868/2013


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064401. Telefaks +386 013064407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA VRTEC ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: LJUBLJANA.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA VRTEC ŠENTVID - ENOTA MRAVLJINČEK.

POPISI OPREME BODO OBJAVLJENI NA SPLETNIH STRANEH MESTNE OBČINE LJUBLJANA(http://www.ljubljana.si).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 39200000 (Notranja oprema)
39290000 (Razna notranja oprema)
39150000 (Razno pohištvo in oprema)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 15. 6. 2013, Zakljucek 31. 12. 2013.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Finančna zavarovanja, s katerimi ponudniki zavarujejo izpolnjevanje svojih obveznosti v postopku javnega naročila.

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici.
Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici morajo biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv in morajo biti izdani po vzorcih iz razpisne dokumentacije.

Bančna garancija oz. kavcijsko zavarovanje lahko nebistveno odstopa od vzorca (za bistvena odstopanja štejejo: dodatni pogoji za izplačilo, krajši roki, kot jih določi naročnik, nižji znesek zavarovanja, kot ga določi naročnik ali spremenjena krajevna pristojnost za reševanje sporov med upravičencem in banko oziroma zavarovalnico. Ostale določbe štejejo za nebistvene).
Če ponudnik predloži garancijo tuje banke bo naročnik obvezno preveril boniteto tuje banke pri Banki Slovenije. Garancija tuje banke mora imeti bonitetno oceno vsaj »A«. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.

Bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo (priloga C).

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom bo le-ta unovčil bančno garancijo.

Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predložena v višini 10.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo.

Bančna garancija za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik jo priloži skupaj s ponudbo!


Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga D).

Izbrani izvajalec je dolžan najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe.

Naročnik jo unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo.

Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je še 60 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih obveznosti.


(vzorec – priloga D)

Pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupaj.

Ponudnik predloži garancijo v 15 dneh od podpisa pogodbe.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2

Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje.


Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom.

Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom.

(priloga 3)

(priloga 4)

Ponudnik izpolnjuje pogoj sam in s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, o katerem sodišče še ni odločilo:
Ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka, o katerem sodišče še ni odločilo;
Ponudnik ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek prisilnega prenehanja, o katerem sodišče še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v kateremkoli podobnem položaju.


Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom .(priloga 3)Ponudnik izpolnjuje pogoj sam in s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.

(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam in s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam in s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam in s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam in s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam in s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena.
Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu.
V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

Dokazilo:
- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb in
- za samostojne podjetnike BON 1/SP, ki ne sme biti starejši od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.


(priloga 6)
Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostj.o

(priloga 4) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je v obdobju zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) v vrednosti najmanj 150.000,00 EUR z DDV za posamezen posel.

Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (praviloma sklopi del iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. Referenčna tabela (priloga 7 in 7/1).
Ponudnik izpolnjuje pogoj sam, s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci.
Kadrovske zmogljivosti.
Ponudnik mora v priloženo tabelo vpisati število članov delovne skupine. Tabela (priloga8) V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali skupaj s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno.
Ponudnik mora predložiti časovni načrt dobave opreme in finančni načrt. Ponudnik bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel v roku ……. koledarskih dni od podpisa pogodbe (najkasneje do 31.12. 2013) Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 9) V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70% prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli ali pohištvo, pri katerem zaradi namena uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov.
Tehnična dokumentacija proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
(priloga 12A) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupaj.

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
- potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ali
- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda SIS EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS ali
- dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. (razlago kratic FSC, PEFC in FLEGT najdete v prilogi 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju).
(priloga 3) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupaj.

Plastični deli s težo enako ali večjo od 50g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko ovirajo recikliranje
- seznam plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva in njihovo težo in
- potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469 ali
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve ali
- tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
(priloga 12C) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupaj.

Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več kot 5% teže ohlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008. Opozorila, stavki za nevarnost ali previdnostni stavki so eksplicitno navedeni v Uredbi o zelenem javnem naročanju, v prilogi 8, točka 4.
Premazom ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov, ki ureja kemikalije ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
- R60 (lahko škoduje plodnosti) ali H360F (lahko škoduje plodnosti),
- R61 (lahko škoduje nerojenemu otroku). ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku).
- R62 (možna nevarnost oslabitve plodnosti) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost).
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
- seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in njen varnostni list in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
(priloga 12D) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupaj.

Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višji od 8mg/100g suhe snovi.
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
- potrdilo, o izpolnjevanju zahtev, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
(priloga 12E) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupaj.

Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10% mase ohlapnih organskih spojin (HOS). - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
(priloga 12F) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupaj.

Embalaža mora biti:
- iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali
- iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih. - seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov delež v celotni embalaži in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve. (priloga 12G) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupaj.

Delež recikliranih materialov v pohištvu iz lesa, plastike ali kovin v končnem izdelku, mora znašati vsaj 20% prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva. - tehnična dokumentacija proizvajalca ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve oziroma kakšna je vsebnost recikliranih materialov po teži. (priloga 12H) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupaj.

Vsebnost pesticidov v tekstilu iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken v ponudbi z oblazinjenim pohištvom, ne sme biti skupno višja kot 1 ppm pesticidov iz spodnjega seznama: Pesticidi:
- 2,4, 5-T;
- aldrin;
- kaptafol;
- klordan;
- klordimeform;
- DDT;
- dieldrin;
- dinoseb in soli;
- endrin,
- heptaklor;
- heksaklorbenzen;
- heksaklorcikloheksan alfa;
- heksaklorcikloheksan beta;
- heksaklorcikloheksan gama,
- metamidofos;
- monokrotofos;
- paration;
- paration-metil,
- propetamfos;
- toksafen. - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve. (priloga 12I) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupaj.

V ponudbi z oblazinjenim pohištvom tekstil ne sme biti obarvan z barvili, ki so našteta v seznamu pod točko 4. Merilo »barvila« v Prilogi 8 – Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo Uredbe o zelenem javnem naročanju. Gre za barvila, ki povzročajo preobčutljivost ali alergijo, so kancerogena, mutagena ali strupena za razmnoževanje. - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve (priloga 12J) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupaj.

V ponudbi z oblazinjenim pohištvom tekstil ne sme vsebovati akrilaminov, ki so našteti v seznamu pod točko 5. Merilo »akrilamini« v Prilogi 8 – Temeljne in dodatne okoljske zahteve za pohištvo Uredbe o zelenem javnem naročanju. - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve (priloga 12K) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupaj.

V ponudbi z oblazinjenim pohištvom tekstil ne sme vsebovati zaviralcev gorenja iz spodnjega seznama:
- polibrominirani bifenili (PBB) (št. CAS 59536-65-1);
- pentabromodifenileter (PentaBDE) (št. CAS 32534-81-9);
- oktabromodifenil eter (octaBDE) (št. CAS 32536-52-9). - potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve (priloga 12L) Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s podizvajalci. V primeru skupne ponudbe morajo pogoj izpolniti partnerji skupaj.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik JN 7560-12-200042
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 4. 4. 2013
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 4. 4. 2013
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, LJUBLJANA, VELIKA SEJNA SOBA.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2013/2/6906-177124059087648/OPREMA_-_VRTE
C_SENTVID_-_POVABILO_-_KONCNA,_18.1._2013.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 28. 3. 2013
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 19. 2. 2013

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.02.2013   13:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vljudno Vas prosimo za pojasnilo, kje se nahaja popis opreme in projekt za razpis. Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji št. 430-1012/2011-4 z dne 19.2. 2013 pod točko 3-Projektna dokumentacija -popis opreme, je projektna dokumentacija na voljo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.si) pod zavihkom "Razpisi, razgrnitve in javne objave".

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.03.2013   12:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni !

Ker se popis v excellovem dokumentu sklicuje na načrte, prosim za podatek, kje lahko te načrte dobimo?

ODGOVOR:
Številka: 430-1012/2011-5
Številka JN: 7560-12-200042
Datum: 05.03.2013

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN 7560-12-200042- »Dobava in montaža notranje opreme za Vrtec Šentvid – Enota Mravljinček«, številka objave JN 1868/2013 z dne 20.2.2013

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeča vprašanja:

Oddano: 4.3.2013, 08:07
Pozdravljeni !

Ker se popis v excellovem dokumentu sklicuje na načrte, prosim za podatek, kje lahko te načrte dobimo?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Oddano: 4.3.2013, 10:48
Ker se razpis sklicuje na načrte, prosim za podatek kje jih lahko dobimo.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
ODGOVOR NA VPRAŠANJE:
Spoštovani.
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji št. 430-1012/2011-4 z dne 19.2. 2013 pod točko 3 – Projektna dokumentacija – popis opreme, je projektna dokumentacija na voljo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.si) pod zavihkom »Razpisi, razgrnitve in javne objave«, pod naslovom Dobava in montaža notranje opreme za Vrtec Šentvid – Enota Mravljinček.


Lep pozdrav.Pripravila:
Špela Knol

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 05.03.2013   12:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ker se razpis sklicuje na načrte, prosim za podatek kje jih lahko dobimo.

ODGOVOR:
Številka: 430-1012/2011-5
Številka JN: 7560-12-200042
Datum: 05.03.2013

Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN 7560-12-200042- »Dobava in montaža notranje opreme za Vrtec Šentvid – Enota Mravljinček«, številka objave JN 1868/2013 z dne 20.2.2013

V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeča vprašanja:

Oddano: 4.3.2013, 08:07
Pozdravljeni !

Ker se popis v excellovem dokumentu sklicuje na načrte, prosim za podatek, kje lahko te načrte dobimo?
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]

Oddano: 4.3.2013, 10:48
Ker se razpis sklicuje na načrte, prosim za podatek kje jih lahko dobimo.
[ odgovori na to vprašanje | označi kot odgovorjeno ]
ODGOVOR NA VPRAŠANJE:
Spoštovani.
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji št. 430-1012/2011-4 z dne 19.2. 2013 pod točko 3 – Projektna dokumentacija – popis opreme, je projektna dokumentacija na voljo na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana (http://www.ljubljana.si) pod zavihkom »Razpisi, razgrnitve in javne objave«, pod naslovom Dobava in montaža notranje opreme za Vrtec Šentvid – Enota Mravljinček.


Lep pozdrav.Pripravila:
Špela Knol

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe


Datum objave: 07.03.2013   12:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosimo Vas za posredovanje informacije in sicer :

Kje lahko pridobimo potrdila o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev, ki so zahtevana
v prilogi 12A - 12L ?

Hvala in lp

ODGOVOR:
Spoštovani.

Znak za okolje tipa I podeljuje državni ali regionalni organ ali neodvisna institucija, ki je bila v skladu s standardom SIST EN 45011 ali Vodnikom ISO 65 akreditirana za potrditev uporabe določenega okoljskega znaka I.

Agencija Republike Slovenije za okolje je institucija, ki na nacionalni ravni priznava organizacijam in njihovim proizvodom izpolnjevanje okoljevarstvenih norm po merilih Evropske unije s podelitvijo znaka za okolje (eco label ali okoljske marjetice) ali z omogočanjem vključevanja v sistem EU za okoljevarstveno vodenje organizacij (EMAS).

Za potrdilo, da ima znak za okolje tipa I se štejejo zlasti potrdilo (certifikat) akreditirane neodvisne institucije, ki podeljuje okoljski znak, pogodba o pogojih uporabe znaka za okolje, sklenjena med certifikacijskim organom in ponudnikom, podeljena plaketa, pravnomočna upravna odločba ali drugo ustrezno dokazilo, s katerim ponudnik dokazuje izpolnjevanje pogojev.

Lep pozdrav.

Datum objave: 27.03.2013   15:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
PLEZALNA STENA, mere 450xh220cm, z varnostnimi blazinami

V opisu ni navedena obdelava plezalne stene, material in vrsta oprimkov. Obrazložite prosim ali je plezalna stena v naročnikovih zahtevah gladka ali reliefna. Prosim pojasnite iz kakšnih materialov naj bo plezalna stena in kakšni naj bodo plezalni oprimki.
Glede na opisano dimenzijo 450xh220cm me zanima ali je plezalna stena lahko dimenzij 400xh200cm oziroma 500xh200cm.
Prosim podajte opis zahtev za varnostne blazine pri plezalni steni. Dolžina x širina x debelina ter ga dopolnite z tehničnim opisom.
Ali je pri varnostnih blazinah predviden spojni element varnostnih blazin (trakovi, pregrinjalo,…)?
Kakšna naj bo rešitev drsnosti varnostnih blazin?
Ali so v razpisu predvidene varnostne blazine plezalne stene zložljive?


ODGOVOR:
Spoštovani.

Posredujemo odgovor na vprašanje:

Materiali: stena je gladka, iz vezanih plošč na podkonstrukciji, ki je pritrjena v nišo zidane stene, z rastrom izvrtin za privijanje (otroških) oprimkov različnih barv.
Mere: dolžina zidne niše je predidena sicer 450cm, vendar, če ponudnik nikakor ne more zapolniti niše po vsej dolžini, potem je mera plezalne stene lahko tudi nekoliko manjša, npr.400cm, pritrjena simetrično v niši, razliki pa obloženi z običajno gladko leseno oblogo čimbolj enakega izgleda kot drugea obloge. Višina plezalne stene se zgoraj poravnana z višinami okenskih in vratnih odprtin, ki so na višini 220cm od tal. Plezalna stena je lahko višine 200cm, vendar naj bo 20cm dvignjena od tal, razlika pa naj bo spet zaprta z navadno zidno leseno oblogo (lakirano).
Blazine: vsaj 4 blazine, vsaka mere 100x200cm in debeline vsaj 15cm, mehke, s protidrsno površino obloge na spodnji strani. Pregrinjalo in velcro trakovi zato niso nujni.


Lep pozdrav.
Datum objave: 27.03.2013   15:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
LETVENIK, mere 90xh260cm, z varnostnimi blazinami
Prosim, da mi pojasnite premer prečke pri letveniku. Po standardu EN 913 je maksimalen
Φ 41 x 51 mm, kar je za otroške ročice odločno preveč. Kolikšen je previden Φ prečke pri letveniku? V razpisu je so predvidene mere letvenika 90xh260 cm – glede zahtevanih dimenzij iz razpisa postavljam vprašanje ali letvenik dimenzij 90xh230 cm (z prilagojenim razmakom prečk za otroke) pride v poštev za vgradnjo v naročnikovem vrtcu?


ODGOVOR:
Spoštovani.

Posredujemo odgovor na vprašanje:

Mere: Letvenik je tudi lahko mere 90xh230cm; opremljen pa naj bo seveda s prečkami premera in v razmakih, ki so primerne za otroške roke.

Lep pozdrav.Datum objave: 27.03.2013   15:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
TOČKOVNO VEŠALO
V razpisni dokumentaciji dokumentaciji je na poziciji G19.03 Točkovno vešalo in sicer brez opisa.
Vprašanja:
Je opisano točkovno vešalo avtomatizirano (motorizirano – elektromotor)?
Je opisano točkovno vešalo ročno?
Kakšen sistem/mehanizem je predviden za varovanje zdrsa vrvi pri točkovnem vešalu?
Opisana količina v razpisu je 4 kompleti. Kaj vsebuje komplet točkovnih vešal? Je komplet točkovnih vešal posamezni element (točkovno vešalo z vrvenico)?
Kakšna vrv je predvidena za sistem točkovnih vešal?
Kam bo sistem točkovnih vešal pritrjen?
Kje je se pridobi izračun statike za pritrditev sistema točkovnih vešal?
Ali naj vrvi točkovnih vešal imajo na viseči strani obtežitev?
Kakšna naj bo utež (teža in material (gumirana zaradi možnosti udarcev)?
Kakšni naj bodo zaključki vrvi točkovnih vešal?
Ali naj vrvi sistema točkovnih vešal imajo na viseči strani pritrjeno varnostno jekleno vponko?ODGOVOR:
Spoštovani.

Posredujemo odgovor na vprašanje:

Vešalo je obešeno na barvano in lakirano jekleno konzolo, ki je pritrjena na AB steno pod spuščeni strop, ki je na višini 360cm od tal, na lokacijo(e) po dogovoru s projektantom. V komplet točkovnega vešala tako sodi jeklena konzola in nanjo pritjena vrv premera, ki je primeren za otroške dlani, spodnji konec naj bo obšit z usnjem in po potrebi z vozlom, brez uteži. Način pritrditve konzole na Ab steno po predlogu izvajalca potrdi projektant.


Lep pozdrav.Datum objave: 27.03.2013   15:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
PLEZALNA STENA, mere 450xh220cm, z varnostnimi blazinami

V opisu ni navedena obdelava plezalne stene, material in vrsta oprimkov. Obrazložite prosim ali je plezalna stena v naročnikovih zahtevah gladka ali reliefna. Prosim pojasnite iz kakšnih materialov naj bo plezalna stena in kakšni naj bodo plezalni oprimki.
Glede na opisano dimenzijo 450xh220cm me zanima ali je plezalna stena lahko dimenzij 400xh200cm oziroma 500xh200cm.
Prosim podajte opis zahtev za varnostne blazine pri plezalni steni. Dolžina x širina x debelina ter ga dopolnite z tehničnim opisom.
Ali je pri varnostnih blazinah predviden spojni element varnostnih blazin (trakovi, pregrinjalo,…)?
Kakšna naj bo rešitev drsnosti varnostnih blazin?
Ali so v razpisu predvidene varnostne blazine plezalne stene zložljive?

LETVENIK, mere 90xh260cm, z varnostnimi blazinami
Prosim, da mi pojasnite premer prečke pri letveniku. Po standardu EN 913 je maksimalen
Φ 41 x 51 mm, kar je za otroške ročice odločno preveč. Kolikšen je previden Φ prečke pri letveniku? V razpisu je so predvidene mere letvenika 90xh260 cm – glede zahtevanih dimenzij iz razpisa postavljam vprašanje ali letvenik dimenzij 90xh230 cm (z prilagojenim razmakom prečk za otroke) pride v poštev za vgradnjo v naročnikovem vrtcu?

TOČKOVNO VEŠALO
V razpisni dokumentaciji dokumentaciji je na poziciji G19.03 Točkovno vešalo in sicer brez opisa.
Vprašanja:
Je opisano točkovno vešalo avtomatizirano (motorizirano – elektromotor)?
Je opisano točkovno vešalo ročno?
Kakšen sistem/mehanizem je predviden za varovanje zdrsa vrvi pri točkovnem vešalu?
Opisana količina v razpisu je 4 kompleti. Kaj vsebuje komplet točkovnih vešal? Je komplet točkovnih vešal posamezni element (točkovno vešalo z vrvenico)?
Kakšna vrv je predvidena za sistem točkovnih vešal?
Kam bo sistem točkovnih vešal pritrjen?
Kje je se pridobi izračun statike za pritrditev sistema točkovnih vešal?
Ali naj vrvi točkovnih vešal imajo na viseči strani obtežitev?
Kakšna naj bo utež (teža in material (gumirana zaradi možnosti udarcev)?
Kakšni naj bodo zaključki vrvi točkovnih vešal?
Ali naj vrvi sistema točkovnih vešal imajo na viseči strani pritrjeno varnostno jekleno vponko?


ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovor v zvezi s plezalno steno, letvenikom in točkovnim vešalom smo objavili danes, tj. 27.3. 2013.

Lep pozdrav.


Datum objave: 28.03.2013   15:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,


Prosimo Vas za sliko oziroma načrt sledeče pozicije : "VOZIČEK, mere 94x39xh72cm,
prevozno ogrodje iz krivljenih in med seboj zvarjenih cevi, ki so barvane z epoksidno barvo, v katerega so vstavljene 4 plastični pladnji, vsak višine 9,5cm, in s tekstilnim prekrivalom, dolžine 120cm in višine 77cm, z našitimi 10 žepki širine 35cm in 12 žepki širine 15cm.
Vse v barvnih tonih po izbiri projektanta.
"

Prav tako nas zanima funkcionalnost sledečega artikla, kot tudi slika oziroma proizvajalec ( npr ) : "KLUBSKA MIZICA, premera 25xh25cm,
na lesenem podnožju, v celoti izdelana iz iverice 18mm, ki je obojestransko oblepljen z ultrapasom dekor (jesen) z nalimki masivnega jesenovega lesa na robovih. " Mizica tako rekoč nima delovne površine, prav tako same noge iz spodnjega dela zasedejo njeno spodnjo ploskev ?!?!?

Hvala in lep pozdravODGOVOR:
Spoštovani.

Posredujemo naslednji odgovor:
Voziček naj bo dobavljen ali pa izdelan po opisu oziroma po vzorcu WESCO art.193 134 979.
http://www.wesco-group.com/download/Catalogues/2012/0_6_EN_2012/?SiteId=351068#/92

KLUBSKA MIZICA:
Odgovor: Ne gre za delovno, ampak za klubsko mizico, zato je težko govoriti o delovni površini. Postavlja se jo k elementu opreme »sofa« za malčke.

Lep pozdrav.


Datum objave: 28.03.2013   15:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
G19.04 Varnostno ogledalo
Ali naj bo varnostno ogledalo nelomljivo?
Naj bo varnostno ogledalo prekrito z varnostno folijo?
Če je zahtevana varnostna folija (varnostnega ogledala), kakšna folija naj bo?

G19.16 Sistem didaktičnih pripomočkov za senzomotoriko
Katere pripomočke ima naročnik v vadbenem načrtu in kakšna je količina po postavkah?
Kolikšen delež didaktičnih pripomočkov je namenjen otrokom s posebnimi potrebami ali otrokom do 2. Leta starosti?
G19.20 Kompleti didaktičnih žog (za nogomet, košarko, odbojko, rokomet)
Kakšne so željene-zahtevane dimenzije žog za posamične športe( premer žoge, teža žoge, materiali,…)?
Kakšne so predvidene količine glede na šport, glede na vadbeni načrt, glede na opis količine (1 KPL) v razpisu?
G19.21 Komplet za hokej
Kakšni materiali so predvideni za komplet hokejskih palic?
Kakšni materiali so predvideni za komplet hokejskih žogic?

G19.22 Komplet za golf
Prosimo za natančnejši opis količine in vsebine kompleta!
Kakšne so dimenzije palic za golf?
Kakšni so materiali palic in žogic za golf?
G19.23 Komplet za tek na smučeh
Prosimo da opredelite vsebino kompleta za tek na smučeh.
Koliko je smuči, čevljev in palic v posameznem kompletu?
Kakšne so zahtevane dimenzije otroških tekaških smuči?
Kakšne so dimenzije otroških tekaških čevljev?
Kakšne so dimenzije otroških tekaških palic?
Kakšne so dimenzije odraslih tekaških smuči?
Kakšne so dimenzije odraslih tekaških čevljev?
Kakšne so dimenzije odraslih tekaških palic?
Ali je komplet namenjen notranji in zunanji uporabi?
Kakšno blago je poleg smuči, čevljev in palic še predvideno za komplet teka na smučeh?
G19.24 Trampolin z varnostnimi blazinami
Kakšne so zahtevane dimenzije trampolina?
Kolikšna je predvidena nosilnost ponjave trampolina?
Kakšne naj bodo varnostne blazine trampolina?
G19.25
Za kaj se uporabljajo artikli pod to postavko? Je to dodatek k točkovnim vešalom? Kakšna naj bo potem dejanska količina artiklov, glede na dejstvo, da je pri točkovnih vešalih opisana količina 4 kpl?
G19.26 Različne žoge in predmeti za osnovno motoriko
Kolikšne so predvidene količine posameznih predmetov v kompletu G19.26?
Katere predmete in žoge ste predvideli za vsebino kompleta?
Kakšni naj bodo materiali?
Kakšne so dimenzije?
G.19.28 Komplet loparjev za badminton z didaktičnimi žogicami
Kakšne so količine v kompletu?
Kakšne so dimenzije loparjev in žogic?
Kakšni so materiali didaktičnih žogic?

G.19.29 Komplet loparjev za tenis z didaktičnimi žogicami
Kakšne so količine v kompletu?
Kakšne so dimenzije loparjev in žogic?
Kakšni so materiali didaktičnih žogic?
G19.29 Miza za namizni tenis
Kakšne so dimenzije mize?
Količine in materiali didaktičnih žogic?


ODGOVOR:

Spoštovani.

Posredujemo naslednji odgovor:

Varnostno ogledalo naj bo izdelano skladu z opisom iz acrylnega stekla, oz. mora biti izvedeno tako, da se ob mehanski poškodbi ogledala otrok ne more poškodovati. Ni zahteve, da je ogledalo tudi nelomljivo.
http://www.mirrorworld.co.uk/Made-to-Measure-Safety-Mirrors-Pricing-Tool.asp

G.19.16 - Sistem didaktičnih pripomočkov:
Naročnik vadbenega načrta ni izrecno navedel.
Poleg nekaterih že naštetih pripomočkov za senzomotoriko v seznamu opreme naj ponudnik v tem kompletu ponudi 5 tabel oziroma plakatov z različnimi vsebinami (vzorci) za taktilno vzgojo in 5 tabel (plakatov) z liki: človek, sadeži, drevesa, živali in različni predmeti.

G19.20 - Kompleti didaktičnih žog

NOGOMET
velikost št.0 kos 3 iz PVC ca 129g za znotraj in zunaj
velikost št.3 kos 3 iz pene in plastike premera 19 do 21cm ca 145g za dvoransko uporabo
velikost št.4 kos 3 iz plastike ca 340g za dvoransko uporabo
velikost št.5 kos 3 iz plastike ca 280g za zunanjo uporabo


KOŠARKA
velikost št.4 kos 5 plastika 360g za notranjo in zunanjo uporabo
velikost št.5 kos 5 guma 400g za notranjo in zunanjo uporabo
velikost št.7 kos 2 guma 600g za notranjo in zunanjo uporabo

ODBOJKA
velikost št.5 kos 4 umetno usnje 170g za notranjo uporabo
velikost št.5 kos 4 posebej mehka površina iz penjenega polyuretana 220g za notranjo uporabo
velikost št.5 kos 4 guma 280g za notranjo in zunanjo uporabo

ROKOMET
velikost št.0 kos 4 plastika premer 14 do 16cm 260g za notranjo uporabo
velikost št.0 kos 4 PVC premer 14,5cm 190g za notranjo in zunanjo uporabo
velikost št.1 kos 4 plastika 220g za notranjo uporabo


G19.21- KOMPLET ZA HOKEJ

Materiali so plastika.
http://www.wesco-group.com/download/Catalogues/2012/0_6_EN_2012/?SiteId=351068#/830

G.19.22. - KOMPLET ZA GOLF
V komplet postavke sodi škatla z 9 kosi večbarvnih ovir za mini golf, po 4 palice z nedrsečim ročajem, dolžine 63,5cm in po 4 mehke žogice, vsaka premera 4cm. Vsa oprema je iz plastike.
http://www.wesco-group.com/download/Catalogues/2012/0_6_EN_2012/?SiteId=351068#/828://www.wesco-

G 19.23 KOMPLET ZA TEK NA SMUČEH

V 1 komplet postavke sodi 1 par tekaških smuči, 1 par tekaških čevljev z na smuči montiranimi tekaškimi vezmi in tekaške palice. Velikost vseh teh izdelkov naj bo prilagojena 5 letnemu otroku in za uporabo zunaj.
Tekaške smuči ali druga tekaška oprema v razpisnem seznamu ni zahtevana, jo pa ponudnik lahko ponudi brezplačno.

G.19.24 TRAMPOLIN Z VARNOSTNIMI BLAZINAMI

premer trampolina naj bo 102cm in višina 22cm, nosilnosti naj bo do 100kg. Blazine naj bodo mehke, debeline 5cm.

G 19.25
Postavka je svoja in ni dodatek točkovnim vešalom. Komplet je 1 z opisanimi 4 zahtevami


G19.26 RAZLIČNE ŽOGE
V kompletu te postavke naj bo
1 komplet 10 posebno lahkih malih žog fi 23cm 80g napihljive plastika
1 komplet 6 malih žogic fi 4cm 21g napihljive plastika
1 komplet 6 malih žogic fi 6,5cm 66g polne penasti silikon
6 žogic z bodicami na površini fi 20cm 162g plastika
12 trakov za ritmično gimnastiko z ročajem v obliki obročka in 30cm dolgimi trakovi
12 trakov za ritmično gimnastiko z ročajem v obliki obročka in 30cm dolgimi trakovi
12 kijev dolžine 35cm, teže 110g, za ritmično gimnastiko, iz plastike
12 žog za ritmično gimnastiko, fi 16cm, teže 360g, iz mehke plastike
12 frisbijev, fi 25cm, teže 38g, iz polyuretanske pene, za notranjo in zunanjo uporabo

G19.28 KOMPLET LOPARJEV ZA BADMINTON;
V kompletu te postavke naj bo
1 komplet 10 posebno lahkih malih žog fi 23cm 80g napihljive plastika
1 komplet 6 malih žogic fi 4cm 21g napihljive plastika
1 komplet 6 malih žogic fi 6,5cm 66g polne penasti silikon
6 žogic z bodicami na površini fi 20cm 162g plastika
12 trakov za ritmično gimnastiko z ročajem v obliki obročka in 30cm dolgimi trakovi
12 trakov za ritmično gimnastiko z ročajem v obliki obročka in 30cm dolgimi trakovi
12 kijev dolžine 35cm, teže 110g, za ritmično gimnastiko, iz plastike
12 žog za ritmično gimnastiko, fi 16cm, teže 360g, iz mehke plastike
12 frisbijev, fi 25cm, teže 38g, iz polyuretanske pene, za notranjo in zunanjo uporabo

G19.29 KOMPLET LOPARJEV ZA TENIS
V komplet sodijo
8 loparjev za velikost otrok +4 let, ročaj 0000, dolžine 11cm, lopar dolžine 43cm in širine 20cm, teže 179g,
8 loparjev za velikost otrok +5 let, ročaj 0000, dolžine 13cm, lopar dolžine 48cm in širine 25cm, teže 210g,
20 mehkih žogic za tenis, teže 15g, iz penaste plastike
40 mini-tenis žogic, fi 6cm, teže 40g, počasne za igranje.

G. 19.29 MIZA ZA NAMIZNI TENIS
Mere mize so standardne, tako kot loparji in žogice.


Lep pozdrav.Datum objave: 29.03.2013   13:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
G19.11 – Tarča za zadevanja cilja
Iz kakšnega materiala je narejena tarča?
Kakšne so dimenzije tarče?

ODGOVOR:
Tarča je premera 46cm. Površina tarče je v rastru posejana z zaobljenimi čepki iz mehke plastike, med katere se nato zagozdi prav tako iz mehke plastike izdelana zaobljena konica puščice. Tarča naj bo v kompletu s stojalom, tako da jo bo moč uporabljati v prostorih in izven njih. Poleg tarče in stojala mora biti v kompletu tudi vsaj 6 opisanih puščic.

G19.27 – Napihljiva telesa
Iz kakšnega materiala so napihljiva telesa?
Kolikšna je količina kompleta?

Odgovor:
napihljivo telo v obliki konjiča, mere 50x26xh54cm, za igro, sproščanje in pridobivanje občutka za ravnotežje 4 kos
žoga za skakanje, premer 45cm, teža 720g, z ročajema za oprijem 2 kos
žoga za skakanje, premer 55cm, teža 940g, z ročajema za oprijem 2 kos


G19.31 – Sestavljive palice za oznake linij
Koliko palic vsebuje komplet?
Iz kakšnega materiala so narejene palice?

ODGOVOR: Komplet sestavlja 6 palic, vsaka dolžine 100cm, premera 2,5cm, izdelane so iz ABS plastike, dobavljive so v 6 barvahG19.36 – Gol
Kolikšna je predvidena količina golov?
Kakšne so dimenzije golov?
Iz kakšnih materialov je narejen gol?

ODGOVOR:
Komplet je gol, mere 60x90cm, s pripadajočo mrežo, iz prašno plastificiranih kovinskih cevi.G19.37 – Atletska ovira PVC
Kolikšna je predvidena količina ovir?


ODGOVOR: Predvidevamo vsaj 2 kompleta s po 9 ovirami, to je skupaj 18 ovir.Datum objave: 29.03.2013   13:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V zvezi z vašim pomanjkljivim odgovorom na vprašanje o Vaših zahtevah glede plezalne stene me zanima še:
- Kolikšna je globina zidne niše?
- Glede na to, da ste predvideli, da je širina varnostnih blazin pod plezalno steno enaka širini same plezalne stene, me zanima, kakšne so vaše zahteve glede zagotovitve varnosti ortoka, ki mu zdrsne na levi ali desni strani plezalne stene in pade zraven varnostne blazine?
- Glede na to, da ne predvidevate spojnih elementov za blazine me zanima, na kakšen način lahko preprečimo razmik dveh blazin v primeru, da bi otrok stopil ravno na spoj obeh blazin?

Za odgovore se vam najlepše zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.

ODGOVOR:
Menimo, da je naš odgovor ustrezal vašim takratnim vprašanjem, dodatno pa odgovarjamo še na vaša nova vprašanja in vaše nove pomisleke:
 globina zidne niše je 20cm, kar bi lahko tudi sami ugotovili iz načrtov, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
 zaščitne blazine je moč ob plezalno steno postaviti tudi podolžno.
 če bo nedrsna obloga ustrezne kvalitete, potem menimo, da je vaša bojazen odveč. Sicer pa v zvezi z omenjenimi dodatki ravnajte v ponudbi in nato pri morebitni realizaciji po svoji vesti, tehnoloških zmožnostih in svojem vedenju, vse v skladu z dobro prakso.


Datum objave: 29.03.2013   13:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Glede na vaš odgovor v zvezi s točkovnim vešalom imam naslednja vprašanja:
- Je opisano točkovno vešalo avtomatizirano (motorizirano - elektromotor) ali ročno?
- Kakšen sistem/mehanizem je predviden za varovanje zdrsa vrvi pri točkovnem vešalu?

Za odgovore se vam lepo zahvaljujem.

ODGOVOR:
Vešalo je ročno. Varovanje proti zdrsu vrvi je seveda prepuščena tehnični rešitvi vsakega ponudnika posebej. Vse skladno s predpisi in tehničnimi standardi. Verjamemo, da bo vsak ponudnik nudil izdelek, ki bo popolnoma varen za uporabo, še posebej, ker ga bodo uporabljali malčki.