Dosje javnega naročila 901444/2016
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 557.048,67 EUR

JN1444/2016 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.03.2016
JN002529/2016-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 13.06.2016
JN901444/2016-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.06.2016
Zahtevek za revizijo
    JN1444/2016 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 1. 3. 2016
Številka objave: JN1444/2016


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba GOI del prenove Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu, Ljubljanska 5, Umag, R Hrvaška.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Umag, R Hrvaška
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba GOI del prenove Počitniškega doma Drago Makuc v Umagu, Ljubljanska 5, Umag, R Hrvaška
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
45320000 (Izolacijska dela)
45330000 (Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 3 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-40/2016-3
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 15. 3. 2016
Čas: 10:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 16. 3. 2016
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 16. 3. 2016
Čas: 11:00
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Zakoniti zastopnik ali pooblaščenec.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2016/3/2102-44872685216564895951/RD__-_GO
I_dela_Pocitniski_dom_Drago_Makuc_Umag_Hrvaska_-_za_objavo_1.3.2016.docx.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 9. 3. 2016
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 3. 2016

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.03.2016   11:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. Kakšen objekt je potreben za referenco - istovrsten. Ali je pomembna klasifikacija objekta? Ali je lahko rekonstrukcija, adaptacija, novogradnja, energetska sanacija v kolikor vsebuje GOI dela, dozidava?

2. Ali moramo na kaz posebej paziti glede na to, da je objekt na Hrvaškem, ali so kakšne posebne zahteve glede tega?

Hvala!


ODGOVOR:
1. Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji naročnik zahteva vsaj dve izvedbi del, ki zajemata gradbeno obrtniška in instalacijska dela v vrednosti najmanj 400.000 EUR brez DDV.
Vsi zahtevani elementi referenčnega pogoja morajo biti zajeti v enem referenčnem delu.

2.
8. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem organu države, v kateri se bodo dela izvajala (R Hrvaška) (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
DOKAZILO: PRILOGA 2a
- Fotokopija registracije ali drug ustrezen dokument, ki izkazuje dovoljenje za opravljanje dejavnosti v R Hrvaški
Datum objave: 03.03.2016   11:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na portalu je objavljeno, da dodatne ali opisne dokumente dobimo na osnovi zahtavkov. Kam damo ta zahtevek? Ali ne morete vseh dokumentov objaviti? Objavljen je samo popis za predračun in razpisna dokumentacija. Kje dobimo ostalo dokumentacijo?

1. Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:

Datum: 15. 3. 2016
Čas: 10:00

Hvala!

ODGOVOR:
Naročnik je objavil vso potrebno dokumentacijo za pripravo ponudbe. Zaradi preobsežne PZI dokumentacije je lahko naročnik le-to priložil k Razpisni dokumentaciji le na svoji spletni strani.
Na Portalu JN RS je naročnik objavil Razpisno dokumentacijo in priložil popise del. Na strani 8/61 je napisano:
»PZI dokumentacija je priložena k razpisu na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na naslovu: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/«.
Navajamo direktno povezavo na razpis na spletni strani MOL, kjer je objavljena celotna dokumentacija, potrebna za razpis (Razpisna dokumentacija s popisi del in celotna PZI dokumentacija:
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/102467/detail.html.

Kar ev. ponudnik navaja v točki 1., so zahteve iz obrazca Obvestila o naročilu, ki jih naročnik mora izpolniti. V primeru konkretnega razpisa, ima ponudnik na voljo vso dokumentacijo, ki je potrebna.


Datum objave: 03.03.2016   11:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali za neblokiranje računov lahko predložimo kopijo BON-2, iz katerega je razvidno, da v zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranega nobenega TRR?ODGOVOR:
Ponudnik mora kot dokazilo za izpolnjevanja pogoja št. 9. predložiti:
- ustrezen BON obrazec, izdajatelja AJPES, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
- potrdilo banke, kjer ima ponudnik odprt račun (za vsak odprt račun).
Datum objave: 03.03.2016   11:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas, kakšen dokument je potrebno priložiti, kateri bi izkazoval dovoljenje za opravljanje dejavnosti v R Hrvaški? Ali je to kakšen poseben dokument in kje ga lahko pridobimo? Kje lahko pogledamo ali smo registrirani za opravljanje dejavnosti v R Hrvaški?

Hvala za pomoč!

ODGOVOR:
8. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem organu države, v kateri se bodo dela izvajala (R Hrvaška) (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO: PRILOGA 2a
- Fotokopija registracije ali drug ustrezen dokument, ki izkazuje dovoljenje za opravljanje dejavnosti v R Hrvaški

Pravna podlaga je: 29. čl. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje – Potrdilo Ministrstva Republike Hrvaške, pristojnega za gradbeništvo in prostorsko urejanje, s katerim se ponudniku dovoljuje opravljati začasno in občasno ali trajno opravljanje gradbene dejavnosti na področju R Hrvaške.


Datum objave: 03.03.2016   11:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
Prosim za informacijo kakšen dokument moramo predložiti, da izkažemo dovoljenje za opravljanje dejavnosti v Republiki Hrvaški. Ali je dovolj A1 obrazec?
Lep pozdrav, Matjaž Bolte

ODGOVOR:
Naročnik je na to vprašanje že odgovoril.

Datum objave: 04.03.2016   08:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za en teden. V tako kratkem času je težko pripraviti korektno ponudbo! HVALA

Ali lahko nastopamo z referencami podizvajalca??

lpODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.
Ponudnik lahko nastopa s podizvajalcem, v kolikor ga bo nominiral in bo le-ta dela tudi izvajal.Datum objave: 04.03.2016   08:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na obsežen popis in kratek rok oddaje ponudbe, vas naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za teden dni.

hvala


ODGOVOR:
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Datum objave: 04.03.2016   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V primeru, da predložimo Potrdilo Ministrstva Republike Hrvaške, pristojnega za gradbeništvo in prostorsko urejanje, s katerim se ponudniku dovoljuje opravljati začasno in občasno ali trajno opravljanje gradbene dejavnosti na področju R Hrvaške, nas zanima ali je lahko v Hrvaškem jeziku, ali mora biti prevedeno?


ODGOVOR:

Vsi dokumenti, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, morajo biti v slovenskem jeziku oziroma prevedeni v slovenski jezik ( RD točka 7. – str. 5/61 in točka 13. – str. 6/61)!Datum objave: 07.03.2016   12:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali lahko ponudnik iz države Hrvaške nastopi na javnem naročilu z referencami podizvajalca iz države Slovenija??

Ali mora tudi podizvajalec predložiti dokazila za delo na Hrvaškem v fazi predložitve ponudbe??Hvala za hiter odgovor

ODGOVOR:
DA, v kolikor bo podizvajalec nominiran in bo dela tudi izvajal.
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalec, ki jih bo navedel v svoji ponudbi (točka 2., str. 3/61)Datum objave: 07.03.2016   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnilo, katero dokazilo je še mirodajno (poleg registracije podjetja na hrvaškem), da zadostimo zahtevanem pogoju.

lp

ODGOVOR:
Ponudnik mora izpolnjevati razpisne pogoje, ki so navedeni v poglavju III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika.

Datum objave: 07.03.2016   12:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, želimo oddati ponudbo na vaš razpis, vendar nam v tako kratkem času ne bo uspelo pridobiti dovoljenja za opravljanje dejavnosti v Republiki Hrvaški , zato vase prosimo za podaljšanje roka vsaj za en teden dni. Hvala, lp.

ODGOVOR:
Zaradi določenega roka za dokončanje vseh del, naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.Datum objave: 08.03.2016   09:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
Če je ponudnik družba s sedežem v Republiki Hrvaški, kako izkazuje finančne pogoje? Kakšen obrazec mora predložiti namesto BON obrazca? Ali zadoščajo potrdila bank?
Hvala

ODGOVOR:
9. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in blokiranega kateregakoli računa.

Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu ali kopiji.

V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. DOKAZILO (priloga 6):
- Ustrezen BON obrazec izdajatelja AJPES, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
- potrdilo banke, kjer ima ponudnik odprt račun (za vsak odprt račun)


Datum objave: 08.03.2016   09:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe. Hvala

Glede na to, da je rok izvedbe del 90 dni smo na OZS zasledili sledeče navodilo (pojasnilo).

Čezmejno poslovanje na Hrvaškem
ČEZMEJNO POSLOVANJE NA HRVAŠKEM DO TREH MESECEV Vsi državljani držav članic Evropske unije kot so samozaposleni, podjetniki, ki ponujajo svoje storitve z napotenimi delavci, lahko delajo v Republiki Hrvaški brez dovoljenja za bivanje in delo ali potrdila o prijavi dela do treh mesecev. Pri čezmejnem poslovanju s Hrvaško, naj delavci pridobijo obrazec A1 kot dokaz zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Prav tako pa naj imajo podjetniki ali obrtniki pri sebi naročilnico, pogodbo ali predračun ter dokazilo, da so v Sloveniji res registrirani kot podjetje.Tuji delodajalec je dolžan pred pričetkom izvajanja del podati izjavo o napotitvi delavcev na priloženem obrazcu. Obrazec se izpolni le v primeru, če delodajalec napotuje delavce na začasno delo na Hrvaško.

Prosimo za pojasnilo. Hvala

ODGOVOR:
1. Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.
2.
8. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri pristojnem organu države, v kateri se bodo dela izvajala (R Hrvaška) (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

DOKAZILO: PRILOGA 2a
- Fotokopija registracije ali drug ustrezen dokument, ki izkazuje dovoljenje za opravljanje dejavnosti v R Hrvaški

Pravna podlaga je: 29. čl. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje – Potrdilo Ministrstva Republike Hrvaške, pristojnega za gradbeništvo in prostorsko urejanje, s katerim se ponudniku dovoljuje opravljati začasno in občasno ali trajno opravljanje gradbene dejavnosti na področju R Hrvaške.
Datum objave: 08.03.2016   09:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

pri strojnih instalacijah so v celicah ################, ni ker je popis zaklenjen ne vidimo besedila.????
Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe, saj vam v tako kratkem času težko pripravimo korektno ponudbo. Poleg tega, pa moramo preučiti še komplet načrte, saj je izvedba del "KLJUČ V ROKE"

LP

ODGOVOR:
V popisih v stolpcu C, kjer je za sklop strojne instalacije v nekaterih vrsticah navedeno daljše opisno besedilo, se le-to vidi v celoti, če se postavite na konkretno vrstico.
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudbe.


Datum objave: 08.03.2016   09:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Prosimo za potrditev, da so lahko potrjene reference na drugih obrazcih, glavno da je vidno izpolnjevanje pogoja naročnika.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
V razpisni dokumentaciji so priloženi obrazci, ki jih je potrebno izpolniti in predložiti v ponudbeni dokumentaciji.

Datum objave: 08.03.2016   14:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

imamo sklenjeno zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi .....v skladu z 33.členom ZGO v višini 45.000,00 €.

Nas zanima sledeče: za 14. točko RD - Pogoji za ugotavljanje sposobnosti zahtevate kopijo police in izjavo zavarovalnice, da bo v primeru izbora s ponudnikom sklenila zavarovanje v zahtevani višini 100.000,00€

Torej, priložimo kopijo zavarovalne police (neglede na višino zavarovanja) in še izjavo zavarovalnice.

Obenem vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe, da korektno pripravimo ponudbo, saj oddajamo po sistemu KLJUČ V ROKE, je kar nekaj dela, da vse stvari prekontroliramo. Če prestavite rok vsaj za slab teden, (boste pa kakšen dan kasneje odšli na zaslužene dopuste).

Z lepimi pozdravi

ODGOVOR:
SPEMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:

PONUDNIK V PONUDBENI DOKUMENTACIJI PRILOŽI IZJAVO ZAVAROVALNICE, DA JE ZAVAROVALNO KRITJE V SKLADU S 33. ČLENOM ZGO-1 IN IZJAVO ZAVAROVALNICE, DA BO V PRIMERU IZBORA S PONUDNIKOM SKLENILA ZAVAROVANJE V ZAHTEVANI VIŠINI.

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.Datum objave: 08.03.2016   14:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
V projektni dokumentaciji ( tehnično poročilo) piše, da se ne predvideva prezračevanja in ogrevanja. Obdelan je sistem ogrevanja sanitarne vode s plinskim kotličkom in sončnimi kolektorji za kar ni popisa v razpisu.
Razpis pa zajema prezračevanje ter ogrevanje in hlajenje s plinskim motorjem.
Glede, da investitor zahteva ponudbo po sistemu "ključ v roke" sprašujemo kaj je zdaj pravilno in kaj se ponuja.
Istočasno sprašujemo po projektu za izvedbo, ker v prilogi jih ni. Varianta, da ponujamo izvedbo "ključ v roke v megli".

LpODGOVOR:
V tehničnem poročilu je pomotoma izostal popravek, da se prezračevanje in ogrevanje vključi v projekt, kar pa je pravilno zajeto v popisu del. Ponudniki naj za pripravo ponudbe upoštevajo objavljen popis del.

Naročnik je objavil vso potrebno dokumentacijo za pripravo ponudbe. Zaradi preobsežne PZI dokumentacije je lahko naročnik le-to priložil k Razpisni dokumentaciji le na svoji spletni strani.
Na Portalu JN RS je naročnik objavil Razpisno dokumentacijo in priložil popise del. Na strani 8/61 je napisano:
»PZI dokumentacija je priložena k razpisu na spletni strani Mestne občine Ljubljana, na naslovu: http://www.ljubljana.si/si/mol/razpisi-razgrnitve-objave/«.
Navajamo direktno povezavo na razpis na spletni strani MOL, kjer je objavljena celotna dokumentacija, potrebna za razpis (Razpisna dokumentacija s popisi del in celotna PZI dokumentacija:

http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/102467/detail.html.


Datum objave: 08.03.2016   14:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
na strani 5 - zavarovanje za odgovornost navajate, da moramo predložiti kopijo zavarovalne police in izjavo zavarovalnice.
Sprašujemo, zakaj moramo predložiti izjavo zavarovalnice, če imamo odgovornost že zavarovano in razpolagamo s polico, ki jo bomo (kopijo) tudi predložili v ponudbi?

ODGOVOR:
SPEMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
PONUDNIK V PONUDBENI DOKUMENTACIJI PRILOŽI IZJAVO ZAVAROVALNICE, DA JE ZAVAROVALNO KRITJE V SKLADU S 33. ČLENOM ZGO-1 IN IZJAVO ZAVAROVALNICE, DA BO V PRIMERU IZBORA S PONUDNIKOM SKLENILA ZAVAROVANJE V ZAHTEVANI VIŠINI.


Datum objave: 08.03.2016   14:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Katero potrdilo o varščini je potrebno priložiti pod prilogo (C/1A) - je to mišljeno plačilo za pridobitev garancije za resnost?

ODGOVOR:
Ponudnik priloži potrdilo, iz katerega bo razvidno, da je bila varščina vplačana na način, kot je navedno v RD. Varščina je mišljena kot zavarovanje za resnost ponudbe.Datum objave: 08.03.2016   14:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

ali lahko pogoj o zelenem javnem naročilu izpolnjujemo z nominiranim podizvajalcem - izvajalec lesenih delov.

Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe, ker je popis zelo obsežen, in tudi ponudniki potrebujemo določen čas za pripravo korektne ponudbe...

Hvala za razumevanje

ODGOVOR:
DA, v kolikor bo podizvajalec nominiran in bo dela tudi izvajal.
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.


Datum objave: 08.03.2016   14:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
lepo pozdravljeni

Še vedno čakamo na pojasnilo (vprašanje poslano 7.3.2016 ob 12,00 uri) glede spodaj priložene objave:


Vsi državljani držav članic Evropske unije kot so samozaposleni, podjetniki, ki ponujajo svoje storitve z napotenimi delavci, lahko delajo na Hrvaškem brez dovoljenja za bivanje in delo ali potrdila o prijavi dela do treh mesecev. Pri čezmejnem poslovanju s Hrvaško, naj delavci pridobijo obrazec A1 kot dokaz zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji. Prav tako pa naj imajo podjetniki ali obrtniki pri sebi naročilnico, pogodbo ali predračun ter dokazilo, da so v Sloveniji res registrirani kot podjetje. Ostale podrobnosti si lahko preberete na povezavi, ki je objavljena v nadaljevanju.

lep dan

ODGOVOR:
Odgovor na to vprašanje je podan kot odgovor na vprašanje, ki je bilo oddano: 7.3.2016, ob 12:00.Datum objave: 09.03.2016   10:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosimo za pojasnilo za postavko:

Izdelava, dobava in montaža senčila za terase
izdelanega iz TRESPA METEON EXTERIER plošč,
svetlo rjave barve (tip barve določi arhitekt),
plošča je perforirana, odprtine premera 6 cm kot
na shemi, senčilo je fikc+sno pritrjeno na zgornji
in spodnji stranici v AB konstrukcijo,
upoštevati ves siderni in montažni material
S1 - dim. 114*250 cm

Nujno potrebujemo podatek:

glede na popis, se nudi perforirano Trespo odrezano na mere. Določena ni niti debelina plošč ???

Nadalje, potrebno bi bilo pogledati detajle in predlagati pravo gostoto pritrjevanja, ker vpetje kot je predvideno (napisno v popisu) v projektu verjetno ne bo zadostovalo oz. bo potrebno dodatno na hrbtno stran plošče zalepiti ojačitve.

Prosimo za objavo podatkov ter detajl pritrditve (NUJNO izvedba del je KLJUČ V ROKE")

Prosimo tudi za podaljšanje roka oddaje ponudbe.ODGOVOR:
TRESPA METEON EXTERIER plošče so debeline 13 mm. Plošče so sidrane v fasadni zid na zgornji in spodnji strani in so fiksne. V kolikor ponudnik meni, da bo potreboval dodatno podkonstrukcijo jo mora upoštevati v svoji ponudbi. Ker so senčila vidna z obeh strani, razne lepljene ojačitve niso primerne, lahko se izdela nosilni okvir. Ponudnik ima sheme in izmere plošč in je skladno z generalno opombo na začetku popisnega teksta dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno.

Datum objave: 09.03.2016   10:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, če v primeru v ponudbi ne predložimo zahtevanega potrdila za opravljanje dejavnosti na Hrvaškem, me zanima ali je v tem primeru ponudba izločena oziroma če se šteje kot nepopolna ali obstoja možnost dopolnitve ponudbe če bomo izbrani.


Hvala

ODGOVOR:
V kolikor ponudnik v ponudbeni dokumentaciji ne bo predložil zahtevanega potrdila, bo pozvan, da v roku, določenem za dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, zahtevani dokument predloži. V kolikor ga ne bo, bo njegova ponudba izločena.

Datum objave: 09.03.2016   10:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zanima nas če imamo podizvajalca iz Hrvaške in ima registrirano dejavnost ali to potrdilo o opravljanju dejavnosti potrebuje tudi nosilec posla in drugi podizvajalec??

Hvala

ODGOVOR:
Fotokopijo registracije ali drug ustrezen dokument, ki izkazuje dovoljenje za opravljanje dejavnosti v R Hrvaški (dovoljenje za opravljanje začasne in občasne ali trajno opravljanje gradbene dejavnosti na področju R Hrvaške), potrebuje izvajalec(i), ki bo dela dejansko izvajal.Datum objave: 09.03.2016   10:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

predmet ponudbe je tudi HLAJENJE IN PREZRAČEVANJE.
prosimo, da objavite načrte ter tehnično poročilo tudi za zgoraj navedeno.

LP

ODGOVOR:
Tehnično poročilo za toplotno črpalko zaradi enostavnosti sistema ni potrebno.
V tehničnem poročilu je pomotoma izostal popravek, da se prezračevanje in ogrevanje vključi v projekt, kar pa je pravilno zajeto v popisu del. Ponudniki naj za pripravo ponudbe upoštevajo objavljen popis del.


Datum objave: 09.03.2016   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za točno obrazložitev: strojne instalacije

1. kje točno so locirane talne rešetke po objektu
2. Načrt toplotno-hladilne črpalke, lokacija, .....
3. Ali so kolektorji že obstoječi (v načrtu so vrisani, v popisu jih ni)
4. plinska peč za ogrevanje - v načrtu je vrisana, v popisih je ni. Ali je res predviden samo 500 l bojler ??

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Pozicija talnih rešetk je prikazana v načrtu arhitekture, list št 08 in 09.
Lokacija toplotno hladilne črpalke je neposredno ob objektu na vzhodni strani.
Kolektorji niso predmet ponudbe in jih tudi ni v popisu.
Enako velja za plinsko peč.


Datum objave: 09.03.2016   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
kakšna je debelina senčil TRESPA METEON EXTERIER plošč. V popisu je 28 kosov v shemi pa

ODGOVOR:
TRESPA METEON EXTERIER plošče so debeline 13 mm. Plošče so sidrane v fasadni zid na zgornji in spodnji strani in so fiksne. V kolikor ponudnik meni, da bo potreboval dodatno podkonstrukcijo jo mora upoštevati v svoji ponudbi. Ker so senčila vidna z obeh strani, razne lepljene ojačitve niso primerne. Ponudnik ima sheme in izmere plošč in je skladno z generalno opombo na začetku popisnega teksta dolžan pri ponudbi upoštevati vse povezane stroške, ki so potrebni za tehnično pravilno izvedbo del, ki jih ponuja v izvedbo (kot npr. razni pritrdilni material, vezni, tesnilni material, podkonstrukcije in podobno. Pravilna je količina v popisu del.

Datum objave: 10.03.2016   08:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Razpolagamo z zavarovalno polico za odgovornost kjer je zavarovalna vsoto 1.000.000,00 €. Ali moramo v tem pimeru poleg kopije zavarovalne police priložiti še kaj?
Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik je dne 8.3.2016 že odgovoril na to vprašanje in istočasno podal spremembo Razpisne dokumentacije:
SPEMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
PONUDNIK V PONUDBENI DOKUMENTACIJI PRILOŽI IZJAVO ZAVAROVALNICE, DA JE ZAVAROVALNO KRITJE V SKLADU S 33. ČLENOM ZGO-1 IN IZJAVO ZAVAROVALNICE, DA BO V PRIMERU IZBORA S PONUDNIKOM SKLENILA ZAVAROVANJE V ZAHTEVANI VIŠINI.Datum objave: 10.03.2016   08:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Skladno z direktivo Evropske Unije, subjekti z sedežem v državi članici EU, ne potrebujejo nobenega posebnega dovoljenja za opravljanje storitev v drugi državi članici EU. Pridobiti morajo le OIB številko. postavljanje omejitve glede posebne registracije ni v skladu z načeli ZJN in direktivami EU. V kolikor naročnik meni, da so potrebne posebne registracije, ki jih ponudnik nikakor ne more dobiti četudi je registriran za opravljanje del v Sloveniji, naj prosim naročnik objavi točen naziv zahtevane registracije. 29 člen zakona, ki je citiran v odgovorih na portalu, ne predpisuje posebne registracije v republiki Hrvaški, zato ponudnik, ki je registriran za gradnjo v Slovenije je tudi sposoben izvesti gradnjo na Hrvaškem.

ODGOVOR:
Na vprašanja je naročnik že odgovoril.

Datum objave: 10.03.2016   08:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko ponudnik s sedežem v republiki Sloveniji, brez posebne registracije v republiki Hrvaški, odda ponudbo za predmetno JN s podizvajalcem, ki ima sedež v Republiki Hrvaški, in ima dovoljena za opravljanje dejavnosti v republiki Hrvaški, pri čemer odda v podizvajanje vsa dela po specifikaciji.

ODGOVOR:
Fotokopijo registracije ali drug ustrezen dokument, ki izkazuje dovoljenje za opravljanje dejavnosti v R Hrvaški (dovoljenje za opravljanje začasne in občasne ali trajno opravljanje gradbene dejavnosti na področju R Hrvaške), potrebuje izvajalec(i), ki bo dela dejansko izvajal.

Datum objave: 10.03.2016   08:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Koliko je ocenjena vrednost projekta?

lp

ODGOVOR:
Naročnik je javno naročilo objavil takoj, ko je pridobil vso potrebno dokumentacijo za razpis. Vsa prizadevanja naročnika so vložena v to, da bo do roka zagotovil letovanje otrok. Vsled tega in zaradi kratkega roka za dokončanje vseh del, si prizadeva izbrati izvajalca del, ki bo dela pričel izvajati takoj po podpisu pogodbe in jih dokončal v predvidenem roku.

Na podobna vprašanja je naročnih predhodno že odgovoril.


Datum objave: 10.03.2016   08:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Na podlagi 10.člena ZJN in 14.člena hrvaškega ZJN (Zakon o javnoj nabavi) ter prakso hrvaškega DKOM, ponudnik, ki je sposoben opravljati dejavnost v državi članici ima možnost prijave na razpis v drugi državi članici, če poda izjavo da bo pridobil dovoljenje ministrstva na Hrvaškem.

Praksa javnih naročil na Hrvaškem je taka, da morajo tuji ponudniki podati izjavo, da bodo tako dovoljenje pridobili. Dikcija v RD se ponavadi glasi:
b) Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora:
b.1) može u Republici Hrvatskoj na privremenoj ili povremenoj osnovi obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati nakon što o tome obavijesti Ministarstvo nadležno za poslove graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske i ishodi potvrdu istog Ministarstva da može na privremenoj i povremenoj osnovi obavljati djelatnost građenja na području Republike Hrvatske. U tu svrhu strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostoru dostavlja:
1. Odgovarajući dokument iz kojeg mora biti vidljivo pravo obavljanja djelatnosti građenja u državi sjedišta i
2. Izjavu, koju daje osoba koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta, kojom se gospodarski subjekt obvezuje, u slučaju da njegova ponuda bude odabrana, najkasnije u roku 30 dana od dana izvršnosti Odluke o odabiru, ishoditi i dostaviti potvrdu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske, kojom se stranom gospodarskom subjektu odobrava obavljati poslove građenja na teritoriju Republike Hrvatske.

Izjava Ministarstvo za graditeljstva i prostornoga uređenja: "Strana pravna osoba sa sjedištem u drugoj državi ugovornici Europskog gospodarskog prostora (EGP-a) koja obavlja djelatnost prostornoga uređenja, projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, građenja, upravljanja projektom gradnje ili ispitivanja i prethodnih istraživanja može u Republici Hrvatskoj privremeno ili povremeno obavljati one poslove koje je prema propisima države u kojoj ima sjedište ovlaštena obavljati, nakon što o tome obavijesti Ministarstvo izjavom u pisanom obliku."

http://www.zakon.hr/z/223/Zakon-o-javnoj-nabavi

Naročniku predlagamo, da v fazi oddaje ponudbe od ponudnikov pridobijo lastno izjavo, da bodo pridobili dovoljenje za Ministarstvo za graditeljstva i prostornoga uređenja RH opravljanje gradbene dejavnosti na ozemlju RH v roku 30 dni.


ODGOVOR:
Naročnik je javno naročilo objavil takoj, ko je pridobil vso potrebno dokumentacijo za razpis. Vsa prizadevanja naročnika so vložena v to, da bo do roka zagotovil letovanje otrok. Vsled tega in zaradi kratkega roka za dokončanje vseh del, si prizadeva izbrati izvajalca del, ki bo dela pričel izvajati takoj po podpisu pogodbe in jih dokončal v predvidenem roku.

Na podobna vprašanja je naročnik predhodno že odgovoril.

Datum objave: 10.03.2016   08:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Po odločitvi DRK številka 018-119/2012-3 so lahko reference tudi na drugih obrazcih, če vsebujejo vse podatke, ki jih zahteva naročnik.
Zato naročnika pozivamo, da spremeni zahtevo, da so reference lahko samo na obrazcih naročnika in dovoli, da predložimo že pridobljene kopije iz predhodnih projektov, ki pa vsebinsko odražajo zahtevane informacije naročnika.
Prosimo za potrditev predloga.

ODGOVOR:
Naročnik je v Razpisni dokumentaciji predložil obrazce za izpolnjevanje referenčnih pogojev za predmetni (objavljeni) razpis. Naročnik ne more že v naprej napisati oz. predvideti, da lahko ponudniki predložijo referenčna potrdila za kateri koli razpis, saj razpisuje svojega. Prav tako naročnik ni navedel, da bo izločil ponudnika, ki ne bo oddal referenčnih potrdil na predloženih obrazcih.
Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane referenčne pogoje, ki so navedeni v Razpisni dokumentaciji.Datum objave: 10.03.2016   08:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Koliko je ocenjena vrednost projekta?

lp

ODGOVOR:
Skladno z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja, naročnik ni dolžan objaviti ocenjene vrednosti javnega naročila.