Dosje javnega naročila JN7444/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN7444/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 10.07.2014
JN7659/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.07.2014
JN7932/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 24.07.2014
JN8047/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.07.2014
JN8156/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.08.2014
    JN7444/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 10. 7. 2014
Številka objave: JN7444/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Kontakt: Damian Žerjal, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 13064445. Telefaks +386 13064407. E-pošta damian.zerjal@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Prenova Slovenske ceste od Gosposvetske ceste do Šubičeve ulice
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Prenova Slovenske ceste od Gosposvetske ceste do Šubičeve ulice
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45200000 (Dela na objektih ali delih objektov visoke in nizke gradnje)
45233000 (Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 90 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Kot izhaja iz razpisne dokumentacije
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Kot izhaja iz razpisne dokumentacije
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Kot izhaja iz razpisne dokumentacije
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot izhaja iz razpisne dokumentacije
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 31. 7. 2014
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 90 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 31. 7. 2014
Čas: 11:00
Kraj: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, 2. nadstropje, sejna soba
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Kot izhaja iz razpisne dokumentacije
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/7/12111-57280092674914411043/Slovens
ka,_gradnja,_RD,_dne_9._7._2014.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 23. 7. 2014
Čas: 11:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 9. 7. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7659/2014, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 16. 7. 2014
  • JN7932/2014, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 24. 7. 2014
  • JN8047/2014, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 29. 7. 2014
  • JN8156/2014, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 1. 8. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 11.07.2014   13:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V poglavju lll. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA, pod številko 12. Kadrovske zmogljivosti, zahtevate odgovornega vodjo del in njegovega namestnika. Ali je lahko odgovorni vodja del in njegov namestnik ista oseba?

ODGOVOR:

Odgovorni vodja del in namestnik odgovornega vodje del morata biti različni osebi.
Razlog je npr. v upravičeni zadržanosti z dela odgovornega vodje del, saj v tem primeru lahko namestnik odgovornega vodje del takoj zamenja odgovornega vodjo del in gradnja poteka nemoteno dalje.


Datum objave: 11.07.2014   13:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik zahteva v rubriki št. 9, da moramo kot ponudnik izkazovati, da v preteklih šestih mesecih nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti. Kot dokazilo moramo priložiti ustrezen BON obrazec izdajatelja AJPES. Prosimo, da opredelite BON obrazec, ki ga moramo predložiti ponudbi.


ODGOVOR:

Naročnik je v točki III. podtočki 9 (stran 9/71 razpisne dokumentacije) opredelil pogoj in hkrati tudi dokazilo za izpolnjevanje pogoja, pri čemer je v dokazilu določil, da se kot ustrezno dokazilo šteje ustrezen BON obrazec izdajatelja AJPES iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
Nadalje je naročnik v Prilogi 6 (stran 22/71 razpisne dokumentacije) določil, da ponudnik predloži BON obrazec izdajatelja AJPES iz katerega bo razviden podatek o številu dni blokad na transakcijskem/-ih računu/ih za obdobje 6-mesecev pred njegovo izdajo.
Navedeno zgoraj pomeni, da ponudnik lahko predloži katerikoli BON obrazec izdajatelja AJPES iz katerega je razviden podatek o številu dni blokad na transakcijskem/-ih računu/ih za obdobje 6-mesecev pred njegovo izdajo in s tem posledično razvidno (ne)izpolnjevanje pogoja zapisanega v točki III. podtočki 9 razpisne dokumentacije.


Datum objave: 11.07.2014   13:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik v svojih pogojih po referencah zahteva, da je ponudnik v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla v vrednosti najmanj 1.500.000,00€ z DDV za posamezni posel. Istovrstni posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (PRAVILOMA sklopi del iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.
Ali naročnik zahteva, da smo v enem posameznem poslu izvedli: prometno in zunanjo ureditev, javno razsvetljavo, semaforizacijo, kanalizacijo, vodovod, elektro, plinovod in TK- na enem objektu?
Naročnika bi radi opozorili, da na slovenskem področju ni veliko takih izvedenih objektov, sploh pa v zadnjih petih letih-času recesije.
Prosimo za vaše pojasnilo.

ODGOVOR:

Naročnik je reference definiral jasno in nedvoumno, in sicer v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 11.07.2014   13:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali zadostimo pogojem referenc, če imamo na enem objektu sledeča dela: izvedba cestišča, meteorna kanalizacija, sanitarna kanalizacija, plinovod, vodovod, javna razsvetljava, vse skupaj v vrednosti nad 1.500.000,00€ z DDV?
Hvala za odgovor

ODGOVOR:

Naročnik je reference jasno in nedvoumno definiral v razpisni dokumentaciji, pri čemer zahteva tudi ustrezno število referenc, ki je dve (2) referenci, in sicer, kakor sta slednji definirani v razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 15.07.2014   13:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali imate obvezen ogled gradbišča?

ODGOVOR:

Ne.
Naročnik prosi potencialne ponudnike, da dobro preberejo razpisno dokumentacijo, in sicer preden postavijo vprašanje na Portalu javnih naročil RS, saj vprašanje jasno izkazuje dejstvo, da potencialni ponudnik ni dobro prebral razpisne dokumentacije, ker naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ne govori o kakršnem koli obveznem ogledu gradbišča.


Datum objave: 16.07.2014   08:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Glede na zahtevnost razpisne dokumentacije in čas letnih dopustov Vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe za vsaj 14 dni.

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb, saj z izvedbo tega javnega naročila želi začeti čimprej in izvedbo dokončati še pred nastopom zime.

Datum objave: 21.07.2014   18:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da popravite dokumentacijo v točki

4. Ponudnik zagotavlja, da:
- proti njemu ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali začetek prisilnega prenehanja;
- ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali stečajnem postopku;


in skladno z zakonom o javnih naročilih dodate besedilo:

in sodišče o tem predlogu še ni odločilo


Dokumentacijo je potrebno popraviti tudi na izjavah v RD.

ODGOVOR:

Naročnik pojasnjuje, da sodišče o predlogu za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali začetek prisilnega prenehanja nikakor ne more odločiti, če proti ponudniku še ni bil niti podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali začetek prisilnega prenehanja (odgovor se nanaša na prvo alinejo vašega vprašanja); naročnik zato v tem delu ne bo spremenil razpisne dokumentacije.
Naročnik pojasnjuje, da če ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali stečajnem postopku, potem posledično sodišče o predlogu prisilne poravnave, prisilnega prenehanja in stečajnega postopka še ni odločilo (odgovor se nanaša na drugo alinejo vašega vprašanja); naročnik zato v tem delu ne bo spremenil razpisne dokumentacije.
Naročnik dodaja še, da vsebina četrtega odstavka 42. člena ZJN-2 nima obligatornega učinka za naročnika, ampak ima zanj diskrecijski učinek, saj je uporabljen termin »lahko«.


Datum objave: 21.07.2014   18:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora biti izpis na razpisnih obrazcih, ki so priloženi v Word obliki, izpisan v rdeči barvi? (tako je v osnovi, ki je priložena na portalu)
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:

Ne.

Datum objave: 21.07.2014   18:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
link http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/90075/detail.html se ne odpre oz javlja napako.

Prosim za objavo sprememb na dostopnem mestu.

ODGOVOR:

Naročnik se oprošča, ker je prišlo do pomote in objavlja pravilno e-povezavo, ki je:
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/90043/detail.html

Naročnik bo objavil še ustrezen popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 21.07.2014   18:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za spremembo razpisnih pogojev glede referenc. Smo podjetje, ki imamo več projektov rekonstrukcije in gradnje cest v višini nad omenjeno iz razpisne dokumentacije. Vendar, nimamo v eni pogodbeni rekapitulaciji združena vsa dela, kot jih navajate v razpisnih pogojih.
Problem se pojavi pri izvedbi plina na isti pogodbi. Namreč, koncesionar plina je vedno naročil dela na svojo pogodbo in ne na pogodbo investitorja DRSC oz Občine. Čeprav so se dela izvajala na istem ˝gradbišču˝. Zato, nimamo reference, ki bi poleg vseh del (razvidno iz rekapitulacije) vključevalo tudi plinovod na isti pogodbi. Prosim vas, da spremenite pogoj, da bomo izpolnjevali pogoj in tako posledično oddali ponudbo.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo spremenil razpisnih pogojev.

Datum objave: 21.07.2014   18:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da še enkrat objavite gradivo, ki ste ga objavili s spremembo dne 16.7.2014. Povezava do tega gradiva je namreč nevljavna.

ODGOVOR:
Naročnik se oprošča, ker je prišlo do pomote in objavlja pravilno e-povezavo, ki je:
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/90043/detail.html

Naročnik bo objavil še ustrezen popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 21.07.2014   18:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V objavi JN7659/2014 z dne 16.07.2014 objavljate spremembo. Prosimo vas, da nam pojasnite kakšne so spremembe in v katerem delu razpisne dokumentacije ali popisov je narejena sprememba.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Vse spremembe so razvidne iz dodatnih informacij, pri čemer je pravilna povezava naslednja:
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/90043/detail.html
Naročnik bo objavil še ustrezen popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 21.07.2014   18:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
16.07.2014 v JN7659/2014 ste objavili spremembe. Lahko, prosim, obrazložite na kaj se te spremembe nanašajo.
Hvala.

ODGOVOR:
Vse spremembe so razvidne iz dodatnih informacij, pri čemer je pravilna povezava naslednja:
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/90043/detail.html
Naročnik bo objavil še ustrezen popravek razpisne dokumentacije.


Datum objave: 21.07.2014   18:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.
Prosim, če lahko objavite trasne načrte za NN, SN in TK vode.
Hvala.


ODGOVOR:
Se nahajajo v projektni dokumentaciji, ki je na voljo na vpogled.

Datum objave: 21.07.2014   18:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Prosimo naročnika da objavi projektno dokumentacijo na portalu javnih naročil

Pozdrav

ODGOVOR:
Naročnik je v točki II. razpisne dokumentacije v zvezi s projektno dokumentacijo definiral vpogled.
Datum objave: 28.07.2014   09:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

v razpisni dokumentaciji zahtevate:
“Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet tega naročila) v vrednosti najmanj 1.500.000,00 EUR z DDV za posamezen posel.

Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (praviloma sklopi del iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju/naročniku oziroma delodajalcu.”

Navedena zahteva je povsem nejasna in dvoumna, vprašanje je bilo zastavljeno že dvakrat na kar ste podali izredno nejasne odgovore s katerimi niste pojasnili ničesar.

Zatorej, vas prijazno ponovno naprošamo za razlago citirane dikcije:

- ali naročnik zahteva, da je vsaka referenca iz sklopov iz rekapitulacije, torej 1.) Prometna in zunanja ureditev, 2.) javna razsvetljava, 3.) semaforizacija, 4.) kanalizacija, 5.) vodovod, 6.) elektro ureditev, 7.) plinovod, 8.) TK vredna vsaj 1.500.000 €?
- ali bo naročnik upošteval reference, ki izhajajajo iz istega posla ali so lahko le te tudi sestavljene iz različnih poslov?
- ali je naročnikova zahteva, da je seštevek vseh referenc, ki sledijo sklopom iz rekapitulacije vsaj 2x 1.500.000 €?


ODGOVOR:

Spoštovani.

Dne 24.7. 2014 smo objavili popravek razpisne dokumentacije pod oznako JN7932/2014. Prosimo, da upoštevate navedeni popravek, ki je objavljen tudi na spletnih straneh MOL.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za natančne podatke glede SN, NN in TK elektro odsekov, ker je v popisu veliko premalo podatkov. Če je možno trasne načrte. Ali kje je možen vpogled v projektno dokumentacijo glede energetskih kablov.

ODGOVOR:

Naročnik je v razpisni dokumentaciji opredelil vpogled v projektno dokumentacijo, objavil je tudi trasne načrte. Možen je vpogled v projektno dokumentacijo glede energetskih kablov.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

Povezava za načrte detajlov z dne 16.7.2014 ne dela.

Prosim0 za ukrepanje.

ODGOVOR:


Naročnik je objavil načrte detajlov na spletnih straneh MOL: http://www.ljubljana.si/

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dopolnitev in sprememba grafike - SCADA in baze v nadzornem centru

Pozdravljeni!

Zanima nas kako naj ovrednotimo zgornjo postavko. Po zbranih informacijah se nadzorna centra nahajata na privatnih lokacijah (v privatnih podjetjih).

Kaj nam bo v primeru, da dobimo posel dovoljeno "brskati" po programski opremi v nadzornem centru? Zgleda, da s tem nekako favorizirate določene izvajalce, ki vzdržujejo javno razsvetljavo in semaforizacijo v MO Ljubljana, kar pa ni ravno v duhu JN.

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Nadzorni center javne razsvetljave je v upravljanju koncesionarja javne razsvetljave na področju MOL. Vsi morebitni posegi v programsko opremo se usklajujejo s koncesionarjem. Glede ocene postavke se obrnete na omenjenega koncesionarja.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Zanima nas ali je potrebno v vrnji plasti betonskega vozišča Slovenske ceste upoštevati tudi ERUPTIVNI agregat, kot je zahteva za spodnji sloj betonske voziščne konstrukcije na Slovenski cesti.

V kolikor imate recepturo za betona vas prosimo da jo objavite na portalu.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Eruptivni agregat je predviden samo v betonu zgornjega sloja vozišča.
Celotna konstrukcija cestišča in pločnikov z recepturami in ostalimi navodili je objavljena v prilogi (dimenzioniranje voziščnih konstrukcij).

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav.

Prosimo da na potralu objavite skico zahtevanih betonskih tlakovcev.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Skica betonskih tlakovcev je objavljena v prilogi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
vprašanje glede enote mere:
SKLOP 1; III. Voziščne konstrukcije, postavka 4., 5., 6. - ali so enote mere pravilne? ali je napaka in so mišljeni m2?
enako velja tudi za druge sklope.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Enote mere so pravilne (m3),

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dobava in montaža centralne LED svetilke v izvedbi za montažo na pletenico - ravno steklo (ULOR=0), eliptična distribucija svetlobe, barva svetlobe 4000 K, IP66, max. moč 30 W, svetlobni tok min. 2500 lm, napajanje 230V, 50 Hz, kompletno svetlobno mesto - svetilka po potrditvi projektanta in naročnika. Oblika in barva po izboru projektanta.

Dobava in montaža stranske LED svetilke v izvedbi za montažo na pletenico - ravno steklo (ULOR=0), asimetrična optika, IP66, barva svetlobe 3000 K, max. moč 20 W, svetlobni tok min. 1500 lm, napajanje 230V, 50 Hz, kompletno svetlobno mesto - svetilka po potrditvi projektanta in naročnika. Oblika in barva po izboru projektanta.


Kako naj ovrednotimo svetilke? Tudi, če jih kdo pa nam lahko zagotovi, da bodo VŠEČ naročniku in projektantu. In kaj če svetilke ne bodo všečne prej omenjenim osebam? Na ta način si lahko naredimo pošteno izgubo...

Ali so v projektu PZI svetilke kaj bolje definirane? Ali se ta podatek namenoma ne objavi, ker je tisti, ki je projekt naredil (no upam, da ga imate, mislim vsaj PZI) nekako povezan s podjetjem (sestrska firma), ki je najbrž že itak favorizirano?

Naprošamo vas, da bolj natančno specificirate svetilke.

Hvala!

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Podatki za svetilno telo so zadostni.
Skica ohišja svetilke s podatki o eliptični/asimetrični distribuciji svetlobe je objavljena v prilogi.

Lep pozdrav.Datum objave: 28.07.2014   09:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kakšne so to FRA varovalke 4A?

ODGOVOR:

To so standarde varovalke za na priključno ploščo znotraj kandelabra, pri tem objektu pa se te varovalke vgradijo v predvidene razvodne doze. Drugačna oznaka varovalke je tudi PMV.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vljudno vas prosimo, da nam razložite, kaj vsebuje sprememba objave JN7659/2014 z dne 16.07.2014.
Hvala za razlago.

ODGOVOR:

Naročnik je dne 24.7. 2014 objavil popravek razpisne dokumentacije pod oznako JN7932/2014 na portalu javnih naročil in na spletnih straneh MOL. Prosimo, da upoštevate navedeni popravek

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
prosim za skico temelja postavke:
12 Temelj za reklamni pano, skupaj s sidranjem; možnost za montažo t.i. Svetlobne vitrine in urbanomata kos 17


ODGOVOR:

Temelj je betonski, pravokotne oblike, dolžine 100 cm, širine 60 cm ter globine 50 cm. Na vrhu se montira 4 jeklena sidra. V temelj je potrebno zabetonirati plastično cev za električni vod.

Lep pozdrav

Datum objave: 28.07.2014   09:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, prosim za navedbo standarda po katerem morajo biti izdelani pokrovi pri zunanji ureditvi?

ODGOVOR:

Pokrovi za komunalne vode morajo biti izvedeni po standardu SIST EN 124.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, gre za zelo kratek rok in v izogib naknadnim stroškom oziroma nekakovostni izvedbi, zaradi na hitro pripravljene dokumentacije, kjer ogromno stvari ni jasnih in jih ne bo možno razrešiti v teh nekaj dnevih, prosim za podaljšanje roka oddaje.

ODGOVOR:

Rok za predložitev ponudb smo podaljšali do 7.8. 2014 do 9.00 ure.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Livarstvo Stane Vidmar s.p. je verjetno privilegiran dobavitelj urbane opreme? Prosim za navedbo še enega proizvajalca, ki izdeluje podobno opremo kot on in je v razpisu ne boste zavrnili kot neustrezno?

ODGOVOR:

Livarstvo Stane Vidmar s.p. ni privilegiran dobavitelj urbane opreme, pač pa je eden izmed obeh proizvajalcev talnih rešetk za drevesa iz Kataloga cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora MOL, izdanega oktobra 2013. Zaradi poenotenega videza urbane opreme v mestu Ljubljana je zaželeno, da je čim več talnih rešetk na javnih površinah enakih - kar ne pomeni, da jih mora izdelati točno določeni izvajalec, pač pa, da jih mora izbrani izvajalec izdelati tako, da bodo njihova oblika, material in obdelave enake oziroma čim bolj podobne obliki, materialu in obdelavi rešetk v omenjenem katalogu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za objavo študije, glede pogojev, ki morajo biti izpolnjeni za primerno rast dreves na teh ulicah.

ODGOVOR:


Pogoji in zahteve so podane v DIN (prevedeno in dostopno na strani ZAPS), FFL smernicah (v nemščini) in knjigi Mestno drevje naših avtorjev, ki jo je izdal Botanični vrt v Ljbljani, 2011, ki je povzetek prejšnjih dveh referenc:
- tehnična navodila po DIN 18 915 (humiziranje) in FLL smernicah, smernice iz OPN za Ljubljano,
strokovna lit. (Mestno drevje; Šiftar, Maljevac, Simoneti, Bavcon)
- Opis kakovostnih zahtev po DIN 18 916 (saditvena dela)
- Opis del po DIN 18 918, DIN 18 920, DIN 18 919 (vzdrževanje nasadov) in FLL smernicah za oskrbo in sanacijo dreves, FLL smernice

Vsa drevesa morajo biti ob saditvi že 5x presajena, obseg debla ob vsaditvi 25-30cm (Cercidiphyllum japonicum, sklop 1) oziroma 30-35cm (ostrolistni javor, sklop 9), merjeno na višini 1m, višina drevesa ob vsaditvi pa vsaj 600 cm.
Substrat za ostrolistni javor (sklop 9) mora biti enak kot za Cercidiphyllum japonicum (sklop 1).


Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakaj je MOL tako dolgo čakal z objavo razpisa?

ODGOVOR:

Za razpis je potrebno imeti pripravljene vse podlage (projektno dokumentacijo, vsa potrebna dovoljenja in soglasja, zagotovljena finančna sredstva itd.)

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za striktno navedbo standardov za vse artikle, ki jih je potrebno ponuditi. Pri nekaterih so zapisani, pri nekaterih pa ne. Jasno zapišite tudi katere izjave, ateste in certifikate je potrebno priložiti, da ne bo kasneje dvoumnih zaključkov.

ODGOVOR:

Priložiti je potrebno vse izjave, ateste in certifikate, ki dokazujejo ustreznost vgrajenih materialov glede tistih parametrov, ki so sestavni del dokazne dokumentacije in dokazila o zanesljivosti objekta

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri plinskih instalacijah, prosim da navedete za ves material zahtevan standard, da bomo ponudniki izenačeni, naročnik bo pa vedel, kakšen material lahko pričakuje in s tem pogojeno tudi željeno življenjsko dobo.

ODGOVOR:

Pri oddaji ponudbe je potrebno upoštevati tudi Tehnične zahteve za graditev glavnih in priključnih plinovodov ter notranjih plinskih napeljav, 10. dopolnjena in popravljena izdaja, maj 2012. Popisi so narejeni v skladu s temi Zahtevami. Pri oddaji ponudbe je potrebno upoštevati tudi prilogo 2 Zahtev, kjer je seznam proizvajalcev plinske opreme in elementov, ki se vgrajujejo v distribucijska plinovodna omrežja, kjer izvaja dejavnost sistemskega operaterja omrežja Energetika Ljubljana d.o.o.. Tako omrežje je tudi tangirano omrežje na Slovenski cesti. Tehnične zahteve so bile napisane ravno zaradi razlogov, ki jih navaja ponudnik (kvaliteta, življenjska doba). Do sedaj ponudniki z oddajo ponudb z upoštevanjem zgoraj navedenega še niso imeli težav. V prilogi je tudi navedeno, da je uporaba, oziroma vgradnja drugačne opreme možna samo po predhodnem soglasju sistemskega operaterja.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Povezava - http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/90075/detail.html
ne deluje. Prosimo za novo objavo, ki bo delovala in bo mogoče pridobiti podatke za izvedbo ponudbe.
Hvala.

ODGOVOR:

Zadnji popravek razpisne dokumentacije smo objavili 24.7. 2014 pod oznako JN7932/2014. Popravek je objavljen tudi na spletnih straneh MOL.
Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dne 16.07.2014 ste v javnem naročilu številka JN7444/2014 objavili obvestilo o dodatnih informacija pod številko JN7659/2014. Žal nam priložena povezava - http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/90075/detail.html ne deluje, oz. nas obvešča, da je napaka na vašem strežniku.
Prosimo za novo objavo, ki bo delovala in bo mogoče pridobiti podatke za izvedbo ponudbe. Hvala.

ODGOVOR:


Zadnji popravek razpisne dokumentacije smo objavili 24.7. 2014 pod oznako JN7932/2014. Popravek je objavljen tudi na spletnih straneh MOL.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da odgovori na vprašanja ponudnikov glede referenc. Odgovor "Naročnik je reference definiral jasno in nedvoumno, in sicer v razpisni dokumentaciji" nikakor ni zadovoljiv, saj v nasprotnem primeru ponudniki ne bi pošiljali svojih vprašanj na Portal javnih naročil!

ODGOVOR:

Naročnik je na to vsebinsko vprašanje podal dva odgovora in jasno definiral razpisno dokumentacijo, pri čemer sta tudi podana odgovora jasna in nedvoumna.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Smo podjetje, ki se ukvarja s TK vodi. Ker pripravljamo skupno ponudbo nas zanima, v kakšni višini moramo predložiti referenco za TK vode, katerih izvedbo nameravamo prevzeti v ponudbi?

ODGOVOR:

Reference so v razpisni dokumentaciji in odgovorih naročnika jasno in nedvoumno definirane.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na to, da je večina morebitnih ponudnikov že pridobila ali pa zaprosila za bančno garancijo oz. zavarovalniško kavcijo, vas naprošamo, da pustite rok za veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe do 30.10.2014 (kar je 90 dni od prvotnega roka za odpiranje ponudb).

Hvala in lep pozdrav!


ODGOVOR:


Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora začeti teči na dan javnega odpiranja ponudb in mora veljati do vključno datuma veljavnosti ponudbe tj. 90 dni od 7.8. 2014.

Lep pozdrav

Datum objave: 28.07.2014   09:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popravku razpisne dokumentacije in podatek s portala, se razlikujeta ura za oddajo ponudbe.
Prosim, da preverite podatek in objavite, kdaj je točen rok oddaje ponudbe.

ODGOVOR:

Točen rok oddaje ponudbe je 7.8. 2014 ob 9.00 uri.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede spremembe, ki ste jo objavili dne 24.7.2014, vas prosimo, da objavite tudi na katerih straneh razpisne dokumentacije je prišlo do sprememb.

ODGOVOR:

V popravku obvestila o oddaji naročila smo navedli, katere so spremembe, strani razpisne dokumentacije, na katerih so spremembe, ne bomo objavljali.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri pregledu vaše spletne strani (www.ljubljana.si) smo opazili, da ste dne 23.7.2014 objavili popravek razpisne dokumentacije skupaj s popisi del.
Zanima nas naslednje:

1. katera razpisna dokumentacija je pravilna - tista ki ste jo objavili na portalu javnih naročil dne 24.7.2014 ali tista, ki ste jo objavili na svojem portalu dne 23.7.2014?

2. kateri popis del je pravilen - tisti, ki ste ga objavili prvotno ali tisti, ki ste ga objavili na svojem portalu dne 23.7.2014?

ODGOVOR:

Prosimo, upoštevajte zadnji popravek razpisne dokumentacije, ki je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako 7932/2014 dne 24.7. 2014.

lep pozdrav.

Datum objave: 28.07.2014   09:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Ali lahko izpolnjujemo pogoj glede referenc z našimi podizvajalci?
Hvala za odgovor

ODGOVOR:


Pogoj glede referenc lahko izpolnjujete s podizvajalci.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ponovno ste objavili povsem napačno povezavo do dokumentacije! Prosimo vas, da napako čim prej odpravite ter temu primerno podlajšate rok za oddajo ponudb. Prav tako vas pozivamo, da odgovorite na vsa zastavljena vprašanja.

ODGOVOR:


Javno naročilo je objavljeno dne 16.7. 2014 na portalu pri Uradnem listu RS pod oznako JN7444/2014. Rok za oddajo ponudb smo podaljšali do 7.8. 2014.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Povezava: http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/90043/detail.html ima sledeči NMV: gradnja nove toplotne postaje za ogrevanje – zamenjava dotrajane toplotne postaje na Kresiji. Kaj ima to veze z JN 7444/2014?

ODGOVOR:

Javno naročilo je objavljeno dne 16.7. 2014 na portalu pri Uradnem listu RS pod oznako JN7444/2014. Rok za oddajo ponudb smo podaljšali do 7.8. 2014.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

Ponovno ugotavljamo da naročnik ni objavil pravilno povezavo za dodatne informacije (http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/90043/detail.html).

Prosimo da naročnik objavi pravilno povezavo in posledično podaljša rok za oddajo ponudbe.

V nasprotnem primeru bomo prisiljeni vložiti revizijo na razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR:

Javno naročilo je objavljeno dne 16.7. 2014 na portalu pri Uradnem listu RS pod oznako JN7444/2014. Rok za oddajo ponudb smo podaljšali do 7.8. 2014.

Lep pozdrav.
ODGOVOR:


Datum objave: 30.07.2014   15:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali zadostimo pogoju o referencah če predložimo referenco, ki je vsebovala prometno ureditev ceste skupaj z meteorno in fekalno kanalizacijo, vodovodom ter javno razsvetljavo vse skupaj v vrednosti večji od 1.500.000,00€? Prosimo za odgovor z da/ne

ODGOVOR:


da.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika sprašujemo, ali pozna na slovenskem trgu gradbeno podjetje, ki ima dve istovrstni referenci v vrednosti 1.500.000,00€ za objekt, ki so ga razpisalli z javnim naročilom JN7444/2014?
Ali ima naročnik interes, da dela na Slovenski cesti opravi gradbenik iz tujine?
Prosimo, da reference spremenite v realne okvire, da imamo tudi slovenski ponudniki možnost kandidirati za dela, ki smo jih sposobni opraviti.
V nasprotnem primeru bomo prisiljeni sprožiti revizijski postopek na državni revizijski komisiji na razpisno dokumentacijo.

ODGOVOR:

Skladno z ZJN-2 lahko na razpisu kandidirajo tuji in domači ponudniki.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas, ali se reference lahko seštevajo tako da z večimi referencami zajamemo posamezna poglavja iz rekapitulacije? V primeru, da je to mogoče, nas zanima v kakšni vrednosti morajo biti te reference za posamezno poglavje.

ODGOVOR:

Reference se ne seštevajo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

dne 16.7.2014 ste objavili dodatne informacije in sicer objavo določenega gradiva javnega naročila na e-povezavi:
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/90075/detail.html.

Navedena povezava ne deluje. Prosimo vas za odpravo tehničnih napak.

Lep pozdrav,

ODGOVOR:

Tehnične napake smo odpravili.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
Ali lahko dokazujemo reference in kader s podizvajalci?
Hvala


ODGOVOR:

da.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V popisu del: voziščne konstrukcije v opisu - betonski tlakovci debeline 10 cm, navajate mersko enoto m3.
Ali je količina dejansko izražena v m3 ali gre morda za pomoto in so to m2?

Hvala za odgovor

ODGOVOR:

Količine so dejansko izražene v kubičnih metrih (m3).

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zdravo,

Prosim za pojasnilo opisa v delu kanalizacije: navazava hišnih priključkov-predvideno število jaškov: ni opisa za jaške (fi, globina, pokrovi....). Kaj upoštevam v ceni?

Pozdrav

ODGOVOR:

Pri popisu »Navezava hišnih priključkov in odvodnjavanje ceste«, so predvideni jaški pri navezavah vodnih motivov in pitnikov (OPOMBA - priključki vodnih motivov in pitnikov). Vgradi se tipski poliestrski revizijski jašek DN1000, z LTŽ pokrovom do globine 1,5m.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Imam vprašanje za sklop vodovod. V rekapitulaciji so navedeni opisi brez količin (posnetki, nadzor......). Kakšno so količine za posamezni opis?

LPODGOVOR:

Količine so »kpl« (komplet), postavke se nanašajo kompletno za celoten sklop izgradnje vodovoda, vključno z vsemi priključki.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Prosim za pojasnitev opisov:

A/ Temelj za reklamni pano, skupaj s sidranjem; možnost za montažo t.i. Svetlobne vitrine in urbanomata - ZA KAKŠNO DIMENZIJO TEMELJEV GRE?

B/ Odstranitev oziroma prestavitev nadstrešnice nad obstoječim avtobusnim postajališčem. Nadstrešnica se odstrani tako, da jo je možno nepoškodovano ponovno uporabiti na novi lokaciji - KAKŠNE SO DIMENZIJE, ALI GRE TUDI ZA RUŠENJE TEMELJEV IN RAZMONTIRANJE POSTAJ...

Lep pozdrav

ODGOVOR:
A/ Gre za betonski temelj pravokotne oblike, dolžine 100 cm, širine 60 cm ter globine 50 cm. Na vrhu se montira 4 jeklena sidra. V temelj je potrebno zabetonirati plastično cev za električni vod.

B/ Nadstrešnice so tlorisne dimenzije 2,0 x 4,0 m. Njihova skupna dolžina znaša 49 m. Nadstrešnice se odstrani in prepelje na lokacijo do oddaljenosti 3 km. Odstrani se tudi temelje nadstrešnic

Lep pozdrav.Datum objave: 30.07.2014   15:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dober dan,

Glede na to, da na naslovu ki ste ga objavili (http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/90043/detail.html) še vedno ni ustrezne dokumentacije (prikazuje se toplotna postaja Kresija) vas prosim za ustrezno podaljšanje roka za oddajo ponudbe. V nasprotnem primeru bomo vložili revizijo.

Hvala za razumevanje,

ODGOVOR:

Podaljšali smo rok za oddajo ponudbe do 7.8. 2014.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se upoštevajo reference podizvajalca?


ODGOVOR:

da.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdrav,

Ugotavljam, da je v popisu del- kanalizacija-kanal O3 - kanalizacijska dela, napaka v dolžini kalov v pozicijah 04.2-04.4.
Dolžine se ne ujemajo z dolžino cevi.

Prosim za pojasnilo!

Prosimo za podaljšanje roka v kolikor boste objavili spremembe popisov.

Hvala in LP.

ODGOVOR:


Pri popisu del za kanal O3, pod točko »O4 Kanalizacijska dela« se vse postavke (O4.1, 04.2, 04.3 ter 04.4) ujemajo z dolžino cevi. Dolžina cevi na kanalu O3 je upoštevana od sredine prehodnega objekta do točke priklopa na obstoječi združitveni objekt. Dolžina kanala O3 je 22,46m.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Povezava do detajlov, objavljena pod oznako: JN 7659/2014, Gradnje: Gradbena dela, datum objave: 16.7.204, ne deluje.
Prosimo, da omogočite povezavo do dokumentacije.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Omogočili smo povezavo do dokumentacije

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vašega odgovora ne razumemo:
Naročnik pojasnjuje, da sodišče o predlogu za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali začetek prisilnega prenehanja nikakor ne more odločiti, če proti ponudniku še ni bil niti podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali začetek prisilnega prenehanja (odgovor se nanaša na prvo alinejo vašega vprašanja); naročnik zato v tem delu ne bo spremenil razpisne dokumentacije.
Naročnik pojasnjuje, da če ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali stečajnem postopku, potem posledično sodišče o predlogu prisilne poravnave, prisilnega prenehanja in stečajnega postopka še ni odločilo (odgovor se nanaša na drugo alinejo vašega vprašanja); naročnik zato v tem delu ne bo spremenil razpisne dokumentacije.
Naročnik dodaja še, da vsebina četrtega odstavka 42. člena ZJN-2 nima obligatornega učinka za naročnika, ampak ima zanj diskrecijski učinek, saj je uporabljen termin »lahko«.

Ali se lahko prijavimo, če je bilo podjetje v postopku prisilne poravnave in je prisilna poravnava potrjena?

OPOMBA: Obligatorni učinek za naročnika ima, če naročnik ta pogoj postavi. V vašem primeru je pogoj postavljen.


ODGOVOR:

Če je ponudnik v postopku prisilne poravnave, ne more kandidirati na razpisu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na linku, ki ste ga objavili je dokumentacija za objekt: Vgradnja nove toplotne postaje za ogrevanje – zamenjava dotrajane toplotne postaje na Kresiji. Prosimo, da omogočite dostop do pravilne dokumentacije.
LP

ODGOVOR:

Omogočili smo dostop do pravilne dokumentacije.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da omilite zahtevo po referenca in zmanjšate zahtevo po številu referenc. Dovolj je zahteva po eni referenci, kar je tudi sorazmerno s predmetom JN.
Ali je dovolj, da predložimo eno referenco podobnih del?


ODGOVOR:

Referenčnega pogoja ne bomo spreminjali.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Ugotavljamo da nova povezava za načrt detajlov ponovno NI PRAVILNA.

Ali je tipski prefabricirani peron za avtobusno postajališče iz betonskih montažnih elementov, ali iz jeklenih? Prosimo za načrt.

Prosimo za načrt litoželeznih rešetk ob drevesih.

Hvala in lep pozdrav.ODGOVOR:

Tipski prefabricirani peron za avtobusno postajališče je predviden iz betonskih montažnih elementov. Shema avtobusnih postajališč je v prilogi. Shema litoželeznih rešetk ob drevesih (sklop 1) je v prilogi.

Spremeni se besedilo naslednjih postavk: SKLOP 1 / Drevored / postavka 4 in SKLOP 9 / Drevored / postavka 2, tako da se glasita:

Dobava in vgradnja kombinirane rešetke za drevesa skupnih dimenzij 200 x 300cm s podkonstrukcijo; kombinirana rešetka je sestavljena iz štirih perforiranih rešetk dimenzij 100x100cm iz litega železa v naravni barvi, debeline 45mm in dveh polnih pokrovov dimenzij 100x50cm iz litega železa v naravni barvi, debeline 45mm; rešetke in pokrovi vijačeni na skrito vročecinkano podkonstrukcijo po načrtu izvajalca; skupna nosilnost 50kN; glej shemo; oblika, material in obdelava enaki kot modularne talne rešetke za drevesa iz Kataloga cestne opreme in uličnega pohištva MOL.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora tudi partner za svoj del izvedbe priložiti referenco, če pogoj izpolnjuje že vodilni partner?

ODGOVOR:

ne.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se upoštevajo reference podizvajalca?

ODGOVOR:

da.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
zavarovalnica nam noče izdati izjave o veljavnosti zavarovalne police, ker pravijo, da je že sama polica dokazilo.
Ali je dovolj, da priložimo samo kopijo police?


ODGOVOR:

Dovolj je, da priložite kopijo police.


Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahtevate bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti, in sicer po posamezni pogodbi in bančno garancijo/kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti.
Z uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju se določajo vrste in instrumenti finančnih zavarovanj, ki jih lahko zahteva naročnik pri oddaji javnega naročila, primerna višina zavarovanj in trajanje ter druge zahteve glede zavarovanj tveganj pri javnem naročanju, ki jih mora upoštevati naročnik.
Za zavarovanje obveznosti ponudnika so primerni naslednji instrumenti finančnih zavarovanj: bančna garancija, kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, menica, denarni depozit.
Kot enakovredno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe in odprave napak morate upoštevati tudi depozit.

Ali lahko dobro izvedbo in odpravo napak zavarujemo z depozitom?


ODGOVOR:

da.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vse spremembe niso razvidne iz dodatnih informacij, pri čemer je povezava:
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/90043/detail.html
nepravilna.
Ne vemo na kaj se nanašajo popravki. Prosimo za pojasnilo.


ODGOVOR:

Objavili smo pravilno povezavo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi).
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu ali kopiji.
Zakaj mora ponudnik sam pridobiti dokazilo? Npr. BON2 lahko naroči vsak in to brez pooblastila. Ali boste krili nastale stroške s pridobitvijo nakazila?


ODGOVOR:

Stroškov ne bomo krili.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Katere spremembe so bile narejene s popravki?
Ali moramo zamenjati kakšen dokument oz. obrazec iz prvotne razpisne dokumentacije?


ODGOVOR:

Prosimo, poglejte si popravek razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Izjava podizvajalca vsebuje navedbe, ki niso smiselno povezane s predmetom JN in niso skladne z ZJN-2 in prakso DKOM.
Prosimo, da umaknete spodaj navedene navedbe v izjavi podizvajalca:
- da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2;

- da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave,

- da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja;

- da zoper nas na dan oddaje ponudbe ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka;

- da nismo v postopku prisilnega prenehanja;

- da nismo v postopku prisilne poravnave


- da bomo zagotovili ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila;

- da za te posle ne sodelujemo v nobeni drugi prijavi ne kot samostojni kandidat ne kot partner v skupnem poslu – strinjamo se s sankcijo, da ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa;
ODGOVOR:

Navedb v izjavi podizvajalca ne bomo umaknili.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Iz kakšnega razloga v fazi ponudbe zahtevate namestnika odgovornega vodje del? Namestnika bomo zagotovili v fazi izvedbe, če bo prišlo do potrebe po zamenjavi odgovornega vodje del.

ODGOVOR:

Prosimo, upoštevajte zahteve v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Prosim za pojasnilo glede tlakovcev. V SLO je možno dobiti tlakovce debeline 6 cm, 20/20 cm.

Prosim za pojasnilo kdo izdeluje tlakovce projektiranih dimenizij?


Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Tlakovce bo moral izdelati ponudnik sam oziroma s svojimi podizvajalci v skladu s shemo tlakovcev v načrtu arhitekture in recepturo v elaboratu Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij (glej priloge). Tipskih tlakovcev s temi lastnostmi ni.
V popisu so predvidena tudi poskusna polja za preveritev lastnosti tlakovcev.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kakšno dokazilo moramo predložiti, če odgovorni vodja del ni zaposlen pri ponudniku?

ODGOVOR:

Predložiti morate pogodbo o delu oz. podjemno pogodbo o zaposlitvi pri drugem delodajalcu

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zakon ne zahteva, da se ponudnik ali podizvajalec pojavi samo v eni ponudbi za isto JN. Na podlagi katere pravne osnove ste postavili zahteve, da bo ponudnik, ki nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v skupni prijavi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa?
Isto zahtevo ste postavili za podizvajalca in sicer je ta navedba na izjavi podizvajalca.


ODGOVOR:
Prosimo, da pri pripravi ponudbe upoštevate zahteve v razpisni dokumentaciji

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kakšna je ocenjena vrednost JN?

ODGOVOR:

Ocenjene vrednosti JN ne objavljamo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Na kakšen način jamčite, da bomo mi dobili nazaj varščino, ki jo bomo položili na vaš račun za zavarovanje resnosti ponudbe?
Ali bomo sklenili kakšno pogodbo? Kako je z obrestmi za položeni denar? Ali lahko sprejemate denarne depozite oz. varščino, ker niste za to namenjena inštitucija?


ODGOVOR:

Varščino Vam bomo vrnili. Gre za depozit brez obresti. Denarne depozite oz. varščino za resnost ponudbe lahko sprejemamo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Istovrsten posel pomeni tista dela iz specifikacije naročila (praviloma sklopi del iz rekapitulacije popisa del), ki jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi.

Ali to pomeni, da mora vsak gospodarski subjekt ( ponudnik, partner, podizvajalec )predložiti referenco za dela ki jih prevzema?


ODGOVOR:
Referenčni pogoj lahko izpolnjujete s partnerji v skupni ponudbi ali s podizvajalci

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na število nejasnosti v razpisni dokumentaciji, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

ODGOVOR:

Podaljšali smo rok za oddajo ponudbe do 7.8. 2014.

lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popisu del se za vrhnji sloj pohodne površine predvidevajo betonski tlakovci posebnih, izven standardnih oblik, s posebej zahtevanimi kakovostnimi lastnostmi v opisu. Vprašanje se glasi, ali morajo biti tlakovci izdelani v skladu z Zakonom o gradbenih proizvodih, ki veleva, da morajo biti le ti skladni z veljavnim standardom SIST EN 1338? Le v skladu s postopki, ki jih veleva standard, lahko proizvajalec poda Izjavo o skladnosti in označi s CE oznako. Vse ostale postopke in zahteve, ki jih določa projekt, so izven standardni in je potrebno dodatno dokazovanje.

ODGOVOR:

Po Zakonu o gradbenih proizvodih poteka zagotavljanje kakovosti tlakovcev po sistemu 4. S projektom predpisani tlakovci za Slovensko cesto morajo izpolnjevati zahteve iz projekta (glej prilogi Shema tlakovcev in Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij), kar bo proizvajalec moral dokazati.

Lep pozdrav.Datum objave: 30.07.2014   15:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
"Kakšna mora biti vrednost referenčnega posla posameznega partnerja v skupni ponudbi, ki prevzame en del oz. sklop razpisanih del in za ta del ima vsebinsko ustrezno referenco glede na vaše zahteve. Po našem mnenju mora biti zahteva v tem primeru sorazmerna oz. primerljiva vrednosti dela javnega naročila, ki ga tak partner prevzame oz. lahko vsi partnerji skupaj, torej vsak s svojo referenco za del, ki ga prevzame, izpolnijo referenčno zahtevo tudi po višini. Morebitno drugačno tolmačenje bi bilo nesorazmerno in nezakonito. Prosimo za odgovor!"ODGOVOR:

Referenčni pogoj izpolnjujejo partnerji v skupni ponudbi skupno

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi.

Glede na čas dopustov vas prosimo, da omogočite prejem obvestil tudi s pošto.ODGOVOR:

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popisih za plinovod - gradbena dela je v popisih za izdelavo posteljice in obsip cevi zahtevan pesek zrnavosti 0 do 6 mm. Zanima nas ali upoštevamo za zasip frakcijo 0-4 mm ali 0-8 mm, kajti frakcije 0-6 mm na trgu ni mogoče kupiti?

ODGOVOR:

Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom se izvede s peskom zrnatosti od 0 do 4 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da spremenite zahtevo, da bo smiselno povezana s predmetom JN:

Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).

Zahteva naj se glasi:

Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki jo bo v ponudbi prevzel oz. vsak gospodarski subjekt mora biti registriran za dela, katera prevzema v ponudbi.

ODGOVOR:

Zahteve ne bomo spreminjali.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora tudi podizvajalec predložiti zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam - 33. člen ZGO-1?

ODGOVOR:
ne.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora biti odgovorni vodja del vpisan v IZS? Ali gre za gradnjo zahtevnega objekta?

ODGOVOR:

da.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko podizvajalec prevzame 100% delež?

ODGOVOR:

ne.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da popravite obrazec 5 in omogočite vnos popusta.

V pogodbi je OK.


ODGOVOR:

Popust bo možno predložiti na pogajanjih.

Lep pozdrav.
Datum objave: 30.07.2014   15:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ker še ni bilo odgovorjeno na vsa vprašanja zastavljena na portal, vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj za 14 dni.

ODGOVOR:


Rok za oddajo ponudb smo podaljšali do 7.8. 2014.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo da naj čim prej odgovori na vsa zastavljena vprašanja, podaljša rok za oddajo ponudb ter rok za postavljanje vprašanj!

ODGOVOR:

Podaljšali smo navedene roke.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Unovčenje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

Opozarjamo vas, da ne morate zahtevati višino zneska razlike med višino dejanske škode.

ODGOVOR:

Prosimo upoštevajte navedbe v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko v primeru odstopa partnerja v fazi izvedbe zamenjamo partnerja s katerim bomo skupno izpolnjevali razpisne pogoje? Ali lahko zamenjamo partnerja z novim partnerjem? Ali lahko zamenjamo partnerja s podizvajalcem, če ta izpolnjuje enake pogoje?

ODGOVOR:

Partnerja v skupni ponudbi ni mogoče zamenjati.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:36
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Do zamenjave podizvajalca ali novega podizvajalca lahko pride zgolj v primeru obstoja bistveno spremenjenih okoliščin, ki jih izvajalec v času sklenitve pogodbe ni mogel predvideti in ki so nastale že po sklenitvi pogodbe in ki jih mora izvajalec naročniku predhodno dokazati.

Opozarjamo vas, da ne morete omejevati v kakšnih primerih se vključi novega podizvajalca. Podizvajalca lahko vključimo že v primeru potrebe po podizvajalcu, če se nam ta pojavi.

ODGOVOR:

Zamenjavo podizvajalcev ureja ZJN-2.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav.

Prosimo za naslednje pojasnilo.

V popisu del Prometna in zunanja ureditev so v poglavju Odvodnjavanje navedeni kovinski komunalni pokrovi. Zanima nas ali je potrebno v postavka za pokrove upoštevati tudi finalni tlak v pokrovih, ali upoštevamo samo pokrove?

Ali lahko objavite detajl pokrovov.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Finalni tlak v pokrovih je že upoštevan v skupni količini betonskih tlakovcev. V ceni pokrovov je potrebno upoštevati strošek vgradnje tlakovcev v pokrove.

V primeru pokrovov na pločnikih s tlakovci so lahko tlakovci na pokrovu glede na detajl pokrova tudi tanjši (min 3cm + lepilo). Shema pokrovov je v prilogi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V zvezi z izjavo zavarovalnice nas zanima, ali lahko predložimo samo fotokopijo veljavne zavarovalne police, saj vzorec izjave na obrazcu 10 ne potrjuje ničesar, kar ne bi bilo razvidno iz te fotokopije?

ODGOVOR:

Zadostuje kopija veljavne zavarovalne police.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoatovani
Prosimo vas, da v sklopu 1 - III. vozia
ne konstukcije poz.4 spremenite oz. objavite koli
ino tlakovcev v m2.
lep pozdrav

ODGOVOR:

Površina tlakovcev na pločnikih v okviru sklopa 1 znaša 9.090 m2.

Lep pozdrav.

Datum objave: 30.07.2014   15:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoatovani
Prosimo vas, da v sklopu 1 - III. vozia
ne konstukcije poz.4 spremenite oz. objavite koli
ino tlakovcev v m2.
lep pozdrav

ODGOVOR:

Površina tlakovcev na pločnikih v okviru sklopa znaša 9.090 m2.

Lep pozdrav.

Datum objave: 31.07.2014   11:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za odgovore na vprašanja, ki so bili zastavljeni več kot teden dni nazaj, da bomo lahko razčistili pomanjkljivosti in definirali materiale.

ODGOVOR:

Pravočasno bomo odgovorili na vsa Vaša vprašanja.

Lep pozdrav.

Datum objave: 31.07.2014   11:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za navedbo standarda za GRP in PVC cevi.

ODGOVOR:

Standard za PVC cevi: SIST EN 1401-1
Standard za GRP cevi: SIST EN 14364.

Lep pozdrav.

Datum objave: 31.07.2014   11:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za navedbo normativov, po katerih morajo biti narejene linijske talne rešetke za okna.

ODGOVOR:

Linijske talne rešetke za okna, ki bodo vgrajene, morajo vsebovati vse izjave, ateste in certifikate, ki dokazujejo ustreznost vgrajenih materialov glede tistih parametrov, ki so sestavni del dokazne dokumentacije in dokazila o zanesljivosti objekta.

Lep pozdrav.

Datum objave: 31.07.2014   11:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

Prosimo za odgovo vezan na vrhnji sloj betonske vozišče konstrukcije:

1. Prosimo da točno definirate površinsko obdelavo (navedeno je predvidoma pran beton)
2. Kakšen je agregat (vrsta , barva)?
3. Kakšen je pigment?
4. Prosimo da definirate tip dilatacij.

Za spodnji sloj betonske voziščne konstrukcije je zahtevan eruptivni agregat. Ali je to pomota? Kakšen agregat zahtevate?

Prosimo za bolj natančen našrt prefabriciranega perona za avtobusno postajališče. Ali je peron v jekleni izvedbi ali v betonski?

Hvala za odgovore in pojasnila in lep pozdrav.

ODGOVOR:

1. Po vgraditvi zgornje plasti se površina obrizga z dodatkom za zavlačevanje strjevanja betona. Po predhodno določenem času se površina opere.

2. Barva in vrsta agregata se določi po izvedbi poskusnega polja. Agregat zgornje plasti mora biti eruptiven.

3. Barva pigmenta se določi po izvedbi poskusnega polja.

4. Dilatacije cestišča se izvedejo z naknadnim rezanjem približno 24 ur po vgraditvi betona. Dilatacije se zatesnijo s trajnoelastičnim kitom visoke trdote.

Eruptivni agregat se zahteva samo v zgornjem sloju voziščne konstrukcije.

Načrt perona za avtobusno postajališče je objavljen v prilogi. Peron je v betonski izvedbi (modularen prefabriciran).


Lep pozdrav.

Datum objave: 31.07.2014   11:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da objavite gradbene načrte za fontano, ter vso dokumentacijo vezano na strojno inštalacijski del fontan.
V načrtu situacije ne najdemo kje bodo postavljene 4 nove fontane. Sprašujemo pa se ali so sploh predmet projekta ker domnevamo, da je tip fontane že točno določen in da je izvajalec že izbran.

Že vnaprej hvala za odgovor.
Lep pozdrav!

ODGOVOR:


Načrti ne bodo objavljeni, ponudniki naj dajo ponudbe na podlagi specifikacij v popisu.
Same fontane (vidni zunanji del) niso predmet projekta in razpisa, predviden je razpis arhitekturnega natečaja. Postavljene bodo v izteke prečnih ulic na zahodni strani Slovenske ceste.

Lep pozdrav.

Datum objave: 31.07.2014   11:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Iz vrasanja in odgovora, ki ste ga posredovali na portal javnih naročil dne 28.7.2014 ob 9:23 uri, gre razbrati, da ste s spremembo razpisne dokumentacije z dne 24.7.2014 spremenili pogoje glede referenc. Pri pregledu te spremembe pa so smo ugotovili, da so referenčni pogoji ostali enaki. Zanima nas, kje dobimo razpisno dokumentacijo s spremenjenimi referenčnimi pogoji? LP

ODGOVOR:

Referenčnih pogojev nismo spreminjali. Prosimo upoštevajte zadnji popravek razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.

Datum objave: 31.07.2014   11:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

ODGOVOR:

Podatki za svetilno telo so zadostni.
Skica ohišja svetilke s podatki o eliptični/asimetrični distribuciji svetlobe je objavljena v prilogi.

Lep pozdrav.

Vprašanje!

Kje je pa ta priloga???

ODGOVOR:

Priloga je bila naknadno objavljena.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popisu za javno razsvetljavo, ni mogoč vpis v nadzor in krmiljenje.

ODGOVOR:

Objavljamo nov popis del JRS, z enako vsebino in odklenjenimi celicami za vpis cen.


Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popisih za izvedbo voziščnih konstrukcij, opredeljenih v posameznih sklopih je predvidena nosilna plast iz cementnega betona (CB), katera se nadgradi z obrabno plastjo na povoznih površinah. V popisih so podane zahteve za kvaliteto cementnega betona, vse ostale lastnosti površine CB, pa so strnjene v dikciji "površinsko obdelavo določi projektant (predvidoma pran beton); vrsto, barvo in količino agregata in pigmenta določi projektant; izdelava dilatacij na razdalji 1.0 m, dilatacije so poševne glede na smer cestišča, oblika po shemi projektanta; vrsta, širina in barva dilatacij po izboru projektanta". Za korektno pripravo ponudbe, naročnika prosimo za sledeča pojasnila:
- Kakšen je detajl dilatacije, globina, debelina, zapolnitev, obdelava robov, dolžina dilatacij, kakšna vrsta dilatacij; prostorska rega, pritisnjena rega, navidezna rega?
- Kako je preprečen vertikalni pomik posameznih polj?
- Na kakšen način je ojačan ostri kot posameznega polja?
- Kateri vir eruptivnega agregata, je določil projektant?
- Zakaj je v spodnjem sloju eruptivni agregat 8 mm?
- Kateri Dmax je uporabljen v obrabni plasti CB?
- Detalj diletacije (prostorske, navidezne, pritisnjene): način izvedbe in zapolnitve?
- Kakšne so oblike polj ter tipi reg na pohodnih površinah, kjer razni tujki (jaški) v CB plošči predstavljajo ovirano krčenje in kako je preprečen vertikalni pomik posameznih polj?


ODGOVOR:

Dilatacije cestišča se izvedejo z naknadnim rezanjem približno 24 ur po vgraditvi betona. Širina in globina reza se določi po izvedbi poskusnega polja. Dilatacije se zatesnijo z elastično malto visoke trdote, s čimer se ojačujejo robovi posameznih polj. Barva in vrsta agregata se določi po izvedbi poskusnega polja. Agregat zgornje plasti mora biti eruptiven z Dmax = 8 mm. Eruptivni agregat se zahteva samo v zgornjem sloju voziščne konstrukcije.


Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V PRILOGI 12 - zahteve naročnik po dokumentih, ki jih moramo skupno priložiti vsi ponudniki v skupnem nastopu pri oddaji ponudbe, zahtevate v 4. alinei časovni in finančni načrt gradnje kot PRILOGA 10. Priloga 10 je v dokumentaciji zahtevana izjava zavarovalnice o veljavnosti zavarovalne police.
Ali moramo v ponudbi priložiti časovni in finančni načrt gradnje in pod katero prilogo jo vložimo?
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:

V ponudbi ni potrebno predložiti časovnega in finančnega načrta gradnje. Predložili ga boste v fazi uvedbe v delo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav.

Dne 29.7.2014 ste objavili shemo pokrovov komunalnih jaškov. V popisu del se pojavljata dva tipa pokrovov.

1. V poglavju KANALIZACIJA so navedeni LTŽ pokrovi fi 600 mm EN 124 D 400. Pokrov je na zaklep z odprtinami za zračenje in ima prigrajen protihrupni vložek.

2. V poglavju PROMETNA UREDITEV so nabedeni ovinski komunalni pokrovi kvadratne oblike, dimenzije 60 x 60 cm, z okvirjem in dnom za polaganje kamna, obremenitveni razred D400 Izdelava po detajlu. Izdelava v delavnici, transport in postavitev na določeno mesto. Kovinski okvirji in pokrovi vroče cinkani.

Na kateri tip pokrova se nanaša shema pokrovov ki ste jo objavili 29.7.2014. V shemi je navedeno da so pokrovi litoželezni s tlakom. Iz popisa del sledi da so komunalni pokrovi vroče cinkani s tlakom?

Prosimo da definiratu površinsko obdelavo zgornjih plasti betonskega vozišča, pohodnih površin in tlakovcev. V popisu je navedeno da je predvidoma pran beton. Ni definirana barva in vrsta pigmenta.

Hvala za odgovore.

ODGOVOR:

V poglavju Kanalizacija so navedeni pokrovi, ki so predvideni na jaških kanalizacije. V poglavju Prometna ureditev pa so navedeni vsi jaški, ki so predvideni na ostalih komunalnih vodih (TKK, EKK,...).
Vsi pokrovi s krajšo stranico (ali premerom) dimenzije 40cm ali več morajo biti pripravljeni za polaganje tlaka. Vsi okvirji za pokrove ter pokrovi morajo biti tudi litoželezni in vroče cinkani.

Po vgraditvi zgornje plasti tlaka se površina obrizga z dodatkom za zavlačevanje strjevanja betona. Po predhodno določenem času se površina opere. Barva in vrsta agregata se določi po izvedbi poskusnega polja. Agregat zgornje plasti mora biti eruptiven.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V popravku št. 1 je naročnik objavil na strani 6/71v točki 15. Način, mesto in rok odpiranja ponudbo, uro odpiranja ponudb ob 11. uri v prostorih Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova l/ll. nadstropje, na spletni strani "http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/90250/detail.html" imate objavo, da je odpiranje ob 10. uri na zgornjem naslovu.
Prosimo za pojasnilo.


ODGOVOR:

Rok za predložitev ponudb je 7.8. 2014 ob 9.00 uri, rok za javno odpiranje ponudb je 7.8.2014 ob 11.00 uri.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Ugotavljamo, da ob upoštevanju vseh predpisov in standardov objekta ni možno izvesti v predpisanem roku za izvedbo del. Prosimo naročnika, da podaljša rok za izvedbo del, v nasprotnem primeru bomo prisiljeni vložiti revizijski zahtevek.

ODGOVOR:

Rok za izvedbo del podaljša za 15 dni se pravi na 105 dni.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za detajl dilatacije vrhnjega sloja betonske voziščne konstrukcije na Slovenski cesti. (vrsta, širina in barva dilatacij).

Ali so dilatacije diagonalno na smer vozišča, kot je razvidno iz situacije prometne ureditve in na razmaku 1 m.

Lep pozdrav.ODGOVOR:

Dilatacije so diagonalne na smer vozišča, v dveh smereh, tako da se križajo, kot je vidno iz situacije. Razmik med dilatacijami iste smeri, merjen v smeri ceste, je 2,00m; ker se ponovi tudi pri dilatacijah v drugi smeri, je zapisana povprečna razdalja med dilatacijami, 1m. Za pripravo ponudbe lahko upoštevate skupno število dilatacij na celotni dolžini ceste 395kom in povprečno dolžino dilatacij 7,35m.
Dilatacije cestišča se izvedejo z naknadnim rezanjem približno 24 ur po vgraditvi betona. Dilatacije se zatesnijo s trajnoelastičnim kitom visoke trdote. Detajl dilatacije bo usklajen z izvajalcem glede na razpoložljivo tehnologijo in zahteve iz elaborata Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav.

V vzorcu pogodbe ni navedena kazen v eurih, če izvajalec ne dela ves svetli del dneva.

Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR:

V vzorcu pogodbe je navedeno, da je potrebno za vsak koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 2 promila od pogodbene vrednosti in znesek v EUR. Prosimo, upoštevajte vzorec pogodbe.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim, da čim prej objavite VSE odgovore, ki smo vam jih zastavili prek portala javnih naročil že teden dni nazaj.

ODGOVOR:

Objavili bomo vse odgovore.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Po pregledu razpisne dokumentacije smo ugotovili, da glede na tehnične zahteve rok za izvedbo 90 dni ni realen, ker:

Iz popisa:
Vrsto, barvo in količino agregata in pigmenta za vrhnji sloj betonske voziščne konstrukcije in tlakovcev določi projektant. Pred tem ne moremo opraviti zahtevanih preiskav betona (OPZT, odpornost proti obrabi ....), katere zahtevajo najmanj 2,5 meseca časa (standard SIST 1026). Ostane še 0,5 meseca za izvedbo ???.

Prosimo, da popravite rok za izvedbo ali tehnične zahteve, v nasprotnem primeru bomo morali vložiti zahtevo za revizijo.

Glede na to, da ne odgovarjate na vprašanja zastavljena pred tednom dni vas prosimo za čimprejšnje odgovore in temu primerno podaljšanje roka za oddajo.

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Rok za izvedbo del podaljša za 15 dni se pravi na 105 dni. Rok za oddajo ponudb je 7.8. 2014.


Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri prometni in zunanji ureditvi pri sklopu 1 imamo pod VI. Urbana oprema v postavki 10 - zvočni signal za slabovidne – 14 kos. Ali niso ti zvočni signali upoštevani že v popisu del za semaforizacijo? Ali gre za isti tip izvedbe kot pri popisu del semaforizacije?

ODGOVOR:

Da, ti zvočni signali so upoštevani že v popisu za semaforizacijo. Objavljamo nov popis prometne in zunanje ureditve brez te postavke.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri prometni in zunanji ureditvi pri sklopu 1 imamo pod VII. Drevored v postavki 4 in pri sklopu 9 pod V. Drevored v postavki 2 se popis del za talno rešetko za zaščito korenin ne ujema s predloženim detajlom. Pri popisu del je talna rešetka med drugim opredeljena s širino stranice 180cm in premerom odprtine 70cm. Objavljen detajl za to postavko pa med drugim prikazuje kombinirano rešetko dimenzije 200x300cm s kvadratno odprtino za drevo 100x100cm. Ker sta si opis postavke in detajl postavke protislovni, nas zanima ali boste popravili popis del ali ponudimo postavko po popisu del, ki je protisloven z objavljenim detajlom.

ODGOVOR:
Velja shema rešetk. Objavljamo nov popis prometne in zunanje ureditve z usklajeno postavko.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri prometni in zunanji ureditvi pri sklopu 1 imamo pod VII. Drevored v postavkah 4 in 5 ter pri sklopu 9 pod V. Drevored v postavki 2 v popisu del predvideno debelino litoželezne talne rešetke 45mm. V katalogu cestne opreme in uličnega pohištva , MOL je za tak tip litoželeznih rešetk definirana debelina 30mm. Prav tako so debeline v katalogu rešetk, ki ste ga objavili kot tehnične pogoje je definirana debelina litoželeznih rešetk 30mm. Ali lahko v skladu s prej navedenimi razlogi ponudimo litoželezne rešetke debeline 30mm?

ODGOVOR:
Da, možna je tudi vgradnja litoželeznih rešetk debeline 30 mm.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri prometni in zunanji ureditvi pri sklopu 1 imamo pod VII. Drevored v postavkah 5 in 6 ter v popisu del za talno rešetko za zaščito korenin ne ujema s predloženim detajlom. Pri popisu del so v postavki 5 navedene rešetke dimenzije 100/50cm, pri postavki 6 pa rešetke dimenzije 100/75. Objavljen detajl pa prikazuje za ti dve postavki rešetko sestavljeno iz rešetk 100/75 cm in rešetke R1 (100x100cm z odprtino fi50). Rešetke R1 (100x100cm z odprtino fi50) v popisu del nismo zasledili, rešetke 100/50 pa nismo zasledili v detajlu kako so rešetke sestavljene. Ker sta si opis postavke in detajl postavke protislovni, nas zanima ali boste popravili popis del ali ponudimo postavko po popisu del, ki je protisloven z objavljenim detajlom.

ODGOVOR:
Velja shema rešetk. Objavljamo nov popis prometne in zunanje ureditve z usklajeno postavko.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri prometni in zunanji ureditvi pri sklopu 1 je pod VI. Urbana oprema v postavki 1 popis del za predfabriciran peron za avtobusno postajališče in nadstrešnico. Pri objavljenih detajlih je priložena informativna shema nadstrešnice s pripisom »Nadstrešnica avtobusnega postajališča ni predmet tega projekta, shema je informativna«. Prosimo, da objavite detajl nadstrešnice vključno z opredelitvijo linijske lučke in s tem povezanimi instalacijami.

ODGOVOR:

Zapis »Nadstrešnica avtobusnega postajališča ni predmet tega projekta« je lapsus, nadstrešnica je del tega projekta. Predvidena je nadstrešnica tipa 'Pošta' (kot nadstrešnica pred glavno pošto na Slovenski cesti), dimenzije kot v priloženi shemi. Objavljamo nov popis prometne in zunanje ureditve z ločeno (novo) postavko za nadstrešnice zaradi večje preglednosti.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas, da objavite detajle, situacije in ostale dokumente za sklop 12 prometna in zunanja ureditev, saj popis ne omogoča pripravo ponudbe. Med drugim nas zanima naslednje:
1. Ali so črpalke, krmiljenje filtri in ostali potrebni material iz postavke B.3 Črpališče upoštevani v postavkah C.1 – fontana – strojnica in je predmet te postavke samo jašek?
2. Prosimo vas, da bolj natančno definirate pomožne črpalke v strojnici fontane.
3. V opisu del pri C fontana - strojni del se sklicujete na točke 6B.1.2, 6B.1.4 ter 10. Teh postavk popisu del ne najdemo. Prosimo za obrazložitev.

ODGOVOR:

Sklop 12 umikamo iz popisa. Objavljamo nov popis prometne in zunanje ureditve brez sklopa 12.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

Naročnik še vedno ni jasno definiral površinsko obdelavo zgornjega sloja betonskega vozišča in tlakovcev. Prav tako ni jasno definirana vrsta, barva in količina agregata in pigmenta za betonsko vozišče in tlakovce, ter vrsta, širina in barva dilatacije betonskega vozišča.

V ponudbenem popisu del je navedeno da vse to nbaknadno določi projektant.

Naročnika prosimo da točno definira vse nejasnosti oz. predvidevanja, da ponudniki lahko pripravijo pravilno in primerljivo ponudbo.

V kolikor naročnik ne definira zgoraj navedenuih nejasnosti, bomo primorani vložiti reviziski postopek na razpisno dokumentacijo.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR:

Po vgraditvi zgornje plasti tlaka se površina obrizga z dodatkom za zavlačevanje strjevanja betona. Po predhodno določenem času se površina opere. Barva in vrsta agregata se določi po izvedbi poskusnega polja. Agregat zgornje plasti mora biti eruptiven.

Dilatacije cestišča se izvedejo z naknadnim rezanjem približno 24 ur po vgraditvi betona. Dilatacije se zatesnijo s trajnoelastičnim kitom visoke trdote. Detajl dilatacije bo usklajen z izvajalcem glede na razpoložljivo tehnologijo in zahteve iz elaborata Dimenzioniranje voziščnih konstrukcij

lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
ŠE VEDNO NISTE ODGOVORILI NA VSA VPRAŠANJA, PROSIMO, DA STE BOLJ AŽURNI! ČASA ZA PRIPRAVO PONUDBE NAM ZMANJKUJE. V NASPROTNEM PRIMERU VAS PROSIMO ZA PODALJŠANJE ROKA ODDAJE.
Lp

ODGOVOR:

Na vsa vprašanja bomo pravočasno odgovorili.

lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
v popisu del JRS, sklop del Nadzor in krmiljenje, so zaklenjene vse celice, tako, da ponudniki ne moremo vnesti cen. Ali oddamo ponudbo brez ovrednotenja omenjenega sklopa?

ODGOVOR:

Objavljamo nov popis del JRS, z enako vsebino in odklenjenimi celicami za vpis cen.

Lep pozdrav.Datum objave: 01.08.2014   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ponavljamo vprašanje in odgovor:

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dopolnitev in sprememba grafike - SCADA in baze v nadzornem centru

Pozdravljeni!

Zanima nas kako naj ovrednotimo zgornjo postavko. Po zbranih informacijah se nadzorna centra nahajata na privatnih lokacijah (v privatnih podjetjih).

Kaj nam bo v primeru, da dobimo posel dovoljeno "brskati" po programski opremi v nadzornem centru? Zgleda, da s tem nekako favorizirate določene izvajalce, ki vzdržujejo javno razsvetljavo in semaforizacijo v MO Ljubljana, kar pa ni ravno v duhu JN.

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Smatramo, da je bilo na vprašanje že zadovoljivo odgovorjeno.

Lep pozdrav.

Nadzorni center javne razsvetljave je v upravljanju koncesionarja javne razsvetljave na področju MOL. Vsi morebitni posegi v programsko opremo se usklajujejo s koncesionarjem. Glede ocene postavke se obrnete na omenjenega koncesionarja.

Lep pozdrav.

In dodajamo:

Gelde na to, da se bo na razpis morda javil tudi koncesionar javne razsvetljave na področju MOL, se nam ne zdi (po kmečki logiki) pošteno, da so v razpisih postavke za katere ceno določa nekdo, ki je tudi potencialni izvajalec. Nekdo, ki se bo lahko tudi javil na razpis. Seveda lahko od njih pridobimo ponudbo za poseganje v nadzorno informacijski center. Kako pa naj vemo, da bo nam dal neko realno ceno? Kaj pa, če zaradi te koncesionarjeve previsoke cene izpademo in posla ne pridobimo?

In taki postavki sta v popisu kar dve (javna razsvetljava in semaforizacija). Ponovno vas pozivamo, da ali določite nek fiksni strošek, ki bo veljal za vse, ki se bodo prijavili na razpis, da bomo vsi imeli ENAKE možnosti. Ali pa stvari umaknete iz razpisa. Pri javni naročilih MORAJO vsi imeti enake možnosti.

Poleg tega vas pozivamo, da objavite tudi prilogo za svetilke.

ODGOVOR:


Datum objave: 01.08.2014   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Še enkrat:

V popisu za javno razsvetljavo - so pozicije za vpis cen v Nadzor in krmiljenje zaklenjene.
Prosim za odklep.

ODGOVOR:
Objavljamo nov popis del JRS, z enako vsebino in odklenjenimi celicami za vpis cen.

Lep pozdrav.Datum objave: 01.08.2014   12:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri prometni in zunanji ureditvi pri sklopu 1 imamo je pod VI. Urbana oprema v postavki 1 popis del za tipski predfabriciran peron dolžine 38m in širine 2,55m. Zanima nas naslednje:
1. Na trgu nima niti proizvajalec Escofet niti noben drug proizvajalec (takega proizvoda na trgu ni) tipskih betonskih postajališč širine 2,55m. Obstaja širina 1,40m. Lahko se ti elementi sestavljajo tako, da dobimo širino 2,80m. Glede na to, da tipskega izdelka zahtevanih dimenzij ni na trgu, vas prosimo za obrazložitev, kaj je potrebno ponuditi.
2. V popisu del je zahtevana dolžina perona 38m, v detajlih, ki ste jih objavili pa je zahtevana dolžina 39m. Na trgu so dobavljive take dolžine, da se lahko sestavi dolžina 36m ali 39m. Glede na to, da tipskega izdelka zahtevanih dimenzij ni na trgu, vas prosimo za obrazložitev, kaj je potrebno ponuditi.
3. V popisu del je zahtevana na obeh koncih perona klančina za invalide. Na trgu ni dobavljivega tipskega izdelka, ki bi imel na klančino za invalide na obeh koncih perona iz istega materiala, kot je tipski peron. Na obeh kocih perona je možna izvedba klančine iz drugih materialov (npr. liti aluminij). Glede na to, da tipskega izdelka zahtevanih dimenzij ni na trgu, vas prosimo za obrazložitev, kaj je potrebno ponuditi.
4. V popisu del je zahtevano polje za slepe dimenzije 90x255cm. Na trgu ni dobavljivega tipskega izdelka, ki bi imel zahtevano polje za slepe. Glede na to, da tipskega izdelka zahtevanih dimenzij ni na trgu, vas prosimo za obrazložitev, kaj je potrebno ponuditi.
5. V detajlu, ki ste ga objavili so narisane taktilne oznake za slepe. Na trgu so dobavljivi samo tipski peroni, ki imajo drugačne taktilne oznake. Glede na to, da tipskega izdelka zahtevanih dimenzij ni na trgu, vas prosimo za obrazložitev, kaj je potrebno ponuditi.
Ker sta si opis postavke, detajl postavke protislovni ter na trgu ne obstaja tipski proizvod zahtevanih dimenzij in karakteristik, nas zanima ali boste popravili popis del in detajl ali ponudimo postavko po popisu del, za katero vemo da je na trgu ni.

ODGOVOR:

1) Potrebno je ponuditi prefabriciran peron v dimenzijah, kot so v shemi. Izvajalec ga lahko izdela sam oziroma s svojimi podizvajalci, ali pa se tipski peroni, obstoječi na trgu, prilagodijo zahtevanim dimenzijam.
2) Potrebno je ponuditi prefabriciran peron v dimenzijah, kot so v shemi (39m). Objavljamo nov popis prometne in zunanje ureditve z usklajeno postavko.
3) Klančine za invalide so obvezne, izvedene morajo biti v enakem materialu kot ostali deli perona. Velja isto kot odgovor na točko 1.
4) Polje taktilnih oznak za slepe je lahko drugačno kot v shemi, mora pa biti zadostno.
5) Taktilne oznake vzdolž obeh daljših robov perona so lahko drugačne kot v shemi, morajo pa biti zadostne.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ker še ni bilo odgovorjeno na vsa vprašanja zastavljena na portal, vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe vsaj za 14 dni.

ODGOVOR:
Rok za oddajo ponudb je že bil podaljšan do 7. 8. 2014 in to je skrajni rok.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.08.2014   12:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Livarstvo Stane Vidmar s.p. ni privilegiran dobavitelj urbane opreme, pač pa je eden izmed obeh proizvajalcev talnih rešetk za drevesa iz Kataloga cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora MOL, izdanega oktobra 2013. Zaradi poenotenega videza urbane opreme v mestu Ljubljana je zaželeno, da je čim več talnih rešetk na javnih površinah enakih - kar ne pomeni, da jih mora izdelati točno določeni izvajalec, pač pa, da jih mora izbrani izvajalec izdelati tako, da bodo njihova oblika, material in obdelave enake oziroma čim bolj podobne obliki, materialu in obdelavi rešetk v omenjenem katalogu.

Verjetno vam je poznana tehnologija izdelave urbane opreme in drugi proizvajalci ne bodo šli izdelovat orodja za samo ta projekt. Predlagam, da kot opcijo navedete še druge proizvajalce identične opreme v svojem katalogu, drugače bodo vsi ponujali samo opremo zgoraj omenjenega proizvajalca, kar se nam zdi sporno.

ODGOVOR:

V popisu so navedeni samo zahtevani standardi, ki izhajajo iz kataloga urbane opreme MOL. Dopustna je seveda izbora kateregakoli izvajalca.

Lep pozdrav.