Dosje javnega naročila JN2725/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na objektih za vodne športe
ZJN-2: Odprti postopek

JN2725/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 07.03.2014
JN2956/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 13.03.2014
JN3483/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.03.2014
JN3719/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 28.03.2014
JN3842/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2014
JN3985/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.04.2014
JN4347/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.04.2014
JN4613/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.04.2014
JN4694/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.04.2014
JN5103/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.04.2014
    JN2725/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
2014/S 050-082818
OBVESTILO O NAROČILU

Poslano tudi na TED

Gradnje

Gradbena dela na objektih za vodne športe

Datum objave: 7. 3. 2014
Številka objave: JN2725/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 013064401. Telefaks +386 013064407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: GOI DELA TER DOBAVA IN MONTAŽA BAZENSKE TEHNIKE ZA NOVOGRADNJO ZA PROJEKT KOPALIŠČE KOLEZIJA
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedla se bodo GOI dela - gradbeno obrtniška in intalacijska dela ter dobava in montaža bazenske tehnike za novogradnjo za projekt Kopališče Kolezija.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45242100 (Gradbena dela na objektih za vodne športe)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Celotna količina in obseg del sta razvidna iz razpisne dokumentacije oz. popisov del.
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 300 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici. Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici, morajo biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv in morajo biti izdani po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Bančna garancija za resnost ponudbe

Bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo.

Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikoma bo le-ta unovčil bančno garancijo.

Bančna garancija za resnost ponudbe mora biti predložena v višini 30.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe.

Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo.

Bančna garancija za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/1) bo izbrani ponudnik predložil naročniku v roku 15 dni po podpisu pogodbe, v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti. Veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 dni daljša kot je rok za dokončno izvedbo posla, ki bo določen v pogodbi.

Bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (priloga C/2), v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti, bo izvajalec izročil pooblaščenemu predstavniku naročnika ob primopredaji pogodbenih del. Veljavnost bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku je za 30 dni daljša kot je garancijski rok za izvedena dela, ki bo določen v pogodbi.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje. DOKAZILI:
- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in
- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 4).
2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

5. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
6. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
7. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
8. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

12. Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel:
- vsaj en objekt – novogradnjo z bruto tlorisno površino najmanj 1.000 m2 in etažnostjo K + najmanj P in vrednosti po končnem obračunu za izvedena dela najmanj 2.000.000,00 EUR z DDV.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri in zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. DOKAZILO:
- Referenčna tabela (priloga 7);
- Potrjene reference (priloga 7/1).
13. Kadrovske zmogljivosti

13. Kadrovske zmogljivosti

Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del, ki mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se izkazati, da je v obdobju zadnjih petih let uspešno opravil vsaj eno storitev v funkciji odgovorni vodja del za objekt – novogradnjo - z bruto tlorisno površino najmanj 1.000 m2 in etažnosti K + najmanj P in vrednosti po končnem obračunu za izvedena dela najmanj 2.000.000,00 EUR z DDV.

Poleg odgovornega vodje del mora ponudnik imenovati tudi vodje posameznih del:
- odgovorni vodja strojno instalacijskih del,
- odgovorni vodja elektro instalacijskih del,
- odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del,
ki morajo izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se izkazati, da so v obdobju zadnjih petih let uspešno opravili vsaj eno storitev v funkciji odgovorni vodje posameznih del za novogradnjo objekta.
Ponudnik v ponudbi izpolni tabelo in za imenovane odgovorne vodje priloži dokazila, s katerimi dokazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev. DOKAZILO:
- Kadre se vpiše v prilogo 8, kateri ponudnik priloži dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz ZGO-1
- vsak izmed zahtevanih kadrov mora priložiti:
# potrdilo o izobrazbi
# potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici
# pisne in potrjene reference iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih (priloga 8/1)

14. Ponudnik mora zagotoviti, da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki skladno z veljavno zakonodajo s področja ravnanja z gradbenimi odpadki in azbestnimi odpadki ter da bo v primeru pridobitve posla naročniku predhodno predložil seznam odlagališč, ki jih bo v času gradnje uporabljal za začasno oz. trajno deponijo materiala (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno).

DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

15. Zavarovanje (vključno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam - 33. člen ZGO-1) v obsegu, ki izhaja iz določil 12. člena vzorca pogodbe (priloga A)

DOKAZILO:
- Vzorec zavarovalne dokumentacije v obsegu, ki izhaja iz 12. člena vzorca pogodbe (priloga A) ali fotokopijo ustrezne zavarovalne dokumentacije priloži ponudnik sam.
- V primeru skupne ponudbe, predložijo zahtevano zavarovalno dokumentacijo partnerji v skupni ponudbi skupno.
- V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo zahtevano zavarovanje zajemati tudi podizvajalce ali pa mora ta imeti sklenjena enaka zavarovanja, kot je to zahtevano za izvajalca.
16. Ponudnik bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel v 300 koledarskih dni od uvedbe v delo,

ki ga ponudnik predloži v terminsko finančnem planu.

Terminski plan izvedbe ponudbenih del mora upoštevati vse predvidene pogodbene aktivnosti, kakor tudi vse aktivnosti ki so predvidene s projektno tehnično dokumentacijo z upoštevanje postavljenih rokov za pričetek in končanje del, vključno s končno primopredajo del.
DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2);
- Terminski in finančni plan gradnje ponudnik predloži v fazi uvedbe v delo.


TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO V SKLADU Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
17. Ponudnik mora pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevati:
- zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in
- rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
18. Ponudnik mora zagotoviti, da se pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bodo uporabljali:
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6);
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot:
- 30g/l, brez vode, za stenske barve,
- 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo,
- 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
c) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
19. Ponudnik mora zagotoviti, da se pri gradnji:
- nosilne konstrukcije,
- ostrešja,
- fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in
- stavbnega pohištva
uporabi les, ki mora izvirati iz zakonitih virov. DOKAZILO (priloga 13):
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
- potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ali
- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna, akreditirana institucija, kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS ali
- dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
20. Ponudnik mora zagotoviti, da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIS EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
21. Stranišča morajo imeti dvojno splakovanje, pri čemer ne smejo porabiti več kot 6 l vode za polno splakovanje in ne več kot 3 l vode za delno splakovanje. V brezvodnih pisoarjih se mora uporabiti biološko razgradljiva tekočina ali pa se uporabljajo popolnoma brez tekočine.

DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. (priloga 2)
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
4. Ponudnik zagotavlja, da:
- proti njemu ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali začetek prisilnega prenehanja;
- ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali stečajnem postopku;
- ni v stečaju;
- z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče;
- ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

9. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu ali kopiji.
V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. DOKAZILO (priloga 6):
- Obrazec S.BON-1 ali eS.BON.
10. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, izpisek stanja odprtih obveznosti do dobaviteljev na dan oddaje ponudbe, potrdilo poslovne banke ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
11. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmeta naročila (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno izjavo). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 7560-13-220095
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 18. 4. 2014
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 180 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 18. 4. 2014
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Ne.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE SPOŠTOVANI.

Načrti za projekt Kopališče Kolezija bodo objavljeni na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana na naslovu:http://www.ljubljana.si/.

Lepo pozdravljeni.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/3/6906-64421296363942430846/KOPALISC
E_KOLEZIJA_-_PZI_-_POPIS_ZA_RAZPIS_-_28_2_2014_ZAKLENJEN,_za_objavo,_7.3._2014.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 12. 4. 2014
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: 8 DELOVNIH OD PRAVNOMOČNOSTI ODLOČITVE O ODDAJI NAROČILA
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 7. 3. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN2956/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za vodne športe; datum objave: 13. 3. 2014
  • JN3483/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za vodne športe; datum objave: 25. 3. 2014
  • JN3719/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za vodne športe; datum objave: 28. 3. 2014
  • JN3842/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za vodne športe; datum objave: 1. 4. 2014
  • JN3985/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za vodne športe; datum objave: 4. 4. 2014
  • JN4347/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za vodne športe; datum objave: 11. 4. 2014
  • JN4613/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za vodne športe; datum objave: 16. 4. 2014
  • JN4694/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za vodne športe; datum objave: 18. 4. 2014
  • JN5103/2014, Gradnje: Gradbena dela na objektih za vodne športe; datum objave: 29. 4. 2014

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 14.03.2014   09:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zavarovalno dokumentacijo je potrebno predložiti skladno s pogodbo.

Zanima nas, ali je torej v fazi priprave ponudbe dovolj predložitev zavarovalne police splošne odgovornosti?

ODGOVOR:
Spoštovani.

V razpisni dokumetnaciji št. 430-1313/2013-2 z dne 7.3. 2014 je pod pogojem številka 15 na strani 14/72 navedeno, da je potrebno kot dokazilo predložiti zavarovalno dokumentacijo, kot izhaja iz 12. člena vzorca pogodbe. V 12. členu vzorca pogodbe je navedeno, da mora izvajalec izkazati izpolnitev pogojev s fotokopijo zavarovalne police in morebtinimi dodatki in sicer z uradno izjavo zavarovalnice oz. ponudbe, ki je sestavni del zavarovalne dokumentacije.

Lep pozdrav

Datum objave: 14.03.2014   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav,

za primer programa monitoringa: ali je potrebno izvajalca monitoringa, ki izkazuje tudi referenco, v ponudbi navesti kot partnerja ali podizvajalca?

Podobno nas zanima glede tehnološkega elaborata in plana zagotavljanja kakovosti po standarda ISO. Ali mora ponudnik razpolagati s standardom ali se lahko sklicuje na podizvajalca oziroma partnerja?

Obenem menimo, da je oboje predmet izbranega ponudnika, ki temeljito preuči izvedbo pred pričetkom gradnje in dokumentacijo izroči naročniku, zato je povsem nesmiselno prilagati že v fazi priprave ponudbe.

ODGOVOR:
Spoštovani.

V zvezi s programom monitoringa in tehnološkega elaborata in plana zagotavljanja kakovosti po standardu ISO se lahko sklicujete na kapacitete drugih gospodarskih subjektov. V tem primeru Vas prosimo, da navedene gospodarske subjekte prijavite kot podizvajalce oziroma kot partnerje v skupni ponudbi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.03.2014   09:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Kot referenca se zahteva novogradnja z bruto tlorisno površino najmanj 1000m2 in etažnostjo K+P in vrednostjo 2 MIO z DDV. A lahko priložimo referenco za etažnost P+1?

Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Etažnost mora biti K+P. Etažnost P+1 ne zadostuje.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.03.2014   10:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

1. Točka 5 navodil za izdelavo ponudbe; V prilogi 18 v navodilih za izpolnjevanje obrazcev je navedeno, da ponudnik priloži eno referenco o izvajanju monitoringa v zadnjih petih (3) letih. Kaj je torej pravilno? V 5-ih ali v 3-eh letih?
2.Točka 5 navodil za izdelavo ponudbe; V prilogi 19 v nazivu priloge je navedeno, da ponudnik priloži tehnološki elaborat in plan zagotavljanja kakovosti po standardu ISO. V navodilih za izpolnjevanje obrazcev pa je navedeno, da ponudnik predloži tehnološki elaborat, nič pa ni govora o standardu ISO. Kaj za standard ISO priložimo kopijo certifikata?
3. V točki V. - Finančna zavarovanja je navedeno, da ponudnik za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti priloži bodisi bančne garancije bodisi kavcijsko zavarovanje. V nadaljevanju iste točke pa omenja samo bančne garancije. Prav tako so v prilogi C/1, C/2 in C/3 navedene samo bančne garancije. Ali se torej lahko priložijo tudi kavcijska zavarovanja tako za resnost ponudbe, kot tudi za dobro izvedbo in odpravo napak?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Odgovori so naslednji:
1. Ponudnik mora priložiti eno referenco o izvajanju monitoringa v zadnjih treh letih;
2. Za standard ISO priložite kopijo certifikata;
3. Za resnost ponudbe, dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku lahko predložite tudi ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.03.2014   10:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
zanima nas ali so razpisana samo gradbena dela ali sledijo tudi popisi za instalacijska dela.

Hvala, lp.

ODGOVOR:
Spoštovani.

V popisih del so zajeta tako gradbena dela kot tudi instalacijska dela. V zavihku D. imate bazensko tehniko in sicer strojna dela - vročevod in strojne instalacije in oprema. V zavihku E. imate elektronistalacijske naprave in opremo. V zavihku D. imate strojno - instalacijske naprave in opremo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.03.2014   10:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da naročnik poleg že objavljene dokumentacije , objavi tudi popise del v elektronski obliki ( xls ), kot je to navedeno v razpisni dokumentaciji.

Hvala

ODGOVOR:
Spoštovani.

Popise del v excelovi obliki smo objavili 13.3. 2014 pod oznako JN2956/2014.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.03.2014   10:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosim za podatek o ocenjeni vrednosti del (odvisni smo namreč od banke, postopek za garancije je dolgotrajen, banko pa zanima vrednost).

Prosimo tudi za objavo popisa v excelu !

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Ocenjenih vrednosti GOI del ne objavljamo. V razpisni dokumentaciji št. 430-1313/2013-2 z dne 7.3. 2014 so na strani 16/72 opisani pogoji za predložitev bančne garancije. Podatka o ocenjeni vrednosti GOI del banka za izdajo bančne garancije ne potrebuje.

Popisi v excelu so bili objavljeni 13.3. 2014 pod oznako JN2956/2014.

Lep pozdrav.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.03.2014   10:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

1. Glede na to, da je v 5. točki navodil za izdelavo ponudbe (priloga 19) naveden plan zagotavljanja kakovosti po standardu ISO nas zanima ali je torej pogoj, da ima ponudnik pridobljen standard kakovosti, torej ISO 9001.
2. Kadrovska zmogljivost; Ponudnik mora imenovati tudi odgovornega vodjo gradbenih in geomehanskih del. Ali mora to biti ena in ista oseba ali lahko za gradbena dela imenujemo eno osebo, za geomehanska dela pa drugo osebo? Ali je lahko odgovorni vodja del istočasno tudi odgovorni vodja gradbenih del, kar je sicer običajno?

Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Odgovor je naslednji:
1. DA. Standard kakovosti ISO 9001 ali drug ustrezen standard kakovosti ISO;
2. Odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del mora biti ena in ista oseba;
3. Odgovorni vodja del je lahko istočasno tudi odgovorni vodja gradbeni del.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.03.2014   10:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosimo za objavo popisov v excel-u.

Hvala in lep pozdrav,

ODGOVOR:
Spoštovani.

Popise del v excelu smo objavili 13.3. 2014 pod oznako 2956/2014.

Hvala lepa za opozorilo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.03.2014   10:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

V zvezi s programom monitoringa nas zanima ali imate v mislih geotehnični monitoring?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

V mislih imamo geotehnični monitoring v smislu standarda, ki velja od leta 2006. Monitoring se izvaja v času gradnje objekta.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.03.2014   10:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Monitoring bo izvajala organizacija, ki je za to usposobljena in bomo priložili tudi njene reference, saj svojega kadra za ta dela nimamo. Ali zadostuje, da torej priložimo program monitoringa (priloga 17) ter referenco in vzorec izvajalca monitoringa (priloga 18) ali je potrebno priložiti še kakšno pogodbo, sklenjeno s to organizacijo?

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Kot smo odgovorili na vprašanje, ki je bilo oddano dne 7.3. 2014 ob 13:58 Vas prosimo, da gospodarsko organizacijo, ki bo za vas izvajala monitoring in od katere boste v ponudbi predložili tudi reference, prijavite kot podizvajalca ali kot partnerja v skupni ponudbi in izpolnite vse zahtevane obrazce.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.03.2014   10:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zavarovalno dokumentacijo je potrebno predložiti skladno s pogodbo.

Zanima nas, ali je torej v fazi priprave ponudbe dovolj predložitev zavarovalne police splošne odgovornosti?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Prosim poglejte si odgovor na vprašanje, ki je bilo oddano 7.3. 2014 ob 13:51 uri in smo ga objavili danes.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.03.2014   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zavarovalno dokumentacijo je potrebno predložiti skladno s pogodbo.

Zanima nas, ali je torej v fazi priprave ponudbe dovolj predložitev zavarovalne police splošne odgovornosti?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Prosim poglejte si odgovor na vprašanje, ki je bilo oddano 7.3. 2014 ob 13.51 uri.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.03.2014   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Lep pozdrav,

za primer programa monitoringa: ali je potrebno izvajalca monitoringa, ki izkazuje tudi referenco, v ponudbi navesti kot partnerja ali podizvajalca?

Podobno nas zanima glede tehnološkega elaborata in plana zagotavljanja kakovosti po standarda ISO. Ali mora ponudnik razpolagati s standardom ali se lahko sklicuje na podizvajalca oziroma partnerja?

Obenem menimo, da je oboje predmet izbranega ponudnika, ki temeljito preuči izvedbo pred pričetkom gradnje in dokumentacijo izroči naročniku, zato je povsem nesmiselno prilagati že v fazi priprave ponudbe.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Na vprašanje smo danes odgovorili.

Lep pozdrav.

Datum objave: 14.03.2014   10:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zavarovalno dokumentacijo je potrebno predložiti skladno s pogodbo.

Zanima nas, ali je torej v fazi priprave ponudbe dovolj predložitev zavarovalne police splošne odgovornosti?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Na vprašanje smo že odgovorili.

Lep pozdrav

Datum objave: 14.03.2014   10:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Kot referenca se zahteva novogradnja z bruto tlorisno površino najmanj 1000m2 in etažnostjo K+P in vrednostjo 2 MIO z DDV. A lahko priložimo referenco za etažnost P+1?

Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Na vprašanje smo že odgovorili.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.03.2014   13:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:

- terminski in finčni plan se ne priloži ponudbi;
- obrazca bančnih garancij za dobro izvedbi in odpravo napak ponudnik le podpiše in žigosa;
- beton Benotto pilotov je predviden C 30/37- je to napaka?

Prosimo tudi, da objavite:
- sheme stavbenga pohištva;
- situacijo z vrisanimi obstoječimi in predvidenimi komunalnimi vodi;
- načrt rušitve;
- načrt temeljenja in zaščite gradbene jame;
- risbe športne, urbane in druge opreme;
- tlorisa in karakteristična prereza objekta;
- geotehnično poročilo;
- tehnično poročilo.

Opozarjamo, da bo zabijanje zagatnic zagotovo povzročilo škodo na sosednjem objektu, zato priporočamo za spremembo zaščite gradbene jame.

Za odgovore in dokumentacijo se vam zahvaljujemo in lepo pozdravljamo1
ODGOVOR:

Spoštovani.

- terminski in finančni plan se predloži v fazi uvedbe v delo;
- obrazca bančnih garancij za dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijski dobi ni potrebno podpisati in žigosati;
- marka za betone, ki se uporablja za pilote pri omenjenem objektu je lahko C25/30;
-kompletna dokumentacija je na voljo na vpogled na naslovu MOL, Služba za razvojne projekte in investicije, Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, po predhodni najavi pri kontaktni osebi: Suzana Nikolič, suzana.nikolič@ljubljana.si, tel. št. 01/306 4665 z možnostjo prevzema navedene dokumentacije v pdf obliki;
- z načrtom varovanja gradbene jame je predvidena izvedba zabijanja zagatnic z vibratorjem z možnostjo regulacije vrtljajev in sile zabijanja. Prav tako je z načrtom predvidena izvedba poizkusnega zabijanja zagatnic z namenom izbire optimalnih parametrov zabijanja (število vrtljajev zabijala). S pravilnim in strokovnim pristopom bo zagotovljena optimalna in varna izvedba zagatnic.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.03.2014   13:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Naročnika naproščamo, da nam razjasni zahtevani referenčni pogoj.

"vsaj en objekt – novogradnjo z bruto tlorisno površino najmanj 1.000 m2 in etažnostjo K + najmanj P in vrednosti po končnem obračunu za izvedena dela najmanj 2.000.000,00 EUR z DDV."

Ali tole pomeni, da mora ponudnik izkazati referenco za objekt, pri katerem je izvajalec zgradil objekt z tlorisno površino vsaj 1.000m^2 za obe etaži, se pravi K+P? Ali je dovolj, da ponudnik izkaže referenco za en objekt pri katerem je celotna bruto površina 1.000m^2 ali je potrebno imetzi referenco za 2.000m^2. Se pravi 1.000m^2 po posamezni etažo?

Naročnika naproščamo za hiter odgovor in ga lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Ponudnik mora izkazati referenco za objekt, pri katerem je izvajalec zgradil objekt s tlorisno površino najmanj 1.000 m2 za obe etaži tj. klet + najmanj pritličje.

Lep pozdrav.

Datum objave: 21.03.2014   13:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Še vedno čakamo na odgovore in dokumentacijo:

POTRDILO O ODDAJI VPRAŠANJA NA PJN
Datum oddaje vprašanja: 18.3.2014, 14:29
Vprašanje se nanaša na objavo: JN2725/2014 (Gradbena dela na objektih za vodne športe) iz dne 7.3.2014
Tekst vprašanja:
Spoštovani,
prosimo za odgovore na naslednja vprašanja:
- terminski in fincni plan se ne priloži ponudbi;
- obrazca bancnih garancij za dobro izvedbi in odpravo napak ponudnik le podpiše in žigosa;
- beton Benotto pilotov je predviden C 30/37- je to napaka?
Prosimo tudi, da objavite:
- sheme stavbenga pohištva;
- situacijo z vrisanimi obstojecimi in predvidenimi komunalnimi vodi;
- nacrt rušitve;
- nacrt temeljenja in zašcite gradbene jame;
- risbe športne, urbane in druge opreme;
- tlorisa in karakteristicna prereza objekta;
- geotehnicno porocilo;
- tehnicno porocilo.
Opozarjamo, da bo zabijanje zagatnic zagotovo povzrocilo škodo na sosednjem objektu, zato priporocamo za
spremembo zašcite gradbene jame.
Za odgovore in dokumentacijo se vam zahvaljujemo in lepo pozdravljamo!

ODGOVOR:

Spoštovani.

Na vprašanje smo odgovorili danes tj. 21.3. 2014.

Lep pozdrav.

Datum objave: 24.03.2014   13:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V popisu za razpis, poglavje XXII. BAZENSKE ŠKOLJKE, tč. 2 (str. 68) je navedena zahteva: Ponudnik mora k ponudbi obvezno priložiti pisne reference ali izjavo investitorja ali glavnega izvajalca objekta, kjer se je v zadnjih 5 letih izvedel bazen z zahtevano tehnologijo izvedbe in to najmanj 10 referenc za olimpijski 50 m bazen na području članic EU", ter v nadaljevanju tč. 3: Ponudnik tehnologije mora k ponudbi obvezno preložiti pisno izjavo FINA, da ponujena tehnologija v vseh elementih zagotavlja in izpolnjuje zahteve FINA.

Glede na jasno postavljene zahteve razpisne dokumentacije v tč. 12. glede referenčnih objektov (vsaj en objekt - novogradnja z bruto tlorisno površino najmanj 1.000 m2 in etažnostjo K + najmanj P in vrednosti po končnem obračunu za izvedena dela najmanj 2.000.000,00 EUR z DDV) Naročnika sprašujemo, ali je v tč. 2 popisa prišlo do napake. Namreč, navedena zahteva, poleg tega, da sploh ni navedena v glavnih referenčnih zahtevah razpisne dokumentacije oz. je glede na obstoječo referenčno zahtevo v popolnem nesorazmerju, predstavlja hudo diskriminacijo za potencialne ponudnike, ne samo s sedežem v Republiki Sloveniji, temveč tudi za tiste s sedežem izven področja EU. Poleg tega je sporna tudi zahteva za predložitev pisne izjave FINA (the Fédération Internationale de Natation).

Naročnika prosimo, da nesorazmerno in diskriminatorno referenčno zahtevo odpravi.


ODGOVOR:

Spoštovani.

Objavili bomo popravek popisov del, v katerih bodo naslednje spremembe:
- gradbena dela - poglavje Geotehnična dela - odpade postavka "projektantski nadzor;
- obrtniška dela - poglavje XXII - bazenska školjka - odpadejo reference in podpisane izjave FINA.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.03.2014   08:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Zahvaljujem se vam za odgovore, vendar pa vas vseeno še 1x prosim, da objavite tehnično dokumentacijo na Portalu, lahko v PDF obliki.

Nemogoče je vso dokumentacijo pregledovati v vaših prostorih, vključno z vsemi potencialni podizvajalci, ki bi sodelovali pri pripravi ponudbe. To je množica ljudi, ki dela na tem projektu pri vsakem ponudniku in je vaš predlog tehnično neizvedljiv.

Ne gre le za pregled dokumnetacije temveč za temeljito proučitev! V naročnikovem interesu je, da dobi optimalne ponudbe, kar pa na tak način ni mogoče!

Hvala za razumevanje in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR:

Spoštovani.

Tehnična dokumentacija je preobsežna, da bi jo lahko objavili na portalu javnih naročil. Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, je vsa dokumentacija na voljo za vpogled, kopiranje in proučitev na Mestni občini Ljubljana, Služba za razvojne projekte in investicije, pri ga. Suzani Nikolič, tel. št. 01 306 4665.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.03.2014   08:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za sledeča pojasnila:

1. Ocenjujemo, da so geomehanski podatki nekoliko nerealni, zato prosimo za podatek za tip vrtalne garniture, kvalifikacije vrtalca, predvsem pa nas zanima tako datum, kot tudi čas vrtanja in hitrost vrtanja (m/dan), ter ali je bila ob izvedbi vrtanja vzpostavljena stalna prisotnost geomehanika? Če boste na portalu objavili geomehansko poročilo, vaši odgovori niso potrebni.

2. Geotehnična dela (piloti in zagatnice), ter izkopi predstavljajo glavnino vseh razpisanih del na objektu (vrednost brez DDV, ocenjujemo na 2 miljona EUR). Odgovorni vodja del, bi torej moral biti univerzitetni diplomirani inženir rudarstva in geotehnologije.

V 77. Členu ZGO-1 je med ostalim določeno, da je odgovorni vodja del za zahtevne objekte lahko posameznik, ki ima univerzitetno izobrazbo gradbene ali druge podobne tehnične smeri z opravljenim izpitom za odgovorno vodenje del pri pristojni zbornici. ZGO-1 ne predvideva izključevanj v smislu vodenja del glede na izobrazbo, to pomeni, da je odgovorni vodja del posameznik, ki izpolnjuje navedene pogoje iz navedenega člena in je del iz njegovega področja največ. V primeru vašega nadaljnjega vztrajanja pri odgovornem vodju del gradbene stroke, bomo o vašem diskriminatornem ravnanju obvestili DKOM?

3. Vašo zahtevo po odgovornem vodju posameznih del točka (13. Kadrovske zmogljivosti) gradbenih in geomehanskih del, lahko vezano na predhodno točko izbrišete. Geomehanik običajno ni izvajalec ampak nadzor z izobrazbo (geološke, geotehnološke, gradbene ali rudarske smeri) z velikim poznavanjem mehanike tal in običajno izdelovalec geomehanskih poročil. Če že, bi torej moral biti odgovorni vodja posamezni del gradbenik oz. rudar ali geotehnolog.

4. Prosimo tudi da se v 19. Točki popisa popravi besedilo piše namreč (Geološki in geotehnični projektantski nadzor: ponudnik pridobi ponudbo od projektanta PGD in PZI projektne dokumentacije in jo vnese v ponudbo kot enotni znesek) . Po veljavni zakonodaji v RS lahko navedeni nadzor opravlja katerakoli v ta namen registrirana družba.

5. Prosimo za pojasnilo zakaj se bližnji sosednji objekt ne ruši?

6. Iz popisa del namreč smatramo, da bi bilo objekt veliko ceneje odstraniti, kot pa kriti vse stroške, bi pa že v fazi razpisa opozorili, da v tujini za vso škodo odgovarja projektant, zato nam niso jasne vaše zahtevane izjave glede škode. Izkušen projektant ima (vsaj logično bi bilo) zavarovalno polico za vsaj 500.000 eur. Zainteresirani izvajalci namreč nismo projektirali zagatnic!

7. V prilogi 17, 18 in 19, gre ponovno za favoriziranje (ni jasno ali projektant želi biti tudi izvajalec – ponudnik) ali pa je cilj, da kot ponudbeni partner nastopa podjetje, ki izvaja monitoring. (Pojasnilo: nihče od zainteresiranih ponudnikov ni tako velik kot nekoč SCT, PRIMORJE itd., da bi imel svoje zaposlene za monitoring. Monitoring izvaja veliko različnih podjetij, skupna vrednost je zelo majhna, ne vemo zakaj potem ne zahtevate npr. tudi, da ima ponudnik certificirano proizvodnjo betonov, kar je nenazadnje bistveno bolj pomembno?

8. V primeru kakršnihkoli poškodb na objektu, komunalnih vodih, cestah (starejši kolegi vedo, da se na Trnovskih vratih zagatnice ostale kar v tleh, saj je bil strošek 4000 m2 zagatnic (155 kg/m2), še vedno manjši kot strošek sanacije kanalizacije in Barjanske ceste). Pri zavarovalnicah bo bistveno težje iztržiti denar za škodo, če si bodo ponudniki sami izvajali monitoring?

9. Prosimo še za pojasnilo, za koliko imajo projektantje zavarovano svojo odgovornost za škodo na sosednjih objektih v nekoliko bolj razvitih državah so zavarovalne police sestavni del projekta?

10. Glede na ZVOP – 1, prosimo za pojasnilo, zakaj vztrajno (VSI RAZPISI MOL-a) zahtevate potrdilo od IZS za kadre in potrdilo o izobrazbi. Navedeno lahko preverite namreč pri vpogledu na www.izs/imenik pooblaščenih inženirjev, kjer je jasna tudi izobrazba. Mi namreč za vsak vaš (MOL) razpis plačamo 12 EUR/ inženirju za potrdilo? Zakaj toliko birokracije?

11. Prosimo tudi da se v 19. Točki popisa popravi besedilo piše namreč (Geološki in geotehnični projektantski nadzor: ponudnik pridobi ponudbo od projektanta PGD in PZI projektne dokumentacije in jo vnese v ponudbo kot enotni znesek) . Po veljavni zakonodaji v RS lahko navedeni nadzor opravlja katerakoli v ta namen registrirana družba.
V pričakovanju čimprejšnjih razumljivih odgovorov in upoštevanja naših pripomb vas toplo pozdravljamo!

ODGOVOR:

Spoštovani.

Pojasnila so naslednja:
1. Geomehansko poročilo je na voljo na vpogled, kopiranje itd. na naslovu: MOL, Služba za razvojne projekte in investicije , ga. Suzana Nikolič, tel. št. 01 306 4665 in prosimo, da si ga ogledate;
2. Odgovorni vodja del je lahko tudi univerzitetni diplomirani inženir rudarstva in geotehnologije, v kolikor izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del skladno s 77. členom ZGO-ja;
3. Pogoji za odgovorne vodje posameznih del so navedeni v razpisni dokumentaciji št. 430-1313/2013-2 z dne 7.3. 2014 pod zaporedno št. 13. Kadrovske zmogljivosti;
4. Ponudnik na 19. točko popisa ne daje ocene. Objavili bomo popravek popisov del, ki ne bodo vsebovali projektantskega nadzora;
5. Rušitev sosednjega objekta ni predmet javnega naročila;
6. Ponudniki naj upoštevajo vsa tehnična navodila in opise za izvedbo geotehničnih del;
7. Ne gre za favoriziranje. Glavni izvajalec oziroma ponudnik v ponudbi izvajalca monitoringa lahko nominira kot podizvajalca ali kot partnerja v skupni ponudbi. Lahko pa monitoring izvaja tudi sam;
8. Monitoring lahko izvaja ponudnik v lastni režiji ali pa nastopa s podizvajalci oz. s partnerji v skupni ponudbi, ki bodo izvajali monitoring;
9. Projektanti imajo zavarovano svojo projektantsko odgovornost za škodo v pogodbi z naročnikom;
10. Kadre preverjamo tudi v evidenci IZS. V evidenci IZS niso zajeti vsi kadri (zlasti starejših ni v evidenci), zato zahtevamo, da predložite za kadre tudi zahtevana dokazila po ZGO;
11. Že odgovorjeno v točki 4.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.03.2014   13:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vezano na 12. člen osnutka pogodbe (priloga A) prosimo za pojasnilo kakšne vrste škod se v času gradnje predvidevajo iz naslova:

- »za škodo na stvareh, ki jih ima izvajalec kakorkoli na skrbi (upravljanje, zakup, hramba, obdelava, predelava ipd.)«
- »zaradi škode na stvareh, ki so predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja, popravila, vzdrževanja, ipd.«

Prosimo za pravilno sestavo stavka, ker je nerazumljiv »Zavarovanje poklicne odgovornosti za škode, ki izvirajo iz opravljanja strokovnega poklica odgovorni vodja del, odgovorni vodja posameznih del) in so posledica strokovne napake z razširitvijo:« - nekaj v stavku manjka
Prav tako vas prosimo za pojasnilo kakšne škode iz naslova razširitve kritja poklicne odgovornosti predvidevajo.


ODGOVOR:

Spoštovani.

Iz naslova "škoda na stvareh, ki jih ima izvajalec kakorkoli na skrbi (upravljanje, zakup, shramba, obdelava, predelava ipd." se predvidevajo predvsem škode iz naslova obdelave in predelave v času gradnje ter škode na stvareh (dokumentacija), s katero izvajalec razpolaga, saj praviloma zavarovalnice zahtevajo, da se za predmetno razširi zavarovalno kritje.

Iz naslova : "zaradi škode na stvareh, ki je predmet ali sredstvo obdelave, predelave, preizkušanja, popravila, vzdrževanja ipd." se predvidevajo predvsem škode na stvareh, ki je predmet ali sredstvo obdelave, predelave in sicer za škodo na obstoječem objektu oz. objektih v bližini gradnje, če je vzrok škode bodisi v delu na njih, bodisi v delu z njimi, saj praviloma zavarovalnice zahtevajo, da se za predmetno razširi zavarovalno kritje.

Predmetni stavek dopolnjujemo in se glasi: " Zavarovanje poklicne odgovornosti za škode,ki izvirajo iz opravljanja strokovnega poklica odgovornega vodje del ali odgovornega vodje posameznih del in so posledica strokovne napake z razširitvami."

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.03.2014   13:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni.

Prosimo za objavo projektov oz detajlov za:

1. Sheme oken in vrat
2. Datajle fasade
3. Detajle ravnih streh
4. Bazenske školjke

Hvala

ODGOVOR:
Spoštovani.

Kompletna dokumentacija je na vpogled, kopiranje itd. na naslovu, ki je naveden v razpisni dokumentacijii: Mestna občina Ljubljana, Služba za razvojne projekte in investicije, pri ga. Suzani Nikolič, suzana.nikolic@ljubljana.si, tel. št. (01) 306 4665.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2014   08:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri zunanji ureditvi - prestavitev fekalnega vodovoda - O1,pri postavkah 20 in 21 so količine nič, predvidevamo, da zaradi napake v formuli.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Objavili bomo popravek popisov del.

Lep podzrav.

Datum objave: 28.03.2014   08:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
pri bazenski tehniki, gradbena dela so napake v furmuli pri postavkah 21,22,23.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Preverili smo popise del - Bazenske tehnike. Napake v popish del nismo ugotovili.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2014   08:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
POZDRAVLJENI

Glede na obsežnost razpisa Vas prosimo za podaljšanje roka

lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik ne bo podaljšal roka za odpiranje ponudb.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2014   08:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Ali se lahko v nekatere celice napiše 0, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici?

Le ppozdravODGOVOR:
Spoštovani.

V razpisni dokumentaciji št. 430-1313/2013-2 z dne 7.3. 2014 je na strani 4 Priloga 5 in Priloga 5/1 navedeno naslednje:
"v primeru, da pondnik v popisih del oziroma predračunu ne bo izpolnil vseh postavk ali bo pri posamezni postavki vpisal 0,00, bo naročnik smatral, da so le-te postavke upoštevane pri vseh ostalih postavkah.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2014   08:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Ali se lahko v nekatere celice napiše 0, če je ta (cena) zajeta v kakšni drugi celici?

Le ppozdravODGOVOR:
Spoštovani.

Na vprašanje smo danes že odgovorili.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2014   08:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je možen ogled objekta?

ODGOVOR:
Spoštovani.

v razpisni dokumentaciji št. 430-1313/2013-2 z dne 7.3. 2014 je na strani 10/72 navedeno:"pred oddajo ponudbe je obvezen pregled stanja na terenu in stanja sosednjih objektov".

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2014   08:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Naročnika sprašujemo ali je potrebno, da podizvajalec, ki nam bo izvajal geotehnični monitoring tudi potrebuje ISO standard ali je dovolj da ima ponudnik, so-ponudnik ali drugi podizvajalec ISO standard.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Podizvajalec, ki bo izvajal geotehnični monitoring ne potrebuje ISO standarda. Dovolj je, da ponudnik predloži plan zagotavljanja kakovosti po standardu ISO.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2014   08:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da objavite razpisno dokumentacijo v word (doc.) obliki, zaradi lažjega izpolnjevanja obrazcev, hvala, lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Razpisnih dokumentcij v wordu ne objavljamo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2014   08:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Priloga 20_ Terminski in finančni plan ponudnik predloži v fazi uvedbe v delo.

Ali to pomeni, da v fazi oddaje ponudbe ne priložimo finančnega in terminskega plana, pač pa bo le tega priložil izbrani ponudnik v fazi uvedbe v delo?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Terminski in finančni plan bo predložil izbrani ponudnik v fazi uvedbe v delo.

Lep pozdrav.

Datum objave: 28.03.2014   08:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V zvezi z izdajo bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku nas zanima ali pravilno razumemo razpisno dokumentacijo, da bo potrebno naročniku predložiti garancijo z veljavnostjo 5 let + 30 dni?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji št. 430-1313/2013-2 z dne 7.3. 2014 na strani 17/72 je veljavnost bančne garancije za 30 dni daljša kot je garancijski rok za izvedena dela, ki je določen v pogodbi. v 20. členu vzorca pogodbe je na strani 63/72 določeno:"rok trajanja finančnega zavarovanja je za 30 (trideset) dni daljši kot je garancijski rok za solidnost gradnje, določene s to pogodbo. V 18. členu vzorca pogodbe je določeno,da je garancijski rok za solidnost gradnje 10 let. Potrebno je torej predložiti bančno garancio z rokom veljavnosti 10 let + 30 dni.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.04.2014   09:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika opozarjamo da v RS vse banke ne izdajajo 10-letnih garancij. V izogib neenakopravnega obravnavanja potencialnih ponudnikov - izvajalcev naročnika pozivamo, da spremeni pogoj o predložitvi bančne garancije za odpravo napak na 5 let + 30 dni v nasprotnem primeru bomo vložili zahtevek za revizijo. Navedeno trditev lahko naročnik sam preveri pri bankah.

ODGOVOR:

Spoštovani.

V kolikor vse banke v RS ne izdajajo 10-letnih garancij, predlagamo, da bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku pridobite pri tisti banki v RS ali v tujni, ki takšno garancijo izdaja. Lahko pa tudi predložite kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku.

Lep pozdrav.Datum objave: 01.04.2014   09:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisni dokumentacij ste med pogoje zapisali obveznost pregleda stanja objektov in lokacije, ki se izvaja v dogovoru z referenčno osebo naročnika in za kar v ponudbi predvidevate tudi izpolnjeno izjavo - priloga 15 (IZJAVA
 O OBVEZNEM PREGLEDU STANJA OBJEKTOV IN LOKACIJE), ki s strani naročnika potrjuje prisotnost ponudnika na ogledu. Menimo, da prisotnost ponudnika na ogledu ne sme biti predmet presoje usposobljenosti ponudnika in posledično presoje popolnosti ponudbe in bi bilo potrebno razpisno dokumentacijo v tem delu spremeniti, tako da ogled več ne bo obvezen, temveč, v kolikor je potrebno, zgolj informativen.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik je določil pogoje skladno z ZJN-2 in skladno z zahevami, ki se nanašajo na predmet naročila.

Lep pozdrav.Datum objave: 01.04.2014   09:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V pogojih razpisa je zapisano:

19. Ponudnik mora zagotoviti, da se pri gradnji:

- nosilne konstrukcije,

- ostrešja,

- fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma
stropov in

- stavbnega pohištva
uporabi les, ki mora izvirati iz zakonitih virov.

Kar se dokazuje s potrdili:

Ponudnik mora k ponudbi priložiti:

- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali

- potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ali

- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna, akreditirana institucija, kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS ali

- dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU,ali

- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Naročnika prosimo po pojasnilu ali je potrebno, v primeru zagotavljanja po 3. alineji, priložiti oba potrdila, torej standard ISO 9001 in potrdilo standarda ISO 14001 ali zadostuje eno od obeh potrdil.

Hvala.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Zadostuje eno potrdilo.

Lep pozdrav.


Datum objave: 01.04.2014   09:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji navajate zahteve o dokazovanju izvora lesa, sledljivosti... :
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali
– dovoljenje FLEGT , če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Izvajalec zahtevane dokumente lahko dostavi šele ob sklenjenem poslovanju z dobaviteljem oziroma izdelovalcem konstrukcije, ostrešja, fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva. Možno je pridobiti le izjave dobaviteljev. V sled temu predlagamo naročniku, da
se zahteva po teh dokumentih prekliče oziroma spremeni v obliko, da bo zahtevane dokumente možno pridobiti.
Menimo, da imajo enake težave vsi ponudniki, zato smatramo ta predlog kot opravičen. Zahtevano dokumentacijo dobavitelji lesa izdajo lahko šele ob izdaji fakture do končnega uporabnika.

Določila Uredbe o zelenem javnem naročanju na sposobnost ponudnikov nima nikakršnega vpliva, pač pa določa minimalne standarde, ki jih morajo naročniki določiti pri opredelitvi predmeta javnega naročila, izbrani ponudnik pa upoštevati pri gradnji.

Predlagamo, da ustrezno spremenite PRILOGA 13, in vključite izjavo v smislu, da mora ponudnik najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve.


ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik mora spoštovati določila Uredbe o zelenem javnem naročanju in jih vključiti v razpisno dokumentacijo, kot to zateva Uredba. Menimo, da če dobavitelji lesa razpolagajo z izjavami, imajo zagotovo tudi potrdila, ki jih zahteva navedena uredba, s katerimi dokazujejo svoje izjave.

Lep pozdrav.
Datum objave: 01.04.2014   09:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Naročnika sprašujemo ali morajo biti vsi imenovani odgovorni vodje posameznih del tudi vpisani v IZS?
Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Skladno z ZGO- Zakonom o graditvi objektov je odgovorni vodja posameznih del lahko tudi posameznik, ki ima višjo strokovno izobrazbo z opravljenim strokovnim izpitom in najmanj dvemi leti delovnih izkušenj in tehnik z opravljenim strokovnim izpitom in z najmanj tremi leti delovnih izkušenj, lahko pa tudi oseba z opravljenim delovodskim ali mojstrskim izpitom s področja izvajanja del pri gradnjah in z najmanj petimi leti delovnih izkušenj pri gradnjah. Delovodski izpiti se opravljajo pri pristojni gospodarski zbornici, mojstrski izpiti pa se opravljajo pri pristojni obrtni zbornici. Z te kadre ni potrebno, da so vpisani v IZS.

Lep pozdrav.Datum objave: 01.04.2014   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

V sklopu ZUNANJE UREDITVE je
postavka 4. odvoz na začasno deponijo s plačilom vseh taks in odškodnin.
VPRAŠANJE: Kaj naj upoštevamo?

Spoštovani.

Objavili bomo popravek popisov del. V popisu je prečrtan stavek. Takse na gradbišču ni. Je začasna deponija.


postavka 20 in 21: Opažen izkop jarkov v skupnem izkopu je navedena količina, v naslednji vrstici pa ni količine.
VPRAŠANJE: ALI JE KOLIČINA 0, OZ. ALI BO INVESTITOR POPRAVIL POPIS?

ODGOVOR:
Popravki so označeni z rdečo. Je napaka v formuli.


postavka 33 : črpališče je količina 0, navedeno je da je že upoštevano v načrtu odstranitvenih del.
VPRAŠANJE: Ali je prišlo do napake?

ODGOVOR:

Ni napaka, je evidentirano., da je zajeto v načrtu odstranitvenih del. Ponudnik navede samo ceno.

V SKLOPU ZUNANJI VODOVOD je:
postavka 6: Kombiniran izkop v skupnem izkopu je navedena količina, v naslednjih vrstici pa ni količine.
VPRAŠANJE: ALI JE KOLIČINA 0, OZ. ALI BO INVESTITOR POPRAVIL POPIS?

ODGOVOR:

Je napaka v formuli. Popravek je narejen v novem popisu_korekcija dne 31.3.2014V SKLOPU BAZENSKA TEHNIKA - GRADBENA DELA je
postavka 3: obojestranska zaščita brežin... V naslednji vrstici pa je opis DN 100(114,3x3,6mm)/225
VPRAŠANJE: Kaj pomeni ta opis?

ODGOVOR:
Tipkarska napaka: DN100(114, 4X3, 6)/225-odpade.

Lep pozdrav.


Lep pozdrav in hvala za odgovore.

ODGOVOR:


Datum objave: 01.04.2014   09:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

ELEKTROINŠTALACIJE

XXXV. ŠIBKI TOK:


4.2 SPECIFIKACIJA MATERIALA - TELEKOMUNIKACIJE
A UNIVERZALNO OŽIČENJE

V popisu so navedene komponente kategorije 6 v UTP izvedbi. V tekstu v opombah na začetku popisa na se zahteva ožiženje z oklopom FTP z zmogljivostjo 10Gbase-T, kar je standard za ožičenje kategorije 6A.

Prosimo vas za odgovor kakšno mora biti ponujeno in izvedeno ožičenje ali kat.6, UTP ali kat.6A, FTP?

Lep pozdrav


ODGOVOR:
Spoštovani.

Kabel mora biti:
- UTP Cat.6 AWG24

V zvezi s to opombo se popis ne spreminja. Ignorira se le navedbo v splošnih opombah: 10Gbase-T.


Lep pozdrav.
Datum objave: 01.04.2014   09:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

ELEKTROINŠTALACIJE

XXXV. ŠIBKI TOK:


4.2 SPECIFIKACIJA MATERIALA - TELEKOMUNIKACIJE
A UNIVERZALNO OŽIČENJE

V popisu so navedene komponente kategorije 6 v UTP izvedbi. V tekstu v opombah na začetku popisa na se zahteva ožiženje z oklopom FTP z zmogljivostjo 10Gbase-T, kar je standard za ožičenje kategorije 6A.

Prosimo vas za odgovor kakšno mora biti ponujeno in izvedeno ožičenje ali kat.6, UTP ali kat.6A, FTP?

Lep pozdrav


ODGOVOR:


Spoštovani.

Kabel mora biti:
- UTP Cat.6 AWG24

V zvezi s to opombo se popis ne spreminja. Ignorira se le navedbo v splošnih opombah: 10Gbase-T.


Lep pozdrav.


Datum objave: 01.04.2014   10:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
- Osnutek pogodbe (priloga A)
- Označba ponudbe (priloga B)
- Vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C)
- Vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (priloga C/1)
- Vzorec bančne garancije za resnost ponudbe (priloga C/3)

Nikjer v razpisni dokumentaciji ni zahteva, da bi v ponudbo priložili npr. Osnutek pogodbe (priloga A). Torej v ponudbo nam ni potrebno prilagati naštetih prilog razpisne dokumentacije, razen bančno garancijo za resnost ponudbe in pa označbe ponudbe, ki bo nalepljen na ovojnici.


ODGOVOR:
Spoštovani.


V ponudbo Vam ni potrebno prilagati naštetih prilog razpisne dokumentacije, razen bančne garancije za resnost ponudbe in označbe ponudbe, ki je nalepljena na ovojnici.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.04.2014   10:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni,

Potreboval bi shemo toplotnih postaj, ali so postaje skupaj v enem prostoru, ali so ločene, ali je za STV na sekundarni strani samo oprema iz popisa in se tipala samo dogradijo v obstoječ zalogovnik.
lp,

ODGOVOR:
Spoštovani.

Vsa projektna dokumentacija, vključno s shemami toplotnih postaj, Vam je na voljo na MOL, Služba za razvojne projekte in investicje, ga. Suzana Nikolič, tel. št. 01-306 4665.

Lep pozdrav.
Datum objave: 01.04.2014   10:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni,
Potreboval bi tudi temperaturni režim za bazensko vodo. Verjetno v poletnem času ne bo 800 kW odjema, oz. bo v zimskem času še večji odjem.

ODGOVOR:
Spoštovani.


Vsi potrebni podatki so razvidni iz postavke št.15 (popis bazenske tehnike), kjer je zagonska moč za veliki zunanji bazen 800kW, obratovalna moč pa 450kW. Za mali zunanji bazen je obratovalna moč 150kW, medtem ko je zagonska moč 250kW.
Ob tem je režim le poletni, saj v zimskem času obratovanje zunanjih bazenov ni predvideno.
Postavke popisa:III. PRIPRAVA BAZENSKE VODE:

15. Termična priprava bazenske vode in meritev pretoka:

15.1 Ploščni prenosnik toplote za ogrevanje klorirane bazenske vode SISTEMa 1, s ploščami tipa "L" iz INOX AISI 316 jekla, s prirobničnimi priključki,
za pogoje:
Zagonska moč / obrat. moč: 800/450 kW
Primarna stran - grelni medij:
T1,4= 65/35ºC; Gw1(zag)= do 23,0 m3/h
Sekundarna stran - ogrevani medij:
Gw2= 120 m3/h; T2,3= 10/16ºC - 27/30ºC
priključki 4x H-DN100
dp1,4= 1,0 kPa, dp2,3= 49 kPa
delovni tlak do 1,0 bar
(primar prenosnika obdelan v načrtu str. Inšt.) kos 1

15.2 Ploščni prenosnik toplote za ogrevanje klorirane bazenske vode SISTEMa 2, s ploščami tipa "M" iz INOX AISI 316 jekla, s prirobničnimi priključki,
za pogoje:
Zagonska moč / obrat. moč: 250/150 kW
Primarna stran - grelni medij:
T1,4= 65/38ºC; Gw1(zag)= do 8,0 m3/h
Seundarna stran - ogrevani medij:
Gw2= 35 m3/h; T2,3= 10/16ºC - 30/34ºC
priključki 4x F-DN65
dp1,4= 1,0 kPa, dp2,3= 45 kPa
delovni tlak do 1,0 bar
(primar prenosnika obdelan v načrtu str. Inšt.) kos 1
Datum objave: 01.04.2014   10:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V razpisni dokumentaciji se v prilogi 13 - izjava o izpolnjevanju zahtev v skladu z uredbo o zelenem javnem naročanju sklicujete na razpisno dokumentacijo št. 430-1125/2012-5, ki pa ni predmetna razpisna dokumentacija, saj je označena s številko 430-1313/2013-2.

Prosimo za pojasnilo.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Gre za napako. Za napako se opravičujemo.

Lep pozdrav.


Datum objave: 01.04.2014   10:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas, ali lahko pogoj 19 v sklopu TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO V SKLADU Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU izpolnimo tudi s podizvajalcem? V navodilih namreč piše, da pogoj lahko izpolnjuje ponudnik sam ali s partnerji v skupni ponudbi.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Pogoj lahko izpolnjujete tudi s podizvajalcem.

Lep pozdrav.Datum objave: 01.04.2014   10:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni,

kje je objavlena študija požarne varnosti?

LP

ODGOVOR:

Spoštovani.

Študija požarne varnosti ni objavljena. Možen je vpogled, skeniranje, fotokopiranje ob vpogledu v projektno dokumentacije po predhodni najavi, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji pri ga. Suzani Nikolič, suzana.nikolic@ljubljana.si ali (01) 306 4665.

Lep pozdrav.Datum objave: 01.04.2014   10:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
veza : 20. člen vzorca pogodbe,

Naročnik v 20.členu vzorca gradbene pogodbe od izbranega izvajalca zahteva, da po zaključku del dostavi naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10 % (desetih odstotkov) od končne
pogodbene vrednosti in z zahtevanim rokom trajanja finančnega zavarovanja, ki je za 30 (trideset) dni daljši kot
je garancijski rok za solidnost gradnje določene iz 18.člena , ki znaša 10 let od primopredaje.

Solidnost gradnje pomeni garancijo konstrukcijsko trdnost objekta in se razlikuje od splošnega garancijskega roka, za katerega običajno izvajalci predložijo finančno zavarovanje.

Prosimo, da naročnik omenjeno upošteva in za ponudnike izrazito neugodno in nesorazmerno zahtevo , po izdaji finančnega zavarovanja za garancijsko dobo spremeni tako, da sprejme kot ustrezno bančno garancijo, katere veljavnost je za 30 ( trideset) dni daljša, kot je splošni garancijski rok znaša 5 ( pet ) let naveden v predlogo pogodbe.


Za upoštevanje se zahvaljujemo.ODGOVOR:
Spoštovani.

Po veljavnih predpisih izvajalec odgovarja za napake v solidnosti gradnje 10 let od izročitve oziroma prevzema objekta. V razpisni dokumentaciji za GOI dela ter dobavo in montažo bazenske tehike za novogradnjo za projekt Kopališče Kolezija, je zato zahtevano, da ima izvajalec pokrito svojo odgovornost za odpravo za napak z bančno garancijo ali kavcijskim zavarovanjem pri zavarovalnici v višini 10% od končne pogodbene vrednosti. V kolikor banke ne izdajajo zahtevanih bančnih garancij, lahko predložite tudi kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.

Lep pozdrav.

Datum objave: 01.04.2014   10:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !

Zanima nas ali lahko nominirani podizvajalec da reference za izvedbo objekta in odgovornega vodjo del.

Hvala in lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Referenčni pogoj za izvedbo objekta in odgovornega vodjo del lahko izpolnjujete s podizvajalcem.

Lep pozdrav.Datum objave: 03.04.2014   10:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

V sklopu ZUNANJE UREDITVE je
postavka 4. odvoz na začasno deponijo s plačilom vseh taks in odškodnin.
VPRAŠANJE: Kaj naj upoštevamo?

postavka 20 in 21: Opažen izkop jarkov v skupnem izkopu je navedena količina, v naslednji vrstici pa ni količine.
VPRAŠANJE: ALI JE KOLIČINA 0, OZ. ALI BO INVESTITOR POPRAVIL POPIS?

postavka 33 : črpališče je količina 0, navedeno je da je že upoštevano v načrtu odstranitvenih del.
VPRAŠANJE: Ali je prišlo do napake?

V SKLOPU ZUNANJI VODOVOD je:
postavka 6: Kombiniran izkop v skupnem izkopu je navedena količina, v naslednjih vrstici pa ni količine.
VPRAŠANJE: ALI JE KOLIČINA 0, OZ. ALI BO INVESTITOR POPRAVIL POPIS?

V SKLOPU BAZENSKA TEHNIKA - GRADBENA DELA je
postavka 3: obojestranska zaščita brežin... V naslednji vrstici pa je opis DN 100(114,3x3,6mm)/225
VPRAŠANJE: Kaj pomeni ta opis?

ODGOVOR:
: Gre za pomoto. Opis (DN 100(114,3x3,6mm)/225) nima pomena.
Lp,Lep pozdrav in hvala za odgovore.

ODGOVOR:


Datum objave: 03.04.2014   14:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V zvezi s predmetnim javnim naročilom ugotavljamo, da v zahtevanem času ni mogoče sestaviti kvalitetne in zadovoljive ponudbe, zato zahtevamo podaljšanje roka oddaje ponudb za najmanj 10 delovnih dni.

Krajši rok od predlaganega pomeni diskriminatorno omejevanje konkurence in v posledici pridobitve manj kvalitetnih ponudb ter dražjo izvedbo pogodbenih del, kar je v nasprotju z osnovnimi načeli oddaje javnih naročil.
Napadeni rok je posebej diskriminatoren do morebitnih ponudnikov izven Republike Slovenije, ki sicer kljub izkušenosti in izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev le te v tako določenem času niso sposobni izkazati v zahtevani obliki.


ODGOVOR:


Spoštovani.

Podaljšali bomo rok za predložitev ponudb in sicer je novi rok 25.4. 2014 do 9.00 ure in rok za odpiranje ponudb – 25,4. 2014 do 10.00 ure.

Lep pozdrav.


Datum objave: 03.04.2014   14:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V zvezi z izvajanjem predmetnega javnega naročila prosimo za podaljšanje roka za pripravo in oddajo ponudb. Predlagani skrajni rok za oddajo ponudb
je po naši realni oceni, ki temelji na izkušnji uspešnega ponudnika in izvajalca istovrstnih del, prekratek.
Svojo prošnjo utemeljujemo z dejstvom, da gre za izjemno zahtevno izdelavo ponudbe, ki jo narekuje
sama narava izvedbe projekta kot tudi zelo strogi in zahtevni pogoji, določeni s strani naročnika,
Nadaljnja utemeljitev naše zahteve predstavlja spreminjanje razpisne dokumentacije v delu
ponudbenega predračuna, s strani naročnika, kar zahteva dodatni trud in čas pri pripravi ponudbe
v obliki iskanja ter aktiviranja novih podizvajalcev ter novih ponudb drugih ponudnikov, ki morajo
naknadno izkazati vse pogoje za sodelovanje na razpisu.
V prepričanju, da ste kot naročnik zainteresirani za čim več kvalitetnih ter konkurenčnih ponudb ne
dvomimo, da boste v smislu načela dobrega gospodarja in dobrega gospodarstvenika ugodili zgornji
zahtevi.

Spoštovani.

Podaljšali bomo rok za predložitev ponudb in sicer je novi rok 25.4. 2014 do 9.00 ure in rok za odpiranje ponudb – 25,4. 2014 do 10.00 ure.

Lep pozdrav.
ODGOVOR:


Datum objave: 03.04.2014   14:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Ali morajo biti pri kadrovskih zmogljivostih odgovorni vodja del ter odgovorni vodja strojno instalacijskih del, odgovorni vodja elektro instalacijskih del, odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del različne osebe ali bo naročnik upošteval imenovanje ene osebe na več pozicij?

Hvala!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Odgovorni vodja del ter odgovorni vodja strojno instalacijskih del, odgovorni vodja elektroinstalacijskih del, odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del morajo biti različne osebe.

Lep pozdrav.Datum objave: 03.04.2014   14:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je v razpisni dokumentaciji, ki ste jo objavili dne 1.4.2014 prišlo do sprememb samo na prilogi št. 13 - izjava o izpolnjevanju zahtev v skladu z uredbo o zelenem javnem naročanju? Razpisno dokumentacijo imamo namreč že v celoti izpolnjeno in ne bi radi izpolnjevali vsega še enkrat.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Objavljen bo popravek razpisne dokumentacije št. 2, v katerem bodo novi roki za predložitev ponudb in spremenjeni pogoji za predložitev garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.04.2014   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da spremenite popise podtalnega odtočnega sistema.

MATERIAL: Nabava, dobava in montaža podtlačnega odtočnega sistema poljubnega izbranega proizvajalca skupaj s pripadajočimi pomožnimi, pripravljalnimi, montažnimi, spremljevalnimi in zaključnimi deli po sledeči specifikaciji:

DELO: Montaža kompletnega podtlačnega sistema z vsemi pripravljalnimi, spremljevalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli, vključno z dostavo vse potrebne dokumentacije in izjav, ki so potrebne za tehnični pregled.

V popisih je zahtevano dvakrat ponuditi montažo podtlačnega sistema.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Ponudnik ima prav: v postavki “material (vrstica 936) je potrebno izbrisati del teksta: “in montaža”, ker je delo ponujeno posebej (vrstica 994). Gre za segment popisa “GRADBENA DELA” (novogradnja).

Popravljenih popisov del ne bomo objavljali. Prosimo, da pri izpolnjevanju popisov del upoštevate navedeno pojasnilo.

Lep pozdrav.


Datum objave: 03.04.2014   14:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V popisu je naveden odpadek:

KAMEN: Klasif. št. odpadka: 170501: kamen, kamniti zidovi....

Te klasifikacije v Uredbi o odpadkih Ur.l.RS št. 103/2011ni.

Prosimo, da določite pravo klasifiklacijsko številko odpadka.

Hvala in lep pozdravSpoštovani.


V popisu Kopališče Kolezija (novogradnja) se v sklopu "gradbenih del", v vrstici 151 in 156 namesto klasifikacije 17 05 01 upošteva: 17 05 04.
Gre za tipkarsko pomoto.

Lep pozdrav.


Datum objave: 03.04.2014   14:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !


Na zahtevo enega od potencialnih ponudnikov se je iz pogojev za ponujanje bazenske školjke brisalo dva, po naši oceni bistvena pogoja, ki sta v osnovi pomenila zagotovilo Naročniku, da bo ponujena tehnologija izpolnjevala zahteve kot :

- da je z iskano tehnologijo bilo v okviru EU v zadnjih 5 (pet) letih izvedeno vsaj 10 enakovrednih objektov, in
- da za ponujeno tehnologijo ponudnik pridobi pozitivno mnenje FINA o primernosti

To sta po naši strokovni oceni in predpostavljamo tudi strokovni oceni odgovornega projektanta, ki je tehnologijo zagotovo izbral po več letnem iskanju in preverjanju z namenom, da se naročniku ponudi in izvede to, kar je trenutno tehnološko najustreznejše, ne pa različni bolj ali manj uspešni surogati.

V enaki situaciji vendar za drugega Naročnika , je ista skupina predlagateljev vložila Zahtevek za revizijo s katerim po Sklepu Državne revizijske komisije ni bila uspešna. Komisija jasno navaja, da sta v fazi projektiranja tako Naročnik kot Projektant zagotovo skrbno preverila, kako pristopiti k izvedbi bazenske školjke. Kot navedeno dejstvo, da vlagatelj ne more oddati popolne ponudbe , ker z zahtevano tehnologijo ne razpolaga, po presoji Državne revizijske komisije še ne dokazuje, da je sporna naročnikova zahteva diskriminatorna. Navedenemu pritrjuje tudi sodna praksa Sodišča EU, ki je v zadevi C-513/99 Concordia Bus Finland Oy Ab ( obrnjeni primer se sicer nanaša na spornost meril tehničnih prednosti, ki njih je prav tako dosegalo le določeno podjetje). Če bi naročniku naložili prilagoditev njegovih zahtev zmožnostim potencialnih ponudnikov, to ne bi imelo za posledico le znižanja naročnikovih zahtev, marveč bi pomenilo tudi poseganje v Naročnikovo/Projektantovo avtonomno pravico do njihovega samostojnega oblikovanja . Poleg tega bi naročnikov umik sporne zahteve iz razpisne dokumentacije iz razloga, ki je eden od ponudnikov ne more izpolniti, NEUPRAVIČENO POSTAVIL V SLABŠI POLOŽAJ ponudnika, ki takšno naročnikovo zahtevo lahko izpolni, zato samo dejstvo, da zahtevo iz razpisne dokumentacije izpolnjuje le določen ponudnik, še ne pomeni kršitve načela enakopravnosti ( navedeno stališče je v svoji sodbi (C-513/99) sprejelo tudi Sodišče EU (v 82. do 85. odstavku).
Pri tem je potrebno predvsem vzeti v obzir dejstvo da je naročnik s svojim odgovornim Projektantom avtonomen pri oblikovanju tehničnih zahtev in da jih lahko oblikuje po svojih lastnih potrebah, ki morajo biti povezane s predmetom naročila in mu jih ni možno vsiliti.

Glede na dobro poznavanje situacije in akterjev, kar je privedlo do izključitve, po našem prepričanju bistvenih zahtev Naročnika, s katerimi si lahko zagotovi ustrezno in tehnološko preizkušeno rešitev, predlagamo, da se oba pogoja ponovno umestita v razpisno dokumentacijo.

Trenutno stanje v R Sloveniji in praksa, de lahko privilegirani posamezniki hitro in sebi v prid spreminjajo tako rekoč karkoli, bi morali biti za večne čase mimo, saj lahko to v nasprotnem primeru zlahka pripelje do neprijetnih in nepotrebnih zapletov za Naročnika oziroma za z njegove strani imenovano Komisijo.

V želji, da bo Mestna Občina Ljubljana dobila objekt kot si ga zasluži in ne kakršenkoli nepreverjen nadomestek, vas lepo pozdravljamo.

ODGOVOR:


Spoštovani.

Naročnik ne bo spreminjal pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.Datum objave: 03.04.2014   14:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V zvezi z izpolnjevanjem pogoja 19 v sklopu TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO V SKLADU Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU nas zanima, ali lahko v razpisno dokumentacijo priložimo lastno izjavo ponudnika, da bomo po končanju objekta predložili vse zahtevane dokumente iz te točke? Ta potrdila oz. dokazila se namreč navadno pridobivajo po dokončanju vseh del na objektu.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Zahtevana dokazila, ki se nanašajo na temeljne okoljske zahteve za gradnjo v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju je potrebno predložiti v ponudbi.

Lep pozdrav.


Datum objave: 03.04.2014   14:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Od objave JN ( 7.3.2014) pa do danes ste 13.3, 25.3.,28.3. in 1.4 2014 spremenili oz. dopolnili popise del .
Ker gre za zelo zahteven objekt Vas prosimo, da glede na spremembe in dopolnitve podaljšate rok za oddajo ponudbe.ODGOVOR:
Spoštovani.

Podaljšali bomo rok za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.


Datum objave: 03.04.2014   14:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo za podaljšanje roka, ker spreminjanje razpisne dokumentacije v delu
ponudbenega predračuna predstavlja in zahteva dodatni trud in čas pri pripravi ponudbe.

Ponudbeni predračun, nasploh v cenah na enoto, zahteva kontrolo in zbranost, saj se morebitnih napak ne da popraviti ali dopolniti!
Zaradi take napake je ponudnik izločen.

V prepričanju, da ste kot naročnik zainteresirani za čim več kvalitetnih ter konkurenčnih ponudb ne
dvomimo, da boste v smislu načela dobrega gospodarja in dobrega gospodarstvenika ugodili zgornji
zahtevi.


ODGOVOR:
Spoštovani.

Podaljšali bomo rok za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.
Datum objave: 03.04.2014   14:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kot verjetno veste, ce ne drugje, pa vsaj iz dnevnega obvešcanja preko raznih medijev, so se v zadnjih letih spremenile
politike poslovanja bank, med drugim tudi na podrocju izdajanja garancij za tako dolge dobe. Dejstvo je namrec, da v
Sloveniji ni banke, ki bi lahko izdala garancijo s tako dolgo veljavnostjo (10 LET). Iz naših izkušenj vam lahko potrdimo, da so
se temu stanju tudi že prilagodili vsi ostali javni narocniki, s katerimi imamo stike. Tako so prilagodili veljavnost
bancnih garancij, kakor tudi višino bancnih garancij. Upamo, da boste to tudi sami preverili in se prepricali. Preberite si
tudi stališce Ministrstva za finance, dostopnega na

http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Stalisca/007-164-2012_Financna_zavarovanja_pri_javnem_narocanju.PDF

, ki je bilo izdano že septembra 2012.
Prosimo in pozivamo vas, da spremenite veljavnost bancne garancije za odpravo napak v garancijski dobi (iz 10 let na 3
leta ali najvec 5 let).

ENAKO VELJA ZA KAVCIJSKA ZAVAROVANJA ZAVAROVALNIC!!!

Zaradi zahtevane garancijske dobe 10 let ne moremo pridobiti niti garancije za resnost ponudbe brez dodatne izjave, da ne bomo vlagali vloge za izdajo garancije za garancijski rok 10 let. Največ kar lahko pridobimo je 5 let + 30 dni!!!

Smatramo, da je naročnik diskriminatoren do ostalih ponudnikov ali pa ima morebiti že izbranega ponudnika, kateri je morda sposoben izpolniti le-to zahtevo naročnika (ne razumemo sicer po kakšnem receptu)..

Upamo, da boste naše vprašanje obravnavali objektivno in odgovorno, v nasprotnem bomo primorani uporabiti druge
pravne poti in dokazati utemeljenost zgornjih navedb


ODGOVOR:

Spoštovani.

Spremenili bomo pogoje za predložitev bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, v katerim bomo upoštevali tudi zadnja stališča Ministrstva za finance.

Lep pozdrav.Datum objave: 03.04.2014   14:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani ,

Naročnik naj upošteva ZJN in aktualne prakso Državne revizijske komisije , po kateri ogled ,oziroma pregled stanja na terenu in stanja sosednjih objektov nikakor ne more biti obvezen pogoj za ponudnika, da se la ta znani z dejanskim materialno tehničnim stanjem terena in objektov.

Prosimo, da naročik ugotovljeno neskladje v razpisni dokumentaciji upošteva in besedo "obvezen" spremeni v "priporočljiv".

lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Glede na ocenjeno vrednost in zahtevnost investicije smatramo, da si morajo potencialni ponudniki obvezno ogledati stanje na terenu.

Lep pozdrav.Datum objave: 03.04.2014   14:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo, da objavite vso projektno dokumentacijo.
Objektivno je nemogoče, da je projektna dokumentacija tako obsežna, da je ni možno objaviti na portalu.
Zato zahtevamo, da to nemudoma storite sicer bomo vložili revizijo!
Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik je na to vprašanje že večkrat odgovoril.

Lep pozdrav.Datum objave: 03.04.2014   14:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani! Zahteva razpisne dokumentacije po izjavah banke je objektivno neopravičljiva in nesorazmerna ter brez kakršnih koli pravnih podlag. Hkrati izrecno nasprotuje mnenju Ministrstva za finance, dostopnega na njihovi spletni strani http://www.djn.mf.gov.si/resources/files/Stalisca/007-164-2012_Financna zavarovanja pri javnem naročanju.

Naročnik v postopku oddaje javnega naročila sicer lahko zahteva finančna zavarovanja, pravnih podlag za zahtevo po izjavah banke, da bo izdala garancijo pa ni navedenih ne v ZJN-2 ter niti v Pravilniku o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila. Ker finančna zavarovanja predstavljajo predpogodbeno oz. pogodbeno obveznost ponudnika oziroma izvajalca, je naročnik pri definiranju zahtev na področju finančnih zavarovanj, ter še posebej izjav banke v zvezi z izdajo garancij za katere veljavni predpisi niti ne dajejo ustreznih pravnih podlag, dolžan upoštevati temeljna načela ZJN-2 in določila Obligacijskega zakonika, ki podrobneje urejajo način določanja pogojev pogodbe in urejanja pogodbenih odnosov. Banke zaradi svoje poslovne politike izjave, da bodo izdale bančno garancijo vedno težje izdajajo oziroma jih ponudnikom zaračunajo v nesorazmerni višini, poleg tega pa kot rečeno podlag v Pravilniku o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, ki je celo prenehal veljati (se pa sicer še lahko uporablja) za izjavo banke sploh ni. Pravilnik izjav bank, da bo izdala garancijo namreč niti ni predvideval. Zaradi navedenega dejstva in poslovne politike banke večina naročnikov v fazi oddaje ponudbe zahteva zgolj lastno izjavo ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti in lastno izjavo ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik ne sme samovoljno, mimo določil OZ in ZJN-2, postavljati pogojev pogodbe, nenazadnje so nemogoči pogodbeni pogoji v pogodbi sankcionirani z najvišjo obliko neveljavnosti, to je ničnostjo. Glede na navedeno zahtevamo, da se tako kot večina drugih naročnikov prilagodite pravnim predpisom ter ne zahtevate več kot je v njih določeno, še posebej ker so zaradi poslovne politike bank zahteve po izjavah bank, da bodo izdale bančne garancije, postale tudi izrazito nemogoče in diskriminatorne do vseh ponudnikov. Upoštevajoč, da za zahteve po izjavah bank ni neposrednih pravnih podlag in zaradi poslovne politike bank pričakujemo, da se boste situaciji prilagodili in tako kot drugi naročniki zahteve po izjavi bank nadomestili z izjavo ponudnika, da bo pridobil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

Glede na navedeno zahtevamo, da se zahtevi po izjavi banke, da bo izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku nadomesti z lastno izjavo ponudnika.


ODGOVOR:

Spoštovani.

Naročnik bo spremenil pogoj v zvezi s predložitvijo bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer bodo upoštvana tako priporočila MF-ja kot tudi vsa veljavna zakonodaja na tem področju.

Lep pozdrav.
Datum objave: 03.04.2014   14:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik je dolžan prijaviteljem omogočiti pripravo pravilne prijave. To velja tako za samo jasnost zahtev razpisne dokumentacije kot tudi za določitev roka za predložitev prijav, ki ne sme biti krajši od minimalnega zakonskega roka, določenega v 61. členu ZJN-1, oz. (če so izpolnjeni pogoji) v prvem odstavku 63. člena ZJN-1 ter 1. točki prvega odstavka 64. člena ZJN-1. Hkrati mora biti rok za sprejemanje prijav ob upoštevanju zahtevnosti predmeta javnega naročila ter ob upoštevanju številčnosti in kompleksnosti vprašanj, ki jih postavljajo prijavitelji, dovolj dolg, da lahko le-ti zberejo vse potrebne informacije o predmetu javnega naročila in zahtevane ponudbene dokumente ter na ta način pripravijo pravilne in konkurenčne prijave. Kot je razvidno iz postopka oddaje javnega naročila je naročnik prejel številna vprašanja prijaviteljev, ki so se nanašala na odpravo nejasnosti določil razpisne dokumentacije in popisov del, ki jih naročnik konstatno spreminja in dopolnjuje. Skladno s četrtim odstavkom 25. člena ZJN-1 mora naročnik rok za oddajo ustrezno podaljšati. Opozarjamo naročnika, da v kolikor ne podaljša roka se bo posledica takega nezakonitega ravnanja naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila odrazila v nezmožnosti postavljanja novih vprašanj in neodpravi nejasnih določil razpisne dokumentacije. Naročnik mora zato določiti nov rok za sprejemanje prijav, ki bo skladen s kogentnimi zakonskimi določili in v katerem bo prijaviteljem omogočena razjasnitev vseh morebitno nejasnih določil razpisne dokumentacije, posledično pa tudi omogočen rok priprave pravilne prijave.


ODGOVOR:
Spoštovani.

Podajšali smo rok za predložitev ponudb.

Lep pozdrav.

Datum objave: 03.04.2014   14:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vezano na 12. člen osnutka pogodbe (priloga A) ter na novo definiranim stavkom v odgovoru posredovan dne 25.03.2014 »Zavarovanje poklicne odgovornosti za škode,ki izvirajo iz opravljanja strokovnega poklica odgovornega vodje del ali odgovornega vodje posameznih del in so posledica strokovne napake z razširitvami." prosimo za navedbo:

- konkretnega primera škodnega dogodka, ki bi se lahko zgodil iz naslova poklicne odgovornosti za škode, ki izvirajo iz opravljanja strokovnega poklica odgovornega vodje del ali odgovornega vodje posameznih del in

- kakšne razširitve kritja želi naročnik


ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovornost odgovornega vodja del oziroma posameznih del natančno določa že Zakon o graditvi objektov (ZGO-1). Ta izvajalcu odgovarja za skladnost vseh oziroma posameznih del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih, in sicer kot strokovnjak pri opravljanju svojega poklica. Že iz navedenega sledi, da je lahko odgovorni vodja (posameznih) del odgovoren izvajalcu v kolikor določeno oziroma posamezno delo ni skladno s projektno dokumentacijo. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) določa, da je projektna dokumentacija sistematično urejen sestav načrtov oziroma tehničnih opisov in poročil, izračunov, risb in drugih prilog, s katerimi se določijo lokacijske, funkcionalne, oblikovne in tehnične značilnosti nameravane in izvedene gradnje ter obsega idejno zasnovo, idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del. Upoštevati je potrebno, da je v primeru gradnje težko upoštevati vse okoliščine in so določene predpostavke (npr. vzročna zveza) težko določljive in so odvisne od vsakega konkretnega primera (kar nasploh velja za celotno odškodninsko pravo) oziroma narave posameznih del. Ne glede na to, si lahko predstavljamo primer, ko bi pristojni organ zavrnil izdajo uporabnega dovoljenja, ker je ugotovil neskladnost gradnje z gradbenim dovoljenjem določenih lokacijskih in drugih pogojev, izvajalcu ali posledično naročniku pa bi zato nastala škoda. Seveda pa morajo biti pri tem izpolnjeni vsi elementi oziroma pogoji tako za odškodninsko odgovornost kot za zavarovalni primer.

Torej zahtevano je zavarovanje poklicne odgovornosti za škode, ki izvirajo iz opravljanja strokovnega poklica odgovornega vodje del ali odgovornega vodje posameznih del in so posledica strokovne napake z razširitvijo:
• kritja za napake oziroma stroške, ki nimajo za posledico fizičnega poškodovanja, temveč le potrebo po izdelavi, dobavi ali vgradnji novega elementa ali dela (mehke škode) in
• podaljšanja obdobja za prijavo odškodninskih zahtevkov za dobo najmanj 3 (tri) leta.


Lep pozdrav.
Datum objave: 03.04.2014   14:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji je določen obvezen ogled objekta.
Naročika opozarjamo, da je bila sprejeta odlocitev Državne revizijske komisije, da je določitev obveznega ogleda
lokacije nezakonita, ker bi seznanitev z imeni potencialnih ponudnikov predstavljala neposredno vzročno zvezo s
prilagajanjem zahtev razpisne dokumentacije, naročnik pa v nasprotju s cetrtim odstavkom 22. clena Zakona o javnem
narocanju (Uradni list RS, št. 128/2006 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2) ne zagotavlja anonimnosti, sicer pa bi moral
narocnik vsa dejstva, okolišcine in morebitne posebnosti javnega narocila jasno predstaviti že v razpisni dokumentaciji,
kot to doloca 72. clen ZJN-2, zato obvezni ogled ne more biti dejavnik popolnosti ponudbe.
Zato narocnika pozivamo, da ta pogoj ogleda umakne iz svoje razpisne dokumentacije.
Prosimo za sprememobo in sicer da ogled ni potreben, in ponudbo lahko odda vsak ponudnik ki ustreza pogojem iz
rapisne dokumentacije, ogled lokacije pa ni obvezen.
Lep pozdrav.


ODGOVOR:
Spoštovani.

Četrti odstavek 22. člena ZJN-2 določa, da” mora naročnik imena ponudnikov in predložene ponudbe varovati kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb.” V postopku oddaje javnega naročila potencialni ponudniki postanejo ponudniki tedaj, ko oddajo ponudbo na javno naročilo. V ZJN-2 ni mogoče zaslediti določbe, ki bi določala, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila varovati kot poslovno skrivnost potencialne ponudnike ali drugače povedano, pravne subjekte, ki so si ali si bodo ogledali lokacijo gradnje po ZJN-2 še ne smatramo kot ponudnike, saj to ne pomeni, da bodo tudi dejansko oddali ponudbo in postali ponudniki v postopku oddaje javnega naročila. Odločitve Državne revizijske komisije na to temo ni mogoče zaslediti, saj obvezen ogled lokacije objekta ni predmet presoje Državne revizijske komisije, pač pa naročnika.

Lep pozdrav.
Datum objave: 03.04.2014   14:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Naročnika sprašujemo ali morda s svojo zahtevo po 10 letni garanciji za garancijski rok morebiti preferira tuje ponudnike pred slovenskimi, kajti le tuji ponudniki (pa še to ne vsi) imajo možnost pridobiti pri svojih bankah izjave, da bodo zagotovili garancijo za 10let. Glede na razmere v Sloveniji in stanju bank ter zavarovalnic, slovenski ponudniki ne morejo pridobiti izjav ali takih finančnih zavarovanj in jih s tako zahtevo naročnik onemogoča pri podajanju pravilnik ter korektnih ponudb.
Naročnika naprošamo, da svojo zahtevo omili na obdobje 5 let + 30 dni, kot je praksa v Sloveniji in s tem dokaže, da ni diskriminatoren s svojo zahtevo do slovenskih ponudnikov.
HvalaODGOVOR:
Spoštovani.

Spremenili bomo pogoje v zvezi s predložitvijo bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

V razpisni dokumentaciji št. 430-1313/2013-13 z dne 1.4. 2014 je na strani 17/72 navedeno, da se bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku predloži ob primopredaji pogodbenih del in ne v ponudbi, torej naročnik nikogar ne preferira niti ne diskriminira. GOI dela na projektu Kopališče Kolezija bodo predvidoma zaključena v prvi oz. drugi polovici leta 2015, kar pomeni, da bodo tedaj banke in zavarovalnice v RS že izdajale bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje 10-let, kolikor, po veljavnih predpisih, znaša garancijski rok za solidnost objekta oz. 5 let +5let in 30 dni, kolikor bo zahtevano v popravku razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.
Datum objave: 03.04.2014   14:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to da smo tuji ponudnik, nas zanima ali lahko za dokazovanje osnovne sposobnosti predložimo samo izjave.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Prosimo, predložite dokazila tako, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.


Datum objave: 03.04.2014   15:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

ali lahko za dokazovanje sposobnosti za odgovorni vodji del za elektro in strojna dela predložimo referenco za rekonstrukcijo objekta? Namreč pri dotični referenci je šlo za rekonstrukcijo objekta, vendar so se elektro in strojne instalacije izvedle v celoti na novo. Menimo, da s tako referenco odgovorni vodji del dokazujeta sposobnost izvedbe tudi novogradnje.

Hvala za vaše pojasnilo.


ODGOVOR:
Spoštovani.

Prosimo predložite reference in potrdila za reference kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Lep pozdrav.Datum objave: 03.04.2014   15:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Narčnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb vsaj za teden dni, ker še vedno objavljate korekcije popisov.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.


Datum objave: 03.04.2014   15:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo naj pojasni kaj zahteva kot prilogo k obrazcu priloga 13.
Prosimo za konkretna navodila.

ODGOVOR:

Kot navedeno v drugem odstavku priloge 13- Izjava o izpolnjevanju zahtev v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju je potrebno k tej izjavi predložiti dokazila o izpolnjevanju zahtev za gradnjo v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

Lep pozdrav.Datum objave: 03.04.2014   15:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji navajate

»v vzorcu pogodbe , 4. člen
Cena je določena po sistemu » fiksna cena na enoto do dokončanja pogodbenih del« na podlagi izvajalčevega predračuna št. ……………….z dne …………………, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe št……….. z dne……….in končne ponudbe št……….., dogovorjene na neposrednih pogajanjih dne ….. (v nadaljevanju: končna ponudba ), ki sta Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 54/72 kot prilogi sestavni del te pogodbe.«

Naročnika prosimo da nedvoumno opredelite v razpisni dokumentaciji ali se oddaja javno naročilo po postopku s pogajanji ali po postopku brez pogajanj. V kolikor se boste odločili za postopek s pogajanji prosimo navedite tudi protokol pogajanj.

V naprej se zahvaljujemo za odgovor.


ODGOVOR:

Spoštovani.

V 4. členu vzorca pogodbe je napaka, za katero se opravičujemo in ki jo bomo popravili ob popisu pogodbe z izbranim ponudnikom. Odprti postopek neposredno ne vključuje pogajanj. Pogajanja bodo izvedena le v primeru, v kolikor bodo izpolnjeni pogoji, ki jih določata 28. oz. 29. člen ZJN-2C. V nasprotnem primeru pogajanj ne bo.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.04.2014   10:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
veza: ODGOVOR, Datum objave: 1.4.2014, 10:03 na PONUDNIKOVO VPRAŠANJE: /veza : 20. člen vzorca pogodbe,

Spoštovani

Strinjamo se z naročnikom, da po veljavnih predpisih izvajalec odgovarja za napake v solidnosti gradnje 10 let od izročitve oziroma prevzema objekta, vendar naročniki običajno za "solidnost" gradnje ( statika objekta ipd. ) ne zahtevajo bančnih garancij za odpravo pomanjkljivosti , ki jo se sicer vežejo na splošni garancijski rok v pogodbi. - v konkretnem primeru 5 let.
V kolikor naročnik smatra, da mora izvajalec pokrivati tudi preostalih 5 let z bančno gartancijo potem moora ponudnikom že v tej fazi najkasne pa z izbranim ponudnikom do podpisa pogodbe uskladiti točen obseg ( predmet ) zavarovanja, kateri naj bi zajemal napake in pomanjkljivosti , ki spadajo v t.i. "solidnosti"gradnje.
Z drugimi besedami ... Znesek nbančne garancije za "solidnost" v višini 10% od končne pogodbene vrednosti je povsem nesorazmen, ker se nanaša tudi na tista dela iz splošne garancijske dobe, za katera so ponudniki izdali bančno garancijo, njihova garancija pa sicer poteče po 5 letih, oziroma za posamezne izdelke in opremo po rokih iz garanijskih listov dobaviteljev in izvajalcev.

Naročniku predlagamo, da ta del razpisne dokumetacije , nesorazmernost uredi še pred oddajo ponudbe, sicer bo, v skladu z aktualno zakonodajo v javnem naročanju , omenjeno neskladje osnova in predmet razgovora pred podpisom pogodbe z naročnikom , v kolikor bo vlagatelj pripombe na PJN izbran kot najugodnejši ponudnik.

lep pozdrav


ODGOVOR:
Spoštovani.

Napake in pomanjkljivosti, ki spadajo v ti. “solidnost gadnje” se nanašajo na napake in pomanjkljivosti v betonski konstrukciji.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.04.2014   10:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

razpis je naročnik objavil na PJN dne 13.3.2014, nato pa dopolnjeval in spreminjal popise del 25.4.-, 28.4.- in nazadnje 1.4.2014.

Naročnik v odgovoru na eno od vprašanj ponudnikov sam ugotavlja:...citiramo....
"Tehnična dokumentacija je preobsežna, da bi jo lahko objavili na portalu javnih naročil. Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji, je vsa dokumentacija na voljo za vpogled, kopiranje in proučitev na Mestni občini Ljubljana, Služba za razvojne projekte in investicije, pri ga. Suzani Nikolič, tel. št. 01 306 4665".

Za resno pripravo ponudbe ja takšno ravnanje naročnika nedopusto, ker občutno skrajšuje ponudnikom čas za pripravo konkurenčne, pravilne , popolne in pravočasne ponudbe. Zakon jasno določa , da mora narročnik perdmet naročila jasno določiti , ponudnikom pa mora biti sorazmerno predmetu in obsegu ponujanja postavljen primeren rok za izdelavo ponudbe, kar pa v konkretnem primeru ni slučaj. Seznanitev po sistemu .."na voljo za vpogled, kopiranje in proučitev na Mestni občini Ljubljana"... je nedopustna , neracionalna in neprimerna.

Priporočamo, da se naročnik v zvezi z obvezo naročnika o dostopnosti in načinu objave razpisne dokumentacije ponudnikom, seznani z zadnjimi spermembami zakonodaje in aktualno - že sprejeto novelo ZJN-2E.

Zahtevamo, da naročnik v tem primeru ravna odgovorno in podaljša rok za pripravo ponudbe najmanj za 14 koledarskih dni , sicer resno tvega , da prejme še pred datumom, ki je predviden za oddajo ponuidb revizijski zahtevek.


lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Na navedeno vprašanje smo že odgovorili in podajšali rok za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.04.2014   10:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!


Prosimo za specifikacijo (kakšna plačila?)pozicije XXIII.RAZNA OBRTNIŠKA DELA/OSTALA OPREMA/poz.103
AVTOMAT ZA PLAČILO PARKIRNINE: tipski avtomat, prirejen za parkirnino, katero določa pravilnik Mestne občine Ljubljana. Avtomat mora biti prirejen za vsa plačila, ki jih predpisuje investitor.

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Mišljena so plačila z denarjem, s kartico (abonentska kartica).

Lep pozdrav.Datum objave: 08.04.2014   10:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!
S pogodbo se izbrani ponudnik zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:
-za solidnost gradnje 10 (deset) let,
-splošni garancijski rok za izvedena dela 5 (pet) let,
-za vgrajene naprave in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.
Prosimo, da zelo konkretno navedete na katera dela se nanaša »solidnost gradnje« in ali lahko ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi (partnerji), zagotovijo ločene garancije za odpravo napak v garancijski dobi v obsegu in trajanju kot se to zahteva za določen sklop del (npr. električne instalacije – 5 let + 30 dni)? Prepogosto se namreč dogaja, da si termin »solidnost gradnje« vsak tolmači po svoje, še posebej banka izdajateljica garancije, kar po nepotrebnem vodi do težav ob predaji objekta.
Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Spoštovani.

V solidnost gradnje sodijo dela v zvezi z betonsko konstrukcijo.

Lep pozdrav.Datum objave: 08.04.2014   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V zvezi s spodaj napisano postavko prosimo, da objavite detajl iz projekta.

V pregledani projektni dokumentaciji tega detajla ni, razen v prerezu a-a, kjer je označeno mesto teh "puš" z naslednjim besedilom : puše za beton z navoji, Alkaten cev fi 25 cm v rastru 60 cm

V pojasnilu naj bo določen tudi premer armature, ki se priključuje na to "pušo" in pravi premer Alkaten cevi (predpostavljamo, da je fi 25 cm napaka).

Postavka št. 58. v Razna zidarska dela:
Nabava, dobava in montaža "puš" za nadaljevanje plošče (v 2. fazi) - obdelano po detajlu projekta: nerjaveče puše z navoji, dolžine do 100 cm, varjene na armaturo kletne etaže, dodatno zaščitene z alktaten cevjo premera manše ali enako 75 mm, cevi se fiksno pritrdijo in vežejo med armaturne palice na rastru 60 cm, dodatno zaščitijo proti pomikom vsled betoniranja, vodotesno začepijo ter zalijejo sočasno z betoniranjem kletne etaže. Izvajalec izdela skico dejansko izvedenega stanja zaradi vnosa mikorlokacij v PID projekt.

Hvala in lep pozdravODGOVOR:

Spoštovani.

V vzdolžnem prerezu »a-a« arhitekture je prišlo do napake; alkaten cevi niso prereza 25 cm, temveč maksimalno 75 mm - tako, kot je opisano v postavki 58. Poglavja: Zidarska dela. Izris podrobnejšega detajla ni potreben, ker opis postavke vsebuje dovolj podatkov za določitev cene.

Dodajamo še bolj podroben opis, ki se glasi:

»Nabava, dobava in montaža "puš" za nadaljevanje plošče (v 2. fazi) - obdelano po naknadno dogovorjenem detajlu, katerega se detajlno določi na gradbišču pred izvedbo: nerjaveče jeklene palice Ø 20 mm z ustreznimi navoji, dolžine do 100 cm, varjene na armaturo kletne etaže, dodatno zaščitene z alkaten cevjo premera ≤ 75 mm. Tako izdelane puše se fiksno pritrdijo in vežejo med armaturne palice na rastru 60 cm (raster je prilagojen položeni armaturi kletne etaže), zaščitne alkaten cevi (puše) se dodatno zaščitijo proti pomikom vsled betoniranja, na konceh vodotesno začepijo ter zalijejo sočasno z betoniranjem kletne etaže. Izvajalec izdela skico dejansko izvedenega stanja zaradi vnosa mikrolokacij v PID projekt.«

Glede objave detajla smo mnenja, da posebej risani detajl za določanje cene ni potreben v tem trenutku, ker je iz popisa postavke vse dovolj natančno obrazloženo.Lep pozdrav.


Datum objave: 08.04.2014   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

prosimo za objavo čistopisa razpisne dokumentacije, glede na spremembe in napake ter čistopisa popisov.

hvalaODGOVOR:
Spoštovani.

Objavili bomo tudi čistopis popisov del. Čistopis razpisne dokumentacije je bil že obljavljen.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.04.2014   10:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim,
da podaljšate rok za štiri tedne.

Kljub vsem urgencam, še vedno nam ni bilo omogočeno prevzeti kompletno dokumentacijo v elektronski ali papirnati obliki in začeti z vsemi aktivnostmi, da lahko pripravimo popolno, pravočasni in pravilno ponudbo.

Rok za izdelavo ponudbe začne teči od tistega dne, ko naročnik omogoči prevzem vseh dokumentov. Ker sklepamo, da je naročnik štel dneve od objave v TED, ga na ta način opozarjamo, da ne - izročitev kompletne dokumentacije pomeni, da tisti ponudniki, ki dokumentacije niso prejeli, imajo vso pravico vlagati revizijo na rok, ki je krajši od 40 dni od dne, ko jim je dokumentacija predana.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Rok za oddajo ponudb smo podaljšali do 25.4. 2014 do 9.00 ure. Zadnji popravek popisov smo objavili 1.4. 2014 in ga bomo zopet objavili. kompletna projektna dokumentacija pa je na razpolago za vpogled, kopiranje, skeniranje že od objave javnega naročila tj. 7.3. 2014 na naslovu, ki je obljavljen v razpisni dokumentaciji in smo ga večkrat ponovno objavili tudi v odgovorih na vprašanja.

Lepo pozdravljeni.

Datum objave: 08.04.2014   10:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V dokumentaciji je razvidna rešitev zaščite gradbene jame z zagatnicami, v načrtih pri naročniku pa z vrtanimi benotto piloti.

Zahtevamo, da naročnik objavi za vse enake načrte in podaljša rok za oddajo ponudbe za 40 dni, ker vsi ponudniki niso prejeli dokumentov, ki so pri naročniku.

ODGOVOR:

Spoštovani.

V projektni dokumentaciji PZI je zaščita gradbene jame predvidena z zagatnicami, piloti pa so v načrtih arhitekture in gradbene konstrukcije.
Vsi ponudniki imajo na vpogledu isto projektno dokumentacijo in prejmejo identično pdf dokumentacijo - iz tega razloga ne podaljšujemo roka.

Z lepimi pozdravi,
Datum objave: 08.04.2014   10:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahvaljujemo se vam za podaljšanje roka za oddajo ponudb. Zanima pa nas, ali so lahko vsi dokumenti, ki jih bomo priložili ponudbeni dokumentaciji, datumsko vezani na prvotni rok za oddajo ponudb?

ODGOVOR:

Spoštovani.

Vsi dokumenti morajo biti datumsko vezani na nov rok za oddajo ponudb to je 25.4. 2014.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.04.2014   10:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
V odgovorih na vprašanja smo zasledili, da odgovorni vodja del ne more biti hkrati tudi odgovorni vodja posameznih del???
Zakaj tak pogoj? Najbolj logično je, da bo odgovorni vodja vseh del, tudi odgovorni vodja gradbenih del! Tukaj govorimo o gradbenem projektu.
Prosimo naročnika, da omogoči, da je odgovorni vodja vseh del, lahko hkrati tudi imenovan kot odgovorni vodja gradbenih del.
Lep pozdrav!

ODGOVOR, Datum objave: 3.4.2014, 14:23

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Ali morajo biti pri kadrovskih zmogljivostih odgovorni vodja del ter odgovorni vodja strojno instalacijskih del, odgovorni vodja elektro instalacijskih del, odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del različne osebe ali bo naročnik upošteval imenovanje ene osebe na več pozicij?
Hvala!

ODGOVOR:
Spoštovani.
Odgovorni vodja del ter odgovorni vodja strojno instalacijskih del, odgovorni vodja elektroinstalacijskih del, odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del morajo biti različne osebe.
Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Odgovorni vodja del ter odgovorni vodja strojno instalacijskih del, odgovorni vodja elektroinstalacijskih del, odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del morajo biti različne osebe.

Lep pozdrav.Datum objave: 08.04.2014   10:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni
V odgovorih na vprašanja smo zasledili, da odgovorni vodja del ne more biti hkrati tudi odgovorni vodja posameznih del???
Zakaj tak pogoj? Najbolj logično je, da bo odgovorni vodja vseh del, tudi odgovorni vodja gradbenih del! Tukaj govorimo o gradbenem projektu.
Prosimo naročnika, da omogoči, da je odgovorni vodja vseh del, lahko hkrati tudi imenovan kot odgovorni vodja gradbenih del.
Lep pozdrav!

ODGOVOR, Datum objave: 3.4.2014, 14:23

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Ali morajo biti pri kadrovskih zmogljivostih odgovorni vodja del ter odgovorni vodja strojno instalacijskih del, odgovorni vodja elektro instalacijskih del, odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del različne osebe ali bo naročnik upošteval imenovanje ene osebe na več pozicij?
Hvala!

ODGOVOR:
Spoštovani.
Odgovorni vodja del ter odgovorni vodja strojno instalacijskih del, odgovorni vodja elektroinstalacijskih del, odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del morajo biti različne osebe.
Lep pozdrav.Datum objave: 08.04.2014   10:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

PRILOGA 17 (Program monitoringa) predvideva, da ponudnik predloži tehnični opis z navedbo aktivnosti, ki jih bo izvajal v času gradnje objekta glede vpliva na sosednje objekte. Naročnika prosimo, da določi, točno za katere oz. koliko sosednjih objektov je treba predložiti program monitoringa, torej ali le za sosednji objekt s parc. št. 230/15 ali še za kakšnega?

Zahvaljujemo se za odgovor!


ODGOVOR:
Spoštovani.

Gre za sledeče nepremičnine, označene: "tip objekta; naslov; št. objekta; št. parcele":
- stanovanjska hiša; Hajdrihova ul. 21A; 1471; 230/15 in 144/53 k.o. Gradišče II
- poslovno-stanovanjska stavba; Kopališka ul. 11, Gundulićeva ul. 1, Gundulićeva ul. 3; 1372; 144/39 k.o. Gradišče II
- nestanovanjska stavba - Kemijski inštitut; Hajdrihova ul. 19; 1346; 235/4 k.o. Gradišče II
Lep pozdrav.Datum objave: 08.04.2014   10:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
glede na to, da se je rok za oddaje ponudbe prestavil in da imamo ponudniki skoraj že v celoti pridobljene dokumente, ki so zahtevani z razpisno dokumentacijo, prosimo naročnika, da potrdi, da dokumenti ne smejo biti starejši npr. 30 dni od prvega predvidenega datuma za oddajo ponudbe. Torej, od datuma 18.4.2014 .


ODGOVOR:
Spoštovani.

Na navedeno vprašanje smo že odgovorili.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.04.2014   10:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Vezano na razpisano JN vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj do 30.4.2014, saj zaradi obsežnosti projekta in tudi spremembe popisov v tem času ni mogoče narediti kvalitetno ponudbo.
lp

ODGOVOR:

Spoštovani.

Rok za oddajo ponudb je 25.4. 2014.

Lep pozdrav.Datum objave: 08.04.2014   10:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozivamo naročnika, da uskladi razpisno dokumentacijo s sklepom vlade št. 43000-77/2013 z dne 30.10.2013 glede finančnih zavarovanj in:
- zniža višino garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 10% na 5% brez DDV.
- zniža višino garancije za odpravo napak iz 10 % na 5 % brez DDV, skrajša veljavnost garancije za odpravo napak iz 10 let na največ 5 let.

Zahteve narocnika so nerazumne, bremenijo garancijske potenciale garantov in ponudnikov in so pripravljene v nasprotju s sklepom vlade.

Nerazumen nam je tudi odgovor naročnika objavljen 3.4.2014 ob 14.58.

Pričakujemo, da bo naročnik popravil razpisno dokumentacijo in čistopis pravočasno objavil na portalu.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Pogoji v zvezi s finančnimi zavarovanji za dobro izvedbo del, za odpravo napak v garancijskem roku so takšni, kot so naavedeni v razpisni dokumentaciji št. 430-1313/2013-15 z dne 3.4. 2014, ki je bila objavljena na portalu javnih naročil dne 4.4. 2014 pod oznako JN3985/2014.

Lep pozdrav.Datum objave: 08.04.2014   10:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Naročnika sprašujemo kakšna je višina zagotovljenih sredstev za to javno naročilo.

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Spoštovani.

Višine zagotovljenih sredstev ne bomo razkrili.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.04.2014   10:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Naročniku predlagamo, da spremeni razpisne pogoje v zvezi z zavarovanji za resnost ponudbe in sledi načelom ZJN in tudi stališčem oz. priporočilu Ministrstva za finance, ki pravi, da naj naročniki pri javnem naročanju ob upoštevanju predmeta in okoliščin javnega naročanja izberejo najprimernejši način zavarovanja, ki je lahko poleg bančne garancije tudi menica, kavcijska zavarovanja, depoziti ali drugo. Bančna garancija, ki se v praksi najbolj uporablja, ni edini način zavarovanja in je za izdajanje in pridobivanje sorazmerno drag instrument, ki po nepotrebnem viša stroške ob pripravah ponudb ponudnikov.

Prosimo da o morebitnem zavarovanju resnosti ponudbe naročnik presodi o potrebnosti oz. načinu takšnega zavarovanja in omogoči zavarovanje tudi z menično izjavo ali depozitom na transakcijski račun naročnika ali kako drugače, kar je tudi po mnenju Ministrstva za finance povsem ustrezni instrumenti zavarovanja, ponudnikom pa takšne zahteve povzročajo tudi manj stroškov pri pripravi ponudb kot pa predložitve bančnih garancij.

Menimo, da je za naročnika vsekakor pomembnejše zavarovanje za dobro izvedbo del in zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, zato pričakujemo, da bo sledil našemu predlogu in bo omogočil ponudnikom pripravo ponudb s čim manj stroški, sam pa si bo zagotovil več konkurenčnih ponudb usposobljenih ponudnikov.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Pogoji v zvezi s finančnimi zvarovanji za resnost ponudbe, dobro izvedbo del in odpravo napak v garancijskem roku, so navedeni v razpisni dokumentaciji in jih ne bomo več spreminjali.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.04.2014   10:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Sprašujemo Vas, kako boste lahko izvedli pogajanja, če piše v 29. členu sledeče,

29. člen
(oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave)
4. če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti javni razpis v Uradnem listu Evropske unije, če lahko naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem, da enakopravno obravnava vse ponudnike;

Vrednost tega projekta nedvomno presega vrednost določena v 12. členu, točka 3!

Prosimo naročnika za hiter odgovor in ga lepo pozdravljamo!ODGOVOR:
Spoštovani.

Odprti postopek neposredno ne vključuje pogajanj. Kot smo Vam v odgovorih na Vaša vprašanja že pojasnili, bodo pogajanja izvedena le pod določenimi pogoji.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.04.2014   10:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Sprašujemo Vas, kako boste lahko izvedli pogajanja, če piše v 29. členu sledeče,

29. člen
(oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave)
4. če vrednost javnega naročila ne presega vrednosti, od katere dalje je treba objaviti javni razpis v Uradnem listu Evropske unije, če lahko naročilo izpolni vnaprej znano končno število sposobnih ponudnikov in pod pogojem, da enakopravno obravnava vse ponudnike;

Vrednost tega projekta nedvomno presega vrednost določena v 12. členu, točka 3!

Prosimo naročnika za hiter odgovor in ga lepo pozdravljamo!ODGOVOR:
Spoštovani.

Odprti postopek neposredno ne vključuje pogajanj. Kot smo Vam v odgovorih na Vaša vprašanja že pojasnili, bodo pogajanja izvedena le pod določenimi pogoji.

Lep pozdrav.

Datum objave: 08.04.2014   10:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Prosimo za naslednje pojasnilo:
V sklopu zunanje ureditve so teksti, ki niso medsebojno vsklajeni:
npr.: v eni postavki je izkop z odvozom na deponijo in plačilom deponijske takse, v istem sklopu pa še posebej postavka odvoz materiala na deponijo in plačilom deponijske takse.
ali pa izkop z odmetom na rob ter nato v nadaljevanju postavka zasip z materialom pripeljanim iz gradbiščne deponije.

Tudi količina 15m3 humuziranja bi morala biti 0, če v opombi navedeno, da se upošteva pri zunanji ureditvi.

Prosimo, da vskladite popis del zunanje ureditve,ker je nemogoče, da bi bili ponudniki enakovredni pri oddaji ponudb, ker si lahko vsak razlaga drugače.ODGOVOR:

Ponudnik naj v posamezni postavki kalkulira točno to, kar je navedeno v tekstu in nič drugega ali manj! V kolikor bo storil tako, bo enakovreden. Deponije so prikazane pri začasnih odvozih zato, ker na lokaciji gradnje prostora za vse deponije ni.
- Količina humusa je pravilna in ponudnik naj poda ustrezno ceno.
* Ponudnik naj tudi navede točno številko in oznako postavke, v katero se poraja dvom, splošno podajati odgovore na ne konkretno vprašanje ni mogoče!


Lep pozdrav.
Datum objave: 08.04.2014   10:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Prosimo Vas da odgovorite na celoten sklop vprašanj z dne 3.4.2014 ob 10.57.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

V sklopu ZUNANJE UREDITVE je
postavka 4. odvoz na začasno deponijo s plačilom vseh taks in odškodnin.
VPRAŠANJE: Kaj naj upoštevamo?
ODGOVOR: Opis postavke je popolnoma korekten! Humus naj bi se predvidoma deponiral neposredno na gradbišču. Ker je količina kar precejšnja, obstaja precejšnja možnost, da se ob celotni ureditvi gradbišča vsega ne bo dalo deponirati na gradbišču.. Zato je predvideno, da si ponudnik izbere začasno deponijo po svoji presoji. K urejanju deponije, bodisi stalne ali začasne, pa spadajo tudi določeni stroški, ki jih mora ponudnik zajeti v ceno za enoto mere. Ponudnik si je skladno z opombami popisa dolžan ogledati lokacijo, predvideno za gradnjo. Na podlagi ogleda naj sam presodi, kako si bo organiziral gradbišče, njegovo infrastrukturo in koliko prostora mu bo potem ostalo za začasne deponije. Ta odgovor velja tudi za vse ostale izkope, ki so potrebni za posamezne zasipe.

postavka 20 in 21: Opažen izkop jarkov v skupnem izkopu je navedena količina, v naslednji vrstici pa ni količine.
VPRAŠANJE: ALI JE KOLIČINA 0, OZ. ALI BO INVESTITOR POPRAVIL POPIS?
ODGOVOR:
20. Opažen izkop jarkov, globine 0-2 m, vključno z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo (strošek deponije zajet v postavki), ki jo zagotovi izvajalec sam.
a+b+c = skupni izkop: 289,26
20.1. a/ zemljina III. kategorije cca. 90% m3 260,33 0,00
20.2. b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 10% m3 28,93 0,00

21. Opažen izkop jarkov, globine 2 do 4m s, vključno z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo (strošek deponije zajet v postavki), ki jo zagotovi izvajalec sam.
a+b+c = skupni izkop: 184,00
21.1. a/ zemljina III. kategorije cca. 75% m3 138,00 0,00
21.2. b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 20% m3 36,80 0,00
21.3. c/ trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 5% m3 9,20 0,00

postavka 33 : črpališče je količina 0, navedeno je da je že upoštevano v načrtu odstranitvenih del.
VPRAŠANJE: Ali je prišlo do napake?
ODGOVOR: Ne gre za napako. Količina je dejansko 0, saj je postavka že upoštevana v načrtu odstranitvenih del. Navedba je ohranjena, ker se na to črpališče izvede črpalka, ki pa je zajeta v 34. postavki (novo-gradnja)!

V SKLOPU ZUNANJI VODOVOD je:
postavka 6: Kombiniran izkop v skupnem izkopu je navedena količina, v naslednjih vrstici pa ni količine.
VPRAŠANJE: ALI JE KOLIČINA 0, OZ. ALI BO INVESTITOR POPRAVIL POPIS?
ODGOVOR:
6. Kombiniran izkop jarkov, globine 0-2 m, z odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
a+b+c = skupni izkop: 4,95
6.1. a/ zemljina III. kategorije cca. 50% m3 2,48 0,00
6.2. b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 30% m3 1,49 0,00
6.3. c/ trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 20% m3 0,99 0,00

V SKLOPU BAZENSKA TEHNIKA - GRADBENA DELA je
postavka 3: obojestranska zaščita brežin... V naslednji vrstici pa je opis DN 100(114,3x3,6mm)/225
VPRAŠANJE: Kaj pomeni ta opis?
ODGOVOR: Gre za pomoto. Opis (DN 100(114,3x3,6mm)/225) nima pomena.


Lep pozdrav.
Datum objave: 08.04.2014   10:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

V sklopu vročevoda je tudi postavka:
Dobava in vgrajevanje asfaltov, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije.
bitudrobir d = 8 cm (strojno) m2 140,00
asfaltbeton d = 5 cm (strojno) m2 240,00
asfaltbeton d = 4 cm (strojno) - pločnik m2 70,00
VPRAŠANJE:
PROSIM ZA POJASNILO GLEDE m2 ASFATLA, V DEB. 8 IN 5 CM. PREDVIDEVAMO, DA JE TO ZAMENJAVA Z OBSTOJEČIM ASFALTOM. ZAKAJ SO KOLIČINE RAZLIČNE?

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR:

Spoštovani.

količine so različne zaradi posegov v različne konstrukcije in kombinacij slednjih. Obračun je po načelu dejansko vgrajenih količin po ceni za enoto mere, nadaljnja obrazložitev je brezpredmetna.

Lep pozdrav.


Datum objave: 08.04.2014   10:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da objavi na katerih straneh razpisne dokumentacije je prišlo do sprememb, ki ste jih objavili dne 4.4.2014.

ODGOVOR:

Naročnik je v dodatnih informacijah navedel, v katerih segmentih razpisne dokumentacije (npr. Popisi del, sprememba rokov itd. je prišlo do popravkov.

Lep pozdrav.Datum objave: 08.04.2014   10:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko kot odgovorni vodja del nastopam pri večih ponudnikih?

ODGOVOR:

Spoštovani.

Kot odgovorni vodja del lahko nastopate pri večih ponudnikov. Prosimo Vas, da se v tem primeru pri osnovnem izvajalcu oz. ponudniku prijavite kot podizvajalec oz. kot partner v skupni ponudbi.

Lep pozdrav.
Datum objave: 10.04.2014   15:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

Spoštovani!
Naj vas opozorimo, da popis ni niti materialno niti funkcionalno celovit.
Kot primer:
a) zahtevani so štirje vhodni parkirni terminali, vendar brez izhodnih terminalov,
b) zahtevane so tri prometne zapornice, kar ne ustreza opremi parkirnega sistema,
c) zahtevane so tri blagajne za izredno majhno parkirišče, itd.
Nekoliko presenetljivo je tudi, da se za samo 100 parkirnih prostorov zahteva izgradnja sistema za usmerjanje prometa po parkirišču.
Pa še to brez usmerjevalnih puščic.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Spoštovani.

RD ne bomo spreminjali.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 10.04.2014   15:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
veza: ODGOVOR, Datum objave: 3.4.2014, 14:58
....
ODGOVOR:
Spoštovani.

Četrti odstavek 22. člena ZJN-2 določa, da” mora naročnik imena ponudnikov in predložene ponudbe varovati kot poslovno skrivnost do roka, določenega za odpiranje ponudb.” V postopku oddaje javnega naročila potencialni ponudniki postanejo ponudniki tedaj, ko oddajo ponudbo na javno naročilo. V ZJN-2 ni mogoče zaslediti določbe, ki bi določala, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila varovati kot poslovno skrivnost potencialne ponudnike ali drugače povedano, pravne subjekte, ki so si ali si bodo ogledali lokacijo gradnje po ZJN-2 še ne smatramo kot ponudnike, saj to ne pomeni, da bodo tudi dejansko oddali ponudbo in postali ponudniki v postopku oddaje javnega naročila. Odločitve Državne revizijske komisije na to temo ni mogoče zaslediti, saj obvezen ogled lokacije objekta ni predmet presoje Državne revizijske komisije, pač pa naročnika.

Lep pozdrav.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Spoštovani Naročnik,

pa še kako je to predmet presoje DKOM... in obstaja....prosimo preverite prakso državne revizijske komisije na naslovu http://www.dkom.si/odlocitve_DKOM/2013012508385083/ ( 18-425/2012 Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota) in ne tvegajte zaradi povsem proceduralne zahteve v zadnjem trenutku vlogo na revizijo razpisne dokumentacije ali v naslednji fazi -po perjemu ponudb in odločitvi naročnika, v kolikor bi naročnik takšno ponudbo, ki ne bi izpolnjevala omenjenega pogoja izločil kot nepravilno.

Resni, kompetentni in kvalificirani ponudniki se bodo vsekakor sami perpričali o vseh dejstvih in okoliščinah razpisa in vsekakor ne potrebujejo posebnih pisnih navodil in povratnih potrdil naročniku, ki mu služijo za povsem drugačen namen, kot pa so to prdstavljeni s strani razpisovalca.

Naročnik naj po tem komentarju stori, kakor mu je volja , rezultat pa bo tako ali tako znan v naslednjih korakih.

Lep pozdravODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik je objavil odgovor 3.4. 2014 ob 14:58 in ga ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.04.2014   15:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani ,

Naročnik naj , za zagotovitev enakopravnosti ponudnikov iz zahteve 13 Kadrovske zmogljivosti / DOKAZILO in iz obrazca PRILOGA 8 izbriše in umakne zahtevo, oziroma pogoj:

- potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici oz. listino iz katere je razvidno, da izpolnjuje pogoje iz 230. člena Zakona o graditvi objektov za odgovornega vodjo del

Zaradi zagotavljanja pogoja enakopravnosti ponudnikov , je zahteva po vpisu tehničnega kadra v IZS ( Inženirsko
zbornico Slovenije) diskriminatorna in izključujoča, za vse tiste ponudnike , ki razpolagajo z kvalificiranim inženirskim
kadrom, ki ima ustrezne pridobljene izkušnje-reference v tujini in niso vpisani v lokalno inženirsko zbornico.

Takšen pogoj -dokument oz dokazilo naročnik ne sme zahtevati od ponudnikov na dan oddaje ponudbe.

Od naročnika pričakujemo, da bo s tem v zvezi upošteval trenutno zelo aktualno problematiko ugotovljenih pomanjkljivostih
javnega naročanja ter o možnih posledicah, ki bi jih sicer lahko imelo takšno neupoštevanje za konkretno
javno narocilo.


Hvala

ODGOVOR:

Spoštovani.

Kadri morajo izpolnjevati pogoje, skladno z veljavnim ZGO-jem, kar je bilo navedeno v RD z dne 7.4. 2014.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.04.2014   15:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
po pregledu projektne dokumentacije pri naročniku ugotavljamo, da sta sprojektirana dva načina zaščite gradbene jame, in sicer v PGD projektu piloti, v PZI projektu zagatnice. Zato naročnika pozivamo, da se izjasni, katera vrsta zaščite se bo dejansko izvedla. Naročnika in projektante pa pozivamo, da podajo tehnično obrazložitev, zakaj je nastala tako drastična sprememba med izdelavo PGD in PZI projekta zaščite gradbene jame.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Iz projektne dokumetnacije (PZI), ki je na vpogled ponudnikom je razvidno, da je načrt zaščite gradbene jame predvidel izvedbo varovanja gradbene jame z zagatnicami.
Enako pozivamo naročnika in projektante, da pojasnijo, zakaj so se odločili za globoko temeljenje objekta, če pa zadnje geotehnično poročilo izdelano janurja 2014 v zaključku navaja možnost plitvega temeljenja objekta.

Vse navedeno zahtevamo iz razloga pravice ponudnika s seznanjenostjo z vsemi relevantnimi dejavniki, ki bi lahko vplivali na izdelavo ponudbe in na ovrednotenje tveganj v okviru le-te.Enako pozivamo naročnika in projektante, da pojasnijo, zakaj so se odločili za globoko temeljenje objekta, če pa zadnje geotehnično poročilo izdelano janurja 2014 v zaključku navaja možnost plitvega temeljenja objekta.

ODGOVOR:

Po preverbi vseh vplivov na objekt, se je projektant odločil za optimalno varianto temeljenja objekta glede na znane podatke.

Lep pozdrav.
Vse navedeno zahtevamo iz razloga pravice ponudnika s seznanjenostjo z vsemi relevantnimi dejavniki, ki bi lahko vplivali na izdelavo ponudbe in na ovrednotenje tveganj v okviru le-te.ODGOVOR:Datum objave: 10.04.2014   15:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Točka 13. Kadrovske zmogljivosti :
V zakonu ZGO-1E piše:
76. člen (obveznost imenovanja odgovornega vodje del) ;
(1) Izvajalec, ki prevzame celotno gradnjo, mora imenovati odgovornega vodjo del, izvajalec, ki prevzame le določena dela, pa mora imenovati odgovornega vodjo takšnih posameznih del. Če pri gradnji nastopa samo en odgovorni vodja del, v zvezi s to gradnjo nastopa tudi kot odgovorni vodja gradbišča. Odgovorni vodja del oziroma odgovorni vodja posameznih del mora o vodenju gradnje oziroma posameznih del voditi ustrezno evidenco z vsakodnevnimi vpisi v dnevniku o izvajanju del. .

Se pravi ponudnik, ki prevzame celotno gradnjo, bo imenoval OVD po zakonu in ne vodje posameznih del.

Zahteva po dodatnih OVD za elektro in druga dela je nepotrebna in ni skladna z zahtevami zakona. Od naročnika je nerazumno in neprimerno zahtevati, da se ponudniki že v tej fazi odločajo za eventualne podizvajalce in vodje posameznih vrst del po prosti presoji naročnika. Naročnik preverja sposobnost ponudnika in ne sposobnost podizvajalcev (elektro,…), ker podizvajalci v postopku do oddaje del ne oddajajo ne referenc, ne garancij, itn., ter na noben način ne zagotavljajo naročniku kakovostne in pravočasne izvedbe.
Če naročnik s tem želi dodatno zagotovilo, da je ponudnik sposoben kvalitetno in pravočasno izvesti dela, naj zahteva reference OVD, ki so sorazmerne z predmetnim naročilom (vrednost elektro, geomehanskih in drugih del)
Zahtevamo, da skladno ZGO-1E, vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, predajo potrdila za kadrovske partnersko zmogljivost za svoja dela (npr. če izvajajo samo elektro dela potem OVD za elektro dela)
Ponudniki, ki bodo pa prevzeli dela v celoti, pa kadrovsko zmogljivost dokazujejo z OVD po zakonu (za celoto). Z zgornjo zahtevamo ne zavračamo pravice naročnika, da zahteva refence in sposobnost ponudnika in njegovega OVD, ampak zavračamo diskriminacijo ponudnikov, ki se prijavljajo na razpis samostojno.
Če popravek RD ne bo objavljen do 16.04., bomo vložili revizijo na postopek JN.


ODGOVOR:

Spoštovani.

razpisnih pogojev, ko so navedeni v točki 13 , poglavje III. » Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika » ne spreminjamo.
Glede na vaše vprašanje pa podajamo pojasnila:
1. Odgovorni vodja del je lahko tudi eden izmed vodij posameznih del v isti osebi.
1. Odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del je lahko ista oseba ali dve različni osebi.
2. Naročnik bo upošteval imenovanje ene osebe na največ dve funkciji, če izpolnjuje
reference v točki 13. III. poglavja razpisne dokumetnacije.

Lep pozdrav.Datum objave: 10.04.2014   15:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dokazovanje kadrovske zmogljivosti z OVD, ki je v fazi ponudbe vpisan v IZS, je Evropska komisija ocenila za neprimerno in diskriminatorno, ter zamrznila izplačila dveh operativnih programov: OP RR (Operativni program Regionalni razvoj) in OP ROPI (Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture). Zamrznitev bo trajala, dokler komisija ne bo zadovoljna s popravljalnimi ukrepi.

A smo prav razumeli, da je izbrani korektivni projekt na tem projektu zahteva po štirih odgovornih vodji del ?

ODGOVOR:
Spoštovani.

razpisnih pogojev, ko so navedeni v točki 13 , poglavje III. » Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika » ne spreminjamo.
Glede na vaše vprašanje pa podajamo pojasnila:
1. Odgovorni vodja del je lahko tudi eden izmed vodij posameznih del v isti osebi.
1. Odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del je lahko ista oseba ali dve različni osebi.
2. Naročnik bo upošteval imenovanje ene osebe na največ dve funkciji, če izpolnjuje
reference v točki 13. III. poglavja razpisne dokumetnacije.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.04.2014   15:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
A lahko na razpisu sodelujejo družbe, ki so "davčni neplačnik ali nepredlagatelj" ?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Na razpisu lahko sodelujejo družbe, ki nimajo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države v kateri imajo sedež, ali predpisi države naročnika, neplačane zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov, v vrednosti 50 EUR ali več.


lep pozdrav.

Datum objave: 10.04.2014   15:35
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
A lahko na razpisu sodelujejo pravni subjekti, ki so imeli blokirane račune v zadnjih šestih mesecih?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Glede na pogoj, naveden v razpisni dokumentaciji: »Ponudnik mora izkazovati, v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti, pravni subjekti, ki so imeli v zadnjih šestih mseceih blokirane račune, ne morejo sodelovati na javnem naročilu.

Lep pozdrav.

Datum objave: 10.04.2014   15:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
veza :ODGOVOR, Datum objave: 3.4.2014, 14:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Ali morajo biti pri kadrovskih zmogljivostih odgovorni vodja del ter ................., ....................., odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del različne osebe ali bo naročnik upošteval imenovanje ene osebe na več pozicij?
Hvala!
ODGOVOR:
Spoštovani.
Odgovorni vodja del ter ..............., ............, odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del morajo biti različne osebe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
veza: ODGOVOR NA VPRAŠANJE, Datum objave: 14.3.2014, 10:11 /
Vprašanje-odgovor naročnika add. 2.
.....
2. Kadrovska zmogljivost; Ponudnik mora imenovati tudi odgovornega vodjo gradbenih in geomehanskih del. Ali mora to biti ena in ista oseba ali lahko za gradbena dela imenujemo eno osebo, za geomehanska dela pa drugo osebo? Ali je lahko odgovorni vodja del istočasno tudi odgovorni vodja gradbenih del, kar je sicer običajno?
Hvala.
ODGOVOR:
Spoštovani.
Odgovor je naslednji:
1.....
2. Odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del mora biti ena in ista oseba;
3. ....
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
veza: 13. Kadrovske zmogljivosti

Naročnika pozivamo, da nemudoma spremeni pogoj - zahtevo, da mara ponudnik v ponudbi posebej prijaviti 2 osebi - odgovorniega vodjo (vseh ) del in odgovornega vodjo gradbenih in geomehanskih del in dopustiti, da je lahko odgovorni vodja del, hkrati prijavljen tudi kot odgovorni vodja posameznih gradbenih in geomehanskih del, v koilikor - ta ( ena ) oseba izpolnjuje vse referenčne zahteve iz razpisa. Z omenjeno zahtevo naročnik krši in zlorabja zakon.

v ZGO-1,člen 2 , 4.3.1. in 4.3.2 je jasna definicija:

4.3.1. odgovorni vodja posameznih del je posameznik, ki i IZVAJALCU odgovarja za skladnost posameznih del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih
in
4.3.2. odgovorni vodja del je posameznik, ki IZVAJALCU odgovarja za skladnost vseh del pri gradnji s projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje, gradbenimi predpisi in predpisi s področja zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na gradbiščih

Naročnik sicer lahko zahteva referenčni pogoj ( know how preteklih projektov ) za osebe, ki imajo izkušnje na podobnih delih in objektih v preteklosti, po zakunu pa ne sme in ne more pa posegati v izključno odgovornost IZVAJALCA, da imenuje in postavlja vodstveni kader in povezuje njihovo odgovornost na gradbišču po lastni presoji in v številu, ki ga smatra kot zadostnim za opravljanje nalog v zvezi z predmetom gradnje . V kolikor je IZVAJALEC mnenja, da je ena in ista oseba z ustreznimi referenčnimi pogoji sposobna prevzeti celoten obseg vodenja nalog, kot je to opisano z razpisno dpokumentacijo , je to s stališča zakona merodajno. Vsako povezovanje-predpisovanje števila odgovornih oseb s strani NAROČNIKA je nedopustno, ker s tem nedopustno posega v izvajalčevo pristojnost in odgovornost organizacije in gradnje, ki je ob ibrani tehnologiji lahko med ostalim tudi konkurenčna prednost izvajalca.

Naročnika pozivamo, da nemudoma spremeni pogoj - zahtevo, da mara ponudnik v ponudbi posebej prijaviti 2 osebi - odgovornega vodjo (vseh ) del in odgovornega vodjo gradbenih in geomehanskih del in dopustiti, da je lahko odgovorni vodja del, hkrati prijavljen tudi kot odgovorni vodja posameznih gradbenih in geomehanskih del, v koilikor - ta ( ena ) oseba izpolnjuje vse referenčne zahteve iz razpisa.

V kolikor naročnik v omenjni točki ne bo prisluhnil predlogu potencialnega ponudnika, bo omenjeno neskladje predmet revizijskega zahtevka v slučaju, da bi naročnik kasneje takšno - v tem predlogu - opisano prijavo ponudnika, z svojo odločitvijo zavrnil in takšno ponudbo označil kot nepravilno, če bi ponudnik v svoji ponudbi imenoval 1 ( eno ) osebo - odgovorni vodja del, ki je hkrati kot odgovorni vodja posameznih gradbenih in geomehanskih del, v koilikor izpolnjuje vse referenčne zahteve iz razpisa.

Hvala

lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

razpisnih pogojev, ko so navedeni v točki 13 , poglavje III. » Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika » ne spreminjamo.
Glede na vaše vprašanje pa podajamo pojasnila:
1. Odgovorni vodja del je lahko tudi eden izmed vodij posameznih del v isti osebi.
1. Odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del je lahko ista oseba ali dve različni osebi.
2. Naročnik bo upošteval imenovanje ene osebe na največ dve funkciji, , če izpolnjuje
reference v točki 13. III. poglavja razpisne dokumetnacije.


Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 10.04.2014   15:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Prosim, da preverite naslednji postavki, ker se količine podvajajo:
- keramičarska dela-keramična obloga v mokrih prostorih-postavka 4.
- zunanja keramična obloga-postavka 5.7.
Hvala


ODGOVOR:


Datum objave: 10.04.2014   15:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Prosim, da preverite naslednji postavki, ker se količine podvajajo:
- keramičarska dela-keramična obloga v mokrih prostorih-postavka 4.
- zunanja keramična obloga-postavka 5.7.
Hvala


ODGOVOR:
Spoštovani.

Količine keramičarskih del so pregledane in v čistopisu z dne 10.4. 2014 ustrezno korigirane. Količine se v postavki 4 ne podvajajo. Ponudnik naj popis natančno prebere in vpiše cene v obarvana polja. Obrazložitev: govora je o dveh različnih tipih kotnih zaokrožnic: enkrat z 90 ° zaključkom in drugič z ločnim zaključkom!
V postavki 5.7. je obarvano polje potrebno izbrisati. Obarvana polja naj bodo samo v točkah 5.7.1. in 5.7.2. Polje je izbrisano in v čistopisu ustrezno korigirano.


Lep pozdrav.

Datum objave: 10.04.2014   15:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
veza: osnutek pogodbe/ PRILOGA A /Zavarovanje garancijskega roka / 20.člen

Spoštovani Naročnik,

V 20. členu naročnik zahteva od izvajalca ...Rok trajanja finančnega zavarovanja, ki je za 30 (trideset) dni daljši kot
je garancijski rok za solidnost gradnje določene s to pogodbo.

Solidnost gradnje je navedena v Garncije izvajalca za dobo 10 let od uspešne primopredaje objekta.

Osnutek pogodbe je v omenjenem delu izrazito neuravnotežen iz razloga, ker naročnik zahteva od izvajalca finančno zavarovanje v znesku 10% od končne pogodbene vrednosti in neupoštevaje, da je splošni garancijski rok za izvedena dela 5 (pet ) let in rok za vgrajene naprave in opremo po garancijskih rokih proizvajalcev.

Naročnik naj uravnoteži pogodbo v tem delu tako, da se rok trajanja bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti prilagaja vrednosti varovanega in sicer smanjšuje po poteku roka za garancijo na vgrajene naprave (po pretečeni garanciji proizvajalcev opreme ) in po pretečenem roku za vsa tista dela, ki spadajo v garancijo - splošni garancijski rok ( 5 let).

Predlagamo, da naročnik omenjeno neuravnoteženost, upošteva pred podpisom pogodbe najkasneje pred podpisom pogodbe izbranim izvajalcem.

LP.

ODGOVOR:

Spoštovani.
30 dni daljši rok je posledica predvidenih postopkov za podaljšanje bančne garancije.

Lep pozdrav.


Datum objave: 10.04.2014   15:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnila
1. Izdelovalec popisov očitno ni dorasel svoji nalogi. Po eni strani potrebuje 2 strani samo za gradbiščne table, po drugi strani pa 2 testna pilota, ki bosta skupaj z DOT testi predstavljala strošek v višini preko 20 tisoč EUR piše kar v opombe? Prosimo, da popravite popis?
2. V popisu se omenja Dom starejših občanov Idrija? Ali bo tudi izvajalec isti, kot tam in zato tako nezahtevne reference?
3. Prosimo za pojasnilo, ali se bodo testni piloti izvajali pred pričetkom del (v tem primeru je potrebno obračunati še dodatne transporte) ? Potrebno je vsaj 20 dni, da se ugotovi nosilnost pilotov (ustrezna tlačna trdnost betona in izvedba DOT - testov), s čimer je mogoče pristopiti k racionalizacijam globokega temeljenja - v nasprotnem (da se "post festum" ugotovi, da piloti nosijo 2x več, kot je predvidel projektant - verjetno za neznanje oz. neracionalno projektiranje pri ustrezni zavarovalnici niso zavarovani) testni piloti nimajo smisla!!!!?????
4. Predlagamo vam, da izvedete preko naročila male vrednosti izvedbo 2 testnih pilotov s čimer bi lahko pravočasno prišli do podatka o dejanski nosilnosti pilotov, količini povečane porabe betona in nenazadnje bistvenega podatka o dejanski nosilnosti pilotov s čimer bi lahko racionalizirali investicijo? Testni piloti vam ostanejo v funkciji!
5. V popisu je združeno vrtanje za pilote in dobava in vgradnja betona. Prosim za pojasnilo, kako bomo izvajalci obračunali povečano porabo betona, ki je na tem območju izkustveno verjetna v višini vsaj 20 %? Obračun je namreč po dejanskih količinah!
6. Kje v popisu so meritve zveznosti - PIT testi (zamenjajte zakonsko potrebne gasilne aparate v popisu z meritvami zveznosti pilotov).!
7. Če ste lahko za rušitvena dela pripravili poseben razpis, ni jasno zakaj tega niste naredili za geotehnična in zemeljska dela ( 2 - 3 miol. EUR), saj bi dosegli ugodnejšo ceno, obenem pa bi imeli projektantje in izdelovalci popisov nekaj več časa za izdelavo kvalitetnejših projektov, ter popisov?
8. Pri vrednosti navedeni v predhodni točki, pa je že pravo smešenje geotehničnih izvajalcev saj od ponudnikov ne zahtevate npr. podizvajalca za geotehnična dela, dočim zahtevate podizvajalca za monitoring, ki je posledica predvsem neprimerne in okolnim objektom škodljivega načina zaščite. To je tako, kot bi za asfaltiranje ceste ali velikega parkirišča iskali izvajalce brez »asfalterjev«, obenem pa bi zahtevali nominiranega in ISO certificiranega podizvajalca za preverjanje kakovosti asfalta?
9. V geotehniki je splošno znano, da so zagatnice v primeru najema nad 100 dni nekonkurenčne drugim tehnologijam. Verjetno bo že najem zagatnic predstavljal večji strošek kot opcijski načini zaščite gradbene jame (poudarjamo, da je zaščita začasna zadeva - in ne trajen objekt). Ali imate na MOL-u res toliko denarja, da ga zabijate kar v tla? Ali pa so vaši projektanti »zaljubljeni« v Larsenke?
10. Na bližnjem objektu se zaradi škodnih dokodkov zagatnice sploh niso v celoti izvlačile. Prosimo za pojasnilo, kdo bo kril strošek (projektant?), če zagatnice ostanejo trajno (gre za 155 Kg jekla na m2).


ODGOVOR:

Spoštovani.

Pojasnila so naslednja:

1. Gre za subjektivno oceno ponudnika, ki je postavil vprašanje. Na vprašanje ne moremo odgovoriti;
2. Skrite lastnosti datoteke “Dom starejših občanov Idrija nikakor ne vplivajo in ne predstavljajo vsebinskega dela razpisne dokumentacije in so v čistopisu popisa z dne 10.4. 2014 odpravljene;
3. a) Ne.
b) Ne.

4. Testni piloti ostanejo v funkciji in se izvedejo v skladu s terminskim planom napredovanja del;
5. Po dejanskih količinah po enoti mere. V ceni na enoto naj se upoštevajo vse aktivnosti znotraj te postavke;
6. Strošek testov za pilote je kalkulativni element cene na enoto za izvedbo pilotov;
7. Rušitvena dela predstavljajo zaključeno celoto, medtem ko geotehnična in zemeljska dela ne;
8. Razpisnega pogoja za monitoring ne bomo spreminjali;
9 in 10. Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije v segment zaščite gradbene
jame. Zaščita gradbene jame ostane kot je predvideno v razpisni dokumentaciji
v projektih in popisih, ki je vezana na sedaj znane geološke podatke.


Lep pozdrav.

Datum objave: 10.04.2014   15:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

V delu zunanje ureditve so tudi dve prestavitvi fekalnih kanalov O1 in O2. Pri kanalu O1 so v je postavkah izkopov tudi odvoz na stalno deponijo s plačilom takse. V nadaljevanju je postavka odvoz na deponijo s plačilom deponijske takse s količino 0,00m3. Pri kanalu O2 je pri izkopih isti tekst, le da je nato pri odvozu, ki je posebna postavka količina 1082,94m3.
VPRAŠANJE: GLEDE NA OPISE BI MORALA BITI TUDI TU KOLIČINA 0,00m3 - KAJ JE PRAVILNO?

ODGOVOR:

Spoštovani.
Kanal sta na različnih lokacijah; deponije za odlaganja so ponekod na razpolago, ponekod ne. Zato se izkop ponekod odpelje v začasno deponijo, ponekod pa ne. Posledično temu je tudi zasip prilagojen: enkrat z roba in drugič pripeljan z začasne deponije. Obračun je v skladu z RD predviden »po enoti na podlagi dejansko izvedenih in potrjenih količin« zato bo izbrani ponudnik lahko različen proces dela obračunal po obeh variantah.Pri fekalni kanalizaciji so postavke pri izkopih z odlaganjem izkopanega materiala na rom. V nadaljevanju pa je opis zasip jarka z izkopanim materialom s prevozom iz gradbiščne deponije.
VPRAŠANJE: KAJ NAJ UPOŠTEVAMO?

ODGOVOR:

Odgovor:
Velja enak odgovor, kot prej, zato naj ponudnik upošteva tekst in navodila iz popisa GOI del.


V delu prometna oprema je horizontalna signalizacija.
postavka 53. - označba parkirišč V-45 se nanaša na parkirno mesto za invalida - število predvidenih kpl. je 79. V grafičnih prilogah in v tehničnem poročilu ni predvideno tako število parkirnih mest za invalide (občutno preveč).
VPRAŠANJE: PROSIMO, DA POPRAVITE KOLIČINO.

Odgovor:

KOLIČINI STA ZAMENJANI (obrnjeni). Pravilno je :
V-45: 4 kosi
V-47.2.: 79 kosov
V popisu so količine popravljene in označene z rdečo barvo.
postavka 53.1 . označba parkirišč V-47.2 se nanaša na parkirno mesto za prečno parkiranje v garaži - število predvidenih kpl. je 4. V grafičnih prilogah in v tehničnem poročilu ni predvideno tako število parkirnih mest (občutno premalo).
VPRAŠANJE: PROSIMO, DA POPRAVITE KOLIČINO.
.

ODGOVOR:


Odgovor:

KOLIČINI STA ZAMENJANI (obrnjeni). Pravilno je :
V-45: 4 kosi
V-47.2.: 79 kosov
V popisu so količine popravljene in označene z rdečo barvo.


Lep pozdrav.

Datum objave: 10.04.2014   15:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Pri zunanji ureditvi je v sklopu fekalne kanalizacije postavka 4. Površinski izkop plodne zemlje.V nadaljevanju je opomba: da je upoštevana količina v načrtu zunanje ureditve.
VPRAŠANJE: ZAKAJ JE POTEM KOLIČINA 15,0m3 in ne 0,00m3. KAJ NAJ SE UPOŠTEVA

ODGOVOR:

Spoštovani.
Ponudnik naj upošteva navedeno količino: 15 m3, Tekst pod opombo je prečrtan in označen z rdečo.

LEP POZDRAV.

Datum objave: 10.04.2014   15:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:


Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe do 30.4.2014

Zaradi obsežnosti in sprememb v popisih...

lp

ODGOVOR:

Spoštovani.

Rok za oddajo ponudb je 25.4. 2014.


Lep pozdrav.


Datum objave: 16.04.2014   13:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da naročnik sproti odgovarja na vprašanja.
Naloga portala vprašanj je, da omogoči, da vsi ponudniki skozi odgovore dobijo natančne in pravočasne informacije, kako pripraviti pravilno in popolno ponudbo.
Več kot en teden med vprašanji in odgovori postavlja vprašanje, kateri dan je naročnik objavil vse informacije, ki so potrebne, da se ponudniki odločijo in lahko pričnejo z pripravljanjem popolne ponudbe.

Dejstvo, da še danes ni objavljena vsa pripravljena PDG/PZI dokumentacija na portalu gotovo otežuje pripravo ponudbe.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Skladno z ZJN-2 so naročniki dolžni preko portal javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zaheva posredovana pravočasno. Rok za dodatna pojasnila je 16.4. 2014. Naročnik sproti odgovarja na vprašanja. Več kot enotedenskega zamika med vprašanji in odgovori nismo zasledili.

Lep pozdrav.
Datum objave: 16.04.2014   13:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

Vprašanje se nanaša na sklop KONTROLA VSTOPA v zavihku obrtniških del.

Trokraki mehanizmi s čitalniki na vhodih so navedeni kot proizvodi proizvajalca Mifare. Prav tako so RFID prikazovalniki, POS čitalniki, enote za odpiranje vrat navedeni enako kot produkti zgoraj omenjenega proizvajalca. Glede na splošne opombe (c.) in možnost, da vsi proizvajalci podobnih sistemov lahko nediskriminatorno pristopijo k ponudbi in kriterija enakovrednosti smatramo, da lahko ponudimo opremo, ki je po parametrih enaka ali boljša kot primeroma navedena v razpisu.

Moti nas navedba kjer je zahtevano, da je programska oprema v recepciji proizvajalca Metra, ki je tudi edini zastopnik v Sloveniji za produkte Mifare. Prosimo vas, da omogočite uporabo funkcionalno enake programske opreme drugih proizvajalcev mehanizmov kontrole vstopa in odpravite to zahtevo.

Sistemi pristopne kontrole z vsemi potrebnimi krmilniki in softverjem so večinoma vezani na funkcionalnost in solucije oz. komponente vsakega proizvajalca, ki lahko odstopajo po količinah elementov in parametrov modulov. Temu primerno vas pozivamo, da to upoštevate in ne vztrajate na izključno kombinaciji produktov Mifare/Metra.

lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Ponudniki lahko ponujajo tehnično enakovredno opremo, naprave in artikle, ki morajo enakovredno ustrezati kakovosti, tehnološkim zahtevam in funkcionalnim karakteristikam, ki jo ima omenjena oprema, naprava ali artikel, naveden v popisu. Tako je tudi nedvoumno navedeno v točki 9., v splošnih opombah v uvodu k popisu GOI del: citiram:
»9. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete strogo obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!«
Če ponudnik meni, da lahko ponudi enakovreden material, napravo ali opremo, to lahko stori.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2014   13:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vezano na Javno naročilo JN2725/2014 vam sporočamo, da je iz same razpisne dokumentacije za OBRTNIŠKA DELA – KONTROLA VSTOPA jasno, da je spisana samo za znanega ponudnika. Glede na postavke v sami razpisni dokumentacije je neizpodbitno, da je pri pripravi razpisne dokumentacije sodeloval prav ta ponudnik oz. je za osnovo služil nek drug projekt tega ponudnika. Opremo kontrole pristopa iz razpisne dokumentacije lahko ponudi izključno vnaprej znan ponudnik. V nadaljevanju navajamo nekaj primerov iz ponudbe:

Primer 1: točka 131
Mrežni razdelilnik CAN 8 - zahteva po mrežnem razdelilniku CAN, ki nima veze s samo kontrolo pristopa vendar se navezuje na način komunikacije ki jo uporablja eden ponudnik in gre za notranjo komunikacijo opreme

Primer 2: točka 117
Kabel za pov TAT Master 2 7m - nima povezave s kontrolo pristopa kot sistema, tu gre za interne potrebe nekega ponudnika kako med seboj povezuje naprave, vsak proizvajalec ima lasten pristop in način komunikacije pri povezavi opreme

Primer 3: točka 125
Metra prog. oprema STANDARD strežnik - Tu je tudi razvidno za katerega ponudnika naj bi šlo in edino ta ponudnik ima možnost dobaviti opremo iz postavke

Primer 4: točka 94
Kabel za povezavo enot Metra 0,5 m

itd.

Za kontrola pristopa bi morali biti opisane smernice in število nekih enot, kot recimo, da je za vhod potrebno neko število trikrakih mehanizmov, ki morajo delovati po določenem režimu, delovati na brezkontaktni tehnologiji Mifare, potreba po programski opremi, ki omogoča izdajo kart ipd...Prosimo za spremembo razpisne dokumentacije saj so v več delih kršena temeljna načela in določila ZJN-2.


ODGOVOR:

Spoštovani.

Ponudniki lahko ponujajo tehnično enakovredno opremo, naprave in artikle, ki morajo enakovredno ustrezati kakovosti, tehnološkim zahtevam in funkcionalnim karakteristikam, ki jo ima omenjena oprema, naprava ali artikel, naveden v popisu. Tako je tudi nedvoumno navedeno v točki 9., v splošnih opombah v uvodu k popisu GOI del: citiram:
»9. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete strogo obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!«
Če ponudnik meni, da lahko ponudi enakovreden material, napravo ali opremo, to lahko stori.Lep pozdrav.


Datum objave: 16.04.2014   13:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
• Če zahtevate nekakšen ISO certificiran monitoring in nominiranega, vsaj podizvajalca oz. celo partnerja za ta del-a (nam se sicer zdi, da je monitoring potreben predvsem zaradi projektiranja okolju nevarnih tehnologij, očitne nesposobnosti ali neznanja geotehničnih projektantov, geomehanskih polresnic in hidrogeoloških »nepoznavalcev« a očitno so v balkanskih državah nesposobneži nagrajeni še z monitoringom), bi bilo pravilno zahtevati tudi, da vsak ponudnik, ki nima sam opreme, nominira izvajalca za geotehnična dela (piloti, zagatnice in zemeljska dela) in, da tudi razpolaga z potrebno opremo.
• V izogib projektantskim užaljenim odgovorom prosim še za pojasnilo, koliko zaščit in objektov so projektirali na navedenem območju (Trnovska vrata?, Rapir – Mirje?, Murgle center ?, Trnovski pristan – Močerad?, Oskrbovana stanovanja Murgle?, Dom starejših občanov Trnovo?, Dom starejših občanov – Trnovska cerkev, Gradaških 20, Preglov inštitut – KI ? (sosednji objekt – ali projektanti sploh vedo, koliko so tam globoki piloti????).
• REFERENCE:
Glede na nezahtevnost referenc menimo, da gre za favoriziranje enega od ponudnikov (G…… ali K…….). Pri realni vrednosti vaše investicije 12 miljonih EUR je zahteva po referenci K+ P in vrednosti 2 miol EUR smešenje resnih ponudnikov oz. favoriziranje ponudnikov že v fazi priprave razpisa.
VI KOT INVESTITOR BI MORALI ZAHTEVATI REFERENCO V VIŠINI VSAJ POLOVICE POGODBENE VREDNOSTI (KOT npr. DRSC) 6 MIOL EUR, S POGOJEM, DA GRE ZA KAKRŠENKOLI OBJEKT V NAVEDENI VREDNOSTI, OBVEZNO NA PILOTIH – GLOBOKO TEMELJENJE (ne pa k+p, ker ima že vsak gradbeni baron 500 m2 kleti z bazenom + pritličje ).
PRAV TAKO BI BILO POTREBNO ZAHTEVATI, DA IMA ODGOVORNI VODJA DEL REFERENCO V ISTI VIŠINI, ZA STROKOVNJAKA Z GEOTEHNIČNEGA (IN NE GEOMEHANSKEGA - OČITNO NEKDO NE LOČI - ŠE DOBRO DA SE NE ZAHTEVA GEODETSKEGA STROKOVNJAKA) PODROČJA PA VSAJ ENO REFERENCO V VIŠINI 1 MILJON EUR.
NAŠ SKLEP JE DA RAVNO IZ TEGA NASLOVA NISTE HOTELI IZDATI OCENJENE VREDNOSTI INVESTICIJE.
Prosim za upoštevanje pripomb, v nasprotnem bomo o vašem favoriziranju, obvestili nesklepčni KPK, kot tudi DKOM.


ODGOVOR:

Spoštovani.

Na Vaše vprašanje podajamo naslednje odgovore:

1) in 2) gre za neprimerna vprašanja in na takšna vprašanja naročniku ni potrebno odgovarjati. Vsekakor pa imajo ponudniki vedno možnost, da obvestijo pristojni komisiji;
3) Ne gre za nezahtevne reference in ne gre za favoriziranje nobenega od
ponudnikov. Javno naročilo se izvaja po odprtem postopku z objavo na portalu
EU. Skladno s 25. členom ZJN-2 je odprti postopek oddaje javnega naročila
postopek, pri katerem lahko vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo
predložijo svoje ponudbe, pripravljene skladno z vnaprej določenimi zahtevami
naročnika iz razpisne dokumentacije. Ocenjene vrednosti investicije ne
navajamo pri nobenem postopku oddaje javnega naročila, ker menimo, da so
ocenjene vrednosti investicije v veliko primerih nerealne in ne odražajo
dejanske vrednosti investicije.


Opozarjamo, da je portal javnih naročil namenjen izključno vprašanjem ponudnikov in pojasnilom naročnika v zvezi z razpisno dokumentacijo in ne splošni poljudni ali strokovni razpravi o projektu in za pisanje mnenj, ki naročnika, projektanta in recenzenta pozivajo k pojasnilom o izboru strokovno tehničnih rešitev v projektni dokumentaciji ali spreminjanju razpisnih pogojev.

Lep pozdrav.
Datum objave: 16.04.2014   13:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V odgovorih z dne 10.4.2014 omenjate, da ste spremenili popis del. Naročnika prosimo, da ta popis del čim prej objavi in temu primerno podaljša rok za oddajo ponudb!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Čistopis popisov del bo ponovno objavljen še danes ali jutri. Rok za oddajo ponudb smo podaljšali do 5.5. 2014.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2014   13:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
veza: ODGOVOR, Datum objave: 10.4.2014, 15:39

PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
veza: osnutek pogodbe/ PRILOGA A /Zavarovanje garancijskega roka / 20.člen

Spoštovani Naročnik,

V 20. členu naročnik zahteva od izvajalca ...Rok trajanja finančnega zavarovanja, ki je za 30 (trideset) dni daljši kot
je garancijski rok za solidnost gradnje določene s to pogodbo.

Solidnost gradnje je navedena v Garncije izvajalca za dobo 10 let od uspešne primopredaje objekta.

Osnutek pogodbe je v omenjenem delu izrazito neuravnotežen iz razloga, ker naročnik zahteva od izvajalca finančno zavarovanje v znesku 10% od končne pogodbene vrednosti in neupoštevaje, da je splošni garancijski rok za izvedena dela 5 (pet ) let in rok za vgrajene naprave in opremo po garancijskih rokih proizvajalcev.

Naročnik naj uravnoteži pogodbo v tem delu tako, da se rok trajanja bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti prilagaja vrednosti varovanega in sicer smanjšuje po poteku roka za garancijo na vgrajene naprave (po pretečeni garanciji proizvajalcev opreme ) in po pretečenem roku za vsa tista dela, ki spadajo v garancijo - splošni garancijski rok ( 5 let).

Predlagamo, da naročnik omenjeno neuravnoteženost, upošteva pred podpisom pogodbe najkasneje pred podpisom pogodbe izbranim izvajalcem.

LP.

ODGOVOR:

Spoštovani.
30 dni daljši rok je posledica predvidenih postopkov za podaljšanje bančne garancije.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dopolnilno vprašanje ( 11.4.2014 ,~ 8:53)

Spoštovani naročnik,

Očitno je bilo zgornje vprašanje nenamerno ali pa namerno(?) napačno razumljeno, kar lahko zasledimo iz povsem neustreznega odgovora.

Bomo ponovili z drugimi besefdami...

Rok trajanje bančne garancije za odpravo pomanjkljivosti za dobo 10 let ( najdaljša doba, ki je običajno vezana na konstrukcijo objekta in z drugimi besedfami imenovana "solidnost gradnje" ) je izrazito neuravnotežen in na škodo izvajalca. Posemeznimi izvedenimi in predanii deli oziroma vgrajenimi izdelki, poteče garancija že po krajših garantnih rokih proizvajalcev-sobaviteljev in po poteku splošnega garancijskega roka ( 5 let ), zato je zahteva, da se bančna garancija za odpravo pomanjkljivosti izroči na CELOTEN ZNESEK POGODBENIH DEL nesorazmerna in neuravnotežena.

Kot6 primerno in uravnoteženo se lahko smatra, da ce znesek garancij po izteku trajanja garancije za odpravo pomanjkljivosti na vgrajene izdelke posameznih proizvajalcev-dobaviteljev in po izteku garancij za odpravo pomanjkljivosti preostalih GOI del ( 5 let ) zmanjšuje za znesek že potečenih garancij, kar tehnično pomeni, da se znesek bančne garacije za odpravo pomanjkljivosti sukcesicno in s potekom roka posameznih predmetov garancije zmanjšuje in NE ostaja 5% pogodbene vrednosti od CELOTNEGA POGODBENEGA ZNESKA ampak samo 5% od PREOSTALEGA zneska, ki je zmanjšanj za znesek že pretečenih zavarovanj.

Razumljivo ?

Prosimo za upoštdvanje. V slučaju neupoštevanja , bo ugotovljena neskladnost in neuravnoteženost v tekstu pogodbe predmet končnega razgovora med izbranim izvajalcem , naročnikom in po potrebi ob sodelovanju zunanjega interventa , pred podpisom gradbene pogodbe.

lep pozdrav

ODGOSpoštovani.

V popravku razpisne dokumentacije št. 430-1313/2013-18 z dne 16.4. 2014 smo objavili spremembo garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Prosimo Vas, da upoštevate navedeno spremembo.

Lep pozdrav.
VOR:


Datum objave: 16.04.2014   13:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za podatke podtlačnega sistema odvoda padavinskih vod iz PE SDR ?

ODGOVOR:
Spoštovani.

SDR je razmerje med zunanjim premerom cevi ter debelino stene cevi. Projektirane so PEHD kanalizacijske cevi s SDR 26.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.04.2014   13:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !

Citiran popis elektroinstalacij :

G AVTOMATIKA ČRPALIŠČ ČRPALIŠČE 1
Omarica za ščitenje in vzporedno vodenje 2 črpalk preko plovnih stikal.
Vgrajeno v v prostostoječi kovinski vodonepropustni omarici.
Kot: Grundfos LCD108.400.3.20.SD (GB/D/PL/NL) 96841954" kom 1,00

Ali je pod to postavko poleg opreme Grudfos potrebno ponuditi še prostostoječo omaro,
če jo je potrebno ponuditi, prosim za dimenzije omare.

Hvala in lep pozdrav !


ODGOVOR:
Spoštovani.

Postavka zavzema kompletno tehnologijo v kompletu z omaro. Dimenzije omare naj bodo definirane strani dobavitelja, saj jih dobavitelj prilagodi vgrajeni opremi.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2014   13:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
veza: Gradbena dela na objektih za vodne športe / Datum objave: 11. 4. 2014 / Številka objave: JN4347/2014

Naročnik je danes - v petek 11.4.2014 na PJN objavil spremembo - čistopise popisov del.

Da bi zainteresiranin ponudniki lahko pripravili za naročnika pravilno, pravočasno, spejemljivo in konkurenčno ponudbo, potrebujejo primeren in predmetu naročila sorazmeren čas.Naročnik naj pri tem upošteva Zakon.

Zahtevamo, da naročnik kasnejše objeve čistopisa in s tem povezanih dodatnih in nepredvidenih aktivnosti in oparvil pri ponudnikh. ki pripravljajo ponudbo , obvezno podajlša rok za oddajo ponudbe. Glede na prihajajoče velikonočne in prvomajske praznike predlagamo datum ponedeljek 5.5.2014.

lep pozdravODGOVOR:
Spoštovani.

Rok za oddajo ponudbe smo podaljšali do 5.5. 2014.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 16.04.2014   13:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to, da se popisi še vedno spreminjajo Vas prosimo za ponovno podaljšanje roka za oddajo ponudbe.


ODGOVOR:
Spoštovani.

Rok za oddajo ponudbe smo podaljšali do 5.5. 2014.

Lepo pozdravljeni.Datum objave: 16.04.2014   13:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo da pojasni, kaj je spremenjeno v novem popisu del, hkrati pa ga glede na dejstvo, da še vedno objavlja popravke, prosimo da podaljša rok za oddajo ponudb za 14 dni.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik je v odgovorih, ki so bili že objavljeni, pojasnil spremembo popisov del.

Rok za oddajo ponudbe smo podaljšali do 5.5. 2014.

Lep pozdrav.
Datum objave: 16.04.2014   13:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V razpisni dokumentaciji na strani 5 zahtevate, da kot "priloga 20" izdelamo terminski plan s prikazom glavnih aktivnosti, ter tudi podrobno navajate te glavne aktivnosti. Kasneje v besedilu, ter tudi v odgovorih na portalu je zapisano, da se terminski in finančni plan predloži šele ob uvedbi v delo.
Prosimo vas za jasno navodilo. Prosimo za potrditev, da k ponudbi ni potrebno priložiti nikakršnega terminskega plana, niti finančnega plana.

ODGOVOR:
Spoštovani.

V razpisni dokumentacijei št. 430-1313/2013-15 z dne 3.4. 2014 (popravek št. 2) je na strani 6/72 – priloga 20 navedeno, da terminski plan ponudnik predloži v fazi uvedbe v delo. Prav tako je na strani 14/72 v poglavju III. – pogoji za ugotavljanje sposobnosti pod zaporedno št. 16. navedeno, da terminski in finančni plan gradnje ponudnik ponudnik predloži v fazi uvedbe v delo.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2014   13:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Pri strojnih instalacija se večkrat ponovi postavka "Izdelava programske opreme". Po pregledu popisov EI in v razgovoru z potencialnim dobaviteljem CNS-ja ugotavljamo, da je to zajeto tudi v popisih za EI. Ker ponujamo oboje instalacije nas zanima pri katerih instalacija zajamemo ta strošek.
Hvala za odgovor.

LP

ODGOVOR:
Spoštovani.


Pri popisnih točkah toplotnih postaj, in pri vseh elementih periferije (regulacijski ventili s pogoni, temperaturna tipala….) je pri cevnih instalacijah in tudi pri klimi dodan tekst pod popisne točke: »Pri ponudi za izvedbo morata ponudnika izdelave CNS in izvedbe strojnih instalacij medsebojno uskladiti vse elemente (dobavo in montažo, ki se eventuelno pojavljata v obeh načrtih). V primeru, da so elementi zajeti v ponudbi CNS, izvajalec strojnih instalacij vrednoti le montažo elementov.«
Iz tega stavka je razvidno, da če se zadeve podvajajo v popisu strojnih instalacij in CNS popisu (elektro del projekta) se pri strojnih instalacijah upošteva samo montaža teh elementov. Torej: ker je CNS zajet v »elektro« delu se v »strojnem« delu vrednoti le montaža elementov.

Dodatek:
Iz teksta el.popisa za CNS:

1.2. PERIFERNA IN KRMILNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE - OGREVANJE IN HLAJENJE

Opomba za poglavje 1.2:
- vsa oprema zajema dobavo (montaža v 3. razdelku; razen montaža ventilov in zaščitnih tulk: zajeto v strojnem popisu)
- EM pogoni (24VAC) in tipala (Pt100) za trermično dezinfekcijo (27 vej) so zajeti v popisu strojnih inštalacij


___________________
1.3. PERIFERNA IN KRMILNA OPREMA ZA STROJNE NAPRAVE - PREZRAČEVANJE

Opomba za poglavje 1.3:
- vsa oprema zajema dobavo (montaža v 3. razdelku; razen montaža ventilov: zajeto v strojnem popisu)Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2014   14:00
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ponovno vas pozivamo, da v razpisni dokumentaciji in popisih, geomehanika nadomestite z geotehnologom. Za slednjega obstaja tudi smer na Univerzi v Ljubljani, dočim je geomehanik lahko vsak samooklican!ODGOVOR:
Spoštovani.

na to vprašanje je naročnik deloma odgovoril že v zgoraj navedenem odgovoru k: Oddano: 10.4.2014, 22:57
V dodatno pojasnilo še: v popisu GOI del, oziroma v poglavju IV: Geotehnična dela ni zaslediti geomehanika, razen v opombah pod točko 6., kjer se omenja geomehanski nadzor. Za opravljanje nadzora veljavna zakonodaja točno definira kriterije, ki jih mora oseba, ki vrši nadzor, izpolnjevati. Pogoji, ki so določeni v projektni dokumentaciji in popisih se ne spreminjajo. Ponudnik naj se drži pogojev razpisne dokumentacije.

Lep pozdrav.

Datum objave: 16.04.2014   14:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da odgovarjate na zastavljena vprašanja.
Kakšen je podtlak v podtalnemu odtočnemu sistemu?
Ter kakšen je SDR cevi?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Vprašanje ni dovolj jasno zastavljeno, saj ne definira na kateri del popisa se nanaša. Lahko pa podamo odgovor: da so za podtlačni sistem odvoda padavinskih vod projektirane PEHD kanalizacijske cevi s SDR 26.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.04.2014   14:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zaščita gradbene jame je predvidena z jeklenimi zagatnicami. Videti je več kritičnih mest, kjer bi lahko izvlačenje zagatnic povzročilo veliko škodo, zato jih je bolje trajno pustiti v tleh. Okoliščin za tak dogodek se ne da napovedati, razvidne so na terenu ob monitoringu, odločitev sprejmejo projektant in nadzornik.
Nujno je potrebno predvideti postavko za odkup zagatnice in trajno rabo s strani investitorja, obračun po m2 zagatnice. Predračun ne dopušča vnosa novih postavk, zato prosimo, da objavite dopolnjen predračun.


ODGOVOR:
Spoštovani.

Popis del v poglavju »geotehnična dela«, postavka 10 predvideva zagatnice, ki se ne izvlačijo. Ta postavka predvideva tudi odkup in trajno rabo, saj bodo zagatnice, predvidene s to postavko ostale vgrajene


Datum objave: 16.04.2014   14:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Vezano na razpis ter ponovno objavljeno korekturo popisov z dne 11.04. prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj do 30.4.2014, kajti sam projekt je zelo zahteven in obsežen in interes je tako nam kot verjetno tudi investitorju, da prejme korektne ponudbe.
Prosimo, da investitor še enkrat preuči zahtevo, ker imajo tudi drugi ponudniki željo po podaljšanju roka oddaje.
Lp

ODGOVOR:
Spoštovani.

Rok za oddajo ponudbe je 5.5. 2014.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2014   14:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Razpisna dokumentacija, ponujeno besedilo pogodbe, ter vaši odgovori na portalu glede obračuna so si v nasprotju, oziroma so neusklajeni. Konkretno, navajate, da naj bi bil obračun del »po enoti mere«, kar je drug izraz za »obračun po dejanskih količinah«.
V pogodbi imate v četrtem členu navedeno; citiram:
»Cena je določena po sistemu fiksna cena na enoto do dokončanja pogodbenih del« in
»Pogodbena cena je fiksna do dokončanja pogodbenih del.«
Ni jasno navedeno, kaj je za vas »ENOTA«. Možno je tudi razumeti, da je »ENOTA« kompleten projekt, kar dejansko pomeni da je obračun po določilu »KLJUČ«.
Vprašanje: Prosimo za vaš jasen odgovor; ali je z besedilom pogodbe predviden obračun del po enoti mere posamezne postavke, torej po dejansko izvedeni količini, ki jo ugotovita izvajalec in nadzor, ter po ceni, ki jo navede izvajalec v ponudbi? DA ali NE?


ODGOVOR:

Spoštovani.
Obračun izvršenih del naj bi potekal po načelu: dejansko vgrajenih količin, potrjenih v knjigi obračunskih izmer s strani nadzorne službe in zaračunanih na podlagi ponujene cene za enoto mere, ki mora ostati do konca gradnje fiksna. Drugačne interpretacije niso možne.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2014   14:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sopštovani!

Imamo vprašanje glede naslednje postavke v popisu:

27. Eventualni ponovni geološki pregled temeljnih tal in izkopa v času izvajanja del zaradi kontrole geomehanskih izračunov stabilnosti brežin in zemljine same, posedkov in dopustnih napetosti temeljnih tal: delo izvede pooblaščeni predstavnik podjetja, ki je izdelalo goeloško poročilo: V ceni je zajeti tudi izdelavo poročila. kpl 1,00

Ali mora ta pregled opraviti izključno pooblaščeni predstavnik podjetja, ki je izdelalo goeloško poročilo?

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Da. »Eventuelni« ponovni geološki pregled temeljnih tal in izkopa v času izvajanja del zaradi kontrole geomehanskih izračunov stabilnosti brežin in zemljine same, posedkov in dopustnih napetosti temeljnih tal mora opraviti pooblaščeni predstavnik podjetja, ki je izdelalo geološko poročilo, ker je slednji tudi projektant zaščite gradbene jame.Datum objave: 16.04.2014   14:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

V popisu del je naslednji opis:
Postavka 19
Kombinirani zasip (90,00 % strojno - 10,00 % ročno) za zidovi in temelji objekta s primernimi mletimi ruševinami iz mešanice prebranega betona in asfalta (oziroma z ostankom tampona iz delovnega platoja) ter utrjevanje zasipa po plasteh v višini/debelini največ po 30 cm. Pri izvajanju zasipa paziti, da ne pride do poškodbe vertikalne izolacije ali njene zaščite. Objekt se zasipava z materialom, ki se je pridobil pri rušenju in zmlel ali z ostankom tampona od delovnega platoja: material mora biti suh ali zemeljsko vlažen, večje samice nad 0,008 m3/kos se izločijo ali razbijejo. Zasip utrjevati s sprotno komprimacijo do zahtevane togosti in zgoščenosti (95% do 98% po MPP, Evd = 35 MPa-vmesni sloji, Evd = 45 MPa – na vrhu). Opomba: eventualni preostanek dopeljanega zasipa se uporabi pri izvajanju del v zunanji ureditvi.

V PREDHODNIH POSTAVKAH TRANSPORTI RUŠEVIN: VSA KOLIČINA RUŠEVIN SE ODPELJE V STALNO DEPONIJO IZVAJALCA S PLAČILOM TAKS. MATERIAL IZ ZAČASNEGA DELOVNEGA PLATOJA V POSTAVKI 14 SE PORABI V POSTAVKAH 15,16,16.1,16.2 IN 16.3.

VPRAŠANJE: S KATERIM MATERIALOM SE IZVEDE KOMBINIRAN ZASIP?

lep pozdrav


ODGOVOR:

Spoštovani.

Kombinirani zasip se izvede z mletimi ruševinami, ki se bodo nahajale na delovišču: naročnik je že izvedel ločen razpis za izvedbo »Odstranitvenih del na objektu kopališče Kolezija« ter izbral izvajalca za izvedbo odstranitvenih del. V tem delu razpisa ter pripadajočega popisa del je bilo tudi predvideno mletje ruševin (postavki 65 in 66) v skupni količini 3.138,00 m3, katere mora izbrani izvajalec odstranitvenih del deponirati na delovišču. To je obveza izvajalca odstranitvenih del.

V nadaljevanju del pa bo izbrani ponudnik skladno s predmetnim razpisom izdelal tudi delovni plato za izvedbo geotehničnih del, katerega po končanju slednjih odstrani. Ta material je tudi smotrno uporabiti pri nadaljnjih delih. Zato se kombiniran zasip se izvede z mletimi ruševinami tako, kot je to opisano v postavki. Omenjena souporaba obeh materialov za zasip je posledica dejstva, da se bo material že nahajal na gradbišču. Mlete ruševine so namreč v nadaljevanju izvedbe del namenjene ponovni uporabi, t.j. različnim vrstam zasipov, med drugim tudi kombiniranemu zasipu kot to opisuje postavka 19.
Predvidena uporaba tampona od delovnega platoja pa zadostuje potrebam posameznih zamenjav temeljnih tal kot to opisujejo postavke posamezne postavke: 15., 16.1., 16.2. in 16.3.


Hvala lepa in lepo pozdravljeni.Datum objave: 16.04.2014   14:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, sprašujemo Vas, kam lahko vpišemo morebiten popust oz. ali je možno v spremnem ponudbenem dopisu, s katerim oddajamo ponudbo, še korigirati ponudbeno ceno iz ponudbene rekapitulacije (obrazec PRILOGA 5), in sicer s končnim komercialnim popustom. Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Spoštovani.

V ponudbi ne morete ponuditi popusta.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2014   14:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v popisu se nahajajo še dve napaki in sicer:
- gradbena dela, vrstiva 214, ne sešteva celotnega poglavja geotehničnih del.
- zunanja ureditev, odvod padavinskih voda, vrstica 1215, ima povezavo na napačno celico.
Hvala za odpravo napak.


ODGOVOR:
Spoštovani.

Napake v formulah smo odpravili v čistopisu popisa del z dne 16.4. 2014.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.04.2014   14:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
pri elektro instalacijah, kabelsko - montažna dela, vrstica 1383 ne sešteva celotnega poglavja.
Hvala

ODGOVOR:
Spoštovani.

Napake v formulah smo odpravili v čistopisu popisa del z dne 16.4. 2014.

Lep pozdrav.


Datum objave: 16.04.2014   14:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V predhodnem odgovoru (objava 8.4.2014; 10:25) ste navedli, da naj bi bili predmet monitoringa objekti na treh lokacijah.
Tak odgovor ni utemeljen! Projekt arhitekture in projekt gradbenih konstrukcij-načrt varovanja gradbene jame« obravnavata le en objekt, to je stanovanjska hiša na parceli 230/15. Ostali objekti niso bili obdelani s projekti, ter glede na oddaljenost tudi niso potencialno ogroženi. Lahko se naknadno – med izvedbo del dogovorimo za razširjen monitoring. V tem trenutku pa nimamo zadosti podatkov za pripravo programa monitoringa. V fazi ponujanja nam niste zagotovili projektne dokumentacije ostalih dveh objektov, ki jih želite na hitro vključiti v ponudbo.
Prosimo za potrditev, da se zahteva po programu monitoringa nanaša na le en objekt.


ODGOVOR:
Spoštovani.


Na vprašanje je že bilo odgovorjeno dne 8.4.2014; 10:25:
Monitoring naj se izvaja za vse tri objekte.
Gre za sledeče nepremičnine, označene: "tip objekta; naslov; št. objekta; št. parcele":
- stanovanjska hiša; Hajdrihova ul. 21A; 1471; 230/15 in 144/53 k.o. Gradišče II
- poslovno-stanovanjska stavba; Kopališka ul. 11, Gundulićeva ul. 1, Gundulićeva ul. 3; 1372; 144/39 k.o. Gradišče II
- nestanovanjska stavba - Kemijski inštitut; Hajdrihova ul. 19; 1346; 235/4 k.o. Gradišče IIDatum objave: 16.04.2014   14:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
VPRAŠANJA:

A: Ker je očitno prisoten tihi interes po izvedbi čim večje škode na sosednjih objektih, (ki se bodo sicer tako rušili za potrebe gradnje Welness hotela? ) vam pri izvedbi škodnih dogodkov želimo veliko sreče. Samo pri vas v Ljubljani je namreč možno, da se bo, do izbranega izvajalca iskalo na pogajanjih 2 mestne popuste, po drugi strani pa boste po nepotrebnem zmetali v zemljo kak miljon EUR. Zakaj?

B: Prosimo tudi za pojasnilo, zakaj ni ogrevanja po sistemu voda - voda (saj boste imeli vendar bazene in potrebe po ogrevanju) z vsakim pilotom pa se bo vstopalo v subarteško podtalnico?
Pričakujemo smiselno pojasnilo?

HVALA


ODGOVOR:
Spoštovani.

Na vprašanja ni možno podati odgovora. Opozarjamo, da je portal javnih naročil namenjen izključno vprašanjem ponudnikov in pojasnilom naročnika v zvezi z razpisano dokumentacijo in ne morebitni razpravi o projektu ali za objavljanje mnenj, ki naročnika, projektanta in recenzenta pozivajo k pojasnilom o izboru strokovnih in tehničnih rešitev v projektni dokumentaciji ali spreminjanju razpisnih pogojev.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.04.2014   14:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

V popisu del je naslednji opis:

Nabava, dobava in pozidava podstavkov/podzidkov na vseh zunanjih odprtinah stavbnega pohištva, ki segajo do tal zaradi preprečitve nastanka toplotnega mostu ter zaradi RAL montaže. Podstavki iz penobetonskih blokov npr.: Ytong debeline ? 20 cm, pozidani do višine -2,00 cm (ali po detajlu projekta) od gotovega poda skupaj z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in zaključnimi deli, sidranjem v AB podlago ter V in H transporti. Opomba: pred izdelavo mora izbrani izvajalec z nadzorno službo določiti vse lokacije in višine posameznih pozidav. Izbrani zidak mora ustrezati koeficientu toplotne prevodnosti ? (W/mK) 0,12! (opomba: tudi podzidki strešnih kupol) m1 157,00

VPRŠANJE: PROSIM, DA DOLOČITE VIŠINO POZIDAVE OZ. DA ENOTO SPREMENITE V m2.

Lep pozdrav


ODGOVOR:

Spoštovani.

Za višino pozidave naj se upošteva 20cm. Obračun izvršenih del naj bi potekal po načelu: dejansko vgrajenih količin, potrjenih v knjigi obračunskih izmer s strani nadzorne službe in zaračunanih na podlagi ponujene cene za enoto mere.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.04.2014   12:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sodeč po geotehničnem poročilu in iskustveno lahko trdimo, da je možno zagotoviti kakovostno temeljenje tudi z drugo tehnologijo kakor je tista predvidena v PZI projektih. Naročnika sprašujemo ali je možno variantno ponuditi tudi drugačno tehnologijo temeljenja.


ODGOVOR:
Odgovor:

Spoštovani.

Ponujena izvedba mora biti skladna s projektom PZI, in s tehničnimi parametri ki so opisani v dokumentaciji.
Ponudniki lahko ponujajo tehnično enakovredno opremo, naprave in artikle, ki morajo enakovredno ustrezati kakovosti, tehnološkim zahtevam in funkcionalnim karakteristikam, ki jo ima omenjena oprema, naprava ali artikel, naveden v popisu. Tako je tudi nedvoumno navedeno v točki 9., v splošnih opombah v uvodu k popisu GOI del: citiram:
»9. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete strogo obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!«
Če ponudnik meni, da lahko ponudi enakovreden material, napravo ali opremo, to lahko stori.

Lep pozdrav.
Datum objave: 18.04.2014   12:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to, da nam že dlje časa ne odgovorite na vprašanja, ki so bistvena za sestavo ponudbe, vas pozivamo da podaljšate rok za oddajo ponudb na 6.5.2014.
Obrazložitev; če nam boste podali pojasnilo zadnji hip, ne bomo imeli možnosti za pripravo korektne ponudbe.

ODGOVOR:
Odgovor:

Spoštovani.

Rok je podaljšan do 55.5. 2014.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.04.2014   12:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosim za odgovore na naslednja vprašanja:

- 20.2. Obdelava glav pilotov temeljenja, brez polistirena, samo s predhodno pripravo in izravnavo podlage kos 161,00
Kakšena dela za izvedbo so mišljena v tem opisu?

- 62. PIRATSKA LADJA: Dobava in montaža didaktičnega igrala: PIRATSKA LADJA: Igralo naj bo narejeno tako, da bo na njem mogoča dvonivojska igra. Konstrukcija igrala naj bo iz FSC certificiranega lesa, paneli pa naj bodo v osnovnih barvah iz v masi barvanega vremensko odpornega HDPE-ja debelega 19 mm. Igralo naj nima višje maksimalne višine padca kot 91 cm. Igralo naj ima v panelih didaktične igre kot so kanalčki, luknjice, potujoče krogle ipd., naj ima tudi eventualno 1 mornarsko krmilo na plošči. Platforme igrala naj bodo iz HPL nedrsnih plošč, kot npr. Kompan M535P. V ceni mora biti zajeto tudi temeljenje igrala. Varnostna podlaga okoli igral zajeta v drugih postavkah (sekanci velikosti do 10 mm, debelina nanosa 15 cm, velikost območja 30 m2). kos 1,00
Navedeno je kot nap. Kompan. Kompan ima daleč največjo piratsko ladjo, zato vas vprašujem, ali je lahko ladja znatno manjša in drugega proizvajalca. Enako velja za ostala igrala.

- Ker ste popise del zadnjič popravljali 10. aprila, vprašanja so do danes, 16. aprila, v ponedeljek 21. aprila je praznik, vas prosimo, za podaljšanje roka! Od zadnjih popisov do oddaje ponudbe je premalo delavnih dni, hkrati pa še vedno čakamo na že zastavljena vprašanja!

ODGOVOR:

Spoštovani.

Otroška igrala: ponudnik skladno s pogoji popisa (točka 9. - v uvodnih pripombah) lahko ponuja enakovredno opremo ali boljšo; torej omenjena »piratska ladja« ne sme biti manjša in tudi ostala igrala ne slabša ali manjša.
Rok smo podaljšali do 5.5. 2014.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.04.2014   12:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali ponudnik lahko dokazuje sposobnost z referenco, ki jo potrdi naročnik, ki je lastniško povezan s ponudnikom?

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovor je da. Ponudnik lahko dokazuje sposobnost z reference, ki jo potrdi naročnik, ki je lastniško povezan s ponudnikom.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.04.2014   12:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

Kdo v skupni ponudbi priloži bančno garancijo za resnost ponudbe: je lahko to eden od partnerjev v ponudbi ali jo mora priložiti vodilni partner?

Hvala!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Bančno garancijo za resnost ponudbe predložijo partnerji v skupni ponudbi skupno. Pridobi jo eden od partnerjev v skupni ponudbi.

Lep pozdrav.

Datum objave: 18.04.2014   12:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
bazenska tehnika - gradbena dela, vrstica 89, ne sešteva celotnega poglavja.
Hvala za odpravo napake.

ODGOVOR:
Spoštovani.

V popisu GOI del je z današnjim dnem odpravljena računska napaka: bazenska tehnika - gradbena dela, vrstica 89; ostali dosedanji popravki so označeni z rdečo barvo
PONUDNIKOM SPOROČAMO IN POUDARJAMO, DA POPISA OB POPRAVKU RAČUNSKE NAPAKE VSEBINSKO NISMO SPREMINJALI.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.04.2014   12:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

glede na to, da noročnik od 10.4.2014 dalje na PJN še ni odgovoril na preostala vprašanja ponudnika , ki so bila postavljena po tem datumu pa do vključno danes 16.4.2014, 11:30, ( v objavi podan rok za postavljanje vprašanj ponudnikom pa poteče danes - 16.4.2014 , 16:00 ) zahtevamo, da naročnik nemudoma odgovori tudi na preostala, še neodgovorjena vprašanja in hkrati s tem ponudnikom podaljša rok za postavljanje vprašanj ter posledično tudi rok za oddajo ponudb, kot je bilo to zahtevano že pred tem utemeljenih razlogov, s strani zainteresiranih ponudnikov.

lp

ODGOVOR:

Spoštovani.

Naročnik je odgovoril na vsa vprašanja, ki so bila oddana danes do 8.27 ure. Objavili smo čistopis popisov del in popravek 3 razpisne dokumentacije. Rok za vprašanja ponudnikov poteče 29.4. 2014 ob 15.00 uri.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.04.2014   12:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za obrazložitev postavke in sicer pri tlakarskih delih, poliuretanski premaz, postavka 7 in 7.1. Ali je pri tej postavki mišljena samo površina v kleti (K1) (3123,94 m2), ali je teh površin tudi na drugih površinah?

ODGOVOR:

Spoštovani.

V postavki je točno navedeno: sestav K1 – Parkirne, povozne in pohodne površine. Poleg je tudi količina. Ponudnik naj vpiše samo ceno za enoto mere.

Lep pozdrav.
Datum objave: 18.04.2014   12:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Imamo vprašanje iz stavbnega pohištva in sicer pri alu steklenih vratih je v opisih postavk omenjena zahteva za toplotno prehodnost Uf=1,0, kar po naših podatkih za alu steklena vrata na trgu ne obstaja. Mogoče je mišljena toplotna prehodnost celotnega elementa? Prosim za popravek.

ODGOVOR:

Spoštovani.


Mišljena je toplotna prevodnost celotnega elementa.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.04.2014   12:45
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik,

čeprav ste vezav odgovoru z dne 8.4.2014 ob 10:22 objavili odgovor, da imajo vsi ponudniki na vpogledu isto projektno dokumentacijo in prejmejo identično pdf dokumentacijo, se je izkazalo, da to ne drži.

Imamo trdne materialne dokaze, da so določeni ponudniki očitno privilegirani strani odgovornih oseb pri naročniku in razpolagajo s tehnično dokumentacijo, ki je naročnik določenim ponudnikom noče razkriti. Na spletni povezavi https://www.dropbox.com/sh/5z13cd604598zxa/ANdm7p3E3Z/pzi-kolezija_graficne-priloge.pdf si lahko tudi naročnik ogleda drugo verzijo projektne dokumentacije, elaboratov in druge tehnične specifikacije, ki kroži med ponudniki in dobavitelji, kar dokazuje, da naročnik ni objavil vse dokumentacije, ki je na voljo. Ker v tem trenutku ne vemo, kaj vse je še bilo dano v obtok določenim ponudnikom, zahtevamo uradno objavo CELOTNE dokumentacije.

Radi bi vas opozorili, da ravnanje naročnika ni nezakonito samo z vidika določb ZJN-2, temveč da gre tudi za elemente kaznivega dejanja ter korupcije. Povsem nesprejemljivo je, da naročnik ravna na način, ki ponudnike tako očitno diskriminira. Podajamo zadnje opozorilo pred vložitvijo revizijskega zahtevka, kazenske ovadbe ter prijave na Komisijo za preprečevanje korupcije, zadeva pa je zrela tudi za medije.

l.p.

ODGOVOR:

Spoštovani.


Sporočamo, da je naročnik v postopku JN Kolezija GOI dela ter dobava in montaža bazenske tehnike za novogradnjo za projekt Kopališče Kolezija, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki « postopal na naslednji način:

- Ob objavi razpisa dne 7.3.2014 so bili objavljeni osnovni grafični načrti v pdf-jih, ki so namenjeni osnovni predstavitvi obsega projekta.
- Zaradi izredne velikosti obsega celotne dokumentacije ( pdf dokumentacija obsega 743 MB ) smo v RD v tč. II. Opis predmeta JN objavili:
»Kompletna dokumentacija je na voljo na vpogled na naslovu MOL, Služba za razvojne projekte in investicije , Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, po predhodni najavi pri kontaktni osebi – ……………………….«

Naročnik s takšnim ravnanjem postavlja vse ponudnike v enak položaj. Ponudniki imajo ob vpogledu enako možnost vpogleda v isto projektno dokumentacijo ter prejmejo isto gradivo v pdf-jih na CD-ju in imajo možnost vpogleda v isto mapirano gradivo.

Opozorilo:
Storitev DROPBOX , ki jo v vašem vprašanju navajate, ni uradna storitev državnih organov, niti Mestne uprave MOL! Državno omrežje HKOM v popolnosti blokira to storitev, zato je ta v omrežju Mestne uprave MOL nedosegljiva!
Predala Dropbox ni ustvaril naročnik MOL , niti naročnik MOL nima vpliva na to, kateri dokumenti so v tako oblikovanem spletnem predalu odloženi. Opozarjamo, da uporaba vsakršne nepotrjene projektne dokumentacije, ki je ni izdal naročnik, predstavlja tveganje za ponudnika. Javna storitev Dropbox se pogosto povsem napačno uporablja za pomoč pri delu mešanih delovnih skupin, ne da bi se uporabniki zavedali, da storitev ni uradna, niti se ne zavedajo tveganj uporabe.«Datum objave: 18.04.2014   12:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V preddelih in pri tesarskih delih so postavke v zvezi z gradbenimi odri, ki se ponavljajo in jih spodaj navajam:

PREDDELA:
DOLOČITEV VRSTE IN IZVEDBE GRADBENIH ODROV:
28. Cevni odri
Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. m2 400,00
29. Lahki premični odri
29.1. Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. Zagotoviti zadostno število ustreznih odrov. kos 5,00


TESARSKA DELA:
ODRI:
22. Lahki leseni premični delovni odri na lesenih ali kovinskih stolicah, višine do 2.00 m, A= 120,00 dni: odri za izvajanje tesarskih del in za pomoč obrtnikom in inštalaterjem. Upoštevana enkratna netto kvadratura tlorisa etaž, h ≤ 3,00 (3,15) m. m2 3.020,40
23. Lahki leseni premični delovni odri na lesenih ali kovinskih kozah, višine od 2,00 do 4,00 m; A= 120,00 dni: odri za izvajanje tesarskih del in za pomoč obrtnikom in inštalaterjem. Upoštevana enkratna netto kvadratura tlorisa etaž, h > 3,00 m. m2 2.141,30
24. Lahki cevni delovni odri višine do 20.00 m, A = 45,00 dni: za montažo in obdelavo jaška za dvigalo, inštalacijskih in komunikacijskih jaškov ter podobno.... Upoštevana enkratna prostornina posameznih lokacij m3 215,80
25. Izdelava enostavnega nizkega cevnega fasadnega odra višine do 5,00 m: srednje zahtevna fasada, A= 90 dni. (oder za izdelavo fasade, fasadnih pasov in venca, montažo kleparskih izdelkov, žlebov, obrob, delno stavbnega pohištva ter za izdelavo finalnih opleskov.) Oder brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri. m2 1.497,30


Zanima nas kaj naj upoštevamo::

lahke premične odre 5 kos ali lahke premične odre iz tesarskih del v skupni kvadraturi 5162 m2 in
cevni oder 400 m2 ali fasadni oder 1.497,30 m2

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Odgovor:
Spoštovani.

Upoštevate vse postavke in k vsaki postavki vpišete ceno za enoto mere.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.04.2014   12:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo, da pojasni kako bo zagotovil pravočasne odgovore na zastavljena vprašanja ponudnikov, ki jih lahko postavijo, do 29.04.2014? do oddaje ponudb 5.5.2014 je na razpolago samo še en delovni dan upoštevajoč praznike, soboto in nedeljo.
Naročnik je dolžan, skladno z ZJN -2, odgovoriti še isti dan, 29.04.2014, da ugodi zakonski zahtevi 6 dni pred oddajo ponudb.


ODGOVOR:

Spoštovani.

Naročnik bo, skladno z 81. členom ZJN-2, posredoval dogovore na zastavljena vprašanja ponudnikov do najpozneje 29.4. 2014 do 15.00 ure, pod pogojem, da so bila vprašanja ponudnikov posredovana pravočasno. Prosimo Vas, da pravočasno posredujete Vaša vprašanja, da bomo lahko na vprašanja tudi pravočasno odgovorili.Datum objave: 18.04.2014   12:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za pojasnitev naslednje postavke:

14. DV1 - PRITLIČJE: GLAVNI VHOD - Alu - Steklena drsna dvokrilna vrata (evakuacijska) in stranice vetrolova: oznaka DV1: sistem poljubnega proizvajalca kot na primer Jansen Janisol ali tehnično enakovredno: Nabava, dobava in montaža vetrolova na jekleni podkonstrukciji, skriti nad spuščenim stropom. Vetrolov sestavljen iz fiksnih zasteklitev, nadsvetlobe in dvojnih simetričnih drsnih vrat na elektronsko senzorsko odpiranje. Vrata so vezana na požarno centralo in električni nadzor evakuacijske poti skupaj z el. rezervno povezavo na diesel agregat (v primeru izpada električne energije). V primeru požara se vrata odprejo in ostanejo odprta. Sestav skupne velikosti: 33,42 m2, kot sledi:
• "DRUGA OPREMA: Krilo iz varnostnega lepljenega stekla (npr.: vsg 55,2 - po statičnih zahtevah) in brez vertikalnih profilov po vogalih!; V medstropovju jeklena podkonstrukcija, enojni prag. Območje grafične oznake: opozorilna nalepka v obliki samolepilne mat folije_ pas širine 7,5 cm, nameščne na višini 100 in 140 cm. Izvedba po navodilih arhitekta, detajli izvajalca morajo biti potrjeni s strani arhitekta.
- Barva vratnih profilov enaka barvi ostale fasade,
- Tipski test TÜV po normi DIN 18650, za teže do 120kg na krilo, z izolativnim steklo sestave ESG 6/12/ESG 6."
• "POGON in TEHNIKA: Ekstremno gladko drsenje,  omrežni del 230V AC odporen na kratek stik, integrirano glavno stikalo, krmilna elektronika kategorija 2 po normi DIN EN 954-1: samostojno učenje, samodejna zaznava in prikaz napak, avtomatsko nastavljanje časa odprtja vrat glede na frekvenco prehoda, zaradi tega optimalno udobje uporabe, nastavljiv čas odprtja, reducirano odpiranje (zimski način), nastavljiva hitrost odpiranja in zapiranja, avtomatsko vračanje v primeru zaznave ovire. Baterijsko napajanje za zasilno odpiranje v primeru izpada napajanja ali požarnega signala.
Dodatna oprema: Stikalo za izklop oz. odpiranja v sili; Delavniške načrte mora potrditi arhitekt."
• stranske stranice: 2x 166/295 cm
• notranja vhodna stena z drsnimi vrati: 87+(2x80/295)+87 cm
• zunanja vhodna stena z drsnimi vrati: 87+(2x80/295)+87 cm + nadsvetloba: 334/115 cm, inox maska nad vrati
14.1. Komplet vetrolov DV1 z vso opremo po shemi iz PZI projekta: kpl 2,00

KOLIKO DRSNIH VRAT ZAJEMA POSTAVKA? PROSIM ZA OBJAVE SHEME VRAT TE POSTAVKE. SHEME VRAT ŽE IMAMO, KJER PA NI LE TEH (2 KPL).


ODGOVOR:Spoštovani.

Postavka zajema 2 kosa drsnih vrat (v zunanji in notranji steni) v enem kompletu tako, kot je opisano v besedilu postavke. Sheme vrat je možno videti na naslovu skrbnika razpisa, oziroma na naslovu naročnika.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.04.2014   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na izkušnje iz gradenj sosednjih objektov, ter poznavanje terena, dvomimo v učinkovitost projektirane zaščite gradbene jame, ter dvomimo v izvedljivost predvidene metode izkopa gradbene jame. Pomisleki so naslednji:
Jeklene zagatnice niso vodotesne! Če imajo ob izvedbi cca 98% vodotesnost, bo ta učinkovitost močno padla ob prvem premiku, ki ga s projektirano izvedbo ne moremo preprečiti.
Zagatnice brez sidranja v takih razmerah ne morejo zagotoviti stabilnosti.
Načrt omenja kovinske razpore. So te mišljene samo v času strjevanja podložnega betona? Če naj bi bile stalno, potem ni možno graditi objekta.
Izvedba druge faze izkopa »samo z lažjo mehanizacijo, kot bobcat« ni smiselna, ker lahka mehanizacija nima nikakršnega učinka. Popis ne loči izkopa in »izkopa z mini mehanizacijo«
Izvedba druge faze izkopa »z bagrom z dolgo roko izven jame« ni možna, ker bo dolg in težak bager nad steno porušil zagatno steno.
Izvedba druge faze izkopa »s transportom z žerjavom« ni smiselna, ker žerjav nima visoke nosilnosti na koncu roke, blizu pa ga ni možno niti postaviti, niti prestavljati.
Izvedba druge faze izkopa »s transportom izkopa po že izvedenem podložnem betonu« ni smiselna, ker se bo podložni beton poškodoval in zelo umazal. Žal je sprojektirana tehnologija zelo nerodna in mučna.
Vprašanje; Ali vztrajate na predpisani tehnologiji?


ODGOVOR:
Spoštovani.

Ponujena izvedba mora biti skladna s projektom PZI, in s tehničnimi parametri ki so opisani v dokumentaciji.
Ponudniki lahko ponujajo tehnično enakovredno opremo, naprave in artikle, ki morajo enakovredno ustrezati kakovosti, tehnološkim zahtevam in funkcionalnim karakteristikam, ki jo ima omenjena oprema, naprava ali artikel, naveden v popisu. Tako je tudi nedvoumno navedeno v točki 9., v splošnih opombah v uvodu k popisu GOI del: citiram:
»9. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete strogo obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!«
Če ponudnik meni, da lahko ponudi enakovreden material, napravo ali opremo, to lahko stori.


Lep pozdrav.Datum objave: 18.04.2014   12:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Dne 16.4.2014 ob. 14.54 ste odgovorili na vprašanje o zasipanju za zidovi in temelji objekta s primernimi mletimi ruševinami.

VPRAŠANJE: ALI BODO RUŠEVINE ŽE ZMLETE IN PREBRANE? KJE BODO TE RUŠEVINE DEPONIRANE?

LEP POZDRAV

ODGOVOR:
Spoštovani.

Ruševine mora izvajalec, ki je že bil izbran za izvedbo rušitvenih del skladno s pogoji popisa rušitvenih del ustrezno sortirati, zmleti in deponirati v predpisani količini na gradbišču.
Lep pozdrav.


Datum objave: 18.04.2014   12:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
Naročnika naprošamo, da glede na podaljšanje roka prizna starost dokumentov vezanih ne starejših 30 dni od prvega roka oddaje, ker imamo dokumente že pridobljene. Smo tuji ponudnik in imamo urejene tudi že vse ustrezne prevode. V kolikor naročnik vztraja pri zahtevani starosti 30 dni od novega roka oddaje ponudbe vas naprošamo,

da ustrezno temu podaljšate rok za 1 teden, da lahko pravočasno pridobimo nove dokumente

(Potrdilo o nekaznovanju z Ministarstva, Potrdilo o nekaznovanju s Sodstva, Potrdilo DURS (plačilo davkov), Potrdilo, da nismo v stečaju, Registracijo, S.BON-1, BON-2 (fina), Revizorsko poročilo...)

Hvala


ODGOVOR:

Spoštovani.
Dokumenti morajo biti predloženi skladno z razpisno dokumentacijo št. 430-1313/2013-18 z dne 16.4. 2014- popravek št. 3, vezani morajo biti na nov rok oddaje ponudb tj. 5.5. 2014.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.04.2014   12:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

16. aprila so bili ponovno obljavljeni novi popisi del.

Prosimo, da v odgovoru na naše vprašanje navedete v katerih točkah popisa del se zadnji objavljeni razlikuje od popisa del z dne 10.4.2014. Primerjava popisov del nam vzame preveč časa in lahko nam kaj uide.

Morate razumeti, da smo že večkrat popravljali predračune in smo v fazi, ko je ponudba že skoraj dokončana, pa jo je potrebno delati še 1x. Prosimo za razumevanje.

Hvala in LP!

ODGOVOR:
Spoštovani.
Naročnik je v odgovorih na prašanja ponudnikov pojasnil, v katerih delih se spreminjajo popisi del in za katere postavke –pozicije popisa popravljamo formule. Prosimo, upoštevajte odgovore naročnika na vprašanja.
Popisi se v zadnjih spremembah niso vsebinsko spreminjali. Popravljene se samo računske napake in formule, ki so jih opazili posamezni ponudniki. Vsi popravki so v popisih označeni z rdečo barvo oz. v obliki odgovorov objavljeni na portalu.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.04.2014   12:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za spremembo podlajšanja roka za oddajo ponudb z dne 16.4.2014. Rok za oddajo ponudb ste podaljšali na 5.5.2014, pri čemer so dnevi od 1. do 4. maj nedelovni dnevi in je tak podaljšan rok samo kozmetičen, saj so dobavitelji in tudi pripravljalci ponudb že predhodno planirali prvomajske odsotnosti v okviru dopustov in se torej vsaj 4 zaporedni dnevi pred oddajo ponudb nedelovni, prav tako pa so vprašjivi dnevi med 28. in 30.4.. Naročnika pozivamo, da naj z obzirom na ta dejstva rok za oddajo ponudb prestavi vsaj na 6. oz 7. maj.

Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik ne bo več podaljševal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.Datum objave: 18.04.2014   12:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

16. aprila so bili ponovno obljavljeni novi popisi del.

Prosimo, da v odgovoru na naše vprašanje navedete v katerih točkah popisa del se zadnji objavljeni razlikuje od popisa del z dne 10.4.2014. Primerjava popisov del nam vzame preveč časa in lahko nam kaj uide.

Morate razumeti, da smo že večkrat popravljali predračune in smo v fazi, ko je ponudba že skoraj dokončana, pa jo je potrebno delati še 1x. Prosimo za razumevanje.

Hvala in LP!

ODGOVOR:

Spoštovani.
Naročnik je v odgovorih na prašanja ponudnikov pojasnil, v katerih delih se spreminjajo popisi del in za katere postavke –pozicije popisa popravljamo formule. Prosimo, upoštevajte odgovore naročnika na vprašanja.
Popisi se v zadnjih spremembah niso vsebinsko spreminjali. Popravljene se samo računske napake in formule, ki so jih opazili posamezni ponudniki. Vsi popravki so v popisih označeni z rdečo barvo oz. v obliki odgovorov objavljeni na portalu.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.04.2014   12:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

V popisu del je naslednji opis:

XXXIII. BAZENSKA TEHNIKA - STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA:

5.0/A-I. 1. …… izdelana po DIN 19605, 19643 in 18280….

V RS je veljaven "Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za bazenske vode" Ur.l. RS 38/2011. Popis za bazensko tehnologijo se sklicuje tudi na standarda DIN 19643 in DIN 19605, ki podrobno predpisujeta dezinfekcijske postopke, higienske parametre in potreben obseg tehnološke opreme za izbrani dezinfekcijski postopek.

Objavite prosim "Tehnično poročilo in tehnološki načrt za bazensko tehniko" za potrebe razjasnitve nekaterih manjkajočih elementov v popisu bazenske tehnike.

Lep pozdrav

ODGOVOR:

Spoštovani.

Vprašanje ni dovolj jasno zastavljeno, saj ne definira točno kateri elementi naj bi bili v sklopu popisa manjkajoči. Ponudnik lahko poda konkretnejše v vprašanje, na katerega bomo podali konkreten odgovor. Trenutno lahko pa podamo naslednji odgovor:

DIN standardi so navedeni le pri filterskih posodah in se nanašajo na izdelavo le-teh, razen DIN 19643, ki je splošni standard za kopalne vode iz katerega so povzeta tudi nekatera določila Pravilnika o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za bazenske vode (Ur.l. RS 39/2011).

Kontinuirane in samodejne meritve (8. člen Pravilnika) vseh parametrov z detekcijo, doziranjem, korekcijo
in varovanjem so zagotovljene z elementi opisanimi v poz.:
16. KEMIJSKA PRIPRAVA BAZENSKE VODE - vsi parametri (po prilogi 1 Pravilnika) se nastavljajo na elektronski procesorski enoti, ki je namenjena za oba sistema, zgodovina meritev in nastavitev se shranjuje na CNS-u.
in 17. ELEKTROLIZA - agregat in elementi za pripravo dezinfekcijskega sredstva.

Laboratorijsko preizkušanje bazenske vode se za te vrste bazenov izvaja 2x na sezono in je predmet
protokola vzdrževanja objekta in kvalitete bazenske vode (tabela 2 in priloga 2 Pravilnika).
Celoten načrt strojnih in električnih inštalacij bazenske tehnike v tiskani obliki je na vpogled
pri razpisovalcu: MOL - Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana. Projekta se ne objavlja.

Lep pozdrav.


Datum objave: 18.04.2014   12:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo in prosimo, ker je 1. maj praznik delavcev, in nam 2. maja Vlada še spremenila v delovni dan,da naj ponovno spremeni rok za oddajo ponudbe in naj ga podaljša do 9.5.2014.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik ne bo več podaljševal roka za oddajo ponudb.


Lepo pozdravljeni.


Datum objave: 24.04.2014   09:37
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za obrazložitev postavke in sicer pri tlakarskih delih, poliuretanski premaz, postavka 7 in 7.1. Ali je pri tej postavki mišljena samo površina v kleti (K1) (3123,94 m2), ali je teh površin tudi na drugih površinah?

ODGOVOR:
Spoštovani.
V postavki je točno navedeno: sestav K1 – Parkirne, povozne in pohodne površine. Poleg je tudi količina. Ponudnik naj vpiše samo ceno za enoto mere.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   09:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Imamo vprašanje iz stavbnega pohištva in sicer pri alu steklenih vratih je v opisih postavk omenjena zahteva za toplotno prehodnost Uf=1,0, kar po naših podatkih za alu steklena vrata na trgu ne obstaja. Mogoče je mišljena toplotna prehodnost celotnega elementa? Prosim za popravek.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Mišljena je toplotna prevodnost celotnega elementa.

Lep pozdrav.


Datum objave: 24.04.2014   09:50
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Imamo vprašanje iz stavbnega pohištva in sicer pri alu steklenih vratih je v opisih postavk omenjena zahteva za toplotno prehodnost Uf=1,0, kar po naših podatkih za alu steklena vrata na trgu ne obstaja. Mogoče je mišljena toplotna prehodnost celotnega elementa? Prosim za popravek.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Mišljena je toplotna prevodnost celotnega elementa.

Lep pozdrav.


Datum objave: 24.04.2014   09:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani naročnik,

čeprav ste vezav odgovoru z dne 8.4.2014 ob 10:22 objavili odgovor, da imajo vsi ponudniki na vpogledu isto projektno dokumentacijo in prejmejo identično pdf dokumentacijo, se je izkazalo, da to ne drži.

Imamo trdne materialne dokaze, da so določeni ponudniki očitno privilegirani strani odgovornih oseb pri naročniku in razpolagajo s tehnično dokumentacijo, ki je naročnik določenim ponudnikom noče razkriti. Na spletni povezavi https://www.dropbox.com/sh/5z13cd604598zxa/ANdm7p3E3Z/pzi-kolezija_graficne-priloge.pdf si lahko tudi naročnik ogleda drugo verzijo projektne dokumentacije, elaboratov in druge tehnične specifikacije, ki kroži med ponudniki in dobavitelji, kar dokazuje, da naročnik ni objavil vse dokumentacije, ki je na voljo. Ker v tem trenutku ne vemo, kaj vse je še bilo dano v obtok določenim ponudnikom, zahtevamo uradno objavo CELOTNE dokumentacije.

Radi bi vas opozorili, da ravnanje naročnika ni nezakonito samo z vidika določb ZJN-2, temveč da gre tudi za elemente kaznivega dejanja ter korupcije. Povsem nesprejemljivo je, da naročnik ravna na način, ki ponudnike tako očitno diskriminira. Podajamo zadnje opozorilo pred vložitvijo revizijskega zahtevka, kazenske ovadbe ter prijave na Komisijo za preprečevanje korupcije, zadeva pa je zrela tudi za medije.

l.p.

ODGOVOR:
Gre za enako vprašanje, kot je bilo Oddano 16.4. 2014 ob 14:22. Prosimo, da upoštevate odgovor naročnika na navedeno vprašanje.

Lep pozdrav.
Datum objave: 24.04.2014   09:53
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

V preddelih in pri tesarskih delih so postavke v zvezi z gradbenimi odri, ki se ponavljajo in jih spodaj navajam:

PREDDELA:
DOLOČITEV VRSTE IN IZVEDBE GRADBENIH ODROV:
28. Cevni odri
Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. m2 400,00
29. Lahki premični odri
29.1. Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. Zagotoviti zadostno število ustreznih odrov. kos 5,00


TESARSKA DELA:
ODRI:
22. Lahki leseni premični delovni odri na lesenih ali kovinskih stolicah, višine do 2.00 m, A= 120,00 dni: odri za izvajanje tesarskih del in za pomoč obrtnikom in inštalaterjem. Upoštevana enkratna netto kvadratura tlorisa etaž, h ≤ 3,00 (3,15) m. m2 3.020,40
23. Lahki leseni premični delovni odri na lesenih ali kovinskih kozah, višine od 2,00 do 4,00 m; A= 120,00 dni: odri za izvajanje tesarskih del in za pomoč obrtnikom in inštalaterjem. Upoštevana enkratna netto kvadratura tlorisa etaž, h > 3,00 m. m2 2.141,30
24. Lahki cevni delovni odri višine do 20.00 m, A = 45,00 dni: za montažo in obdelavo jaška za dvigalo, inštalacijskih in komunikacijskih jaškov ter podobno.... Upoštevana enkratna prostornina posameznih lokacij m3 215,80
25. Izdelava enostavnega nizkega cevnega fasadnega odra višine do 5,00 m: srednje zahtevna fasada, A= 90 dni. (oder za izdelavo fasade, fasadnih pasov in venca, montažo kleparskih izdelkov, žlebov, obrob, delno stavbnega pohištva ter za izdelavo finalnih opleskov.) Oder brez zaščitne ponjave z vsemi potrebnimi vertikalnimi in horizontalnimi prehodi na posamezne delovne platoje, varnostnimi ograjami in potrebnimi sidri. m2 1.497,30


Zanima nas kaj naj upoštevamo::

lahke premične odre 5 kos ali lahke premične odre iz tesarskih del v skupni kvadraturi 5162 m2 in
cevni oder 400 m2 ali fasadni oder 1.497,30 m2

Lep pozdrav

ODGOVOR:


Spoštovani.

Upoštevate vse postavke in k vsaki postavki vpišete ceno za enoto mere.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   09:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo, da pojasni kako bo zagotovil pravočasne odgovore na zastavljena vprašanja ponudnikov, ki jih lahko postavijo, do 29.04.2014? do oddaje ponudb 5.5.2014 je na razpolago samo še en delovni dan upoštevajoč praznike, soboto in nedeljo.
Naročnik je dolžan, skladno z ZJN -2, odgovoriti še isti dan, 29.04.2014, da ugodi zakonski zahtevi 6 dni pred oddajo ponudb.


ODGOVOR:
Spoštovani.

Skladno z 81. členom ZJN-2 so naročniki dolžni preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno. Naročnik bo posredoval pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje do 29.4. 2014 do 15.00 ure, pod pogojem, da bo zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno.


Lep pozdrav.


Datum objave: 24.04.2014   09:56
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za pojasnitev naslednje postavke:

14. DV1 - PRITLIČJE: GLAVNI VHOD - Alu - Steklena drsna dvokrilna vrata (evakuacijska) in stranice vetrolova: oznaka DV1: sistem poljubnega proizvajalca kot na primer Jansen Janisol ali tehnično enakovredno: Nabava, dobava in montaža vetrolova na jekleni podkonstrukciji, skriti nad spuščenim stropom. Vetrolov sestavljen iz fiksnih zasteklitev, nadsvetlobe in dvojnih simetričnih drsnih vrat na elektronsko senzorsko odpiranje. Vrata so vezana na požarno centralo in električni nadzor evakuacijske poti skupaj z el. rezervno povezavo na diesel agregat (v primeru izpada električne energije). V primeru požara se vrata odprejo in ostanejo odprta. Sestav skupne velikosti: 33,42 m2, kot sledi:
• "DRUGA OPREMA: Krilo iz varnostnega lepljenega stekla (npr.: vsg 55,2 - po statičnih zahtevah) in brez vertikalnih profilov po vogalih!; V medstropovju jeklena podkonstrukcija, enojni prag. Območje grafične oznake: opozorilna nalepka v obliki samolepilne mat folije_ pas širine 7,5 cm, nameščne na višini 100 in 140 cm. Izvedba po navodilih arhitekta, detajli izvajalca morajo biti potrjeni s strani arhitekta.
- Barva vratnih profilov enaka barvi ostale fasade,
- Tipski test TÜV po normi DIN 18650, za teže do 120kg na krilo, z izolativnim steklo sestave ESG 6/12/ESG 6."
• "POGON in TEHNIKA: Ekstremno gladko drsenje,  omrežni del 230V AC odporen na kratek stik, integrirano glavno stikalo, krmilna elektronika kategorija 2 po normi DIN EN 954-1: samostojno učenje, samodejna zaznava in prikaz napak, avtomatsko nastavljanje časa odprtja vrat glede na frekvenco prehoda, zaradi tega optimalno udobje uporabe, nastavljiv čas odprtja, reducirano odpiranje (zimski način), nastavljiva hitrost odpiranja in zapiranja, avtomatsko vračanje v primeru zaznave ovire. Baterijsko napajanje za zasilno odpiranje v primeru izpada napajanja ali požarnega signala.
Dodatna oprema: Stikalo za izklop oz. odpiranja v sili; Delavniške načrte mora potrditi arhitekt."
• stranske stranice: 2x 166/295 cm
• notranja vhodna stena z drsnimi vrati: 87+(2x80/295)+87 cm
• zunanja vhodna stena z drsnimi vrati: 87+(2x80/295)+87 cm + nadsvetloba: 334/115 cm, inox maska nad vrati
14.1. Komplet vetrolov DV1 z vso opremo po shemi iz PZI projekta: kpl 2,00

KOLIKO DRSNIH VRAT ZAJEMA POSTAVKA? PROSIM ZA OBJAVE SHEME VRAT TE POSTAVKE. SHEME VRAT ŽE IMAMO, KJER PA NI LE TEH (2 KPL).


ODGOVOR:

Spoštovani.

Postavka zajema 2 kosa drsnih vrat (v zunanji in notranji steni) v enem kompletu tako, kot je opisano v besedilu postavke. Sheme vrat je možno videti na naslovu skrbnika razpisa, oziroma na naslovu naročnika.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na izkušnje iz gradenj sosednjih objektov, ter poznavanje terena, dvomimo v učinkovitost projektirane zaščite gradbene jame, ter dvomimo v izvedljivost predvidene metode izkopa gradbene jame. Pomisleki so naslednji:
Jeklene zagatnice niso vodotesne! Če imajo ob izvedbi cca 98% vodotesnost, bo ta učinkovitost močno padla ob prvem premiku, ki ga s projektirano izvedbo ne moremo preprečiti.
Zagatnice brez sidranja v takih razmerah ne morejo zagotoviti stabilnosti.
Načrt omenja kovinske razpore. So te mišljene samo v času strjevanja podložnega betona? Če naj bi bile stalno, potem ni možno graditi objekta.
Izvedba druge faze izkopa »samo z lažjo mehanizacijo, kot bobcat« ni smiselna, ker lahka mehanizacija nima nikakršnega učinka. Popis ne loči izkopa in »izkopa z mini mehanizacijo«
Izvedba druge faze izkopa »z bagrom z dolgo roko izven jame« ni možna, ker bo dolg in težak bager nad steno porušil zagatno steno.
Izvedba druge faze izkopa »s transportom z žerjavom« ni smiselna, ker žerjav nima visoke nosilnosti na koncu roke, blizu pa ga ni možno niti postaviti, niti prestavljati.
Izvedba druge faze izkopa »s transportom izkopa po že izvedenem podložnem betonu« ni smiselna, ker se bo podložni beton poškodoval in zelo umazal. Žal je sprojektirana tehnologija zelo nerodna in mučna.
Vprašanje; Ali vztrajate na predpisani tehnologiji?


ODGOVOR:

Spoštovani.
Ponujena izvedba mora biti skladna s projektom PZI, in s tehničnimi parametri ki so opisani v dokumentaciji.
Ponudniki lahko ponujajo tehnično enakovredno opremo, naprave in artikle, ki morajo enakovredno ustrezati kakovosti, tehnološkim zahtevam in funkcionalnim karakteristikam, ki jo ima omenjena oprema, naprava ali artikel, naveden v popisu. Tako je tudi nedvoumno navedeno v točki 9., v splošnih opombah v uvodu k popisu GOI del: citiram:
»9. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete strogo obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!«
Če ponudnik meni, da lahko ponudi enakovreden material, napravo ali opremo, to lahko stori.

Lep pozdrav.


Datum objave: 24.04.2014   09:59
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Dne 16.4.2014 ob. 14.54 ste odgovorili na vprašanje o zasipanju za zidovi in temelji objekta s primernimi mletimi ruševinami.

VPRAŠANJE: ALI BODO RUŠEVINE ŽE ZMLETE IN PREBRANE? KJE BODO TE RUŠEVINE DEPONIRANE?

LEP POZDRAV

ODGOVOR:
Spoštovani.

Na navedeno vprašanje smo že odgovorili.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:01
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
Naročnika naprošamo, da glede na podaljšanje roka prizna starost dokumentov vezanih ne starejših 30 dni od prvega roka oddaje, ker imamo dokumente že pridobljene. Smo tuji ponudnik in imamo urejene tudi že vse ustrezne prevode. V kolikor naročnik vztraja pri zahtevani starosti 30 dni od novega roka oddaje ponudbe vas naprošamo,

da ustrezno temu podaljšate rok za 1 teden, da lahko pravočasno pridobimo nove dokumente

(Potrdilo o nekaznovanju z Ministarstva, Potrdilo o nekaznovanju s Sodstva, Potrdilo DURS (plačilo davkov), Potrdilo, da nismo v stečaju, Registracijo, S.BON-1, BON-2 (fina), Revizorsko poročilo...)

Hvala


ODGOVOR:

Spoštovani.


Naročnik je že večkrat odgovoril na postavljeno vprašanje.

Lep pozdrav.


Datum objave: 24.04.2014   10:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

16. aprila so bili ponovno obljavljeni novi popisi del.

Prosimo, da v odgovoru na naše vprašanje navedete v katerih točkah popisa del se zadnji objavljeni razlikuje od popisa del z dne 10.4.2014. Primerjava popisov del nam vzame preveč časa in lahko nam kaj uide.

Morate razumeti, da smo že večkrat popravljali predračune in smo v fazi, ko je ponudba že skoraj dokončana, pa jo je potrebno delati še 1x. Prosimo za razumevanje.

Hvala in LP!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik je že odgovoril na navedeno vprašanje.

Lep pozdrav.
Datum objave: 24.04.2014   10:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

prosimo za spremembo podlajšanja roka za oddajo ponudb z dne 16.4.2014. Rok za oddajo ponudb ste podaljšali na 5.5.2014, pri čemer so dnevi od 1. do 4. maj nedelovni dnevi in je tak podaljšan rok samo kozmetičen, saj so dobavitelji in tudi pripravljalci ponudb že predhodno planirali prvomajske odsotnosti v okviru dopustov in se torej vsaj 4 zaporedni dnevi pred oddajo ponudb nedelovni, prav tako pa so vprašjivi dnevi med 28. in 30.4.. Naročnika pozivamo, da naj z obzirom na ta dejstva rok za oddajo ponudb prestavi vsaj na 6. oz 7. maj.

Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik ne bo več podaljševal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

V popisu del je naslednji opis:

XXXIII. BAZENSKA TEHNIKA - STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA:

5.0/A-I. 1. …… izdelana po DIN 19605, 19643 in 18280….

V RS je veljaven "Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za bazenske vode" Ur.l. RS 38/2011. Popis za bazensko tehnologijo se sklicuje tudi na standarda DIN 19643 in DIN 19605, ki podrobno predpisujeta dezinfekcijske postopke, higienske parametre in potreben obseg tehnološke opreme za izbrani dezinfekcijski postopek.

Objavite prosim "Tehnično poročilo in tehnološki načrt za bazensko tehniko" za potrebe razjasnitve nekaterih manjkajočih elementov v popisu bazenske tehnike.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.
Vprašanje ni dovolj jasno zastavljeno, saj ne definira točno kateri elementi naj bi bili v sklopu popisa manjkajoči. Ponudnik lahko poda konkretnejše v vprašanje, na katerega bomo podali konkreten odgovor. Trenutno lahko pa podamo naslednji odgovor:

DIN standardi so navedeni le pri filterskih posodah in se nanašajo na izdelavo le-teh, razen DIN 19643, ki je splošni standard za kopalne vode iz katerega so povzeta tudi nekatera določila Pravilnika o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za bazenske vode (Ur.l. RS 39/2011).

Kontinuirane in samodejne meritve (8. člen Pravilnika) vseh parametrov z detekcijo, doziranjem, korekcijo
in varovanjem so zagotovljene z elementi opisanimi v poz.:
16. KEMIJSKA PRIPRAVA BAZENSKE VODE - vsi parametri (po prilogi 1 Pravilnika) se nastavljajo na elektronski procesorski enoti, ki je namenjena za oba sistema, zgodovina meritev in nastavitev se shranjuje na CNS-u.
in 17. ELEKTROLIZA - agregat in elementi za pripravo dezinfekcijskega sredstva.

Laboratorijsko preizkušanje bazenske vode se za te vrste bazenov izvaja 2x na sezono in je predmet
protokola vzdrževanja objekta in kvalitete bazenske vode (tabela 2 in priloga 2 Pravilnika).
Celoten načrt strojnih in električnih inštalacij bazenske tehnike v tiskani obliki je na vpogled
pri razpisovalcu: MOL – SRPI, Služba za razvojne projekte in investicije . Projekta se ne objavlja.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika pozivamo in prosimo, ker je 1. maj praznik delavcev, in nam 2. maja Vlada še spremenila v delovni dan,da naj ponovno spremeni rok za oddajo ponudbe in naj ga podaljša do 9.5.2014.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik ne bo več podaljševal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v točki 15. poglavja III. razpisne okumentacije zahtevate v zvezi z zavarovanji odgovornosti:

15. Zavarovanje (vključno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam - 33. člen ZGO-1) v obsegu, ki izhaja iz določil 12. člena vzorca pogodbe (priloga A)

DOKAZILO:
- Vzorec zavarovalne dokumentacije v obsegu, ki izhaja iz 12. člena vzorca pogodbe (priloga A) ali fotokopijo ustrezne zavarovalne dokumentacije priloži ponudnik sam.
- V primeru skupne ponudbe, predložijo zahtevano zavarovalno dokumentacijo partnerji v skupni ponudbi skupno.
- V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo zahtevano zavarovanje zajemati tudi podizvajalce ali pa mora ta imeti sklenjena enaka zavarovanja, kot je to zahtevano za izvajalca.


Pri čemer ste na z dne 14.3.2014, 09:55 v odogovorih na vprašanja zapisali

“PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zavarovalno dokumentacijo je potrebno predložiti skladno s pogodbo.

Zanima nas, ali je torej v fazi priprave ponudbe dovolj predložitev zavarovalne police splošne odgovornosti?

ODGOVOR:
Spoštovani.

V razpisni dokumetnaciji št. 430-1313/2013-2 z dne 7.3. 2014 je pod pogojem številka 15 na strani 14/72 navedeno, da je potrebno kot dokazilo predložiti zavarovalno dokumentacijo, kot izhaja iz 12. člena vzorca pogodbe. V 12. členu vzorca pogodbe je navedeno, da mora izvajalec izkazati izpolnitev pogojev s fotokopijo zavarovalne police in morebtinimi dodatki in sicer z uradno izjavo zavarovalnice oz. ponudbe, ki je sestavni del zavarovalne dokumentacije.

Lep pozdrav”

V 12. členu pogodbe je navedeno dvoje dvoje:
- 4 odstavek: Izvajalec mora izkazati izpolnitev pogojev s fotokopijo zavarovalne police in morebitnimi dodatki in sicer z uradno izjavo zavarovalnice oziroma ponudbe, ki je sestavni del zavarovalne dokumentacije. Uradna izjava zavarovalnice mora izrecno določati, da so s predmetnim zavarovanjem zavarovane vse nevarnosti, ki po pravilih stroke pridejo v poštev pri predmetnem projektu in to z ustreznim načinom zavarovanja in ustreznimi zavarovalnimi vsotami. Namesto predhodno določene izjave lahko zavarovalnica predloži ponudbo za predmetni projekt s pripisom, da je v predmetni ponudbi vključeno maksimalno zavarovalno kritje, ki ga je pripravljena sprejeti.

- 8. odstavek:
Izvajalec se zavezuje, da bo ustrezno zavarovalno dokumentacijo o zavarovanjih in potrdilo o vinkulaciji, v skladu z določili tega člena, izročil naročniku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe. Predložitev ustrezne zavarovalne dokumentacije in potrdila o vinkulaciji v navedenem roku je pogoj za veljavnost te pogodbe.

- 9. odstavek: Če izvajalec v 15 (petnajstih) dneh od sklenitve te pogodbe ne predloži ustreznih dokazil iz tega člena, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.


Glede na to, da se zahteve v razpisni dokumentaciji sklicujejo na 12. člen pogodbe, prosimo za pojasnilo, kaj konkretno naročnik želi, da se priloži že v sami fazi ponudbe, saj iz pogodbe izhaja, da je zavarovanja potrebno priložiti šele v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe.ODGOVOR:

Spoštovani.

Skladno s pogojem, navedenim v razpisni dokumentaciji št. 430-1313/2013-13 z dne 1.4. 2014 na strani 14/72 je potrebno v ponudbi predložiti vzorec zavarovalne dokumentacije v obsegu, ki izhaja iz 12. člena vzorca pogodbe ali fotokopijo ustrezne zavarovalne dokumentacije.

Lep pozdrav.


Datum objave: 24.04.2014   10:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika sprašujemo, ali so lahko določene priloge tujih ponudnikov (npr. dokazilo obrazec S.BON-1 ali eS.BON iz PRILOGE 6) v jeziku države sedeža ponudnika oz. ali je potreben overjen (sodni) prevod?

Hvala za odgovor


ODGOVOR:
Spoštovani.

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku, ki je eden izmed jezikov EU. Za priloge tujih ponudnikov je potreben overjen (sodni) prevod.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v PZI projektu bazenske tehnike so v poglavju - 3.1. Projektna naloga - navedene projektne zahteve naročnika.

Naročnika prosimo, da celoten sklop bazenske tehnike - Poglavje popisa XXXIII. BAZENSKA TEHNIKA - STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA opremi z "kot na primer ali enakovredno" tako, da bo možno ponuditi alternativno tehnologijo priprave bazenske kopalne vode, ki v celoti izpolnjuje v poglavju - 3.1. Projektna naloga - predpisane zahteve naročnika.

Potencialni ponudnik želi na razpisu ponuditi tehnologijo bazenske tehnike, ki ustreza projektnim zahtevam in dodatno izpolnjuje še naslednje:
- Uredba o zelenem naročanju
- Direktiva 547 / 2012 - okoljska zasnova obtočnih črpalk

Lep pozdravODGOVOR:

Spoštovani.

Veseli nas, da boste ponudili tehnologijo bazenske tehnike, ki ustreza projektnim zahtevam in izpolnjuje še zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju in navedene directive.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v točki 15. poglavja III. razpisne okumentacije zahtevate v zvezi z zavarovanji odgovornosti:

15. Zavarovanje (vključno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam - 33. člen ZGO-1) v obsegu, ki izhaja iz določil 12. člena vzorca pogodbe (priloga A)

DOKAZILO:
- Vzorec zavarovalne dokumentacije v obsegu, ki izhaja iz 12. člena vzorca pogodbe (priloga A) ali fotokopijo ustrezne zavarovalne dokumentacije priloži ponudnik sam.
- V primeru skupne ponudbe, predložijo zahtevano zavarovalno dokumentacijo partnerji v skupni ponudbi skupno.
- V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci morajo zahtevano zavarovanje zajemati tudi podizvajalce ali pa mora ta imeti sklenjena enaka zavarovanja, kot je to zahtevano za izvajalca.


Pri čemer ste na z dne 14.3.2014, 09:55 v odogovorih na vprašanja zapisali

“PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

zavarovalno dokumentacijo je potrebno predložiti skladno s pogodbo.

Zanima nas, ali je torej v fazi priprave ponudbe dovolj predložitev zavarovalne police splošne odgovornosti?

ODGOVOR:
Spoštovani.

V razpisni dokumetnaciji št. 430-1313/2013-2 z dne 7.3. 2014 je pod pogojem številka 15 na strani 14/72 navedeno, da je potrebno kot dokazilo predložiti zavarovalno dokumentacijo, kot izhaja iz 12. člena vzorca pogodbe. V 12. členu vzorca pogodbe je navedeno, da mora izvajalec izkazati izpolnitev pogojev s fotokopijo zavarovalne police in morebtinimi dodatki in sicer z uradno izjavo zavarovalnice oz. ponudbe, ki je sestavni del zavarovalne dokumentacije.

Lep pozdrav”

V 12. členu pogodbe je navedeno dvoje dvoje:
- 4 odstavek: Izvajalec mora izkazati izpolnitev pogojev s fotokopijo zavarovalne police in morebitnimi dodatki in sicer z uradno izjavo zavarovalnice oziroma ponudbe, ki je sestavni del zavarovalne dokumentacije. Uradna izjava zavarovalnice mora izrecno določati, da so s predmetnim zavarovanjem zavarovane vse nevarnosti, ki po pravilih stroke pridejo v poštev pri predmetnem projektu in to z ustreznim načinom zavarovanja in ustreznimi zavarovalnimi vsotami. Namesto predhodno določene izjave lahko zavarovalnica predloži ponudbo za predmetni projekt s pripisom, da je v predmetni ponudbi vključeno maksimalno zavarovalno kritje, ki ga je pripravljena sprejeti.

- 8. odstavek:
Izvajalec se zavezuje, da bo ustrezno zavarovalno dokumentacijo o zavarovanjih in potrdilo o vinkulaciji, v skladu z določili tega člena, izročil naročniku v roku 15 (petnajstih) dni od sklenitve te pogodbe. Predložitev ustrezne zavarovalne dokumentacije in potrdila o vinkulaciji v navedenem roku je pogoj za veljavnost te pogodbe.

- 9. odstavek: Če izvajalec v 15 (petnajstih) dneh od sklenitve te pogodbe ne predloži ustreznih dokazil iz tega člena, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.


Glede na to, da se zahteve v razpisni dokumentaciji sklicujejo na 12. člen pogodbe, prosimo za pojasnilo, kaj konkretno naročnik želi, da se priloži že v sami fazi ponudbe, saj iz pogodbe izhaja, da je zavarovanja potrebno priložiti šele v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe.ODGOVOR:

Spoštovani.

Skladno s pogojem, navedenim v razpisni dokumentaciji št. 430-1313/2013-13 z dne 1.4. 2014 na strani 14/72 je potrebno v ponudbi predložiti vzorec zavarovalne dokumentacije v obsegu, ki izhaja iz 12. člena vzorca pogodbe ali fotokopijo ustrezne zavarovalne dokumentacije.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
naročnika pozivamo, da točno navede vsebino vseh popravkov zadnje objavljene razpisne dokumentacij in popisov del z dne 16. 4. glede na prejšnje objave.
Zaradi sprememb razpisne dokumentacije izdelovalci ponudb porabimo veliko nepotrebnega časa za primerjave in usklajevanje z že pripravljeno ponudbo in smatramo, da je podaljšanje roka zaradi sprememb samo za 3 delovne dni nerealen ( prazniki ), zato prosimo naročnika, da podaljša rok oddaje do 9.5.2014.


ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik je že odgovoril na postavljeno vprašanje.

Lep pozdrav.


Datum objave: 24.04.2014   10:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:

pozdravljeni
Prosimo za odgovor na vprašenje


6. Hiprkloracija in vodni sesalec / 6.1 so navedene Medprirobnične lopute s pnevmatskim pogonom – moral pa bi biti vodni sesalec robot in oprema za hiperkloracijo.

Enaka napaka je pod točko 14. / 14.1

???

LEP POZDRAVODGOVOR:

Spoštovani.
Tehnične rešitve bazenske tehnike, kot so predvidene v popisu in načrtih, so ustrezne. S poz. 6. in 14. so zajeti vsi strojni elementi in elementi krmiljenja za izvedbo vodnega sesanja in hiperkloracije.
Za vodno sesanje je predvidena ena od filterskih črpalk. Potrebni podtlak in pretok se zagotovi z nastavitvijo sekundarne
regulacijske lopute.
Podroben opis postopka hiperkloriranja z vsemi fazami mora biti podan v navodilih za obratovanje in vzdrževanje sistema BT,
ki ga upravljavcu ob zagonu in uvajanju preda izvajalec.
Oprema za vzdrževanje bazena ni zajeta v popisu strojnih instalacij bazenske tehnike in jo glede na zahteve v RS veljavni pravilnikov priskrbi upravljavec bazenov; enako velja za kemijska sredstva za hiperkloracijo, filtriranje in pripravo bazenske vode.

Lep pozdrav.
Datum objave: 24.04.2014   10:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Prosimo za podrobnejši popis del s količinami za naslenje postavke:

XXIX. REKONSTRUKCIJA GUNDULIČEVE IN HAJDRIHOVE ULICE
43. Zaščita oziroma prestavitev elektroenergetskega voda nizke napetosti, ocena: € 1,00

44. Zaščita oz. prestavitev vkopanega kabelskega TK voda po navodilih upravljalca: ocena: € 1,00

45. Zaščita oz. prestavitev vodovoda € 1,00

46. Zunanja kontrola kakovosti KAJ SE KONTROLIRA? kos 5,00

Popis je preskop in omogoča le ugibanje.

Hvala in LP!


ODGOVOR:

Spoštovani.


43. Zaščita oziroma prestavitev elektroenergetskega voda nizke napetosti, ocena: € 1,00
Odgovor: V tej postavki je predvidena zaščita (PVC cev) obstoječega oz. prestavitev obstoječega elektro voda v dolžini 50 m vključuje izkop, PVC cev in zasip.

44. Zaščita oz. prestavitev vkopanega kabelskega TK voda po navodilih upravljalca: ocena: € 1,00
Odgovor: V tej postavki je predvidena zaščita (PVC cev) obstoječega oz. prestavitev obstoječega tk voda v dolžini 50 m vključuje izkop, PVC cev in zasip.

45. Zaščita oz. prestavitev vodovoda € 1,00
Odgovor: V tej postavki je predvidena zaščita (zaščitna cev) obstoječega oz. prestavitev obstoječega vodovoda v dolžini 50 m vključuje izkop, zaščitno cev in zasip.

46. Zunanja kontrola kakovosti KAJ SE KONTROLIRA? kos 5,00
Odgovor: Kontrola zbitosti planuma, kamnite posteljice in tamponske plasti.
Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Vprašanja so mogoča do 29. aprila do 15 ure. Če podate vse odgovore na zastavljena vprašanja naslednji dan, to je 30. aprila, znese 6 dni pred oddajo ponudbe na 5. maja, torej je lahko oddaja ponudbe v najboljšem primeru 6. maja.

Ponudnike ste postavili v nemogočo situacijo pri pripravi ponudbe, saj nam ostane za vsebinsko pripravo ponudbe po zadnjih odgovorih le 1 delavni dan, kar pa je apsolutno premalo za vse spremembe in finalizacijo ponudbe. V tej državi še vednozakonsko veljajo državni prazniki kot dela prosti dnevi, razen v primerih, ki so nujni za delovanje države. V tem primeru pa to ne velja.

Zato vas pozivamo k določitiv roka za oddajo ponudbe v skladu z zakoni, ki veljajo v tej državi.

Hvala in lepo pozdravljeni!

ODGOVOR:

Spoštovani.

Naročnik ne bo več podaljševal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Vljudno naprošamo naročnika, da ažurno odgovarja na vprašanja, sploh tista, ki so ključna za pravočasno in korektno pripravo ponudb.

Ponovno naprošamo, da naročnik odgovori na spodnje vprašanje, ker je ključnega pomena, če bo potrebno pridobivati novo dokumentacijo in urejati prevode. V tem primeru zahtevamo podaljšanje roka, saj je naročnikova odgovornost, da omogoči ponudnikom ustrezen čas za pripravo ponudbe glede na njegove zahteve in spremembe.

Naročnika naprošamo, da glede na podaljšanje roka prizna starost dokumentov vezanih ne starejših 30 dni od prvega
roka oddaje, ker imamo dokumente že pridobljene. Smo tuji ponudnik in imamo urejene tudi že vse ustrezne prevode. V
kolikor naročnik vztraja pri zahtevani starosti 30 dni od novega roka oddaje ponudbe vas naprošamo,
da ustrezno temu podaljšate rok za 1 teden, da lahko pravočasno pridobimo nove dokumente
(Potrdilo o nekaznovanju z Ministarstva, Potrdilo o nekaznovanju s Sodstva, Potrdilo DURS (plačilo davkov), Potrdilo,
da nismo v stečaju, Registracijo, S.BON-1, BON-2 (fina), Revizorsko poročilo...)
Hvala

ODGOVOR:

Spoštovani.

Naročnik je na vprašanje že odgovoril.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:19
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
SPOŠTOVANI! pODALJŠALI STE ODDAJO DO 5.MAJA - PONEDELJEK TAKOJ PO PRAZNIKIH. ZADNJI ROK ZA ODDAJO VPRAŠANJ JE 29.04. - TIK PRED PRAZNIKI. KDAJ BOSTE ODGOVARJALI NA VPRAŠANJA - MED PRAZNIKI? PROSIM DA POSTAVITE RAZUMEN DATUM ZA ODDAJO PONUDBE IN UPOŠTEVAJTE DA TUDI GOSPODARSTVO PRAZNUJE DRŽAVNE (DELAVSKE!)PRAZNIKE.HVALA.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik ne bo več podaljševal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.
Datum objave: 24.04.2014   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
v popisu smo še vedno zasledili naslednje napake:
- skupna rekapitulacija, skupaj obrtniška dela ne sešteva vseh podpoglavij,
-skupna rekapitulacija, skupaj zunanja ureditev ne sešteva vseh podpoglavij,
-skupna rekapitulacija, skupaj bazenska tehnika ne sešteva vseh podpoglavij,
-skupna rekapitulacija, skupaj strojne inštalacije ne sešteva vseh podpoglavij,
-obrtniška dela, mizarska dela, vrstica 676 ne sešteva celotnega poglavja,
-bazenska tehnika, skupaj bazenska tehnika - gradbena dela, vrstica 89 ne sešteva celotnega poglavja,
-bazenska tehnika, cevna inštalacija, se v postavki 24.32 ne ujemata opis in količina ( kaj je pravilno 12% ali 0,12%)?
LP

ODGOVOR:
Spoštovani.

V zadnjem objavljenem popisu list »skupna rekapitulacija« ni zaklenjen in ponudnik lahko sešteje vsoto brez težav. V postavki 24.32 pa prikazanih dvanajst 12% v opisu postavke v nadaljevanju množi količina 0,12 od enote 1, ker predstavlja 12%. Zadeva ne predstavlja vsebinske spremembe popisa.


Lep pozdrav.
Datum objave: 24.04.2014   10:20
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani !

Glede na to, da je bil rok predložitve ponudbe že drugič prestavljen in smo morali veljavnost bančne garancije za resnost ponudbe že enkrat podaljšati (bančno garancijo smo pridobili že pred 1. podaljšanjem roka oddaje), kar pa za ponudnika predstavlja dodatne stroške pričakujemo, da v primeru že predhodno pridobljenih garancij, le teh ni potrebno ponovno podaljševati.

Prosimo za potrditev navedenega.

Lepo pozdravljeni.

ODGOVOR:
Odgovor:

V primeru predhodno pridobljenih garancij, je potrebno le-te podaljšati na novi rok predložitve ponudb tj. 5.5. 2014.

Lep pozdrav.
Datum objave: 24.04.2014   10:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
pozdravljeni,
v strojnih poz 239, 241 ni količin. Kaj upoštevamo?
lp,

ODGOVOR:
Spoštovani.

Poziciji 239 in 241 nista samostojni poziciji, tako da je pozicija 239 del pozicije 238 in pozicija 241 del pozicije 240. Gre za uredniško napako, ki ne spreminja vsebine popisa.

Lep pozdrav.
Datum objave: 24.04.2014   10:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosim, da za spodaj navedeno postavko določite potrebno količino prečrpavanja odpadne vode:

Dobava in montaža kompleta za začasno prečrpavanje odpadnih voda v času gradnje iz obstoječega razbremenilnika do obstoječega jaška O2-1-OBST v času gradnje kanala O2, kompletno s tlačno PEHD cevjo (dolžine cca. 220 m1, premer določiti glede na dimenzijo črpalke), položeno po terenu s sidranjem (sidranje v tla, oz. Utežmi) in črpalko ustreznega pretoka (glede na dejanske potrebe).
ocena 1

lep pozdrav


ODGOVOR:
Spoštovani.
Potrebno je prečrpavanje 140l/s, s faktorjem delovanja črpalk 2.
Trenutni izmerjeni nivo odpadne vode v kanalu po Gundoličevi ulici je 23 cm(podatek upravljalca VO-KA). Kanal je zgrajen iz betona in je jajčastega profila 800/1200mm. Sedanji povprečni pretok vode je 70l/s (podatek upravljalca VO-KA). Meritev je bila izvedena v sušnem obdobju 23.4.2014.
Opozarjamo, da lahko prihaja do nihanja količine odpadne vode v sušnem obdobju. Zato je potrebno pri izvedbi črpališča upoštevati večje pretoke. V času padavin in obdobju po padavinah lahko traja povečan pretok tudi dlje časa. V času padavin, pa je lahko polnitev kanala 100% oziroma lahko pride v sistemu tudi do nadtlaka. Zato predlagamo, da se vsa dela, ki se morajo izvajati s prečrpavanjem izvedejo v času, ko ni padavin in je zagotovljeno obratovanje v sušnih pogojih.
Dodatna opomba ponudniku: možno je zmanjšati kapaciteto črpalke, v kolikor se bodo dela izvajala v nočnem času, ko je pretok najmanjši.
Lep pozdrav.


Datum objave: 24.04.2014   10:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
V popisu zunanje ureditve, prestavitev fekalnega voda O2, imate v poz.48 predviden »komplet za prečrpavanje, s črpalko ustreznega pretoka, v času gradnje kanala O2, enota en (1) kos«.
Zahteva je smešna. Kanala O1 in O2 sta mešana, meteorna in fekalna, premerov 80-120cm, elipsaste izvedbe, izvedena iz betona na licu mesta. Prečrpavanje, ki bi omogočilo neovirano delovanje vodov ni enostavno. Potrebuje zbirni bazen za zagotovitev stabilnosti črpanja, najprej sito -zadrževanje večjih kosov, nato obdelavo – mletje odplak, šele potem je možno prečrpavanje. Tega kot začasni ukrep ni niti možno niti ni ekonomsko smiselno izvesti.
Glede na stanje v načrtih, je upanje, da se prevezave lahko izvedejo brez vsakih prečrpavanj. Končna odločitev se lahko sprejme na licu mesta, ob soglasju nadzora. Predlagamo, da vsi ponudniki predvidimo znesek nič evrov (0,00 EUR) za to postavko, v primeru potrebe kakršnega koli drugega posega pa se izvedejo dodatna dela iz postavke »nepredvidena dela«.
Prosimo za potrditev ali drug predlog.


ODGOVOR:

Spoštovani.
Potrebno je prečrpavanje 140l/s, s faktorjem delovanja črpalk 2.
Trenutni izmerjeni nivo odpadne vode v kanalu po Gundoličevi ulici je 23 cm(podatek upravljalca VO-KA). Kanal je zgrajen iz betona in je jajčastega profila 800/1200mm. Sedanji povprečni pretok vode je 70l/s (podatek upravljalca VO-KA). Meritev je bila izvedena v sušnem obdobju 23.4.2014.
Opozarjamo, da lahko prihaja do nihanja količine odpadne vode v sušnem obdobju. Zato je potrebno pri izvedbi črpališča upoštevati večje pretoke. V času padavin in obdobju po padavinah lahko traja povečan pretok tudi dlje časa. V času padavin, pa je lahko polnitev kanala 100% oziroma lahko pride v sistemu tudi do nadtlaka. Zato predlagamo, da se vsa dela, ki se morajo izvajati s prečrpavanjem izvedejo v času, ko ni padavin in je zagotovljeno obratovanje v sušnih pogojih.
Dodatna opomba ponudniku: možno je zmanjšati kapaciteto črpalke, v kolikor se bodo dela izvajala v nočnem času, ko je pretok najmanjši.


Datum objave: 24.04.2014   10:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahtevamo od naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb, ker je možno postaviti vprašanja do 29.04.2014 in s tem rok oddaje za ponudbe, ki je 05.05.2014 ni ustrezen z zakonodajo. Prazniki se namreč ne upoštevajo pri določilu ZJN v 6 dnevni rok, ki je določen in ga je naročnik dolžan upoštevati skladno z ZJN -2.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.


Datum objave: 24.04.2014   10:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahtevamo od naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb, ker je možno postaviti vprašanja do 29.04.2014 in s tem
rok oddaje za ponudbe, ki je 05.05.2014 ni ustrezen z zakonodajo. Prazniki se namreč ne upoštevajo pri določilu ZJN v
6 dnevni rok (KER TO NISO NUNO POTREBNA DELA), ki je določen in ga je naročnik dolžan upoštevati skladno z ZJN -2.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Pravkar ste ponovno objavili nove popise! Ali so samo računske spremembe?

Prosimo, da več ne objavljate novih popisov v celoti!!! To je že 8 sprememba!!!

LP!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik ne bo več objavljal novih popisov v celoti.

Lep pozdrav.
Datum objave: 24.04.2014   10:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
na naše vprašanje za dostavo dokumentacije ste odgovorili s citati, ki potencialnim ponudnikom povzročajo zmedo.

Citat Vašega odgovora je zavajajoč, saj DIN 19643 posega v zasnovo bazenske tehnologije in NE se samo v filterske posode:

"ODGOVOR:

Spoštovani.

Vprašanje ni dovolj jasno zastavljeno, saj ne definira točno kateri elementi naj bi bili v sklopu popisa manjkajoči. Ponudnik lahko poda konkretnejše v vprašanje, na katerega bomo podali konkreten odgovor. Trenutno lahko pa podamo naslednji odgovor:

DIN standardi so navedeni le pri filterskih posodah in se nanašajo na izdelavo le-teh, razen DIN 19643, ki je splošni standard za kopalne vode iz katerega so povzeta tudi nekatera določila Pravilnika o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za bazenske vode (Ur.l. RS 39/2011). "


Prilagamo DOKAZ, DA JE VAŠ ODGOVOR ZAVAJANJE - citat iz PZI pojekta:

5/2- BAZENSKA TEHNIKA
št. načrta 12-05-13
Datum ferbruar 2014
Recenzija 23.1.22013

Poglavje 3.1 - Projektna naloga, delni citat poglavja:

"Pri izdelavi narta je potrebno upoštevati veljavne predpise in standarde za izvedbo tovrstnih
inštalacij, kakor tudi predpise za obratovanje bazenov, predvsem pa:
- Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za kopalne vode - Ur. List RS
št. 73/2003 in 96/2006.
- Za tehnologijo priprave bazenske vode – DIN 19643 in 19605 ter smernice za
projektiranje in gradnjo zunanjih bazenov – BSSW št. 1.152.
.
.
.
Kemična priprava bazenske vode naj se predvidi po smernicah K.O.K. za obratovalni
sistem: FLOKULACIJA + FILTRIRANJE + DEZINFEKCIJA; faktor obremenitve
bazena velikega bazena je 0,5. Za oba sistema naj se predvidi meritev vrednosti
prostega klora, pH vrednosti, Redox potenciala, temperature bazenske vode in
doziranje keminih sredstev za dosego optimalnih obratovalnih vrednosti."

Razpisovalca pozivamo, da NEMUDOMA pojasni zavajajoč odgovor na ponudnikovo vprašanje, saj z odgovorom PREKLICUJE SVOJO LASTNO PROJEKTNO NALOGO ?!

ODGOVOR:

Spoštovani.

Vprašanje je nejasno in nanj ne moremo konkretno odgovoriti. Odgovarjamo lahko le na vprašanja glede pojasnitev sistemskih rešitev, funkcije ali same vsebine popisa za razpis.

Splošno pa lahko podamo naslednjo obrazložitev:
Ponudnik verjetno sprašuje ali so bili pri izdelavi projekta za izvedbo upoštevani veljavni predpisi in standardi?
Odgovor je: "DA".
V našem prejšnjem odgovoru je bilo napisano: DIN standardi so navedeni le pri filterskih posodah in se nanašajo na izdelavo le-teh,
"RAZEN" DIN 19643, ki je splošni standard ....; isti standard je naveden tudi v projektni nalogi.
Predpis ( Pravilnik o minimalnih higienskih in drugih zahtevah za bazenske vode (Ur.l. RS 39/2011)) ne vpliva vpliva na zasnovo in izdelavo projekta ter na popis materiala in del. Predvsem se nanaša na bodoče obratovanje bazena in vzdrževanje konstantne kvalitete kopalne vode zaradi varovanja zdravja uporabnikov. Predpis tehnološko definira samo potrebne merilne naprave in parametre za tretiranja bazenske vode.
Projektna naloga je le orodje za izdelavo načrta, ki definira obseg in glavne sistemske rešitve z navedbo pomembnejših predpisov in standardov.Ponudnik naj torej upošteva PZI projekt in popis.

Datum objave: 24.04.2014   10:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Dne 18.4.2014 ste ponovno objavili spremembe popisov del. Glede na to prosimo, da temu primerno podaljšate rok z oddajo ponudbe in čim prej objavite tudi DOKONČNO USKLAJEN - ZADNJI popis del.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Dne 18.4. 2014 je bil objavljen zadnji dokončno usklajen popis del.

Lep pozdrav.
Datum objave: 24.04.2014   10:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik prosimo, da napiše na katerih straneh je popravljena razpisna dokumentacija, ki ste jo objavili dne 16.4.2014.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Razpisna dokumentacija je popravljena na straneh 3/72 (pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije) , 8/72 (roki za oddajo ponudb, roki za odpiranje ponudb) in 53/72.

Lep pozdrav.


Datum objave: 24.04.2014   10:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani
Glede na odgovor naročnika z dne 18.4.2014, 12:50
"Dokumenti morajo biti predloženi skladno z razpisno dokumentacijo št. 430-1313/2013-18 z dne 16.4. 2014- popravek št. 3, vezani morajo biti na nov rok oddaje ponudb tj. 5.5. 2014."
zahtevamo od naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb, saj moramo tuji ponudniki pridobiti novo dokumentacijo oziroma dokazila, katera naročnik zahteva .
Naročnik je skladno z ZJN-2 obvezan, da omogoči ponudnikom primeren čas za pripravo korektne ponudbe upoštevajoč vse spremembe, ki jih naročnik naknadno postavi.

Zatorej naprošamo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb ali pa umakne novo starost dokumentov katere zahteva in dovoli, da ponudniki lahko predložijo že pridobljeno dokumentacijo-dokazila.
Naročnik ne sme diskriminatorno obravnavati tujih ponudnikov.

Hkrati naprošamo, da naročnik ažurno odgovarja na vprašanja, saj se s prepoznim pojasnilom še skrajšuje rok za pripravo korektne ponudbe

ODGOVOR:

Spoštovani.

Rok za oddajo ponudb smo podaljšali do 5.5. 2014. Določila razpisne dokumentacije in nov rok za oddajo ponudb velja enako za vse ponudnike, zato ne diskriminiramo nobenih ponudnikov, niti domačih niti tujih.

Lep pozdrav.


Datum objave: 24.04.2014   10:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali je zadnja sprememba razpisne dokumentacije (popravek 3 z dne 16.4.2014) vezana samo na spremembo datuma oddaje ponudb in datuma odpiranja ponudb?


ODGOVOR:
Spoštovani.

Popravljena je tudi pogodba na strani 53/72 (črtali smo besedilo, ki se veže na pogajanja, ker gre za odprti postopek, ki ne vključuje pogajanj).

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

1.Kdo v skupni ponudbi bo dolžan po podpisu pogodbe predložiti bančno/e garancijo/e za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: ali je to lahko vsak od partnerjev v višini svojega deleža v skupni ponudbi?
2.Kdo v skupni ponudbi bo dolžan po končanju del predložiti bančno/e garancijo/e za odpravo napak v garancijski dobi: ali je to lahko vsak od partnerjev v višini svojega deleža v skupni ponudbi?

Hvala!

ODGOVOR:
Spoštovani.

V skupni ponudbi so bančne garancije dolžni predložiti partnerji v skupni ponudbi SKUPNO in to ni odvisno od deležev partnerjev v skupni ponudbi.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:29
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
prosimo vas za podatek premera "puš" spodaj navedene postavke, ker iz projekta ta podatek ni razviden:
Nabava, dobava in montaža "puš" za nadaljevanje plošče (v 2. fazi) - obdelano po detajlu projekta: nerjaveče puše z navoji, dolžine do 100 cm, varjene na armaturo kletne etaže, dodatno zaščitene z alktaten cevjo premera ≤ 75 mm, cevi se fiksno pritrdijo in vežejo med armaturne palice na rastru 60 cm, dodatno zaščitijo proti pomikom vsled betoniranja, vodotesno začepijo ter zalijejo sočasno z betoniranjem kletne etaže. Izvajalec izdela skico dejansko izvedenega stanja zaradi vnosa mikorlokacij v PID projekt.
Hvala.

ODGOVOR:
Spoštovani.
Puše odgovarjajo dimenziji: maksimalno 75 mm - tako, kot je opisano v postavki 58. Poglavja: Zidarska dela. Odgovor, je bil sicer že podan 8.4.2014, 10:20.Datum objave: 24.04.2014   10:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika opozarjamo na računsko napako v popisih: D. BAZENSKA TEHNIKA XXIII. - STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA, TOČKA V. CEVNA INŠTALACIJA, vrstica 24.32; kjer v tekstu vrstice navajate 12%, formula pa je nastavljena na 0,12 %
Zaradi navedbe; da bo naročnik izločil ponudbe, v katerih bo ponudnik kakorkoli posegal v zaklenjene formule, vas pozivamo na odpravo napake in preveritev vseh formul v objavljenem popisu.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Formula naj se upošteva takšna kot je navedena v popisu, tako bodo vsi ponudniki enakovredni.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Narocnika opozarjamo na racunsko napako v popisih: D. BAZENSKA TEHNIKA XXIII. - STROJNE INSTALACIJE
IN OPREMA, TOCKA V. CEVNA INŠTALACIJA, vrstica 24.32; kjer v tekstu vrstice navajate 12%, formula pa je
nastavljena na 0,12 %
Zaradi navedbe; da bo narocnik izlocil ponudbe, v katerih bo ponudnik kakorkoli posegal v zaklenjene formule, vas
pozivamo na odpravo napake in preveritev vseh formul v objavljenem popisu.

Dodatno ugotavljamo da vrstica 24.32 poleg napake še napačno zajema seštevek za obračun 12 %.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Formula naj se upošteva takšna kot je navedena v popisu, tako bodo vsi ponudniki enakovredni.

Lep pozdrav.


Datum objave: 24.04.2014   10:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na dejstvo, da v objavljeni razpisni dokumentaciji in popish mrgoli napak, kar potrjuje množica zastavljenih vprašanj in vaših odgovorov, vas pozivamo, da rok za oddajo ponudb ustrezno podaljšate in s tem omogočite enkopravno obravnavo vseh potencialnih ponudnikov.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Rok za oddajo ponudb smo dvakrat podaljšali, nazadnje do 5.5, 2014.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
v točki 5. poglavja I. navodil za izdelavo ponudbe navajate, za PRILOGO 20 terminski in finančni plan, Ponudnik predloži terminski plan izvedbe del s prikazom.... in nadalje Terminski in finančni plan ponudnik predloži v fazi uvedbe v delo.
V poglavju III, Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, v točki 16 kot dokazilo navajate:
- Izjavo ponudnika ( priloga 2)
- terminski in finančni plan ponudnik predloži v fazi uvedbe v delo.

Prosim potrdite naše pravilno razumevanje teh neskladij, da za izpolnjevanje tega pogoja v fazi ponudbe zadostuje podnan izjava ( priloga 2 )

ODGOVOR:
Spoštovami.

Terminski in finančni plan je potrebno predložiti v fazi uvedbe v delo. Izjava ne zadostuje, saj v izjavi zgolj izjavljate, da boste dela izvedli v predpisanem roku.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zadnji objavljen popis s '' popravki '' z dne 17.04.2014 je prava katastrofa. V njem je cel kup napak, na nekatere smo vas že opozorili.

Naslednje napake: na listu SKUPNA REKAPITUALCIJA, je napaka pri zajemanju vrstic za skupni seštevek; B OBRTNIŠKA DELA, C ZUNANJA UREDITEV, D BAZENSKA TEHNIKA in F STROJNE INŠTALACIJE

Pozivamo vas na ustrezne popravke in predlagamo da si vzamete čas in temeljito pregledate celoten popis, kajti to je blamaža !ODGOVOR:
Spoštovani.

V zadnjem objavljenem popisu v zadnjem objavljenem popisu list »skupna rekapitulacija« ni zaklenjen in ponudnik lahko sešteje vsoto. Glede ostalih pripomb ne moremo odgovoriti, ker ne navajajo konkretnih postavk.

Lep pozdrav.


Datum objave: 24.04.2014   10:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
na spodaj navedeno vprašanje ste dne 18.4.2014 odgovorili s spodnjim odgovorom. Odgovor sicer navaja splošno znana dejstva pri javnem naročanju glede ponujanja enakovrednih produktov. Vprašanje se nanaša na nudenje alternative, ki pa je ni možno vključiti v obstoječi popis. V ta namen naročnika ponovno sprašujemo, da za voljo korektnega odnosa do ponudnikov, ki so pripravljeni nuditi konkurenčnejše kakovostne rešitve, dovoli nuditi variantno temeljenje poleg predvidenega. verjamemo, da si naročnik ne želi spreminjati izgleda objekta in so variantne rešitve, ki bi vplivale na videz in obliko objekta, nesprejemljive. Pri temeljenju pa menimo, da je pravilno dovoliti ponudnikom uporabiti lastno strokovno znanje pri iskanju rešitev.
V ta namen bo ponudnik sam predvidel novo varianto in jo ponudil kot variatno z namenom zagotavljanja enake ali boljše kakovosti za nižje stroške.

Lep pozdrav


PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Sodeč po geotehničnem poročilu in iskustveno lahko trdimo, da je možno zagotoviti kakovostno temeljenje tudi z drugo tehnologijo kakor je tista predvidena v PZI projektih. Naročnika sprašujemo ali je možno variantno ponuditi tudi drugačno tehnologijo temeljenja.

ODGOVOR:
Odgovor:

Spoštovani.

Ponujena izvedba mora biti skladna s projektom PZI, in s tehničnimi parametri ki so opisani v dokumentaciji.
Ponudniki lahko ponujajo tehnično enakovredno opremo, naprave in artikle, ki morajo enakovredno ustrezati kakovosti, tehnološkim zahtevam in funkcionalnim karakteristikam, ki jo ima omenjena oprema, naprava ali artikel, naveden v popisu. Tako je tudi nedvoumno navedeno v točki 9., v splošnih opombah v uvodu k popisu GOI del: citiram:
»9. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete strogo obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!«
Če ponudnik meni, da lahko ponudi enakovreden material, napravo ali opremo, to lahko stori.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Odgovor je že bil podan: upošteva se odgovor, ki je citiran v samem vprašanju.
Ponujena izvedba mora biti skladna s projektom PZI, in s tehničnimi parametri ki so opisani v dokumentaciji.
Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   10:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za obrazložitev naslednje postavke:

14.2. OBLOGA POHODNI PODESTOV, ČELA, STRANSKE MASKE IN HRBTIŠČA TRIBUN: lesene letve iz tropskega lesa (npr. teak) preseka 100/40 mm, z vrhnje strani profilirane in vijačene preko protihrupnih podlog v podkonstrukcijo z inox sintranimi vijaki. . Pohodne deske so profilirane in protizdrsno obdelane. m2 351,10

In sicer se nam zdi absurdna zahteva debelina letve 4 cm. To precej podraži obloge. Prosim za spremembo, saj to ni smiselno.

LP!

ODGOVOR:
Spoštovani.

Ponujena izvedba mora biti skladna s projektom PZI, in s tehničnimi parametri ki so opisani v dokumentaciji.
Upoštevati je potrebno navedbe v popisu, tako bodo vsi ponudniki enakovredni.

Lep pozdrav.Datum objave: 24.04.2014   14:38
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1. ) Ali naročnik ima evidenco katere podatke je predajal v elektronski obliki ponudnikom?

2. ) Zahtevamo, da objavite seznam dokumentov pod točko 1) !

3. ) Ali so projektanti in druge osebe, ki pripravljali projektno in drugo dokumentacijo za naročnika, pogodbeno zavezani, da dokumentov ne bodo posredovali direktno ponudnikom?

4. ) Zahtevamo, da dobimo kopijo vse razpisne in projektne dokumentacije v elektronski ali papirnati obliki ! Tudi komplet PGD dokumentacijo, tudi projekte in načrte strojnih in elektro del, tudi zaščito g.jame in podobno. Vse kar je pripravljeno in kroži med določeno skupino ponudnikov!

Zaradi slabega obvladovanja dokumentov v projektni skupini naročnika in utemeljenega suma, da so določeni ponudniki bili privilegirani, zahtevamo prevzem vseh razpoložljivih podatkov v elektronski in/ali papirnati obliki v tem tednu, ter podaljšanje roka za tri tedne (26.05).

V nasprotnem vlagamo revizijo na postopek !ODSpoštovani.

Na Vaša vprašanja podajamo naslednje odgovore:

1) Naročnik ima evidenco podatkov, ki jih je v elektronski obliki predajal ponudnikom;
2) Seznama dokumentov pod točko 1 ne bomo objavljali, lahko pa si ga ogledate pri naročniku na SRPI, pri ga. Suzani Nikolič;
3) Projektant ima z naročnikom sklenjeno pogodbo. Vsebina te pogodbe ni in ne more biti predmet razprave na portalu javnih naročil. Za ponudnike so zavezujoči dokumenti, ki jih je naročnik objavil na spletnih straneh pri Uradnem listu RS, na portalu EU, na spletnih straneh MOL, in ki so jih prejeli na vpogledu v projektno dokumentacijo;
4) Za ponudnike so zavezujoči dokumenti, ki jih je naročnik objavil na spletnih straneh pri Uradnem listu RS, na portalu EU, na spletnih straneh MOL, in ki so jih prejeli na vpogledu v projektno dokumentacijo. To so tudi edini uradni dokumenti in samo te dokumente bo naročnik upošteval pri presoji oz. analizi ponudb. Naročnik ne razpolaga z nobenimi informacijami, da je karkoli drugega pripravljeno in da kroži med določeno skupino ponudnikov, zato zavračamo Vaše trditve kot neutemeljene.

Rok za oddajo ponudb smo podaljšali že dvakrat in ga ne bomo več podaljšali.

Lep pozdrav.


GOVOR:Datum objave: 25.04.2014   13:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
Zanima me, kako je možno, da za bazensko tehniko ponudnik ne potrebuje referenc izvedenih del za filtracijo vode?
Se pravi da se lahko na razpis prijavi tudi podjetje, ki ni izvedelo niti ene filtracije za bazenske tehnike.
Prosim, da razpis popravite kot je zakonsko predvideno za takšen razpis in obseg dela glede referenc.

lep pozdrav,

ODGOVOR:
Spoštovani.

Naročnik je določil referenčne pogoje v razpisni dokumentaciji in jih ne bo spreminjal.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.04.2014   13:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v datoteki KOLEZIJA - PZI - POPIS ZA RAZPIS - 17 APRIL 2014_ZAKLENJEN_KOREKTURA, se še vedno pojavljajo napake in sicer:
-zavihek SKUPNA REKAPITULACIJA vrstice 28, 37, 42 in 55, vsote niso izračunane pravilno,
-zavihek OBRTNIŠKA DELA celica F1177 - manjka formula,
-zavihek BAZENSKA TEHNIKA celica F206 ne sešteva vsote pravilno, saj je v celici F203 skrita vsota (bela barva),
-zavihek BAZENSKA TEHNIKA vrstica 872: prosimo za pojasnilo, ali je vrednost 12% kakor piše v tekstu ali 0,12% kakor računa formula.

Hvala za odgovor in LP.

ODGOVOR:
Spoštovani.


Na vprašanje okrog zavihka »skupna rekapitulacija« je projektant že odgovoril.
Na vprašanje okrog zavihka »skupna rekapitulacija vrstica F206« ima ponudnik prav. Ponudniki naj pošljejo ponudbo na takšnem popisu, kot je, tako bodo ponudniki enakovredni. Znesek se korigira kasneje pri izbiri.
Na vprašanje okrog zavihka »bazenska tehnika, vrstica 872« je projektant že odgovoril-
Datum objave: 25.04.2014   13:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, v prvem odgovoru na postavljeno zahtevo po pojasnitvi odgovarjate v zvezi z zavarovalnimi dokumentacijami sledeče:

“V razpisni dokumetnaciji št. 430-1313/2013-2 z dne 7.3. 2014 je pod pogojem številka 15 na strani 14/72 navedeno, da je potrebno kot dokazilo predložiti zavarovalno dokumentacijo, kot izhaja iz 12. člena vzorca pogodbe. V 12. členu vzorca pogodbe je navedeno, da mora izvajalec izkazati izpolnitev pogojev s fotokopijo zavarovalne police in morebtinimi dodatki in sicer z uradno izjavo zavarovalnice oz. ponudbe, ki je sestavni del zavarovalne dokumentacije.“

Prosimo za pojasnilo, katere listine kot naročnik zahtevate od ponudnikov v sami ponudbeni dokumentaciji:

- ali zahtevate od ponudnikov že dejansko sklenjene (torej veljavne) zavarovalne pogodbe za vse odgovornosti iz 12. člena pogodbe?

- ali zadostuje brezpogojna izjava zavarovalnice, da je seznanjena s projektom in ponudbo ponudnika in da bo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom, sklenila ustrezno zavarovanje, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Naročnika opozarjamo, da gre v konkretnem naročilu za kompleksen projekt in sklenitev zavarovalne pogodbe, prej kot je to potrebno, torej v sami fazi ponujanja, presojanja ponudb in izbora ponudnika, nimajo nikakršne osnove ter neutemeljeno povzročajo ponudnikom samo dodatne, neupravičene, stroške. Zahteva po posredovanju sklenjene zavarovalne pogodbe je zato postavljena povsem neutemeljeno in ne more biti merilo presoje popolnosti ponudbe ter usposobljenosti ponudnika. Zavarovalne pogodbe za izvedbo takih naročil so kompleksne in se sklepajo individualno po projektih.

Menimo, da bi naročnik kvečjemu lahko zahteval izjavo zavarovalnice, kot je navedeno v zgornji alineji “izjava zavarovalnice, da je seznanjena s projektom in ponudbo ponudnika in brezpogojan izjava zavarovalnice, da bo v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom izdala ustrezna zavarovanja oz. sklenila ustrezne zavarovalne police z ponudnikom, kot to zahteva razpisna dokumentacija in vzorec pogodbe naročnika”.

Ponudnik v fazi ponujanja izkazuje svojo usposobljenost z drugimi listinami: potrjenimi referenčnimi potrdili, katalogi, certifikati, ustrezno izpolnjeno ponudbo, bančno garancijo za resnost ponudbe,..., pri čemer pa sklenjena zavarovalna polica za posel, ki še ni sklenjen ne more biti merilo in zahteva.

Naročnik je dosedaj podal v zvezi z izpostavljenim nejasnen oz. dvoumen odgovor in ga prosimo za ažuren in utemeljen odgovor ter pojasnilo, kakšne zavarovalne dokumentacije se zahtevajo v ponudbi.

ODGOVOR:

Naročnik je na vprašanje že večkrat odgovoril.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.04.2014   13:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ugotavljamo, da je v popisih del še mnogo napak, ki jih naročnik z že večkratnimi objavami čistopisov popisov del ni povsem opravil.

Naročnika pozivamo k objavi čistopisa popisov del v razumnem roku, ki bo ponudnikom nudil ustrezen čas za pripravo ponudb. Glede na prihajajoče prvomajske dopuste in odsotnosti pa tudi ustrezno podalšanje roka za oddajo ponudbe. V zvezi z samim podaljšanjem ponudbe pa naročnika tudi opozarjamo, da ne spreminja rokov veljavnosti bančnih garancij in drugih listin in jih ohrani na obstoječih datumih, saj vsakokratno spreminjanje dokumentacije in naročanje novih listin ter bančnih garancij, ponudnikom povzroča samo dodatne stroške in težave.ODGOVOR:

Spoštovani.

Naročnik je čistopis popisov del objavil 18.4. 2014. Rok za oddajo ponudb je 5.5. 2014.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.04.2014   13:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Še vedno čakamo na odgovorre, ki smo jih že predčasno zastavili, hkrati pa prosimo še za dodatna pojasnila:

1. Nabava, dobava in montaža poštnih nabiralnikov poljubnega dobavitelja, npr: tipski inox MIVA ali od drugega poljubnega proizvajalca, montirani v kompletu in prirejeni za skupno odpiranje dostavljalca pošte. kos 2,00
Ali gre to dejansko samo za 2 nabiralnika, se pravi 1 z eno osprtino za pošto x2kd ali pa za 2 sklopa nabiralnikov (po koliko vsak sklop?)?

ODGOVOR:
Spoštovani

Gre samo za dva nabiralnika z eno režo.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.04.2014   13:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Naročnika prosimo, da se opredeli ali bo končni izgled bazenske školjke surovi inox oz ali bo inox oblečen v bazensko folijo ?

ODGOVOR:
Spoštovani.

Ponudnik naj gleda postavko: OBRTNIŠKA DELA, vrstica 1113: »…material Inox Aisi 441, z vodne strani laminiran s trdim Hard-Bond PVC nanosom debeline 0,7 mm, ki ustreza zahtevam in certifikatu L.V.H.T. (Nemčija) za pitne in bazenske vode - ali enakovredno. Inox element in PVC nanos tvorita homogeno celoto…«

Lep pozdrav.
Datum objave: 25.04.2014   13:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo, da zaradi praznikov prestavi oddajo ponudb še za vsaj 1 teden. Prvi maj je namreč praznik dela in na ta dan res ne bi radi v službi pripravljali ponudbe.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Naročnik ne bo spreminjal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.04.2014   13:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V spodaj navedeni postavki je naveden jašek premera 1000cm, kar je verjetno pomota . Prosimo naročnika, da potrdi popravek na 100cm.

C.Zunanja ureditev
XXVII. Z.U. - FEKALNA KANALIZACIJA
5.KANALIZACIJA
27. Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine od 2 do 4 m iz armiranega poliestra fi 1000 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo polnilnega pokrova s tesnenjem dim. 60/60 cm nosilnosti 50kN;

lp

ODGOVOR:
Spoštovani.

V popisu je napaka: Premer jaška je 1000 mm, oziroma 100 cm.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.04.2014   13:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

Prosimo za odgovore na naslednja uprašanja iz poglavja PREDDELA:

- tč.24. Dobava, postavitev in odstranitev sidrišč za privezovanje pri delih na višini, kjer ni moč postaviti varnostne ograje (uvrtana sidrišča, montažna sidrišča, utežna sidrišča). Sidrišče mora biti izdelano in testirano skladno s standardom SIST EN 795.

KJE TOČNO SO PREDVIDENA TA SIDRIŠČA?

ODGOVOR: Lokacija sidrišč za določitev cene ni pomembna. Ponudnik naj vpiše ceno za enoto mere, ki zadostuje pogojem razpisa.- tč. 26.1. Za razvod električne energije od elektroagregata do gradbiščne omarice ter povezavo te z pomožnimi gradbiščni objekti se uporabi kable tipa HO 7 RN-F. Vse električne povezave izvedemo po zraku.

ALI NI MOŽNO PRIKLJUČITI GRADBIŠČNE OMARICE NA JAVNO OMREŽJE? ALI MORA IMETI IZVAJALEC NA OBJEKTU AGREGATE?

ODGOVOR: V varnostnem načrtu NV045/13 »Kopališče Kolezija, Ljubljana – Gradnja objekta je v poglavju T.1.8. »Ureditev električnih napeljav za pogon naprav in strojev ter razsvetljave na gradbišču« (stran 21) navedeno, da se izvede priključek na javno električno omrežje. Agregati na gradbišču niso predvideni (zaradi hrupnosti niti zaželeni).
Povzeto iz varnostnega načrta: Za oskrbo gradbišča (začasni gradbiščni objekti, …) z električno energijo se izvede priklop na javno električno omrežje na gradbiščnem platoju.
- tč. 28. Cevni odri
Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana.
- tč. 29. Lahki premični odri
29.1. Izdelani morajo biti v skladu z zahtevami standarda SIST HD 1004. Navodila za montažo in uporabo odrov morajo biti izdelana po zahtevah standarda SIST EN 1298 in morajo biti na razpolago na gradbišču ves čas uporabe odrov. Oder mora biti sestavljen in uporabljen v celoti v skladu z navodili tako, da je onemogočen nezaželen premik, porušitev ali prevrnitev. Uporaba premičnih naslonskih lestev za dostop na oder je prepovedana. Zagotoviti zadostno število ustreznih odrov.
- tč.30. Lestve
* Opomba: Na gradbišču se smejo uporabljati atestirane tipske lestve, ki so izdelane po veljavnih predpisih in opremljene z izjavo o skladnosti.
- tč. 30.1. Prislonske lestve - Največja dovoljena višina je 8 m. Izbirati je potrebno jestve takšne dolžine, da segajo 1 m čez oviro. Lesene lestve, ki so daljše od 4 m morajo biti trdno vezane z železnimi zategami. Delo na lestvi v višini nad 3 m zahteva varovanje proti padcu (varnostni pas, lovilna vrv, pritrjena lestev).
-tč. 30.2. Dvokrake lestve - Največja dovoljena višina je 3 m. Lestve morajo biti stabilne, nepoškodovane, zvarnostno vrvico med krakoma in nerazdružljivim spojem med hrakoma.

ODRIN DOSTOPI NA OBJEKT SO ZAJETI ŽE V TESARSKIH DELIH. ZAKAJ SO ŠE 1X V PRIPRAVLJALNIH DELIH IN MORAJO BITI NA RAZPOLAGO NA GRADBIŠČU VES ČAS GRADNJE?

ODGOVOR:
Na to vprašanje je naročnik že odgovoril. Ponudnik naj upošteva in ponuja vse postavke tako, kot so opisane

- tč. 33.6. Jeklenke se na gradbišču lahko uporabljajo le na vozičkih, ki zagotavljajo pokončni položaj in so zavarovane pred prevrnitvijo. (določiti število vozičkov)

PROSIMO ZA DOLOČITEV ŠTEVILA VOZIČKOV.
Odgovor:

Število vozičkov je odvisno od števila ekip, ki bodo na gradbišču avtogeno varile. Jeklenke, ki ne bodo v uporabi morajo biti skladiščene v skladu s poglavjem T.1.4.1. »Tehnični plini« (stran 17)


PROSIMO ZA VEČ PODATKOV: OPIS SKLADIŠČAIN LOVILNIH POSOD TER DOLOČITEV ŠTEVILA POSOD.
ODGOVOR:

Zahteve za skladišča nevarnih snovi so podane v poglavju T.1.4. »Ureditev skladišč nevarnih snovi« (stran 17). Koliko in kako velike lovilne posode bo izvajalec potreboval, je odvisno od količin nevarnih snovi, ki jih bo na gradbišču uporabljal.
Po izkušnjah z drugih gradbišč bo, glede na obseg betoniranja potrebno pretakališče za opažno olje (lovilna posoda v kateri stoji sod opažnega olja v pokončnem položaju s črpalko za prečrpavanje le tega v manjše posode, ki morajo med prečrpavanjem stati v lovilni posodi, ali prečrpališče z ležečim sodom in lovilno posodo pod njim.

Poglavje ZUNANJA UREDITEV:

- tč. 36. "KAMNITE KLOPI S SEDALI: Izdelava klopi na kamnitih škarpah:
- macesnovi morali povezani s ploščatim jeklenim FeZn trakom na katerega je varjen kovinski podaljšek, ki se ga vsadi v škarpo (škarpa ima uvrtane luknje z zatesnjenimi nastavki z rozetami - inox). POZOR: macesnovi morali morajo biti izdelani iz modificiranega termično obdelanega lesa;
- pozimi se klop lahko odstrani!
- kamni so ohranjeni, deponirani iz ruševin, postavljeni na arm. betonsko ploščo cca 3,8 x 0,56 m, na nasutju; kar je predmet drugih postavk. V tej postavki zajeto zidanje na dva lica in leseno sedalo.
- kamni so v novo škarpo vgrajeni z malto, ki se na vrhu poravna, na to se nasadi klop
- širina in dložina klopi se nalicu mesta prilagaja izbranim kamnom, ki se jih zloži v škarpo (cca. 400 x 65 cm tlorisne velikosti)
- op.: ohranitev kamnitih elementov in vključitev le-teh v zunanjo ureditev je zahteva s strani ZVKDS "

ALI JE BETONSKA PLOŠČA ZAJETA VPREDHONJIH POSTAVKAH BETONA, OPAŽA IN ARMATURE?

Odgovor:

iz opisa je razvidno da je to predmet drugih postavk. »V tej postavki zajeto zidanje na dva lica in leseno sedalo.«
Samo delno vkopano temeljenje, se bo obračunalo po e.m. drugih postavk popisa.- tč. 34.1. Nevarne snovi (gorivo in mazivo za gradbene stroje, razni premazi, opažno olje...) se bodo hranile v posebnih skladiščih, skladiščnih kontejnerjih ali kovinskih omarah za skladiščenje nevarnih snovi. kos 1,00
- tč. 34.2. Za kemikalije v tekočem stanju se pod embalažo namesti lovilne posode ustreznega volumna, (določiti število lovilnih posod) kos 1,00
- tč. 50.2. znak za obvestilo o kapaciteti garaže - Na vhodu v garažo :

ALI JE TO LE OBVESTILAN TABLA ALI SVETLOBNI PANO, KI SPROTI OBVEŠČA O PROSTIK KAPACITETAH PARKIRNIH MEST?

Odgovor:
Gre za obvestilno tablo, ki navaja število vseh parkirnih mest in parkirnih mest za invalide.

- tč. 55. OGRAJA KOŠARKARSKEGA IGRIŠČA: Nabava, dobava in montaža ravne ograje iz univerzalnega pletiva višine 4,00 m. Ograja poljubnega proizvajalca npr. Palisada ali tehnično enakovredno kot na primer sistem "Univerzalno pletivo Lux-ST", komplet s stebri in paneli, Pritrditev ograje na točkovne temelje. Gradbena dela so zajeta v ceno m1 ograje.


V POPISU DEL JE LUX-ST OGRAJA, V NAČRTU JE VRISANA PANELNA OGRAJA. KAJ UPOŠTEVAMO?

Odgovor:
Upoštevajte ograjo, ki je v popisu.


- ALI IN KAKŠNA PODLAGA SE NAPRAVI POD IGRALI - V SMISLU UBLAŽITVE PADCA?

Odgovor:
Podlaga je iz zastirke, ki je upoštevana v popisu.- TČ. 12. Priprava in organizacija gradbišča (postavljanje gradbiščnih kontejnerjev, gradbiščne obvestilne table, saniratij, vpostavitev komunalnih in elektroenergetskih priključkov, izvedba zaščitnih ograj, deponij ipd.) skladno z načrtom organizacije gradbišča, vključno z izdelavo načrta ogranizacije gradbišča.
(ocena) € 1,00

KOMPLETNA ORGANIZACIJA JE ŽE V PRIPRAVLJALNIH DELIH. KAJ POMENI TA OCENA IN SICER SE POJAVLJA NA VEČIH MESTIH ZUNANJE UREDITVE?

Odgovor:
Vsa organizacija gradbišča je zajeta v poglavju PREDDELA. Ponudnik ima skladno s svojo tehnologijo izvedbe in organizacijo gradbišča, v tej in drugih postavkah možnost ponuditi dodatno infrastrukturo, če mu tako narekuje njegov lasten pristop k gradnji.- XXIX, tč. 16. Pripravljalna dela pri objektih kpl 1,00

NA KATERE OBJEKTE SE TO NANAŠA OZIROMA KAJ JE MIŠLJENO S TEM OPISOM?

Odgovor:
Mišljeno je zavarovanje gradbišča z gradbiščno ograjo.
- tč: 45. Zaščita oz. prestavitev vodovoda € 1,00

KOLIKO M, KAKŠEN PREMER?

Odgovor:
V tej postavki je predvidena zaščita (zaščitna cev) obstoječega oz. prestavitev obstoječega vodovoda v dolžini 50 m vključuje izkop, zaščitno cev in zasip.

- tč. 46. Zunanja kontrola kakovosti kos 5,00

KONTOLA ČESA PO KOSU?

Odgovor:
Kontrola zbitosti planuma, kamnite posteljice in tamponske plasti.
Poglavje ELEKTRIKA:

- TČ. 18 Stroški demontaže obstoječega omrežja - predvideno kpl 1,00

PREDLAGAMO, DA SE POSTAVKA PREKVALIFICIRA V OCENO ALI PODA TOČEN OPIS IN KOLIČINA.

Odgovor:
Dolžina kabla, ki se ga odstrani je razvidna iz geodetskega posnetka in načrta infrastrukture in je ocenjena na cca. 35 metrov.


Poglavje MIZARSKA DELA:
4. NOTRANJI LESENI BRISOLEJI: Nabava, dobava in izdelava notranjih lesenih fiksnih brisolejev na južno fasadi: izdelano iz duromernih vodoodbojnih plošč npr. Max Interior debeline 20 mm, širine 150 mm, z obdelanim postforming robom v projektiranem radiju - skupne velikosti ca: 20/150/2900 mm; brisole - senčilo je spodaj in zgoraj vpet v minimalno Rf tirnico, ki je v T obliki urezana v rob (kant) brisoleja in z RF distančnikom vpeta v finalno talno ter stensko oblogo po rastru projekta. Barvo, ton določi projektant s PZI načrtom opreme. m1 348,00

Ali se cena poda za 1 letvico brisoleja s pripadajočim delom vodila ali za kakšno dimenzijo kompletnega senčila gre?

Prosimo za krajši čas podajanja odgovorov!

Hvala in LP!

ODGOVOR:

Odgovor:

Ponudnik ponudi ceno za m1 fiksnih brisolejev. Tekoči meter senčila vsebuje 7 pokončnih lamel 20/150/2900 mm.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.04.2014   13:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo, da podaljša rok za oddajo ponudb glede na dejstvo, da je rok za postavitev vprašanj s strani potencialnih ponudnikov 29.4.2014 do oddaje ponudb pa rok 05.05.2014, kar je glede na praznike vsega skupaj samo 1 delovni dan na razpolago potencialnim ponudnikom, da preučijo odgovore s strani naročnika. Pomembnost teh vprašanj in odgovorov vpliva na pravilnost ponudbe, kar vlagatelja postavi v neugodno situacijo. V kolikor naročnik vztraja pri teh rokih potem zavestno krši pravico vlagatelja do zakonsko zagotovljenega časa za pripravo pravilne prijave.
Naročnik mora omogočiti, da se ponudniki oz. prijavitelji seznanijo z vsemi relevantnimi informacijami, ki vplivajo na pravilnost in konkurenčnost njihovih ponudb oz. prijav, saj ima neizpolnjevanje ene ali več zahtev iz razpisne dokumentacije za ponudnika oz. prijavitelja najhujšo možno posledico - izločitev iz postopka oddaje javnega naročila in s tem izgubo vsakršnih možnosti za pridobitev posla.

Hkrati mora biti rok za sprejemanje prijav ob upoštevanju zahtevnosti predmeta javnega naročila ter ob upoštevanju številčnosti in kompleksnosti vprašanj, ki jih postavljajo prijavitelji, dovolj dolg, da lahko le-ti zberejo vse potrebne informacije o predmetu javnega naročila in zahtevane ponudbene dokumente ter na ta način pripravijo pravilne in konkurenčne prijave. Kot je razvidno iz postopka oddaje javnega naročila je naročnik prejel številna vprašanja prijaviteljev, ki so se nanašala na odpravo nejasnosti določil razpisne dokumentacije. Naročnik namerava določene odgovore, ki se nanašajo na pojasnjevanje razpisne dokumentacije, prijaviteljem posredovati šele 29.4.2014, torej le šest dni pred iztekom (novega) roka za sprejem prijav in vsega skupaj le 1 delovni dan. Posledica takega nezakonitega ravnanja naročnika se v predmetnem postopku oddaje javnega naročila odraža v nezmožnosti postavljanja novih vprašanj in neodpravi nejasnih določil razpisne dokumentacije oziroma nejasnih odgovorov s strani naročnika. Naročnik mora zato določiti nov rok za sprejemanje prijav, ki bo skladen s kogentnimi zakonskimi določili in v katerem bo prijaviteljem omogočena razjasnitev vseh morebitno nejasnih določil razpisne dokumentacije, posledično pa tudi priprava pravilne prijave.


ODGOVOR:


Odgovor:

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.04.2014   13:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani

Naročnika opozarjamo, da je namen postavitve vprašanj s strani potencialnih ponudnikov ta, da postavljena vprašanja naročnik tudi dejansko prebere. Predvsem v celoti. Nekateri odgovori naročnika: "Na to vprašanje smo že večkrat odgovorili" so povsem nesprejemljivi saj so vprašanja ponovno postavljena ravno po odgovoru naročnika, ker je bil prvotni odgovor naročnika ali dvoumen ali nejasen ali pa ni zajemal odgovora na vse predmetne zadeve, ....morda celo s svojim odgovorom postavil zadevo v še bolj nejasno luč.
Da je predmetno naročilo zelo zahtevno (tudi slabo oziroma nejasno) pripravljeno, utemeljujemo že s tem, da je le to razvidno po številu vprašanj, ki so zastavljena naročniku s strani potencialnih ponudnikov.
Hkrati naročnik kontrolo formul v popisu del prelaga na potencialne ponudnike (razvidno iz odgovora: Datum objave: 24.4.2014, 10:32):

Ponudnikova prošnja: ......Pozivamo vas na ustrezne popravke in predlagamo da si vzamete čas in temeljito pregledate celoten popis, kajti to je blamaža !

ODGOVOR naročnika: ....... Glede ostalih pripomb ne moremo odgovoriti, ker ne navajajo konkretnih postavk.

Nekateri odgovori naročnika so naravnost absurdni ali vsaj arogantni!

Naročnika pozivamo, da predmetno naročilo vodi korektno in s polno odgovornostjo in v skladu z določili veljavnega ZJN-2e, kateremu je naročnik obvezan.

Vljudno naprošamo naročnika, da preveri specifikacijo del (popis del) oziroma formule v zaklenjenemu delu, da odgovarja na celotna vprašanja jasno nedvoumno in predvsem na celoto vprašanja (ne samo delno ali po liniji najmanjšega upora poda odgovor "smo na to že odgovorili "ipd...), da odgovarja ažurno in v čimkrajšem času , predvsem na ključna vprašanja od katerih je odvisna korektna in pravočasna priprava ponudb za vse in ne samo favorizirane ponudnike.
V nasprotnem primeru bomo primorani vložiti revizijo na postopek.

ODGOVOR:

Odgovor:
Spoštovani.

Zahvaljujemo se Vam za Vaše opozorilo. Naročnik je preveril specifikacijo oz. popis del, na celotna vprašanja odgovarja jasno in nedvomuno, pa tudi ažurno.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.04.2014   13:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika opozarjamo v povezavi z naročnikovimi odgovori na vprašanja, ki jih postavijo potencialni ponudniki v času teka roka za predložitev ponudb na obvezna ravnanja naročnika kot so določena v 81. členu ZJN-2. Ta določa, da so naročniki dolžni na ali preko portala javnih naročil posredovati dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, daje bila zahteva posredovana pravočasno. Slednja določba sicer ne določa, kakšna (kako natančna, jasna, popolna idr) bi morala biti vsebina dodatnega pojasnila oziroma odgovora naročnika, vendar pa je potrebno upoštevati, da dodatna pojasnila, ki jih naročnik objavi, ob upoštevanju 71. člena ZJN-2, postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Zato je potrebno vsebino dodatnih pojasnil presojati skupaj s preostalim delom razpisne dokumentacije in v tej smeri presoditi, ali je naročnik z zapisano vsebino (pogoja, merila idr.), skupaj z morebitnim pojasnilom te vsebine, kršil pravila javnega naročanja.

Naročnika ponovno naprošamo, da z vso resnostjo in odgovornostjo prebere postavljena vprašanja ter nanje odgovarja jasno, nedvoumno, v celoti in predvsem vsebinsko ustrezno.


ODGOVOR:

Odgovor:

Spoštovani.

Naročnik z vso resnostjo in odgovornostjo prebere postavljena vprašanja in nanje odgovarja jasno, nedvoumno in vsebinsko ustrezno.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.04.2014   13:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da odgovor št.: "ODGOVOR, Datum objave: 24.4.2014, 10:08" konkretizirate in pojasnite kaj zahtevate pod terminom "vzorec" zavarovalne dokumentacije, kot jo zahteva navedeni člen v vzorecu pogodbe. Ali je to za naročnika pomeni sklenjeno zavarovalno polico ali ponudbo oz. izjavo zavarovalnic, da bodo ustrezno sodelovale s ponudnikom v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom.

ODGOVOR:
Odgovor:

Spoštovani.

Na vprašanje smo že večkrat odgovorili.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.04.2014   13:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Ne razumemo vaših užaljenih in nejasnih odgovorov. Naprošamo vas, da pred vašim že tretjim odgovorom najprej preberete razpisno dokumentacijo. Še tretjič vas sprašujemo kakšno vezo imajo geomehanska dela z geotehničnimi deli (zaščita, izkopi in globoko temeljenje), ki predstavljajo vrednost preko 2 miljonov evrov.
V razpisni dokumentaciji na strani 13in 32 še naprej vztrajno zahtevate odgovornega vodjo gradbenih in geomehanskih del ?
Še večja ironija pa je vaš LAPSUS, da pri obrazcu str.33 (zahtevate, da nam investitorji potrjujejo odgovorno vodenje geomehanskih del)?
Glede na to, da zahtevate nominiranega ISO ponudnika (partnerja ali podizvajalca) za geodetski monitoring - vam predlagamo, da zahtevate kar odgovornega vodjo geodetskih del z referenco 1 miljon EUR.

ODGOVOR:

Spoštovani.

Predlagamo Vam, da pripravite ponudbo skladno z zahtevami v razpisni dokumentaciji, ki jih je naročnik jasno in nedvoumno opredelil.

Hvala lepa in lep pozdrav.Datum objave: 25.04.2014   13:25
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Naročnika prosimo, da zaradi prvomajskih praznikov 1 in 2 maj podaljaša rok oddaje ponudbe na 7.5.2014, saj je marsikateri dobavitelj že odsoten.
Hvala.

ODGOVOR:
Odgovor:

Rok oddaje ponudb je 5.5. 2014.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.04.2014   13:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V točki 15. poglavja III. razpisne dokumentacije zahtevate v zvezi z zavarovanji odgovornosti:

15. Zavarovanje (vključno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam - 33. člen ZGO-1) v obsegu, ki izhaja iz določil 12. člena vzorca pogodbe (priloga A)

DOKAZILO:
- Vzorec zavarovalne dokumentacije v obsegu, ki izhaja iz 12. člena vzorca pogodbe (priloga A) ali fotokopijo ustrezne zavarovalne dokumentacije priloži ponudnik sam.

Naročnika pozivamo, da spremeni oz. briše zahtevo glede zavarovanja oz. spremeni oz. briše vsebino pogodbe, člen 12, odstavek 6, točka 3.
Obseg zavarovanja kot je zapisan v zgoraj omenjeni točki je možno zajeti samo z ureditvijo zavarovanja projektantske odgovornosti. Ker predmet pogodbe ni projektiranje je zahteva po ureditvi tovrstnega zavarovanja nesmiselno.

Prav tako naročnika pozivamo, da briše zahtevo glede zavarovanja oz. briše vsebino pogodbe, člen 12, odstavek 8, v delu, kjer je določena obveza po predložitvi potrdila o vinkulaciji.
Potrdilo o vinkulaciji ne more biti izdano pri zavarovanju splošne odgovornosti.


ODGOVOR:

Odgovor.

Na vprašanje smo že podali odgovor.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.04.2014   13:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

lepo prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe!!!

Hvala

ODGOVOR:

Odgovor:

Rok oddaje ponudbe je 5.5. 2014.

Lep pozdrav.


Datum objave: 25.04.2014   13:27
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo da ponovno pojasni katero dokumentacijo zahteva v zvezi z zavarovanjem.
Sprašujemo ali zadostuje da predložimo samo izjavo zavarovalnice o izdaji zavarovalne police, v katerem so zajeta določila 12. člena pogodbe.
V kolikor je odgovor negativen, vas sprašujemo zakaj postavljate diskriminatorne pogoje, saj vse zavarovalnice ne izdajajo kritja za avtomobilsko zavarovanje, ob tem pa se posledično sprašujemo ali naročnik s temi zahtevami preferira določene zavarovalnice.
V kolikor zahtevate tudi vzorec zavarovalne police vas obveščamo da zavarovalnice brez podpisane pogodbe z naročnikom le-teh ne izdajajo, ker so tudi v vzorcu navedeni vsi bistveni elementi podpisane pogodbe (rok, vrednost,...).
Prosimo za konkretna pojasnila in čim hitrejši odgovor.


ODGOVOR:
Spoštovani.

Na vprašanje smo že večkrat odgovorili.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.04.2014   13:28
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika prosimo da pokaže vsaj malo človeškega obraza in naj ponudnikom omogoči, da pripravijo ponudbe po najboljših močeh, s tem da podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj do 9.5.2014.

ODGOVOR:
Spoštovani.

Rok oddaje ponudb smo dvakrat podaljšali. Nazadnje do 5.5. 2014.

Lep pozdrav.

Datum objave: 25.04.2014   13:30
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
14.3.2014 ste na odgovor na vprašanje “ 1. Točka 5 navodil za izdelavo ponudbe; V prilogi 18 v navodilih za izpolnjevanje obrazcev je navedeno, da ponudnik priloži eno referenco o izvajanju monitoringa v zadnjih petih (3) letih. Kaj je torej pravilno? V 5-ih ali v 3-eh letih? “

zapisali

“1. Ponudnik mora priložiti eno referenco o izvajanju monitoringa v zadnjih treh letih”

Od datuma odgovorov ste nato objavli 8 čistopisov sprememb razpisne dokumentacije ali popisov, pri katerih pa vse spremembe in napake še vedno niso odpravljene! Zakaj kot naročnik ne odpravite v popisih in razpisni dokumentaciji vseh napak, na katere ste bili opozorjeni in tudi zahtev, ki jih spreminjate z odgovori na vprašanja, saj je v zadnji razpisni dokumentaciji, še vedno nejasna zahteva po časovni veljavnosti reference iz področja monitoringa, ki pravi:

“Ponudnik predloži vsaj eno primerljivo izvedbo monitoringa v zadnjih petih (3) letih.”

Naročnika resnično opozarjamo, naj opravi svoje naloge kot dober gospodar in ne povzroča škode in dodatnih stroškov ponudnikov, naj sledi temeljnim načelom ZJN ter objavi čistopis razpisne dokumuentacije in popisov del ter razumno podaljša rok za oddajo ponudb.ODGOVOR:
Spoštovani.

Reference za izvedbo monitoringa se nanašajo na obdobje zadnjih treh let.

Lep pozdrav.

Datum objave: 29.04.2014   11:21
Številka: 430-1313/2013-24
Oznaka JN: 7560-13-220095
Datum: 29. 4. 2014


Odgovori na vprašanja


V zvezi z javnim naročilom za »kopališče Kolezija – GOI dela ter dobava in montaža bazenske tehnike«, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN2725/2014) prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
XXXVI. SANITARNA VODA:
5.4.1. Sanitarna voda (VST, VSC, VSH)
14,00 "Dobava in montaža kompletnega umivalnika za roke s senzorsko mešalno armaturo, sestoječ iz:
- umivalnik iz sanitarnega porcelana 420 x 320 ali odgovarjajoče
- senzorska armatura za umivalnik HANSGROHE tip
Metris S št. izdelka: 31103000 (krom) ali odgo"
(izbor potrdi arhitekt ali investitor)????
in tudi vse ostale pozicije naprej - IZBOR POTRDI ARHITEKT ALI INVESTITOR

KAKO IN KDAJ ...MALO JE VSE TO POD ? SAJ JE LAHKO POTEM VELIKA RAZLIKA MED PONUJENO OPREMO IN OPREMO, KI JO BO ZAHTEVAL-POTRDIL ARHITEKT ALI INVESTITOR.
KAKO SE BO V PRIMERU IZBORA IN POTEM RAZLIKE V CENI OBRAČUNAVALO???

PONOVNO VAS POZIVAMO, DA PODALJŠATE ROK ODDAJE VSAJ DO 09.05.2014, KOT JE BILO ŽE IZRAŽENA ŽELJA.

Odgovor:
Izbor artiklov in materialov potrdi arhitekt ali investitor v smislu izbora med več predloženimi artikli in materiali, ki ustrezajo funkcionalnim in tehničnim specifikacijam, ki so določene s popisom.

Točka 9 splošnega opisa popisa (zavihek gradbena dela, splošne opombe) omogoča vsakemu ponudniku da ponudi enakovredno ali boljšo opremo, citiramo:
»9. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete strogo obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!«
Če ponudnik meni, da lahko ponudi enakovreden material, napravo ali opremo, to lahko stori.

Rok za oddajo ponudbe je spremenjen in sicer:
- rok za predložitev ponudb: 13. 5. 2014 do 12.00 ure;
- javno odpiranje ponudb: 13. 5. 2014 ob 14.00 uri.
Skladno za navedenim bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.
2. Vprašanje:
Spoštovani,
Kot eno izmed dokazil za izpolnjevanje tč. 13. (kadrovske zmogljivosti, str. 13/72 razpisne dokumentacije) je predvidena predložitev potrdila o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici. V obrazcu PRILOGA 8 (str. 32/72 razpisne dokumentacije) pa je zahtevano, da s tem v zvezi ponudnik priloži dokazila za vsakega imenovanega v tabeli, torej potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici oz. listino iz katere je razvidno, da izpolnjuje pogoje iz 230. člena Zakona o graditvi objektov za odgovornega vodjo del.

Naročnika sprašujemo, ali mora biti v primeru, da je odgovorni vodja del iz druge države članice EU, le-ta član IZS ali je lahko vpisan v imenik pri ustrezni poklicni zbornici v državi, iz katere izhaja?

Odgovor:

Odgovor je že bil podan dne 10.4.2014 ob 15:30 in sicer »Kadri morajo izpolnjevati pogoje, skladno z veljavnim ZGO-jem, kar je bilo navedeno v RD z dne 7.4.2014 «.


3. vprašanje:
Spoštovani!
V razpisni dokumentaciji je navedba, da bo naročnik izvedel vsa dela v 300 koledarskih dneh!

Ta zahteva naročnika je popolnoma nerealna!!!
Za projekt, katera ocenjena vrednost presega 10 milijonov EUR date ponudnikom na razpolago samo 300 koledarskih dni????
Pa kateri projektant ali pa strokovnjak Vam je rekel, da je možno vse dela projekta izvesti v tako kratkem roku???

Tole ni energetska sanacija, kjer se menja stavbno pohištvo, fasada in streha!!! Geotehnična dela, v zelo zahtevnem terenu, z nepredvidljivo podtalnico, v bližini potoka, v neposredni bližini obstoječega objekta katerega se ne sme rušiti!!!
Da niti ne omenjamo izvedbe bazenske tehnike, katera zahteva varjenje INOX pločecina, katere varjanje je zahtevno v zaprtem prostoru...

Prosimo naročnika, da črta zahtevani pogoj iz razpisne dokumentacije!

Odgovor:
Naročnik pogojev ne bo spreminjal.


4. vprašanje:
Pozdravljeni,
Naročnika naprošamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj do konca tedna na 9.5.2014.
Resnično prosimo naročnika, naj upošteva naše prošnje.
Ne moremo si privoščiti in pripravljati ponudbo, ko dnevno spreminjate popise in razpisno dokumentacijo.
Tudi na vprašanja ne odgovarjate ažurno, še manj, da bi odgovarjali natančno.
Prejeli ste vsaj 10 vprašanj povezanih z dokumentacijo za zavarovanje gradbišča in na vsa ste odgovorili "na vprašanje smo že odgovorili"
Lep pozdrav

Odgovor:
Rok za oddajo ponudbe je spremenjen in sicer:
- rok za predložitev ponudb: 13. 5. 2014 do 12.00 ure;
- javno odpiranje ponudb: 13. 5. 2014 ob 14.00 uri.
Skladno za navedenim bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.


5. vprašanje:
Dober dan
Naročnika sprašujemo, kako naj dopolnimo 8. člen v pogodbi, ki se glasi:
"Rok za izvedbo pogodbenih del
8. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni po uvedbi v posel. Dela se obvezuje izvajati skladno s potrjenim terminskim planom gradnje in jih dokončati v roku 300 (tristo) koledarskih dni po uvedbi v delo, vendar najkasneje do ……………………………"

Do kdaj naj bi morali izvajalci končati vsa dela na projektu???
Prosimo naročnika, da premisli tudi o primernem časovnem okviru za tale projekt. 300 koledarskih dni je odločno premalo za dokončanje projekta.
Lep pozdrav

Odgovor:
Naročnik bo pravnomočnosti odločitve o izboru izvajalca šele lahko določil končni koledarski dan dokončanja del. Naročnik ne bo spremenil roka za dokončanje del – 300 koledarskih dni.


6. vprašanje:
Pozdravljeni
Prosimo naročnika, da spremeni 15. člen pogodbe

15. člen
Če izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svoje obveznosti v pogodbeno določenem roku, je dolžan za vsak koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 2%0(dva promila) od pogodbene cene, t.j……….EUR. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti del.

Zahtevamo, da zmanjšate pogodbeno kazen! Rok, kateri ste ga postavili za dokončanje vseh del je popolnoma nerealen in nesorazmeren predvidenem projektu!!!
Lep pozdrav

Odgovor:
Naročnik ne bo spreminjal navedenega pogoja.


7. vprašanje:
Pozdravljeni,
Prosimo naročnika, da ponovno podaljša rok za oddajo ponudbe. Zadnje podaljšanje roka je bolj kot ne kozmetične narave, saj ste podaljšali rok "čez počitnice" kjer imajo ponudniki, kot tudi ostali udeleženci v projektu (banke, zavarovalnice,...) kolektivne dopuste!

Prosimo naročnika da ugodi prošnjam ponudnikov.
Lepe praznične dni!

Odgovor:
Rok za oddajo ponudbe je spremenjen in sicer:
- rok za predložitev ponudb: 13. 5. 2014 do 12.00 ure;
- javno odpiranje ponudb: 13. 5. 2014 ob 14.00 uri.
Skladno za navedenim bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.


8. vprašanje:
Spoštovani investitor in projektant!
Prosimo da spremenite predvideno tehniko bazenske školjke in bazenske tehnike! Vsi potencialni (razen enega) so nam odgovorili da ne morejo pripravit ponudbe, ker sta vaši razpisna dokumentacija in tehnične specifikacije pisane na kožo dobavitelju Myrtha Pools!

Naročnik si s tako izključujočimi zahtevami le manjša krog potencialnih ponudnikov in uničuje konkurenco!

Če naročnik ne bo spremenil pogojem, bomo morali svoje interese zavarovati po pravni poti.
Lepo pozdravljeni

Odgovor:
Naročnik ne preferira posameznih ponudnikov.

Točka 9 splošnega opisa popisa (zavihek gradbena dela, splošne opombe) omogoča vsakemu ponudniku da ponudi enakovredno ali boljšo opremo, citiramo:
»9. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete strogo obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!«

Če ponudnik meni, da lahko ponudi enakovreden material, napravo ali opremo, to lahko stori.


9. vprašanje:
Pozdravljeni!
V popisu del, pri postavki 6 GEOTEHNIČNA DELA, imate navedeno:
6. POZOR: Izbrani izvajalec je dolžan v ceni za enoto mere predvideti in vkalkulirati tudi izdelavo testnega polja z dvema pilotoma, katerega se izvede prede pričetkom pilotiranja - takoj po izdelavi delovnega platoja. Pri umerjanju, kontroli in pregledu polja mora obvezno sodelovati geomehanski nadzor, gradbeni nadzor, odgovorni nadzornik, odg. vodja del, odg. vodja projekta ter odg. statik. Ugotovitve so obvezujoče za nadaljevanje del. Za samo izvedbo del je potrebno pred pričetkom del izdelati tudi določena zemeljska dela, pilotne temeljen grede in odvod zalednih vod. Ta dela so zajeta v drugih pod poglavjih tega popisa: glej poglavje zemeljska, betonska dela in meteorna kanalizacija.

Tako opredeljen popis NE OMOGOČA PRIPRAVE PRIMERLJIVIH PONUDB!

Izvedba testnega polja z dvema pilotoma, pri katerem mora obvezno sodelovati geomehanski nadzor, gradbeni nadzor in odgovorni nadzornik. To so vse stroški, katere bi moral naročnik upoštevati v popisu in za ta dela predvideti oceno (na primer 10.000 EUR).
Kako naj ponudniki vemo, do kakšne globine, bo potrebno izvesti vrtanje, 20, 30 50 metrov ali več? Kako naj kot ponudniki vemo, koliko stane ura VAŠEGA geomehanskega nadzornika, odgovornega projektanta, nadzornika posameznih in del in odgovornega nadzornika?!?

Zavedamo se, da je procentualno gledano taka postavka malenkostna v primerjavi z celotno ponudbo ampak na koncu se naročnik odloči izključno glede na pogoj NAJNIŽJE PONUDBENE CENE, in izbrani ponudnik lahko premaga konkurenta tudi samo za 0,01 EUR brez DDV.
Prosim naročnika, da nam pojasni, kako bo zagotovil PRIMERLJIVOST ponudb!

Odgovor:
Strošek celotnega nadzora je predmet posebne pogodbe in ponudbe, ki jo je sklenil naročnik z nadzorom in je ponudnik ni dolžan upoštevati.
Globina vrtanja – pilotnega temeljenja je razvidna iz popisa: vrstice 202-206 (zavihek gradbena dela, poglavje IV Geotehnična dela): 23,60m.

10. vprašanje:
Od naročnika zahtevamo da ponovno spremeni popise del, saj popisi, kot so sedaj sestavljeni ne omogočajo enakovrednih ponudb.

V popisu del, zavihek gradbena dela, OSTALA GEOTEHNIČNA DELA: so navedene postavke 12, 13 in 14. Pri vseh postavkah je nemogoče določiti ceno! Pri postavki 13 imate v popisu celo opombo (PO POTREBI)???

Zahtevamo, da popis spremenite tako, da bodo te postavke imele iz Vaše strani določeno vrednost, ali, da bi take postavke v celoti črtali!
Zahtevamo, da naročnik objavi nov popis del v katerem bodo te nejasnosti odpravljene!
Lepo pozdravljeni!

Odgovor:
Ponudnik je dolžan ponuditi ceno za vse tri postavke: 12, 13 in 14, pri čemer mora ponudnik sam s svojo strokovno tehnično službo predvideti stroške za opisano storitev. Postavka 13, v kateri je omenjen opis »po potrebi«, pa se bo v nadaljevanju pri sami izvedbi obračunala samo v primeru, če bo nastala potreba po izdelavi vmesnega poročila.


11. vprašanje:
Spoštovani naročnik,
Prosimo Vas, da objasnite, kako naj pripravimo dokumentacijo, katero zahtevate kot prilogo 9!
Zavarovanja za odgovornost
12. člen
Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki nastane naročniku ali tretjim osebam in izvirajo iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati svoja dela in material pred škodo oziroma uničenjem za ves čas do dneva izročitve del naročniku.
Izvajalec mora zavarovati dela, material in opremo za vgraditev pred nevarnostmi, ki se določijo glede na vse okoliščine, ki bi v danem primeru lahko vplivale na njihov nastanek, do njihove polne vrednosti.
Izvajalec mora izkazati izpolnitev pogojev s fotokopijo zavarovalne police in morebitnimi dodatki in sicer z uradno izjavo zavarovalnice oziroma ponudbe, ki je sestavni del zavarovalne dokumentacije. Uradna izjava zavarovalnice mora izrecno določati, da so s predmetnim zavarovanjem zavarovane vse nevarnosti, ki po pravilih stroke pridejo v poštev pri predmetnem projektu in to z ustreznim načinom zavarovanja in ustreznimi zavarovalnimi vsotami. Namesto predhodno določene izjave lahko zavarovalnica predloži ponudbo za predmetni projekt s pripisom, da je v predmetni ponudbi vključeno maksimalno zavarovalno kritje, ki ga je pripravljena sprejeti.
Izvajalec mora imeti ves čas trajanja pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, njegove pravne subjektivitete in njegovih pravnih razmerij. Naročniku mora predložiti ustrezno zavarovalno dokumentacijo na način kot je določeno v nadaljevanju.
Izvajalec je pred začetkom veljavnosti pogodbe dolžan naročniku predložiti ustrezno zavarovalno dokumentacijo tudi za naslednja zavarovanja:

Kako naj kot ponudniki pridobimo take obrazce s strani zavarovalnice če ne želite objaviti ocenjene vrednosti? In še, kdaj naj bi mi morali priložiti te »obrazce«, če v nadaljevanju 12. člena pogodbe jasno navajate:

Izvajalec je pred začetkom veljavnosti pogodbe dolžan naročniku predložiti ustrezno zavarovalno dokumentacijo tudi za naslednja zavarovanja,..

Najprej zahtevate da obrazce priložimo v fazi ponujanja, nato pa v istem členu navajate, da je skupaj z zahtevanimi obrazci, potrebno priložiti še dodatne obrazce PRED ZAČETKOM VELJAVNOSTI POGODBE?!?

Odgovor:
Ponudnik mora predložiti vzorec zavarovalne police v obsegu, kot izhaja iz 12. člena pogodbe.


12. vprašanje:
Spoštovani!
Naročnika naprošamo za podaljšanje oddaje ponudb za en teden.
Hvala

Odgovor:
Rok za oddajo ponudbe je spremenjen in sicer:
- rok za predložitev ponudb: 13. 5. 2014 do 12.00 ure;
- javno odpiranje ponudb: 13. 5. 2014 ob 14.00 uri.
Skladno za navedenim bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.


13. vprašanje:
Iz popisa del v segmentu XXII: BAZENSKA ŠKOLJKA, alineja 1112 BAZENSKA ŠKOLJKA OLIMPIJSKI BAZEN 50/25 in 1153 BAZENSKA ŠKOLJKA OTROŠKI IN MASAŽNI BAZEN je navedeno da je stenski element in prelivni kanal laminiran s trdim Hard-Bond PVC nanosom debeline 0,7 mm , in v alineji 1112 BAZENSKA ŠKOLJKA OLIMPIJSKI BAZEN 50/25 v zadnjem stavku navedeno : Aplikacija Inox kanala in sten bazena z naknadnim preoblačenjem s PVC folijo ni sprejemljiva.

S takšno tehnično zahtevo za izvedbo montažnega bazena razpisovalec v svojih pogojih definira izključno enega proizvajalca na svetu, kar je nasprotju zakonom. Tudi drugi proizvajalci ponujajo enakovredne in cenovno primerljive izvedbe tega dela bazenske školjke, zato Vas prosimo, da nam pojasnite ali je mogoče ponuditi tudi izdelek, ki v vseh ostalih delih popisa iz te točke izpolnjuje pogoje teh zahtev vendar zaradi bolj racionalne in preizkušene tehnologije uporablja pri izvedbi naknadno izvedbo prelivnega kanala in sten s PVC folijo.

Razpisovalca prosimo, da navedene alineje opremi z "kot na primer ali enakovredno".
Lep pozdrav

Odgovor:
Naročnik ne preferira ali derfinira posameznih dobaviteljev, ponudnikov ali izvajalcev!

Točka 9 splošnega opisa popisa (zavihek gradbena dela, splošne opombe) omogoča vsakemu ponudniku da ponudi enakovredno ali boljšo opremo, citiramo:
»9. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika zaradi doseganja predpisane kvalitete strogo obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "kot na primer ali enakovredno" ali "kot npr. ali/oz., in enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo! Vse vgrajene materiale in opremo, ki kakor koli odstopajo od popisa; ter vse delavniške načrte mora predhodno (pred izvedbo ali vgrajevanjem) obvezno pismeno potrditi odgovorni projektant oziroma odgovorni vodja projekta!«

Popisa se ne bo spreminjalo ali dodatno opremljalo. Če ponudnik meni, da lahko ponudi enakovreden material, napravo ali opremo, to lahko stori.


14. vprašanje:
Spoštovani,
na postavko 4. NOTRANJI LESENI BRISOLELJI iz poglavja MIZARSKIH del ste odgovorili:

Ponudnik ponudi ceno za m1 fiksnih brisolejev. Tekoči meter senčila vsebuje 7 pokončnih lamel 20/150/2900 mm.

Tako kot ste odgovorili je nemogoče. Celoten obseg objekta je cca. 200m v popisu pa je 348m senčil?
Prosimo vas še za en odgovor ali je cena na enoto mere mišljena za tekoči meter posamezne lamele ali tekoči meter senčil, ki
vsebuje sedem pokončnih lamel v kompletu.
Hvala.

Odgovor:
V popisu je v postavki št. 4 (Mizarska dela) opisan sistem fiksnih brisolejev. V PZI načrtih iz razpisne dokumentacije so tudi razvidne mikrolokacije opisanih brisolejev. V popisu je obračun opisanih fiksnih brisolejev predviden po m1 posameznega brisoleja. Dodatno smo na vprašanje ponudnika podali še bolj podroben odgovor ponudniku, da je opisanih brisolejev na 1 m1 tlorisa vertikalne projekcije (po PZI načrtu) predvidoma 7 kosov. Ponudnik pa naj ponudi ceno za m1 lamele tako, kot je opisano v postavki.


Lep pozdrav,

Pripravila:
za Ana Gazvoda Alenka Mihelčič
Sabina Gregorinčič; Višja svetovalka I.Datum objave: 29.04.2014   15:20
Številka: 430-1313/2013-
Oznaka JN: 7560-13-220095
Datum: 29. 4. 2014


Odgovori na vprašanja

V zvezi z javnim naročilom za »kopališče Kolezija – GOI dela ter dobava in montaža bazenske tehnike«, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN2725/2014) prejeli naslednja vprašanja:


1. Vprašanje:
Ali lahko ponudnik dostavi S.BON-1/P namesto S.BON-1, ki ni starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb?
Lep pozdrav!

Odgovor:
V kolikor je iz obrazca razvidno izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji zahtevanega pogoja, lahko.


2. vprašanje:
Za odgovornega vodjo gradbenih in geomehanskih del je v razpisni dokumentaciji navedeno da mora izkazovati reference, da je v obdobju zadnjih petih let uspešno opravil vsaj eno storitev v funkciji odgovorni vodje posameznih del za novogradnjo objekta. Pod dikcijo novogradnja objekta razumemo kakršenkoli objekt. Ali mora biti ta objekt enakih karakteristik, kot je zahtevan za odgovornega vodjo del?

Odgovor:

Da. To je razvidno tudi iz razpisne dokumentacije, priloga 8/1, kjer za referenco zahtevamo navedbo bruto tlorisne površine, etažnosti in vrednosti izvedenih del po končnem obračunu tako za OVD kot za vodje posameznih del – isti obrazec.


3. Vprašanje:
Spoštovani naročnik,
Zaradi priprave pravilne in kvalitetne ponudbe, prosimo da nam odgovorite na naslednje vprašanje:

Kako bo naročnik obračunaval enake postavke (z enakim opisom), ki se pojavljajo v različnih delih popisa in imajo različne ponudbene vrednosti?

To sprašujemo zato, ker se ista postavka z istim opisom pojavlja pri različnih sklopih del, njena ponudbena vrednost pa kljub istemu opisu ne more biti enaka zaradi različnih razlogov. Ti razlogi so: različna tehnologija izvedbe, ki ima za posledico različen normativ, različno porabo virov ipd. Na ponudbeno ceno vpliva tudi mesto izvedbe posamezne postavke, kar je razvidno iz sklopa del, v katerem se postavka nahaja, ni pa nujno, da je to razvidno že iz samega opisa postavke.
Hvala za odgovor.

Odgovor:
Če ponudnik meni, da ima enaka postavka znotraj posameznih sklopov drugačno ponudbeno vrednost, naj jo tako ovrednoti. V vprašanju ni navedene konkretne postavke iz popisa na katero bi se lahko sklicevali, zato lahko podamo splošen odgovor: ponudnik naj ponudi ceno skladno z zahtevanim opisom postavke, tako bodo vsi ponudniki enakovredni.
4. vprašanje:
Pozdravljeni,
Na portalu JN je objavljeno, da je za predmetni razpis možno posredovati vprašanja do 29.4.2014 do 15. ure. Glede na to, da je oddaja ponudbe 5.5.2014, je to manj kot teden dni pred oddajo ponudbe. Če upoštevamo dejstvo, da sta vmes 2 praznična dneva (praznik dela!) in 2 dneva vikenda in da bodo zadnji odgovori objavljeni najverjetneje 30.4.2014 zjutraj, imajo potencialni ponudniki časa za finalizacijo ponudbe največ 1,5 dneva. Iz preteklih JN izhaja, da se najpomembnejše informacije za finalizacijo ponudbe objavijo po zaprtju portala za sprejem vprašanj. Zato naročnika pozivamo, da upošteva pravico ponudnikov do pravočasne informiranosti z vsemi relevantnimi dejstvi in pravico do zadostnega časa za pripravo ponudbe. Zato predlagamo, da se rok oddaje ponudbe prestavi na termin, ki bo glede na praznik in vikend vsaj 6 koledarskih dni po zaprtju portala za sprejem vprašanj., t.j. vsaj na 6.5.2014.
V kolikor bo naročnik vztrajal na trenutno postavljenem terminu oddaje (5.5.2014), bo kršil lastno pravilo, ki ga je navedel v točki 4. v razpisni dokumentaciji in se glasi:
»4. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije
Morebitne spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije bodo objavljena na portalu javnih naročil
RS. Pojasnila bodo objavljena najpozneje šest dni pred dnevom za oddajo ponudb pod pogojem, da je
bil zahtevek za pojasnilo prejet preko portala javnih naročil RS vsaj dva delovna dneva prej. Pojasnila
in spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je treba upoštevati pri pripravi ponudbe.”
Torej z objavo odgovorov 29.4.2014 ponudniki ne bodo dobili zadnjih odgovorov na zastavljena vprašanja 6 dni pred rokom oddaje (5.5.2014), temveč samo 5 dni. V kolikor bi se naročnik držal lastnega pravila, da objavi pojasnila najpozneje 6 dni pred rokom oddaje, bi moral zadnje odgovore podati 28.4.2014, kar pa je 1 dan pred uradnim zaključkom sprejemanja vprašanj. To pomeni, da bi imeli za upoštevanje odgovorov na vprašanja zastavljena zadnji dan samo 5 in ne 6 koledarskih dni.
Ne glede na zapisano pozivamo naročnika, da ponovno razmisli o svoji odločitvi glede roka oddaje in s podaljšanjem le-tega za par dni omogoči izdelavo kvalitetnejših ponudb. Konec koncev je to tudi v interesu naročnika.
Hvala za razumevanje.

Odgovor:
Rok za oddajo ponudbe je spremenjen in sicer:
- rok za predložitev ponudb: 13. 5. 2014 do 12.00 ure;
- javno odpiranje ponudb: 13. 5. 2014 ob 14.00 uri.
Skladno z navedenim bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.


5. vprašanje:
Spoštovani
Prosimo naročnika, da se pojasni s strani projektanta zakaj je zahteva pri NOTRANJIH lesenih brisolejih, da se izdela iz duomernih vodoodbojnih plošč npr.Mak Interior? Zakaj je potreba po vodoodbojnosti in ali so lahko notranji leseni brisoleji izdelani iz običajnih lesenih lamel oziroma kot je praksa pri notranjih brisolejih, ki jih ponujajo različni izvajalci senčil, kar seveda vpliva tudi na ugodnost cene. Zahteva po sedanjih brisolejih iz Max Interior plošč občutno podraži zadevo, ker jo je potrebno izdelati po naročilu.
Hvala

Odgovor:
Brisoleji se nahajajo na mikrolokaciji, kjer je zaradi namembnosti in dejavnosti objekta povečana vlažnost v prostoru. Opis iz popisa del se ne spreminja.


6. Vprašanje:
Odgovorili ste:
Odgovor je naslednji:
1. DA. Standard kakovosti ISO 9001 ali drug ustrezen standard kakovosti ISO;
2. Odgovorni vodja gradbenih in geomehanskih del mora biti ena in ista oseba;
3. Odgovorni vodja del je lahko istočasno tudi odgovorni vodja gradbeni del."

Kar ste odgovorili je povsem logično. Odgovorni vodja del je vedno tudi odgovorni vodja gradbenih del in zakaj potemtakem zahtevate, da sta to dve različni osebi??
Zahtevate 1 referenco za ponudnika, po drugi strani pa 2 človeka (OVD in OVD za gradbena del), kjer je vedno samo eden.
Iz vašega odgovora je razvidno da je OVD in OVD za gradbena in geomehanska dela lahko 1 oseba, ter 1 za strojne in 1 za elektro inštalacije.
Je temu tako?

Odgovor:
Ne zahtevamo, da sta to dve različni osebi.
Vaša trditev »Iz vašega odgovora je razvidno da je OVD in OVD za gradbena in geomehanska dela lahko 1 oseba, ter 1 za strojne in 1 za elektro inštalacije.« je pravilna.


7. Vprašanje:
Pozdravljeni!
Zakaj sta pri varovanju izkopov jarkov zunanje ureditve po dve identični postavki? Kakšna je razlika in kakšen namen tolikšnih količin?

- Nabava dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. Skupna količina stranic opaženih izkopov se določi na podlagi terenskih razmer, izvajalec racionalizira izvedbo s ponovno uporabo istega opaža po trasi.
(količina ene stranice) m2
- Montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca.
(količina ene stranice) m2

V samem popisu del je mnogo nesmiselnih postavk in opisov, ki samo dvigujejo ponudbeno vrednost, tako med gradbenimi kot obrtniškimi deli!

Prosimo za pojasnilo ali ste pripravljali investicijski načrt ter zagotovitev sredstev za ta projekt na osnovi projektantskega predračuna s popisi kot so razpisani? Resno dvomimo, da glede na to, da so bili zmnožki in seštevki v popisu del napačni, da imate zagotovljenih premalo sredstev za izvedbo tega projekta.
Zato zahtevamo, da nemudoma objavite predvidena zagotovljena sredstva za izvedbo razpisanih del. Na osnovi tega se bomo odločili ali bomo konkurirali na razpisu ali pa takoj ustavili vse aktivnosti v zvezi s tem razpisom in si tako več ne povzročali stroškov!
Hvala

Odgovor:
K prvima dvema alinejama : Postavka v skladu s pravili stroke opisuje razpiranje jarkov/kanalov: prva postavka opisuje samo nabavo opaža za razpiranje v količini 130 m2, druga postavka pa samo razpiranje v jarku v količini 190 m2, ker se bo opaž na sami lokaciji prestavljal in uporabljal večkrat. Tako je tudi navedeno, zaradi racionalizacije uporabe opaža.

Na vprašanje iz drugega in tretjega odstavka ne moremo odgovoriti, ker ne gre za konkretno vprašanje in sklic na določeno in konkretno postavko. Popis del z vsemi postavkami je izdelan na podlagi PZI projekta.
Naročnik projektantske ocene vrednosti ne bo objavil.


8. vprašanje:
Pozdravljeni prosim za obrazložitev sledečih postavk, saj iz projekta ni vidna natančna količina prestavitev oz. zavarovanj ali pa so dela zajeta v drugih postavkah in sicer:
ODVOD PADAVINSKIH VOD:
post 43-45
43. Zaščita oziroma prestavitev elektroenergetskega voda nizke napetosti, ocena: € 1,00

44. Zaščita oz. prestavitev vkopanega kabelskega TK voda po navodilih upravljalca: ocena: € 1,00

45. Zaščita oz. prestavitev vodovoda € 1,00
Kakšne so količine zaščite oz prestavitve navedenih instalacij ?

Odgovor:
Na vprašanje smo že odgovorili. Objava z dne 24.4.2014, 10:13. Gre za poglavje XXIX - Rekonstrukcija Gunduličeve in Hajdrihove ceste:

43. Zaščita oziroma prestavitev elektroenergetskega voda nizke napetosti, ocena: € 1,00
Odgovor: V tej postavki je predvidena zaščita (PVC cev) obstoječega oz. prestavitev obstoječega elektro voda v dolžini 50 m vključuje izkop, PVC cev in zasip.

44. Zaščita oz. prestavitev vkopanega kabelskega TK voda po navodilih upravljalca: ocena: € 1,00
Odgovor: V tej postavki je predvidena zaščita (PVC cev) obstoječega oz. prestavitev obstoječega tk voda v dolžini 50 m vključuje izkop, PVC cev in zasip.

45. Zaščita oz. prestavitev vodovoda € 1,00
Odgovor: V tej postavki je predvidena zaščita (zaščitna cev) obstoječega oz. prestavitev obstoječega vodovoda v dolžini 50 m vključuje izkop, zaščitno cev in zasip.

46. Zunanja kontrola kakovosti KAJ SE KONTROLIRA? kos 5,00
Odgovor: Kontrola zbitosti planuma, kamnite posteljice in tamponske plasti.


9. Vprašanje:
Prosimo za pojasnilo spodnje postavke in sicer:

NOTRANJI LESENI BRISOLEJI: Nabava, dobava in izdelava notranjih lesenih fiksnih brisolejev na južno fasadi: izdelano iz duromernih vodoodbojnih plošč npr. Max Interior debeline 20 mm, širine 150 mm, z obdelanim postforming robom v projektiranem radiju - skupne velikosti ca: 20/150/2900 mm; brisole - senčilo je spodaj in zgoraj vpet v minimalno Rf tirnico, ki je v T obliki urezana v rob (kant) brisoleja in z RF distančnikom vpeta v finalno talno ter stensko oblogo po rastru projekta. Barvo, ton določi projektant s PZI načrtom opreme.

Dobavitelj HPL plošč pravi, da takšen način kot je v popisu ni možno izvesti. Najdebelejša plošča, ki jo lahko dobavimo je debeline 13 mm, vendar se bo pri takšni dolžini sčasoma ukrivila. Prosimo za kakšen detajl oz. prerez brisoleja, da bi videli kako si je le-to projektant zamislil.
Hvala

Odgovor:
Projektant je ponovno preveril , da na tržišču obstajajo ponudniki, ki ponujajo ustrezne plošče v debelini 20mm: npr.: Fundermax Max Compact Interior, Trespa TopLab interior, …
Ponudniki naj ponudijo izdelek po specifikaciji, kot je navedeno v popisu, tako bodo enakovredni.


10. vprašanje:
Ali lahko predložimo potrjeno referenco na drugemu obrazcu (enaki podatki)?

Odgovor:
V kolikor so podatki na drugem obrazcu po vsebini identični, dovoljujemo.


11. Vprašanje:
Naročnik v razpisni dokumentaciji navaja:
Monitoring mora izvajati organizacija, ki je za to usposobljena in predloži ustrezne reference o izvajanju monitoringa na primerljivih
objektih.

Ponudnik predloži vsaj eno primerljivo izvedbo monitoringa v zadnjih petih (3) letih.

1.) Zanima nas kaj naročnik šteje pod ustrezne reference?

2.) Ali morajo biti reference za monitoring potrjene in s strani koga?

3.) Ali je dovolj, da izvajalec referenčnega monitoringa poda izjavo oziroma navedbo svojih referenc?

Odgovor:
1.)
Za ustrezne reference se šteje predložena referenca o izvajanju monitoringa v zadnjih treh (3) letih, ki naj zajema monitoring objektov v zaledju ter monitoring gradbene jame.

Kot primerljivo bo naročnik upošteval :
- referenčno izvedbo monitoringa za opazovanje najmanj dveh sosednjih objektov,
ter
- referenčno izvedbo monitoringa gradbene jame (najmanj: ena kletna etaža, pilotiranje, zaščita z zagatnimi stenami, vsaj do 300m2).

2.) in 3.)
Reference morajo biti potrjene s strani naročnika oz. investitorja za katerega se je izvajal monitoring. Zgolj izjava s strani izvajalca referenčnega monitoringa oziroma navedba lastnih referenc NE zadostuje!


12. Vprašanje:
Je bilo kar nekaj prošenj za podaljšanje roka. Enaka prošnja prihaja z naše strani, in sicer ni problem v oddaji 5.5.2014, ampak je problem v podaji odgovorov na vprašanja. Rok za oddajo vprašanj je do danes 29.4.2014 do 15:00. Recimo, da vam uspe podati odgovore na vsa vprašanja do jutri popoldan. Kako naj mi ponudniki uredimo kakršne koli spremembe (probleme), glede na to da so za partnerje/sodelujoče/podizvajalce/obrtnike dela prosti dnevi?

Odgovor:
Rok za oddajo ponudbe je spremenjen in sicer:
- rok za predložitev ponudb: 13. 5. 2014 do 12.00 ure;
- javno odpiranje ponudb: 13. 5. 2014 ob 14.00 uri.
Skladno z navedenim bo naročnik objavil popravek razpisne dokumentacije.


Lep pozdrav,

Pripravila: Ana Gazvoda
Sabina Gregorinčič; Višja svetovalka I.Datum objave: 30.04.2014   11:14
Številka: 430-1313/2013-26
Oznaka JN: 7560-13-220095
Datum: 30. 4. 2014


Odgovori na vprašanja

V zvezi z javnim naročilom za »kopališče Kolezija – GOI dela ter dobava in montaža bazenske tehnike«, smo preko Portala javnih naročil (številka objave JN2725/2014) prejeli naslednja vprašanja:

1. Vprašanje:
Spoštovani
Glede na to, da ste spet podaljšali rok za oddajo ponudbe in da imamo bančno garancijo za resnost ponudbe že v hiši vas prosimo, da upoštevate veljavnost le-te od 5.5.2014 dalje, kot je bil prejšnji rok za oddajo ponudbe, v nasprotnem primeru moramo spet (že drugič) zaprositi banko, KAR PA NI ZASTONJ!! Banka si vsakič posebej zaračuna obdelavo.
Lep pozdrav.

Odgovor:
Veljavnost listin se bo presojala na rok oddaje ponudb, to je 13. 5. 2014.


2. Vprašanje:
Moti dejstvo, da skupina ponudnikov vztrajno izpodbija odločitve in izbor odgovornega projektanta v večih elementih projekta in samo dejstvo, da se rok za oddajo ponudb podaljšuje vsak teden za teden dni, čeprav je obseg del jasen in razmeroma nezahteven. Sprašujemo, do kdaj naj bi se "dokončna" podaljševanja rokov še nadaljevala. Dodatno, v zadnjih "vprašanjih", ki sploh niso vprašanja ampak vsiljena mnenja nekaterih ponudnikov, pa lahko celo zaznamo grožnje investitorju z vlaganjem revizijskih zahtevkov, kar je za portal popolnoma neprimerna vsebina. Glede bazenske školjke je Državna revizijska komisija podala 20.05.2013 jasen sklep z obrazložitvijo. Sklep številka : 018-1202013-5. Glede na vse utemeljitve tako v danem primeru vključenega investitorja kot Državne revizijske komisije lahko z gotovostjo sklepamo, da mnenje Komisije po nekaj mesecih ne more biti drugačno, sploh pa ne v primeru, ki se nanaša na popolnoma enako situacijo in na predpostavljamo istega potencialnega vlagatelja revizijskega postopka.

Odgovor:
Naročnik ne bo več spreminjal rokov.


3. vprašanje:
Pozdravljeni,
Kdaj bo naročnik objavil novo razpisno dokumentacijo oz. kdaj bo objavil končni popis del?

Odgovor:
Naročnik ne bo objavljal razpisne dokumentacije oziroma popisov del. Ponudniki morajo pri pripravi ponudbe upoštevati objavo javnega naročila, popravke objave in prav tako vse odgovore na zastavljena vprašanja.


4. vprašanje:
Spoštovani,
pridobili smo bančno garancijo, prosim za navodila ali je veljavna bančna garancija z datumom od 05.05.2014.
Ali je potrebno z novim datumom na 13.05.2014 predložiti v ponudbi?
Ali je potrebno v ponudbi predložiti potrdilo o neblokadi TRR ali zadostuje samo BON?
Hvala za odgovor.

Odgovor:
Veljavnost listin se bo presojala na rok oddaje ponudb, to je 13. 5. 2014.
Ponudbi je potrebno priložiti, skladno z zahtevo v razpisni dokumentaciji, ustrezen BON obrazec.Lep pozdrav,

Pripravila: Ana Gazvoda
Sabina Gregorinčič, Višja svetovalka I.