Dosje javnega naročila JN8167/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na stavbah
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN8167/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 01.08.2014
JN9562/2014 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.09.2014
    JN8167/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na stavbah

Datum objave: 1. 8. 2014
Številka objave: JN8167/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Ana Gazvoda, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064401. Telefaks +386 13064407. E-pošta ana.gazvoda@ljubljana.si.
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: SLOVENSKA 10 - OBNOVA STREHE, DVEH ULIČNIH FASAD IN STAVBNEGA POHIŠTVA.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Sifra NUTS: SI02.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Slovenska 10 - obnova strehe, dveh uličnih fasad in stavbnega pohištva.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45210000 (Gradbena dela na stavbah)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 100 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne garancije oziroma ustrezna kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici. Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici, morajo biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv in morajo biti izdani po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik predloži:
1. Bančno garancijo za resnost ponudbe ali
2. Kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe ali
3. Varščino za resnost ponudbe.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni priložiti s ponudbo. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, bo le-ta unovčil/zadržal predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti predloženo v višini 10.000,00 EUR, z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z finančnim zavarovanjem. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb.
V kolikor bo ponudnik kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predloži varščino, se le ta nakaže na TRR MOL – izvrševanje proračuna, št. 01261-0100000114 , sklic na MFERAC ŠTEVILKA – brez črk (npr.7560-14-xxxxx, odprt pri Banki Slovenije.

DOKAZILA:
Dokazilo o izvedenem finančnem zavarovanju za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti v ponudbi na mesto :
Priloge C/3.: Bančna garancija za resnost ponudbe ali
Priloga C/3a: Kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe ali
Priloga C/3b: Potrdilo o vplačilu varščine za resnost ponudbe.

VRAČILO FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE:
Neunovčene bančne garancije za resnost ponudbe ali kavcijska zavarovanja se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrnejo neizbranim ponudnikom, izbranemu ponudniku pa po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru plačila varščine, bo naročnik vsem neizbranim ponudnikom le to vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila, izbranemu ponudniku pa po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Varščina bo vrnjena brezobrestno.

UNOVČITEV FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE:
Naročnik bo finančno zavarovanje za resnost ponudbe unovči oz. zdržal varščino, če ponudnik:
1. po roku določenem za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali
2. zavrne sklenitev pogodbe ali
3. po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga C/2) bo izbrani ponudnik predložil naročniku v roku 15 dni po podpisu pogodbe, v višini 10 % (petodstotkov) od pogodbene vrednosti. Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 30 dni daljša kot je rok za dokončno izvedbo posla, ki bo določen v pogodbi.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku (priloga C/3), v višini 5 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti, bo izvajalec izročil pooblaščenemu predstavniku naročnika ob primopredaji pogodbenih del. Veljavnost bančne garancije oz. kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku je za 30 dni daljša kot je garancijski rok za izvedena dela, ki bo določen v pogodbi.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogojiIII.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri pri Ministrstvu za pravosodje. DOKAZILI:
- Izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 3) in
- Izjava zakonitega zastopnika pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom (priloga 4).
2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).

4. Ponudnik zagotavlja, da:
- proti njemu ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave ali začetek prisilnega prenehanja;
- ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja ali stečajnem postopku;
- ni v stečaju;
- z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče;
- ni opustil poslovne dejavnosti oz. ni v katerem koli podobnem položaju
(v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
5. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v nobeni državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
6. Ponudnik ni nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
7. Ponudnik ni nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
8. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
9. Ponudnik mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi. Obrazec ne sme biti starejši od 30 dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. Potrdilo mora biti predloženo v originalu ali kopiji.
V primeru, da v državi sedeža ponudnik ne more pridobiti zahtevanega obrazca, naj predloži drug enakovreden dokument, (opcijsko- v primeru, ko zahtevamo določeno bonitetno oceno: skladen s pravili in metodologijo BASEL II), iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. DOKAZILO (priloga 6):
- za pravne osebe (gospodarske družbe) in samostojne podjetnike S. BON-1.
11. Ponudnik je v obdobju zadnji petih let pred oddajo ponudbe uspešno izvedel vsaj:
- vsaj 2 istovrstna posla, kot je predmet tega naročila v vrednosti najmanj 100.000,00 EUR z DDV.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. DOKAZILO:
- Referenčna tabela (priloga 7);
- Potrjene reference (priloga 7/1).
12. Ponudnik garantira za odpravo napak v garancijski dobi, katere dolžina trajanja znaša:
• za fasado 10 let,
• za streho 10 let,
• za ostala pogodbeno dogovorjena dela (splošna garancijska doba) 2 leti. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
13. Kadrovske zmogljivosti
Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del. Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov in se izkazati z dvema referencama istovrstnega posla (kot je predmet tega naročila) v zadnjih petih letih Upoštevale se bodo le tiste reference odgovornega vodje del, ki zajemajo obnovo fasade in strehe pri celoviti obnovi stavb na območjih, ki so vpisana v register nepremične kulturne dediščine oziroma razglašena za kulturni spomenik (npr. staro mestno jedro) ter stavbe, , ki jih je Zavod za kulturno dediščino OE, kjer se je izvajala obnova, uradno predlagal za razglasitev kot arhitekturni spomenik ter stavbe, ki so z odlokom že razglašene za kulturne spomenike. Vse reference morajo biti potrjene s strani ZVKDS.

Iz opisa referenčnega dela odgovornega vodje del mora biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot so dela, ki jih prevzema.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (npr. pogodbo z investitorjem, delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu…) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oz. navedbe preveri neposredno pri investitorju oz. delodajalcu. DOKAZILO:
- Kadre se vpiše v prilogo 8, kateri ponudnik priloži dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje pogojev iz ZGO-1
- vsak izmed zahtevanih kadrov mora priložiti:
# potrdilo o izobrazbi
# potrdilo o vpisu v imenik pri ustrezni poklicni zbornici
# vsaj dve pisni in potrjeni referenci iz zahtevanega področja v zadnjih petih letih (priloga 8/1)
14. Ponudnik mora zagotoviti, da bo spoštoval vse predpise, pravilnike in navodila v zvezi z ravnanjem z odpadki (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
15. Zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam - 33. člen ZGO-1 (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). DOKAZILO:
- Fotokopija ustrezne zavarovalne police (ponudnik predloži osnovno polico in vse morebitne dodatke k osnovni polici kot prilogo 9).
16. Ponudnik bo vsa razpisana dela za predmetno javno naročilo izvedel v roku 100 koledarskih dni od uvedbe v delo.

DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2);
- Časovni načrt gradnje bo izbrani ponudnik predložil v fazi uvedbe v delo.

TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE ZA GRADNJO V SKLADU Z UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
17. Ponudnik mora pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov upoštevati:
- zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe, in
- rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo stavbe. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
18. Ponudnik mora zagotoviti, da se pri gradnji, rednem ali investicijskim vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oziroma montaži naprav in proizvodov ne bodo uporabljali:
a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6);
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250oC v vrednostih več kot:
- 30g/l, brez vode, za stenske barve,
- 250g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m2/l pri moči pokrivanja z 98% motnostjo,
- 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami,
c) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
19. Ponudnik mora zagotoviti, da emisije hlapnih organskih spojin, ki so v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIS EN ISO 16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11 ali v enakovrednem standardu. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
20. Ponudnik mora zagotoviti, da se pri gradnji:
- nosilne konstrukcije,
- ostrešja,
- fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in stavbnega pohištva
uporabi les, ki mora izvirati iz zakonitih virov. DOKAZILO (priloga 12):
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve ali
- potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa ali
- potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna, akreditirana institucija, kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS ali
- dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o partnerstvu z EU, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več (v primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev). V primeru ponudbe s podizvajalci, mora ta pogoj izpolnjevati tudi vsak podizvajalec.
Naročnik si pridržuje pravico, da izjavo ponudnika preveri. DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2).
- Naročnik bo sam preveril podatke na DURS-u
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
10. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila (v primeru skupne ponudbe morajo partnerji pogoj izpolniti skupno). DOKAZILO:
- Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 7560-14-220064
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 18. 8. 2014
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 18. 8. 2014
Čas: 10:00
Kraj: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA, DALMATINOVA 1, 1000 LJUBLJANA, VELIKA SEJNA SOBA.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/8/6906-58668981529535352142/RD-_Slov
enska_30.7._2014._2014.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 12. 8. 2014
Čas: 15:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: 8 DELOVNIH DNI OD ODDAJE NAROČILA
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 1. 8. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN9562/2014, Gradnje: Gradbena dela na stavbah; datum objave: 26. 9. 2014

.