Dosje javnega naročila JN5066/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Odprti postopek

JN5066/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 27.07.2015
    JN5066/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 27. 7. 2015
Številka objave: JN5066/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsi@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: A-27/15 - G - Odprava posledic žledoloma v februarju 2014 – sredstva Solidarnostnega sklada EU na območju 6 (MB)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje 6 - MB
Sifra NUTS: SI012.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Odprava posledic žledoloma v februarju 2014 – sredstva Solidarnostnega sklada EU na območju 6 (MB).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Odprava posledic žledoloma v februarju 2014 – sredstva Solidarnostnega sklada EU na območju 6 (MB).
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Osnovna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ekonomsko-finančna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Solidnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43001-91/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 11. 8. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 11. 8. 2015
Čas: 11:00
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo za infrastrukturo – Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 2. 8. 2015
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 27. 7. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2015   11:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani. Zaradi zahtevnosti terena, ki si ga moramo ogledati za pripravo kvalitetnih ponudb, prosimo za podaljšanje roka oddaje za vsaj teden dni. Hvala

ODGOVOR:
 Naročnik roka za pripravo ponudb ne more podaljšati.

 Razlogi za to pa so naslednji:
 - sredstva iz solidarnostnega sklada EU je naročnik dobil razmeroma pozno,
 - s podaljšanjem roka, je ogrožena realizacija projekta in ker sredstev ni mogoče prenašati v naslednje proračunsko leto je s tem ogrožena tudi njihova poraba oz. realizacija izvedbe del,
 - menimo tudi, da je čas 14 dni dovolj dolg rok za pripravo ponudbe, saj ne gre za pripravo zelo zahtevnih ponudb (posebne tehnologije, posebna znanja, zahtevni premostitveni objekti…).

 Podaljševanje roka in sklicevanje na zahtevnost terena za pripravo kvalitetnih ponudb ne zdrži presoje, saj se vse lokacije del nahajajo neposredno ob državnih cestah.Datum objave: 03.08.2015   13:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, da natančno opredelite, kakšne količine že opravljenih del se bodo upoštevale pri referencah. Tako ne bo prihajalo do nejasnosti. Prav tako menimo, da so reference, ki jih zahtevate (za posamezne postavke), diskriminatorne, saj je podjetje, ki se ukvarja z nizkogradnjo in ima letni promet več kot 2.000.000,00 €, sposobno takšna dela prevzeti.
Prav bi bilo, da referečne pogoje spremenite.ODGOVOR:
V tč. 3.1.4. Navodil za pripravo ponudbe je natančno definirano, da mora ponudnik imeti reference za vsaj 50 % vrednosti istovrstnih del (brez DDV), kot jih prevzema v ponudbi.
Istovrstna dela pomenijo večje postavke (naštete v spodnjih alinejah) iz popisa del za to naročilo. Gospodarski subjekt mora za vsako specifično vrsto dela (večjo postavko), ki jo prevzema predložiti, po vsebini in vrednosti del, ustrezno referenco.

Za večje postavke iz tega popisa del se štejejo:
• dela pri sekanju dreves in poseku grmičevja na brežini,
• protierozijska zaščita brežine,
• čiščenje jarkov in popravilo bankin.

V razpisnih pogojih ni nikjer omejitve glede ponudnikove klasifikacije dejavnosti. Zahteve po referencah so eden od osnovnih pogojev za priznanje.

Za spremembo referenčnih pogojev ni razlogov.


Datum objave: 03.08.2015   13:03
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se lahko reference za posamezno postavko seštevajo (iz več objektov)?

ODGOVOR:
Reference za večje postavke navedene pod točko 3.1.4. Navodil za pripravo ponudbe se lahko seštevajo iz več objektov.

Datum objave: 03.08.2015   13:04
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali se bodo upoštevale reference tudi za izkop kanalskih jarkov ter izdelavo bankin?

ODGOVOR:
V kolikor imate reference za izkop ali čiščenje jarkov na javnih cestah jih bomo upoštevali. Prav tako bomo upoštevali reference za izdelavo ali popravilo bankin.