Dosje javnega naročila JN5239/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Gradbena dela na cestah
ZJN-2: Odprti postopek

JN5239/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 31.07.2015
    JN5239/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na cestah

Datum objave: 31. 7. 2015
Številka objave: JN5239/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsi@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: A-29/15 - G;Sanacija poškodb in drugih nevarnih mest na državnih cestah na območju 2 (GO).
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek 1029 cesta R1-206 Trenta - Bovec
odsek 1032 cesta R3-602 Staro selo - Breginj - Most
odsek 1036 cesta G2-102 Želin - S. Idrija (Mafor)
Sifra NUTS: SI017.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Sanacija poškodb in drugih nevarnih mest na državnih cestah na območju 2 (GO).
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233120 (Gradbena dela na cestah)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Sanacija poškodb in drugih nevarnih mest na državnih cestah na območju 2 (GO).
Ocenjena vrednost brez DDV: 696147,54 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 3 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Osnovna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ekonomsko-finančna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Solidnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43001-101/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 19. 8. 2015
Čas: 9:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 19. 8. 2015
Čas: 10:00
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo za infrastrukturo – Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 10. 8. 2015
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 31. 7. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 03.08.2015   11:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
1 Polovična zapora, po potrebi z ročnim usmerjanjem - po računu koncesionarja kpl 1

Prosimo za določitev enotne cene za te postavke kot je praksa pri ostalih podobnih razpisih na lokacijah drugih koncesionarjev v RS.


ODGOVOR:
 Zneski za zaporo prometa v dotični razpisni dokumentaciji so fiksni in razvidni iz popisa del.

Datum objave: 07.08.2015   11:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Glede na to, da je znano, da je koncesionar na območju državnih cest, kjer se bodo dela izvajala, Cestno podjetje Nova Gorica, nas zanima ali je potrebno navedeno podjetje nominirati v ponudbi kot podizvajalca?ODGOVOR:
Koncesionar posameznega območja ima na podlagi koncesijske pogodbe pravico in dolžnost izvajati glede državnih cest javna pooblastila, ki jih Zakon o cestah nalaga vzdrževalcu. V skladu s tem zakonom je postavljavec zapore koncesionar posameznega koncesijskega območja. Koncesionarja za potrebe postavitve zapore ni potrebno nominirati kot podizvajalca.

V kolikor bo koncesionar nastopal kot podizvajalec pri izvedbi javnega naročila, dobavljal blago ali izvajal storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila pa ga je potrebno nominirati kot podizvajalca.Datum objave: 12.08.2015   09:58
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Kot je že v svojem odgovoru dne 7.8.2015 zapisal naročnik, smo kot koncesionar dolžni izvajati prometno zaporo v času gradnje v skladu z veljavno zakonodajo na podlagi koncesijske pogodbe. V preteklosti smo imeli na našem koncesijskem območju velike težave s plačili za tako postavljene zapore različnim gradbenim izvajalcem.

Od naročnika zato zahtevamo, da zagotovi spoštovanje zakonodaje in zaradi zagotovitve direktnih plačil podizvajalcem, ki so v skladu z ZJN obvezna, v razpisni dokumentaciji doda zahtevo, da mora biti koncesionar obvezno nominiran kot podizvajalec, ker dejansko koncesionar opravlja storitev postavitve zapore.

Le na ta način bosta tako koncesionar kot naročnik lahko spoštovala veljavno zakonodajo brez nepotrebnih zapletov.

ODGOVOR:
Naročnik je pojasnilo v zvezi z nominacijo koncesionarja rednega vzdrževanja državnih cest (kot postavljavca zapor na državnih cestah) že podal v pojasnilu št. 2.