Dosje javnega naročila JN7929/2014
Naročnik: DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE 
Gradnje: Gradbena dela na kolesarski poti
ZJN-2: Odprti postopek

JN7929/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.07.2014
    JN7929/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na kolesarski poti

Datum objave: 24. 7. 2014
Številka objave: JN7929/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, Kontakt: Sabina Pezdirec, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta sabina.pezdirec@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: A-8/14; Kolesarska povezava Tolmin-Most na Soči, odsek Peršeti - Most na Soči -1. FAZA.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek 1040 cesta G2-102 Peršeti - Most na Soči.
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: A-8/14; Kolesarska povezava Tolmin - Most na Soči,odsek Peršeti - Most na Soči -1. FAZA.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45233162 (Gradbena dela na kolesarski poti)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Kolesarska povezava Tolmin - Most na Soči ,odsek Peršeti - Most na Soči -1. FAZA.
Ocenjena vrednost brez DDV: 528590 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo ZIPRS1415
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Osnovna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ekonomsko-finančna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Solidnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnikIV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 19. 8. 2014
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 19. 8. 2014
Čas: 10:00
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo za infrastrukturo in prostor – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.dc.gov.si
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 10. 8. 2014
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE, TRŽAŠKA CESTA 19, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 24. 7. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 30.07.2014   13:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani!

Prosim da objavite povezavo do razpisne dokumentacije. Hvala.

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je objavljena na Naročnikovi spletni strani; http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html.

Datum objave: 06.08.2014   15:23
Na Naročnikovi spletni strani je objavljena projektna dokumentacija.

Datum objave: 07.08.2014   11:07
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
prosim za objavo detajla ograje - ročka - leseni del.

ODGOVOR:
Detajl ograje - ročka - leseni del je objavljen na Naročnikovi spletni strani (Pojasnilo 1).

Projektno dokumentacijo si je mogoče ogledati pri Naročniku po predhodnem dogovoru.
Kontakt: g. Polanc; 051/366-166


Datum objave: 07.08.2014   11:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
prosim, da ovrednotite postavko ali pa jo obrazložite in sicer:
S 1 3 431 Odškodnina zaradi onesnaženja tekočih voda KOS 1,00ODGOVOR:
Gradbena dela se delno izvajajo v neposredni bližini vodotoka (brežine reke Soče, globoko temeljenje brvi). V navedeni postavki ponudnik predvidi stroške za izvedbo ukrepov za preprečitev onesnaženja vodotoka.

Datum objave: 07.08.2014   11:09
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
v popisu del in tehničnem poročilu piše, da so detajli ograj za pešce in kolesarje v prilogi,
vendar pa teh detajlov ne najdemo, zato vas naprošamo, da nam jih čimprej posredujete na portal.

Hvala!

ODGOVOR:
Detajl lesenih ograj je objavljen na Naročnikovi spletni strani (Pojasnilo 1).

Projektno dokumentacijo si je mogoče ogledati pri Naročniku po predhodnem dogovoru.
Kontakt: g. Polanc; 051/366-166


Datum objave: 07.08.2014   11:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas za podatek, kdo je projektant tega naročila?

S spoštovanjem!

ODGOVOR:
Podatki o Projektantu in projektni dokumentaciji so navedeni v poglavju 1.1 Osnovni podatki o naročilu na strani 3 Navodil za pripravo ponudbe.

Datum objave: 07.08.2014   11:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas za detajle ograj za pešce in kolesarje.

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR:
Detajl lesenih ograj je objavljen na Naročnikovi spletni strani (Pojasnilo 1).

Projektno dokumentacijo si je mogoče ogledati pri Naročniku po predhodnem dogovoru.
Kontakt: g. Polanc; 051/366-166


Datum objave: 07.08.2014   11:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo vas za projekt brvi.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Projektna dokumentacija brvi je delno objavljena na Naročnikovi spletni strani

Projektno dokumentacijo si je mogoče ogledati pri Naročniku po predhodnem dogovoru.
Kontakt: g. Polanc; 051/366-166


Datum objave: 08.08.2014   11:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Ali za izpolnitev reference ponudnika in odgovornega vodjo del pri pogoju: "Izgradnja AB premostitvenega objekta na javni cesti svetle razpetine vsaj 15m" zadošča tudi referenca za rekonstrukcijo AB premostitvenega objekta ali to mora biti novogradnja?

ODGOVOR:
Odgovorni vodja del mora izpolnjevati zahteve kot so zapisane v točki 3.1.3.3. Navodil za pripravo ponudbe.

Referenca za rekonstrukcijo premostitvenega objekta, ki ustreza svetli razpetini vsaj 15 m, ni skladna z zahtevo točke 3.1.3.3. Navodil za pripravo ponudbe.


Datum objave: 08.08.2014   11:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora imeti odgovorni vodja del vse tri zahtevane reference (izgradnja, obnova ali rekonstrukcija javne ceste dolžine vsaj 500 m
 izgradnja AB podporne ali oporne konstrukcije dolžine vsaj 50 m in višine nad 4 m
 izgradnja AB premostitvenega objekta na javni cesti svetle razpetine vsaj 15 m) sam? Ali lahko pogoj zadostimo s tremi odgovorni vodji del, kateri izpolnjuje vsak po en pogoj za omenjeno referenco.

ODGOVOR:
Odgovorni vodja del mora izpolnjevati vse zahteve navedene v podpoglavju 3.1.3.3 Navodil za pripravo ponudbe.Datum objave: 08.08.2014   11:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Ali za izpolnitev reference ponudnika in odgovornega vodjo del pri pogoju: "Izgradnja AB premostitvenega objekta na javni cesti svetle razpetine vsaj 15m" zadošča tudi referenca za rekonstrukcijo AB premostitvenega objekta ali to mora biti novogradnja?

ODGOVOR:
Odgovorni vodja del mora izpolnjevati zahteve kot so zapisane v točki 3.1.3.3. Navodil za pripravo ponudbe.

Referenca za rekonstrukcijo premostitvenega objekta, ki ustreza svetli razpetini vsaj 15 m, ni skladna z zahtevo točke 3.1.3.3. Navodil za pripravo ponudbe.


Datum objave: 08.08.2014   11:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali mora imeti odgovorni vodja del vse tri zahtevane reference (izgradnja, obnova ali rekonstrukcija javne ceste dolžine vsaj 500 m
 izgradnja AB podporne ali oporne konstrukcije dolžine vsaj 50 m in višine nad 4 m
 izgradnja AB premostitvenega objekta na javni cesti svetle razpetine vsaj 15 m) sam? Ali lahko pogoj zadostimo s tremi odgovorni vodji del, kateri izpolnjuje vsak po en pogoj za omenjeno referenco.

ODGOVOR:
Odgovorni vodja del mora izpolnjevati vse zahteve navedene v podpoglavju 3.1.3.3 Navodil za pripravo ponudbe.Datum objave: 08.08.2014   11:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani.

V popisu del šo že podane cene ali jih upoštevamo ali aj naj z njimi.?????

LP,

ODGOVOR:
Naročnik je v specifikaciji naročila objavil projektantsko oceno vrednosti razpisanih del (datoteka: "140715-KOLE-Most na Soči-Tolmin popis-ocena 1.faza").
Ponudniki naj za pripravo ponudbe uporabijo datoteko " KOLE Most na Soči-Tolmin popis-R_ 1. Faza", ki je objavljena v specifikaciji naročila in ne vsebuje cen (razen za zaporo ceste).
Ponudniki cene ponudbe pripravijo na podlagi svoje poslovne ocene.


Datum objave: 08.08.2014   11:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V objavljeni projektni dokumentaciji ne najdemo detajlov ograj za pešce in kolesarje
(iz popisov se razbere, da jih je več vrst, piše tudi, da se jih izdela po priloženih detajlih),
zato naročnika prosimo, da jih zaradi optimalne izdelave ponudbe čimprej posreduje na portal JN.

Hvala!

ODGOVOR:
Detajli lesenih ograj so objavljeni v okviru pojasnila 1 in so razvidni Naročnikovi spletni strani.

Projektno dokumentacijo si je mogoče ogledati pri Naročniku po predhodnem dogovoru.
Kontakt: g. Polanc; 051/366-166


Datum objave: 08.08.2014   11:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Se opravičujemo glede zahtevka za detajle ograj, smo jih našli v projektu.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Hvala,


Lep pozdrav!


Datum objave: 08.08.2014   11:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,

v navodilih razpisne dokumentacije ste zapisali, da mora ponudnik izkazati referenco za izgradnjo AB premostitvenega objekta na javni cesti svetle razpetine vsaj 15m. Zanima pa nas, če je ustrezna tudi sanacija premostitvenega objekta, ki ustreza svetli razpetini vsaj 15m.

Hvala za odgovor.

ODGOVOR:
Odgovorni vodja del mora izpolnjevati zahteve kot so zapisane v točki 3.1.3.3. Navodil za pripravo ponudbe.

Referenca za sanacijo premostitvenega objekta, ki ustreza svetli razpetini vsaj 15 m, ni skladna z zahtevo točke 3.1.3.3. Navodil za pripravo ponudbe.


Datum objave: 12.08.2014   11:55
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
1. prosimo vas za umik nepotrebnega pogoja, da mora biti premostitveni objekt nad 15 (tako za OVD kot za ponudnika) na javni cesti. Smatramo, da tudi ostali objekti (npr. izgrajeni za zasbenega ali javnega naročnika) z razponom nad 15m dokazujejo usposobljenost izvajalca.

2. Ali je lahko zahtevana referenca za ponudnika in OVD AB oporna oziroma podporna konstrukcija v dolžini 50m in višine nad 4m kakršenkoli AB zid takšnih dimenzij. V našem referenčnem projektu zidovi namreč nimajo oznake "oporni" oziroma "podporni" so pa večjih dimenzij in imajo nosilno in oporno funkcijo.

Hvala, lep pozdrav

ODGOVOR:
1. Naročnik spreminja zahtevo razpisne dokumentacije iz tretje podalineje, 1. točke, četrte alineje, točke 3.1.3.3 Navodil za pripravo ponudbe tako da se glasi:
- izgradnja AB premostitvenega objekta svetle razpetine vsaj 15m.

Referenčni objekt mora skladno z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. št. 18/13, 24/13, 26/13) biti razvrščen med Gradbeno inženirske objekte (mostovi in viadukti svetle razpetine med opornikoma nad 15m).

Naročnik spreminja zahtevo razpisne dokumentacije iz 3. točke, točke 3.1.4 Navodil za pripravo ponudbe tako da se glasi:
- izgradnja AB premostitvenega objekta svetle razpetine vsaj 15m.

Referenčni objekt mora skladno z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. št. 18/13, 24/13, 26/13) biti razvrščen med Gradbeno inženirske objekte (mostovi in viadukti svetle razpetine med opornikoma nad 15m).

2. Glede na zahtevo razpisne dokumentacije iz druge podalineje, 1. točke, četrte alineje, točke 3.1.3.3 Navodil za pripravo ponudbe naziv-imenovanje za AB konstrukcijo v projektni dokumentaciji referenčnega objekta ni merodajno. Zahtevana referenca za ponudnika in za odgovornega vodjo del za AB oporno oziroma podporno konstrukcijo v dolžini 50m in višine nad 4m mora po karakteristikah in funkciji ustrezati zahtevam razpisne dokumentacije.