Dosje javnega naročila JN6516/2015
Naročnik: DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO 
Gradnje: Gradbena dela na mostu
ZJN-2: Odprti postopek

JN6516/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.09.2015
    JN6516/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na mostu

Datum objave: 21. 9. 2015
Številka objave: JN6516/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, Kontakt: Sabina Brodt, SI-1000 Ljubljana.
Tel. +386 014788336. Telefaks +386 014788036. E-pošta jn.drsi@gov.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.dc.gov.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: A-47/15 - G; Rekonstrukcija mostu čez Sočo v Plavah (GO 0135) na R3-612/1042 v km 0,200
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 1042 cesta R3-612 Plave - Gonjače
Sifra NUTS: SI023.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Rekonstrukcija mostu čez Sočo v Plavah (GO 0135) na R3-612/1042 v km 0,200
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45221110 (Gradbena dela na mostu)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKIII.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajoIII.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddanoIII.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Osnovna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Ekonomsko-finančna sposobnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Solidnost (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 43001-121/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilomIV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 13. 10. 2015
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 13. 10. 2015
Čas: 10:00
Kraj: Republika Slovenija – Ministrstvo za infrastrukturo – Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILAVI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 1. 10. 2015
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, SI-1000 Ljubljana.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 9. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.09.2015   08:57
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za objavo ocenjene vrednosti del.

ODGOVOR:
Zakon naročnika ne obvezuje k objavi ocenjene vrednosti. Pri predmetnem naročilu se je naročnik odločil, da ocenjene vrednosti ne objavi.

Datum objave: 28.09.2015   12:08
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni

Ali bo naročnik priznal kot ustrezno referenco, ki je po enotni klasifikaciji CC-SI označena z 21410, svetle razpetine med podporama 15 m1?

ODGOVOR:
Most, ki je predmet razpisa, se po enotni klasifikaciji CC-SI uvršča pod oznako 21410, vendar je nabor objektov pod to oznako preobsežen in preveč splošen, zato je Naročnik v Navodilih za pripravo ponudbe natančno definiral referenčne pogoje.
Naročnik bo priznal reference, ki ustrezajo zahtevam in izpolnjujejo pogoje, navedene v Navodilih za pripravo ponudbe.Datum objave: 28.09.2015   13:49
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
prosimo vas za PZI projekt in kakšen je izvedbeni razred po standardu 1090

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:
PZI projektno dokumentacijo si je po predhodni najavi možno ogledati na sedežu Inženirja, kontaktna oseba Darko Pangerc, tel. št. 041 557 502.
Izvedbeni razred po standardu 1090 je CC3.


Datum objave: 29.09.2015   09:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
ponovno naprošamo naročnika za PZI projekt ter stopnjo izvedbenega razreda po standrdu 1090
hvala

ODGOVOR:
PZI projektno dokumentacijo si je po predhodni najavi možno ogledati na sedežu Inženirja, kontaktna oseba Darko Pangerc, tel. št. 041 557 502.
Izvedbeni razred po standardu 1090 je CC3.


Datum objave: 29.09.2015   14:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!
Iz popisa del - Postavka Ostala preddela, 13221 Ureditev začasnega obvoza v času gradnje (1 komplet) ter iz navedene projektne dokumnetacije ni razviden obseg del za pripravo ponudbe. Prosimo za dopolnitev popisa del z opisom in potrebnimi količinami.

Hvala in LP!

ODGOVOR:
Ureditev začasnega obvoza v času gradnje se izvede po projektni dokumentaciji št. E/Z-4157/09, iz katere je razviden obseg del in seznam potrebne signalizacije. Elaborat začasne prometne ureditve je sestavni del projektne dokumentacije, tako da je po predhodni najavi možen ogled pri Inženirju, tako da dopolnitev popisa ni potrebna

Datum objave: 30.09.2015   09:22
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo, če lahko določite dolžino potrebne začasne prestavitve vodovoda, ki je zajeta v postavki 6.0.1 v sklopu Most Plave, Tuje storitve.
Enako tudi za poziciji 6.0.2 in 6.0.3.
Hvala

ODGOVOR:
post. 6.0.1; dolžina začasne prestavitve vodovoda na mostu ca 66m, na desnem bregu v območju prepustov ca 16m. Kot je navedeno v TP je pogoj upravljalca nemotena oskrba v času rekonstrukcije.
post. 6.0.2; elektroenergetski kabel visoke napetosti je že prestavljen s strani upravljalca, tako da se postavka ne ovrednoti oziroma je zmnožek enak 0,00 EUR.
post. 6.0.3; PTT kabelskega voda bo odstranjen oziroma prestavljen s strani upravljalca, tako da se postavka ne ovrednoti oziroma je zmnožek enak 0,00 EUR.Datum objave: 30.09.2015   12:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni, prosimo za podaljšanje roka za pojasnila, ker ste podatke za ogled projektne dokumentacije objavili šele 28. 9.
Do 1. 10. je premalo časa za podrobnejši pregled dokumentacije in razjasnitev vseh vprašanj. Predlagamo, da rok za pojasnila podaljšate do 7. 10. 2015.

ODGOVOR:
Podatki glede ogleda projektne dokumentacije, nosilca naročila, elektronski pošti kontaktne osebe naročnika in obvestilo, da je projektna dokumentacija na ogled pri Naročniku, so bili objavljeni na spletni strani v Navodilih za pripravo ponudbe sočasno z objavo. Prav tako je v Navodilih za pripravo ponudbe navedena številka projektne dokumentacije in projektant, v vzorcu pogodbe pa so navedeni pooblaščeni predstavniki in strokovni nadzor.
Naročnik ugotavlja, da ima ponudnik dovolj časa za kvalitetno pripravo ponudbe, zato rok za pojasnila ne bo podaljšan.


Datum objave: 30.09.2015   12:21
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim da spremenite obdobje priznavanja referenčnega pogoja za Ponudnika na 10 let pred rokom za oddajo ponudb in ga tako uskladite s pogojem za OVD.

ODGOVOR:
Naročnik rok za uspešno izvedeno zahtevano referenco Ponudnika podaljšuje na 10 let pred rokom za oddajo ponudbe. Ostali referenčni pogoji ponudnika ostanejo nespremenjeni.

Datum objave: 30.09.2015   12:22
Naročnik rok za uspešno izvedeno zahtevano referenco Ponudnika podaljšuje na 10 let pred rokom za oddajo ponudbe. Ostali referenčni pogoji ponudnika ostanejo nespremenjeni.

Datum objave: 02.10.2015   13:39
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zanima nas ali je za izpolnitev referenčnega pogoja za odgovornega vodjo
del pod točko 3.1.3.3. in za ponudnika pod točko 3.1.4 ustrezna
referenca izvedba cestnega premostitvenega objekta ne glede nato, kaj ta
objekt premošča npr. cesto, železnico ali vodotok?

ODGOVOR:
Da. Most je po definiciji inženirski objekt, po katerem vodi pot čez globinske ovire: reke, doline, soteske, morske ožine, ceste ali železnice ter drugo komunalno infrastrukturo. Pogoj, da gre za cestni premostitveni objekt in preko njega poteka cestni promet, se ne spreminja.

Datum objave: 02.10.2015   13:40
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnik je v RD podal naslednje zahteve za OVD:
V zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je vsaj enkrat kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča vodil naslednja dela:
-novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega premostitvenega objekta – mostu, svetle razpetine med dvema sosednjima podporama vsaj 15m
-novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega premostitvenega objekta - mostu, ki po pogodbeni vrednosti presega 50% ponudbene cene za to naročilo

Ali to pomeni, da mora imeti OVD eno (1) referenco s katero dokazuje, da je vodil novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega premostitvenega objekta – mostu, svetle razpetine med dvema sosednjima podporama vsaj 15m , ki po pogodbeni vrednosti presega 50% ponudbene cene za to naročilo?


ODGOVOR:
Da. OVD mora izpolnjevati oba navedena oziroma zahtevana pogoja.

Datum objave: 02.10.2015   13:42
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Ali lahko referenco za podjetje in za OVD dokazujemo tudi z novogradnjo ali rekonstrukcijo železniškega premostitvenega objekta?

ODGOVOR:
Ne. Iz opisa zahtevane reference izhaja, da gre za novogradnjo ali rekonstrukcijo cestnega premostitvenega objekta, kar pomeni, da mora preko objekta potekati cestni promet.

Datum objave: 02.10.2015   13:43
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

V popisu manjka postavka za opaž prekladne konstrukcije, prosimo da popis ustrezno dopolnite

Lp

ODGOVOR:
Opaž prekladne konstrukcije je potrebno upoštevati pri tesarskih delih v postavki 5.1.4. (528 m2).

Datum objave: 02.10.2015   13:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
S spreminjanjem referenčnega obdobja ste bistveno spremenili RD in omogočili oddajanje ponudb tudi ponudnikom, ki referenčnih pogojev pred spremembo niso izpolnjevali. Prosimo, da ravnate skladno z ZJN in podaljšate rok oddaje za vsaj teden dni.

ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajanje ponudb, zaradi podaljšanja referenčnega obdobja, ne bo spreminjal.

Datum objave: 05.10.2015   12:23
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnilo glede zapore mostu med gradnjo.
V tehničnem poročilu je na strani 18 navedeno, da gre za izmenično enosmerni promet, medtem ko je iz opisa tehnologije gradnje ter iz eleborata prometne ureditve razvidno, da gre za popolno zaporo.
V kolikor gre za popolno zaporo prometa, opozarjamo naročnika na stroške do lokalne skupnosti in ostalih, ki uporabljajo ta most. Po nam znanih podatkih znašajo vsaj 50.000,00 EUR.

ODGOVOR:
Rekonstrukcija se v skladu z elaboratom prometne ureditve izvaja pod popolno zaporo prometa in poteka po državnih cestah. Stroški, vezani na lokalne skupnosti (npr. zahtevki za doplačila avtobusnim prevoznikom, odškodnine gospodarskim družbam zaradi izpada dohodka, …) za katere ni kriv ponudnik oziroma izvajalec, niso predmet ponudbe.