Dosje javnega naročila JN470/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na parkirišču
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN470/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.01.2015
JN629/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.01.2015
JN753/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.02.2015
JN786/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.02.2015
JN835/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 06.02.2015
JN892/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.02.2015
    JN470/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na parkirišču

Datum objave: 23. 1. 2015
Številka objave: JN470/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 013064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: SREDIŠČE P + R BARJE PRVA FAZA - IZGRADNJA IN UREDITEV.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Preureditev in razširitev parkirišča P+R Dolgi most.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45223300 (Gradbena dela na parkirišču)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 7 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1662/2014-6
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 9. 2. 2015
Čas: 12:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 11. 2. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 11. 2. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1/II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Zakoniti zastopniki oz. pooblaščenci.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
KOHEZIJSKI SKLAD.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/1/2102-16817129629596308101/popis_PZ
R_barje_20150114.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 5. 2. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 1. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN629/2015, Gradnje: Gradbena dela na parkirišču; datum objave: 29. 1. 2015
  • JN753/2015, Gradnje: Gradbena dela na parkirišču; datum objave: 4. 2. 2015
  • JN786/2015, Gradnje: Gradbena dela na parkirišču; datum objave: 5. 2. 2015
  • JN835/2015, Gradnje: Gradbena dela na parkirišču; datum objave: 6. 2. 2015
  • JN892/2015, Gradnje: Gradbena dela na parkirišču; datum objave: 10. 2. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.01.2015   11:58
Oddano: 26.1.2015, 08:43
Spoštovani!
Prosimo za sledeča pojasnila pri geotehničnih delih:
1. V popisu je več postavk za monitoring, kot pa izvedbe pilotov? Popis ni v skladu z EN 1536, saj morajo biti ločeno navedene postavke za vrtanje, armaturo in beton, tako iz popisa sploh ni jasna količina armature niti količina betona?
2. Ker je verjetno PID sestavni del razpisa vas naprošamo, da pojasnite kakšen je sploh premer pilotov?
3. Odvoz izvrtanine pilotov?
ODGOVORI:
1. Skladno z zahtevanimi referencami se predvideva izvedba uvrtanih pilotov. Količine armature in betona morajo biti vsebovane v enoti pilota.

2. V načrtu je dokazano, da ustreza pilot premera 50 cm z vsaj minimalno armaturo do globine 14m za zagotavljanje zveznosti (tehnično poročilo, stran 5 in priloge).

3. Odvoz izvrtanine je vezan na tehnologije izvedbe, mora pa biti upoštevan pri enotni ceni pilotiranja.

Kopije iz tehničnega poročila:
V tehničnem poročilu so navedne osnovne zahteve za pilote:
Osnovne zahteve za pilote so:
• Zahtevana mejna nosilnost pilota po zemljini je >= 1300 kN.
• Konica pilota mora biti izvedena v nosilno prodno peščeno plast, ki se prične na koti od +272 do +274 m NMV. Pričakovane povprečne dolžine pilotov od dna grede do konice so 16m.
• Pri pilotih se uporabi centralna armaturna palica Rf36mm, dolžine L =14m, ki je sidrana v temeljno gredo v dolžini 40 cm.
• Piloti se izvedejo iz betona kvalitete > C25/30, razred XF2 oz. XC2.

Oddano: 26.1.2015, 09:03
V Sloveniji zaradi gradbene krize, ki traja že preko 5 let ni izvajalca pilotiranja, ki bi v zahtevanem obdobju (2010 – 2015) izvedel en objekt s preko 10.000 m.
Prosimo, da spremenite razpisne pogoje in referenčno količino zmanjšate na 2.000 m, kot je pogoj za odgovornega vodjo geotehničnih del.
Izvajalci, ki smo izvedli 2.000 m bi z veseljem izvedli tudi 10.000 m a jih žal ni bilo.

Prosimo tudi, da se podaljša referenčno obdobje na vsaj 7 let, tako za podjetje kot za odgovornega vodjo del.
ODGOVOR – SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
Sprememba referenčnega pogoja ponudnika v drugi alineji se spremeni:
»vsaj pet istovrstnih in/ali primerljivih objektov gradbenih konstrukcij pilotiranja, ki skupaj izpolnjujejo 10.000 tekočih metrov uvrtanih AB pilotov, fi 50-100 cm, vendar mora vsaj en objekt izpolnjevati 2.000 ali več tekočih metrov uvrtanih AB pilotov«.
Referenčno obdobje ostaja nespremenjeno.


Oddano: 26.1.2015, 13:25
Naročnika pozivamo, da glede na to, da bo razpisani objekt globoko temeljen prosimo, da spremeni razpisne pogoje glede dokazovanja referenc in sicer, da dovoli dokazovanje reference z zabitimi piloti in ne samo z uvrtanimi. Naročnika opozarjamo, da globoko temeljenje z uvrtanimi piloti ni edina možna tehnologija, saj je že precej obstoječih objektov, na območju razpisane gradnje, temeljenih na zabitih pilotih.
ODGOVOR:
Iz razpisnih pogojev je razvidno, da izvajalci potrebujejo reference za uvrtane pilote. Naročnik referenčnih pogojev ne spreminja.


Oddano: 27.1.2015, 09:15
Spoštovani!
Za lažjo pripravo korektne ponudbe vas prosimo, da objavite pregledno situacijo.
LP
ODGOVOR:
Vsak potencalni ponudnik ima možnost vpogleda projektne dokumentacije projekta za izvedbo (PZI) na naslovu naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7 kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
Prilagamo ureditveno dokumentacijo iz PZI dokumentacije.


Oddano: 27.1.2015, 13:46
Pozdravljeni.
Popis del za Krajinsko Arhitekturo ni možno odpreti.
Prosimo za novo datoteko s podatki.
Lep pozdrav.
ODGOVOR:
V Popravku prilagamo popis del z možnostjo vnosa cen na enoto.Oddano: 27.1.2015, 13:59
Spoštovani.

1.Po pregledu razpisne dokumentacije ugotavljamo, da je zahtevana referenca za izvedbo pilotiranja nesorazmerno visoka, glede na dejansko izvedbo del.

Naročnik zahteva za obdobje zadnjih 5 let 5 primerljivih objektov gr. konst. pilotiranja, ki vsaka zase izpolnjuje vrednost 10.000 tekočih metrov (m1) uvrtanih AB pilotov, fi 50-100 cm, kar skupaj znese 50.000 m1 pilotiranja.

V popisu del je navedeno da bo potrebno izvesti 17.792 m1 AB pilotov. Naročnika prosimo za zniža referenčno zahtevo za izvedbo AB pilotov na 10.000 m1, ker smatramo da se tudi s to zahtevo dokaže usposobljenost izvajalca.

2.V popisu del za izvedbo AB uvrtanih pilotov ni definiran premer (fi) pilota.
Prosimo da naročnik dopolni popis del, ker cena/m1 za različne prereze pilotov NI enaka .

Lep pozdrav.

ODGOVOR – SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
Sprememba referenčnega pogoja ponudnika v drugi alineji se spremeni:
»vsaj pet istovrstnih in/ali primerljivih objektov gradbenih konstrukcij pilotiranja, ki skupaj izpolnjujejo 10.000 tekočih metrov uvrtanih AB pilotov, fi 50-100 cm, vendar mora vsaj en objekt izpolnjevati 2.000 ali več tekočih metrov uvrtanih AB pilotov«
V načrtu je dokazano, da ustreza pilot premera 50 cm z vsaj minimalno armaturo do globine 14m za zagotavljanje zveznosti (tehnično poročilo, stran 5 in priloge).


Lep pozdrav

Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 04.02.2015   10:07
Številka: 430-1662/2014-9
Oznaka JN: 7560-14-220112
Datum: 4.2.2015


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220112 – »Središče P + R Barje prva faza – izgradnja in ureditev«
V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na parkirišču
Številka objave: JN470/2015, Datum objave: 23.1.2015
• Neprebrana vprašanja

Oddano: 27.1.2015, 07:29
Ali so reference iz sredine leta 2009 veljavne?
ODGOVOR:
Ponudnik mora dokazati, da so bila uspešno izvedena dela v obdobju zadnjih pet let pred oddajo ponudbe.

Oddano: 27.1.2015, 15:14 ODGOVOR
Prosimo objavite situacije in tehnično poročilo

ODGOVOR:
Vsak potencialni ponudnik ima možnost vpogleda projektne dokumentacije projekta za izvedbo (PZI) na naslovu naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7 kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
V objavi dne 29.1.2015 smo priložili ureditveno dokumentacijo iz PZI dokumentacije.

Oddano: 28.1.2015, 09:03
Spoštovani!

Glede na kratek rok za pripravo ponudbe, naročnika pozivamo, da takoj objavi popolne popise del, saj popisa za krajinsko arhitekturo ni možno odpreti in posledično podaljša rok oddaje ponudbe.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:
Naročnik objavlja popravek popisov del.
Naročnik pri odpiranju ponovno posredovanih popisov del nima težav.
Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal.


Oddano: 28.1.2015, 09:31
Kaj pomeni povprečna dolžina pilotov 16 m?
Koliko so dolgi najdaljši in koliko najkrajši?
Kakšen je rok izvedbe pilotov, da so zahtevani dnevni učunki 400 m?
Ali je potrebna armatura tudi v spodnji tretjini pilota?
Prosimo za objavo armaturnega načrta za pilote?

ODGOVOR:
Predvidene dolžine pilotov so od 14m do 17m, da pridejo v nosilni sloj tal. Glede na samo dve izvedeni sondažni vrtini za ta projekt pa lahko pride do odstopanj. V načrtu je zato predvidena izvedba 4 dodatnih sond (so zajete v popisu del: I.PREDDELA tč.:1.3), ki bodo bolj točno definirale lego nosilne plasti tal in s tem dolžine pilotov.

Vse aktivnosti po pogodbi je potrebno izvesti najkasneje do 15.09.2015.

Armatura v pilotu je potrebna do globine najmanj 14m.

Potrebna je minimalna armatura, ki jo določi izvajalec pilotiranja glede na izbrano in ponujeno tehnologijo (piše v tehničnem poročilu). Pri pilotih premera 50cm se lahko npr. uporabi centralna armaturna palica Rf36mm, dolžine L =14m, ki je sidrana v temeljno gredo.


Oddano: 28.1.2015, 09:42
Naročnika sprašujemo kolikšna je ocenjena vrednost projekta.

ODGOVOR:
Naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti.


Oddano: 28.1.2015, 09:46
Dokument : 2_načrt krajinske arhitekture ne vsebuje ničesar. Prosimo za pravilen dokument

ODGOVOR:
Naročnik objavlja popravek popisov del.
Naročnik pri odpiranju ponovno posredovanih popisov del nima težav.


Oddano: 28.1.2015, 10:26
Lep pozdrav.

Ponudnik mora k ponudbi priložiti Dokazilo, s katerim zagotavlja dobavo betona iz betonarne, nazivne kapacitete 80 m3/uro, v radiju ene ure oziroma maksimalno 15 km. (PRILOGA 13).

Zahteva naročnika se nam zdi prezahtevna, ker se beton lahko dobavlja tudi iz dveh ustreznih betonarn s kapaciteto 50-60 m3/uro, prav tako je potrebno pri vgradnji večjih količin betona zagotoviti še rezervno betonarno.

Naročnika pozivamo da spremeni zahtevo na kapaciteto 60 m3/uro, oziroma odstrani zahtevo po Dokazilu.

ODGOVOR:
Naročnik spreminja pogoj tako da glasi: »Ponudnik mora zagotoviti dobavo betona iz betonarne nazivne kapacitete 60 m3/uro, v radiju ene ure oziroma maksimalno 15 km, se spremeni na 60 m3/uro.


Oddano: 28.1.2015, 10:39
Spoštovani.

Naročnika prosimo za podaljšnje roka oddaje ponudbe za 10 dni, ker je na razpolago za pripravo ponudbe samo 12 delovnih dni.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal.


Oddano: 28.1.2015, 11:27
Pozdravljeni.

V popisu del za izvedbo pilotov ni definiran tip in tehnologija pilotov, ampak samo mejna nosilna trdnost po zemljini najmanj 1300 kN.

Ponudnik oz. potencialni izvajalec del lahko ta pogoj zadosti z različno tehnologijo pilotiranja.

V referenčni zahtevi naročnika za izvedbo pilotiranja so navedeni UVRTANI AB PILOTI fi 50-100 cm.

Iz zgoraj navedenega sledi da lahko ponudnik ponudi svojo tehnologijo pilotiranja, referenčna zahteva pa je izključno za uvrtane AB pilote.

Vprašanje:
Ali lahko ponudnik predloži reference za pilote ki jih je predvidel v ponudbi, ali mora predložiti reference izključno za uvrtane AB pilote?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR
Osnovne zahteve za pilote so:
- Zahtevana mejna nosilnost pilota po zemljini je >= 1300 kN.
- Konica pilota mora biti izvedena v nosilno prodno peščeno plast, ki se prične na koti od +272 do +274 m NMV. Pričakovane povprečne dolžine pilotov od dna grede do konice (noge) pilota so 16 m.
- Piloti so zaradi potresnega območja armirani z minimalno armaturo.
- Pri pilotih premera 50cm se uporabi centralna armaturna palica Rf36mm, dolžine L =14m, ki je sidrana v temeljno gredo v dolžini 40 cm.
- Piloti se izvedejo iz betona kvalitete > C25/30, razred XF2 oz. XC2

Iz razpisnih pogojev je razvidno, da naročnik zahteva izvedbo uvrtanih pilotov, zato izvajalci potrebujejo reference za uvrtane pilote. Naročnik referenčnih pogojev ne spreminja.


Oddano: 28.1.2015, 11:35
SPOŠTOVANI!

Naročnika prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za en teden, da lahko ponudniki pridobimo vsa zahtevana dokazila.

S spoštovanjem.

ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudbe ne bo podaljšal.


Oddano: 29.1.2015, 07:49
Prosimo za pojasnila glede asfaltov oz. predlagajte nov sistem asfalta, ker te ki jih navajate ne obstajajo,...

AC 11 surf B 75/70 A2, Z4 v deb. 4 cm - bitumen B75/70 ne obstaja, oznaka A2, Z4 pomeni, da gre za agregat z zelo slabimi fizikalnimi lastnostmi in ga zato odsvetujemo...

AC 8 surf B 50/100 A5, Z3 v deb. 5 cm - bitumen B50/100 ne obstaja

ODGOVOR:
Načrt prometnih površin
III. Voziščne in pohodne konstrukcije:

3.6 V popisu je naveden asfalt za nosilno plast: AC 22 base B50/70 A2 Z4 v debelini 9 cm, kar povsem ustreza zahtevam iz TSC 06.300 / 06.410:2009
3.8 Popravek: gre za asfalt AC 8 surf B70/100, A5, Z3


Oddano: 29.1.2015, 08:45
Ali lahko zahteve glede tehničnih zmogljivosti (mehanizacija za izdelavo pilotov, betonarna), referenc in kadrovskih zmogljivosti izpolnjujemo s kapacitetami podizvajalcev?

ODGOVOR:
Da, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec ta dela tudi izvajal.

Oddano: 29.1.2015, 08:54
Prosimo, da zmanjšate zahtevane reference za ponudnike pilotiranja. Predlagamo, da so reference izenačene z referencami za vodjo geotehničnih del. V nasprotnem bomo smatrali, da so reference prilagojene tujim ponudnikom, ki jim bo le težko preverjati resničnost!

ODGOVOR:
Sprememba referenčnega pogoja ponudnika v drugi alineji je bila objavljena 29.1.2015 (št. JN629-/2015).

Oddano: 29.1.2015, 08:59
Spoštovani!

V popisu za temeljenje (81-PZR) je v celice v stolpcu od E 15 do E25 (kontrole nosilnosti, monitoring, PID) cene mogoče vnesti, ne računa pa jih v stolpcih F. Ali gre za zaklenjene celice ali pa navedena dela ne ponujamo????
Enako je v rekapitulaciji popisa.

Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR:
Vezano na pripombe glede zaklenjenih celic v popisu 8/1 Načrt temeljenja, se v novem popisu formule popravijo tako, da je sedaj možno vpisovati cene v postavke 2.2, 3.1, 4.1, 4.2 ter 4.3. Vmesna vrednost teh postavk se sedaj obračunava v rekapitulaciji popisa.
Naročnik objavlja popravek popisov del.


Oddano: 29.1.2015, 10:07
Naročnika vprašujemo, ali lahko referenčne pogoje za ponudnika in za kader izpolnjujemo tudi z nominiranim podizvajalcem ?

ODGOVOR:
Da, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec ta dela tudi izvajal.


Oddano: 29.1.2015, 10:10
Narocnika vprašujemo ali lahko v poglavju III. "Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ........" v tocki 12. "Kadrovske zmogljivosti" pogoj za Odgovornaga vodjo del in pogoj za Odgovornega vodjo gradbenih del izpolnjujemo z imenovanjem ene osebe

ODGOVOR:
Da, vendar mora izpolnjevati zahtevane referenčne pogoje.

Oddano: 29.1.2015, 10:23
Naročnika sprašujemo ali je možno priložiti referenčno potrdilo na lastnem obrazcu, ki je pa po vsebini navaja vse podatke, ki so zahtevani na tistem iz razpisne dokumentacije.
lp

ODGOVOR:
Da, v kolikor lastni obrazec vsebuje vse zahtevane podatke iz obrazca predmetnega naročila.

Oddano: 29.1.2015, 11:32
Naročnika sprašujemo ali se lahko reference sestavljajo med partnerji in z nominiranimi podizvajalci (npr. partner je izvedel dva objekta z zahtevanim temeljenjem, nominiran podizvajalec ali drugi partner pa je izvedel ostale tri).

ODGOVOR:
Da, v kolikor ponudnik nastopa s partnerji in podizvajalci in bodo podizvajalci oziroma partnerji ta dela tudi izvajali.

Zanima nas še ali lahko dokazujemo reference za temeljenje tudi z piloti z večjim izvedenim fi kot 100 cm, konec koncev je izvedba večjih premerov zahtevnejša.

Lep pozdrav!

ODGOVOR:
Da.

Oddano: 29.1.2015, 13:13
Pozdravljeni,

Iz razpisne dokumentacije je razbrati, da lahko ponudnik reference dokazuje skupaj s partnerji.
Zanima nas ali se pri upoštevanju reference upoštevajo tudi reference Podizvajalca ponudnika.

Hvala.

ODGOVOR:
Da, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec ta dela tudi izvajal.

Oddano: 29.1.2015, 13:34
Barje je širok pojem,.. prosimo vas za podatek lokacije tega parkirišča,....

ODGOVOR:
Predvideno območje za ureditev parkirišča P+R tangira južni iztek Barjanske ceste in obstoječe trikrako križišče, ki je vez z državnim avtocestnim omrežjem-A1, preko priključka Ljubljana-Center (Barjanska cesta).

Oddano: 29.1.2015, 13:36
Ali lahko kot odgovornega vodjo gradbišča in odgovornega vodjo gradbenih del prijavimo isto osebo z referencami za odgovornega vodjo del?

ODGOVOR:
Da, vendar mora izpolnjevati zahtevane referenčne pogoje.

Oddano: 29.1.2015, 14:25
Ali bo naročnik priznal kot ustrezne reference prijavljenega odgovornega vodje gradbenih del če je ta kader na referenčnem objektu nastopal v vlogi odgovornega vodje del?

ODGOVOR:
Da, v kolikor je odgovorni vodja del nastopal kot odgovorni vodja gradbenih del.

Oddano: 29.1.2015, 14:29
Ali bo naročnik priznal kot ustrezne reference prijavljenega odgovornega vodje gradbenih del če je ta kader na referenčnem objektu nastopal v vlogi odgovornega vodje del?

ODGOVOR:
Da, v kolikor je odgovorni vodja del nastopal kot odgovorni vodja gradbenih del.

Oddano: 30.1.2015, 11:31
VPRAŠANJE 1
skladno s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. UPB 12/13, 19/14) ter odločitvami Državne revizijske komisije, se lahko gospodarski subjekt pri zagotavljanju tehnične in/ali kadrovske sposobnosti sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave med njimi.
Prosimo vas, da skladno z ZJN-2 ter Sklepi DKOM pri zagotavljanju tehnične in kadrovske sposobnosti ponudnika upoštevate tudi reference nominiranih podizvajalcev.

ODGOVOR:
Da, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec ta dela tudi izvajal.


VPRAŠANJE 2
V poglavju III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, na strani 13, pod točko 12. Kadrovske zmogljivosti, zahtevate »Ponudnik, mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so strokovno usposobljeni in sposobni izvesti javno naročilo. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo gradbišča (ogovornega vodjo del), odgovornega vodjo gradbenih del, strojnih in elektro inštalacijskih del, ki poleg izpolnjevanja pogoja 77. člena ZGO izpolnjuje še sledeče pogoje:
- Odgovorni vodja strojnih inštalacijskih del
V zadnjih petih letih izvedel tri istovrstna in/ali primerljiva strojno inštalacijska dela kot je predmet naročila…«

Iz popisa del je moč razbrati, da strojna inštalacijska dela niso predmet javnega naročila, zato vas prosimo, da umaknete zahtevo o imenovanju odgovornega vodjo strojno inštalacijskih del, ker tovrstni kader za izvedbo razpisanih del ni potreben.

ODGOVOR-SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE:
Naročnik spreminja izpolnjevanje kadrovskih zmogljivosti, in sicer le v delu odgovornega vodje strojno instalacijskih del. Zahteva za odgovornega vodjo stojno instalacijskih del se izbriše v celoti – PONUDNIKU NI POTREBNO IMENOVATI ODGOVORNEGA VODJE STROJNO INSTALACIJSKIH DEL!

VPRAŠANJE 3
Ali je lahko odgovorni vodja gradbišča (odgovorni vodja del) in odgovorni vodja gradbenih del ista oseba, katera izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje?

ODGOVOR:
Da.

VPRAŠANJE 4
Prosimo vas, da obrazložite postavki A/1 (nadstrešek za kolesa) in A/2 (obojestranska stojala za kolesa) iz poglavja A. urbana oprema. In sicer v postavki A/2 navajate, da je predvideno 20 PM pod nadstrešnico za kolesa. Iz kataloga urbane opreme je razvidno, da je nadstrešnica za kolesa pod postavko A/1 dimenzije 444 x 201 x 238 cm. Taki gabariti nadstrešnice omogočajo montažo petih stojal za kolesa (za priklenitev 10 koles).

Prosimo vas, da obrazložite na kašen način oz. kako ste predvideli 20 PM pod nadstrešnico, kot to navajate v postavki A/2.

ODGOVOR:
Iz tehničnega poročila:

Načrtuje se postavitev nadstreška na platoju za kolesa, pod njim se izvede 10 obojestranskih stojal za kolo (skupaj 20 PM). Konstrukcija kolesarnice je sestavljena iz štirih parov nosilnih stebrov 6 cm x 6 cm iz vroče cinkanega jekla, prašno barvanih z antracit sivo barvo. Stebri podpirajo nosilni okvir konzolne strehe enake obdelave. Vsi nosilni elementi kolesarnice so privijačeni na betonske temelje.

Načrtuje se postavitev sestavljene enote A + B ( 2 x 444 cm x 201 cm x 238 cm)
skladno s prikazi – SKICO PRILAGAMO V POPRAVKU (vir: katalog urbane opreme MOL).


Oddano: 2.2.2015, 07:40
Pozdravljeni.

Naročnik je objavil nov popis del. Ugotavljamo da še vedno ne moremo odpreti popisa za krajinsko arhitekturo (odprta datoteka je brez popisa del).

Istočasno ugotavljamo da so formule za preddela v popisu del za PROMETNE POVRŠINE NAPAČNE!!

Ko vpišeš ceno/enoto za postavko npr. 1.3, se zmnožek pojavi v postavki 1.2.

Naročnika prosimo da natančno preveri vse formule v vseh popisih del, ker so predračuni zaklenjeni in ponudnik ne more popravljati formul.

Vsled tega prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.

Lep pozdrav.

ODGOVOR:
Naročnik objavlja popravek popisov del.Pripravila:
Cvetka Erzin


Vodja službe
Tadeja MöderndorferDatum objave: 05.02.2015   10:47
Številka: 430-1662/2014-11
Oznaka JN: 7560-14-220112
Datum: 5.2.2015


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220112 – »Središče P + R Barje prva faza – izgradnja in ureditev«
V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:

VPRAŠANJA INTERESENTOV

Gradbena dela na parkirišču
Številka objave: JN470/2015, Datum objave: 23.1.2015
• Neprebrana vprašanja


Oddano: 2.2.2015, 09:30
Spoštovani!

Excell-ov dokument "Krajinska arhitektura" ne moremo odpreti. Prosimo vas, da odpravite napako.

Hvala in lep pozdrav,
ODGOVOR:
Naročnik je dne 4.2.2015 objavil popravek popisov del.
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 2.2.2015, 10:33
Zaradi zahtevnosti priprave razpisne dokumentacija naprošamo naročnika da podaljša rok oddaje vsaj za 3 dni,... hvala za razumevanje,..
ODGOVOR:
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 2.2.2015, 11:21
Ali je projektant pri polaganju asfaltov pozabil na pobrizg med grobim in finim ali pa ni potreben ? Enako na mestu kjer se asfalt polaga na beton ?
ODGOVOR:
Predvideno je, da je razmik med vgradnjo spodnjih in zgornjih asfaltnih slojev do največ 3 dni; že vgrajeni spodnji asfaltni sloji se v tako kratkem času ne morejo umazati (gradbišče ne bo pod prometom). V tem primeru pobrizg med asfaltnimi sloji ni potreben.
Oddano: 2.2.2015, 11:56
Ali je lahko odgovorni vodja gradbišča ( odgovorni vodja del) in odgovorni vodja gradbenih del ista oseba? Hvala za pojasnilo.
ODGOVOR:
Da, vendar mora izpolnjevati zahtevane referenčne pogoje.

Oddano: 2.2.2015, 12:02
Ali je zahteva po navedbi odgovornega vodje strojnih inštalacijskih del pomota, glede na to, da v popisu del nismo zasledili del, ki bi se navezovale na strojne inštalacije?
ODGOVOR:
Naročnik je dne 4.2.2015 na Portalu JN pod št. 753/2015 objavil popravek RD, v katerem umika zahtevo po navedbi odgovornega vodje strojnih inštalacijskih del.

Oddano: 2.2.2015, 12:41
kemični toaletni prostor- po pregledu kataloga urbane opreme ga nismo zasledili,.. prosimo za detajl,...
ODGOVOR:

V popisu del za Načrt Krajinske arhitekture je navedeno:
Kemični toaletni prostori (zabojnik) za potrebe uporabnikov P+R (tip objekta F). Podobne kvalitete in oblike kot TRIMO sanitarni kontejner. V sanitarni kontejner so vgrajeni fasadni paneli FTVGS-60, vgradne širine 1145 mm, skupne debeline 60 mm. Plitvo profilirana, pocinkana in v RAL 7016 obarvana jeklena pločevina debeline 0,5 mm. Dimenzije zabojnika tip F: dolžina 605 cm, širina 243 cm, višina 259 cm.
Nikjer v načrtih ni navedeno, da je kemični toaletni prostor določen v Katalogu cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora MOL.
Oddano: 2.2.2015, 13:27
Popis del - načrt gradbenih konstrukcij - temeljna plošča,.. izdelava in montaža AB korit za drevesa..-tip1, 2,3,4,...prosimo za detajle teh korit
ODGOVOR:
Vsi detajli za izvedbo korit so določeni v Načrtu gradbenih konstrukcij ter v Načrtu krajinske arhitekture, ki sta sestavna dela projektne dokumentacije. Vsi načrti so na voljo na vpogled pri naročniku projekta.
Oddano: 2.2.2015, 14:00
Prosimo detajle za betonsko galanterijo. V vseh postavkah je navedeno "po detajlnem načrtu", zato ga prosim objavite. Hvala
ODGOVOR:
Vsi detajli betonske galanterije so določeni v Načrtu gradbenih konstrukcij, ki je sestavni del projektne dokumentacije. Vsi načrti so na voljo na vpogled pri naročniku projekta.
Oddano: 2.2.2015, 14:33
Koliko nadstrešnic za kolesa pod pozicijo A1 in kaj pomeni pod pozicijo A2 da je 20 PM pod nadstrešnico ?

Pod eno nadstrešnico, ki stoji samostojno, je možno montirati 5 stojal za kolesa (za priklenitev 10 koles).
ODGOVOR:
Iz tehničnega poročila:

Načrtuje se postavitev nadstreška na platoju za kolesa, pod njim se izvede 10 obojestranskih stojal za kolo (skupaj 20 PM). Konstrukcija kolesarnice je sestavljena iz štirih parov nosilnih stebrov 6 cm x 6 cm iz vroče cinkanega jekla, prašno barvanih z antracit sivo barvo. Stebri podpirajo nosilni okvir konzolne strehe enake obdelave. Vsi nosilni elementi kolesarnice so privijačeni na betonske temelje.

Načrtuje se postavitev sestavljene enote A + B ( 2 x 444 cm x 201 cm x 238 cm)
skladno s prikazi – SKICA JE PRILOŽENA V POPRAVKU DNE 4.2.2015 (vir: katalog urbane opreme MOL).

Oddano: 2.2.2015, 14:35
Prosimo, da ažurno odgovarjate na vprašanja, saj brez vaše obrazložitve ne moremo nadaljevati s sestavljanjem ponudbe hkrati pa smo vezani na datum in uro oddaje,....
ODGOVOR:
Naročnik odgovarja na vprašanja po sklopih, kjer so zajeti odgovori na vprašanja večih dni skupaj.

Oddano: 2.2.2015, 14:41
Lep pozdrav.

V predračunu za temeljenje je pri nekaterih postavkah enota mere PAVŠAL, vendar količina ni navedena.

Če ponudnik vpiše ceno/enoto, je zmnožek NIČ (0).

Naročnika prosimo da objavi popolne popise del z vsemi količinami in formulami, v nasprotnem primeru ponudnik ne more pripraviti ponudbenega predračuna.

Ker objavljate nove variante popisa del, vas prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.
ODGOVOR:
Naročnik je objavil popravek popisa del dne 04.02.2015, kjer so že upoštevane navedene pripombe.
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 2.2.2015, 16:16
Pozdravljeni.
Ali je odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbenih del ista oseba, ker ponavadi naročnik zahteva prevzem celotne gradnje (v skladu z 76.členom ZGO-1)?
Zakaj naročnik zahteva ODGOVORNEGA VODJO ZA STROJNE INŠTALACIJE, če teh ni v popisu del?
ODGOVOR:
Da, vendar mora izpolnjevati zahtevane referenčne pogoje.
Naročnik je dne 4.2.2015 na Portalu JN pod št. 753/2015 objavil popravek RD, v katerem umika zahtevo po navedbi odgovornega vodje strojnih inštalacijskih del.
Ali lahko ponudnik zagotavlja referenčne pogoje s podizvajalci?
Lep pozdrav.
ODGOVOR:
Da, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec ta dela tudi izvajal.

Oddano: 2.2.2015, 16:28
Spoštovani,
po podrobnem pregledu dokumentacije ugotavljamo, da ste roke v zvezi s pripravo in oddajo ponudbe predvideli za 14 dni, vendar je predvideni rok oddaje ponudbe prekratek, saj potencialni ponudniki nimamo casa za pripravo konkurencne ponudbe, še posebej upoštevajoc, da je potrebno opraviti pogovore s svojimi dobavitelji, poslovnimi partnerji ter od njih prejeti ponudbo ter pridobiti veliko potrdil in dokazil.
Posledicno vas pozivamo, da rok za oddajo ponudbe podaljšate za vsaj 7 koledarskih dni minimalno do 16.02.2015 in potencialnim ponudnikom omogocite pripravo kvalitetnih in konkurencnih ponudb, slednje je namrec tudi v vašo korist in v korist varovanja konkurence na trgu ter posledicno kvalitetno izvedbo.
S spoštovanjem.
ODGOVOR:
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 3.2.2015, 07:33
Spoštovani.

Naročnik od ponudnika zahteva dokazilo da ponudnik razpolaga z ustreznim kadrom-ODGOVORNI VODJA STROJNIH INSTALACIJSKIH DEL.

V ponudbi ni stojnih instalacijskih del.

Katera primerljiva in/ali istovrstna dela za strojne instalacije naj ponudnik navede kot referenco za odgovornega vodja strojnih instalacijskih del?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.
ODGOVOR:
Naročnik je dne 4.2.2015 na Portalu JN pod št. 753/2015 objavil popravek RD, v katerem umika zahtevo po navedbi odgovornega vodje strojnih inštalacijskih del.

Oddano: 3.2.2015, 08:07
Spoštovani!
Prosimo, da naročnik umakne zahtevo za OVSI, saj strojne inštalacije niso zajete v popisu del, zato OVSI ni potreben.
Hvala na hitrem odgovru.
LP
ODGOVOR:
Naročnik je dne 4.2.2015 na Portalu JN pod št. 753/2015 objavil popravek RD, v katerem umika zahtevo po navedbi odgovornega vodje strojnih inštalacijskih del.

Oddano: 3.2.2015, 08:41
Pozdravljeni.
V predračunu Prometne površine, poglavje PROMETNA OPREMA postavka 4.17 ni zajeta v skupnem seštevku poglavja PROMETNA OPREMA.

Naročnika prosimo da pred oddajo ponudbe pregleda in popravi vse napake v ponudbenim popisu del, ter popravljen popis objavi na portalu JN.

Lep pozdrav.
ODGOVOR:
Naročnik je objavil popravek popisov del na Portalu JN dne 4.2.2015, kjer so že upoštevane navedene pripombe.

Oddano: 3.2.2015, 08:47
Lep pozdrav.

V popisu del za TEMELJENJE le navedena sledeča postavka:

1.4 Izdelava delovnega platoja na koti 50 cm nad končnimi kotami pilotov. Obstoječ nasipan material nad koto delovnega platoja se odrine, poravna in uvlaja na nižje površine. Manjkajoč nasip se pripelje in nasuje ter poravna. Potok Curnovec se začasno delno zacevi.
m3 14.000,00

Vprašanje:
1. Koliko obstoječega nasipnega materiala nad koto delovnega platoja se odrine, poravna in uvalja?
2. Koliko manjkajočega nasipnega materiala se pripelje, nasuje in poravna?
3. Koliko dolžinskih metrov potoka Curnovec je potrebno začasno zaceviti?

Hvala za odgovore.
ODGOVOR:

1. Obstoječi material ni vgradljiv.
2. Pripelje, nasuje in poravna se ves nasipni material.
3. Začasno je treba zaceviti približno 37 m odprtega jarka.

Oddano: 3.2.2015, 08:57
Spoštovani!
Pri Urbani opremi je navedeno, da je povzeta po KATALOGU CESTNE OPREME IN ULIČNEGA POHIŠTVA ZA UREJANJE JAVNEGA PROSTORA V MOL.
Prosimo, da objavite naveden katalog, da bo možno določiti tip opreme, npr. pri poz A/3 Ljubljanska klop brez naslona je v opisu klopi naslon.
Hvala in lep pozdrav
ODGOVOR:
Katalogu cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora v MOL je objavljen na spletni strani http://www.ljubljana.si

Oddano: 3.2.2015, 09:44
Polnilna postaja za polnjenje električnih vozil (kos 3) je navedena v popisu del za PROMETNE POVRŠINE in v popisu del za poglavje ELEKTRO INSTALACIJE.
Ali upoštevamo polnilne naprave v obeh popisih del?
ODGOVOR:
Upošteva se le postavka v popisu za Načrt električnih inštalacij.

Oddano: 3.2.2015, 10:08
Spoštovni!
Prosimo vas za podaljšanje roka oddaje ponudbe. Postavili ste zelo kratek rok in nam s tem povzročili kar nemalo težav.
S spoštovanjem.
ODGOVOR:
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 3.2.2015, 10:11
V popisu del za poglavje Prometne površine, V. Tuje storitve sta navedeni postavki:

5.7 Izdelava načrta izvedenega stanja v elektronski in tiskani verziji (3 izvodi). komplet 1,00
5.8 Izdelava projekta izvedenih del (PID) v elektronski in tiskani verziji (3 izvodi). komplet 1,00

V čem je razlika med postavkama.

Hvala za odgovor in lep pozdrav.
ODGOVOR:
Načrt izvedenega stanja – gre za izdelavo Načrta prometnih površin.
Projekt izvedenega stanja – gre za projekt sestavljen skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji, to je sestav vseh načrtov skupaj z vodilno mapo.

Oddano: 3.2.2015, 11:38
Spoštovani!
Naročnika prosimo za ažurno odgovarjanje na zastavljena vprašanja, saj ste nam dali zelo kratek rok za pripravo popolne ponudbe ali skladno temu prestavite rok za oddajo ponudb.
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR:
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 3.2.2015, 12:13
Spoštovani!
Prosimo za objavo ocenjene vrednosti naročila. Hvala.
Lep pozdrav!
ODGOVOR:
Naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti naročila.

Oddano: 3.2.2015, 12:13
Naročnik zahteva v PRILOGI 9 kopijo zavarovalne police in izjavo zavarovalnice, da je zavarovalno kritje v skladu z zahtevami 33. člena ZGO-1. Zavarovalnica nam ne izda izjave, saj meni, da je vse razvidno v kopiji zavarovalne police.
Naročnika prosimo, da spremeni zahtevo po izjavi in ponudnikom ugodi, da nam ni potrebno prilagati izjave zavarovalnice.
Hvala za pojasnilo.
ODGOVOR:
Ponudnik priloži fotokopijo ustrezne zavarovalne police (ponudnik predloži osnovno polico in vse morebitne dodatke k osnovni polici kot prilogo 9) in izjavo zavarovalnice, da je zavarovalno kritje v skladu z zahtevami 33. člena ZGO-1.

Oddano: 3.2.2015, 12:14
Pozdravljeni!

Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe. Hvala in lep pozdrav!
ODGOVOR:
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 3.2.2015, 12:16
Spoštovani!
Postavili smo vam že več vprašanj na portal. Odgovorov še vedno ni. Čas oddaje je zelo kratek. Bojimo se, da se ne da pripraviti korektne ponudbe v tako kratkem času. Prosimo vas, da sproti odgovarjate na vprašanja in podaljšate rok za oddajo ponudb na realno ustrezen čas, ki je potreben za pripravo ponudb.
Hvala.
ODGOVOR:
Naročnik odgovarja na vprašanja po sklopih, kjer so zajeti odgovori na vprašanja večih dni skupaj.
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 3.2.2015, 12:18
Pozdravljeni.
Naročnika sprašujemo, ali lahko referenčne pogoje za ponudnika in za kader izpolnjujemo tudi z nominiranim podizvajalcem?

Hvala na odgovoru in lep pozdrav.
ODGOVOR:
Da, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec ta dela tudi izvajal.

Oddano: 3.2.2015, 12:19
Spoštovani!
Ali lahko kot odgovornega vodjo gradbišča in odgovornega vodjo gradbenih del prijavimo isto osebo z referencami za odgovornega vodjo del?
S spoštovanjem.
ODGOVOR:
Da, v kolikor je odgovorni vodja del nastopal tudi kot odgovorni vodja gradbenih del in izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje.

Oddano: 3.2.2015, 12:20
Pozdrav.
Ali bo naročnik priznal kot ustrezne reference prijavljenega odgovornega vodje gradbenih del če je ta kader na referenčnem objektu nastopal v vlogi odgovornega vodje del?
Hvala na odgovoru.
ODGOVOR:
Da, v kolikor je odgovorni vodja del nastopal tudi kot odgovorni vodja gradbenih del in izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje.

Oddano: 3.2.2015, 12:20
Pozdravljeni
Zaradi izredno kratkega roka za oddajo ponudbe, vas naprošamo, da rok za oddajo ponudbe podaljšate vsaj za 1 teden.
ODGOVOR:
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 3.2.2015, 12:22
SPOŠTOVANI.
V poglavju III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, na strani 12, pod točko 12. Kadrovske zmogljivosti, zahtevate »Ponudnik, mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so strokovno usposobljeni in sposobni izvesti javno naročilo. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo gradbišča (ogovornega vodjo del), odgovornega vodjo gradbenih del, strojnih in elektro inštalacijskih del, ki poleg izpolnjevanja pogoja 77. člena ZGO izpolnjuje še sledeče pogoje:
- Odgovorni vodja strojnih inštalacijskih del
V zadnjih petih letih izvedel tri istovrstna in primerljiva strojno inštalacijska dela kot je predmet naročila…«
Zakaj zahtevate odgovornega vodjo strojno inštalacijskih del, glede na to, da lahko odgovorni vodja gradbene stroke, vodi tako nezahtevne kot zahtevne objekte gradnje ter strojnih inštalacij sploh ni zajetih v samem popisu del???

Lepo pozdravljeni in hvala na odgovoru.
ODGOVOR:
Naročnik je dne 4.2.2015 na Portalu JN pod št. 753/2015 objavil popravek RD, v katerem umika zahtevo po navedbi odgovornega vodje strojnih inštalacijskih del.

Oddano: 3.2.2015, 12:24
V poglavju III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, na strani 12, pod točko 12. Kadrovske zmogljivosti, zahtevate »Ponudnik, mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so strokovno usposobljeni in sposobni izvesti javno naročilo. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo gradbišča (ogovornega vodjo del), odgovornega vodjo gradbenih del, strojnih in elektro inštalacijskih del, ki poleg izpolnjevanja pogoja 77. člena ZGO izpolnjuje še sledeče pogoje:
- Odgovorni vodja strojnih inštalacijskih del
V zadnjih petih letih izvedel tri istovrstna in primerljiva strojno inštalacijska dela kot je predmet naročila…«
Zakaj zahtevate odgovornega vodjo strojno inštalacijskih del, glede na to, da lahko odgovorni vodja gradbene stroke, vodi tako nezahtevne kot zahtevne objekte gradnje ter strojnih inštalacij sploh ni zajetih v samem popisu del???
Prosimo vas, da omenjeni pogoj spremenite in omogočite, da se pogoj glede referenc zadosti z odgovornim vodjo gradbene stroke
ODGOVOR:
Naročnik je dne 4.2.2015 na Portalu JN pod št. 753/2015 objavil popravek RD, v katerem umika zahtevo po navedbi odgovornega vodje strojnih inštalacijskih del.

Oddano: 3.2.2015, 12:32
Pozdravljeni!
Kot naročnika, da za tako zahtevne popise ne podaljšate roka oddaje ponudb vsaj za 3 dni ni korektno do ponudnikov,...verjamemo da 3 dni ne predstavlja kake ovire glede pričetka izvedbe del, ponudnikom pri sestavljanju ponudbe ti trije dnevi veliko pomenijo,....Še enkrat prosimo za razmislek v tej smeri in verjamem, da nam boste prišli na proti.
Hvala na ugoditvi prošnje in lepo pozdravljeni.
ODGOVOR:
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 3.2.2015, 12:38
Spoštovani!
Zakaj zahteva naročnik še izjavo zavarovalnice, saj je zavarovalnica izdala zavarovanje pod zahtevanimi pogoji v skladu z zahtevami 33. člena ZGO-1 kar je iz police jasno razvidno?
Hvala.
ODGOVOR:
Ponudnik priloži fotokopijo ustrezne zavarovalne police (ponudnik predloži osnovno polico in vse morebitne dodatke k osnovni polici kot prilogo 9) in izjavo zavarovalnice, da je zavarovalno kritje v skladu z zahtevami 33. člena ZGO-1.

Oddano: 3.2.2015, 13:16
Ali kot ponudnik lahko nastopamo z referencami podizvajalca.
ODGOVOR:
Da, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec ta dela tudi izvajal.

Oddano: 3.2.2015, 13:52
Naročnika vljudno prosimo da spremeni spremeni razpisno dokumentacijo in sicer pogoj "Kadrovske zmogljivosti" v alineji, kjer se zahteva kader odgovornega vodjo strojnih instalacijskih del. Iz popisa del je razvidno, da ni predvidenih strojnih instalacijskih del, zato je nesmiselno, da zahtevate kader za dela, ki niso predvidena.
ODGOVOR:
Naročnik je dne 4.2.2015 na Portalu JN pod št. 753/2015 objavil popravek RD, v katerem umika zahtevo po navedbi odgovornega vodje strojnih inštalacijskih del.

Oddano: 3.2.2015, 13:53
Spoštovani!
Ali zadošča, če ponudnik zgolj parafira vsako stran pogodbe in vzorca podpiše na koncu.
Hvala.
ODGOVOR:
Ponudniku ni potrebno parafirati strani pogodbe, podpisati pa mora izjavo (priloga 2), s katero se strinja z določili pogodbe.


Oddano: 3.2.2015, 15:46
Spoštovani,
ali moramo predložiti tri reference, katere skupna površina znaša 15.000,00 m2, ali je potrebno predložiti tri reference katerih mora vsaka imeti 15.000,00 m2
ODGOVOR:
Ponudnik mora predložiti vsaj tri istovrstne in/ali primerljive objekte (ki jih je uspešno izvedel v obdobju zadnjih petih letih), katerih skupna površina znaša najmanj 15.000 m². Reference se bodo seštevale, pri čemer mora vsaj en podobni asfaltni posel znašati 5.000 m².

Oddano: 3.2.2015, 15:56
Naročnik v razpisni dokumentaciji pod točko III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika pod točko 12. zahteva odgovornega vodjo strojnih instalacijskih del, ki je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvedel tri istovrstna in/ali primerljiva strojno inštalacijska dela kot je predmet naročila. Predmet naročila v popisu del ne vključuje strojnih instalacij. Ali je sploh potrebno imeti odgovornega vodjo strojnih inštalacijskih del?
ODGOVOR:
Naročnik je dne 4.2.2015 na Portalu JN pod št. 753/2015 objavil popravek RD, v katerem umika zahtevo po navedbi odgovornega vodje strojnih inštalacijskih del.


Oddano: 4.2.2015, 09:06
Spoštovani.
Prosimo, da tekoče odgovarjate na zastavljena vprašanja!
Hvala
ODGOVOR:
Naročnik odgovarja na vprašanja po sklopih, kjer so zajeti odgovori na vprašanja večih dni skupaj.


Oddano: 4.2.2015, 09:16
Pozdravljeni!
V vzorcu bančne garancije za resnost ponudbe prav tako v drugih vzorcih ni naveden naročnik bančne garancije!
Ali lahko ponudniki sami navedemo pod Upravičenec: Upravičenec garancije ( v nadaljevanju: naročnik): in pod njim Naročnik garancije (v nadaljevanju: ponudnik).

Prosimo za hiter odgovor, saj je zelo kratek rok za pripravo dokumentacije, rok za zastavljanje vprašanj pa poteče že jutri 05.02.2015.
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR:
Naročnik je na straneh 14/64 in 61/64 napisal: »VZOREC« bančne garancije ..... Finančna zavarovanja, ki jih bo ponudnik predložil v ponudbeni dokumentaciji, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij …………..


Oddano: 4.2.2015, 09:31
Prosim da zaradi zahtevnosti popisa prestavite rok oddaje vsaj za 3 dni,... hvala!
ODGOVOR:
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 4.2.2015, 10:05
PROSIMO ZA PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDBE VSAJ ZA EN TEDEN.
ODGOVOR:
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.


Oddano: 4.2.2015, 10:28
Spoštovani!
Prosimo, da objavite popravljene popise del in podaljšate rok za oddajo ponudb.
LP
ODGOVOR:
Naročnik je dne 4.2.2015 objavil popravek popisov del.
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.


Oddano: 4.2.2015, 11:11
Glede na to da traja preden odgovorite na vprašanja in da objavljate popravke popisa del pozno vedite, da nam s tem jemljete dodatni čas za vnašanje cen v popise del (npr. vnesemo že vse cene v popis pa opazimo da se celice ne zmnožijo, ali pa da se zneski ne prenašajo v rekapitulacijo, objavite nov popis s tem pa moramo mi ponovno vnašati cene) bodite razumni saj gre za obsežen popis in že vnašanje vzame veliko časa zato vas prosimo da podaljšate rok oddaje ponudbe,...ali pa drugič pred objavo razpisa preverite ali vse celice delujejo tako kot morajo,...
ODGOVOR:
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.


Oddano: 4.2.2015, 11:56
Pozdravljeni
Vljudno Vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe za vsaj tri dni.
lp
ODGOVOR:
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.


Oddano: 4.2.2015, 13:21
Lepo pozdravljeni.
Naročnika prosimo za prestavitev roka oddaje ponudbe, roko na srce, porabili ste cca 7 dni za podajo odgovorov na zastavljena vprašanja, katera so se več ali manj ponavljala, kar zajema skupaj cca 3 liste A4 formata, da ne govorimo o napakah v popisih del, katere še niste odpravili.
Ponudniki pa naj v roku 14 dni preštudiramo kpl RD dokumentacijo, projektno dokumentacijo, popise del, pridobimo vsa potrebna dokazila, opozarjamo naročnike na napake,... Mislimo, da bi bilo korektno, da naročnik prestavi rok za oddajo ponudbe vsaj za 5 dni.
Hvala
ODGOVOR:
Naročnik podaljša rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri.Datum objave: 10.02.2015   13:06
Oddano: 4.2.2015, 12:19
Spoštovani!
Pri popisih del je pri temeljni plošči /betonska dela zahtevan beton iz naravne prane frakcije kar se nam zdi pretirano ker v okolici Ljubljane ni betonarne, ki bi dobavljala beton iz prane frakcije ampak vse dobavljajo betone iz drobljenca.
Lep pozdrav.
ODGOVOR:
Pri popisih del v načrtu 33 Načrt gradbenih konstrukcijj – temeljna plošča je v vseh točkah , to so točke 1.1 do 1.7, v poglavju I. Betonerska dela, pomotoma izpadel del besedila »iz drobljene frakcije«. Pravilno je: »Beton iz drobljene ali naravne prane frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo…«.


Oddano: 4.2.2015, 13:41
Spoštovani!

V popisu se na dveh mestih pojavlja postavka za Polnilno postajo 3 kosi. Predpostavljamo, da se postavka ponovi.
Prvič v popisu Načrt prometnih površin v poglavju V. Tuje storitve, postavki 5.4 in drugič v popisu Načrt električnih instalacij in električne opreme v poglavju B. Polnilna postaja postavka 1.
Ali je prišlo do napake v popisu in se postavka ponovi?

Hvala in lep pozdrav
ODGOVOR:
Upošteva se le postavka v popisu za Načrt električnih instalacij.

Oddano: 4.2.2015, 13:45
Kolikšna je tlačni trdnosti stiroporja v postavki gradbeno obrtniška dela-zidarska dela ?
Dobava, krojenje, polaganje in pritrditev stiropora d= 4 cm za dilatacije plošče, sten in platoja za kanalizacijo med posameznimi polji. m2 9.985,91
Dobava, krojenje, polaganje in pritrditev stiropora d= 4 cm za dilatacije plošče, sten in platoja za kanalizacijo med posameznimi polji. m2 13.596,66
ODGOVOR:
V popisu za načrt 33 Načrt gradbenih konstrukcij – temeljna plošča je napačen (zamenjan) vpis količin za točki 4.1. In 4.2. v poglavju IV. Zidarska dela. Pravilno je:
Točka 4.1 (folija): količina 9.985,91 m2
Točka 4.2 (stiropor): količina 78,54 m2
Točka 4.3 (premaz): količina 13.596,66 m2

Besedilo v točki 4.1 v popisu za načrt 33 Načrt gradbenih konstrukcij – temeljna plošča je pravilno. Pravilna količina je 9985,91 m2.

V točki 4.2 v popisu za načrt 33 Načrt gradbenih konstrukcij – temeljna plošča gre za stiropor EPS 50 (gostota 12/m3). Dopolnjeno besedilo v točki 4.2 se glasi: »Dobava, krojenje, polaganje in pritrditev stiropora EPS 50 (gostota 12/m3) kg, d= 4 cm za dilatacije plošče, sten in platoja za kanalizacijo med posameznimi polji.« Pravilna količina je 78,54 m2.

V točki 4.3 v popisu za načrt 33 Načrt gradbenih konstrukcij – temeljna plošča gre za premaz AB plošč z IBITOL E-5. Besedilo v točki 4.3 se pravilno glasi: »Premaz AB plošč platoja s premazom IBITOL E-5. Premaz se izvede z valjčkom ali brizganjem na predhodno očiščeno in odprašeno podlago. Priprava površine vključena v ceno. Poraba premaza 0,5 l/m2.«. Pravilna količina je 13596,66 m2.

Oddano: 4.2.2015, 14:22
Pozdravljeni!

V popisu Temeljna plošča sta v poglavju Zidarska dela dve po besedilu identični postavki 4.2 in 4.3 (Dobava, krojenje... stiropora deb. 4 cm za dilatacije ....) s skupno količino cca. 23.600 m2.
Zanima nas ali je prišlo do napake v popisu glede količine stiroporja in glede podvajanja besedila v postavkah?

Lep pozdrav
ODGOVOR:
V popisu za načrt 33 Načrt gradbenih konstrukcij – temeljna plošča je napačen (zamenjan) vpis količin za točki 4.1. In 4.2. v poglavju IV. Zidarska dela. Pravilno je:
Točka 4.1 (folija): količina 9.985,91 m2
Točka 4.2 (stiropor): količina 78,54 m2
Točka 4.3 (premaz): količina 13.596,66 m2

Besedilo v točki 4.1 v popisu za načrt 33 Načrt gradbenih konstrukcij – temeljna plošča je pravilno. Pravilna količina je 9985,91 m2.

V točki 4.2 v popisu za načrt 33 Načrt gradbenih konstrukcij – temeljna plošča gre za stiropor EPS 50 (gostota 12/m3). Dopolnjeno besedilo v točki 4.2 se glasi: »Dobava, krojenje, polaganje in pritrditev stiropora EPS 50 (gostota 12/m3) kg, d= 4 cm za dilatacije plošče, sten in platoja za kanalizacijo med posameznimi polji.« Pravilna količina je 78,54 m2.

V točki 4.3 v popisu za načrt 33 Načrt gradbenih konstrukcij – temeljna plošča gre za premaz AB plošč z IBITOL E-5. Besedilo v točki 4.3 se pravilno glasi: »Premaz AB plošč platoja s premazom IBITOL E-5. Premaz se izvede z valjčkom ali brizganjem na predhodno očiščeno in odprašeno podlago. Priprava površine vključena v ceno. Poraba premaza 0,5 l/m2.«. Pravilna količina je 13596,66 m2.

Oddano: 4.2.2015, 14:32
Prosimo za objavo odgovorov naročnika na zastavljena vprašanja!
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR:
Naročnik je na večino vprašanj podal odgovor.
Naročnik je podaljšal rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri. Popravek je bil objavljen na Portalu JN dne 5.2.2015 pod številko JN786/2015.

Oddano: 4.2.2015, 15:01
Spoštovani!
Prosimo narocnika, da obrazloži, kakšno dokazilo je zahtevano za dokazovanje zagotavljanja dobave betona iz
betonarne.
Hvala za odgovor in lep pozdrav,
ODGOVOR:
Zahtevana je izjava betonarne, da bo zagotavljala dobavo betona iz betonarne.

Oddano: 5.2.2015, 07:24
Eden od potencialnih ponudnikov zahteva priznavanje referenc nad premerom 100 cm češ, da so takšni piloti zahtevnejši. Takšni piloti se večinoma kopljejo po najstarejši tehnologiji kopanih pilotov ali pa vrtanja in sprotne cevitve, dve tehnično neustrezne in nekonkurenčni tehnologiji.
Piloti nad premerom 100 cm so enostavni, tehnologije izvedbe pa primitivne in jih v razvitem svetu skoraj ne uporabljajo več.
Kakšna je povezava med npr. referenčnimi piloti fi 150 cm in s projektom predvidenimi fi 50 cm torej ni jasno, dočim ne veljajo reference za npr. pilote premera 48 cm? V primeru, da boste za ustrezne smatrali tudi pilote nad premerom 100 cm, menimo da favorizirate potencialne tehnično neustrezne ponudnike!
ODGOVOR:
Ponudnik mora dokazati referenco pilotiranja - piloti vsaj fi 50 cm.

Oddano: 5.2.2015, 07:56
Spoštovani,

vezano na zahteve RD, Vas naprošamo da se natančno opredelite glede zahteve v prilogi 13 in sicer, "da mora ponudnik RD priložiti dokazilo, s katerim ponudnik zagotavlja dobavo betona iz betonarne, nazivne kapacitete 60 m3/uro, v radiju ene ure oziroma maksimalno 15 km˝.
Ali naročnik pogojuje, da mora biti lokacija betonarne od lokacije gradbišča oddaljena 15 km ali, da se transport iz samega proizvodnjega obrata betonarne ne vrši dlje kot eno uro?

Za vaša pojasnila se vam vnaprej zahvaljujemo.
ODGOVOR:
Dobava betona iz betonarne v radiju ene ure oz. (ali) maksimalno 15 km.


Oddano: 5.2.2015, 08:32
Še vedno nam niste v celoti odgovorili glede asfaltov:

Ponovno vas sprašujemo samo za asfalt AC 11:

AC 11 surf B 75/70 A2, Z4 v deb. 4cm - bitumen ne obstaja + oznaka A2, Z4 pomeni, da gre za agregat s slabimi fizikalnimi lastnostmi in ga zato odsvetujemo,...

V primeru, da vseeno želite ta asfalt napišite kakšen bitumen naj upoštevamo pri formiranju cene....
ODGOVOR:
V popisu del in v tehničnem poročilu je za vezano obrabno zaporno plast povozne konstrukcije določena 4 cm debela plast asfaltbetona AC 11 surf B50/70 A2, Z2 kar povsem ustreza zahtevam iz TSC 06.300 / 06.410:2009.
V nobenem delu projekta ni navedena plast AC 11 surf B 75/70 A2, Z4.


Oddano: 5.2.2015, 09:05
Ker še niste odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe.
ODGOVOR:
Naročnik je na večino vprašanj podal odgovor.
Naročnik je podaljšal rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri. Popravek je bil objavljen na Portalu JN dne 5.2.2015 pod številko JN786/2015.


Oddano: 5.2.2015, 09:16
Spoštovani!
Glede na napovedane slabe vremenske razmere, nas zanima, ali je možno, da se prestavi rok za oddajo ponudbe za vsaj en dan, da omogočite varno oddajo ponudbe in seveda pravočasno glede na možnost snežnih zametov cest?

Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR:
Naročnik je podaljšal rok oddaje ponudbe. Oddaja bo dne 16.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 16.2.2015 ob 12:00 uri. Popravek je bil objavljen na Portalu JN dne 5.2.2015 pod številko JN786/2015.


Oddano: 5.2.2015, 11:07
V rekapitulacijo ne moremo vnašati cen, preverite še enkrat povezave do posameznih popisov
ODGOVOR:
Naročnik v Popravku objavlja odklenjene popise, v katere ponudnik sam vnaša formule.

Oddano: 5.2.2015, 13:31
Spoštovani!
Rok za oddajo ponudbe se je premaknil za pet dni.
Zanima nas, ali veljavnost bančne garancije ostane ista ali se skladno navodilom premakne za 5 dni do 16.06.2015.
Ali bo naročnik priznal bančno garancijo veljavno do 11.06.2015, če smo ponudniki že pridobili BG?
Hvala
ODGOVOR:
Glede bančne garancije za resnost ponudbe naročnik ne zahteva spremembe datuma izdaje bančne garancije. Naročnik bo upošteval prvi rok za oddajo ponudbe.


Oddano: 5.2.2015, 13:56
Spoštovani!

Glede na podaljšanje roka za oddajo ponudbe, naročnika naprošamo, da se, zaradi že pridobljenih dokumentov, ki vključujejo tudi garancijo za resnost ponudbe, rok veljavnosti dokumentov nanaša na prvi datum oddaje ponudbe.
ODGOVOR:
Glede bančne garancije za resnost ponudbe naročnik ne zahteva spremembe datuma izdaje bančne garancije. Naročnik bo upošteval prvi rok za oddajo ponudbe.


Oddano: 5.2.2015, 14:01
Spoštovani!
Oddano: 4.2.2015, 09:16
Pozdravljeni!
V vzorcu bančne garancije za resnost ponudbe prav tako v drugih vzorcih ni naveden naročnik bančne garancije!
Ali lahko ponudniki sami navedemo pod Upravičenec: Upravičenec garancije ( v nadaljevanju: naročnik): in pod njim Naročnik garancije (v nadaljevanju: ponudnik).

Prosimo za hiter odgovor, saj je zelo kratek rok za pripravo dokumentacije, rok za zastavljanje vprašanj pa poteče že jutri 05.02.2015.
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR:
Naročnik je na straneh 14/64 in 61/64 napisal: »VZOREC« bančne garancije ..... Finančna zavarovanja, ki jih bo ponudnik predložil v ponudbeni dokumentaciji, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij …………..

Naročnika prosimo, da poda konkreten odgovor!
TORAJ PONUDNIKI LAHKO NAVEDEMO V BG NAROČNIKA BANČNE GARANCIJE??? Odgovorite z DA ali NE!!!

Hvala na konkretnem odgovoru.
ODGOVOR:
Bančno garancijo izda banka. Upravičenec bančne garancije je naročnik.


Oddano: 5.2.2015, 14:04
Spoštovani!
Oddano: 3.2.2015, 13:53
Spoštovani!
Ali zadošča, če ponudnik zgolj parafira vsako stran pogodbe in vzorca podpiše na koncu.
Hvala.
ODGOVOR:
Ponudniku ni potrebno parafirati strani pogodbe, podpisati pa mora izjavo (priloga 2), s katero se strinja z določili pogodbe.
Zanima nas, ali moramo ponudniki izpolniti prazne dele v pogodbi.
LP
ODGOVOR:
Ponudnik lahko izpolni prazne dele v pogodbi.
Ponudnik potrdi izjavo (priloga 2), s katero se strinja z vsebino vzorca pogodbe.


Oddano: 5.2.2015, 15:19
Kaj pomeni navedena postavka pri "javni razsvetljavi-gradbena dela" Prevozi in transporti odvečnega materiala na stalno deponijo, ter plačilo takse=kg 1.439.270,55 ? Ste prepričani, da se projektant ni ZMOTIL pri količini ? Od kod takšna količina odvečnega materiala in kakšen je to material ? Zemlja ? Gramoz ? .... ?
ODGOVOR:
V popisu za načrt 42 Načrt javne razsvetljave je napačna navedba količin za izkop in transport materiala ter plačilo taks. Cevi se polaga na predhodno pripravljeno površino (temeljna plošča) in ustrezno obbetonira. Pravilna količina v poglavju A. Gradbena dela, točka 15 (Prevozi in transporti odvečnega materiala na stalno deponijo, ter plačilo takse) je 0,00 kg.

Oddano: 5.2.2015, 16:12
S KATERIMI CEVMI SE ZACEVI POTOK CURNOVEC (IZVEDBA PILOTOV). NAVEDITE MATERIAL IN PREMER CEVI (TEHNILNE SPECIFIKACIJE)
ODGOVOR:
Uporabijo naj se rebraste cevi PE DN800 / ID 678 izdelane po standardu EN13476-3, klasa SN8. Cevi so dolžine 6m in jih je potrebno spajati.


Oddano: 6.2.2015, 08:37
Pozdravljeni

Dobava in polaganje ločilnega geosintetika (visoka natezna trdnost, npr. PP300g). m2 15300.

VPRAŠANJE: PROSIMO, DA NAM POJASNITE ALI JE GOVORA O TKANEM ALI NETKANEM GEOTEKSTILU. PROSIMO DA DOLOČITE KAKŠNA JE NATEZNA TRDNOST LOČILNEGA GEOSINTETIKA JE POTREBNA.

Hvala in lep pozdrav
ODGOVOR:
Uporabi se netkani geotekstil, na primer PP-300 g z minimalnimi zahtevami (natezna trdnost vzdolžno/prečno > 14/14 kN/m; raztezek vzdolžno/prečno > 30/30%; dinamični prebod < 30mm; prebojna trdnost CBR > 2000N) za raščena slabo propustna tla.


Oddano: 6.2.2015, 10:52
Kateri veljavni standardv je naročnik uporabil ko je oblikoval zahtevo za betonarno oziroma prevoz betona.
Prosimo da pogoj oblikujete na podlagi veljavnega izvedbenega standarda.
ODGOVOR:
Gre za zahtevo naročnika za pravočasno in kvalitetno izvedbo dela.

Oddano: 6.2.2015, 11:39
Prosimo če naročnik lahko pojasni kaj podrazumeva pod uvrtane pilote: ali so to CFA piloti,vibro piloti,benoto piloti ali FDP piloti.
Ali izvajalec mora izvesti uvrtane pilote ali lahko pristopi k izvedbi pilotov iz zgoraj navedenih tehnologij?

ODGOVOR
V tehničnem poročilu PZI načrta pilotiranja piše, da se lahko za temeljenje uporabi katera koli tehnologija pilotiranja pod pogojem, da se doseže mejna nosilnost po zemljini => 1300 kN (130 ton) in da je noga (konica) pilota izvedena najmanj 0.5 m v nosilno prodno peščeno plast.
Izbrani izvajalec bo moral najprej izdelati tehnološki elaborat pilotiranja in izvesti poskusne pilote za izbrano tehnologijo ter s testi dokazati zahtevane projektantske pogoje glede nosilnosti in zveznosti. Na osnovi ugotovitev testiranja pilotov, ko se bo izvedel en statični obremenilni test in štirje obremenilni testi z dinamično metodo, se bo predpisal kriterij oz. protokol izvedbe pilotov. Šele po pozitivnih razultatih testov se bo lahko pričelo z izvajanjem pilotiranja. Lokacije in število testnih pilotov bosta določila projektant in geotehnični nadzor.

Oddano: 6.2.2015, 12:01
Spoštovani, obrazec: Potrditev referenc s strani posmeznih naročnikov - Na zaprosilo ponudnika ... ali tukaj vpišemo naslov naše firme ali naslov našega podizvajalca, ki bo opravljal naloge OVD?
Hvala za odgovor
ODGOVOR:
Na obrazec Potrditev referenc s strani posameznih naročnik (Priloga 7/1) vpišite naslov firme, ki je dela izvedla in na katero se referenca nanaša.


Oddano: 6.2.2015, 12:22
Pozdravljeni!

V popisu je za AB talno ploščo z nosilci, stenami ... predviden plastičen beton kvalitete C25/30 frakcije od 0-30. Za pilote je predviden beton C25/30 s stopnjo izpostavljenosti XF2 oz. XC2.

Prosimo vas, da skladno s standardi določite zahteve po stopnji izpostavljenosti za beton talne plošče in beton pilotov. Zahteva po stopnji izpostavljenosti pri pilotih XF2 oz. XC2 namreč ne pomeni enakovreden beton.

lep pozdrav
ODGOVOR
V popisu PZI pilotiranja oz. tehničnem poročilu je bila klasa betona za pilote oz. stopnja izpostavljenosti napačno podana, kar je že bilo objavljeno na Portalu. Beton za pilote naj ima vsaj naslednje lastnosti: C25/30, razred PVII XC4 in imeti mora najmanj 375 kg cementa/m3.
Kvaliteta betona za talno ploščo, nosilce in stene (celotna AB konstrukcija razen pilotov) mora biti XC4 (odpornost na karbonizacijo), PV2 (odpornost na prodor vode) in S3 (črpnost betona). Maksilmalna velikost zrna 32 mm.


Oddano: 9.2.2015, 07:32
Pozdravljeni, v popisu elektro inštalacijskih del je po E ELEKTRO OPREMA, naslednja zahteva: Dobava in montaža tipskega prižigališča opremljene z: - tipska oprema za krmiljenje prižigališča po navodilih upravljalca javne razsvetljave. Naročnika prosimo, da objavi točne dokončne tehnične zahteve za izvedbo prižigališača, in omogoči nastopanje različnih ponudnikov (podizvajalcev), da nastopajo v ponudbi enakovredno (enakopravno). LP
ODGOVOR:
Del opreme za komunikacijski in krmilni del ponudi in ovrednoti ponudnik sam, glede na svojo izbrano ponujeno opremo. V prilogi sta dodani tipski shemi prižigališča (v pdf in jpg formatu).


Oddano: 9.2.2015, 09:01
Pozdravljeni!

Imamo dve vprašanji. Zaradi primerljivosti ponudb vas prosimo da:

1. Določite vso potrebno količino armature, ki jo bo potrebno vgraditi v pilote.
Zanima nas namreč ali ni potrebno poleg centralne armaturne palice fi 36 dolžine 14 m upoštevati še dodatno armaturo zaradi npr. sidranja te palice ali armaturni koš kot vodilo ...
Pri tej količini pilotov vsa dodatna količina armature ni zanemarljiva in vas prosimo, da jo določite.
ODGOVOR:
Potrebna je minimalna armatura, ki jo določi izvajalec pilotiranja glede na izbrano in ponujeno tehnologijo (piše v tehničnem poročilu). Pri pilotih premera 50cm se lahko npr. uporabi centralna armaturna palica R fi36mm, dolžine L =14m, ki je sidrana minimalno 40 cm v temeljno gredo. V kolikor je potrebna dodatna armatura so to stroški vezani na izbor tehnologije ponudnika.

2. Pri izbrani tehnologiji CFA je volumen vgrajenega betona po izkušnjah cca. 15-20% (lahko pa tudi več), večji od računskega volumna pilota. Prosimo, da določite ta procent povečanja količine betona, ki naj ga upoštevamo pri pripravi ponudbe.
ODGOVOR:
Pri CFA tehnologiji je povečanje količine betona odvisno ne samo od sestave tal, ampak tudi od hitrosti dvigovanja svedra, oblike in dolžine svedra, pritiska betona v cevi, projekta betona, dodatkov v betonu itd. Glede na navedeno mora ponudnik sam oceniti, na osnovi razpoložljivih podatkov, pričakovano porabo betona in s tem povezane stroške na tekoči meter pilota, ki so neposredno vezani na uporabljeno tehnologijo.