Dosje javnega naročila JN8919/2015
Naročnik: OBČINA ILIRSKA BISTRICA 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN8919/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 18.12.2015
    JN8919/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 18. 12. 2015
Številka objave: JN8919/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE OBČINA ILIRSKA BISTRICA, BAZOVIŠKA CESTA 14, Kontakt: Damjan Potepan, V roke: Damjan Potepan, SI-6250 ILIRSKA BISTRICA.
Tel. +386 57141361. Telefaks +386 57141284. E-pošta damjan.potepan@ilirska-bistrica.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ilirska-bistrica.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: IZGRADNJA PRIZIDKA K OSNOVNI ŠOLI PODGORA KUTEŽEVO
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kuteževo, 6250 Ilirska Bistrica.
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemuII.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del v sklopu novogradnje šolskega objekta in delne rekonstrukcije obstoječega šolskega objekta. Dela obsegajo:
- gradbena dela in obrtniška dela (pripravljalna dela, zemeljska dela, betonska dela, zidarska dela, tesarska dela, kanalizacija, fasaderska dela, ključavničarska dela, ALU izdelki, PVC izdelki, vgradnja stavbnega pohištva, mavčni stropovi, keramičarska dela, slikopleskarska dela, tlakarska dela, mizarski izdelki, montažna dela, druga obrtniška dela, zunanja ureditev);
- elektro instalacije;
- strojne instalacije.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45100000 (Pripravljalna dela na gradbiščih)
45400000 (Zaključna gradbena dela)
45300000 (Inštalacijska dela pri gradnjah)
45110000 (Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela)
45210000 (Gradbena dela na stavbah)
45350000 (Strojne inštalacije)
45310000 (Elektroinštalacijska dela)
45320000 (Izolacijska dela)
45330000 (Vodovodna, plinska in sanitarna inštalacijska dela)
45410000 (Fasadarska in štukaterska dela)
45420000 (Dela za vgraditev stavbnega pohištva)
45430000 (Oblaganje tal in sten)
45440000 (Pleskarska in steklarska dela)
45450000 (Druga zaključna gradbena dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obseg Ocenjena vrednost brez DDV: 1217055,40 EUR
II.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročilaII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEKZačetek 1. 3. 2016, Zakljucek 31. 3. 2017.
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Da.
Posebni pogoji:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti postopek.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-135/2015
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 28. 1. 2016
Čas: 09:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbeIV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 28. 1. 2016
Čas: 10:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo javno, dne 28.01.2016 ob 10:00 uri po lokalnem času v prostorih Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica. Navzoči predstavniki ponudnika (-ov) morajo predložiti pooblastila.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Navzoči predstavniki ponudnika (-ov) morajo predložiti pooblastila.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.ilirska-bistrica.si/obcina/javna_narocila/2015121810055480/
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 18. 1. 2016
Čas: 09:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke OBČINA ILIRSKA BISTRICA, BAZOVIŠKA CESTA 14, SI-6250 ILIRSKA BISTRICA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožb Rok za vložitev pritožb: Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.
VI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb OBČINA ILIRSKA BISTRICA, BAZOVIŠKA CESTA 14, SI-6250 ILIRSKA BISTRICA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 18. 12. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.12.2015   07:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pozdravljeni!

1. Garancija za dobro izvedbo del:
- Na strani 11 v razpisni dokumentaciji je navedeno,k da mora biti garancija veljavna 30 dni po tajkhzlji vseh del in da mora biti vrednost garancije z DDV.
- Na dstrani 17 v razpisni je navedeno, da mora biti vrednost brez DDV.
- v 9 členu pogodbe je navedeno, da mora biti garanciza za dobro izvedbo veljavna še 60 dni po primopredaji del.

Kaj je prav?

2. Zanima nas, ali odgovorni vodja del z nami lahko sodeluje pogodbeno ali prede v poštev samo OVD zaposleni pri ponudniku, podizvajalcu ali partnerju?

Hala za odgovor!


ODGOVOR:
V roku deset (10) dni od podpisa pogodbe mora izbrani ponudnik naročniku priskrbeti bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih del in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti gradbenih, gradbeno - obrtniških in instalacijskih del z davkom na dodano vrednost (z DDV) in veljavnostjo še najmanj trideset (30) dni po zaključku vseh del.

Odgovorni vodja del je lahko poleg ponudnika imenovan tudi s strani partnerja v skupni ponudbi ali podizvajalca. Odgovornemu vodji del se ne bodo upoštevale reference, ki bi mu jih potrdili ponudnik, partner v skupni ponudbi ali podizvajalec, kot naročniki referenčnega dela. Odgovornemu vodji del se bodo upoštevale reference, ki jih bo potrdil glavni investitor referenčnega objekta, ki pa ni ponudnik, partner ali podizvajalec sam ali naročnik, za katerega se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe (ZGD-1) šteje, da je z njimi povezana družba.


Datum objave: 06.01.2016   14:24
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za boj točno specifikacijo dvižne stopniščne ploščadi za invalide
saj iz posredovanih popisov ni možno razbrati kaj točno želite imeti.

ODGOVOR: Objekt bo omogočal enostaven dostop do celotnega pritličja. V nadstropje se zagotovi
dostop s stopniščnim goseničarjem – to omogoča načrtovano novo stopnišče.
Vir: Tehnično poročilo, str. 8.
http://www.ilirska-bistrica.si/mma_bin.php?id=2013040508495880

Datum objave: 11.01.2016   08:13
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

v razpisni dokumentaciji zahtevate, da potencialni ponudniki v poslovnem letu 2014 niso smeli imeti povprečnega deleža kratkoročnih dolgov v financiranju višjega kot 65,00% (Ponudnik za dokazovanje pogoja priloži "S.BON-1/P" iz katerega so razvidni finančni kazalniki. V tabeli "II. Finančni kazalniki, Kazalniki zadolženosti" pod zaporedno št. 14 je naveden delež kratkoročnega financiranja, v %).

Opozarjamo, da je kazalnik "delež kratkoročnega financiranja" v poslovnem letu 2014 največ 65% v celoti nepovezan s predmetom javnega naročila in zato v nasprotju z 10. členom ZJN-2 in predvsem 1. odstavkom 44. člena ZJN-2, ki zahteva, da mora biti izpolnjevanje minimalnih pogojev za priznanje sposobnosti za posamezno naročilo v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila.

Sam AJPES na svoji spletni strani v pojasnilih pri kazalniku »deleža dolgov v virih sredstev« izrecno navaja, da večja vrednost tega kazalnika predstavlja večje tveganje za naložbe upnikov; v konkretnem primeru pa sploh ne gre za kakršnokoli naložbo naročnika (kot upnika) v družbo vlagatelja (ne gre torej za nakup deleža ali drugo statusno pravno razmerje med izvajalcem in naročnikom), temveč za klasično javno naročilo - izvedbo GOI del na stavbi, zato tega tveganja (»tveganje za naložbe upnikov«) že pojmovno ne more biti. Glede na navedeno je očitno, da je kakršnakoli zahteva naročnika po dokazovanju deleža dolgov v virih sredstev pri ponudnikih povsem nepovezana s predmetnim javnim naročilom.

Zapisano še drugače – naročnik od ponudnikov zahteva izpolnjevanje pogoja (določen % deleža dolgov v virih sredstev), katerega namen je pokazati delež tveganja za naložbe upnikov, čeprav v konkretnem primeru sploh ne gre za nikakršno naložbo, temveč se preverja sposobnost za izvedbo gradbene pogodbe. Kot izhaja iz javno objavljenih podatkov v AJPES-u ali na portalu GVIN, je delež dolgov v virih sredstev povsem nepovezan s sposobnostjo ponudnika poravnavati svoje obveznosti in tudi v ničemer ne izkazuje nevarnosti dolžnikove bodoče nemožnosti plačila upnikove terjatve.

Glede na vse navedeno vas pozivamo, da sporni pogoj odstranite.

ODGOVOR: Naročnik je pogoj določil skladno s 44. členom ZJN-2, pogoj pa je določen v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila in pogoja ne bo umaknil. Vendar pa naročnik spreminja pogoj, tako da se pogoj glasi: »Ponudnik v poslovnem letu 2014 ni smel imeti povprečnega deleža kratkoročnih dologov v financiranju več kot 70%.


Datum objave: 11.01.2016   11:41
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

pogoj, da »Ponudnik v poslovnem letu 2014 ni smel imeti povprečnega deleža kratkoročnih dolgov v financiranju več kot 70%" še vedno ni določen skladno s 44. členom ZJN-2, saj pogoj ni določen v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila. Delež dolgov v virih sredstev povsem nepovezan s sposobnostjo ponudnika poravnavati svoje obveznosti in tudi v ničemer ne izkazuje nevarnosti dolžnikove bodoče nemožnosti plačila upnikove terjatve. V konkretnem primeru tako naročnikov pogoj komaj izpolnjuje največja naftna družba v Sloveniji (68,49 % delež dolgov), ki posluje izjemno uspešno in bi mu zaradi relativne stopnje zadolženosti težko očitali, da ni sposobno prevzemati obveznosti ali izvesti določene pogodbe (naročila)...

Naročnika pozivamo, da v kolikor navedenega pogoja »Ponudnik v poslovnem letu 2014 ni smel imeti povprečnega deleža kratkoročnih dolgov v financiranju več kot 70%" ne bo umaknil, naj ga vsaj spremeni, da bo ta določen sorazmerno s predmetom naročila in sicer tako, da se bo le-ta glasil: »Ponudnik v poslovnem letu 2014 ni smel imeti povprečnega deleža kratkoročnih dolgov v financiranju več kot 75%".

ODGOVOR: Naročnik je pogoj določil skladno s 44. členom ZJN-2, pogoj pa je določen v povezavi in sorazmerno s predmetom naročila in pogoja ne bo umaknil. Vendar pa naročnik spreminja pogoj, tako da se pogoj glasi: »Ponudnik v poslovnem letu 2014 ni smel imeti povprečnega deleža kratkoročnih dologov v financiranju več kot 70%.


Datum objave: 11.01.2016   11:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V TČ. 24 razpisne dokumentacije imaste naveden rok za oddajo ponudb:
"Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška Cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, najkasneje do dne 16.09.2015 do 9:00 ure po lokalnem času."
Prosimo za pregled in popravek.

ODGOVOR:
Popravek:
"Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška Cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, najkasneje do dne 28.01.2016 do 9:00 ure po lokalnem času."

http://www.ilirska-bistrica.si/obcina/javna_narocila/2015121810055480/
Datum objave: 11.01.2016   11:55
Kot ponudnik se lahko javnega razpisa udeleži vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo ponudbe.

Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov.

V primeru predložitve ponudbe skupine ponudnikov, mora vsak posamezni ponudnik izpolnjevati vse pogoje glede osnovne sposobnosti in pogoje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, pogoje glede ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične in kadrovske sposobnosti pa skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela (vsebina in obseg dela), ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika, rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika.

V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene vodilni ponudnik.

Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno ponudbo, bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik ne more sodelovati bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati kot podizvajalec pri drugi ponudbi. Če ponudnik sodeluje v več kot eni ponudbi glede na določila te točke, naročnik zavrne vse ponudbe, v katere je ta ponudnik vključen.

Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudbah hkrati.

PODIZVAJALCI
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci.

Od izbranega ponudnika bo naročnik v roku osmih (8) dni po podpisu pogodb zahteval predložitev pogodb s podizvajalci.

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci, s katerimi uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom naročanja. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v osmih (8) dneh od sklenitve te pogodbe. Poleg tega si naročnik pridržuje pravico, da ob podpisu pogodbe z izbranim ponudnikom, od njega zahteva predložitev podizvajalskih pogodb.

Če ponudnik namerava izvesti javno naročilo s podizvajalci:
• mora ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
• mora podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika (glavnega izvajalca) poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika (glavnega izvajalca).
• je obvezna sestavina pogodbe:
• vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec,
• podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
• predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, vrednostna udeležba vsakega podizvajalca.
• so neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 obvezna, pri čemer se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-2 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila,
• mora ponudnik svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec, ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, ali v primeru, če je ponudnik nastopal sam, tekom izvajanja del pa želi vključiti podizvajalca oz. podizvajalce, mora glavni ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, za novega podizvajalca pridobiti soglasje naročnika, ki je vezano na izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije za podizvajalce, prav tako pa mora ponudnik naročniku v osmih (8) dneh po spremembi predložiti:
• sklenjeno pogodbo z novim podizvajalcem, ki ima vse elemente kot jih zahteva razpisna dokumentacija,
• svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
• pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, za katerega mora navesti vse podatke, ki so kot obvezna sestavina pogodbe opredeljeni zgoraj,
• soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti iz razpisne dokumentacije. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznem pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za ponudnika in podizvajalce skupaj. Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. Če podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. Če to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe na strani izvajalca in lahko naročnik odstopi od pogodbe.

Ponudnik mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobiti o tem pisno soglasje naročnika.

Pri izpolnjevanju tehnične in kadrovske sposobnosti se lahko ponudnik, kadar je to primerno, sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora ponudnik naročniku predložiti lastno izjavo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila ter dokazilo, ki bo to dokazovalo (npr. pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen). V nasprotnem primeru lahko naročnik njegovo ponudbo izloči.

Naročnik bo iz postopka oddaje naročila izločil ponudnika, če je ponudnik pri dajanju informacij, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

(Vir: Razpisna dokumentacija, http://www.ilirska-bistrica.si/obcina/javna_narocila/2015121810055480/)


Datum objave: 12.01.2016   11:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Opisi stropov na tem objektu (OŠ Kuteževo) so milo rečeno čudni- Rastrski strop Armstrong iz mavčnih plošč dim. 60 x 60 cm…. Stvar je protislovna- ali je Armstrong rastrski strop iz miniralnih plošč ali pa je strop iz mavčnih plošč, kateri je sicer lahko tudi v ploščah dim. 60 x 60 na rasterski konstrukciji kot Armstrong. Te plošče so predvsem perforirane (akustične). Zaradi tega bi bilo potrebno za normalno izdelavo ponudbo izvedeti kakšen strop punuditi.

ODGOVOR: Strop nad pritličjem in nadstropjem se izvede z MK zvočno absorpcijskih ploščami na podkonstrukciji.
Vir: Tehnično poročilo str. 6. http://www.ilirska-bistrica.si/mma_bin.php?id=2013040508495880


Datum objave: 13.01.2016   16:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Za izvedbo ponudbe moramo imeti podatek o vrsti avtohtonih rastlin in velikost le teh.

ODGOVOR: Lipovec (Tilia cordata), velikost min. 2,5m.


Datum objave: 13.01.2016   16:15
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,
LESENA notranja vrata: ALU podboj. Ali lahko nudimo kovinski objemni podboj, prašno barvan po RAL-u?
Popis in sheme vrat se NE UJEMA.
Vrata N1, N4, N5, N6, N7, N8, N12: samozapiralo JA ali NE?
Vrata N3 Ei30: zasteklitev JA ali NE? Če JA, kakšna je dimenzija stekla?
Vrata N4: Zasteklitev JA ali NE? Če JA, kakšna je dimenzija stekla?
Vrata N6: Zasteklitev ja ali NE, Če ja, kakšna je dimenzija stekla?
Vrata N12: steklo dimenzija (prozorno ali mat)?
Hvala in lp.

ODGOVOR:
- LESENA notranja vrata: ALU podboj. Ali lahko nudimo kovinski objemni podboj, prašno barvan po RAL-u?
Popis in sheme vrat se NE UJEMA.
Odg.: Da, lahko je kovinski objemni podboj, prašno barvan po RAL-u.

- Vrata N1, N4, N5, N6, N7, N8, N12: samozapiralo JA ali NE?
Odg.: Samozapiralo NE.

- Vrata N3 Ei30: zasteklitev JA ali NE? Če JA, kakšna je dimenzija stekla?
Odg.: Zasteklitev JA, steklo min 700/1600.

- Vrata N4: Zasteklitev JA ali NE? Če JA, kakšna je dimenzija stekla?
Odg.: Zasteklitev JA, steklo min 600/1600.

- Vrata N6: Zasteklitev ja ali NE, Če ja, kakšna je dimenzija stekla?
Odg.: Zasteklitev JA, steklo min 700/1600.

- Vrata N12: steklo dimenzija (prozorno ali mat)?
Odg.: Steklo prozorno.

Datum objave: 27.01.2016   13:07
Ponudniki so za pravilne seštevke in izračune iz popisa del odgovorni sami.

Datum objave: 27.01.2016   13:14
Ponudniki so za pravilne seštevke in izračune iz popisa del odgovorni sami.
(Vir: Razpisna dokumentacija str. 10; http://www.ilirska-bistrica.si/obcina/javna_narocila/2015121810055480/)