Dosje javnega naročila JN3385/2014
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN3385/2014 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 24.03.2014
    JN3385/2014 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela

Datum objave: 24. 3. 2014
Številka objave: JN3385/2014


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 13064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: Izvedba rušitve objektov na naslovu Polje 344 - 345 in Polje 344 v Ljubljani.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Izvedba rušitve objektov na naslovu Polje 344 - 345 in Polje 344 v Ljubljani.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45110000 (Rušenje objektov ter splošna rušitvena in zemeljska dela)
45111100 (Rušitvena dela)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v dnevih: 40 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
Najnižje ravni morebitnih standardov:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-233/2014
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentovIV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 4. 4. 2014
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 4. 4. 2014
Čas: 11:00
Kraj: Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati pri javnem odprianju ponudb, morajo imeti pisna pooblastila za zastopanje, razen zakoniti zastopniki.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2014/3/2102-85312500061618106804/RD_-_rus
enje_objektov_na_Zaloski_-_21_3_2014_koncna_1_.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 28. 3. 2014
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 3. 2014

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 27.03.2014   14:51
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

iz razpisne dokumentacije ni razvidno, kateri bonitetni obrazec je potrebno priložiti ponudbi. Lahko ponudnik predloži obrazec S.BON-1/P?

Hvala in lep pozdrav

ODGOVOR:

DA.

Datum objave: 28.03.2014   13:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Naročnika naprošamo za pojasnilo:
1. Zanima nas ali lahko za finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložimo bianco menico z menično izjavo?
2. V 18. točki navajate da boste po pregledu ponudb pisno pozvali k pogajanjem in sicer v enem ali več zaporednih krogih. Prosim, če konkretno navedete koliko krogov pogajanj bo (Ali jih nameravate izvesti toliko, da bo izbran ponudnik, ki vam ustreza?)

ODGOVOR:
Oddano: 28.3.2014, 08:51
Naročnika naprošamo za pojasnilo:
1. Zanima nas ali lahko za finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložimo bianco menico z menično izjavo?
ODGOVOR:
NE. Ponudnik lahko priloži bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici ali varščino, kot je navedeno v razpisni dokumentaciji.

2. V 18. točki navajate da boste po pregledu ponudb pisno pozvali k pogajanjem in sicer v enem ali več zaporednih krogih. Prosim, če konkretno navedete koliko krogov pogajanj bo (Ali jih nameravate izvesti toliko, da bo izbran ponudnik, ki vam ustreza?)
ODGOVOR:
Vsi ponudniki, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bodo pravočasno, pozvani s povabilom k pogajanjem, na katerem bo naveden protokol pogajanj in število krogov. Predvidena sta dva kroga pogajanj.