Dosje javnega naročila JN468/2015
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Gradnje: Gradbena dela na parkirišču
ZJN-2: Postopek s pogajanji

JN468/2015 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 23.01.2015
JN628/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.01.2015
JN711/2015 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.02.2015
    JN468/2015 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela na parkirišču

Datum objave: 23. 1. 2015
Številka objave: JN468/2015


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, Kontakt: Cvetka Erzin, V roke: Cvetka Erzin, SI-1000 LJUBLJANA.
Tel. +386 13064403. Telefaks +386 013064407. E-pošta cvetka.erzin@ljubljana.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA Regionalni ali lokalni organ.
I.3)GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTIJavna uprava
I.4)ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: Ne.
II.1)OPISII.1.1)Naziv naročila, ki ga je določil naročnik: PARKIRIŠČE P+R DOLGI MOST - PREUREDITEV IN RAZŠIRITEV.
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
Sifra NUTS: SI021.
II.1.3)Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu Obvestilo se nanaša na javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: Preureditev in razširitev parkirišča P+R Dolgi most.
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45223300 (Gradbena dela na parkirišču)
II.1.7)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8)Sklopi Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne.
II.1.9)Informacije o variantah Variantne ponudbe so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe Opcije: Ne.
II.2.3)Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila To naročilo je mogoče podaljšati: Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 7 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Finančna zavarovanja V razpisni dokumentaciji.
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo V razpisni dokumentaciji.
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano V razpisni dokumentaciji.
III.1.4)Drugi posebni pogoji Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje: Ne.
III.2)POGOJI ZA UDELEŽBOIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev: V razpisni dokumentaciji.
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
V razpisni dokumentaciji.
III.2.4)Informacije o pridržanih naročilihIII.3)SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Informacije o določeni strokiIII.3.2)Osebje, odgovorno za izvedbo storitveIV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Postopek s pogajanji.
Nekateri kandidati so ze izbrani: ne.
IV.1.2)Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje: ne.
IV.2)MERILA ZA IZBIRO PONUDBEIV.2.1)Merila za izbiro ponudbe Najnizja cena.
IV.2.2)Informacije o elektronski dražbi Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik 430-1663/2014-4
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
Prejsnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
Ne.
IV.3.3)Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: 6. 2. 2015
Čas: 12:00
Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje Datum: 9. 2. 2015
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje Uradni jeziki EU: SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Način odpiranja ponudb Datum: 9. 2. 2015
Čas: 12:00
Kraj: Ljubljana, Dalmatinova 1/II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: Da.
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Zakoniti zastopniki oz. pooblaščenci.
VI.1)INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA Ponovitev naročila: Ne.
VI.2)INFORMACIJE O SREDSTVIH EU Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da.
Sklic na projekte in/ali programe:
KOHEZIJSKI SKLAD.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
https://www.enarocanje.si/zjnPov/Dokumentacija/2015/1/2102-96157407478960767796/Razpisna
_dokumentacija_-_koncna_22.1.2015.pdf.zip

Rok za prejem ponudnikovih vprašanj: Datum: 3. 2. 2015
Čas: 12:00
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, pristojen za pritožbene postopke MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
Organ, pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vložitev pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb MESTNA OBČINA LJUBLJANA, MESTNI TRG 1, SI-1000 LJUBLJANA.
VI.5)DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 22. 1. 2015

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN628/2015, Gradnje: Gradbena dela na parkirišču; datum objave: 29. 1. 2015
  • JN711/2015, Gradnje: Gradbena dela na parkirišču; datum objave: 3. 2. 2015

.


   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.01.2015   11:53
Oddano: 23.1.2015, 11:01
Zaradi kompleksnosti ponudbe, vas prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za tri dni.
ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Oddano: 23.1.2015, 14:03
Zanima nas ali krajinska arhitektura ni upoštevana v ponudbi, ker cene po enoti ne moremo vpisati?
ODGOVOR:
Krajinska arhitektura se upošteva v ponudbi. V Popravku, z dne 28.1.2015 smo priložili popise del z možnostjo vnosa cen na enoto.


Oddano: 26.1.2015, 10:17
Ali je lahko odgovorni vodja gradbišča ( odgovorni vodja del) in odgovorni vodja gradbenih del ista oseba? Hvala za pojasnilo.
ODGOVOR:
Odgovorni vodja gradbišča (odgovorni vodja del) je lahko tudi odgovorni vodja gradbenih del, vendar mora izpolnjevati zahtevane referenčne pogoje.


Oddano: 26.1.2015, 10:49
Kadrovske zmogljivosti: na obrazcu PRILOGA 8/1, zahtevate za vse štiri kadre (OVG+OVGRd+strojnik+elektro) enake pogoje. Za odgovornega vodjo strojnih in elektro inštalacij prav tako zahtevate referenco v skupni površini m2, kot je zahteva za gradbenike.
Prosimo, da popravite PRILOGO 8/1 tako, da bo smiselna po vsebini za odgovornega vodjo strojnih in elektro del.
ODGOVOR:
Pogoji za izpolnjevanje kadrovskih zmogljivosti so napisani v točki 12., kjer je za posamezne odgovorne vodje napisana zahteva (m2). Za odgovornega vodjo strojno instalacijskih del in odgovornega vodjo elektro instalacijskih del teh zahtev (m2) ni, torej teh zahtev ni potrebno izpolnjevati v prilogi 8/1 za omenjeni vodji ( strojno in elektro instalacijskih del).


Oddano: 26.1.2015, 10:57
Prosimo vas, da zaradi obsežnosti ponudbe podaljšate rok oddaje ponudbe. Popolnoma nemogoče je pripraviti realno ponudbo v tako kratkem času.
ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Oddano: 26.1.2015, 14:47
Pri popisu del za načrt prometnih površin je v pripravljalnih delih postavka 8: rušenje obstoječih meteornih jaškov - kakšen je fi jaškov in globina jaškov postavka 10: odstranitev azbestnih plošč - ali je to streha ?
Istočasno prosimo za podaljšanje razpisnega roka za izdelavo bolj kvalitetne ponudbe.
ODGOVOR:
Postavka 8: Gre za obstoječe betonske meteorne jaške z vtokom preko LTŽ rešetke, z zunanjim premerom 50 cm ter globino do 1,5 m.
Postavka 10: gre za azbestno strešno kritino, ki je položena na tleh (ni kot del objekta).
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Oddano: 26.1.2015, 14:58
Spoštovani.
Popisa del za sklop 2 Načtr krajinske arhitekture ni!!
Prosimo za popis del v excel obliki.
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR:
V Popravku, z dne 28.1.2015 smo priložili popise del z možnostjo vnosa cen na enoto.


Oddano: 26.1.2015, 15:09
Prosimo vas za podaljšanje roka oddaje ponudbe. Postavili ste zelo kratek rok in nam s tem povzročili kar nemalo težav.
ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Oddano: 27.1.2015, 09:21
pozdravljeni
Glede na popis del imamo naslednje vprašanji
Koliko je zahtevani svetlobni tok, Lm
Regulacija, da ali ne, bodisi avtonomna redukcija, ali dimanje po drugi fazi
Te podatke bi potrebovali za kvalitetno ponudbo.
ODGOVOR:
Svetlobni tok: Svetlobnotehnični izračun je narejen za svetilko Phillips Luma 1 (ali enakovredni), pri kateri je izvedba 40 LED z min 3350 lm oz. izvedba 48 LED z min. 4350 lm
Regulacija: da


Oddano: 27.1.2015, 09:41
Zanima nas ali lahko predložimo reference odgovornega vodje del pri prijavi za odgovornega vodja gradbenih del?
To pomeni, da bomo imeli na obrazcu - priloga 8/1, 2x po tri reference za odgovornega vodja del, ki pa bosta različni osebi, kar bo razvidno iz obrazca - priloga 8.
ODOGOVOR:
V primeru različnih oseb mora vsak posameznik izpolnjevati zahtevane razpisne pogoje.


Oddano: 27.1.2015, 09:48
Ali je odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbenih del ista oseba, ker ponavadi naročnik zahteva prevzem celotne gradnje (v skladu z 76.členom ZGO-1)?
ODGOVOR:
Da. Odgovorni vodja gradbišča (odgovorni vodja del) je lahko tudi odgovorni vodja gradbenih del, vendar mora izpolnjevati zahtevane referenčne pogoje.


Oddano: 27.1.2015, 11:35
Prosimo vas, da nam podaljšate datum za oddajo ponudbe, ker imamo precej problemov pri sestavljanju cen. Dobavitelji rabijo čas za pripravo svoje ponudbe, da nam dostavijo cene.
Predvsem pa ni korektno z vaše strani, da objavite razpis na petek, ker sledita potem dva prosta dneva, v katerih ne moremo narediti kaj veliko, rok za oddajo pa teče. Zatorej vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb.
Hvala.
ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Oddano: 27.1.2015, 11:38
Razpis ste objavili v petek 23.01.2015. Prosimo vas, da sproti odgovarjate na vprašanja, saj ste postavili izredno kratek rok za oddajo ponudb. V sled tega vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb za 7 dni.
Lep pozdrav
ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Oddano: 27.1.2015, 13:36
Naročnik v I. Navodilu za izdelavo ponudbe in druge informacije na strani 3/61, v številki priloge PRILOGA 6 stran 11/61 zahteva BON obrazec.
Prosili bi, da določite kateri BON obrazec moramo priložiti, da zadostimo vašim pogojem.
Hvala za pojasnilo.
ODGOVOR:
Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec, ki mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (pogoj št. 9.).


Oddano: 27.1.2015, 15:02
Prosimo objavite tehnično poročilo in situacije.
ODGOVOR:
Vsak potencialni ponudnik ima možnost vpogleda projektne dokumentacije projekta za izvedbo (PZI) na naslovu naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7 kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
Prilagamo ureditveno dokumentacijo iz PZI dokumentacije.Lep pozdrav

Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe
Datum objave: 29.01.2015   11:54
Oddano: 23.1.2015, 11:01
Zaradi kompleksnosti ponudbe, vas prosimo vas za podaljšanje roka za oddajo ponudbe vsaj za tri dni.
ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Oddano: 23.1.2015, 14:03
Zanima nas ali krajinska arhitektura ni upoštevana v ponudbi, ker cene po enoti ne moremo vpisati?
ODGOVOR:
Krajinska arhitektura se upošteva v ponudbi. V Popravku, z dne 28.1.2015 smo priložili popise del z možnostjo vnosa cen na enoto.


Oddano: 26.1.2015, 10:17
Ali je lahko odgovorni vodja gradbišča ( odgovorni vodja del) in odgovorni vodja gradbenih del ista oseba? Hvala za pojasnilo.
ODGOVOR:
Odgovorni vodja gradbišča (odgovorni vodja del) je lahko tudi odgovorni vodja gradbenih del, vendar mora izpolnjevati zahtevane referenčne pogoje.


Oddano: 26.1.2015, 10:49
Kadrovske zmogljivosti: na obrazcu PRILOGA 8/1, zahtevate za vse štiri kadre (OVG+OVGRd+strojnik+elektro) enake pogoje. Za odgovornega vodjo strojnih in elektro inštalacij prav tako zahtevate referenco v skupni površini m2, kot je zahteva za gradbenike.
Prosimo, da popravite PRILOGO 8/1 tako, da bo smiselna po vsebini za odgovornega vodjo strojnih in elektro del.
ODGOVOR:
Pogoji za izpolnjevanje kadrovskih zmogljivosti so napisani v točki 12., kjer je za posamezne odgovorne vodje napisana zahteva (m2). Za odgovornega vodjo strojno instalacijskih del in odgovornega vodjo elektro instalacijskih del teh zahtev (m2) ni, torej teh zahtev ni potrebno izpolnjevati v prilogi 8/1 za omenjeni vodji ( strojno in elektro instalacijskih del).


Oddano: 26.1.2015, 10:57
Prosimo vas, da zaradi obsežnosti ponudbe podaljšate rok oddaje ponudbe. Popolnoma nemogoče je pripraviti realno ponudbo v tako kratkem času.
ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Oddano: 26.1.2015, 14:47
Pri popisu del za načrt prometnih površin je v pripravljalnih delih postavka 8: rušenje obstoječih meteornih jaškov - kakšen je fi jaškov in globina jaškov postavka 10: odstranitev azbestnih plošč - ali je to streha ?
Istočasno prosimo za podaljšanje razpisnega roka za izdelavo bolj kvalitetne ponudbe.
ODGOVOR:
Postavka 8: Gre za obstoječe betonske meteorne jaške z vtokom preko LTŽ rešetke, z zunanjim premerom 50 cm ter globino do 1,5 m.
Postavka 10: gre za azbestno strešno kritino, ki je položena na tleh (ni kot del objekta).
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Oddano: 26.1.2015, 14:58
Spoštovani.
Popisa del za sklop 2 Načtr krajinske arhitekture ni!!
Prosimo za popis del v excel obliki.
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR:
V Popravku, z dne 28.1.2015 smo priložili popise del z možnostjo vnosa cen na enoto.


Oddano: 26.1.2015, 15:09
Prosimo vas za podaljšanje roka oddaje ponudbe. Postavili ste zelo kratek rok in nam s tem povzročili kar nemalo težav.
ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Oddano: 27.1.2015, 09:21
pozdravljeni
Glede na popis del imamo naslednje vprašanji
Koliko je zahtevani svetlobni tok, Lm
Regulacija, da ali ne, bodisi avtonomna redukcija, ali dimanje po drugi fazi
Te podatke bi potrebovali za kvalitetno ponudbo.
ODGOVOR:
Svetlobni tok: Svetlobnotehnični izračun je narejen za svetilko Phillips Luma 1 (ali enakovredni), pri kateri je izvedba 40 LED z min 3350 lm oz. izvedba 48 LED z min. 4350 lm
Regulacija: da


Oddano: 27.1.2015, 09:41
Zanima nas ali lahko predložimo reference odgovornega vodje del pri prijavi za odgovornega vodja gradbenih del?
To pomeni, da bomo imeli na obrazcu - priloga 8/1, 2x po tri reference za odgovornega vodja del, ki pa bosta različni osebi, kar bo razvidno iz obrazca - priloga 8.
ODOGOVOR:
V primeru različnih oseb mora vsak posameznik izpolnjevati zahtevane razpisne pogoje.


Oddano: 27.1.2015, 09:48
Ali je odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbenih del ista oseba, ker ponavadi naročnik zahteva prevzem celotne gradnje (v skladu z 76.členom ZGO-1)?
ODGOVOR:
Da. Odgovorni vodja gradbišča (odgovorni vodja del) je lahko tudi odgovorni vodja gradbenih del, vendar mora izpolnjevati zahtevane referenčne pogoje.


Oddano: 27.1.2015, 11:35
Prosimo vas, da nam podaljšate datum za oddajo ponudbe, ker imamo precej problemov pri sestavljanju cen. Dobavitelji rabijo čas za pripravo svoje ponudbe, da nam dostavijo cene.
Predvsem pa ni korektno z vaše strani, da objavite razpis na petek, ker sledita potem dva prosta dneva, v katerih ne moremo narediti kaj veliko, rok za oddajo pa teče. Zatorej vas vljudno prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb.
Hvala.
ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Oddano: 27.1.2015, 11:38
Razpis ste objavili v petek 23.01.2015. Prosimo vas, da sproti odgovarjate na vprašanja, saj ste postavili izredno kratek rok za oddajo ponudb. V sled tega vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb za 7 dni.
Lep pozdrav
ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Oddano: 27.1.2015, 13:36
Naročnik v I. Navodilu za izdelavo ponudbe in druge informacije na strani 3/61, v številki priloge PRILOGA 6 stran 11/61 zahteva BON obrazec.
Prosili bi, da določite kateri BON obrazec moramo priložiti, da zadostimo vašim pogojem.
Hvala za pojasnilo.
ODGOVOR:
Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec, ki mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (pogoj št. 9.).


Oddano: 27.1.2015, 15:02
Prosimo objavite tehnično poročilo in situacije.
ODGOVOR:
Vsak potencialni ponudnik ima možnost vpogleda projektne dokumentacije projekta za izvedbo (PZI) na naslovu naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7 kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
Prilagamo ureditveno dokumentacijo iz PZI dokumentacije.Lep pozdrav

Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe
Datum objave: 29.01.2015   16:58
Oddano: 27.1.2015, 15:21
Naročnik zahteva v PRILOGI 9 kopijo zavarovalne police in izjavo zavarovalnice, da je zavarovalno kritje v skladu z zahtevami 33. člena ZGO-1. Zavarovalnica nam ne noče izdati izjave, ker meni, da je vse razvidno s kopije zavarovalne police.
Prosimo naročnika, da spremeni to zahtevo in nam ugodi, da nam ni potrebno prilagati izjave zavarovalnice.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR:
Ponudnik priloži fotokopijo ustrezne zavarovalne police (ponudnik predloži osnovno polico in vse morebitne dodatke k osnovni polici kot prilogo 9) in izjavo zavarovalnice, da je zavarovalno kritje v skladu z zahtevami 33. člena ZGO-1.

Oddano: 27.1.2015, 19:08
Spoštovani!

Excelovega dokumenta "2_Načrt krajinske arhitekture" ne moremo odpreti.
Prosimo, da odpravite napako.
Hvala in lep pozdrav,
ODGOVOR:
Naročnik pri odpiranju ponovno posredovanih popisov del nima težav.


Oddano: 28.1.2015, 07:26
Zanima nas, kateri BON naj priložimo ponudbi. Obstaja več BON-ov AJPESA, zato sprašujemo kateri BON zadosti vašim potrebam.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR:
Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec, ki mora izkazovati, da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (pogoj št. 9.).


Oddano: 28.1.2015, 07:36
Postavili smo vam že več vprašanj na portal. Odgovorov še vedno ni. Čas oddaje je zelo kratek. Bojimo se, da se ne da pripraviti korektne ponudbe v tako kratkem času. Prosimo vas, da sproti odgovarjate na vprašanja in podaljšate rok za oddajo ponudb na realno ustrezen čas, ki je potreben za pripravo ponudb.
Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

Oddano: 28.1.2015, 09:03
Spoštovani!

Glede na kratek rok za pripravo ponudbe, naročnika pozivamo, da takoj objavi popolne popise del, saj popisa za krajinsko arhitekturo ni možno odpreti in posledično podaljša rok oddaje ponudbe.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR:
Naročnik pri odpiranju ponovno posredovanih popisov del nima težav.
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

Oddano: 28.1.2015, 10:41
Spoštovani.

Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe.
Ponudnik ima za pripravo ponudbe samo 10 delovnih dni.
Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

Oddano: 28.1.2015, 10:46
Pozdravljeni
Iz popisa si ne znamo razlagati količino PVC cevi v posameznih jaških. Gre za sledeča poglavja:

Zavihek 3. 4 načrt interne EKK
3. poglavje
Elektro kabelska kanalizacija

Pod 1
Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 3x3 PVC cevi 110 mm, ………

Pod 2
Enako

Pod 3
1x2 PVC cevi 110 mm,……..

Pod 4

1x1 PVC cevi…

Ali gre torej pod 1 in 2 za 9 cevi v navedeni količini kakor si razlagamo mi ali kako drugače? Prosim za točna navodila.
Zaradi kratkega roka za izdelavo kakvostne ponudbe vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe
Lepa hvala

ODGOVOR:
Gre za napako samo v opisu postavke. Pri postavkah 1 in 2 v poglavju 3 – Elektrokabelska kanalizacija v načrtu 3/4 Načrt interne EKK, gre pri postavki št. 1 za kapaciteto trase 3x3 fi 110 mm (L = 31 m), pri postavki št. 2 s kapaciteto trase pa gre za kapaciteto trase 1x3 fi 110 mm (L = 193 m)
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.


Oddano: 28.1.2015, 11:43
Spoštovani,
po podrobnem pregledu dokumentacije ugotavljamo, da ste roke v zvezi s pripravo in oddajo ponudbe predvideli za 14 dni, vendar je predvideni rok oddaje ponudbe prekratek, saj potencialni ponudniki nimamo časa za pripravo konkurencne ponudbe, še posebej upoštevajoč, da je potrebno opraviti pogovore s svojimi dobavitelji, poslovnimi partnerji ter od njih prejeti ponudbo ter pridobiti veliko potrdil in dokazil.
Posledično vas pozivamo, da rok za oddajo ponudbe podaljšate za vsaj 7 koledarskih dni minimalno do 16.02.2015 in potencialnim ponudnikom omogocite pripravo kvalitetnih in konkurenčnih ponudb, slednje je namreč tudi v vašo korist in v korist varovanja konkurence na trgu ter posledično kvalitetno izvedbo.
S spoštovanjem.

ODGOVOR:
Naročnik roka za oddajo ponudb ne bo podaljšal.

Oddano: 28.1.2015, 12:11
Spoštovani,
v popisih pod točko 3/1 Načrt prometnih površin, VII. Tuje storitve. V postavki 2. Prodajni kiosk ni podrobno definirano ali je zahtevan kiosk, ki skladen iz Kataloga "Cestne opreme in uličnega pohištva za ... MOL - 8.2 Kiosk "Euromodul"? In v točki 5. Nadstrešnica za kolesa, v katalogu pod točko 8.10 KOLESARNICA, ni opisa za proizvajalca zahtevane kolesarnice. Prosimo za podrobnejše podatke.
Lep pozdrav

ODGOVOR:
Pri prodajnem gre za Kiosk Euromodul (veliki), ki je v Katalogu cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora MOL (oktober 2013) označen pod zaporedno številko 8.2.

Nadstrešnica za kolesa: dobavi in postavi se kolesarnica, opisana pod točko 8.10 Kataloga cestne opreme MOL. Skupaj se montirajo enote A+B+A, kot je navedeno v popisu. V katalogu je tudi natančen opis zahtevanih lastnosti glede dimenzij, barve in materialov.
Lep pozdrav.

Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 03.02.2015   08:51
Številka: 430-1663/2014-9
Oznaka JN: 7560-14-220115
Datum: 2.2.2015


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220115 – »Parkirišče P + R Dolgi most – preureditev in razširitev«
V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:


Gradbena dela na parkirišču
Številka objave: JN468/2015, Datum objave: 23.1.2015
• Neprebrana vprašanja


Oddano: 28.1.2015, 13:09
Naročnika vprašujemo ali lahko v poglavju III. "Pogoji za ugotavljanje sposobnosti ........" v točki 12. "Kadrovske zmogljivosti" pogoj za Odgovornaga vodjo del in pogoj za Odgovornega vodjo gradbenih del izpolnjujemo z imenovanjem ene osebe.

ODGOVOR:
Odgovorni vodja del je lahko tudi odgovorni vodja gradbenih del, vendar mora izpolnjevati zahtevane referenčne pogoje.


Oddano: 28.1.2015, 18:44
3/1, Načrt prometnih površin, 7586
VII. Tuje storitve

Poz 1 dvižne zapornice na uvozu in izvozu …. 4 kos

Koliko zapornic je mišljeno - 4 kosi na uvozu + 4 kosi na izvozu, ali 2 kosa na uvozu + 2 kosa na izvozu?

ODGOVOR:
Mišljena sta 2 kosa na uvozu ter 2 kosa na izvozu, skupaj 4 zapornice.


Oddano: 29.1.2015, 07:29
prosimo objavite tehnično poročilo in situacijo.

ODGOVOR:
Vsak potencialni ponudnik ima možnost vpogleda projektne dokumentacije projekta za izvedbo (PZI) na naslovu naročnika Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Trg mladinskih delovnih brigad 7 kot je zapisano v razpisni dokumentaciji.
Priložili smo ureditveno dokumentacijo iz PZI dokumentacije (datum objave 29.1.2015).

Oddano: 29.1.2015, 08:31
Prosimo vas za odgovore na vprašanja, ki smo jih v tem tednu že postavili. Čas za oddajo ponudbe je izredno kratek, ključnih odgovorov pa pripravljalci ponudb še nimamo.
Hvala.

ODGOVOR:
Naročnik je odgovore na dosedaj zastavljena vprašanja objavil 29.1.2015.


Oddano: 29.1.2015, 09:49
Prosimo odklenite popise Hortikulture in rekapitulacijo. Vse je zaklenjeno in vpisovanje cen ni mogoče

ODGOVOR:
Naročnik pri odpiranju ponovno posredovanih popisov del nima težav (objava 29.1.2015).


Oddano: 29.1.2015, 10:06
Naročnika vprašujemo, ali lahko referenčne pogoje za ponudnika in za kader izpolnjujemo tudi z nominiranim podizvajalcem?

ODGOVOR:
Da, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec ta dela tudi izvajal.


Oddano: 29.1.2015, 11:48
PROSIMO ZA PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDBE VSAJ ZA EN TEDEN.

HVALA.
ODGOVOR:
Naročnik podaljša rok oddaje ponudb. Oddaja bo dne 12.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 12.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 29.1.2015, 13:09
Pozdravljeni,

Iz razpisne dokumentacije je razbrati, da lahko ponudnik reference dokazuje skupaj s partnerji.

Zanima nas ali se pri upoštevanju reference upoštevajo tudi reference Podizvajalca ponudnika.

Hvala.
ODGOVOR:
Da, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec ta dela tudi izvajal.


Oddano: 29.1.2015, 13:38
Ali lahko kot odgovornega vodjo gradbišča in odgovornega vodjo gradbenih del prijavimo isto osebo z referencami za odgovornega vodjo del?
ODGOVOR:
Da, vendar mora izpolnjevati zahtevane referenčne pogoje.

Oddano: 29.1.2015, 14:25
Ali bo naročnik priznal kot ustrezne reference prijavljenega odgovornega vodje gradbenih del če je ta kader na referenčnem objektu nastopal v vlogi odgovornega vodje del?
ODGOVOR:
Da, v kolikor je odgovorni vodja del nastopal kot odgovorni vodja gradbenih del.

Oddano: 30.1.2015, 09:03
V popravku popisov še vedno NI mogoče odpreti krajinske arhitekture. Prav tako prosim preverite rekapitulacijo. Vpisovanje ni možno, ker je vse zaklenjeno.
ODGOVOR:
Naročnik pri odpiranju ponovno posredovanih popisov del nima težav (objava dne 29.1.2015).

Oddano: 30.1.2015, 09:50
VPRAŠANJE 1

skladno s 45. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS št. UPB 12/13, 19/14) ter odločitvami Državne revizijske komisije, se lahko gospodarski subjekt pri zagotavljanju tehnične in/ali kadrovske sposobnosti sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno naravo povezave med njimi.
Prosimo vas, da skladno z ZJN-2 ter Sklepi DKOM pri zagotavljanju tehnične in kadrovske sposobnosti ponudnika upoštevate tudi reference nominiranih podizvajalcev.
ODGOVOR:
Da, v kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem in bo podizvajalec ta dela tudi izvajal.

VPRAŠANJE 2

V poglavju III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, na strani 12, pod točko 12. Kadrovske zmogljivosti, zahtevate »Ponudnik, mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so strokovno usposobljeni in sposobni izvesti javno naročilo. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo gradbišča (ogovornega vodjo del), odgovornega vodjo gradbenih del, strojnih in elektro inštalacijskih del, ki poleg izpolnjevanja pogoja 77. člena ZGO izpolnjuje še sledeče pogoje:
- Odgovorni vodja strojnih inštalacijskih del
V zadnjih petih letih izvedel tri istovrstna in primerljiva strojno inštalacijska dela kot je predmet naročila…«
Zakaj zahtevate odgovornega vodjo strojno inštalacijskih del, glede na to, da lahko odgovorni vodja gradbene stroke, vodi tako nezahtevne kot zahtevne objekte gradnje vodovodnega sistema?

Prosimo vas, da omenjeni pogoj spremenite in omogočite, da se pogoj glede referenc zadosti z odgovornim vodjo gradbene stroke.
ODGOVOR:
Naročnik ne spreminja pogojev glede odgovornega vodjo strojnih del.

Oddano: 30.1.2015, 12:46
Ni fer od vas kot naročnika, da za tako zahtevne popise ne podaljšate roka oddaje ponudb vsaj za 3 dni,...verjamemo da 3 dni ne predstavlja kake ovire glede pričetka izvedbe del, nam pa bi pri sestavljanju ponudbe ti trije dnevi prišli zelo prav,....Še enkrat prosimo za razmislek v tej smeri,...bodite malo bolj človeški,...
ODGOVOR:
Naročnik podaljša rok oddaje ponudb. Oddaja bo dne 12.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 12.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 30.1.2015, 12:48
Pri popravku popisov se zopet ne odpre datoteka krajinske arhitekture,.. preden date stvari na portal preverite če delujejo,...
ODOGOVOR:
Naročnik pri odpiranju ponovno posredovanih popisov del nima težav (objava 29.1.2015).

Oddano: 30.1.2015, 13:08
Ljubljanska miza s klopcama in koš za mseti....prosimo za zaporedno št. iz kataloga MOL oz. detajl omenjene mize in koša
ODGOVOR:
Miza s klopcama: Oznaka 4.7 – Garnitura piknik (stran 53); Koš za smeti: Oznaka 5.1 – Koško (stran 57)


Oddano: 30.1.2015, 13:10
Napajalni priključek ter sanitarno-napajalni priključek za avtodome; Kako je z dovodom vode, elektrike,.. na osnovi postavke ne moremo oceniti vrednosti zato prosimo za detajlni popis - koliko metrov, kakšne cevi za vodo, elektriko,...tip omarice,..??
ODGOVOR:
Vsi dovodi električne energije ter vode so predvideni v načrtu 3/4 Načrt interne EKK ter 3/5 Načrt vodovodnih hišnih priključkov.

Oddano: 30.1.2015, 13:30
kako je z dovodom elektrike do dvižne zapornice?
ODGOVOR:
Do vseh 4 zapornic je predvidena trasa JR ter EKK. Popisi za trase so upoštevani v načrtih 3/4 Načrt interne EKK ter 4/1 Načrt NN priključka.

Oddano: 30.1.2015, 13:45
Še vedno nam ni jasno katera stojala pridejo k kolesarnici,.. prosimo napišete stran v katalogu,....Lp
ODGOVOR:
Pod nadstreškom kolesarnice je predvidenih 14 stojal za kolesa, ki so v Katalogu urbane opreme MOL predvidena pod številko 1.5 Kolesarska stojala (polovična), na strani 15.


Oddano: 30.1.2015, 16:59
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila in objave:

1. Ljubljanske mize s klopcami s takšnimi zahtevami ni v katalogu MOL, je samo lesena "piknik" miza in klopi? Prosimza objavo načrta mize s klopmi.
2. Enako velja za na pajalni priključek. Načrt-skica, slika?
3. Ali morajo obrobe iz granitnih kocke 10×10×10 cm iz pohorskega tonalita? ali je lahko kateri koli granit sive barve?
4. Ali morajo biti poliesterske cevi za kanalizacijo izdelane po postopku centrifugiranja?
5. Očitno že imate izbranega izvajalca del, in zaradi tega vztrajate pri roku za oddajo ponudb, kljub temu,da je več kot očitno da je le ta prekratek. Pač nočete najugodnejšega ponudnika.

lp,

ODGOVOR:
Miza s klopicama: Oznaka 4.7 (stran 53)

Sanitarno napajalni priključek za avtodome je opisan v popisu 2 Načrt krajinske arhitekture.

Predvidena je uporaba granita. Izvor kamna ni predpisan.

V popisu so predvidene GRP cevi (glass fiber reinforced plastics) z zahtevano togostjo SN 10.000. Statični izračun za omenjene cevi je bil izdelan za cevi, izdelane po postopku centrifugiranja. V primeru uporabe cevi z izdelavo po drugačnem postopku, mora izvajalec oziroma dobavitelj v statičnem izračunu dokazati varnost za prometno obtežbo SLW 60.

Naročnik podaljša rok oddaje ponudb. Oddaja bo dne 12.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 12.2.2015 ob 12:00 uri.
Lep pozdrav

Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službeDatum objave: 06.02.2015   15:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani,

popis del za arhitekturo še vedno deluje (odpre se prazna siva stran). Prosimo za objavo popravljenih popisov ter podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav

ODGOVOR:
Številka: 430-1663/2014-11
Oznaka JN: 7560-14-220115
Datum: 06.02.2015


Vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije – JN-7560-14-220115 – »Parkirišče P + R Dolgi most – preureditev in razširitev«
V zvezi z razpisno dokumentacijo smo preko Portala javnih naročil RS prejeli sledeče vprašanje:


Gradbena dela na parkirišču
Številka objave: JN468/2015, Datum objave: 23.1.2015
• Neprebrana vprašanja

Oddano: 2.2.2015, 08:28
Spoštovani,

popis del za arhitekturo še vedno deluje (odpre se prazna siva stran). Prosimo za objavo popravljenih popisov ter podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Lep pozdrav
ODGOVOR:
Naročnik objavlja odklenjene popise, v katerih ponudnik sam vnaša formule. http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/93639/detail.html
Naročnik podaljša rok oddaje ponudb. Oddaja bo dne 12.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 12.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 2.2.2015, 09:24
Kdo je dobavitelj kolesarnic na območju MO Ljubljana, ker v katalogu oblikovalec/proizvajalec ni naveden.
ODGOVOR:
V katalogu urbane opreme MOL ni naveden proizvajalec kolesarnic. Kljub temu naj se postavi kolesarski nadstrešek, ki ustreza zahtevam iz kataloga po dimenzijah, materialu, barvi in obdelavi.

Oddano: 2.2.2015, 09:27
Spoštovani!

Excell-ovega dokumenta "Krajinska arhitektura" se ne da odpreti. Prosimo vas, da odpravite napako.

Hvala in lep pozdrav
ODGOVOR:
Naročnik objavlja odklenjene popise, v katerih ponudnik sam vnaša formule. http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/93639/detail.html

Oddano: 2.2.2015, 10:01
Pozdravljeni!

Prosimo za pojasnilo: v vezi reference za odgovornega vodjo strojnih inštalacij - v zadnjih petih letih izvedel tri istovrstna in primerljiva strojno inštalacijska dela kot je predmet naročila. Kaj je mišljeno kot strojno inštalacijska dela? a je to zunanji vodovod?

Kje moramo navajati namestnika odgovornega vodje del?
Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav
ODGOVOR:
Kot strojno inštalacijska dela je mišljena npr. dela v okviru gradnje vodovodnega sistema.
Namestnika odgovornega vodjo del se ne navaja.
Naročnik podaljša rok oddaje ponudb. Oddaja bo dne 12.2.2015 ob 10:00 uri, odpiranje dne 12.2.2015 ob 12:00 uri.

Oddano: 2.2.2015, 10:14
Ali si pravilno razlagamo vaš odgovor na Portalu, da za odgovrnega vodjo elektro in strojnih del ni potrebno priložiti referenčnih potrdil - referenc?
ODGOVOR:
V točki 12. Pogoji (str. 12/61 in 13/61) je napisano:
Ponudnik, mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so strokovno usposobljeni in sposobni izvesti javno naročilo. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo gradbišča (odgovornega vodjo del), odgovornega vodjo gradbenih del, strojnih in elektro inštalacijskih del, ki poleg izpolnjevanja pogoja 77. člena Zakona o graditvi objektov izpolnjuje še sledeče pogoje:

- Odgovornega vodjo strojnih inštalacijskih del v zadnjih petih letih izvedel tri istovrstna in primerljiva strojno inštalacijska dela kot je predmet naročila in

- Odgovornega vodjo elektro inštalacijskih del, ki je v zadnjih petih letih izvedel tri istovrstna in primerljiva elektro instalacijska dela kot je predmet naročila.

Reference je potrebno priložiti.

Oddano: 2.2.2015, 10:30
kakšen tip stojal se montira v kolesarnici???
ODGOVOR:
Stojala za kolesa so v Katalogu urbane opreme MOL predvidena pod številko 1.5 Kolesarska stojala (polovična), na strani 15.

Oddano: 2.2.2015, 11:15
Naročnika sprašujemo kolikšna je ocenjena vrednost.
ODGOVOR:
Naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti.

Oddano: 2.2.2015, 11:16
Spoštovani,

Za postavko Krajinska arhitektura, Urbana oprema A/3 prosim podrobnejši opis, oz. ali je miza s klopcama brez naslona zajeta v Katalogu cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora MOL.

Lep pozdrav
ODGOVOR:
Miza s klopcama: Oznaka 4.7 – Garnitura piknik (stran 53).

Oddano: 2.2.2015, 11:18
Ali je projektant pri polaganju asfaltov pozabil na pobrizg med grobim in finim ali pa ni potreben ?
ODGOVOR:
Predvideno je, da se bo obrabni sloj asfalta vgradil na nosilni sloj asfalta takoj, ko bo to s tehnološkega stališča možno, s čimer pobrizg na nosilni sloj ni potreben.
Oddano: 2.2.2015, 12:44
Prosim za specifikacijo prižigališča, ali vsaj shemo prižigališča

D MONTAŽNA DELA
1 Dobava in montaža tipskega prižigališča z opremo kpl 1

Hvala za odgovor !
ODGOVOR:
Priložena je tipska shema prižigališča, del opreme za komunikacijski in krmilni del ponudi in ovrednoti ponudnik sam, glede na svojo izbrano ponujeno opremo.
http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/93639/detail.html

Oddano: 2.2.2015, 13:35
Pozdravljeni
V popisu Telekomunikacij je rušenje asfaltnih površin ter robnikov. V postavki 16 je sfaltiranje poškodovanih površin in nato je takoj pripisano zajeto v popisu cestnega dela in pa na koncu količina. Ali je zajeto v vozišču in zakaj je potem količina? Prav tako je dvoumno napisana postavka 17
Prosim za odgovor
ODGOVOR:
Predmetna dela (postavka 16 in 17) so količinsko in ekonomsko ovrednotena v načrtu prometnih površin, v načrtu TK so količine navedene le informativno, zato jih v načrtu TK ni potrebno ovrednotiti.

Oddano: 2.2.2015, 14:17
Prosim za odgovor kaj ponudimo pod to postavko :

10 Dobava in uvlačenje optičnega kabla
v kabelsko kanalizacijo za krmiljenje in
komunikacijo s prižigališči, urbanomati in
ostalo opremo skladno z upravljalcem.

1,00 kpl
ODGOVOR:
Ponudijo se dela, ki so opisana v postavki. Del opreme in pripadajoča dela za komunikacijski in krmilni del ponudi in ovrednoti ponudnik sam, glede na svojo izbrano ponujeno opremo.

Oddano: 2.2.2015, 14:53
5 Dobava sestavljene prostostoječe poliesterske kabelske omarice KRMO dim: 770×1000×320mm z podstavkom dim:770×100×320mm in 550×1000×320mm z podstavkom dim:550×100×320mm enokrilnimi vrati in streho, ter ožičene in opremljene z (ustreza Prebil):
"- 1 kpl zbiralnični sistem 100mm 3p,
'- 3 kos Cu zbiralnice 30×10×600mm,
- 1 kos vertikalna priključna sponka 400A/3,
- 3 kos vertikalni varovalčni ločilnik 400A/3,
- 3 kos vertikalni varovalčni ločilnik 160A/3,
- 3 kos varovalka NV 160A,
- 6 kos varovalka D0 20A,
- 3 kos varovalka NV 200A,
- 3kos odvodnik prenapetostit razred I 12,5kA/320V, PROTEC B2N,
- 1 kos zbiralnica N, Cu 500×30×5mm,
- 3 kos tokovni merilni transformator 200/5A,
- 2 kos cilindrična ključavnica El.Ljubljana
- 1 kos tritočkovni zapah,
- 1 kos PVC predal za sheme,
- 4 kos zračnik za omarico,
dehidracijski granulat,
- sponke, izolatorji, drobni in vezni material
(glej prilogo)" 1,00 kos

Spodaj pri opisu piše priloga, priložene ni nobene priloge, prosim za prilogo.
ODGOVOR:
Priloga je risba št. 6 (Oprema PS KRMO). Nahaja se na strani http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/93639/detail.html


Oddano: 2.2.2015, 15:13
Pozdravljeni!
Ali je lahko, kot odgovorni vodja strojno inštalacijskih del tudi odgovorni vodja gradbenih del, ali je lahko samo tisti, ki je po izobrazbi inženir strojništva s strokovnim izpitom..?
Izvajali smo ogromno objektov izgradnje vodovodov in kanalizacije z odgovornim vodjem gradbenih del (z izobrazbo inženir gradbeništva s strokovnim izpitom).

Hvala
ODGOVOR:
Odgovorni vodja posameznih del mora izpolnjevati pogoje določene v 77. členu ZGO. V okviru izpolnjevanja kadrovskih zmogljivosti mora ponudnik priložiti dokazila oziroma reference, s katerimi dokazuje, da je v okviru posameznega posla sodeloval kot odgovorni vodja gradbenih del, odgovorni vodja strojnih del.

Oddano: 2.2.2015, 16:15
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila in objeve, in sicer:
1. Kdo je koncesionar za postavitev cestne zapore tej lokaciji?
2. Prosimo za objavo elaborata predvidene zapore ter pogoje s strani SŽ in DRSC glede zavarovanja med gradnjo?
ODGOVOR:
1. Koncesionar je a postavitev cestne zapore je JP LPT d.o.o.
2. Elaborat predvidene zapore cest izdela na stroške izvajalca JP LPT d.o.o. oziroma v primeru, da ga izdela drug subjekt, ga je potrebno predhodno podati v potrditev JP LPT d.o.o.

Oddano: 2.2.2015, 16:49
Spoštovani,

Prosimo za objavo detajla AB plošče avtobusnega postajališča. Kakšna je finalna obdelava plošče?
ODGOVOR:
Izvede se AB plošča trdnosti C35/45 debeline 20 cm. Izvedba AB obrabnonosilne plasti mora biti skladna s TSC 06.420:2003 Vezane obrabnonosilne plasti – cementni beton.
Oddano: 2.2.2015, 17:06
Pozdravljeni,

naše vprašanje se nanaša na vaš odgovor na zastavljeno vprašanje z dne 26.2.2015:
Oddano: 26.1.2015, 10:17
Ali je lahko odgovorni vodja gradbišča ( odgovorni vodja del) in odgovorni vodja gradbenih del ista oseba? Hvala za pojasnilo.
ODGOVOR:
Odgovorni vodja gradbišča (odgovorni vodja del) je lahko tudi odgovorni vodja gradbenih del, vendar mora izpolnjevati zahtevane referenčne pogoje.
Konkretno nas zanima in pričakujemo konkreten odgovor: ali zahtevate kadrovsko zmogljivost dveh (2) oseb: eno (1) za Odgovornega vodjo gradbišča (odgovornega vodjo del) in eno (1) za Odgovornega vodjo gradbenih del , ali pa lahko ta dela opravlja 1 oseba, to je, odgovorni vodja del, glede na to, da zahtevana referenčna dela OVD (odgovornega vodje del) logično ustrezajo tudi referenčnim delom odgovorne vodje gradbenih del, če gre za eno (1) in isto osebo. Torej: ali zahtevate nujno 2 osebi z ločenimi funkcijami, ali lahko dela obeh funkcij opravlja 1 oseba (z referencami odgovornega vodje del - odgovorni vodja gradbišča, ki je hkrati v referenčnem delu nastopal tudi kot odgovorni vodja gradbenih del. Lahko referenčni naročnik za 1 osebo izpolni obrazc PRILOGA 8/1 za referenčna dela obeh funkcij tako, da e obkroži a.) in b.)?

Hvala za odgovor in lepo pozdravljeni!
ODGOVOR:
Delo obeh funkcij lahko opravlja ena oseba. Obrazec Priloga 8/1: V primeru, da ena oseba izpolnjuje referenčne pogoje obeh funkcij (Odgovorni vodja gradbišča in odgovorni vodja gradbenih del) se obkrožita obe alineji, in sicer prva alineja - Odgovorni vodja gradbišča (odgovorni vodja del) in druga alineja – Odgovorni vodja gradbenih del.

Oddano: 3.2.2015, 06:33
Ker še niste odgovorili na vsa zastavljena vprašanja, vas prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudbe.
ODGOVOR:
Naročnik je dne 3.2.2015 na Portalu JN RS objavil Popravek, v katerem je rok za oddajo ponudb podaljšan na 12.2.2015 do 10:00 ure.

Oddano: 3.2.2015, 08:06
Spoštovani,

Naročnika pozivamo, da uredi popis del za telekomunikacije, saj se v določenih postavkah mešajo "jabolke in hruške". V postavki za asfaltiranje piše, da je le to zajeto v cesti, kljub temu pa je navedena količina, ali le te ovrednostimo?

lp,
ODGOVOR:
Predmetna dela (postavka 16 in 17) so količinsko in ekonomsko ovrednotena v načrtu prometnih površin, v načrtu TK so količine navedene le informativno, zato jih v načrtu TK ni potrebno ovrednotiti.

Oddano: 3.2.2015, 08:47
Pozdravljeni,
ali lahko predložimo kopijo S.BONa?
lp
ODGOVOR:
V točki 9. Pogoji (str. 11/61) je zapisano: » Potrdilo mora biti predloženo v originalu ali kopiji«.

Oddano: 3.2.2015, 09:06
Načrt krajinske arhitekture se ne da odpreti. V skupno rekapitulacijo ni mogoče vpisovati cen, prosim odklenite.
ODGOVOR:
Naročnik objavlja odklenjene popise, v katerih ponudnik sam vnaša formule. http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/93639/detail.html

Oddano: 3.2.2015, 09:35
Pozdravljeni!
Zagotavljanje referenc za OVD elektro inštalacijskih del:
po popisu se bodo izvajale polnilne postaje za avtomobile, ali moramo z referencami dokazovati tudi izvedbo teh del? namreč to lahko zagotovi le nekaj podjetij v Sloveniji.
Hvala
ODGOVOR:
Ponudnik lahko predloži reference tudi za polnilne postaje za avtomobile.

Oddano: 3.2.2015, 09:46
Naročnika obveščamo, da sklopa 2_načrt krajinske arhitekture ne gre odpret. Prav tako v rekapitulaciji, KER JE ZAKLENJENA, ne prikaže števil, ker je stolpec preozek. Posredujte nove popise del, ali geslo za odklep dokumenta.
ODGOVOR:
Naročnik objavlja odklenjene popise, v katerih ponudnik sam vnaša formule. http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/93639/detail.html

Oddano: 3.2.2015, 11:30
Naročnika sprašujemo če lahko spremeni pogoj referenc za kadre za izvedbo podobnih del iz obdobja zadnjih pet let na obdobje zadnjih desetih let.
Opozarjamo vas da ni mogoč vnos v popis del krajinska arhitektura in da se vnosi v druge popise ne seštevajo v rekapitulaciji.
ODGOVOR:
Naročnik referenčnega obdobja ne spremeni.
Naročnik objavlja odklenjene popise, v katerih ponudnik sam vnaša formule. http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/93639/detail.html

Oddano: 3.2.2015, 11:53
Načrtovana urbane opreme v ponudbenem popisu zajema postavitev urbane opreme, ki je povzeta po katalogu cestne opreme in uličnega pohištva za urejanje javnega prostora v MOL. V katalogu cestne opreme je oprema, ki jo izdeluje podjetje KPL d.d., kar pomeni, da vi kot naročnik v nasprotju z zakonom o javnem naročanju posredno predpisujete proizvajalca opreme. Istočasno, je podjetje, ki je proizvajalec urbane opreme tudi koncesionar na območju MOL, in kot koncesionar ki lahko odda konkurenčno ponudbo, v prednosti napram drugim podjetjem ki se prijavljajo na predmetni javno naročilo in jim preko povpraševanja ponuja urbano opremo v skladu z navodili razpisa. Kako boste rešili nastalo situacijo, da bomo vsi ponudniki v enakovrednem položaju, ter da se kot naročnik ne boste znašli v nasprotju z zakonom o javnem naročanju?
ODGOVOR:
Urbana oprema, ki je povzeta po Katalogu cestne opreme in uličnega pohištva v MOL je navedena z namenom enotnega urejanje javnega prostora MOL.

Oddano: 3.2.2015, 12:12
Spoštovani!
Prosimo za objavo ocenjene vrednosti naročila. Hvala.
Lep pozdrav!
ODGOVOR:
Naročnik ne bo objavil ocenjene vrednosti.

Oddano: 3.2.2015, 12:22
Spoštovani!
Glede na to, da je rok oddaje podaljšan nas zanima, ali je potrebno v ponudbeni dokumentaciji, na obrazcih, ki smo jih imeli že pripravljene na prvotni datum, tudi popraviti datum na datum oddaje ponudbe, ali je lahko prvotni datum.
Hvala in lep pozdrav,
ODGOVOR:
Ne, naročnik bo upošteval dokazilo datirano na prvi rok oddaje ponudbe.

Oddano: 3.2.2015, 15:55
Pozdravljeni,
ali zadostimo pogojem za reference če predložimo tri primerljive objekte katerih eden ima 7.000,00 m2 eden 800,00 m2 in eden 9.200,00 m2, prosim za odgovor z da ali ne
ODGOVOR:
Ne.

Oddano: 4.2.2015, 07:58
Spoštovani!

Glede na podaljšanje roka za oddajo ponudb, vas sprašujemo, kako je z veljavnostjo bančne garancije in posledično veljavnostjo ponudbe.
Bančno garancijo imamo namreč že pridobljeno, zato vas prosimo, da ostajajo veljavnosti glede na prvotni datum oddaje ponudbe.

Hvala za hiter odgovor,
ODGOVOR:
Glede bančne garancije za resnost ponudbe naročnik ne zahteva spremembe datuma izdaje bančne garancije.
Naročnik bo upošteval prvi rok za oddajo ponudbe.

Oddano: 4.2.2015, 09:39
Spoštovani!
Prosimo naročnika, da obrazloži, kakšno dokazilo je zahtevano za dokazovanje zagotavljanja dobave betona iz betonarne.
Hvala za odgovor in lep pozdrav,
ODGOVOR:
Naročnik ne zahteva dokazila za zagotavljanje dobave betona iz betonarne.

Oddano: 4.2.2015, 10:31
Zahteva naročnika v pogodbi je, da moramo kot izvajalec pravočasno ukreniti, kar je treba za varnost delavce, mimoidočih, PROMETA in sosednjih objektov ter varnost same gradnje in del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka.
Na obstoječem platoju so tudi obračališča avtobusov LPP, ki jih bo potrebno urediti.
V popisu del nikjer ne zasledimo stroškov LPP za prestavitev avtobusnih postajališč. Stroški, ki jih zaračunava LPP so visoki.
Prosimo za pojasnilo kako bodo ti stroški obračunani in kdo je plačnik teh stroškov.
Hvala za pojasnilo
ODGOVOR:
V popisu del kot sestavnem delu projektne dokumentacije Projekta za izvedbo so napisana vsa tista dela in materiali, ki so potrebni pri gradnji objekta.
Oddano: 4.2.2015, 10:41
V rekapitulaciji nam ne vleče končnega zneska iz popis del za cestno razsvetljavo,...(verjetno je nekaj narobe s povezavo)....
ODGOVOR:
Naročnik objavlja odklenjene popise, v katerih ponudnik sam vnaša formule. http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/93639/detail.html

Oddano: 4.2.2015, 12:23
Spoštovani!

V poglavju III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika, na strani 13, pod točko 12. Kadrovske zmogljivosti, zahtevate »Ponudnik, mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so strokovno usposobljeni in sposobni izvesti javno naročilo. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo gradbišča (ogovornega vodjo del), odgovornega vodjo gradbenih del, strojnih in elektro inštalacijskih del, ki poleg izpolnjevanja pogoja 77. člena ZGO izpolnjuje še sledeče pogoje:

-Odgovornega vodjo strojnih inštalacijskih del, ki je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvedel tri istovrstna in/ali primerljiva strojno inštalacijska dela kot je predmet naročila

Iz popisa del je moč razbrati, da strojna inštalacijska dela niso predmet javnega naročila, zato vas prosimo, da umaknete zahtevo o imenovanju odgovornega vodjo strojno inštalacijskih del, ker tovrstni kader za izvedbo razpisanih del ni potreben.

Lep pozdrav!
ODGOVOR:
Naročnik referenčnih pogojev ne spreminja, zato mora ponudnik izpolniti zahtevo po imenovanju odgovornega vodje strojno instalacijskih del.


Oddano: 4.2.2015, 14:31
Prosimo za objavo odgovorov naročnika na zastavljena vprašanja!
Hvala in lep pozdrav.
ODGOVOR:
Naročnik odgovarja na vprašanja po sklopih, kjer so zajeti odgovori na vprašanja večih dni skupaj.

Oddano: 4.2.2015, 14:32
Vprašanje postavljamo glede avtobusnega postajališča, ki je lociran na parkirišču P+R in je sedaj v obratovanju. Nikjer v razpisu ni omenjeno in niti v popisu del, kako bo takrat avtobusno postajališče funkcioniralo, med izvajanjem del. Glede na to da ima ljubljanski potniški proemt svoje zahteve in je potrebno poskrbeti tudi za varnost uporabnikov LPP-ja bo to prineslo določen strošek. Kje naj se upošteva ta strošek, ki bo nastal pri gradnji.
ODGOVOR:
V popisu del kot sestavnem delu projektne dokumentacije Projekta za izvedbo so napisana vsa tista dela in materiali, ki so potrebni pri gradnji objekta.

Oddano: 4.2.2015, 14:52
Naročnika naprošamo, da pretvori vse sporne Excel dokumente v formate, katere bodo lahko odprli vsi. Prav tako je treba dokumente odkleniti, kajti v predalčke ki so namenjeni vpisovanju cen ne gre vstaviti ničesar. (Krajinska arhitektura)
ODGOVOR:
Naročnik objavlja odklenjene popise, v katerih ponudnik sam vnaša formule. http://www.ljubljana.si/si/mol/mestna-uprava/sluzbe/javna-narocila/razpisi/93639/detail.html

Oddano: 5.2.2015, 10:13
Pozdravljeni.

Pri A. Elektro montažna dela - OPIS - 1 Dobava in postavitev dvižnih zapornic na uvozu in na izvozu ....... , imate zahtevo - zapornica z vgrajeno zaščito proti naletu vozila.
Kaj mislite s tem?
Ali zaščito z fotocelicami, safe trakovi, itd..., ali izmet rampe / late iz ležišča?
Prosim za odgovor za kar se vam že v naprej zahvaljujem.

Lep pozdrav.

Roman Avbelj
ODGOVOR:
S tem so mišljeni odsevni trakovi na zapornici, ki povečujejo vidnost spuščene zapornice.

Oddano: 5.2.2015, 11:39
Spoštovani!

Naročnik v razpisni dokumentaciji pod točko III. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika pod točko 12. zahteva odgovornega vodjo strojnih instalacijskih del, ki je v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe izvedel tri istovrstna in/ali primerljiva strojno inštalacijska dela kot je predmet naročila. Predmet naročila v popisu del ne vključuje strojnih instalacij. Ali je sploh potrebno imeti odgovornega vodjo strojnih inštalacijskih del?

Hvala in lep pozdrav!
ODGOVOR:
Naročnik referenčnih pogojev ne spreminja, zato mora ponudnik izpolniti zahtevo po imenovanju odgovornega vodje strojno instalacijskih del.


Lep pozdrav

Pripravila:
Cvetka Erzin

Tadeja Möderndorfer
Vodja službe